Seznam předmětů podle kateder

14000   14101   14102   14104   14111   14112   14114   14115   14116   14117   14118   24118   450  
14000
Výcvikový kurz 1 [00VK1]
Výzkumný úkol 1 [17VUJR1]
14101
Algebra [01ALG]
Aperiodické struktury [01APST]
Asistivní technologie [01ASTE]
Asymptotické metody [01ASY]
Diskretní matematika 1 [01DIM1]
Diskrétní matematika 3 [01DIM3]
Dynamické rozhodování [01DYR]
Finanční a pojistná matematika [01FIMA]
Funkce komplexní proměnné [01FKP]
Funkce komplexní proměnné B [01FKPB]
Funkcionální analýza 1 [01FA1]
Geometrická teorie diferenciálních rovnic [01GTDR]
Chaotické systémy a jejich analýza [01CHAOS]
Lineární algebra plus [01LAP]
Lineární algebra 1 [01LA1]
Lineární algebra 1, zkouška [01LAZ]
Lineární programování B [01LIPB]
Matematická analýza A3 [01MAA3]
Matematická analýza B3 [01MAB3]
Matematická analýza plus [01MAP]
Matematická analýza 1 [01MA1]
Matematická analýza 1, zkouška [01MAZ]
Matematické metody v dynamice tekutin 1 [01MMDT1]
Matematické minimum [01MAM]
Matematické modelování nelineárních systémů [01MMNS]
Matematické techniky v biologii a medicíně [01MBI]
Matematika, zkouška 1 [01MATZ1]
Matematika 1 [01MAT1]
Matematika 3 [01MAT3]
Metoda konečných objemů [01MKO]
Nelineární programování [01NELI]
Neuronové sítě a jejich aplikace [01NSAP]
Numerická matematika [01NUM1]
Numerický software [01NUSO]
Počítače a přirozený jazyk 1 [01POPJ1]
Počítačová grafika 1 [01POGR1]
Počítačové sítě 1 [01SITE1]
Pokročilé partie numerické lineární algebry [01PNLA]
Pravděpodobnost a matematická statistika 1 [01PRA1]
Pravděpodobnost a statistika [01PRST]
Pravděpodobnost a statistika B [01PRSTB]
Pravděpodobnostní modely učení [01PMU]
Pravděpodobnostní modely umělé inteligence [01UMIN]
Problémový seminář 1 [01PRO1]
Programátorské praktikum [01PROP]
Programování periferií [01PERI]
Programování pro Windows [01PW]
Předdiplomní seminář [01DSEM]
Regresní analýza dat [01REGA]
Relační databáze [01REDA]
Rešeršní práce 1 [01RPMM1]
Rovnice matematické fyziky [01RMF]
Seminář k bakalářské práci [01BSEM]
Seminář současné matematiky 1 [01SSM1]
Seminář z matematické analýzy B1 [01SMB1]
Softwarový projekt 1 [01SWP1]
Softwarový projek 3 [01SWP3]
Softwarový seminář 1 [01SOS1]
Spolehlivost systémů a klinické experimenty [01SKE]
Stochastické systémy [01STOS]
Teorie informace [01TIN]
Teorie náhodných procesů [01NAH]
Teorie složitosti [01TSLO]
Topologie [01TOP]
Úvod do bioinformatiky [01UBIO]
Úvod do mainframe [01UMF]
Variační metody [01VAM]
Variační metody B [01VAMB]
Vyčíslitelnost a matematická logika [01VYML]
Výzkumný úkol 1 [01VUAM1]
Výzkumný úkol 1 [01VUMM1]
Výzkumný úkol 1 [01VUSI1]
Výzkumný úkol 2 [01VUMM2]
Výzkumný úkol 2 [01VUSI2]
Výzkumný úkol 2 [01VUTS2]
Základy fuzzy logiky [01ZFL]
Základy teorie grafů A [01ZTGA]
Základy teorie grafů B [01ZTGB]
Zpracování a rozpoznávání obrazu 2 [01ROZ2]
14102
Atomová a molekulová fyzika [02AMF]
Atomová a molekulová spektroskopie [02AMS]
AutoCAD [02ACD]
Dějiny fyziky 1 [02DEF1]
Diferenciální rovnice, symetrie a grupy [02DRG]
Experimentální fyzika 2 [02EXF2]
Experimentální metody jaderné fyziky [02EMJF]
Experimentální testy standardního modelu [02ETSM]
Funkcionální integrál 1 [02FCI1]
Fyzika inerciální fúze [02FIF]
Fyzikální seminář 1 [02FYS1]
Fyzika tokamaků [02FT]
Fyzika ultrarelativistických jaderných srážek [02RFTI]
Fyzika 1 [02FYZ1]
Geometrické metody fyziky 1 [02GMF1]
Grupy a reprezentace [02GR]
Historická a sociálně ekonomická hlediska fúze [02HSEF]
Interakce jaderného záření s látkou [02IJZ]
ITER a doprovodný program [02ITER]
Jaderná astrofyzika [02JAS]
Kohomologické metody v teoretické fyzice [02KOHO]
Kvantová fyzika [02KF]
Kvantová informace a komunikace [02KIK]
Kvantová mechanika [02KVAN]
Kvantová teorie pole 1 [02KTPE1]
Kvantová teorie pole 1 [02KTP1]
Kvantový kroužek 1 [02KVK1]
Laboratorní cvičení z fyziky 1 [02LCF1]
Mechanika [02MECH]
Mechanika - zkouška [02MECHZ]
Pinče [02PINC]
Praktika fyziky plazmatu 1 [02PRPL1]
Projektové praktikum 1 [02PPRA1]
Přibližné výpočty v kvantové mechanice 1 [02NVKM1]
Relativistická fyzika 1 [02REL1]
Seminář FTTF 1 [02FTTF1]
Seminář matematické fyziky [02SMF]
Seminář o kvark-gluonovém plazmatu [02SQGP]
Seminář 1 [02SEM1]
Simulace bezsrážkového plazmatu 1 [02NMP1]
Subatomová fyzika [02SF]
Teoretická fyzika 1 [02TEF1]
Teorie plazmatu 1 [02TPLA1]
Urychlovače nabitých částic [02UNC]
Úvod do fyziky elementárních částic [02UFEC]
Úvod do materiálů pro EJF [02UMAT]
Vlnění, optika a atomová fyzika [02VOAF]
Vybrané partie ze statistické fyziky a termodynamiky [02VPSF]
Výjezdní seminář EJF1 [02EJFS1]
Výjezdní seminář EJF2 [02EJFS2]
Výjezdní seminář EJF3 [02EJFS3]
Výzkumný úkol 1 [02VUEF1]
Výzkumný úkol 1 [02VUMF1]
Výzkumný úkol 1 [02VUTF1]
Výzkumný úkol 2 [02VUTF2]
Základy fyzikálních měření 1 [02ZFM1]
Základy jaderné fyziky [02ZJF]
Základy jaderné fyziky B [02ZJFB]
Základy kvantové chromodynamiky [02ZQCD]
Zimní škola fyziky plazmatu/termojaderné fúze [02ZLSTF1]
Zimní škola matematické fyziky [02ZS]
14104
Angličtina M1 [04AM1]
Angličtina M3 [04AM3]
Angličtina P1 [04AP1]
Angličtina P3 [04AP3]
Angličtina - státní zkouška [04ABZK]
Čeština pro cizince mírně pokročilí 1 [04CESM1]
Čeština pro cizince mírně pokročilí 3 [04CESM3]
Francouzština M1 [04FM1]
Francouzština M3 [04FM3]
Francouzština P1 [04FP1]
Francouzština P3 [04FP3]
Francouzština Z2 [04FZ2]
Francouzština Z4 [04FZ4]
Magisterská angličtina 1 [04MGA1]
Němčina M1 [04NM1]
Němčina M3 [04NM3]
Němčina P1 [04NP1]
Němčina P3 [04NP3]
Práce s odborným textem 1 [04ABO1]
Rozvíjení řečových dovedností 1 [04ABK1]
Rozvíjení řečových dovedností 3 [04ABK3]
Ruština M1 [04RM1]
Ruština M3 [04RM3]
Ruština P1 [04RP1]
Ruština Z2 [04RZ2]
Ruština Z4 [04RZ4]
Systematizace jazykových prostředků 1 [04ABS1]
Systematizace jazykových prostředků 3 [04ABS3]
Španělština M1 [04SM1]
Španělština M3 [04SM3]
Španělština Z2 [04SZ2]
Španělština Z4 [04SZ4]
Úvod do odborného jazyka 1 [04ABU1]
14111
Aplikace neutronové difrakce [11AND]
Aplikace teorie grup ve FPL [11APLG]
Difrakční analýza mechanických napětí [11DAN]
Fyzika kovů [11KOV]
Fyzika kovů 1 [11FKO1]
Fyzika polovodičů 1 [11POL1]
Fyzika povrchů 1 [11FYPO1]
Kovové oxidy [11KO]
Měřicí metody polovodičů [11MMPV]
Moderní měřicí metody [11MMM]
Molekulární nanosystémy [11MONA]
Odborná praxe [11PRAK]
Optické vlastnosti pevných látek [11OPT]
Principy a aplikace optických sensorů [11PAO]
Seminář 1 [11SEM1]
Seminář 3 [11SEM3]
Smart materiály a jejich využití [11SMAM]
Speciální polovodičové materiály a součástky [11SMAT]
Struktura pevných látek 1 [11SPL1]
Supravodivost a fyzika nízkých teplot [11SUPR]
Teorie a konstrukce fotovoltaických článků [11PCPC]
Teorie pevných látek 1 [11TPL1]
Úvod do zaměření [11UVOD]
Výzkumný úkol 1 [11VUIP1]
Základy fyziky pevných látek [11ZFPL]
14112
Aplikace laserů [12APL]
Atomová fyzika [12AF]
Diferenciální rovnice na počítači [12DRP]
Ekonomika [12EKO]
Elektrodynamika [12ELDN]
Elektronika pro lasery [12ELA]
Elektronika 3 [12EL3]
English graduate standard 2 [12EGS2]
Evoluční výpočetní systémy [12EVS]
Exkurze na optické pracoviště [12EOP]
Fyzika detekce a detektory optického záření [12FDD]
Fyzikální optika 1 [12FOPT1]
Fyzika vysokých hustot energie [12FVHE]
Fyzika 3 [12BFY3]
Informační systémy 1 [12INS1]
Informatika 0 [12INF0]
Integrovaná optika [12INTO]
Koncepce informatické fyziky 1 [12KOF1]
Kvantová elektronika [12KVEN]
Laserová technika 1 [12LT1]
Metody počítačové fyziky 1 [12MPF1]
Mikroprocesory 1 [12MPR1]
Nanoelektronika [12NAE]
Nanochemie [12NCH]
Nanoskopie a nanocharakterizace [12NAN]
Nanotechnologie [12NT]
Operační systémy [12OSY]
Optické komunikace [12OPK]
Optické zpracování signálů [12OZS]
Optickomechanické inženýrství [12OMIL]
Otevřené rezonátory [12ORE]
Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery [12PDBL]
Počítačová algebra [12POAL]
Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1 [12PEMC1]
Pokročilé laserové spektroskopie [12PLS]
Pokročilé praktikum z laserové techniky [12PPLT]
Pokročilé praktikum z optiky [12PPOP]
Praktická elektronika 2 [12PEL2]
Praktická informatika pro inženýry 2 [12PIN2]
Praktikum z elektroniky 1 [12EP1]
Praktikum ze základů elektroniky 1 [12PZE1]
Přenosy dat a rozhraní [12PDR1]
Rentgenová fotonika [12RFO]
Ročníková práce 1 [12ROPR1]
Seminář k bakalářské práci 1 [12SBAP1]
Seminář k bakalářské práci 1 [12SBA1]
Seminář k diplomové práci 1 [12DSIF1]
Seminář k diplomové práci 1 [12DSLT1]
Seminář k diplomové práci 1 [12DSOF1]
Seminář k výzkumnému úkolu 1 [12VSIT1]
Statistická optika [12SOP]
Úvod do laserové techniky [12ULAT]
Úvod do laserové techniky [12ULT]
Úvod do managementu [12UM]
Vakuová fyzika a technika [12VAK]
Vláknové lasery a zesilovače [12VLA]
Vybrané kapitoly z moderní optiky [12MODO]
Vybrané partie z fyziky [12VPF]
Výzkumný úkol 1 [12VUFN1]
Výzkumný úkol 1 [12VUIF1]
Výzkumný úkol 1 [12VUIT1]
Výzkumný úkol 1 [12VULT1]
Výzkumný úkol 1 [12VUOF1]
Výzkumný úkol 2 [12VUIF2]
Výzkumný úkol 2 [12VULT2]
Základy elektroniky 1 [12ZEL1]
Základy optiky [12ZOPT]
Zpracování dat pro publikování [12ZDP]
Zpracování měření a dat [12ZMD]
Zpracování signálů a dat [12ZSD]
14114
Analýza experimentálních dat 1 [14AED1]
Dynamika kontinua [14DYKO]
Elastomechanika 2 [14EME2]
Experimentální metody 1 [14EXM1]
Fyzikální metalurgie 1 [14FYM1]
Lomová mechanika 1 [14LME1]
Nauka o materiálu [14NMA]
Nedestruktivní diagnostika [14NEDI]
Nekovové materiály [14NEKO]
Plasticita 2 [14PLAS2]
Práce na výzkumném úkolu 1 [14VUSM1]
Práce na výzkumném úkolu 2 [14VUSM2]
Praktikum metod konečných prvků [14PMKP]
Předdiplomní praxe [14PRAX]
Technická mechanika [14TEM]
Technická mechanika [14TM]
Teorie spolehlivosti [14TSPO]
Vlnové jevy v pevných látkách [14VLN]
Vnitřní dynamika materiálů [14VDYM]
14115
Analytické výpočty a základy chemometrie [15CHEM]
Anorganická chemie 1 [15AN1N]
Aplikace radionuklidů 1 [15NUK1]
Cvičení z anorganické chemie 1 [15CAN1]
Cvičení z obecné chemie [15COCH]
Dějiny alchymie a chemie [15DALCH]
Fyzikální chemie 1 [15FCH1]
Fyzikální chemie 2 [15FCH2]
Fyzikální chemie 3 [15FCH3]
Hydrochemie [15HCHE]
Chemie analytická - seminář 2 [15ANLSN2]
Chemie analytická 2 [15ANL2]
Chemie prostředí a radioekologie [15RAEK]
Chemie provozu JE [15CHJE]
Chemie radioaktivních prvků [15CHRP]
Jaderná chemie 1 [15JCH1N]
Jaderná chemie 2 [15JCH2N]
Měření a zpracování dat [15MZD]
Obecná chemie [15OCHEN]
Obecná chemie 1 [15CH1]
Organická chemie 2 [15OCH2]
Praktikum ze separačních metod [15SEPM]
Praktikum z fyzikální chemie [15FYPRN]
Praktikum z jaderné chemie [15PJCH]
Praktikum z organické chemie [15POCH]
Praktikum z radiační chemie [15PRACH]
Praktikum z radiochemické techniky [15RATEC]
Příprava radionuklidů [15PRN]
Radiační chemie [15RACH]
Radioanalytické metody [15RAM]
Seminář 1 [15SEM1]
Separační metody v jaderné chemii 1 [15SMJ1]
Technologie jaderných materiálů [15TJM]
Úvod do fotochemie a fotobiologie [15UFCB]
Výpočetní simulace biogeosférických procesů [15VSBP]
Výzkumný úkol 1 [15VUCH1]
14116
Aplikace ionizujícího záření v medicíně [16AIZM]
Biochemie a farmakologie [16BAF]
Detektory [16DET]
Dozimetrie a radiační ochrana [16DRH]
Dozimetrie neutronů [16DNEU]
Etika ve zdravotnictví [16EZ]
Exaktní metody při studiu památek [16EPAM]
Fyzika a technika neionizujícího záření [16FNEI]
Hygiena a epidemiologie [16HE]
Informatika ve zdravotnictví [16INZ]
Jaderná a radiační fyzika 1 [16JRF1]
Klinická propedeutika [16KPR]
Matematické metody a modelování [16MMM]
Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření [16MER]
Metrologie ionizujícího záření [16MIOZ]
Mikrodozimetrie [16MDOZ]
Nukleární medicína-klinická praxe [16NMKP]
Patologie,anatomie a fyziologie v rozbrazovacích metodách 2 [16PAFZ2]
Radiační efekty v látce [16REL]
Radiační ochrana [16RAO]
Radiologická fyzika-raditerapie 2 [16RFRT2]
Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika [16RFRD]
Radiologická technika-nukleární medicína [16RTNM]
Radiologická technika-rengenová diagnostika [16RTDG]
Rentgenová diagnostika-klinická praxe [16RDKP]
Rešeršní práce 1 [16RPRF1]
Seminář 1 [16SEM1]
Spektrometrie v dozimetrii [16SPEK]
Úvod do aplikací ionizujícího záření [16UAZ]
Úvod do částicové fyziky [16UCF]
Úvod do radiační fyziky 1 [16URF1]
Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví [16USRJ]
Úvod do životního prostředí [16ZIVO]
Výzkumný úkol 1 [16VUDZ1]
Výzkumný úkol 1 [16VURF1]
Výzkumný úkol 2 [16VUDZ2]
Základy biologie,anatomie a fyziologie [16ZBAF1]
Základy dozimetrie [16ZDOZ1]
Základy práce s počítačem [16ZPSP]
Základy první pomoci [16ZPP]
Zařízení jaderné techniky [16ZJT]
Zpracování experimentálních dat [16ZED]
14117
Číslicové bezpečnostní systémy [17CIBS]
Ekonomické hodnocení JE [17EHJE]
Elektrická zařízení jaderných elektráren [17ELZ]
Fyzika jaderných reaktorů [17FAR]
Jaderná bezpečnost [17JBEZ]
Nové jaderné zdroje [17NJZ]
Operátorský kurz na reaktoru VR-1 [17OPK]
Počítačové řízení experimentů [17PRE]
Praxe [17PRAX]
Přístroje jaderné techniky [17PRJT]
Reaktorové praktikum [17REPR]
Simulace provozních stavů JE [17SIPS]
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1 [17THN1]
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 [17THN3]
Termomechanika reaktorů [17TERR]
Úvod do inženýrství [17UINZ]
Úvod do projektování jaderných zařízení [17PROJ]
Základy elektroniky [17ZEL]
Základy energetiky a zdroje energie [17EZE]
Základy fyziky jaderných reaktorů [17ZAF]
14118
Aplikace SQL [18SQL]
Aplikovaná ekonometrie a teorie časových řad [18AEK]
Evropský standard počítačové gramotnosti 1 [18ESPG1]
Makroekonomie 1 [18MAK1]
Matematická ekonomie 1 [18EKO1]
Metoda Monte Carlo [18MOCA]
Mikroekonomie 1 [18MIK1]
Modelování produkčních systémů v ekonomice [18MOPR]
Modely a metody ekonomického rozhodování [18MEK]
Objektově orientované programování [18OOP]
Pravděpodobnost a aplikovaná statistika [18AST]
Pravděpodobnost a statistika [18PST]
Programování pro .NET [18NET]
Programování v C++ 1 [18PRC1]
Programování v JAVĚ [18PJ]
Programování v MATLABu [18MTL]
Prostředí webu, programovací a popisné jazyky [18WEB]
Seminář k diplomové práci 1 [18SD1]
Softcomputing [18SOFC]
Softwarové inženýrství [18SWI]
Statistické metody rozpoznávání a rozhodování [18SROZ]
Výzkumný úkol 1 [18VUSE1]
Základy programování [18ZPRO]
Znalostní ekonomika [18ZNEK]
24118
Angličtina 1 [818AJ1]
Angličtina 3 [818AJ3]
Bakalářská práce 1 [818BPSE1]
Databáze 1 [818DB1]
Diskrétní matematika [818DIM]
Finance a bankovnictví [818FINB]
Fyzika 1 [802FYZ1]
Lineární algebra 1 [818LI1]
Lineární programování [818LIP]
Makroekonomie 1 [818MAK1]
Matematická analýza 1 [818MA1]
Matematická analýza 3 [818MA3]
Matematická ekonomie 1 [818ME1]
Mikroekonomie 1 [818MIK1]
Němčina 1 [818NEM1]
Němčina 3 [818NEM3]
Neuronové sítě 1 [818NEUS1]
Numerické metody [818NME]
Programování v MATLABU [818MTL]
Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky [818WEB]
Přípravný kurz z matematiky 1 [818PRK1]
Správa operačních systémů [818OS]
Tělesná výchova 1 [818TV1]
Tělesná výchova 3 [818TV3]
Textové procesory [818TEXT]
Tvorba internetových aplikací 1 [818INT1]
Týmový vývoj softwaru 1 [818TVS1]
Úvod do studia práva 1 [818UVP1]
Úvod do systému UNIX [818UNIX]
Základy programování [818ZPRO]
450
Ochrana duševního vlastnictví [00ODV]
Přípravný týden [00PT]
Zahr. stáž v rámci programů výměny studentů přes rektorát [00ZST1]