Anketa :: O anketě :: Hodnocení

Pravidla pro zveřejnění

Základním kritériem pro zveřejnění výsledků je dosažení úrovně 20 % hodnotících mezi možnými (studenty daného předmětu/učitele). Toto procento nemusí být pro všechny fakulty stejné – jeho výše může být nastavena libovolně podle požadavků jednotlivých fakult (20 % platí pro FEL). Dalším kritériem pro zveřejnění výsledků může být minimální počet hodnotících (pro FEL platí 1).

Schéma hodnocení

Hodnocení učitele se zveřejní, pokud alespoň v jednom HODNOCENÍ z vyučovaných předmětů dosáhl uvedené hranice 20% hodnotících (pak se stane aktivním učitelem). V takovém případě se zobrazí jméno UČITELe jako odkaz v seznamu vyučujících. V případě menšího počtu hodnotících v HODNOCENÍ se jméno UČITELe zobrazí pouze jako text (učitel je neaktivní).

Hodnocení předmětu se zveřejní, pokud celkový počet HODNOCENÍ daného předmětu dosáhl uvedené hranice 20% hodnotících (předmět je aktivní). V takovém případě se zobrazí jméno PŘEDMĚTu jako odkaz v seznamu předmětů a v hodnocení předmětu se uvedou jak statistiky tak komentáře k předmětu a jeho hodnocení. V případě menšího počtu hodnotících se v hodnocení PŘEDMĚTu zveřejní pouze statistické informace. V případě, že k danému předmětu nebylo žádné hodnocení, jméno PŘEDMĚTu se zobrazí pouze jako text (předmět je neaktivní).

Seznam učitelů daného předmětu se zobrazí podle dosažení uvedené hranice 20% hodnotících uvedeného učitele v tomto předmětu.

V celkovém pořadí učitelů podle dosažených výsledků se učitel uvede, pokud alespoň v jednom předmětu dosáhl hranice 20% hodnotících (pokud je tedy aktivním učitelem).

Hodnocení otázek a odpovědí

Graf s váhou 0 Graf s váhou 1
Každá otázka (mimo komentářů) má váhu buď 1 nebo 0. Graf zastoupení jednotlivých hodnocení (známek) je v případě váhy 0 jednobarevný a v případě váhy 1 je barevný. U barevného grafu je sloupec známky 1 modrý a známky 5 červený. U ostatních se barvy míchají. V případě známky 6 (neutrální) je barva šedá. Váhy odpovědí odpovídají známce, přičemž známka 6 má váhu 0.

Počítání průměrů a celkového hodnocení

Počítání průměrů

V rámci hodnocení učitelů se počítají také PRŮMĚRy hodnocení. V první řadě se vypočitává průměrné hodnocení každé OTÁZKY s váhou 1. U OTÁZEK s váhou 0 se průměry nepočítají ani se nepodílejí na dalším hodnocení. Dále se pro hodnocení učitele v PŘEDMĚTu vypočítá průměrné hodnocení všech OTÁZEK s váhou 1. Nakonec se vypočítá celkové průměrné hodnocení UČITELe ve všech PŘEDMĚTech, ve kterých počet hodnotících dosáhl hranice 20% (aktivních předmětech). HODNOCENÍ, ve kterých nebylo dosaženo uvedené hranice (neaktivních) se na průměrech nepodílejí.

Celkové průměry slouží jako kritérium pro seřazení učitelů. Učitelé které hodnotilo alespoň 10 studentů jsou seřazeni podle celkového průměru a jejich pořadí je číslováno, navíc jsou vypsáni tmavě. Učitelé které hodnotilo méně než 10 studentů jsou zařazeni do celkového pořadí s ostatními, avšak není u nich uvedeno číslo pořadí a jsou vypsáni světle.