Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumAplikovaná informatika
1. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematika 1, 201MAT12 Fučík 6 z 6 z 4 4
Předmět:Matematika 101MAT1Ing. Fučík Radek Ph.D.6 Z-4-
Anotace:Předmět seznamuje posluchače prvního semestru bakalářského studia se základy matematické analýzy funkce jedné reálné proměnné. Obsahuje úvod do diferenciálního a integrálního počtu, přičemž důraz je kladen zejména na aplikace v praktických úlohách.
Osnova:1. Funkce a jejich vlastnosti.
2. Limity funkcí.
3. Spojitost.
4. Pojem derivace, tečna ke grafu funkce, základní pravidla pro derivování, derivace vyšších řádů.
5. Věta o přírůstku funkce a její aplikace, lokální extrémy funkce, extrémy na množině, asymptoty, průběh funkce.
6. Primitivní funkce, substituce, metoda per partes. Určitý integrál, Newtonova a Riemannova definice, výpočet plochy. Primitivní funkce k trigonometrickým funkcím, střední hodnota integrálu.
7. Transcendentní funkce: definice logaritmu, jeho vlastnosti, exponenciála, hyperbolické a cyklometrické funkce, jejich derivace.
8. Aplikace určitého integrálu: délka grafu funkce, objem a povrch rotačních těles.
Osnova cvičení:1. Funkce a jejich vlastnosti: definiční obory, obory hodnot, inverzní funkce, absolutní hodnota, nerovnice, kvadratické nerovnice, grafy funkcí, skládání funkcí, polynomy, dělení polynomů.
2. Limity funkcí:limity základních funkcí, limity trigonometrických funkcí.
3. Spojitost: vyšetřování spojitosti funkcí z definice, určování typů nespojitostí.
4. Derivace funkce: počítání derivace dle definice, pravidla pro derivace základních funkcí, tečna ke grafu funkce, derivace vyšších řádů.
5. Věta o přírůstku funkce a její aplikace, konvexita, konkavita a inflexní bod, lokální a globální extrémy funkcí, asymptoty, průběh funkce.
6. Integrální počet: hledání primitivní funkce, metoda substituce, metoda per partes, pokročilé techniky integrace trigonometrických funkcí, určitý integrál, Newtonova formule.
7. Transcendentní funkce: definice logaritmu, jeho vlastnosti, exponenciála, hyperbolické a cyklometrické funkce, jejich derivace.
8. Aplikace určitého integrálu: plocha pod grafem funkce, délka grafu funkce, objem a povrch rotačních těles.
Cíle:Znalosti:
Elementární pojmy matematické analýzy týkající se diferenciálního a integrálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné.

Schopnosti:
Pochopení základních principů matematické logiky a matematické analýzy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, integrální počet, funkce jedné reálné proměnné, limita, extrémy funkce, průběh funkce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Calculus, One Variable, S.L.Salas, Einar Hille, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6
[2] Larson, Ron, and Bruce H. Edwards. Calculus of a single variable: Early transcendental functions. Cengage Learning, 2014.
[3] Pelantová, Edita, Vondráčková, Jana: Cvičení z matematické analýzy, ČVUT, Praha 2015
[4] Stewart, James. Single variable calculus: Early transcendentals. Nelson Education, 2015.

Doporučená literatura:
[5] Gillman, McDowell: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
[6] Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 1,2,3, SVTL, Bratislava, 1959.
[7] Dontová: Matematika 1,2, ČVUT, Praha, 1988

Předmět:Matematika 201MAT2Ing. Fučík Radek Ph.D.-6 Z-4
Anotace:Obsahem předmětu, který přímo navazuje na předmět Matematika 1, jsou pokročilé techniky integrace a zobecněný Riemannův integrál, úvod do křivek daných parametricky (speciálně v polárních souřadnicích), základní výklad o číselných posloupnostech, nekonečných řadách a konečně rozvoj funkce do mocninné (Taylorovy) řady a jeho aplikace.
Osnova:1. Techniky integrace.
2. Zobecněný Riemannův integrál, kritéria konvergence.
3. Kuželosečky: elipsa, hyperbola, parabola.
4. Polární souřadnice.
5. Parametricky zadané křivky: délka křivky, tečny ke křivce, plochy, objemy a povrchy rotačních těles.
6. Posloupnosti: limita posloupnosti, důležité limity, kritéria konvergence.
7. Řady, kritéria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, řady se střídavými znaménky.
8. Mocninné řady. Derivování a integrování mocninných řad.
9. Taylorův polynom, Taylorova řada, rozvoje důležitých funkcí do mocninných řad.
Osnova cvičení:1. Pokročilé techniky integrace: integrály racionálních funkcí, parciální zlomky, integrace výrazů s trigonometrickými funkcemi.
2. Nevlastní Riemannův integrál: výpočet nevlastních integrálů, kritéria konvergence.
3. Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola, parabola, identifikace kuželoseček, popis kuželoseček pomocí vzdáleností bodů a vzdáleností bodu a přímky.
4. Polární souřadnice: transformace bodů a rovnic mezi kartézskými a polárními souřadnicemi.
5. Parametricky zadané křivky: délka křivky, tečny ke křivce, plochy, objemy a povrchy rotačních těles.
6. Vlastnosti množin: hledání suprema a infima.
7. Posloupnosti: limita posloupnosti, důležité limity, kritéria konvergence.
8. Nekonečné řady: kritéria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, řady se střídavými znaménky.
9. Mocninné řady: obor konvergence, poloměr konvergence, derivování a integrování mocninných řad, sčítání číselných řad pomocí mocninných řad.
10. Taylorův polynom a Taylorova řada: rozvoje důležitých funkcí do mocninných řad.
Cíle:Znalosti:
Pokročilé integrační techniky, zobecněný Riemannův integrál, číselné posloupnosti, nekonečné a mocninné řady.

Schopnosti:
Pochopení základních principů matematické logiky a matematické analýzy. Schopnost rozvoje funkce do mocninné řady (Taylor).
Požadavky:Absolvování předmětu Matematika 1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, integrální počet, funkce jedné reálné proměnné, číselné posloupnosti, nekonečné řady, mocninné řady, Taylorova řada.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Calculus, One Variable, S.L.Salas, Einar Hille, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6
[2] Larson, Ron, and Bruce H. Edwards. Calculus of a single variable: Early transcendental functions. Cengage Learning, 2014.
[3] Pelantová, Edita, Vondráčková, Jana: Cvičení z matematické analýzy, ČVUT, Praha 2015
[4] Stewart, James. Single variable calculus: Early transcendentals. Nelson Education, 2015.

Doporučená literatura:
[5] Gillman, McDowell: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
[6] Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 1,2,3, SVTL, Bratislava, 1959.
[7] Dontová: Matematika 1,2, ČVUT, Praha, 1988

Matematika, zkouška 1, 201MATZ12 Fučík - zk - zk 2 2
Předmět:Matematika, zkouška 101MATZ1Ing. Fučík Radek Ph.D.- ZK-2-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Předmět:Matematika, zkouška 201MATZ2Ing. Fučík Radek Ph.D. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.-- ZK-2
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Fyzika 1, 202FYZ12 Bielčík, Myška 2+1 z,zk 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Fyzika 102FYZ1Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Historie, fyzikální principy a aplikace z oblastí mechaniky, vlnění a termodynamiky na elementární úrovni. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním, a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.
Osnova:1. Historie fyziky
2. Kinematika
3. Newtonovy zákony
4. Práce, energie
5. Potenciální energie a zákony zachování
6. Soustavy částic
7. Srážky
8. Rotační pohyb
9. Gravitace
10. Tekutiny
11. Vlny a kmity
12. Teplota a teplo, entropie
Osnova cvičení:1. Určení tíhového zrychlení
2. Vlnění na struně, Resonanční trubice
3. Nucené harmonické kmity
4. Dynamika rotačního pohybu
5. Sonar
6. Newtonovy pohybové zákony
7. Zákon zachování energie
8. Tepelný stroj
Cíle:Znalosti:
Pochopení základů moderní fyziky a jejich aplikací.

Schopnosti:
Aplikace zákonů fyziky na konkrétní problémy.
Požadavky:
Rozsah práce:Studenti vypracovávají domácí úkoly, které se hodnotí. Také měří v laboratoři a vypracují o výsledcích protokol, který se také hodnotí. Závěrečná zkouška probíhá písemně a do výsledného hodnocení se berou také dosažené body z domácích úkolů a protokolů.
Kličová slova:Mechanika, kinematika, akustika, termodynamika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Halliday, Resnick, Walker: Fyzika. VUTIUM, Brno 2000

Doporučená literatura:
[2] I. Štoll: Mechanika. ČVUT, Praha 2003
[3] R.P.Feynman, R.B.Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001.
[4] E.Havránková, Z. Janout, I. Štoll: Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995.

Studijní pomůcky:
Laboratoře katedry s měřící aparaturou.

Předmět:Fyzika 202FYZ2Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Elektřina a magnetismus, optika, jaderná fyzika, moderní fyzika na elementární úrovni. Přednáška je doprovázena praktickým zkoumáním a demonstracemi vybraných fyzikálních jevů.
Osnova:1. Úvod
2. Elektrický náboj a potenciál, elektrický proud
3. Magnetické pole
4. Magnetická indukce, Farradayův zákon
5. Maxwellovy rovnice
6. Elektřina a magnetismus aplikace, elektromagnetické vlny, foton
7. Optika
8. Speciální teorie relativity
9. Krátký úvod do kvantové fyziky
10. Jaderná fyzika
11. Moderní fyzika
Osnova cvičení:1. RLC obvody, nucené a tlumené kmity
2. Měření spektra Hg a Na výbojky
3. Geometrická optika
4. Interference a ohyb světla
5. Měření měrného náboje elektronu
6. Dosah alfa částic v látce
7. Měření spektra gama záření
Cíle:Znalosti:
Pochopení základů moderní fyziky a jejich aplikací.

Schopnosti:
Aplikace výše uvedených znalostí na konkrétní problémy
Požadavky:
Rozsah práce:Studenti vypracovávají domácí úkoly, které se hodnotí. Také měří v laboratoři a vypracují o výsledcích protokol, který se také hodnotí. Závěrečná zkouška probíhá písemně a do výsledného hodnocení se berou také dosažené body z domácích úkolů a protokolů.
Kličová slova:Elektřina, magnetismus, kvantová fyzika, jaderná fyzika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Halliday, Resnick, Walker: Fyzika. VUTIUM, Brno 2000

Doporučená literatura:
[2] I. Štoll: Mechanika. ČVUT, Praha 2003
[3] R.P.Feynman, R.B.Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001.
[4] E.Havránková, Z. Janout, I. Štoll: Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995.

Studijní pomůcky:
Laboratoře katedry s měřící aparaturou.

Praktická informatika pro inženýry 112PIN1 Liska - - 1+1 z - 2
Předmět:Praktická informatika pro inženýry 112PIN1prof. Ing. Liska Richard CSc.-1+1 Z-2
Anotace:Počítač a operační systémy. Osobní počítač, pracovní stanice a superpočítače. Procesor, pamět, sběrnice, periferie, pevný disk,
sítové rozhraní. Technické a programové prostředky. Principy operačních systému. Požadavky na operační systém pro vědecké a
technické počítání. Operační systém UNIX. Základní principy, jádro, služby jádra. Dokumentace. Systém souboru, atributy souboru, práce se soubory. Textové editory: vi, emacs. Interpret příkazu (shell) sh,
csh a jeho programování (skripty). Ovládání procesu, stav procesu, zatížení počítače a priority procesu. Standardní nástroje. Grafické uživatelské rozhraní X-windows. Počítačové sítě. Lokální počítačové
sítě. Globální počítačové sítě: Internet. Adresy a protokoly TCP/P. Sítové konfigurace počítače. Sítové služby: sdílení technických prostředku, pošta, ftp atd. Sítové aplikace.
Osnova:1. Počítač a operační systém.
2. Jádro operačního systému Unix, procesy, systém souborů.
3. Interpret příkazů a jeho programování.
4. Síťové služby.
5. Překlad a ladění, systém pro tiskovou sazbu LaTeX.
6. Grafické rozhraní X-windows, základy administrace.
7. Řízené konzultace.
Osnova cvičení:1. Dokumentace, systém souborů.
2. Diskety a CD, procesy, editor vi.
3. Interpret příkazů, skripty.
4. Síťové služby, editor emacs.
5. Překlad a ladění, systém pro tiskovou sazbu LaTeX.
6. Grafické rozhraní X-windows, základy administrace.
7. Řízené konzultace.
Cíle:Znalosti:
Principy operačního systému typu Unix.

Schopnosti:
Používat operační systém typu Unix.
Požadavky:
Rozsah práce:Referát, 2 krátké písemky, prezence na cvičení.
Kličová slova:Unix, linux, operační systém.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. Liska, Úvod do Unixu. http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~liska/unix

Doporučená literatura:
[2] A. Přibyl, Gnu-Linux. http://www.linux.cz/
[3] Internet Info, Root.cz, informace nejen ze světa Linuxu. http://www.root.cz/
[4] Penguin, Neziskový server pro podporu Linuxu, UNIXu a free softwaru. http://www.penguin.cz/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Unix.

Základy programování18ZPRO Jarý, Virius 4 z - - 4 -
Předmět:Základy programování18ZPROdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem C++.
Osnova:1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus
2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů
3. Struktura programu
4. Proměnné a neobjektové datové typy
5. Příkazy, Vstupní a výstupní operace
6. Funkce
7. Ukazatele, spojové seznamy
8. Modulární stavba programu, objektové typy
Osnova cvičení:1. První program
2. Algoritmus
3. Použití vestavěných datových typů
4. Složitější programy
5. Neobjektové datové typy
6. Příkazy
7. Vstupní a výstupní operace
8. Podprogramy
9. Ukazatele, spojové seznamy: Neobjektová implementace jednosměrně zřetězeného spojového seznamu
10. Objektové typy v C++, preprocesor
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++l.

Schopnosti:
Řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka C++.
Požadavky:Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.
Rozsah práce:Individuální práce studentů představují program v C++pro řešení zadaného úkolu se složitější datovou strukturou (např. s vlastní implementací spojového seznamu).
Kličová slova:C++, datový typ, příkaz, deklarace, pole, záznam, množina, překlad, ladění, objekt.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Základy programování v C++. Praha: ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05470-3.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ programming language. 4th ed. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0-321-56384-2.

Základy algoritmizace18ZALG Virius - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Základy algoritmizace18ZALGdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:V tomto předmětu se student seznámí se vybranými algoritmy a s metodami, jak algoritmus navrhnout. Seznámí se také s vybranými technikami odvozování jejich složitosti.
Osnova:1. Algoritmus, jeho popis a složitost.
2. Datové struktury.
3. Metody návrhu algoritmu.
4. Rekurze.
5. Řazení(třídění).
6. Vyvážené stromy, optimální stromy.
7. Seminumerické algoritmy.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Běžně používané algoritmy (jako je třídění nebo hledání nejkratší cesty) a nejdůležitější datové struktury (jako je strom, seznam, hešová tabulka).

Schopnosti:
Použití běžných metod návrhu algoritmu, ve vybraných případech odvození jejich složitosti.
Požadavky:Základy programování.
Rozsah práce:Individuální práce studenta vychází z algoritmického rozkladu zadaného problému a jeho naprogramování. Ověřuje se prezentací programu.
Kličová slova:Algoritmus, složitost, seznam, strom, b-strom, hešová tabulka, graf, rekurze, rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování, backtracking, metoda Monte Carlo, třídění, vyvážený strom, číselná soustava, seminumerické algoritmy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Základy algoritmizace v C++. 3. vydání. Praha, ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05606-6.

Doporučená literatura:
[2] Knuth, Donald E.: The Art of the Computer Programming. Vol. 1, 2, 3. Addison-Wesley Professional 1998. ISBN: 0201485419.
[3] Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall 1975.
[4] Topfer, P.: Algoritmy a programovací techniky. Praha, Prometheus 1995.

Publikační systém LaTeX01PSL Ambrož - - 0+2 z - 2
Předmět:Publikační systém LaTeX01PSLIng. Ambrož Petr Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Obsahem předmětu jsou základy a prostředky počítačové typografie, především systém LaTeX.
Osnova:1) Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců
2) Sazba dokumentů - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, tabulky v LaTeXu
3) Sazba matematických výrazů v LaTeXu
4) Pokročilé matematické konstrukce
5) Grafika, vkládání obrázků v LaTeXu, vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu
6) Zásady pro tvorbu prezentací, beamer - balíček pro tvorbu prezentací v LaTeXu
Osnova cvičení:1) Instalace systému LaTeX
2) Hladká a smíšená sazba
3) Výčtová prostředí, tabulky
4) Sazba matematiky
5) Balíček AMSLaTeX
6) Seznam použité literatury
7) Vkládání grafických souborů
Cíle:Znalosti:
Základní pravidla počítačové sazby dokumentů, prostředky systému LaTeX.

Schopnosti:
Použití systému LaTeX k vysázení (typograficky zdařilého) dokumentu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Typografie, LaTeX.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Rybička, LaTeX pro začátečníky, Konvoj, 1999.
[2] T. Oetiker et al., The Not So Short Introduction to LaTeX2e,
www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

Doporučená literatura:
[3] H. Kopka, P.W. Daly. LaTeX Podrobný průvodce, Computer Press, (2004)

Učební pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Unix s programem LaTeX.

Dějiny fyziky 102DEF1 Jex, Myška 2+0 z - - 2 -
Předmět:Dějiny fyziky 102DEF1prof. Ing. Jex Igor DrSc.2+0 Z-2-
Anotace:Fyzika a její místo mezi ostatními vědami. Vztah člověka a přírody. Přírodní vědy ve starém Orientě a Řecku, řečtí přírodní filozofové, Aristoteles. Helénistická fyzika, Archimedes. Arabská věda, věda ve středověké Evropě. Renesanční věda - da Vinci, Giordano Bruno. Koperník, Kepler, Galileo, Huygens. Vznik fyziky jako experimentální vědy. Newton a jeho dílo.
Osnova:1. Fyzika a její místo mezi ostatními vědami, vztah člověka a přírody
2. Původ člověka, myšlení a kultury
3. Věda starého Orientu, Egypta, Indie a Číny
4. Řecká přírodní filosofie, atomisté
5. Aristotelova fyzika
6. Fyzika v období helénismu, Archimedes
7. Arabská věda
8. Věda ve středověké Evropě
9. Koperník a heliocentrismus
10. Fyzika v období renesance
11. Kepler a Galilei
12. Vědecká revoluce v 17. století
13. Newton a vznik klasické mechaniky
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získat ucelený pohled na vznik fyzikálního myšlení a poznatků, jak se vyvíjely od nejstarších počátků až do začátku novověku. Vědět, jak došlo k oddělení logického, matematicky podloženého výkladu přírody od původních mytologických představ a zdůraznit příspěvek národů starého Orientu a antického Řecka. Ukázat, jak vývoj vědy a techniky v průběhu evropského středověku vyústil v experimentálně podloženou vědeckou revoluci, která otevřela cestu k naší dnešní technické civilizaci.

Schopnosti:
Podle stupně zájmu rozšiřovat své znalosti dalším studiem literatury, dokázat se v ní orientovat a být schopen připravit pojednání na vybrané téma z historie tohoto období fyziky.
Požadavky:Požadavky:
Obecná znalost dějin lidstva a základních zákonů fyziky na středoškolské úrovni.
Rozsah práce:
Kličová slova:Historie, fyzika, antika, středověk
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll: Dějiny fyziky, Praha, Prometheus 2009.
[2] I. Kraus: Fyzika od Thaleta k Newtonovi, Praha, Academia 2007.
[3] D. Wootton: The Invention of Science: A New History of the Scientific Revolution,
Penguin Random House, 2015

Doporučená literatura:
[3] Aristoteles: Fyzika, Praha, P. Rezek 1996
[4] Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha, NČSAV 1962.
[5] Řečtí atomisté. Svoboda, Praha 1980.
[6] Lucretius: O přírodě, Praha, Svoboda 1971.
[7] Z. Horský: Kepler v Praze, Praha, Mladá fronta 1980.
[8] V. Malíšek: Co víte o dějinách fyziky, Praha, Horozonz 1996.
[9] R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, Bratislava, Alfa 1990..

Úvod do odborného jazyka 1, 204ABU12 Clarke, Rafajová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Úvod do odborného jazyka 104ABU1PaedDr. Rafajová Eliška0+2 Z-2-
Anotace:Kurz je koncipován jako úvod do studia odborné angličtiny. Seznamuje se základy odborného stylu na jednoduchých subtechnických materiálech.
Seznamuje zároveň s funkcemi typickými pro odborné vyjadřování, se základními pojmy matematiky a se základy odborné terminologie z oboru informačních technologií.
Osnova:Témata daná učebnicí, zejména: základní počítačová terminologie, stavba a architektura počítače, využití počítačů, periferie, operační systémy, grafické uživatelské rozhraní.
Nácvik získávání informací z textu, zpracování vizuální informace, přiřazování informací.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Odborná angličtina používaná v oblasti informačních technologií a počítačů zvláště, a to po stránce obsahové, lexiální a z hlediska funkčních útvarů pomocí textů, cvičení a lexikálních cvičení. Zpracování vizuální informace, různé typy popisů, přiřazování informací.

Schopnosti:
Rozumět odborným textům a umět z nich získávat, přenášet a zpracovávat informace pro každodenní práci s počítačem.

Požadavky:Spolehlivý základ obecného jazyka z předchozího studia angličtiny, a to alespoň na úrovni B1 SERR.
Rozsah práce:
Kličová slova:Úvod, odborný jazyk, IT, ITC
Literatura:Povinná literatura:

[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, poslední vydání
[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Doporučená literatura:
[3] materiály připravené katedrou
[4] texty z internetu
[5] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Předmět:Úvod do odborného jazyka 204ABU2PaedDr. Rafajová Eliška-0+2 Z-2
Anotace:Kurz navazuje na 04ABU1 a rozšiřuje práci s subtechnickými a odbornými texty, zejména s některými jejich zvláštnostmi gramatickými i lexikálními. Seznamuje s funkcemi typickými pro odborné vyjadřování, se základními pojmy matematiky a se základy odborné terminologie z oboru informačních technologií.
Osnova:Témata daná učebnicí, zejména:
aplikační programy, multimédia, počítačové sítě, internet, www, webové servery, tvorba webových stránky, komunikační systémy.
Popis procesu a systému, instrukce, rady, doporučení, varování. Uspořádání a hodnocení informací získaných z textů a poslechů.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho rozsah a náplň odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Prohloubené znalosti odborné počítačové angličtiny (další terminologie) z hlediska funkčních útvarů s důrazem na specifické jazykové prostředky, zejména: kondicionál, typy vedlejších vět, kauzalita.

Schopnosti:
Rozumět složitějším odborným textům z oblasti počítačové techniky a zpracovávat delší nebo neznámé autentické texty.

Požadavky:zápočet z kurzu 04ABU1
Rozsah práce:
Kličová slova:Úvod, odborný jazyk
Literatura:Povinná literatura:

[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, poslední vydání
[2] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Doporučená literatura:
[3] materiály připravené katedrou
[4] texty z internetu
[5] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna


Úvod do odborného jazyka - zkouška04ABUK Clarke, Rafajová - - - zk - 3
Předmět:Úvod do odborného jazyka zkouška04ABUKPaedDr. Rafajová Eliška- ZK-3
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Zkouška je písemná a ústní a obsahuje učivo za 2 semestry. Podmínkou pro její konání jsou zápočty z kurzů 04ABU1 a 04ABU2. Student má prokázat znalost probírané slovní zásoby a schopnost pracovat se základními formami odborného stylu. Předpokladem konání ústní zkoušky (délka 20-30 minut) je úspěšné absolvování písemné části (délka cca 100 minut, t.j. dvě vyučovací hodiny).
Osnova:Obsahem zkoušky je učivo dvou semestrů daného kurzu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Úspěšné ukončení obou semestrů kurzu, tj.04ABU1 a 04ABU2 umožňující přihlásit se ke zkoušce.
Rozsah práce:
Kličová slova:Úvod, odborný jazyk, zkouška, IT, ITC
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, poslední vydání

Doporučená literatura:
[2] materiály připravené katedrou
[3] texty z internetu

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Rozvíjení řečových dovedností 1, 204ABK12 Kovářová, Rafajová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Rozvíjení řečových dovedností 104ABK1PaedDr. Rafajová Eliška0+2 Z-2-
Anotace:Kurz rozvíjí základní řečové dovednosti v návaznosti na dovednosti získané v předchozím studiu jazyka (na střední škole nebo jinde) a tuto úroveň jazyka předpokládá (odpovídá úrovni B1 dle Srovnávacího evropského referenčního rámce SERR). Je celkově třísemestrální a je jedním ze stěžejních kurzů zaměření. Řečové dovednosti rozvíjí hlavně v integrované podobě, tedy propojeně (např. poslech, diskuse na dané téma apod.) Témata jsou volena dle témat státní jazykové zkoušky. Studenti si rozšíří slovní zásobu a frazeologii dle probíraných tématických okruhů a komunikativních situací. Cílem všech tří částí kurzu je osvojení komunikativní strategie v závislosti na druhu komunikace a to tak, aby student dokázal vyjadřovat své myšlenky jasně, srozumitelně a gramaticky správně v různých situacích.
Osnova:Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na témata daná učebnicí (rodina, zaměstnání, jídlo, kultura, cestování, studium).
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Student si rozšiřuje systematicky slovní zásobu na každodenní témata (např.rodina, zaměstnání, jídlo, kultura, cestování, studium) a nacvičuje poslech, mluvení, základy diskuze a strategii komunikace s přihlédnutím k adekvátnosti situace.

Schopnosti:
Umět komunikovat a krátce diskutovat o probíraných tématech s uplatněním probrané slovní zásoby a jazykově a gramaticky adekvátně vyjadřovat myšlenky s malým zaváháním.

Požadavky:Úspěšná maturita z angličtiny ze střední školy nebo znalosti získané jinak, vše na úrovni alespoň B1 Evropského referenčního rámce (SERR).
Rozsah práce:
Kličová slova:Konverzace, řečové a poslechové dovednosti, slovní zásoba
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Předmět:Rozvíjení řečových dovedností 204ABK2PaedDr. Rafajová Eliška-0+2 Z-2
Anotace:Kurz dále rozvíjí základní řečové dovednosti v návaznosti na dovednosti získané v předchozím studiu jazyka a v kurzu 04ABK1. Řečové dovednosti rozvíjí hlavně v integrované podobě, tedy propojeně (např.poslech, diskuse na dané téma apod.) Témata jsou volena dle témat státní zkoušky. Studenti si rozšíří slovní zásobu a frazeologii dle probíraných tématických okruhů a komunikativních situací. Cílem všech tří částí kurzu je osvojení komunikativní strategie v závislosti na druhu komunikace a to tak, aby student dokázal vyjadřovat své myšlenky jasně, srozumitelně a gramaticky správně v různých situacích.
Osnova:Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na další témata daná učebnicí (cizí jazyky, sporty, život ve městě, koníčky, denní program, nákupy, bydlení).
Krátká diskuze na uvedená témata.

Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Rozšířená slovní zásoba na každodenní témata (např. cizí jazyky, sporty, město, koníčky, denní program, nákupy, bydlení), zvuková podoba jazyka, konverzace a krátká diskuze, vše s přihlédnutím k jazykové i gramatické správnosti příslušné situace.

Schopnosti:
Umět komunikovat a krátce diskutovat na každodenní probraná témata, zvládnout poslech kratšího textu s porozuměním s přihlédnutím k probraným tématům, vyjadřovat se plynule, bez většího zaváhání a bez větších gramatických a lexikálních chyb.
Požadavky:Zápočet z kurzu 04ABK1
Rozsah práce:
Kličová slova:Konverzace, řečové a poslechové dovednosti, diskuze, slovní zásoba
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Rozvíjení řečových dovedností - zkouška04ABKK Kovářová, Rafajová - - - zk - 3
Předmět:Rozvíjení řečových dovedností - zkouška04ABKKPaedDr. Rafajová Eliška- ZK-3
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Zkouška ověřuje znalosti studentů z kurzů 04ABK1 a 04ABK2, a to zvládnutí obsahu a slovní zásoby probíraných témat. Zkouška je písemná (cca 100 minut) a ústní (cca 30 minut).
Osnova:Zkouška vychází z probíraných témat učebnice.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Výstupní znalosti kurzu 04ABK1 a 04ABK2 a získání zápočtů.
Rozsah práce:
Kličová slova:Zkouška, řečové dovednosti, slovní zásoba
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Systemizace jazykových prostředků 1, 204ABS12 Rafajová 0+2 kz 0+2 kz 3 3
Předmět:Systematizace jazykových prostředků 104ABS1PaedDr. Rafajová Eliška0+2 KZ-3-
Anotace:Cílem kurzu je zvládnout správné používání jazykových struktur. V návaznosti na znalosti a dovednosti ze střední školy se v kurzu upevní, rozšíří a uvedou do systému gramatické znalosti a procvičí se. Důraz se klade hlavně na jevy frekventované a obtížné pro české mluvčí a na požadavky státní zkoušky z angličtiny. Požadovanou vstupní úrovní je úroveň B1 SERR.
Osnova:Opakování a rozšíření gramatických znalostí, zejména: zvláštnosti anglického slovesa, časy, modální slovesa, pasívum, infinitivy, typy vět, souslednost časů.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Zopakovat, utřídit a systematicky formou nástavby doplnit a rozšířit gramatické znalosti (zvláštnosti anglického slovesa oproti češtině, časy ve srovnání s češtinou, postojová slovesa, trpný rod, infinitiv - jeho použití a vazby, podmiňovací způsob a podmínkové věty, časové věty, souslednost časů) a procvičováním je upevnit.

Schopnosti:
Umět uplatnit procvičené gramatické jevy v ostatních předmětech programu APIN, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.
Požadavky:Úspěšná maturita z angličtiny ze střední školy nebo znalosti získané jinak, vše na úrovni alespoň B1 Evropského referenčního rámce (SERR).
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazyk, mluvnice, opakování, rozšíření, srovnání s češtinou
Literatura:Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:
[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání
[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Předmět:Systematizace jazykových prostředků 204ABS2PaedDr. Rafajová Eliška-0+2 KZ-3
Anotace:Předpokladem pro postup do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu 04ABS1, na který tento kurz navazuje. Orientuje se i nadále na systematizaci a opakování gramatických struktur.
Osnova:Další rozšíření a opakování gramatických forem, zejména: podstatná jména a jejich zvláštnosti, přivlastňovací zájmena, členy, používání přídavných jmen a příslovcí a jejich stupňování, typy zájmen.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Zopakovat, dále utřídit a systematicky formou nástavby doplnit a rozšířit gramatiké znalosti (podstatné jméno a jeho zvláštnosti v angličtině, množné číslo, přivlastňovací pád a přivlastňovací zájmena, zástupné "one", používání členů, zvláštnosti přídavných jmen, zvláštnosti příslovcí a stupňování, zájmena (every x each; some, any a every a složené tvary; some x any; either, neither, nor; zájmena zvratná, zdůrazňovací a vzájemnostní, osobní), procvičování a upevňování jevů.

Schopnosti:
Uplatňovat procvičované gramatické jevy v ostatních předmětech kurzu APIN, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.
Požadavky:klasifikovaný zápočet z kurzu 04ABS1
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazyk, mluvnice, opakování, rozšíření, srovnání, čeština
Literatura:Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:
[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání
[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Přípravný týden00PT FJFI 1 týden z - - 2 -
Předmět:Přípravný týden00PTtýden Z-2-
Anotace:Přípravný týden je určen pro nastupující studenty bakalářského studia. Obsahuje seznámení s organizačními náležitostmi vysokoškolského studia a úvodní přednášky 1. semestru.
Osnova:1. Úvodní přehled o vysokoškolském systému v ČR a na ČVUT.
2. Způsob a organizace studia na FJFI.
3. Povinnosti a volitelné možnosti v rámci studia.
4. Počítačové sítě.
5. Organizace výuky jazyků.
6. Studentské organizace.
7. Zahájení výuky v matematice a fyzice.
8. Motivační přednášky odborných kateder.
9. Volitelné předměty prvního semestru.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají přehled o způsobu organizace studia na FJFI, ubytování, dopravě a informačním systému ČVUT v Praze.

Schopnosti:
Studenti jsou schopni se orientovat ve studijních záležitostech a zahájit první rok svého studia.

Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Vysokoškolské studium; organizace a struktura ČVUT v Praze; semestr; předměty; zkoušky; kredity
Literatura:Povinná literatura:
[1] Studijní programy FJFI ČVUT v Praze, vydáváno každoročně

Doporučená literatura:
[2] Průvodce prváka, ČVUT v Praze, vydáváno každoročně

Druhý cizí jazyk04. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Matematické minimum 100MAM1 Břeň 0+1 z - - 1 -
Předmět:Matematické minimum 100MAM1----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematické minimum 200MAM2 Pošta 0+1 z - - 1 -
Předmět:Matematické minimum 200MAM2doc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Opakování základních partií středoškolské matematiky.
Osnova:1. Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy, matematická indukce.
2. Funkce, rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, iracionální.
3. Funkce, rovnice, nerovnice exponenciální, logaritmické.
4. Funkce, rovnice, nerovnice goniometrické.
5. Komplexní čísla, kombinatorika, binomická věta, analytická geometrie v rovině a v prostoru.
6. Opakování
7. Závěrečný test
Osnova cvičení:
Cíle:Zopakovat základy středoškolské matematiky, nutné pro absolvování dalších základních kurzů z matematické analýzy a lineární algebry.
Požadavky:Nejsou.
Rozsah práce:
Kličová slova:středoškolská matematika
Literatura:Doporučená literatura:
[1] J. Polák: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus 2010
[2] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus, 2007
[3] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách II, 2008
[4] I. Bušek: Řešené maturitní úlohy z matematiky, Prometheus 2004

Evropský standard počítačové gramotnosti 1, 218ESPG12 Petříčková 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Evropský standard počítačové gramotnosti 118ESPG1doc. Ing. Kukal Jaromír Ph.D.0+2 Z-2-
Anotace:Tabulkové kalkulátory představují především pro studenty a absolventy Softwarového inženýrství v ekonomii důležitý nástroj. V zimním semestru jsou studenti to problematiky uvedeni v širším kontextu s ostatními kancelářskými aplikacemi. Důraz je kladen na zvládnutí především pokročilých funkcí Excelu (názvy, funkce a vzorce, kontingenční tabulka a graf). Dále se začne s výkladem jazyka VBA, především s ohledem na nahrávání maker a programování uživatelských funkcí.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Úvod do kancelářských balíků
2. Textové procesory - základní funkce
3. Textové procesory - složitější typografická témata
4. Prezentace - zásady
5. Prezentace - pokročilejší techniky
6. Úvod do tabulkových procesorů
7. Práce s grafy, kontingenční tabulka a graf
8. Přehled funkcí: matematické a logické funkce
9. Přehled funkcí: vyhledávací a databázové funkce
10. Přehled funkcí: textové a pro datum a čas
11. Programování ve VBA: nahrávání maker, úvod
12. Programování ve VBA: uživatelské funkce
13. Programování ve VBA: události
14. Programování ve VBA: práce s listem
Cíle:Znalosti:
Pokročilá obsluha MS Office, především pak Excelu ve vztahu s předmětem jejich studia.

Schopnosti:
Studenti by měli rovněž získat povědomí o jazyce VBA a naučit se jej používat (makra, funkce, formuláře).
Požadavky:
Rozsah práce:Zápočet je možné získat na základě aktivní účasti na cvičeních, případně samostatnou domácí prací.
Kličová slova:ESPG, MS Office, MS Excel, VBA.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Walkenbach: Microsoft Excel 2000 a 2002 programování ve VBA, Computer Press, 2001.

Doporučená literatura:
[2] Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-251-2653-0.

Předmět:Evropský standard počítačové gramotnosti 218ESPG2doc. Ing. Kukal Jaromír Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Tabulkové kalkulátory představují především pro studenty a absolventy Softwarového inženýrství v ekonomii důležitý nástroj. Letní semestr navazuje na zimní pokročilejšími tématy programování ve VBA (grafy, objekty, grafické uživatelské rozhraní, programování doplňků) a uvádí do aplikací v ekonomii, matematice, operačním výzkumu a informatice.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Opakování z předešlého semestru: klikací hra Lišák
2. Uživatelské formuláře: dvouruký bandita
3. Moduly tříd: třída hypotéka, zachycování událostí
4. Programování grafů: vločka von Kochové
5. Programování grafů: vizualizace silniční sítě
6. Programování doplňků: kopírování do HTML
7. MS Excel jako databáze
8. Aplikace v operačním výzkumu: lineární programování
9. Aplikace v operačním výzkumu: distribuční problémy
10. Aplikace ve statistice: jednorozměrné statistiky
11. Aplikace ve statistice: regrese a korelace
12. Aplikace v operačním výzkumu: vícekriteriální rozhodování
13. Aplikace v informatice: datamining
14. Aplikace v informatice: generování kódu jiného jazyka
Cíle:Znalosti:
Pokročilá obsluha MS Office, především pak Excelu ve vztahu s předmětem jejich studia.

Schopnosti:
Studenti by měli rovněž získat povědomí o jazyce VBA a naučit se jej používat (makra, funkce, formuláře).
Požadavky:
Rozsah práce:Zápočet je udělen na základě samostatného řešení zvoleného problému v MS Excelu za použití VBA. Součástí je vypracovaná dokumentace. V případě aktivní účasti na cvičeních je možné zvolit výrazně jednodušší projekt.
Kličová slova:ESPG, VBA, optimalizace, statistika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Walkenbach: Microsoft Excel 2000 a 2002 programování ve VBA, Computer Press, 2001.

Doporučená literatura:
[2] Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-251-2653-0.

Mikroekonomie 1, 218MIK12 Tashpulatov 2+2 z,zk 2+2 z,zk 5 5
Předmět:Mikroekonomie 118MIK1Ing. Koubek Ivo2+2 Z,ZK-5-
Anotace:Mikroekonomie je souborem teorií, které slouží k porozumění procesům alokace vzácných zdrojů při jejich alternativním využívání. Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů v těchto procesech a objasňuje chování ekonomických subjektů. Přednášky z mikroekonomie I sestávají především z úvodu do mikroekonomie, teorie spotřebitele, teorie firmy a teorie her.
Osnova:OSNOVA PŘEDNÁŠEK
1. Základní ekonomické pojmy a ekonomické modely. Hranice výrobních možností. Absolutní a komparativní výhody.
2. Trh a různé druhy trhů. Tržní rovnováha. Různé druhy statků.
3. Odvozování tržní poptávky a tržní nabídky. Důchodová a cenová elasticita poptávky. Cenové indexy.
4. Úvod do teorie spotřebitele. Spotřebitelský přebytek. Rozpočtové omezení spotřebitele. Užitek, funkce užitku a její vlastnosti. Indiferenční křivka. Preference spotřebitele a jejich uspořádání. Různé typy preferencí. Spotřebitelský výběr. Komparativní statika: Změny důchodu a cen a poptávky. Substituční a důchodový efekt cenové změny.
5. Rozložení spotřeby v čase a úroková míra. výběr. PV, FV. Mezičasový spotřebitelský výběr.
6. Úvod do teorie firmy. Přebytek výrobce. Celkový přebytek. Fixní a variabilní náklady. Produkční analýza, náklady firmy.
7. Dokonala konkurence.
8. Monopole. Náklady mrtvé váhy.
9. Monopolistická konkurence.
10. Kapitálový trh, investice a výrobní možnosti spotřebitele. Spotřebitel jako subjekt nabízející práci. Funkce nabídky práce. Externalita a různé druhy statků v souvislosti s externalitou.
11. Základy teorie her. Nashova rovnováha v čistých a smíšených strategiích pro statické hry.
Osnova cvičení:1. Úvod do optimalizace. Formulace optimalizačního problému.
2. Množiny, funkce, vlastnosti řešení, Lagrangeova metoda, komplementární podmínky optima.
3. Různé typy preferencí, užitkové funkce pro různá preferenční uspořádání.
4. Procvičování: Spotřebitelský výběr, poptávky.
5. Odvozováni důchodových a cenových elasticit poptávek. Počítání substitučního a důchodového efektu.
6. Odvozování hicksovských poptávek a nepřímých užitkových funkcí, užití Shephardovy věty.
7. Odvozování nepřímých užitkových funkcí, užití Royovy identity, příklady na Slutského rovnici.
8. Měření kompenzujících a ekvivalentních variací pomocí výdajové funkce.
9. Příklady na projevené preference a cenové indexy; čisté poptávky a efekt počátečního vybavení
10. Příklady: nabídka práce, PV, FV, mezičasový výběr, reálná úroková míra a hodnocení investic, výběr za nejistoty, optimální pojištění.
Cíle:Znalosti:
Studenti budou znát strukturu mikroekonomické analýzy, její předměty a metody. Zejména různé modely spotřebitele, různé modely trhu a základy teorie her.
Na prvním cvičení probereme úvod do optimalizace a formulaci optimalizačního problému (případ funkce jedné proměnné). Cvičení budou probíhat podle látky z přednášek. Proto prosím docházka je povinná.

Schopnosti:
Používat základní nástroje mikroekonomické analýzy, využívat postupy odvozené z těchto modelů k řešení ekonomických úloh.
Požadavky:POŽADAVKY:
1) Napsat úspěšně 1. a 2. písemný test z Mikroekonomie I (z každého testu alespoň 50% bodů ze všech možných). 2) Docházka alespoň 80%.
3) Složit závěrečnou písemnou zkoušku (alespoň 50%).
Rozsah práce:
Kličová slova:Rozpočtové omezení, preference, užitková funkce, poptávka, elasticita poptávky, nepřímá užitková funkce, výdajová funkce, Slutského rovnice, kompenzující a ekvivalentní variace, projevená preference, počáteční vybavení, nabídka práce, současná a budoucí hodnota, úroková míra, inflace, vnitřní výnosová míra, nejistá vyhlídka, očekávaný užitek, jistotní ekvivalent, poctivá sázka, optimální pojištění, morální hazard, nepříznivý výběr.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas,1. vydání, 1995.
[2] Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995.

Doporučená literatura:
[3] Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004.

Předmět:Mikroekonomie 218MIK2Ing. Koubek Ivo-2+2 Z,ZK-5
Anotace:Mikroekonomie vysvětluje úlohu cen a trhů při využívání vzácných zdrojů a objasňuje chování ekonomických subjektů, tj. chování spotřebitelů a výrobců na jednotlivých trzích. Kurz Mikroekonomie II je pokračováním kurzu Mikroekonomie I. Zabývá se zejména teorií spotřebitele a firmy, průmyslovou organizací a teorií her.
Osnova:1. Opakování teorie spotřebitele (grafický postup). Celkový efekt jako součet substitučního a důchodového efektů. Kompenzační variace a ekvivalentní variace.
2. Použití optimální volby spotřebitele. Rozložení spotřeby v průběhu času a úroková míra. PV a FV. Mezičasový spotřebitelský výběr. Rozhodování spotřebitele za nejistoty. Očekávaný užitek a jistotní ekvivalent.
3. Užitková funkce a odvození Marshallovské poptávky. Hrubé komplementy a hrubé substituty. Nepřímá funkce užitku. Royova identita. Homogenní funkce řádu k a její využití v mikroekonomii.
4. Výdajová funkce a odvození Hicksovské poptávky, Čisté komplementy a čisté substituty. Shephardova věta. Sluckého rovnice.
5. Produkční funkce (Cobb-Douglasova, Leontiefova, CES). Izokvanty. Mezní míra technické substituce ? MRTSji, mezní produkt ? MPi, průměrný produkt ? APi. Výnosy z rozsahu.
6. Maximalizace zisku. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech. Odvození nabídkové funkce.
7. Minimalizace nákladů. Izokosty. Podmínky 1. řádu. Poptávky po vstupech.
8. Minimalizace nákladů firmy s několika závody.
9. Duopol: Cournot a Stackelberg modely.
10. Základy teorie her. Nashova rovnováha v čistých a smíšených strategiích pro statické hry.

Osnova cvičení:Na začátku každého cvičení budeme probírat nejdřív nutný matematický základ. Potom probraný matematický nástroj budeme využívat pro řešení ekonomických úloh z přednášek.

Cíle:Znalosti:
Studenti budou znát teoretický mikroekonomický pohled na optimální volbu spotřebitele a optimální výrobu firmy. Budou znát rozhodování za nejistoty a teorii her.

Schopnosti:
Studenti budou umět používat příslušné optimalizační modely. Studenti budou rozumět optimální volbě spotřebitele, pojmu tržní rovnováhy, jednotlivým tržním strukturám a jejich významu pro výrobce a zákazníky a umět je aplikovat.
Požadavky:1) Předpokládá se zkouška z MIKROEKONOMIE I.
2) Napsat úspěšně 1. a 2. písemný test z Mikroekonomie II (z každého alespoň 50% bodů ze všech možných).
3) Docházka alespoň 80%.
4) Složit závěrečnou písemnou zkoušku (alespoň 50%).

Rozsah práce:
Kličová slova:Produkční funkce, výnosy z rozsahu, elasticita substituce, mezní a průměrný produkt, zisk, náklady, podmíněná poptávka, nákladová funkce, mezní a průměrné náklady, úspory z rozsahu, fixní a variabilní náklady, stínové ceny, dokonalá konkurence, zisková funkce, tržní rovnováha, alokační efektivnost, monopol, mezní příjem, ztráta mrtvé váhy, cenová diskriminace, monopolistická konkurence, diferenciace produktu, Hotellingův model, oligopoly, Nashova rovnováha, opakovaná hra, Cournot, Bertrand.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Frank, Robert H.: Mikroekonomie a chování, Svoboda-Libertas,1. vydání, 1995.
[2] Varian, H. R.: Mikroekonomie, moderní přístup, český překlad, Victoria publishing, první vydání, 1995.

Doporučená literatura:
[3] Gravelle, H. - Rees, R.: Microeconomics, Prentice Hall, třetí vydání, 2004.