Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 15.10.2017

english

Bakalářské studiumAplikovaná informatika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematika 3, 401MAT34 Dvořáková, Krejčiřík, Tušek 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Matematika 301MAT3Mgr. Krejčiřík David DSc. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem konečně dimenzionálních vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorové prostory;
2. Lineární obal a nezávislost;
3. Báze a dimenze;
4. Lineární zobrazení;
5. Operátorové rovnice;
6. Skalární součin a ortogonalita;
7. Lineární funkcionály a sdružení;
8. Matice;
9. Determinanty;
10. Spektrum;
11. Exponenciála matice;
12. Kvadratické formy.
Osnova cvičení:0. Komplexní čísla;
1. Příklady vektorových prostorů a podprostorů;
2. Lineární závislost vektorů - úlohy s parametrem;
3. Výběr báze ze souboru generátorů, doplnění na bázi;
4. Injektivita a jádro lineárního zobrazení;
5. Příklady skalárních součinů a ortogonalizační proces;
6. Příklady lineárních funkcionálů a konstrukce sdružených zobrazení;
7. Operace s maticemi a konstrukce matice zobrazení;
8. Práce s determinanty, výpočet inverzní matice;
9. Vlastní čísla a vlastní vektory matic;
10. Konstrukce exponenciály matice;
11. Vlastnosti kvadratických forem;
Cíle:Znalosti:
Osvojení základních pojmů lineární algebry nezbytných pro správné pochopení navazujících předmětů, jako je analýza funkcí více proměnných, numerická matematika a pod.

Schopnosti:
Umět v navazujících předmětem využívat nastudované pojmy a věty.
Požadavky:Základní středoškolská matematika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Vektorový prostor, podprostor, lineární závislost, báze, dimenze, lineární zobrazení, matice, determinant, stopa, ortogonalita, spektrum, vlastní číslo, vlastní vektor, kvadratická forma, exponenciála matice.
Literatura:Klíčová literatura:
[1] S. Axler: Linear algebra done right, Springer, New York 2014

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček, Matematika pro fyziky II, UK, Praha, 1989.
[3] Text přednášky na webových stránkách přednášejícího.

Předmět:Matematika 401MAT4Ing. Tušek Matěj Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Lineární a nelineární diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty. Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných a jeho aplikace.
Osnova:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Exaktní a homogenní diferenciální rovnice
4. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
5. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
6. Kvadratické formy
7. Limita a spojitost funkcí více proměnných
8. Diferenciální počet funkcí více proměnných
9. Totální diferenciál
10. Funkce zadané implicitně
11. Záměna proměnných
12. Extrémy funkcí více proměnných
13. Riemannův integrál funkce více proměnných
14. Fubiniova věta a věta o substituci
Osnova cvičení:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
5. Limita a spojitost funkcí více proměnných
6. Funkce zadané implicitně
7. Extrémy funkcí více proměnných
8. Riemannův integrál funkce více proměnných
9. Fubiniova věta a věta o substituci.
Cíle:Znalosti:
Osvojit si řešení elementárních typů diferenciálních rovnic s důrazem na rovnice lineární. Seznámit se s diferenciálním počtem funkce více proměnných.

Schopnosti:
Naučit se nové poznatky aplikovat na konkrétní problémy inženýrské praxe.
Požadavky:Úspěšné složení zkoušek z předmětů 01MAT1, 01MAT2, 01MAT3 na FJFI, ČVUT v Praze.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální rovnice, diferenciální počet funkce více proměnných.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika IV, ČVUT, Praha, 1996.
[2] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.

Doporučená literatura:
[4] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1998.
[5] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1999.

Linear Algebra with Applications01LAWA Novotná - - 2+0 zk - 2
Předmět:Linear Algebra with Applications01LAWAdoc. Novotná Jarmila-2+0 ZK-2
Anotace:Kurz je věnován na základní oblasti lineární algebry a jejich aplikace v ekonomii a dalších oborech. Je vyučován v angličtině.
Osnova:Jazyk matematiky. Důkazy. Soustavy lineárních rovnic (metody řešení, aplikace). Matice (operace s maticemi, maticová algebra, hodnost, úvod do lineárních transformací). Vektory (vektory v geometrii, vektorová algebra, délka vektoru, úhel dvou vektorů, přímky a roviny). Vektorové prostory (vektorové prostory a podprostory, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze).
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy lineární algebry a její využití. Výuka probíhá v angličtině, je při ní rozvíjen funkční bilingvismus studentů.

Schopnosti:
Použití základních pojmů lineární algebry v aplikacích. Komunikace o nejazykovém předmětu v angličtině, porozumění a používání anglické terminologie.
Požadavky:Znalost angličtiny na úrovni A2 (Common European Framework of Reference for Languages).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje studium z internetových zdrojů a vypracování seminárních prací.
Kličová slova:Soustava lineárních rovnic, matice, vektorový prostor, aplikace, výuka v cizím jazyce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.K. Nicholson: Linear Algebra with Applications. Boston: PWS Publishing Company, 1993.
[2] D. Poole: Linear Algebra. A Modern Introduction. Brooks/Cole, Thomson Learning 2003.

Doporučená literatura:
[3] P.M. Cohn: Classic Algebra. Wiley, 1991.

Programování v C++ 1, 218PRC12 Virius 4 z 4 kz 4 4
Předmět:Programování v C++ 118PRC1doc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:V tomto kurzu se student seznámí především s jazykem C a s neobjektovými vlastnostmi jazyka C++.
Osnova:1. Úvodní příklady
2. Překlad, projekt
3. Základní konstrukce
4. Skalární datové typy v C a v C++
5. Výrazy
6. Příkazy
7. Ukazatele, pole a adresová aritmetika
8. Struktury a unie
9. Funkce
10. Preprocesor
11. Standardní knihovna jazyka C
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C podle standardu ISO 9899:1990 a ISO 9899:1999 a některé rysy jazyka C++.

Schopnosti:
Použití jazyka C k řešení běžných programátorských úloh.
Požadavky:Základní programátorské dovednosti (získané v kurzu Základy programování).
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Programovací jazyk C, překlad, základní datový typ, lexikální konvence, pole, ukazatel, adresová aritmetika, struktura, unie, příkaz, preprocesor, makro, knihovna jazyka C, správa paměti.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Předmět:Programování v C++ 218PRC2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 KZ-4
Anotace:Tento kurs pokrývá objektové programování a další pokročilé konstrukce v C++ a standardní knihovnu tohoto jazyka.
Osnova:1. Objektové typy v C++
1.1 Deklarace objektového typu bez předků.
1.2 Datové složky a metody. Konstruktory.
1.3 Kopírovací konstruktor. Destruktor.
1.4 Vnořená třída.
1.5 Dědění, virtuální metody.
1.6 Konflikty jmen.
1.7 Virtuální dědění.
1.8 Unie jako objektové typy.
1.9 Třídní ukazatele.
2. Přetěžování operátorů
2.1 Přetěžování běžných operátorů.
2.2 Operátory přetěžovatelné jen jako metody.
2.3 Operátory new a delete.
3. Šablony
3.1 Deklarace, parametry.
3.2 Šablony objektových typů.
3.3 Šablony volných funkcí.
3.4 Šablonové metaprogramování.
4. Výjimky.
5. Dynamická identifikace typů.
6. Prostory jmen.
7. Vstupy a výstupy pomocí objektových datových proudů.
8. STL: kontejnery, národní prostředí.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++ podle standardu ISO 14882:2003 (včetně připravované nové verze standardu).

Schopnosti:
Použití pokročilých konstrukcí tohoto jazyka pro řešení běžných programovacích úloh.
Požadavky:Programování v C++ 1.
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Třída, struktura, unie, konstruktor, destruktor, metoda, datová složka, operátor, přetěžování operátorů, šablona, šablonové metaprogramování, výjimka, dynamická identifikace typů, prostor jmen, STL, dědění, virtuální dědění.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Praktická informatika pro inženýry 2, 312PIN23 Šiňor 1+1 z 1+1 z 2 2
Předmět:Praktická informatika pro inženýry 212PIN2doc. Dr. Ing. Šiňor Milan1+1 Z-2-
Anotace:Prakticky zaměřený třísemestrový kurs základů a aplikací informatiky pro vědu a inženýrství zařazený jako povinný alternativní předmět v základním studiu na FJFI ČVUT. Jeho cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti. Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách. Druhou část kursu tvoří "Úvod do počítačových algebraických systémů".
Osnova:Problémy vědeckého počítání, algebraické a numerické výpočty, grafika. Počítačové algebraické systémy Maple, Mathematica a Maxima. Symbolické výrazy, proměnné, funkce a procedury. Zjednodušování a manipulace s výrazy, rovnice a soustavy rovnic, pole a matice. Symbolická derivace, integrace, řady, diferenciální rovnice. Vizualizace a animace. Základy programování v jazyku Maple a Mathematica.
Osnova cvičení:Problémy vědeckého počítání, algebraické a numerické výpočty, grafika. Počítačové algebraické systémy Maple, Mathematica a Maxima. Symbolické výrazy, proměnné, funkce a procedury. Zjednodušování a manipulace s výrazy, rovnice a soustavy rovnic, pole a matice. Symbolická derivace, integrace, řady, diferenciální rovnice. Vizualizace a animace. Základy programování v jazyku Maple a Mathematica.
Cíle:Znalosti:
Cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti.

Schopnosti:
Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách, které vedou k osvojení získaných poznatků.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Algebraické a numerické výpočty. Počítačové algebraické systémy, Maple, Mathematica, Maxima. Symbolické manipulace, grafika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Maple 14 Full Manual Set, Maplesoft 2010.

Doporučená literatura:
[2] S. Wolfram: The Mathematica Book, Fifth Edition. Wolfram Media 2003.

Předmět:Praktická informatika pro inženýry 312PIN3doc. Dr. Ing. Šiňor Milan-1+1 Z-2
Anotace:Prakticky zaměřený třísemestrový kurs základů a aplikací informatiky pro vědu a inženýrství zařazený jako povinný alternativní předmět v základním studiu na FJFI ČVUT. Jeho cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální
činnosti. Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách. Třetí část kursu tvoří "Úvod do vědeckého počítání".
Osnova:Interpretované a kompilované jazyky: Interpretované jazyky Matlab, Scilab a Python jako prostředek pro vědeckotechnické výpočty. Skalární datové typy, deklarace, operátory a výrazy, kontrola běhu programu. Funkce, pole, knihovny, deklarace a paměťové třídy, složené datové typy.

Elementární pojmy a algoritmy numeriky: Reprezentace čísel, rozsah a počet významných číslic, IEEE aritmetika, zaokrouhlovací chyba, intervalová aritmetika, akumulace chyb. Řešení nelineárních rovnic, metoda půlení intervalu, Newtonova metoda. Numerická integrace, oddélníková a lichoběžníková metoda. Elementární řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Eulerova metoda a její modifikace.

Vědecké dokumenty a počítačová prezentace: Specifičnost odborných dokumentů, textové procesory pro vědecké dokumenty, matematický text a grafika, prostředky pro DTP, typografický systém TeX, jazyk PostScript.
Osnova cvičení:Seznámení se s jazyky Matlab, Scilab a Python. Skalární datové typy, deklarace,
operátory a výrazy, kontrola běhu programu. Funkce, pole, knihovny, deklarace a paměťové
třídy, složené datové typy.

Elementární pojmy a algoritmy numeriky: Reprezentace čísel, rozsah a počet významných číslic, IEEE aritmetika, zaokrouhlovací chyba. Řešení nelineárních rovnic, metoda půlení intervalu, Newtonova metoda. Numerická integrace, oddélníková a lichoběžníková metoda. Elementární řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Eulerova metoda a její modifikace.

Vědecké dokumenty, matematický text a grafika: práce s typografickým systém LaTeX.
Cíle:Znalosti:
Cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti.

Schopnosti:
Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách, které vedou k osvojení získaných poznatků.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Interpretované a kompilované jazyky pro vědeckotechnické výpočty. Elementární pojmy a algoritmy numeriky. Typografické systémy pro odborné dokumenty. TeX a LaTeX.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Karban: Výpočty a simulace v programech MATLAB a Simulink. Computer Press, Brno 2006.
[2] J. Rybička: LaTeX pro začátečníky (3. vydání). Konvoj, Brno 2003.

Doporučená literatura:
[3] D. C. Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab 7. Prentice Hall 2004.
[4] L. Lamport: LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition). Addison-Wesley 1994.

Diskrétní matematika 1, 201DIM12 Masáková 2+0 z 2+0 z 2 2
Předmět:Diskretní matematika 101DIM1prof. Ing. Masáková Zuzana Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Seminář je zaměřen na elementární teorii čísel a její aplikace. Studenti mají zadané netriviální domácí úlohy, jejichž řešení pak předvádějí u tabule.
Osnova:1. Dělitelnost, kongruence (mod n), malá Fermatova věta.
2. Eulerova funkce, Moebiova funkce, princip inkluze a exkluze.
3. Dokonalá čísla, Fermatova prvočísla, Mersennova prvočísla.
4. Testování prvočíselnosti, šifrování s veřejně přístupným klíčem, algoritmus RSA, zavazadlový problém.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Způsoby řešení některých typů úloh elementární teorie čísel.

Schopnosti:
Na zadaných úlohách se naučí správně matematicky formulovat a logicky odvozovat.
Požadavky:Předpokládá se pouze znalost středoškolské matematiky.
Rozsah práce:Studenti samostatně řeší netriviální domácí úlohy, řešení pak předvádějí u tabule.
Kličová slova:Modulární aritmetika, Eulerova funkce, prvočísla, RSA.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994
[2] J. Herman, R. Kučera, J. Šimša, Equations and Inequalities: Elementary Problems and Theorems in Algebra and Number Theory. 1. vyd. New York : Springer-Verlag, 2000. 355 s. Canadian Mathematical Society Books in Math.

Doporučená literatura:
[3] P. Erdös, J. Surányi, Topics in the Theory of Numbers, Springer-Verlag, 2001.
[4] M. Křížek, F. Luca, L. Somer, 17 Lectures on Fermat Numbers: From Number Theory to Geometry, CMS Books in Mathematics, vol. 9, Springer-Verlag, New York, 2001.

Předmět:Diskretní matematika 201DIM2prof. Ing. Masáková Zuzana Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Seminář je zaměřen na diferenční rovnice. Studenti mají zadané netriviální domácí úlohy, jejichž řešení pak předvádějí u tabule.
Osnova:1. Rekurentní vztahy: lineární diferenční rovnice, některé typy nelineárních rekurencí, formule invertování.
2. Josefův problém.
3. Fibonacciho čísla a Wythofova hra.
4. Polynomy s celočíselnými koeficienty, jejich racionální kořeny, Vietovy vztahy.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti se naučí řešit lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty a některé typy diferenčních rovnic.

Schopnosti:
Na zadaných úlohách se naučí správně matematicky formulovat a logicky odvozovat.
Požadavky:Předpokládá se pouze znalost středoškolské matematiky. Dále znalost látky kurzů 01MA1, 01LA1 na FJFI.
Rozsah práce:Studenti samostatně řeší netriviální domácí úlohy, řešení pak předvádějí u tabule.
Kličová slova:Rekurentní vztahy, diferenční rovnice, Josefův problém, Fibonacciho čísla.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994

Doporučená literatura:
[2] P. Cull, M. Flahive, R. Robson, Difference Equations, Springer, 2005.
[3] J. Herman, R. Kučera, J. Šimša,Equations and Inequalities: Elementary Problems and Theorems in Algebra and Number Theory. 1. vyd. New York : Springer-Verlag,2000. 355 s. Canadian Mathematical Society Books in Math.

Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 104ABR1 Čápová, Rafajová - - 0+2 z - 2
Předmět:Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 104ABR1-0+2 Z-2
Anotace:Kurz je koncipován jako příprava na státní jazykovou zkoušku a jeho obsah se řídí požadavky na tuto zkoušku. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů a nácvik ústní prezentace faktů o anglicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou. Kurz pokrývá třetinu témat nutných ke státní jazykové zkoušce.
Osnova:Jedna třetina z témat ke státní jazykové zkoušce, pokrývající reálie Spojeného království v konfrontaci s Českou republikou.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Faktografické znalosti reálií o anglicky mluvících zemích s důrazem na specifické jazykové prostředky vztahující se k danému tématu.

Schopnosti:
Číst s porozuměním texty o anglicky mluvících zemích, vyhledat relevantní informace v textu, aplikovat znalosti jazykového systému a lexikálních prostředků v ústní komunikaci o anglicky mluvících zemích ve srovnání s ČR (dialog, diskuze).


Požadavky:kurz je určen pouze studentům zaměření PRAK
Rozsah práce:písemné a ústní referáty na zadaná témata
Kličová slova:Angličtina, anglicky mluvící země, Spojené království, kurz 04ABR1
Literatura:Povinná literatura:
[1] C.Garwood, G.Gardani,E.Peris, Aspects of Britain and the USA, Oxford University Press 1995

Doporučená literatura:
[2] J.Peprník, Británie a USA ilustrované reálie,Nakladatelství Olomouc, s.r.o. 2004
[3] učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Rozvíjení řečových dovedností 304ABK3 Rafajová 0+2 z - - 2 -
Předmět:Rozvíjení řečových dovedností 304ABK3M.A. Clarke Dunstan / Mgr. Kovářová Jana0+2 Z-2-
Anotace:Třetí semestr uzavírá kurz komunikace a rozvíjení řečových dovedností a při jeho úspěšném zvládnutí by student měl být schopen hovořit samostatně a bez chyb o probraných tématech, případně rozvíjet samostatně myšlenky.
Osnova:Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na další témata daná učebnicí (životní prostředí, počasí, věda a technika, móda a oblékání, problémy současné doby, tisk a sdělovací prostředky, doprava a dopravní prostředky).
Nácvik samostatného ústního projevu na dané téma a diskuze.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Tématicky rozšířená slovní zásoba a frazelologie (např. životní prostředí, počasí, věda a technika, móda a oblékání, problémy dnešní doby, tisk a sdělovací prostředky, doprava a dopravní prostředky), konverzace, diskuze, zvuková podoba jazyka, souvislý ústní projev (oboje cca 5 minut) na probíraná témata.

Schopnosti:
Poslech a konverzace na probíraná témata, umět bez zaváhání a gramatických chyb na dané téma krátce souvisle hovořit a zapojit se do diskuze.
Požadavky:Výstupní znalosti kurzu 04ABK2, zakončeného zkouškou 04ABKK (za 2 semestry).
Rozsah práce:krátký samostatný ústní projev na dané téma
Kličová slova:Konverzace, řečové a poslechové dovednosti, slovní zásoba, samostatný ústní projev, diskuze
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Rozvíjení řečových dovedností - souhrnná zkouška04AB3KK Rafajová - zk - - 3 -
Předmět:Rozvíjení řečových dovedností souhrnná zkouška04AB3KKM.A. Clarke Dunstan / Mgr. Kovářová Jana ZK-3-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Tato souhrnná zkouška obsahuje učivo za 3 semestry kurzů řečových dovedností. Je ústní, může však být i písemná. Její obsah a forma vychází z požadavků na státní jazykové zkoušky. Student má prokázat schopnost samostatně hovořit na dané téma i diskutovat o něm gramaticky správně s použitím vhodné slovní zásoby.
Osnova:Zkouška pokrývá 3 semestry daného kurzu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Ověřit, jak je student připraven používat angličtinu v každodenních situacích.
Požadavky:Uzavření celého třísemestrálního kurzu řečových dovedností - plus zkouška 04ABKK.
Rozsah práce:
Kličová slova:Řečové dovednosti, souhrnná zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Systemizace jazykových prostředků 304ABS3 Rafajová 0+2 z - - 2 -
Předmět:Systematizace jazykových prostředků 304ABS3Dvořáková Irena prom. fil.0+2 Z-2-
Anotace:Předpokladem postupu do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu 04ABS2, na který tento kurz navazuje. Orientuje se i nadále na systematizaci a upevňování gramatických poznatků a jejich používání.
Osnova:Další rozšíření gramatických znalostí, zejména syntaktických struktur ve srovnání s češtinou (infinitivy a gerundium, přechodníky a jejich vazby, typy vedlejších vět; konjunktiv, inverze, slovosled)
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Zopakovat a dále utřídit a systematicky doplnit zbývající gramatické jevy, převážně syntaktické povahy (infintivní vazby pokr., účelové věty, gerundium, gerundium a jeho vazby x infinitiv, přecchodníky a přechodníkové vazby, 2 typy vztažných vět, přípustkové věty, přací věty, konjunktiv, inverze, slovosled, přitakání), procvičit je a tím upevnit.

Schopnosti:
Umět uplatnit procvičované gramatické jevy v ostatních předmětech kurzu PRAK, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.
Požadavky:Zvládnutí mluvnice dle požadavků kurzu 04ABS2 a získání zápočtu.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazyk, mluvnice, opakování, rozšíření, systém, srovnání, čeština
Literatura:Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:
[2] R.Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání
[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna


Systemizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška04ABSK Rafajová - zk - - 3 -
Předmět:Systematizace jazykových prostředků souhrnná zkouška04ABSKDvořáková Irena prom. fil. ZK-3-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Předpokladem zkoušky je úspěšné absolvování a zvládnutí látky celého třísemestrálního kurzu. Zkouška je písemná a ústní (zpravidla 2 vyučovací hodiny, resp. 30 minut). Student musí prokázat, že bezpečně ovládá anglickou mluvnici a umí ji používat. Dále že umí vysvětlit v textu se vyskytující gramatické jevy a zdůvodnit jejich použití. Ústní zkoušku lze skládat až po úspěšné zkoušce písemné.
Osnova:Obsahem zkoušky je učivo tří kurzů Systematizace.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Uzavření všech kurzů předmětu Systematizace, tj. 04ABS1, 04ABS2, 04ABS3.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazykové prostředky, mluvnice, souhrnná zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:
[2] R.Murphy, Essential Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání
[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] slovníky překladové, nikoli elektronické

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Práce s odborným textem 1, 204ABO12 Čápová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Práce s odborným textem 104ABO1M.A. Clarke Dunstan / Mgr. Čápová Hana0+2 Z-2-
Anotace:Kurz je pokračováním předmětů 04ABU1, 04ABU2 a podmínkou pro zápis je zkouška 04ABUK. Kurz se zaměřuje na další slohové a funkční útvary typické pro odborný styl (instrukce v manuálech, popis procesů apod.). Klade stále větší důraz na samostatnou práci s textem a rozšiřuje obecně technickou slovní zásobu. Jeho součástí je i ústní komunikace (např. vyjadřování názoru, souhlasu, námitek) a základy textové gramatiky.
Osnova:Témata daná učebnicí, zejména: podpora uživatelů, lidské zdroje, zabezpečení dat a počítačová kriminalita, tvorba softwaru, novinky v oblasti počítačů, budoucnost informačních technologií, elektronické knihy.
Jazykové prostředky specifické pro odborný styl v dané oblasti, zejména: modální slovesa, frázová slovesa v odborném textu, kauzalita. Interpretace vizuálních dat, porovnávání výhod a nevýhod.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v odborných textech: modální slovesa, frázová slovesa v technickém textu, vedlejší věty, rozšiřující obecně technická slovní zásoba.

Schopnosti:
Vyhledat specifické informace v psaném odborném textu i při poslechu, využívat různé techniky čtení, dělat si poznámky při čtení a poslechu, krátce pohovořit na téma ze svého oboru s využitím připravených poznámek, popsat proces, vyjádřit souhlas, nesouhlas, názor k odbornému tématu.

Požadavky:Zkouška z předmětu Úvod do odborného jazyka 04ABUK.
Rozsah práce:
Kličová slova:Texty, porozumění, rozbor
Literatura:Povinná literatura:
[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, vždy poslední vydání

Doporučená literatura:
[2] materiály připravené katedrou jazyků
[3] texty z internetu
[4] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Předmět:Práce s odborným textem 204ABO2M.A. Clarke Dunstan / Mgr. Čápová Hana-0+2 Z-2
Anotace:Kurz navazuje na 04ABO1 a orientuje se na nácvik řízeného písemného projevu (zápis poznámek dle slyšeného textu, sumarizace, výtah z textu, psaní abstraktu apod.) i na samostatný písemný projev (příprava na psaní bakalářské práce). Pokračuje v rozvíjení znalostí textové gramatiky a seznamuje studenty se základy anglické interpunkce.


Osnova:Formální slovní zásoba užívaná v odborných textech, nominální vazby, spojky a podobné funkční výrazy; stavba odstavce (topic sentence, final sentence) a textu (koheze a koherence), techniky čtení, poznámky z textu a poslechu, vyhledávání konkrétních informací, formální písemná komunikace - strukturovaný životopis, zdvořilá žádost, motivační dopis, definice a klasifikace.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v odborných textech: formální slovní zásoba, nominální vazby, spojky a jim podobné funkční výrazy; textová gramatika, techniky čtení, formální písemná komunikace).

Schopnosti:
Definovat a klasifikovat předměty, jevy a procesy, zvolit přiměřené jazykové prostředky pro formální komunikaci, analyzovat text, napsat krátké sdělení na odborné téma, uplatnit různé techniky čtení dle účelu, sestavit strukturovaný životopis a motivační dopis.
Požadavky:Úspěšné absolvování kurzu 04ABO1
Rozsah práce:
Kličová slova:Texty, porozumění, řízené psaní, příprava na bakalářskou práci
Literatura:Povinná literatura:
[1] R.R.Jordan, Academic Writing Course, Longman 2009
[2] R.Williams, Panorama, Longman 1994
[3] materiály katedry jazyků

Doporučená literatura:
[4] aktuální materiály z internetu
[5] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Práce s odborným textem - zkouška04ABOK Čápová - - - zk - 3
Předmět:Práce s odborným textem zkouška04ABOKM.A. Clarke Dunstan / Mgr. Čápová Hana- ZK-3
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Podmínkou pro konání zkoušky je uzavření kurzů 04ABO1 a 04ABO2. Zkouška je písemná (délka 2 vyučovací hodiny) a ústní (cca 30 minut). Student má prokázat schopnost aplikace získaných dovedností a znalostí.
Osnova:Zkouška vychází z probírané látky a z aktuálních doplňkových textů z Internetu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Zápočty z kurzů 04ABO1 a 04ABO2
Rozsah práce:
Kličová slova:Texty, rozbor, porozumění, zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] E.Glendenning, J.McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, poslední vydání

Doporučená literatura:
[2] materiály připravené katedrou jazyků
[3] texty z internetu
[4] slovníky, nikoli elekronické

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Aplikace jazykového systému04ABA Clarke, Rafajová - - 0+2 z - 2
Předmět:Aplikace jazykového systému04ABAM.A. Clarke Dunstan-0+2 Z-2
Anotace:Tento předmět si lze zapsat až po složení souborné zkoušky z předmětu Systemizace jazykových prostředků (04ABSK). Obsahem kurzu je aplikace nebo případně doplnění gramatických poznatků do jazykového systému, dále jejich fungování a využití v praxi s důrazem na přesnost, vhodnost a jemnosti volby gramatických prostředků při porozumění rozsáhlejším textům a při překladu z angličtiny do češtiny a opačně. Součástí kurzu je i nácvik technik pro státní jazykovou zkoušku.
Osnova:Specifické jazykové prostředky využívané v odborné komunikaci: předložky a složené předložkové výrazy, zkratky, nominální vazby, kolokace, interpunkce; matematické výrazy, interpretace grafů; technika překladu.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Rozšířené a prohloubené systematické znalosti gramatiky získané z kurzu Systemizace a jejich uplatnění komplexně při práci s rozsáhlejšími texty (rozdíly při volbě syntaktických, textových i lexikálních prostředků) i při mluveném projevu (např. předložky a předložkové výrazy, nominální vazby, kolokace, interpunkce, grafy, zkratky); seznámit se základními zásadami techniky překladu

Schopnosti:
Umět rozpoznat stylistickou úroveň textu se zvláštním zřetelem na správnou volbu gramatických, lexikálních a textových prostředků při vlastním písemném i ústním projevu, umět jazykově i stylisticky správně přeložit text.

Požadavky:Absolvování zkoušky z předmětu 04ABSK - Systematizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška.
Rozsah práce:
Kličová slova:Aplikace, jazykový systém, úzus
Literatura:Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005
[2] vlastní materiály připravené vyučujícím, viz webová stránka vyučujícího:
http://people.fjfi.cvut.cz/clarkdun
[3] překladové a výkladové slovníky

Doporučená literatura:
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2009
[6] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Aplikace jazykového systému - zkouška04ABAK Clarke, Rafajová - - - zk - 3
Předmět:Aplikace jazykového systému zkouška04ABAKM.A. Clarke Dunstan- ZK-3
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Zkouška ověřuje písemnou a ústní formou zvládnutí obsahu kurzu 04ABA. Délka zkoušky: 100 minut - písemná, cca 30 minut - ústní.
Osnova:Obsahem zkoušky je učivo daného kurzu.

Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Připravit studenta na samostatnou práci s odbornými materiály.
Požadavky:zápočet z kurzu 04ABA
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazykový systém, aplikace, zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005
[2] materiály vypracované na KJ používané v kurzu 04ABA
[3] překladové a výkladové slovníky v knižní podobě

Doporučená literatura:
[4] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Druhý cizí jazyk04.. KJ - - - - - -
Úvod do práva00UPRA Čech - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do práva00UPRAMgr. Čech Martin----
Anotace:Předmět je určen k seznámení se s principy právního systému pro potřeby inženýra.
Osnova:1. Úvod
2. Pojem práva, význam práva, prameny práva
3. Právní normy, systém práva
4. Právní vztahy
5. Aplikace práva
6. Zákonnost, právní odpovědnost
7. Ústavní právo, stát a jeho struktura
8. Občanské právo, hmotné procesní
9. Obchodní právo
10. Správní právo
11. Pracovní právo
12. Trestní právo
13. Test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Právo, jeho význam a prameny, právní normy a vztahy.

Schopnosti:
Zajištění základního právního povědomí, právní odpovědnosti v inženýrské praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Právo obchodní, občanské, správní.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Spirit a kol., Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, 2010

Úvod do psychologie00UPSY Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do psychologie00UPSYPhDr. Oudová Drahomíra Ph.D.----
Anotace:Předmět je zaměřen na základní okruhy obecné psychologie, psychologie osobnosti a komunikace. Přednášená témata jsou koncipována tak, aby se studenti orientovali v základních teoretických pojmech psychologie, což vytváří předpoklady pro management osobního rozvoje.
Osnova:I. Obecná psychologie
1. poznávací procesy: vnímání, představování, myšlení, paměť a pozornost. Inteligence a tvořivost.
2. Citové procesy, druhy a vlastnosti citů, projevy citů. Volní procesy a volní vlastnosti, Fáze volního procesu.
3. Motivace. Potřeby, zájmy, hodnoty, cíle, atribuce.

II. Psychologie osobnosti
1. Struktura osobnosti, vlohy a schopnosti.
2. Temperament, projevy temperamentu, temperamentové typy.
3. Charakter a morální vývoj, charakterové typy, vliv rodiny na utváření charakteru.

III. Sociální komunikace
1. Analýza procesu komunikace, bariéry komunikace.
2. Verbální komunikace.
3. Nonverbální komunikace.
Osnova cvičení:
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie komunikace. Jde o poznání zákonitostí a specifik osobnosti v sociálním prostředí, poznání emočních a motivačních procesů. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní prožitkovou vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat základní pojmy z obecné psychologie, psychologie osobnosti a ze sociální komunikace.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti do pracovních situací i do osobního života. Aplikace poznatků ze sociální komunikace zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení konfliktů a přispěje ke zvyšování sociální kompetence.
Požadavky:
Rozsah práce:Je požadována seminární práce v rozsahu 4 stran na vybraná témata (dohodnutá individuálně).
Kličová slova:Psychika, poznávací procesy, motivace, emoce, rysy osobnosti, temperament, charakter, sociální komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, náročné životní situace, stres, konflikt, frustrace, deprivace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X (nebo Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3).
[2] BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991 (nebo Praha: SPN, 1983).

Doporučená literatura:
[1] CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.
[2] DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-505-9.
[3] FÜRST, M. Psychologie. Praha: Votobia 1997, ISBN 80-7198-199-0.
[4] KERN, H. (et al.;) Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-240-8.
[5] NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.

Studijní pomůcky:
www.portal.cz

Rétorika00RET Kovářová - - 0+2 z - 1
Předmět:Rétorika00RETMgr. Kovářová Jana----
Anotace:Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí řečových a hlasových technik a pravidel spisovné výslovnosti. Kurz se dále věnuje stavbě veřejného projevu i jeho neverbálním aspektům. Součástí kurzu jsou i stylistická cvičení, nácvik zvládání trémy a krátký exkurz do historie rétoriky.
Osnova:1. Úvod - rétorika - účel, historie, nástin oblastí, které s rétorikou souvisejí;
- mluvený projev - účel, posluchači, prostředí; obecná příprava na veřejný projev

2. Jazyk - spisovný jazyk a spisovný hovorový jazyk; výplňková slova; hlasová a řečová technika - intonace, dynamika, tempo

3. Spisovná výslovnost; používání cizích výrazů, procvičování mluvidel

4. Stavba projevu - osnova, úvod, závěr; styl a stylistika

5. Řečnické techniky, triky a tipy; formulace; argumentace

6. Tréma a práce s ní, relaxační a dechové techniky; asertivita; empatie

7. Řeč těla (mimika, gestika, posturologie, proxemika), estetika vystupování (zdvořilost, etiketa, oblékání aj.)

8. Analýza skutečných projevů; příklady; procvičování

9. Pomůcky při prezentaci a jejich užití, výhody a nevýhody; zásady prezentace v PowerPointu

10. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení

11. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámení se s pravidly obsahové a formální přípravy veřejného mluveného projevu.

Schopnosti:
Získání praktických dovednosti v této oblasti a získání zpětné vazby.
Požadavky:
Rozsah práce:Aktivní účast na seminářích (včetně domácí přípravy), závěrečná prezentace.
Kličová slova:Rétorika, řeč těla, řečnické metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2009.

Doporučená literatura:
[1] MAŘÍKOVÁ, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.
[2] ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B.: Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada Publishing 2010.
[3] HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing 2005.
[4] HOLASOVÁ, T.: Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT 2004.
[5] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.
[6] PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha: Grada Publishing 2008.
[7] PLAMÍNEK J.: Řešení problémů a umění rozhodovat. Praha: Argo 1994.
[8] HONZÁKOVÁ, M. - HONZÁK, F. - ROMPORTL, M.: Čteme je správně. Slovníček výslovnosti cizích jmen. Praha: Albatros 1996.
[9] HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia 1995.
[10] CAPPONI, V. - NOVÁK, T.: Sám sobě mluvčím. Praha: Grada 1994.
[11] TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press 2003.

Ekonomie pro techniky00EKOT Fučíková - - 0+2 z - 1
Předmět:Ekonomie pro techniky00EKOT----
Anotace:Kurz seznamuje studenty se základy mikro- a makroekonomie.
Osnova:1. Úvod do ekonomie
2. Trh, tržní mechanismus a jeho prvky.
3. Teorie spotřebitele.
4. Produkční a nákladové funkce v krátkém a dlouhém období.
5. Příjmy, zisk.
6. Firma v dokonalé konkurenci.
7. Firma v nedokonalé konkurenci.
8. Trhy výrobních faktorů.
9. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu.
10. Makroekonomické agregáty. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
11. Peníze a trh peněz.
12. Hospodářský růst a cyklus.
13. Nezaměstnanost.
14. Inflace.
15. Otevřená ekonomika, měnové kurzy, vnější ekonomická rovnováha.
16. Monetární politika.
16. Státní rozpočet, fiskální politika.
17. Zahraničně ekonomická politika.
Osnova cvičení:
Cíle:Studenti by měli porozumět tržnímu mechanismu a chování tržních subjektů v modelových i reálných situacích, pochopit základní jevy v ekonomice a to, jakým způsobem stát může do ekonomiky zasahovat a jaké tyto zásahy mají dopady.
Požadavky:Aktivní účast na přednáškách, povoleny jsou 2 neomluvené absence.
Rozsah práce:
Kličová slova:mikroekonomie, makroekonomie, spotřebitel, firma, dokonalá a nedokonalá konkurence, výrobní faktory, produkt, peníze, hospodářský růst, nezaměstanost, inflace, měnový kurz, vnější ekonomická rovnováha, hospodářské politiky
Literatura:[1] Holman, R: Základy ekonomie - pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ, C.H. Beck, třetí vydání, 2015.
[2] Liška, V., Sedláček, M.: Ekonomie pro techniky, Professional publishing, třetí vydání, 2010.

Etika vědy a techniky00ETV Hajíček - - 0+2 z - 1

Volitelné předměty

Základy elektroniky 1, 212ZEL12 Pavel 2+1 z,zk 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Základy elektroniky 112ZEL1Ing. Pavel Jaroslav2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů. Měly by zde být položeny základy k pochopení funkčnosti obvodů s rezistory, kapacitory, induktory, diodami a tranzistory. Předmět by měl rovněž seznámit studenty i s partiemi, týkající se Fourierových řad, Laplaceovy transformace, stability obvodů a vzorkování.
Osnova:1. Kirchhoffovy zákony
2. Řešení lineárních obvodů v časové oblasti
3. Ustálený harmonický režim
4. Přenos a frekvenční charakteristiky obvodů
5. Pásová teorie polovodičů
6. Přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory
7. Neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace
8. Zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů
9. Vzorkování, transformace časově závislých signálů
10. Elektrické točivé stroje.

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Osnova cvičení:použití Kirchhoffových zákonů v lineárních obvodech, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, frekvenční charakteristiky jednoduchých obvodů, derivační a integrační obvodů - podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení lineárních obvodů.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Kirchhoffovy zákony, lineárních obvody, ustálený harmonický režim, přenos a frekvenční charakteristiky obvodů, pásová teorie polovodičů, přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory, neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace, zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů, vzorkování, transformace časově závislých signálů, elektrické točivé stroje.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika I, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta1.htm

Doporučená literatura:
[2] M.Mikulec,V.Havlíček,Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2,skripta ČVUT,1997

Předmět:Základy elektroniky 212ZEL2Ing. Pavel Jaroslav-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Předmět je zaměřen na problematiku spínacích prvků, operačních zesilovačů, generaci harmonických a neharmonických signálů, napěťových zdrojů, vedení signálů na vyšších frekvencích a A-D i D-A převodníků. Celá rozsáhlá partie je též věnována celé řadě digitálních logických obvodů včetně mikroprocesorů.
Osnova:1. Impulsní signály v lineárních obvodech
2. Spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů
3. Tyristory
4. Operační zesilovače
5. Generace harmonických a neharmonických signálů
6. Vedení
7. Digitálně analogové a analogově digitální převodníky
8. Digitální logické kombinační a sekvenční obvody
9. Mikropočítače

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Osnova cvičení:podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je získat základní znalosti v oblasti jak analogové tak i digitální elektroniky.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení problémů z oblastí analogové a digitální elektroniky.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Impulsní signály v lineárních obvodech, spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů, tyristor, operační zesilovače, generace harmonických a neharmonických signálů, vedení, digitálně analogové a analogově digitální převodníky, digitální logické kombinační a sekvenční obvody, mikropočítače.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika II, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta2.htm

Doporučená literatura:
[2] Fredrick W. Hughes, Illustrated Guidebook to Electronic Devices and Circuits, Prentice-Hall, 1983

Softwarový seminář 1, 201SOS12 Čulík 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Softwarový seminář 101SOS1Ing. Čulík Zdeněk0+2 Z-2-
Anotace:Programovací jazyk Java, Java Beans,
Programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.
Osnova:1. Úvod do programování v jazyce Java.
2. Programování komponent grafického rozhraní (Java Beans).
3. Úvod do programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.
4. Registry, adresování.
5. Jednotlivé instrukce, kódování instrukcí.
6. Volání podprogramů, numerický koprocesor, instrukce MMX.
7. Virtuální paměť procesoru 386.
8. Porovnání architektur RISC a CISC, 64-bitové procesory.
Osnova cvičení:1. Jednoduchá aplikace v jazyce Java.
2. Datové typy v Javě, srovnaní s jinými programovacími jazyky.
3. Základy návrhu grafického rozhraní s využitím knihovny Swing.
4. Třídy a metody.
5. Pole, odlišnosti od jazyka C a Pascal.
6. Rozhraní, datové modely pro JList.
7. Zobrazování stromů.
8. Dynamická identifikace typů - reflection, introspection.
9. Práce se soubory v jazyce Java.
10. Registry a jednoduché instrukce mikroprocesorů Intel 80x86.
11. Ladění programů na úrovni strojových instrukcí.
12. Instrukce pro volání podprogramů.
13. Příklady překladu některých konstrukcí z vyšších programovacích jazyků.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s programovacím jazykem Java. Rozdíly mezi Javou a C++. Orientace v architektuře mikroprocesorů Intel 80x86.

Schopnosti:
Naprogramovat jednoduchou aplikaci v jazyce Java.
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje implementaci vlastního programu v jazyce Java.
Kličová slova:Java, jazyk symbolických instrukcí.
Literatura:Povinná literatura:
[1] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, Praha, 2001.
[2] M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL. Pentium a spol. Grada, Praha, 1994.

Doporučená literatura:
[3] http://developer.intel.com
[4] http://mindview.net/Books
[5] http://developer.intel.com

Předmět:Softwarový seminář 201SOS2Ing. Čulík Zdeněk-0+2 Z-2
Anotace:Grafické knihovny GTK+ a Qt, vývoj grafického uživatelského rozhraní v jazycích C a C ++. Přenositelné aplikace určené pro operační systémy typu Unix, zejména pro systémy Linux. Možnost využití stejného zdrojového kódu v Microsoft Windows.
Osnova:1. Úvod do programování grafického uživatelského rozhraní v operačním systému Linux.
2. Programování jednoduché aplikace pro knihovnu GTK. Objektově orientovaná knihovna Qt.
3. Vytváření základních editačních prvků.
4. Reakce na události způsobené uživatelem.
5. Překlad aplikací v systému Linux.
Osnova cvičení:1. Zdrojový text jednoduché aplikace pro GTK.
2. Překlad a sestavení aplikace.
3. Programování odezvy na uživatelské události.
4. Využití návrhového programu Glade.
5. Minimální aplikace pro grafickou knihovnu Qt.
6. Qt signály a sloty - reakce na události.
7. Programy Qt Designer a Creator.
8. Složitější editační prvky pro zobrazování seznamů, tabulek a stromů.
9. Návaznost na prosředí KDE a program KDevelop.
Cíle:Znalosti:
Struktura knihoven GTK a Qt pro vývoj grafického uživatelského rozhraní v operačních sytémech typu Unix.

Schopnosti:
Vytvořit aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním v jazyce C nebo C++ pro operační systém Linux.
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální práce studentů sestává z vlastního programu využívajícího knihovnu GTK nebo Qt.
Kličová slova:Qt, GTK, Linux.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4, 2nd Edition, Prentice Hall, 2008.
[2] H. Pennington, GTK+ /Gnome Application Development, Sams, 1999.

Doporučená literatura:
[3] M. Summerfield, Rapid GUI Programming with Python and Qt, Prentice Hall, 2007.
[4] http://qt.nokia.com
[5] http://library.gnome.org/devel
[6] http://www.gtk.org

Makroekonomie 1, 218MAK12 Tran 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Makroekonomie 118MAK1Ing. Tran Quang Van Ph.D.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Seznámení s hlavními makroekonomickými ukazateli, trhem peněz, teorií makroekonomické rovnováhy, základy teorie otevřené ekonomiky, inflací, nezaměstnaností, hospodářským růstem, hospodářskými fluktuacemi a makroekonomickými politikami. Schopnosti: schopnost analyzovat makroekonomické jevy a souvislosti a tyto znalosti aplikovat v podmínkách moderního ekonomického života.
Osnova:1. Úvod do makroekonomie.
2. Makroekonomický produkt a důchod.
3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
5. Peníze, trh peněz.
6. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.
7. Hospodářský cyklus. Ekonomický růst.
8. Nezaměstnanost.
9. Inflace.
10. Inflace a nezaměstnanost. Phillipsova křivka.
11. Monetární politika.
12. Fiskální politika.
13. Vnější obchodní a měnová politika.
Osnova cvičení:Procvičení makroekonomických pojmů a principů na příkladech
1. Úvod do makroekonomie.
2. Makroekonomický produkt a důchod.
3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
5. Peníze, trh peněz.
6. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.
7. Hospodářský cyklus. Ekonomický růst.
8. Nezaměstnanost.
9. Inflace.
10. Inflace a nezaměstnanost. Phillipsova křivka.
11. Monetární politika.
12. Fiskální politika.
13. Vnější obchodní a měnová politika.
Cíle:Znalosti:
Základní makroekonomické vazby a orientace v makroekonomické politice.

Schopnosti:
Použití makroekonomických pojmů a principů makroekonomické analýzy s povahou makroekonomických agregátů a fungováním ekonomického systému jako celku. Schopnost analýzy monetárních a fiskálních nástrojů v kontextu soudobého ekonomického myšlení.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Domácí produkt, makroekonomické agregáty, makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt, agregátní poptávka, agregátní nabídka, cenová hladina, peníze, úroková míra, otevřená ekonomika, měnový kurz, inflace, nezaměstnanost, rozpočtová politika, měnová politika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Holman, R.: Ekonomie, 3. vydání, Praha: C.H.Beck, 2002.

Doporučená literatura:
[2] Holísek, M.: Makroekonomie, základní kurz, Slaný: Melandrium, 2000.
[3] Mankiw G.N.: Zásady ekonomie, 1. vydání, Grada Publishing, Praha 1999.
[4] Pošta, V., Sirůček, P.: Makroekonomie - cvičebnice, Slaný: Melandrium, 2006.

Předmět:Makroekonomie 218MAK2Ing. Tran Quang Van Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Makroekonomie poskytuje základní teoretická východiska k pochopení fungování ekonomiky. Seznamuje studenty s hlavními makroekonomickými ukazateli, trhem peněz, teorií makroekonomické rovnováhy, základy teorie otevřené ekonomiky, inflací, nezaměstnaností, hospodářským růstem, hospodářskými fluktuacemi a makroekonomickými politikami.
Osnova:1. Určení rovnovážného důchodu.
2. Rovnovážná úroveň důchodu a státní rozpočet.
3. Model IS - LM.
4. Rovnováha na trhu zboží a služeb a křivka IS.
5. Trh peněz a finančních aktiv a křivka LM.
6. Současná rovnováha na trhu zboží a trhu peněz.
7. Účinnost fiskální politiky v uzavřené ekonomice. Vytěsňovací efekt.
8. Účinnost monetární politiky v uzavřené ekonomice.
9. Rovnovážná úroveň důchodu a obchodní bilance. Čistý export.
10. Platební bilance a křivka BP.
11. Model IS-LM-BP: vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky.
12. Účinnost fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice.
13. Determinanty měnového kurzu v dlouhém a krátkém období.
14. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Efekty fiskální a monetární politiky.
Osnova cvičení:Procvičení makroekonomických pojmů a principů na příkladech
1. Určení rovnovážného důchodu.
2. Rovnovážná úroveň důchodu a státní rozpočet.
3. Model IS - LM.
4. Rovnováha na trhu zboží a služeb a křivka IS.
5. Trh peněz a finančních aktiv a křivka LM.
6. Současná rovnováha na trhu zboží a trhu peněz.
7. Účinnost fiskální politiky v uzavřené ekonomice. Vytěsňovací efekt.
8. Účinnost monetární politiky v uzavřené ekonomice.
9. Rovnovážná úroveň důchodu a obchodní bilance. Čistý export.
10. Platební bilance a křivka BP.
11. Model IS-LM-BP: vnitřní a vnější rovnováha ekonomiky.
12. Účinnost fiskální a monetární politiky v otevřené ekonomice.
13. Determinanty měnového kurzu v dlouhém a krátkém období.
14. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Efekty fiskální a monetární politiky.
Cíle:Znalosti:
Rozšiřuje znalosti z předmětu 18MAK1 na specifika makroekonomie otevřené ekonomiky.

Schopnosti:
Analyzovat makroekonomické jevy a souvislosti a to v podmínkách otevřené ekonomiky.
Požadavky:Absolvování předmětu Makroekonomie 1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Domácí produkt, bohatství, závodní úspory, národní investice, spotřeba, spotřební funkce, funkce úspor, investiční funkce, peníze, peněžní zůstatky, peněžní zásoba, peněžní multiplikátor, peněžní agregáty, zapůjčitelné fondy, platební bilance, nominální měnový kurz, reálný měnový kurz, parita kupní síly, úroková parita, nezaměstnanost, ekonomický růst, potenciální produkt, monetární cyklus, reálný cyklus, inflace, inflační očekávání, dezinflační politika, měnová politika, rozpočtový deficit.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Hollman, R.: Makroekonomie II. pro magisterské studium, Slaný, Melandrium, 2001.

Doporučená literatura:
[2] Mach, M.: Makroekonomie II. Pro magisterské (inženýrské) studium, Melandrium, Slaný, 2001.

Tělesná výchova 1, 200TV12 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 100TV1----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 200TV2----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: