Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumAplikovaná informatika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematika 3, 401MAT34 Dvořáková, Krejčiřík, Tušek 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Matematika 301MAT3doc. Mgr. Krejčiřík David DSc.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem konečně dimenzionálních vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorové prostory;
2. Lineární obal a nezávislost;
3. Báze a dimenze;
4. Lineární zobrazení;
5. Operátorové rovnice;
6. Skalární součin a ortogonalita;
7. Lineární funkcionály a sdružení;
8. Matice;
9. Determinanty;
10. Spektrum;
11. Exponenciála matice;
12. Kvadratické formy.
Osnova cvičení:0. Komplexní čísla;
1. Příklady vektorových prostorů a podprostorů;
2. Lineární závislost vektorů - úlohy s parametrem;
3. Výběr báze ze souboru generátorů, doplnění na bázi;
4. Injektivita a jádro lineárního zobrazení;
5. Příklady skalárních součinů a ortogonalizační proces;
6. Příklady lineárních funkcionálů a konstrukce sdružených zobrazení;
7. Operace s maticemi a konstrukce matice zobrazení;
8. Práce s determinanty, výpočet inverzní matice;
9. Vlastní čísla a vlastní vektory matic;
10. Konstrukce exponenciály matice;
11. Vlastnosti kvadratických forem;
Cíle:Znalosti:
Osvojení základních pojmů lineární algebry nezbytných pro správné pochopení navazujících předmětů, jako je analýza funkcí více proměnných, numerická matematika a pod.

Schopnosti:
Umět v navazujících předmětem využívat nastudované pojmy a věty.
Požadavky:Základní středoškolská matematika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Vektorový prostor, podprostor, lineární závislost, báze, dimenze, lineární zobrazení, matice, determinant, stopa, ortogonalita, spektrum, vlastní číslo, vlastní vektor, kvadratická forma, exponenciála matice.
Literatura:Klíčová literatura:
[1] S. Axler: Linear algebra done right, Springer, New York 2014

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček, Matematika pro fyziky II, UK, Praha, 1989.
[3] Text přednášky na webových stránkách přednášejícího.

Předmět:Matematika 401MAT4Ing. Tušek Matěj Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Lineární a nelineární diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty. Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných a jeho aplikace.
Osnova:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Exaktní a homogenní diferenciální rovnice
4. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
5. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
6. Kvadratické formy
7. Limita a spojitost funkcí více proměnných
8. Diferenciální počet funkcí více proměnných
9. Totální diferenciál
10. Funkce zadané implicitně
11. Záměna proměnných
12. Extrémy funkcí více proměnných
13. Riemannův integrál funkce více proměnných
14. Fubiniova věta a věta o substituci
Osnova cvičení:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
5. Limita a spojitost funkcí více proměnných
6. Funkce zadané implicitně
7. Extrémy funkcí více proměnných
8. Riemannův integrál funkce více proměnných
9. Fubiniova věta a věta o substituci.
Cíle:Znalosti:
Osvojit si řešení elementárních typů diferenciálních rovnic s důrazem na rovnice lineární. Seznámit se s diferenciálním počtem funkce více proměnných.

Schopnosti:
Naučit se nové poznatky aplikovat na konkrétní problémy inženýrské praxe.
Požadavky:Úspěšné složení zkoušek z předmětů 01MAT1, 01MAT2, 01MAT3 na FJFI, ČVUT v Praze.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální rovnice, diferenciální počet funkce více proměnných.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika IV, ČVUT, Praha, 1996.
[2] M. Krbálek: Funkce více proměnných, ČVUT, Praha, 2017.
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.

Doporučená literatura:
[4] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1998.
[5] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1999.

Linear Algebra with Applications01LAWA Novotná - - 2+0 zk - 2
Předmět:Linear Algebra with Applications01LAWAdoc. Novotná Jarmila-2+0 ZK-2
Anotace:Kurz je věnován na základní oblasti lineární algebry a jejich aplikace v ekonomii a dalších oborech. Je vyučován v angličtině.
Osnova:Jazyk matematiky. Důkazy. Soustavy lineárních rovnic (metody řešení, aplikace). Matice (operace s maticemi, maticová algebra, hodnost, úvod do lineárních transformací). Vektory (vektory v geometrii, vektorová algebra, délka vektoru, úhel dvou vektorů, přímky a roviny). Vektorové prostory (vektorové prostory a podprostory, lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze).
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy lineární algebry a její využití. Výuka probíhá v angličtině, je při ní rozvíjen funkční bilingvismus studentů.

Schopnosti:
Použití základních pojmů lineární algebry v aplikacích. Komunikace o nejazykovém předmětu v angličtině, porozumění a používání anglické terminologie.
Požadavky:Znalost angličtiny na úrovni A2 (Common European Framework of Reference for Languages).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje studium z internetových zdrojů a vypracování seminárních prací.
Kličová slova:Soustava lineárních rovnic, matice, vektorový prostor, aplikace, výuka v cizím jazyce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.K. Nicholson: Linear Algebra with Applications. Boston: PWS Publishing Company, 1993.
[2] D. Poole: Linear Algebra. A Modern Introduction. Brooks/Cole, Thomson Learning 2003.

Doporučená literatura:
[3] P.M. Cohn: Classic Algebra. Wiley, 1991.

Programování v C++ 1, 218PRC12 Virius 4 z 4 kz 4 4
Předmět:Programování v C++ 118PRC1doc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:V tomto kurzu se student seznámí především s jazykem C a s neobjektovými vlastnostmi jazyka C++.
Osnova:1. Úvodní příklady
2. Překlad, projekt
3. Základní konstrukce
4. Skalární datové typy v C a v C++
5. Výrazy
6. Příkazy
7. Ukazatele, pole a adresová aritmetika
8. Struktury a unie
9. Funkce
10. Preprocesor
11. Standardní knihovna jazyka C
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C podle standardu ISO 9899:1990 a ISO 9899:1999 a některé rysy jazyka C++.

Schopnosti:
Použití jazyka C k řešení běžných programátorských úloh.
Požadavky:Základní programátorské dovednosti (získané v kurzu Základy programování).
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Programovací jazyk C, překlad, základní datový typ, lexikální konvence, pole, ukazatel, adresová aritmetika, struktura, unie, příkaz, preprocesor, makro, knihovna jazyka C, správa paměti.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Předmět:Programování v C++ 218PRC2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 KZ-4
Anotace:Tento kurs pokrývá objektové programování a další pokročilé konstrukce v C++ a standardní knihovnu tohoto jazyka.
Osnova:1. Objektové typy v C++
1.1 Deklarace objektového typu bez předků.
1.2 Datové složky a metody. Konstruktory.
1.3 Kopírovací konstruktor. Destruktor.
1.4 Vnořená třída.
1.5 Dědění, virtuální metody.
1.6 Konflikty jmen.
1.7 Virtuální dědění.
1.8 Unie jako objektové typy.
1.9 Třídní ukazatele.
2. Přetěžování operátorů
2.1 Přetěžování běžných operátorů.
2.2 Operátory přetěžovatelné jen jako metody.
2.3 Operátory new a delete.
3. Šablony
3.1 Deklarace, parametry.
3.2 Šablony objektových typů.
3.3 Šablony volných funkcí.
3.4 Šablonové metaprogramování.
4. Výjimky.
5. Dynamická identifikace typů.
6. Prostory jmen.
7. Vstupy a výstupy pomocí objektových datových proudů.
8. STL: kontejnery, národní prostředí.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++ podle standardu ISO 14882:2003 (včetně připravované nové verze standardu).

Schopnosti:
Použití pokročilých konstrukcí tohoto jazyka pro řešení běžných programovacích úloh.
Požadavky:Programování v C++ 1.
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Třída, struktura, unie, konstruktor, destruktor, metoda, datová složka, operátor, přetěžování operátorů, šablona, šablonové metaprogramování, výjimka, dynamická identifikace typů, prostor jmen, STL, dědění, virtuální dědění.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Praktická informatika pro inženýry 2, 312PIN23 Šiňor 1+1 z 1+1 z 2 2
Předmět:Praktická informatika pro inženýry 212PIN2doc. Dr. Ing. Šiňor Milan1+1 Z-2-
Anotace:Prakticky zaměřený třísemestrový kurs základů a aplikací informatiky pro vědu a inženýrství zařazený jako povinný alternativní předmět v základním studiu na FJFI ČVUT. Jeho cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti. Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách. Druhou část kursu tvoří "Úvod do počítačových algebraických systémů".
Osnova:Problémy vědeckého počítání, algebraické a numerické výpočty, grafika. Počítačové algebraické systémy Maple, Mathematica a Maxima. Symbolické výrazy, proměnné, funkce a procedury. Zjednodušování a manipulace s výrazy, rovnice a soustavy rovnic, pole a matice. Symbolická derivace, integrace, řady, diferenciální rovnice. Vizualizace a animace. Základy programování v jazyku Maple a Mathematica.
Osnova cvičení:Problémy vědeckého počítání, algebraické a numerické výpočty, grafika. Počítačové algebraické systémy Maple, Mathematica a Maxima. Symbolické výrazy, proměnné, funkce a procedury. Zjednodušování a manipulace s výrazy, rovnice a soustavy rovnic, pole a matice. Symbolická derivace, integrace, řady, diferenciální rovnice. Vizualizace a animace. Základy programování v jazyku Maple a Mathematica.
Cíle:Znalosti:
Cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti.

Schopnosti:
Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách, které vedou k osvojení získaných poznatků.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Algebraické a numerické výpočty. Počítačové algebraické systémy, Maple, Mathematica, Maxima. Symbolické manipulace, grafika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Maple 14 Full Manual Set, Maplesoft 2010.

Doporučená literatura:
[2] S. Wolfram: The Mathematica Book, Fifth Edition. Wolfram Media 2003.

Předmět:Praktická informatika pro inženýry 312PIN3doc. Dr. Ing. Šiňor Milan-1+1 Z-2
Anotace:Prakticky zaměřený třísemestrový kurs základů a aplikací informatiky pro vědu a inženýrství zařazený jako povinný alternativní předmět v základním studiu na FJFI ČVUT. Jeho cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální
činnosti. Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách. Třetí část kursu tvoří "Úvod do vědeckého počítání".
Osnova:Interpretované a kompilované jazyky: Interpretované jazyky Matlab, Scilab a Python jako prostředek pro vědeckotechnické výpočty. Skalární datové typy, deklarace, operátory a výrazy, kontrola běhu programu. Funkce, pole, knihovny, deklarace a paměťové třídy, složené datové typy.

Elementární pojmy a algoritmy numeriky: Reprezentace čísel, rozsah a počet významných číslic, IEEE aritmetika, zaokrouhlovací chyba, intervalová aritmetika, akumulace chyb. Řešení nelineárních rovnic, metoda půlení intervalu, Newtonova metoda. Numerická integrace, oddélníková a lichoběžníková metoda. Elementární řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Eulerova metoda a její modifikace.

Vědecké dokumenty a počítačová prezentace: Specifičnost odborných dokumentů, textové procesory pro vědecké dokumenty, matematický text a grafika, prostředky pro DTP, typografický systém TeX, jazyk PostScript.
Osnova cvičení:Seznámení se s jazyky Matlab, Scilab a Python. Skalární datové typy, deklarace,
operátory a výrazy, kontrola běhu programu. Funkce, pole, knihovny, deklarace a paměťové
třídy, složené datové typy.

Elementární pojmy a algoritmy numeriky: Reprezentace čísel, rozsah a počet významných číslic, IEEE aritmetika, zaokrouhlovací chyba. Řešení nelineárních rovnic, metoda půlení intervalu, Newtonova metoda. Numerická integrace, oddélníková a lichoběžníková metoda. Elementární řešení obyčejných diferenciálních rovnic, Eulerova metoda a její modifikace.

Vědecké dokumenty, matematický text a grafika: práce s typografickým systém LaTeX.
Cíle:Znalosti:
Cílem je poskytnout budoucímu inženýrovi takové znalosti a praktické dovednosti z výpočetní techniky a informatiky, jež v současné době nezbytně potřebuje pro efektivní vykonávání profesionální činnosti.

Schopnosti:
Podstatná část předmětu se realizuje formou praktických aktivit v počítačových učebnách, které vedou k osvojení získaných poznatků.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Interpretované a kompilované jazyky pro vědeckotechnické výpočty. Elementární pojmy a algoritmy numeriky. Typografické systémy pro odborné dokumenty. TeX a LaTeX.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Karban: Výpočty a simulace v programech MATLAB a Simulink. Computer Press, Brno 2006.
[2] J. Rybička: LaTeX pro začátečníky (3. vydání). Konvoj, Brno 2003.

Doporučená literatura:
[3] D. C. Hanselman, B. Littlefield: Mastering Matlab 7. Prentice Hall 2004.
[4] L. Lamport: LaTeX: A Document Preparation System (2nd Edition). Addison-Wesley 1994.

Diskrétní matematika 1, 201DIM12 Masáková 2+0 z 2+0 z 2 2
Předmět:Diskretní matematika 101DIM1prof. Ing. Masáková Zuzana Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Seminář je zaměřen na elementární teorii čísel a její aplikace. Studenti mají zadané netriviální domácí úlohy, jejichž řešení pak předvádějí u tabule.
Osnova:1. Dělitelnost, kongruence (mod n), malá Fermatova věta.
2. Řešení lineárních diofantických rovnic a lineárních kongruencí, čínská zbytková věta.
3. Eulerova funkce, Eulerova věta, Moebiova funkce, princip inkluze a exkluze.
4. Dokonalá čísla, Fermatova prvočísla, Mersennova prvočísla.
5. Testování prvočíselnosti, šifrování s veřejně přístupným klíčem, algoritmus RSA, zavazadlový problém.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Způsoby řešení některých typů úloh elementární teorie čísel.

Schopnosti:
Na zadaných úlohách se naučí správně matematicky formulovat a logicky odvozovat.
Požadavky:Předpokládá se pouze znalost středoškolské matematiky.
Rozsah práce:Studenti samostatně řeší netriviální domácí úlohy, řešení pak předvádějí u tabule.
Kličová slova:Modulární aritmetika, Eulerova funkce, prvočísla, RSA.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994
[2] J. Herman, R. Kučera, J. Šimša, Equations and Inequalities: Elementary Problems and Theorems in Algebra and Number Theory. 1. vyd. New York : Springer-Verlag, 2000. 355 s. Canadian Mathematical Society Books in Math.

Doporučená literatura:
[3] P. Erdös, J. Surányi, Topics in the Theory of Numbers, Springer-Verlag, 2001.
[4] M. Křížek, F. Luca, L. Somer, 17 Lectures on Fermat Numbers: From Number Theory to Geometry, CMS Books in Mathematics, vol. 9, Springer-Verlag, New York, 2001.

Předmět:Diskretní matematika 201DIM2prof. Ing. Masáková Zuzana Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Seminář je zaměřen na diferenční rovnice. Studenti mají zadané netriviální domácí úlohy, jejichž řešení pak předvádějí u tabule.
Osnova:1. Rekurentní vztahy: lineární diferenční rovnice, některé typy nelineárních rekurencí, formule invertování.
2. Josefův problém.
3. Fibonacciho čísla a Wythofova hra.
4. Polynomy s celočíselnými koeficienty, jejich racionální kořeny, Vietovy vztahy.
5. Konečné grupy.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti se naučí řešit lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty a některé typy diferenčních rovnic.

Schopnosti:
Na zadaných úlohách se naučí správně matematicky formulovat a logicky odvozovat.
Požadavky:Předpokládá se pouze znalost středoškolské matematiky. Dále znalost látky kurzů 01MA1, 01LA1 na FJFI.
Rozsah práce:Studenti samostatně řeší netriviální domácí úlohy, řešení pak předvádějí u tabule.
Kličová slova:Rekurentní vztahy, diferenční rovnice, Josefův problém, Fibonacciho čísla.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1994

Doporučená literatura:
[2] P. Cull, M. Flahive, R. Robson, Difference Equations, Springer, 2005.
[3] J. Herman, R. Kučera, J. Šimša,Equations and Inequalities: Elementary Problems and Theorems in Algebra and Number Theory. 1. vyd. New York : Springer-Verlag,2000. 355 s. Canadian Mathematical Society Books in Math.

Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 104ABR1 Čápová, Rafajová - - 0+2 z - 2
Předmět:Kultura a reálie anglofonních zemí a ČR 104ABR1PaedDr. Rafajová Eliška-0+2 Z-2
Anotace:Kurz je koncipován jako příprava na státní jazykovou zkoušku a jeho obsah se řídí požadavky na tuto zkoušku. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů a nácvik ústní prezentace faktů o anglicky mluvících zemích ve srovnání s Českou republikou. Kurz pokrývá třetinu témat nutných ke státní jazykové zkoušce.
Osnova:Jedna třetina z témat ke státní jazykové zkoušce, pokrývající reálie Spojeného království v konfrontaci s Českou republikou.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Faktografické znalosti reálií o anglicky mluvících zemích s důrazem na specifické jazykové prostředky vztahující se k danému tématu.

Schopnosti:
Číst s porozuměním texty o anglicky mluvících zemích, vyhledat relevantní informace v textu, aplikovat znalosti jazykového systému a lexikálních prostředků v ústní komunikaci o anglicky mluvících zemích ve srovnání s ČR (dialog, diskuze).


Požadavky:kurz je určen pouze studentům zaměření APIN
Rozsah práce:písemné a ústní referáty na zadaná témata
Kličová slova:Angličtina, anglicky mluvící země, Spojené království, kurz 04ABR1
Literatura:Povinná literatura:
P. Whitton, H. Whitton, Reálie Velké Británie a Severního Irska, Fraus 2009

Doporučená literatura:
J.Peprník, Británie a USA ilustrované reálie,Nakladatelství Olomouc, s.r.o. 2004
učební materiály katedry jazyků, k dispozici na katedře a na webových stránkách vyučujících

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Rozvíjení řečových dovedností 304ABK3 Rafajová 0+2 z - - 2 -
Předmět:Rozvíjení řečových dovedností 304ABK3PaedDr. Rafajová Eliška0+2 Z-2-
Anotace:Třetí semestr uzavírá kurz komunikace a rozvíjení řečových dovedností a při jeho úspěšném zvládnutí by student měl být schopen hovořit samostatně a bez chyb o probraných tématech, případně rozvíjet samostatně myšlenky.
Osnova:Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na další témata daná učebnicí (životní prostředí, počasí, věda a technika, móda a oblékání, problémy současné doby, tisk a sdělovací prostředky, doprava a dopravní prostředky).
Nácvik samostatného ústního projevu na dané téma a diskuze.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Tématicky rozšířená slovní zásoba a frazelologie (např. životní prostředí, počasí, věda a technika, móda a oblékání, problémy dnešní doby, tisk a sdělovací prostředky, doprava a dopravní prostředky), konverzace, diskuze, zvuková podoba jazyka, souvislý ústní projev (oboje cca 5 minut) na probíraná témata.

Schopnosti:
Poslech a konverzace na probíraná témata, umět bez zaváhání a gramatických chyb na dané téma krátce souvisle hovořit a zapojit se do diskuze.
Požadavky:Výstupní znalosti kurzu 04ABK2, zakončeného zkouškou 04ABKK (za 2 semestry).
Rozsah práce:krátký samostatný ústní projev na dané téma
Kličová slova:Konverzace, řečové a poslechové dovednosti, slovní zásoba, samostatný ústní projev, diskuze
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Rozvíjení řečových dovedností - souhrnná zkouška04AB3KK Rafajová - zk - - 3 -
Předmět:Rozvíjení řečových dovedností souhrnná zkouška04AB3KKPaedDr. Rafajová Eliška ZK-3-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Tato souhrnná zkouška obsahuje učivo za 3 semestry kurzů řečových dovedností. Je ústní, může však být i písemná. Její obsah a forma vychází z požadavků na státní jazykové zkoušky. Student má prokázat schopnost samostatně hovořit na dané téma i diskutovat o něm gramaticky správně s použitím vhodné slovní zásoby.
Osnova:Zkouška pokrývá 3 semestry daného kurzu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Ověřit, jak je student připraven používat angličtinu v každodenních situacích.
Požadavky:Uzavření celého třísemestrálního kurzu řečových dovedností včetně zkoušky 04ABKK.
Rozsah práce:
Kličová slova:Řečové dovednosti, souhrnná zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long, Angličtina, konverzace pro pokročilé, Barrister a Principal 2008

Doporučená literatura:
[2] R. MacAndrew, R.Martinez, Taboos and Issues, Thomson Heinle 1998
[3] S.Cunningham, P.Moor, New Cutting Edge, Upper Intermediate, Longman 2003
[4] překladové a výkladové slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Systemizace jazykových prostředků 304ABS3 Rafajová 0+2 z - - 2 -
Předmět:Systematizace jazykových prostředků 304ABS3PaedDr. Rafajová Eliška0+2 Z-2-
Anotace:Předpokladem postupu do tohoto kurzu je úspěšné absolvování kurzu 04ABS2, na který tento kurz navazuje. Orientuje se i nadále na systematizaci a upevňování gramatických poznatků a jejich používání.
Osnova:Další rozšíření gramatických znalostí, zejména syntaktických struktur ve srovnání s češtinou (infinitivy a gerundium, přechodníky a jejich vazby, typy vedlejších vět; konjunktiv, inverze, slovosled)
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Zopakovat a dále utřídit a systematicky doplnit zbývající gramatické jevy, převážně syntaktické povahy (infintivní vazby pokr., účelové věty, gerundium, gerundium a jeho vazby x infinitiv, přecchodníky a přechodníkové vazby, 2 typy vztažných vět, přípustkové věty, přací věty, konjunktiv, inverze, slovosled, přitakání), procvičit je a tím upevnit.

Schopnosti:
Umět uplatnit procvičované gramatické jevy v ostatních předmětech kurzu APIN, a to jak v ústním tak písemném projevu, tj. vyjadřovat se gramaticky správně.
Být schopen složit souhrnnou zkoušku z anglické gramatiky (04ABSK) a státní jazykovou zkoušku z anglickéhoo jazyka.
Požadavky:Zvládnutí mluvnice dle požadavků kurzu 04ABS3 a získání zápočtu.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazyk, mluvnice, opakování, rozšíření, systém, srovnání, čeština
Literatura:Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:
[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání
[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] slovníky překladové, elektronické

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna


Systemizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška04ABSK Rafajová - zk - - 3 -
Předmět:Systematizace jazykových prostředků souhrnná zkouška04ABSKPaedDr. Rafajová Eliška ZK-3-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Předpokladem zkoušky je úspěšné absolvování a zvládnutí látky celého třísemestrálního kurzu. Zkouška je písemná a ústní (zpravidla 2 vyučovací hodiny, resp. 30 minut). Student musí prokázat, že bezpečně ovládá anglickou mluvnici a umí ji používat. Dále, že umí vysvětlit v textu se vyskytující gramatické jevy a zdůvodnit jejich použití. Ústní zkoušku lze skládat až po úspěšné zkoušce písemné.
Osnova:Obsahem zkoušky je učivo tří kurzů systematizace jazykových prostředků.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Uzavření všech kurzů předmětu Systematizace, tj. 04ABS1, 04ABS2, 04ABS3.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazykové prostředky, mluvnice, souhrnná zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005

Doporučená literatura:
[2] R.Murphy, English Grammar in Use, Cambridge University Press, nejnovější vydání
[3] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2010
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Práce s odborným textem 1, 204ABO12 Čápová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Práce s odborným textem 104ABO1PaedDr. Rafajová Eliška0+2 Z-2-
Anotace:Kurz je pokračováním předmětů 04ABU1, 04ABU2 a podmínkou pro zápis je zkouška 04ABUK. Zaměřuje se na další slohové a funkční útvary typické pro odborný styl. Klade stále větší důraz na samostatnou práci s textem a rozšiřuje obecně technickou slovní zásobu. Seznamuje studenty se základy textové gramatiky a užitím formálního jazyka v písemné i ústní komunikaci.
Osnova:Specifické rysy formálního odborného jazyka, užití cizích slov v angličtině, zkratky v odborném stylu, spojování vět a odstavců v odborném textu, předložkové vazby a spojky, vyjadřování instrukcí (formálních i neformálních), definicí, klasifikace a existence. Profesionální formální písemná komunikace (strukturovaný životopis, zdvořilá žádost, motivační dopis).
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v odborných textech, zejména modální slovesa, předložkové vazby, spojky a jim podobné výrazy, plurál slov latinského a řeckého původu, rozšiřující obecně technická slovní zásoba.

Požadavky:Zkouška z předmětu Úvod do odborného jazyka 04ABUK.
Rozsah práce:
Kličová slova:Texty, porozumění, rozbor
Literatura:Povinná literatura:
[1] materiály připravené katedrou jazyků
[2] M. McCarthy, F. O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008


Doporučená literatura:
[1] M. Hewings, Cambridge Academic English (upper intermediate), Cambridge University Press, 2012
[2] K. Paterson, Oxford Grammar for EAP, 2017
[3] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Předmět:Práce s odborným textem 204ABO2PaedDr. Rafajová Eliška-0+2 Z-2
Anotace:Kurz navazuje na 04ABO1 a orientuje se na nácvik řízeného písemného projevu (zápis poznámek dle slyšeného textu, sumarizace, výtah z textu, psaní abstraktu apod.) i na samostatný písemný projev (příprava na psaní bakalářské práce). Pokračuje v rozvíjení znalostí textové gramatiky a seznamuje studenty se základy anglické interpunkce.


Osnova:Formální slovní zásoba užívaná v odborných textech, čtení matematických výrazů a operací, interpretace grafů; popis předmětu a jeho funkce, popis procesu.
Specifické jevy odborného stylu - složené nominální vazby, shoda, paralelismus, "hedging", stavba odstavce.
Čtení a jazyková analýza odborného textu - identifikace, vysvětlení a odůvodnění jazykových jevů specifických pro různé typy sdělení.

Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Specifické morfologické, syntaktické a lexikální jazykové prostředky využívané v odborných textech: formální slovní zásoba, nominální vazby, gramatické prostředky pro různé typy formálního sdělení.


Schopnosti:
Volit přiměřené jazykové prostředky pro různé typy formálního sdělení, uplatnit různé techniky čtení dle účelu, analyzovat text, napsat krátké sdělení na odborné téma.
Požadavky:Úspěšné absolvování kurzu 04ABO1
Rozsah práce:
Kličová slova:Texty, porozumění, řízené psaní, příprava na bakalářskou práci
Literatura:Povinná literatura:
[1] materiály připravené katedrou jazyků
[2] M. McCarthy, F. O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Hewings, Cambridge Academic English (upper intermediate), Cambridge University Press, 2012
[2] K. Paterson, Oxford Grammar for EAP, 2017
[3] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Práce s odborným textem - zkouška04ABOK Čápová - - - zk - 3
Předmět:Práce s odborným textem zkouška04ABOKPaedDr. Rafajová Eliška- ZK-3
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Podmínkou pro konání zkoušky je uzavření kurzů 04ABO1 a 04ABO2. Zkouška je písemná (délka 2 vyučovací hodiny) a ústní (cca 30 minut). Student má prokázat schopnost aplikace dovedností a znalostí.získaných v obou kurzech.
Osnova:Zkouška vychází z probírané látky.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Zápočty z kurzů 04ABO1 a 04ABO2
Rozsah práce:
Kličová slova:Texty, rozbor, porozumění, zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] materiály připravené katedrou jazyků
[2] M. McCarthy, F. O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Hewings, Cambridge Academic English (upper intermediate), Cambridge University Press, 2012
[2] K. Paterson, Oxford Grammar for EAP, 2017
[3] slovníky

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Aplikace jazykového systému04ABA Clarke, Rafajová - - 0+2 z - 2
Předmět:Aplikace jazykového systému04ABAPaedDr. Rafajová Eliška-0+2 Z-2
Anotace:Tento předmět si lze zapsat až po složení souborné zkoušky z předmětu Systemizace jazykových prostředků (04ABSK). Obsahem kurzu je aplikace nebo případně doplnění gramatických poznatků do jazykového systému, dále jejich fungování a využití v praxi s důrazem na přesnost, vhodnost a jemnosti volby gramatických prostředků při porozumění rozsáhlejším textům a při překladu z angličtiny do češtiny a opačně.
Osnova:Specifické jazykové prostředky využívané v odborné komunikaci: předložky a složené předložkové výrazy, zkratky, nominální vazby, kolokace, interpunkce; matematické výrazy, interpretace grafů; technika překladu.
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Rozšířené a prohloubené systematické znalosti gramatiky získané z kurzu Systemizace a jejich uplatnění komplexně při práci s rozsáhlejšími texty (rozdíly při volbě syntaktických, textových i lexikálních prostředků) i při mluveném projevu (např. předložky a předložkové výrazy, nominální vazby, kolokace, interpunkce, grafy, zkratky); seznámit se základními zásadami techniky překladu

Schopnosti:
Umět rozpoznat stylistickou úroveň textu se zvláštním zřetelem na správnou volbu gramatických, lexikálních a textových prostředků při vlastním písemném i ústním projevu, umět jazykově i stylisticky správně přeložit text.

Požadavky:Absolvování zkoušky z předmětu 04ABSK - Systematizace jazykových prostředků - souhrnná zkouška.
Rozsah práce:
Kličová slova:Aplikace, jazykový systém, úzus
Literatura:Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005
[2] vlastní materiály připravené vyučujícím
[3] překladové a výkladové slovníky

Doporučená literatura:
[4] R.Carter, M.McCarthy, Cambridge Grammar of English, Cambridge University Press 2007
[5] M.Swan, Practical English Usage, Oxford University Press 2009
[6] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Aplikace jazykového systému - zkouška04ABAK Clarke, Rafajová - - - zk - 3
Předmět:Aplikace jazykového systému zkouška04ABAKPaedDr. Rafajová Eliška- ZK-3
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Zkouška ověřuje písemnou a ústní formou zvládnutí obsahu kurzu 04ABA. Délka zkoušky: 100 minut - písemná, cca 30 minut - ústní.
Osnova:Obsahem zkoušky je učivo daného kurzu.

Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Připravit studenta na samostatnou práci s odbornými materiály.
Požadavky:zápočet z kurzu 04ABA
Rozsah práce:
Kličová slova:Jazykový systém, aplikace, zkouška
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Povinná literatura:
[1] S.Tryml, Active English Grammar, Ekopress 2005
[2] materiály vypracované na KJ používané v kurzu 04ABA
[3] překladové a výkladové slovníky v knižní podobě

Doporučená literatura:
[4] M.McCarthy, F.O´Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna

Druhý cizí jazyk04.. KJ - - - - - -
Úvod do práva00UPRA Čech - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do práva00UPRAMgr. Čech Martin----
Anotace:Předmět je určen k seznámení se s principy právního systému pro potřeby inženýra.
Osnova:1. Úvod
2. Pojem práva, význam práva, prameny práva
3. Právní normy, systém práva
4. Právní vztahy
5. Aplikace práva
6. Zákonnost, právní odpovědnost
7. Ústavní právo, stát a jeho struktura
8. Občanské právo, hmotné procesní
9. Obchodní právo
10. Správní právo
11. Pracovní právo
12. Trestní právo
13. Test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Právo, jeho význam a prameny, právní normy a vztahy.

Schopnosti:
Zajištění základního právního povědomí, právní odpovědnosti v inženýrské praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Právo obchodní, občanské, správní.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Spirit a kol., Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, 2010

Úvod do psychologie00UPSY Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do psychologie00UPSYPhDr. Oudová Drahomíra Ph.D.----
Anotace:Předmět je zaměřen na základní okruhy obecné psychologie, psychologie osobnosti a komunikace. Přednášená témata jsou koncipována tak, aby se studenti orientovali v základních teoretických pojmech psychologie, což vytváří předpoklady pro management osobního rozvoje.
Osnova:I.Obecná psychologie
1.poznávací procesy: vnímání, představování, myšlení, paměť a pozornost. Inteligence a tvořivost.
2.Citové procesy, druhy a vlastnosti citů, projevy citů. Volní procesy a volní vlastnosti, Fáze volního procesu.
3.Motivace. Potřeby, zájmy, hodnoty, cíle, atribuce.

II.Psychologie osobnosti
1.Struktura osobnosti, vlohy a schopnosti.
2.Temperament, projevy temperamentu, temperamentové typy.
3.Charakter a morální vývoj, charakterové typy, vliv rodiny na utváření charakteru.

III.Sociální komunikace
1.Analýza procesu komunikace, bariéry komunikace.
2.Verbální komunikace.
3.Nonverbální komunikace.
Osnova cvičení:
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie komunikace. Jde o poznání zákonitostí a specifik osobnosti v sociálním prostředí, poznání emočních a motivačních procesů. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní prožitkovou vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat základní pojmy z obecné psychologie, psychologie osobnosti a ze sociální komunikace.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti do pracovních situací i do osobního života. Aplikace poznatků ze sociální komunikace zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení konfliktů a přispěje ke zvyšování sociální kompetence.
Požadavky:
Rozsah práce:Je požadována seminární práce v rozsahu 4 stran na vybraná témata (dohodnutá individuálně).
Kličová slova:Psychika, poznávací procesy, motivace, emoce, rysy osobnosti, temperament, charakter, sociální komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, náročné životní situace, stres, konflikt, frustrace, deprivace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X (nebo Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3).
[2] BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991 (nebo Praha: SPN, 1983).

Doporučená literatura:
[1] CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.
[2] DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-505-9.
[3] FÜRST, M. Psychologie. Praha: Votobia 1997, ISBN 80-7198-199-0.
[4] KERN, H. (et al.;) Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-240-8.
[5] NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.

Studijní pomůcky:
www.portal.cz

Rétorika00RET Kovářová - - 0+2 z - 1
Předmět:Rétorika00RETMgr. Kovářová Jana----
Anotace:Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí řečových a hlasových technik a pravidel spisovné výslovnosti. Kurz se dále věnuje stavbě veřejného projevu i jeho neverbálním aspektům. Součástí kurzu jsou i stylistická cvičení, nácvik zvládání trémy a krátký exkurz do historie rétoriky.
Osnova:1. Úvod - rétorika - účel, historie, nástin oblastí, které s rétorikou souvisejí;
- mluvený projev - účel, posluchači, prostředí; obecná příprava na veřejný projev

2. Jazyk - spisovný jazyk a spisovný hovorový jazyk; výplňková slova; hlasová a řečová technika - intonace, dynamika, tempo

3. Spisovná výslovnost; používání cizích výrazů, procvičování mluvidel

4. Stavba projevu - osnova, úvod, závěr; styl a stylistika

5. Řečnické techniky, triky a tipy; formulace; argumentace

6. Tréma a práce s ní, relaxační a dechové techniky; asertivita; empatie

7. Řeč těla (mimika, gestika, posturologie, proxemika), estetika vystupování (zdvořilost, etiketa, oblékání aj.)

8. Analýza skutečných projevů; příklady; procvičování

9. Pomůcky při prezentaci a jejich užití, výhody a nevýhody; zásady prezentace v PowerPointu

10. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení

11. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámení se s pravidly obsahové a formální přípravy veřejného mluveného projevu.

Schopnosti:
Získání praktických dovednosti v této oblasti a získání zpětné vazby.
Požadavky:
Rozsah práce:Aktivní účast na seminářích (včetně domácí přípravy), závěrečná prezentace.
Kličová slova:Rétorika, řeč těla, řečnické metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2009.

Doporučená literatura:
[1] MAŘÍKOVÁ, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.
[2] ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B.: Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada Publishing 2010.
[3] HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing 2005.
[4] HOLASOVÁ, T.: Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT 2004.
[5] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.
[6] PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha: Grada Publishing 2008.
[7] PLAMÍNEK J.: Řešení problémů a umění rozhodovat. Praha: Argo 1994.
[8] HONZÁKOVÁ, M. - HONZÁK, F. - ROMPORTL, M.: Čteme je správně. Slovníček výslovnosti cizích jmen. Praha: Albatros 1996.
[9] HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia 1995.
[10] CAPPONI, V. - NOVÁK, T.: Sám sobě mluvčím. Praha: Grada 1994.
[11] TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press 2003.

Etika vědy a techniky00ETV Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Etika vědy a techniky00ETVPhDr. Hajíček Jakub Ph.D.-0+2 Z-1
Anotace:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Osnova:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Osnova cvičení:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními etickými východisky, řešenými otázkami a hlouběji promyslet obecnější otázky vztahu člověka k technice. Jde o poznání etické a filosofické reflexe v oblasti vědy a techniky. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat a teoreticky reflektovat základní etické směry, východiska i problém etiky vědy a techniky.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky v oblasti teoretické i aplikované etiky do pracovních situací i do osobního života. Aplikace a reflexe poznatků zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení etických konfliktů a otevře studentům širší humanitně orientované kontexty jejich studia.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:etika, morálka, mravnost, reflexe, věda a technika, zodpovědnost, svědomí, důstojnost, lidství
Literatura:Povinná literatura:
[1] HUBER, W.: Etika. Základní otázky života. Praha: Vyšehrad 2016
[2] SOKOL, J.: Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad 2010.

Doporučená literatura:
[1] REMIŠOVÁ, A.: Dejiny etického myšlenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram 2008.
[2] DROZENOVÁ, W.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice Praha: Filosofia 2010.

Volitelné předměty

Základy elektroniky 1, 212ZEL12 Pavel 2+1 z,zk 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Základy elektroniky 112ZEL1Ing. Pavel Jaroslav2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů. Měly by zde být položeny základy k pochopení funkčnosti obvodů s rezistory, kapacitory, induktory, diodami a tranzistory. Předmět by měl rovněž seznámit studenty i s partiemi, týkající se Fourierových řad, Laplaceovy transformace, stability obvodů a vzorkování.
Osnova:1. Kirchhoffovy zákony
2. Řešení lineárních obvodů v časové oblasti
3. Ustálený harmonický režim
4. Přenos a frekvenční charakteristiky obvodů
5. Pásová teorie polovodičů
6. Přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory
7. Neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace
8. Zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů
9. Vzorkování, transformace časově závislých signálů
10. Elektrické točivé stroje.

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Osnova cvičení:použití Kirchhoffových zákonů v lineárních obvodech, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, frekvenční charakteristiky jednoduchých obvodů, derivační a integrační obvodů - podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení lineárních obvodů.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Kirchhoffovy zákony, lineárních obvody, ustálený harmonický režim, přenos a frekvenční charakteristiky obvodů, pásová teorie polovodičů, přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory, neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace, zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů, vzorkování, transformace časově závislých signálů, elektrické točivé stroje.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika I, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta1.htm

Doporučená literatura:
[2] M.Mikulec,V.Havlíček,Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2,skripta ČVUT,1997

Předmět:Základy elektroniky 212ZEL2Ing. Pavel Jaroslav-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Předmět je zaměřen na problematiku spínacích prvků, operačních zesilovačů, generaci harmonických a neharmonických signálů, napěťových zdrojů, vedení signálů na vyšších frekvencích a A-D i D-A převodníků. Celá rozsáhlá partie je též věnována celé řadě digitálních logických obvodů včetně mikroprocesorů.
Osnova:1. Impulsní signály v lineárních obvodech
2. Spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů
3. Tyristory
4. Operační zesilovače
5. Generace harmonických a neharmonických signálů
6. Vedení
7. Digitálně analogové a analogově digitální převodníky
8. Digitální logické kombinační a sekvenční obvody
9. Mikropočítače

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Osnova cvičení:podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je získat základní znalosti v oblasti jak analogové tak i digitální elektroniky.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení problémů z oblastí analogové a digitální elektroniky.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Impulsní signály v lineárních obvodech, spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů, tyristor, operační zesilovače, generace harmonických a neharmonických signálů, vedení, digitálně analogové a analogově digitální převodníky, digitální logické kombinační a sekvenční obvody, mikropočítače.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika II, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta2.htm

Doporučená literatura:
[2] Fredrick W. Hughes, Illustrated Guidebook to Electronic Devices and Circuits, Prentice-Hall, 1983

Softwarový seminář 1, 201SOS12 Čulík 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Softwarový seminář 101SOS1Ing. Čulík Zdeněk0+2 Z-2-
Anotace:Programovací jazyk Java, Java Beans,
Programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.
Osnova:1. Úvod do programování v jazyce Java.
2. Programování komponent grafického rozhraní (Java Beans).
3. Úvod do programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.
4. Registry, adresování.
5. Jednotlivé instrukce, kódování instrukcí.
6. Volání podprogramů, numerický koprocesor, instrukce MMX.
7. Virtuální paměť procesoru 386.
8. Porovnání architektur RISC a CISC, 64-bitové procesory.
Osnova cvičení:1. Jednoduchá aplikace v jazyce Java.
2. Datové typy v Javě, srovnaní s jinými programovacími jazyky.
3. Základy návrhu grafického rozhraní s využitím knihovny Swing.
4. Třídy a metody.
5. Pole, odlišnosti od jazyka C a Pascal.
6. Rozhraní, datové modely pro JList.
7. Zobrazování stromů.
8. Dynamická identifikace typů - reflection, introspection.
9. Práce se soubory v jazyce Java.
10. Registry a jednoduché instrukce mikroprocesorů Intel 80x86.
11. Ladění programů na úrovni strojových instrukcí.
12. Instrukce pro volání podprogramů.
13. Příklady překladu některých konstrukcí z vyšších programovacích jazyků.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s programovacím jazykem Java. Rozdíly mezi Javou a C++. Orientace v architektuře mikroprocesorů Intel 80x86.

Schopnosti:
Naprogramovat jednoduchou aplikaci v jazyce Java.
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje implementaci vlastního programu v jazyce Java.
Kličová slova:Java, jazyk symbolických instrukcí.
Literatura:Povinná literatura:
[1] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, Praha, 2001.
[2] M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL. Pentium a spol. Grada, Praha, 1994.

Doporučená literatura:
[3] http://developer.intel.com
[4] http://mindview.net/Books
[5] http://developer.intel.com

Předmět:Softwarový seminář 201SOS2Ing. Čulík Zdeněk-0+2 Z-2
Anotace:Grafické knihovny GTK+ a Qt, vývoj grafického uživatelského rozhraní v jazycích C a C ++. Přenositelné aplikace určené pro operační systémy typu Unix, zejména pro systémy Linux. Možnost využití stejného zdrojového kódu v Microsoft Windows.
Osnova:1. Úvod do programování grafického uživatelského rozhraní v operačním systému Linux.
2. Programování jednoduché aplikace pro knihovnu GTK. Objektově orientovaná knihovna Qt.
3. Vytváření základních editačních prvků.
4. Reakce na události způsobené uživatelem.
5. Překlad aplikací v systému Linux.
Osnova cvičení:1. Zdrojový text jednoduché aplikace pro GTK.
2. Překlad a sestavení aplikace.
3. Programování odezvy na uživatelské události.
4. Využití návrhového programu Glade.
5. Minimální aplikace pro grafickou knihovnu Qt.
6. Qt signály a sloty - reakce na události.
7. Programy Qt Designer a Creator.
8. Složitější editační prvky pro zobrazování seznamů, tabulek a stromů.
9. Návaznost na prosředí KDE a program KDevelop.
Cíle:Znalosti:
Struktura knihoven GTK a Qt pro vývoj grafického uživatelského rozhraní v operačních sytémech typu Unix.

Schopnosti:
Vytvořit aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním v jazyce C nebo C++ pro operační systém Linux.
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální práce studentů sestává z vlastního programu využívajícího knihovnu GTK nebo Qt.
Kličová slova:Qt, GTK, Linux.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4, 2nd Edition, Prentice Hall, 2008.
[2] H. Pennington, GTK+ /Gnome Application Development, Sams, 1999.

Doporučená literatura:
[3] M. Summerfield, Rapid GUI Programming with Python and Qt, Prentice Hall, 2007.
[4] http://qt.nokia.com
[5] http://library.gnome.org/devel
[6] http://www.gtk.org

Makroekonomie 1, 218MAK12 Tran 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Makroekonomie 118MAK1Ing. Tran Quang Van Ph.D.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět Makroekonomie I poskytuje poslucháčům fundamentální základ pro pochopení, jak ekonomika funguje. Seznamuje studenty s hlavními makroekonomickými ukazateli, trhem peněz, teorií makroekonomické rovnováhy, základy teorie otevřené ekonomiky, inflací, nezaměstnaností, hospodářským růstem, hospodářskými fluktuacemi, základními makroekonomickými modely IS-LM, AS-AD a jejich implikacemi pro hospodářské politiky. Zvládnutí předmětu poskytuje studentům schopnost analyzovat makroekonomické jevy a jejich souvislosti a následně je využít v podmínkách moderního ekonomického života.
Osnova:1. Úvod do makroekonomie.
2. Makroekonomický produkt a důchod.
3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
4. Peníze a trh peněz.
5. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.
6. Nezaměstnanost.
7. Inflace.
8. Ekonomický růst.
9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model IS-LM, model AS-AD. Phillipsova křivka.
10. Hospodářský cyklus.
11. Monetární politika.
12. Fiskální politika.
13. Teorie mezinárodního obchodu a obchodní politika.
Osnova cvičení:Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.
1. Úvod do makroekonomie.
2. Makroekonomický produkt a důchod.
3. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
4. Peníze a trh peněz.
5. Otevřená ekonomika. Mezinárodní obchod. Měnový kurz.
6. Nezaměstnanost.
7. Inflace.
8. Ekonomický růst.
9. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model IS-LM, model AS-AD. Phillipsova křivka.
10. Hospodářský cyklus.
11. Monetární politika.
12. Fiskální politika.
13. Teorie mezinárodního obchodu a obchodní politika.
Cíle:Tento předmět poskytuje teoretický základ o fungování ekonomiky a vzájemných vazbách makroekonomických veličin.
Absolování tohoto předmětu umožňuje studentům pochopit fungování ekonomického systému jako celek a provést analýzu monetární a fiskální politiky v kontextu soudobého ekonomického myšlení.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:makroekonomické ukazatele, makroekonomická rovnováha, rovnovážný produkt, agregátní poptávka, agregátní nabídka, cenová hladina, peníze, úroková míra, otevřená ekonomika, měnový kurz, inflace, nezaměstnanost, fiskální politika, měnová politika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Mankiw G. N.: Macroeconomics, 9e, New York: Worth Publishers, 2016.
Doporučená literatura:
[2] Holman, R.: Makroekonomie, středně pokročilý kurz, 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2010.

Předmět:Makroekonomie 218MAK2Ing. Tran Quang Van Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Předmět Makroekonomie II rozšiřuje studentům základní teoretické ználosti získané z Makroekonomie I o nejnovější poznatky z soudobé makroekonomie. Jedná se o modely ekonomického růstu, zejména ty s důrazem na roli lidského kapitálu a technologického pokroku. Dále seznamuje studenty s moderními principy modelování ekonomiky, tj. makroekonomické modely odvozeny z mikroekonomického chování subjektů v ekonomice a jejich racionálního očekávání. Také poskytuje studentům moderní poznatky z modelování trhu práce.
Osnova:1. Ekonomický růst.
2. Solowův-Swanův model ekonomického růstu.
3. Ramseyův model ekonomického růst.
4. Jednosektorový model endogenního ekonomického růst.
5. Dvousektorový model endogenního ekonomického růst.
6. Model ekonomického růstu s rostoucím počtem meziproduktů.
7. Model ekonomického růstu s rostoucí kvalitou meziproduktů.
8. Makroekonomické modelování.
9. Nová klasická makroekonomie.
10. Nová keynesovká makroekonomie.
11. Hospodářská politika.
12. Rovnovážný model trhu práce.
13. Analýza chování trhu práce.
Osnova cvičení:Struktura cvičení odpovídá struktuře přednášky, jsou procvičovány typické příklady ke každému z probraných témat.
1. Ekonomický růst.
2. Solowův-Swanův model ekonomického růstu.
3. Ramseyův model ekonomického růst.
4. Jednosektorový model endogenního ekonomického růst.
5. Dvousektorový model endogenního ekonomického růst.
6. Model ekonomického růstu s rostoucím počtem meziproduktů.
7. Model ekonomického růstu s rostoucí kvalitou meziproduktů.
8. Makroekonomické modelování.
9. Nová klasická makroekonomie.
10. Nová keynesovká makroekonomie.
11. Hospodářská politika.
12. Rovnovážný model trhu práce.
13. Analýza chování trhu práce.
Cíle:Předmět rozšiřuje znalosti z předmětu 18MAK1 o moderní teorie ekonomického růstů a nový přístup modelování ekonomiky a trhu práce. Absolventi tohoto předmětu budou schopni analyzovat dopad různých faktorů na ekonomický růst a implikace pro odpovídající hospodářskou politiku. Dále by měli umět odvodit za daných předpokladů přslušný model fungování ekonomiky a trhu práce a z odvozených modelů a z nich vyvodit implikace pro praktickou hospodářskou politiku.
Požadavky:Absolvování předmětu Makroekonomie I.
Rozsah práce:
Kličová slova:ekonomický růst, modely ekonomického růstu, makroekonomické modelování, nová klasická makroekonomie, nová keynesovká makroekonomie, rovnovážný model trhu práce
Literatura:Povinná literatura:
Jones, C. I., Vollrath, D.. Introduction to Economic Growth, 3e. New York: W. W. Norton & Company, 2013.
Doporučená literatura:
[2] Barro, R. J., Sala-i-Martin, X.. Economic Growth: Cambridge, Massachusettes, MIT Press, 2004.
[3] Galí, J.: Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and Its Applications, 2e. Princeton: Princeton University Press, 2015.
[4] Pissarides, C. A.: Equilibrium Unemployment Theory 2e, Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2000.

Tělesná výchova 1, 200TV12 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 100TV1----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 200TV2----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: