Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumAplikace softwarového inženýrství
Aplikace softwarového inženýrství - detašované pracoviště v Děčíně
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Programování v Javě 1, 2818JAV12 Virius 1+1 z 1+1 zk 2 3
Předmět:Programování v Javě 1818JAV1Ing. Moc Michal1+1 Z-2-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:JAVA, programování
Literatura:

Předmět:Programování v Javě 2818JAV2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-1+1 ZK-3
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:JAVA
Literatura:

Prostředí webu, programovací a popisné jazyky818WEB Liška 0+2 kz - - 3 -
Předmět:Prostředí WEBu, programovací a popisné jazyky818WEBIng. Liška Tomáš Ph.D.0+2 KZ-3-
Anotace:Předmět řeší problematiku převážně popisných jazyků prostředí www. Zabývá se standardy a doporučeními popisu formátů používaných pro www. Na seminářích budou řešeny praktické problémy této problematiky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Základní principy funkcionality hypertextových médií
2. HTML - HyperText Markup Language - základní principy
3. HTML - referenční přehled všech entit jazyka
4. XHTML - formální specifikace rozšíření HTML
5. XHTML - strukturální principy popisu dokumentů
6. CSS - formální specifikace popisu vzhledu dokumentů
7. CSS - referenční přehled všech entit pro popis vzhledu dokumentů s přihlédnutím k problematice hypermédií
8. RDF - formát pro strojově orientovanou výměnu dat
9. SVG - formát pro popis vektorově orientovaných dat (vektory, GIS, apod.)
10. JPEG, PNG - formáty popisu rastrových dat a jejich využití v hypertextových systémech
11. WAI - souhrn doporučení pro přípravu hypertextových dokumentů s přihlédnutím ke specifickým potřebám lidí s hendikepem či jinak omezenými fyzickými dispozicemi vizuálního vnímání
12. MathML formální specifikace pro popis matematických výrazů a jejich využití v hypertextových dokumentech; popis matematických výrazů využitelný pro strojovou komunikaci
13. LibWWW popis modulární knihovny pro využití ve vlastních aplikacích
14. Rezerva
Cíle:Znalosti:
Komplexní přehled rozsáhlé problematiky značkovacích jazyků využívaných při tvorbě obsahu webových aplikací.

Schopnosti:
Studenti budou umět využít silných vlastností značkovacích jazyků pro transformace a transfery dat mezi heterogenními počítačovými systémy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:World wide web, standardy, jazyky pro vývoj.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Andreas Witt, Dieter Metzing. Linguistic Modeling of Information and Markup Languages : Contributions to Language Technology. Springer Verlag 2009. ISBN 978-90-481-3330-7.

Doporučená literatura:
[2] Consorcium W3 - obsahuje odkazy na zdroje všech probíraných standardů, http://www.w3.org

Znalostní ekonomika818ZNEK Petrášek 2+0 kz - - 3 -
Předmět:Znalostní ekonomika818ZNEKIng. Petrášek Jiří-2+0 KZ-3
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Zpracování dat při publikování818ZDP Fišer 2 z - - 2 -
Předmět:Zpracování dat pro publikování818ZDPMgr. Fišer Jiří Ph.D.2 Z-2-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Tvorba internetových aplikací 1, 2818INT12 Majerová 0+2 z 0+2 kz 2 2
Předmět:Tvorba internetových aplikací 1818INT1Mgr. Majerová Dana Ph.D.0+2 Z-2-
Anotace:Principy WWW (HTTP, URL, klient-server, HTML, CSS), zásady tvorby www stránek, přehled serverových technologií pro tvorbu internetových aplikací, hypertextový preprocesor PHP (syntaxe, příkazy, uživatelské funkce, regulární výrazy, práce se soubory), ukázky jednoduchých internetových aplikací.
Osnova:1. Principy WWW, jazyk HTML
2. Úvod do CSS a JavaScriptu
3. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML
4. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy, ...)
5. Práce s poli
6. Uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů
7. Zpracování dat z formulářů
8. Práce s řetězci
9. Regulární výrazy
10. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů
11. Práce se soubory na serveru
12. Práce s adresáři na serveru, upload souborů na server
13. Správa session
14. Ukázka jednoduché webové aplikace
Osnova cvičení:1. Principy WWW, jazyk HTML
2. Úvod do CSS a JavaScriptu
3. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML
4. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy, ...)
5. Práce s poli
6. Uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů
7. Zpracování dat z formulářů
8. Práce s řetězci
9. Regulární výrazy
10. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů
11. Práce se soubory na serveru
12. Práce s adresáři na serveru, upload souborů na server
13. Správa session
14. Ukázka jednoduché webové aplikace
Cíle:Znalosti:
Prostředí WWW, jazyka HTML, PHP, kaskádových stylů a JavaScriptu.

Schopnosti:
Programovat internetové aplikace, které pracují se soubory na straně serveru.
Požadavky:Zkušenosti s tvorbou statických WWW stránek jsou výhodou.
Rozsah práce:Vytvořit internetovou aplikaci (libovolné téma), která se skládá z minimálně 2 skriptů využívajících soubory, práci s formuláři, regulární výrazy a správu session. Odevzdání a kontrola v rámci zápočtu.
Kličová slova:WWW, HTTP, HTML, PHP, internet, soubor, aplikace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Welling, L., Thomson, L.: PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. 3. vydání. SoftPress, 2005.

Doporučená literatura:
[2] Mikle, P.: Dynamické HTML. Brno: UNIS Publishing, 1997.
[3] Grusová, L.: CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003.
[4] Kosek, J.: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, 1999.
[5] Materiály pro studenty dostupné na http://moodle.jadernaci.eu
[6] http://cz.php.net/
[7] http://www.w3.org/

Předmět:Tvorba internetových aplikací 2818INT2Mgr. Majerová Dana Ph.D.-0+2 KZ-2
Anotace:Spolupráce skriptů s relačními databázemi, funkce PHP pro práci s databázemi (vytvoření a naplnění databáze pomocí PHP, přístup k datům z www stránek). Pole, regulární výrazy, objekty, bezpečnost, ukázky internetových aplikací využívajících databázi.
Osnova:1. Práce s objekty
2. Generování obrázků
3. Databázové systémy MySQL a Firebird
4. Práce s databází
5. Ukázka databázové aplikace I
6. Ukázka databázové aplikace II
7. Ukázka databázové aplikace III
8. Ukázka databázové aplikace IV
9. Odesílání e-mailů
10. Generování PDF
11. Práce s XML
12. Frameworky pro PHP
Osnova cvičení:1. Práce s objekty
2. generování obrázků
3. Databázové systémy MySQL a Firebird
4. Práce s databází
5. Ukázka databázové aplikace I
6. Ukázka databázové aplikace II
7. Ukázka databázové aplikace III
8. Ukázka databázové aplikace IV
9. Odesílání e-mailů
10. Generování PDF
11. Práce s XML
12. Frameworky pro PHP
Cíle:Znalosti:
Prostředí WWW, jazyka PHP a jeho spolupráce s databázemi.

Schopnosti: Programovat databázové aplikace v prostředí internetu.
Požadavky:Zápočet z předmětu 818INT1.
Rozsah práce:Vytvořit internetovou aplikaci (libovolné téma), která se skládá z minimálně 2 skriptů využívajících relační databázi (minimálně 2 tabulky), práci s formuláři, regulární výrazy a správu session. Odevzdání a kontrola v rámci zápočtu.
Kličová slova:WWW, HTTP, HTML, PHP, internet, databáze, aplikace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Welling, L., Thomson, L.: PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. 3.vydání. SoftPress, 2005. ISBN 80-86497-83-6.

Doporučená literatura:
[2] Mikle, P.: Dynamické HTML. Brno: UNIS Publishing, 1997.
[3] Grusová, L.: CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003.
[4] Kosek, J.: PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, 1999.
[5] Materiály pro studenty dostupné na http://moodle.jadernaci.eu
[6] http://cz.php.net/
[7] http://www.w3.org/

Ekonometrie818EKON Sekničková - - 2+2 z,zk - 5
Předmět:Ekonometrie818EKONMgr. Sekničková Jana Ph.D.-2+2 Z,ZK-5
Anotace:Ekonometrie je založena na ekonomické teorii a pomocí matematických prostředků a napozorovaných dat z ekonomické reality vyjadřuje vztahy mezi ekonomickými veličinami. Kurz obsahuje základní nástroje ekonometrické analýzy jako je základní ekonometrický model, zobecněný model, systém simultánních rovnic a nástroje pro ekonometrickou verifikaci modelu.
Osnova:1. Zdroje ekonometrie.
2. Fáze ekonometrické analýzy.
3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.
4. Analýza časových řady.
5. Regresní analýza a testování hypotéz.
6. Základní ekonometrický model.
7. Metoda nejmenších čtverců.
8. Zobecněný model.
9. Heteroskedasticita.
10. Autokorelace.
11. Multikolinearita.
12. Modely zpožděných proměnných.
13. Systém simultánních rovnic.
14. Identifikace.
Osnova cvičení:1. Zdroje ekonometrie. Příklady.
2. Fáze ekonometrické analýzy. Příklady.
3. Mikroekonomické a makroekonomické modely. Příklady.
4. Analýza časových řady. Příklady.
5. Regresní analýza a testování hypotéz. Příklady.
6. Základní ekonometrický model. Příklady.
7. Metoda nejmenších čtverců. Příklady.
8. Zobecněný model. Příklady.
9. Heteroskedasticita. Příklady.
10. Autokorelace. Příklady.
11. Multikolinearita. Příklady.
12. Modely zpožděných proměnných. Příklady.
13. Systém simultánních rovnic. Příklady.
14. Identifikace. Příklady.
Cíle:Znalosti:
Využití matematického a statistického aparátu v mikro a makroekonomii.

Schopnosti:
Odhadovat a testovat lineární ekonometrické makro i mikromodely za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.
Požadavky:Základní znalosti matematické statistiky.
Rozsah práce:Úspěšné napsání zápočtového testu (dílčích zápočtových testů) a složení ústní zkoušky. Klasifikace dle ECTS.
Kličová slova:Ekonometrická analýza, heteroskedasticita, autokorelace, modely simultánních rovnic.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Fiala: Úvod do ekonometrie, FJFI ČVUT, Praha, 2008.
[2] R. Hušek: Základy ekonometrie, VŠE, Praha, 2001.

Doporučená literatura:
[3] R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasting, McGraw-Hill, New York, 1991.

Numerické metody 1818NME1 Kubera 2+2 z,zk - - 4 -
Předmět:Numerické metody 1818NME1RNDr. Kubera Petr Ph.D.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Teorie kódování B818KOD Horaisová - - 2+0 zk - 2
Předmět:Teorie kódování B818KODIng. Horaisová Kateřina Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Šifrovací, dešifrovací, kódovací a dekódovací techniky jsou objasněny jako aplikace konečných grup, těles Galoise, metrických prostorů a lineární algebry. Modulární aritmetika a algebraické rozšíření konečného tělesa jsou základními nástroji pro konstrukci kódů. Jsou diskutovány základní věty a algoritmy.
Osnova:1. Abeceda, slovo, kód, kódování.
2. Konečné grupy, okruhy a tělesa.
3. Kódování a dekódování v modulární aritmetice.
4. Caesarova, Vigenerova, afinní a Hillova metoda.
5. Metody s veřejným klíčem, teorie a praxe RSA.
6. Hammingova vzdálenost slov a kódu, detekce chyb, oprava chyb.
7. Elementární metody kódování a dekódování.
8. Vektorový prostor a lineární kód.
9. Generující matice, řídící matice, jejich vzájemný vztah.
10. Chybová slova, symptomy, dekódování podle symptomu.
11. Binární kód, Hammingův kód.
12. Okruh polynomů, cyklické kódy.
13. Tělesa Galoise, generující polynom, primitivní prvky.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy kódování a šifrování, základy algebry, lineární kódy, jednoduché šifry, RSA.

Schopnosti:
Práce s okruhy a tělesy, nalezení generující a kontrolní matice lineárního kódu, šifrování pomocí jednoduchých šifer a RSA.
Požadavky:Základní znalosti z lineární algebry.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kódování, dekódování, šifrování, dešifrování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Adámek: Kódování, SNTL, Praha, 1989.

Doporučená literatura:
[2] L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Úvod do teorie konečných těles a lineárních kódů, SPN, Praha, 1982.
[3] W.W. Peterson: Error-correcting Codes, MIT Press, Cambridge, 1961.

Praktická informatika pro inženýry 1818PIN1 Fišer 1+1 z - - 2 -
Předmět:Praktická informatika pro inženýry 1818PIN1Mgr. Fišer Jiří Ph.D.----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Seminář k bakalářské práci818SBAK Majerová - - 0+2 z - 2
Předmět:Seminář k bakalářské práci818SBAKMgr. Majerová Dana Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Seminář věnovaný přípravě bakalářské práce a přípravě prezentace; hlavní náplní jsou prezentace studentů o průběžných výsledcích jejich práce.
Osnova:1. Skladba odborné zprávy, povinné části
2. Běžné chyby
3. Skladba prezentace odborných výsledků
4. Běžné chyby v prezentacích
5. Prezentace jednotlivých studentů
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Struktura odborné zprávy, struktura prezentace výskledků vědecké práce.

Schopnosti:
Napsat odbornou zprávu, seznámit s jejími výsledky.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Prezentace, bakalářská práce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Špačková, A. Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0633-4.

Doporučená literatura:
[2] Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.

Bakalářská práce 1, 2818BPSE12 Majerová 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 1818BPSE1Ing. Horaisová Kateřina Ph.D. / RNDr. Kubera Petr Ph.D. / Mgr. Majerová Dana Ph.D. / Ing. Moc Michal0+5 Z-5-
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Bakalářská práce 2818BPSE2RNDr. Kubera Petr Ph.D. / Mgr. Majerová Dana Ph.D. / Ing. Moc Michal-0+10 Z-10
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Programování pro mobilní telefony818PMT Fišer - - 0+3 z - 3
Předmět:Programování pro mobilní telefony na platformě J2ME818PMTMgr. Fišer Jiří Ph.D.-0+3 Z-3
Anotace:Kurs je věnován programování na platformě JaveME (tato platforma je dostupná na většině mobilních telefonů). Hlavní pozornost je věnována interaktivním síťově orientovaným aplikacím.
Osnova:1. Platforma J2ME
2. Základní struktura middletu
3. Standardní grafické rozhraní
4. Bitmapová a vektorová grafika
5. Síťová komunikace
6. Persistentní ukládání a přenos informací (databáze, XML)
7. Multimédia
8. Rozšiřující knihovny (JSR)
9. Rozšiřující knihovny GUI
10. Alternativy k Java2ME (nativní vysokoúrovňové knihovny)
Osnova cvičení:1. Platforma J2ME
2. Základní struktura middletu
3. Standardní grafické rozhraní
4. Bitmapová a vektorová grafika
5. Síťová komunikace
6. Persistentní ukládání a přenos informací (databáze, XML)
7. Multimédia
8. Rozšiřující knihovny (JSR)
9. Rozšiřující knihovny GUI
10. Alternativy k Java2ME (nativní vysokoúrovňové knihovny)
Cíle:Znalosti:
Principy programování mobilních aplikací, GUI rozhraní mobilních telefonů, síťová komunikace.

Schopnosti:
Návrh a implementace mobilní aplikace, návrh internetového komunikačního protokolu, praktické využití dat z nestandardních vstupních zařízení (GPS, akcelerátor)
Požadavky:Znalost programování v Javě.
Rozsah práce:
Kličová slova:Mobilní platforma, mobilní software, Java ME, síťové aplikace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Qusay H. Mahmoud. Naučte se Java 2 Micro Edition. Grada 2003.

Doporučená literatura:
[2] Rischpater Ray. Beginning Java ME Platform (Beginning from Novice to Professional). Apress 2008. ISBN: 1430210613.

Studijní pomůcky:
Počítačová laboratoř, software: libovolná distribuce Linuxu, Eclipse IDE, J2ME SDK.

Úvod do programování v Pythonu818UPYT Kubera - - 0+2 z - 2
Předmět:Úvod do programování v Pythonu818UPYTRNDr. Kubera Petr Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty s programováním v Pythonu (verze 3.). Studenti jsou nejprve seznámeni se základními programovými konstrukcemi v Pythonu (podmínky, cykly, funkce). Je zde věnován prostor jak objektovému, tak i funkcionálnímu paradigmatu. V další části kurzu jsou studenti seznámeni s využitím Pythonu jak v oblasti vědecko-technických výpočtů (knihovny NumPy, SciPy, SymPy), tak i v oblasti vývoje GUI aplikací, či zpracování dat (databáze).
Osnova:1. Prostředí Pythonu, interaktivní užití a skriptování, základní vlastnosti jazyka
2. Podmínky, cykly, funkce
3. Seznamy, slovníky, iterátory
4. Práce se soubory a adresáři
5-6. Objektové programování v Pythonu (úvod do OOP, třídy, vlastnosti, metody)
7. Funkcionální programování v Pythonu (map, zip, lambda výrazy,?)
8-9. Úvod do NumPy, SciPy (ndarray, broadcasting, vektorizace), vizualizace dat
10. Tvorba GUI, použití knihoven PyQt,Kivy,..
11. Export dat, práce s XML a JSON
12. Práce s SQL databází
Osnova cvičení:Témata výkladu jsou procvičována průběžně.
Cíle:Znalosti:
Studenti znají základní programové konstrukce v Pythonu (verze 3). Orientují se jak v oblasti objektového, tak i funkcionálního paradigmatu za použití Pythonu.

Schopnosti:
Studenti jsou schopni využít Python jak v oblasti vědecko-technických výpočtů (knihovny NumPy, SciPy, SymPy), tak i v oblasti vývoje GUI aplikací, či zpracování dat (databáze).
Požadavky:
Rozsah práce:Návrh a implementace aplikace na zvolené téma. Konkrétní téma si po dohodě s vyučujícím stanovuje student sám. Doporučená témata: GUI aplikace, oblast zapracování dat, vědecko-technické výpočty a vizualizace.
Kličová slova:Python, programování GUI, NumPy, SciPy
Literatura:Povinná literatura:

[1] SUMMERFIELD, Mark. Python 3: výukový kurz. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2737-7.
[2] PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3. Praha: Cz.Nic, c2010. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-2-1.
[3] ELKNER, Jeffrey, Allen B. DOWNEY, Chris MEYER a Jaroslav KUBIAS. Učíme se programovat v jazyce Python 3: How to think like a computer scientist - Learning with Python [online]. [cit. 2018-02-02]. Dostupné z: http://howto.py.cz

Doporučená literatura:

[4] GUTTAG, John. Introduction to computation and programming using Python: with application to understanding data. Second edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. ISBN 978-0262529624.

Databáze818DB Majerová 1+3 kz - - 4 -
Předmět:Databáze818DBMgr. Majerová Dana Ph.D.1+3 KZ-4-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Marketing818MARK Petrášek - - 2+2 kz - 4
Předmět:Marketing818MARKIng. Petrášek Jiří-2+2 KZ-4
Anotace:Předmět marketing seznamuje studenty se základními pojmy marketingové teorie a praxe. Hlavní část se zabývá čtyřmi základními nástroji marketingového mixu - výrobkem, cenou, distribucí a propagací. Objasňuje podstatu marketingového průzkumu a strategií používaných v konkurenčním boji.
Osnova:1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Marketing a okolí firmy.
3. Marketingový plán.
4. Strategie používané v konkurenčním boji.
5. Marketingový průzkum, primární a sekundární průzkum.
6. Trh, diferenciace trhu.
7. Kupní chování zákazníků.
8. Cena, strategie cenové tvorby.
9. Změny ceny a inflace.
10. Výrobek, klasifikace, značka.
11. Životní cyklus výrobku a jeho fáze.
12. Distribuční cesty.
13. Marketingová komunikace - reklama, podpora prodeje, publicita,osobní prodej.
14. Nekalá soutěž.
Osnova cvičení:1. Úvod do předmětu, základní pojmy.
2. Marketing a okolí firmy.
3. Marketingový plán.
4. Strategie používané v konkurenčním boji.
5. Marketingový průzkum, primární a sekundární průzkum.
6. Trh, diferenciace trhu.
7. Kupní chování zákazníků.
8. Cena, strategie cenové tvorby.
9. Změny ceny a inflace.
10. Výrobek, klasifikace, značka.
11. Životní cyklus výrobku a jeho fáze.
12. Distribuční cesty.
13. Marketingová komunikace - reklama, podpora prodeje, publicita,osobní prodej.
14. Nekalá soutěž.
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy marketingové teorie.

Schopnosti:
Student získá klíčové kompetence v oblasti realizace metod marketingu, analýz Boston Consulting Group a SWOT, expanze a integrace v rámci agregátního trhu, volby tržní strategie.
Požadavky:
Rozsah práce:Založení vlastní společnosti, využití metod marketingu a příslušných analýz, případová studie.
Kličová slova:Marketing, podnikatelská koncepce, segmentace trhu, analýzy trhu, agregátní trh, spotřebitelské trhy, sociální koncepce marketingu, tržní strategie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] I.Horáková: Marketing v současné světové praxi,Grada, Praha, 1992.
[2] P.Kotler: Marketing,management, Grada, Praha, 2001.
[3] Kol.: Základy marketingu, VŠE, Praha, 1999.

Doporučená literatura:
[4] J.Světlík: Marketing cesta k trhu, EKKA, Zlín, 1994.
[5] J.Vysekalová: Základy marketingu, Fortuna, Praha, 1999.

Projektové řízení818PR Kučera - - 2+1 kz - 3
Předmět:Projektové řízení818PRIng. Kučera Ladislav-2+1 KZ-3
Anotace:Projektové řízení je novou kompetencí vysokoškolsky vzdělaného člověka. Stanovuje postupy, standardy pro řízení organizací na bázi týmové práce formou projektů. Konkrétně jde o přípravu, tvorbu, realizaci a vyhodnocení projektů včetně kompletního fundrasingu ve vazbě na strukturální fondy.
Osnova:1. Projektové řízení - úvod
2. Charakteristické rysy projektu
3. Aspekty projektu
4. Projektové cíle
5. Plánování projektu
6. Životní fáze projektu
7. Vedení projektového týmu
8. Sledování postupu prací na projektu
9. Ukončení a vyhodnocení projektu
10. Komunikace v rámci projektového řízení
11. Podnikatelský plán
12. Uznatelnost nákladů, účetnictví projektu, administrace projektu atd.
13. Strukturální fondy
Osnova cvičení:1. Projektové řízení - úvod
2. Charakteristické rysy projektu
3. Aspekty projektu
4. Projektové cíle
5. Plánování projektu
6. Životní fáze projektu
7. Vedení projektového týmu
8. Sledování postupu prací na projektu
9. Ukončení a vyhodnocení projektu
10. Komunikace v rámci projektového řízení
11. Podnikatelský plán
12. Uznatelnost nákladů, účetnictví projektu, administrace projektu atd.
13. Strukturální fondy
Cíle:Znalosti:
Znalost fundraisingu, znalost teorie projektového řízení, znalost tvorby SWOT analýzy.

Schopnosti:
Schopnost realizovat projekt.
Požadavky:
Rozsah práce:Zpracování vlastního projektu dle pracovních listů, prezentace projektu v rozsahu min. 15 stran a jeho ohodnocení dle úrovně kvality, realizovatelnosti a udržitelnosti.
Kličová slova:Projektové řízení, project management, cíl projektu, projektový tým.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Rosenau, M. D., Řízení projektů, Computer Press, Brno, 2003, výtah, ISBN 80-7226-218-1.

Doporučená literatura:
[2] Svozilová, A., Projektový management, Grada Publishing, Praha, 2006, str. 38, ISBN 80-247-1501-5.

Studijní pomůcky:
Učebna vybavená projektorem pro prezentaci v Power Pointu.

Týmový vývoj softwaru 3, 4818TVS34 Moc 0+3 kz 0+3 kz 3 3
Předmět:Týmový vývoj softwaru 3818TVS3Ing. Moc Michal0+3 KZ-3-
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Předmět:Týmový vývoj softwaru 4818TVS4Ing. Moc Michal-0+3 KZ-3
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Tělesná výchova 3, 4818TV34 Majerová 0+2 z 0+2 z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 3818TV3Mgr. Majerová Dana Ph.D.0+2 Z-1-
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Osnova cvičení:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 4818TV4Mgr. Majerová Dana Ph.D.-0+2 Z-1
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Osnova cvičení:Předmět je realizován detašovaným pracovištěm ČVUT v Praze v Děčíně.
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura: