Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumAplikace softwarového inženýrství
Aplikace softwarového inženýrství (Praha)
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Programování v Javě18PJ Virius 2+2 z,zk - - 5 -
Předmět:Programování v JAVĚ18PJdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z,ZK-5-
Anotace:Přednáška seznamuje studenty s platformou Java a s vývojem základních druhů aplikací pro ni.
Osnova:1. Organizační záležitosti, seznámení s JDK, první program, dokumentace.
2. Další jednoduché programy. Základní vstupní operace. Základní datové typy.
3. Příkazy. Proměnné primitivních typů.
4. Třída, správa paměti. Statické a nestatické datové složky a metody, konstruktory.
5. Pole. Rozhraní. Klonování objektů.
6. Výjimky.
7. Datové proudy.
8. Grafické uživatelské rozhraní.
9. Vícevláknové programy.
10. Databázové aplikace.
11. Regulární výrazy.
12. Lokalizace a internacionalizace.
13. Servlety a stránky JSP.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk Java a vybrané technologie používané na této platformě.

Schopnosti:
Navrhnout a implementovat řešení softwarové úlohy pomocí vybraných technologií platformy Java.
Požadavky:Programování v C++.
Rozsah práce:Individuální práce studenta představuje program v jazyce Java využívající některou z pokročilejších technologií. Ověřuje se prezentací funkčního programu u zkoušky.
Kličová slova:Programovací jazyk Java, platforma Java, multithreading, třída, konstruktor, rozhraní, výjimka, datový proud, GUI, databáze, regulární výraz, lokalizace, internacionalizace,
servlet, JSP.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v Javě. Praha, ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04518-3.

Doporučená literatura:
[2] Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java. Knihovna programátora. Praha, Grada Publishing 2001.
[3] Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java. Knihovna zkušeného programátora. Praha, Grada Publishing 2001.
[4] Herout, P.: Učebnice jazyka Java. České Budějovice, Kopp, 2000. ISBN 80-7232-115-3.
[5] Herout, P.: Java -- grafické uživatelské prostředí a čeština. České Budějovice, Kopp 2001. ISBN 80-7232-150-1.
[6] Herout, P.: Java -- bohatství knihoven. České Budějovice, Kopp 2003. ISBN 80-7232-209-5.

Pravděpodobnost a statistika18PST Sekničková 3+1 z,zk - - 5 -
Předmět:Pravděpodobnost a statistika18PSTMgr. Sekničková Jana Ph.D.3+1 Z,ZK-5-
Anotace:Předmět seznamuje studenty bakalářského studia SOFE se základy teorie pravděpodobnosti a statistiky. Po absolvování kursu budou studenti schopni aplikovat uvedené teorie při psaní bakalářské práce a studiu ekonometrie, následně pak i při navazujícím studiu aplikované statistiky, ekonometrie a teorie časových řad.
Osnova:1. Pravděpodobnost (definice, výpočet pravděpodobnosti)
2. Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů, podmíněná pravděpodobnost
3. Náhodná veličina a její rozdělení
4. Charakteristiky náhodné veličiny
5. Základní rozdělení diskrétní náhodné veličiny
6. Základní rozdělení spojité náhodné veličiny
7. Základní pojmy matematické statistiky
8. Základní výběrové charakteristiky
9. Bodové a intervalové odhady parametrů konkrétních rozdělení
10. Testování statistických hypotéz, testy hypotéz o parametrech konkrétních rozdělení
11. Testy dobré shody
12. Regresní analýza
13. Korelační analýza
Osnova cvičení:1. Definice, výpočet pravděpodobnosti - příklady
2. Pravděpodobnost sjednocení a průniku jevů, podmíněná pravděpodobnost - příklady
3. Distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti - příklady
4. Střední hodnota, rozptyl, momenty, kovariance, korelace - příklady
5. Alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické - příklady
6. Normální a rozdělení k němu přidružená, exponenciální, rovnoměrné - příklady
7. Základní soubor, náhodný výběr, popisné statistiky, zákon velkých čísel, centrální limitní věta - příklady
8. Aritmetický průměr, výběrový rozptyl, vlastnosti, medián, kvantily - příklady
9. Bodové a intervalové odhady parametrů konkrétních rozdělení - příklady
10. Testování statistických hypotéz, testy hypotéz o parametrech konkrétních rozdělení - příklady
11. Testy dobré shody (test shody, test pro kontingenční tabulky) - příklady
12. Základní model lineární regrese, bodové a intervalové odhady regresních parametrů - příklady
13. Výběrová kovariance a korelace, odhad korelačního koeficientu - příklady
Cíle:Znalosti:
Teorie pravděpodobnosti a základní metody matematické statistiky.

Schopnosti:
Správná aplikace teorie pravděpodobnosti a metod matematické statistiky na konkrétní reálné problémy.
Požadavky:Znalosti matematické analýzy a algebry.
Rozsah práce:Dva průběžné testy pro zápočet (1. z oblasti pravděpodobnosti, 2. z oblasti matematické statistiky), ústní zkouška. Klasifikace dle ECTS.
Kličová slova:Pravděpodobnost, statistika, odhady, testy, regrese.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Stavební fakulta ČVUT, 2006.
[2] Jarušková, D.: Pravděpodobnost a matematická statistika - příklady, Stavební fakulta ČVUT, 2006.

Doporučená literatura:
[3] Kožíšek, J.: Statistická analýza, Stavební fakulta ČVUT, 1996.

Prostředí webu, programovací a popisné jazyky18WEB Liška 0+2 kz - - 3 -
Předmět:Prostředí webu, programovací a popisné jazyky18WEBIng. Liška Tomáš Ph.D.0+2 KZ-3-
Anotace:Předmět řeší problematiku převážně popisných jazyků prostředí www. Zabývá se standardy a doporučeními popisu formátů používaných pro www a příbuzné technologie. Na seminářích budou řešeny praktické problémy této problematiky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Základní principy funkcionality hypertextových médií
2. HTML - HyperText Markup Language - základní principy
3. HTML - referenční přehled všech entit jazyka
4. XHTML - formální specifikace rozšíření HTML
5. XHTML - strukturální principy popisu dokumentů
6. CSS - formální specifikace popisu vzhledu dokumentů
7. CSS - referenční přehled všech entit pro popis vzhledu dokumentů s přihlédnutím k problematice hypermédií
8. XML - formát pro strojově orientovanou výměnu dat
9. SVG - formát pro popis vektorově orientovaných dat (vektory, GIS, apod.)
10. JPEG, PNG - formáty popisu rastrových dat a jejich využití v hypertextových systémech
11. WAI - souhrn doporučení pro přípravu hypertextových dokumentů s přihlédnutím ke specifickým potřebám lidí s hendikepem či jinak omezenými fyzickými dispozicemi vizuálního vnímání
12. MathML formální specifikace pro popis matematických výrazů a jejich využití v hypertextových dokumentech; popis matematických výrazů využitelný pro strojovou komunikaci
13. LibWWW popis modulární knihovny pro využití ve vlastních aplikacích
14. DocBook - rozsáhlá komplexní XML aplikace
Cíle:Znalosti:
Komplexní přehled rozsáhlé problematiky značkovacích jazyků využívaných při tvorbě obsahu webových aplikací.

Schopnosti:
Studenti budou umět využít silných vlastností značkovacích jazyků pro transformace a transfery dat mezi heterogenními počítačovými systémy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:World wide web, standardy, jazyky pro vývoj.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Andreas Witt, Dieter Metzing. Linguistic Modeling of Information and Markup Languages: Contributions to Language Technology. Springer Verlag 2009. ISBN 978-90-481-3330-7.

Doporučená literatura:
[2] Consorcium W3 - obsahuje odkazy na zdroje všech probíraných standardů
http://www.w3.org

Znalostní ekonomika18ZNEK Šrédl 2+0 kz - - 3 -
Předmět:Znalostní ekonomika18ZNEKPhDr. Šrédl Karel CSc.2+0 KZ-3-
Anotace:Předmět se zabývá otázkou vzdělávání a lidských zdrojů ve vztahu k ekonomice.
Osnova:1. Charakteristika znalostní ekonomiky.
2. Veřejná ekonomie a veřejný sektor. Členění ekonomiky.
3. Ziskový a neziskový sektor ve vzdělávacích systémech.
4. Vzdělávání a jeho mezinárodní klasifikace (ISCED).
5. Lidské zdroje, lidský kapitál a vzdělání.
6. Efektivnost vzdělání a vzdělávací soustavy.
7. Hodnocení kvality vzdělávání a akreditace.
8. Indikátory vzdělávání podle OECD.
9. Vztah kvality výuky a způsobu řízení a financování VŠ.
10. Teorie signalizace a teorie filtru.
11. Přínos kvantity a kvality vzdělání pro kultivaci lidského kapitálu.
12. Vzdělávání jako součást nadnárodní integrace ekonomik (EU).
13. Vliv vzdělání na konkurenceschopnost ekonomiky.
14. Zápočet.
Osnova cvičení:1. Charakteristika znalostní ekonomiky.
2. Veřejná ekonomie a veřejný sektor. Členění ekonomiky.
3. Ziskový a neziskový sektor ve vzdělávacích systémech.
4. Vzdělávání a jeho mezinárodní klasifikace (ISCED).
5. Lidské zdroje, lidský kapitál a vzdělání.
6. Efektivnost vzdělání a vzdělávací soustavy.
7. Hodnocení kvality vzdělávání a akreditace.
8. Indikátory vzdělávání podle OECD.
9. Vztah kvality výuky a způsobu řízení a financování VŠ.
10. Teorie signalizace a teorie filtru.
11. Přínos kvantity a kvality vzdělání pro kultivaci lidského kapitálu.
12. Vzdělávání jako součást nadnárodní integrace ekonomik (EU).
13. Vliv vzdělání na konkurenceschopnost ekonomiky.
14. Zápočet.
Cíle:Znalosti:
Znalosti z oblasti lidských zdrojů (o lidském kapitálu, efektivnosti vzdělávání a indikátorech kvality vzdělávání a jiné).

Schopnosti:
Schopnost aplikace znalostí do ekonomické praxe ve firmách i ve veřejném sektoru.
Požadavky:Absolvování základního kurzu Mikroekonomie.
Rozsah práce:
Kličová slova:Znalostní ekonomika, vzdělávání, lidský kapitál, kvalita, teorie signalizace, teorie filtru.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Šrédl K.: Znalostní ekonomika a vzdělávání, PEF ČZU, Praha 2009.
[2] Severová L., Šrédl K.: Znalostní ekonomika, PEF ČZU, Praha 2010.

Doporučená literatura:
[3] Hanushek E. A.: Handbook on the Economics of Education, North-H Publishing Co., Amsterdam, 2006.

Zpracování dat pro publikování12ZDP Novotný 2 z - - 2 -
Předmět:Zpracování dat pro publikování12ZDPdoc. Ing. Novotný Antonín DrSc.2 Z-2-
Anotace:Základní principy typografie, specifika počítačové typografie, kódování textu, OCR (optické snímání a rozpoznávání textu), DTP (Desk Top Publishing) programy, základy programovacích jazyků (TeX, LaTeX, HTML, XML,...), specifika publikování v prostředí WWW, nové možnosti MS Office System, cloud computing ,přehled grafických formátů, formátování výstupních souborů (PDF, PS, DOC, DOCX, PPS,PPSX, RFT,XLS, XLSX), multimediální prezentace, multimediální formáty. Zákon o právu autorském. Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.
Osnova:1. Základy počítačové typografie
2. Microsoft Office 2010, native formáty, vzájemná kompatibilita, web Office.
3. Portable Document Format (PDF) - verze, možnosti, aplikovatelnost.
4. PostScript (PS)
5. Běžné grafické formáty - pohled uživatele
6. TeX, LaTeX, - základy
7. "Cloud Computing" - alikace a omezení
8. Autorský zákon - uživatelský pohled
9. Datové schránky. Elektronický podpis, datové razítko.Pojmy, právní normy, zavádění,
10. Multimediální dokumenty.
Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.
Osnova cvičení:1. Základy počítačové typografie
2. Microsoft Office 2010, native formáty, vzájemná kompatibilita, web Office.
3. Portable Document Format (PDF) - verze, možnosti, aplikovatelnost.
4. PostScript (PS)
5. Běžné grafické formáty - pohled uživatele
6. TeX, LaTeX, - základy
7. "Cloud Computing" - alikace a omezení
8. Autorský zákon - uživatelský pohled
9. Datové schránky. Elektronický podpis, datové razítko.Pojmy, právní normy, zavádění,
10. Multimediální dokumenty.
Cíle:Znalosti:
Seznámit studenty s problematikou publikování pomocí výpočetní techniky, jeho možnostmi a omezeními.

Schopnosti:
Tvorba dokumentů a prezentací v různých formátech. Konverze dokumentů. Používat technologii "cloud Computing"
Požadavky:Základy počítačové gramotnosti.
Rozsah práce:*Referát v průběhu výuky ZDP na vybrané téma , které má souvislost s předmětem ZDP v délce do 15 minut . Předpokládám slide show.
*Veřejné publikované www stránky osobní nebo vytvořené jako www správce.
Kličová slova:Data, publikovani, data processing, multimedia, desk top publishing, textový procesor.
Literatura:Povinná literatura:
[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Typografie - externí odkazy na zdroje v češtině.
[2] http://office.microsoft.com/cs-cz/training/ on-line kurzy
[3] http://acrobatusers.com/learning_center/tutorials
[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/TeX - externí odkazy na zdroje v češtině.

Doporučená literatura:
[1] http://ocw.mit.edu/courses/writing-and-humanistic-studies/21w-732-5-introduction-to-technical-communication-explorations-in-scientific-and-technical-writing-fall-2006/index.htm

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna PClab a Unix na kfe Trojanova 13.

Aktuální odkazy a další informace - během výuky.

Tvorba internetových aplikací18INTA Majerová - - 2+2 kz - 4
Předmět:Tvorba internetových aplikací18INTAMgr. Majerová Dana Ph.D.-2+2 KZ-4
Anotace:Principy WWW (HTTP, URL, klient-server, HTML, CSS), zásady tvorby www stránek, přehled serverových technologií pro tvorbu internetových aplikací. Hypertextový preprocesor PHP: syntaxe, proměnné, příkazy, uživatelské funkce, pole, regulární výrazy, práce se soubory, práce s relačními databázemi, práce s objekty, práce s obrázky, e-mail, bezpečnost. Ukázky internetových aplikací.
Osnova:1. Principy WWW, jazyk HTML, úvod do CSS a JavaScriptu
2. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML
3. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy,...)
4. Práce s poli, uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů
5. Zpracování dat z formulářů, práce s řetězci
6. Regulární výrazy
7. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů
8. Práce se soubory a s adresáři na serveru, upload souborů na server
9. Úvod do SQL
10. Práce s objekty, správa session, práce s databází
11. Ukázka dvou databázových aplikací
12. Generování obrázků
13. Odesílání e-mailů
14. Generování PDF a XML
Osnova cvičení:1. Principy WWW, jazyk HTML, úvod do CSS a JavaScriptu
2. Skriptovací technologie na straně klienta a na straně serveru, vývoj PHP, vkládání PHP do HTML
3. Základy syntaxe jazyka PHP (proměnné, operátory, datové typy, řídicí příkazy,...)
4. Práce s poli, uživatelské funkce, příkazy pro načítání skriptů
5. Zpracování dat z formulářů, práce s řetězci
6. Regulární výrazy
7. Síťový model TCP/IP, protokol HTTP, URL, bezpečnost skriptů
8. Práce se soubory a s adresáři na serveru, upload souborů na server
9. Úvod do SQL
10. Práce s objekty, správa session, práce s databází
11. Ukázka dvou databázových aplikací
12. Generování obrázků
13. Odesílání e-mailů
14. Generování PDF a XML
Cíle:Znalosti:
Prostředí WWW, jazyka HTML, PHP, kaskádových stylů a JavaScriptu.

Schopnosti:
Programovat databázové aplikace v prostředí internetu.
Požadavky:Žádné. Zkušenosti s tvorbou statických WWW stránek a znalost jazyka SQL pro relační databázové systémy jsou výhodou.
Rozsah práce:Vytvořit internetovou aplikaci (libovolné téma), která se skládá z minimálně 2 skriptů využívajících relační databázi (minimálně 2 tabulky), práci s formuláři, regulární výrazy a správu session. Odevzdání a kontrola v rámci zápočtu.
Kličová slova:WWW, HTTP, HTML, PHP, internet, databáze, aplikace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Welling, L., Thomson, L. PHP a MySQL - rozvoj webových aplikací. 3.vydání. SoftPress, 2005. ISBN 80-86497-83-6.
[2] Materiály pro studenty dostupné na http://moodle.jadernaci.eu

Doporučená literatura:
[3] Mikle, P. Dynamické HTML. Brno: UNIS Publishing, 1997.
[4] Grusová, L. CSS pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2003.
[5] Kosek, J. PHP - tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada Publishing, 1999.
[6] http://cz.php.net/
[7] http://www.w3.org/

Ekonometrie18EKONS Sekničková - - 2+2 z,zk - 5
Předmět:Ekonometrie18EKONSMgr. Sekničková Jana Ph.D.-2+2 Z,ZK-5
Anotace:Ekonometrie je založena na ekonomické teorii a pomocí matematických prostředků a napozorovaných dat z ekonomické reality vyjadřuje vztahy mezi ekonomickými veličinami. Kurz obsahuje základní nástroje ekonometrické analýzy jako je základní ekonometrický model, zobecněný model, systém simultánních rovnic a nástroje pro ekonometrickou verifikaci modelu.
Osnova:1. Zdroje ekonometrie.
2. Fáze ekonometrické analýzy.
3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.
4. Analýza časových řady.
5. Regresní analýza a testování hypotéz.
6. Základní ekonometrický model.
7. Metoda nejmenších čtverců.
8. Zobecněný model.
9. Heteroskedasticita.
10. Autokorelace.
11. Multikolinearita.
12. Modely zpožděných proměnných.
13. Systém simultánních rovnic.
14. Identifikace.
Osnova cvičení:Procvičení modelů a metod na příkladech
1. Zdroje ekonometrie.
2. Fáze ekonometrické analýzy.
3. Mikroekonomické a makroekonomické modely.
4. Analýza časových řady.
5. Regresní analýza a testování hypotéz.
6. Základní ekonometrický model.
7. Metoda nejmenších čtverců.
8. Zobecněný model.
9. Heteroskedasticita.
10. Autokorelace.
11. Multikolinearita.
12. Modely zpožděných proměnných.
13. Systém simultánních rovnic.
14. Identifikace.
Cíle:Znalosti:
Využití matematického a statistického aparátu v mikro a makroekonomii.

Schopnosti:
Odhadovat a testovat lineární ekonometrické makro i mikromodely za účelem jejich praktické aplikace (implementace) v kvantitativní ekonomické analýze a při predikci.
Požadavky:Absolvování kurzů matematiky a statistiky.
Doporučené absolvování zákl. kurzů mikroekonomie a makroekonomie
Rozsah práce:
Kličová slova:Ekonometrická analýza, ekonometrický model, metoda nejmenších čtverců.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Fiala: Úvod do ekonometrie, FJFI ČVUT, Praha, 2008.
[2] R. Hušek: Základy ekonometrie, VŠE, Praha, 2001.

Doporučená literatura:
[3] R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld: Econometric Models and Economic Forecasting, McGraw-Hill, New York, 1991.

Numerické metody 112NME1 Limpouch - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Numerické metody12NME1prof. Ing. Limpouch Jiří CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Jsou vysvětleny základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh. Vedle základních numerických úloh jsou zařazeny i problémy důležité pro fyziky (řešení obyčejných diferenciálních rovnic, generátory náhodných čísel). MATLAB jako integrovaný výpočetní systém slouží pro ukázky. Cvičení se konají v počítačové učebně. Je používán MATLAB jako základní programovací jazyk a demonstrační nástroj.
Osnova:1.Numerická matematika, chyba metody, reprezentace čísel v počítači, zaokrouhlovací chyba
2.Korektnost a podmíněnost úlohy, numerická stabilita, numerické knihovny
3.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody
4.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
5.Interpolace a extrapolace, interpolace ve více dimenzích
6.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
7.Výpočet funkcí; třídění
8.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
9.Hledání extrémů funkcí
10.Numerická integrace
11.Náhodná čísla a integrace metodou Monte Carlo
12.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha, rovnice se silným tlumením ("stiff")
13.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Osnova cvičení:Cvičení se konají v počítačové učebne. Je používán systém MATLAB jako základní programovací jazyk i jako demonstrační nástroj.
1. Reprezentace čísel v počítači, zakrouhlovací chyba, podmíněnost úlohy
2.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody, podmíněnost matice
3.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
4.Interpolace a extrapolace, kubický spline
5.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
6.Výpočet funkcí
7.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
8.Hledání extrémů funkcí
9.Numerická integrace
10.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha
11.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Cíle:Znalosti:
Základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh včetně řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Schopnosti:
Používat numerickou matematiku k řešení praktických úloh, umět vybrat z programů v numerických knihovnách a být schopen se vyvarovat nejběžnějších chyb.
Požadavky:
Rozsah práce:K zápočtu student vypracuje řešení zadané úlohy na počítači - rozsah cca 2-4 hodiny.
Kličová slova:Aplikovaná numerická matematika, MATLAB, obyčejné diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, V. H. Vetterling: Numerical Recipes in C++ (The art of scientific computing), Cambridge University Press, 3. vydání, Cambridge 2007 (stejná kniha pro FORTRAN, 2.vydání 1993 a jazyk C, 2.vydání 1993) (dostupné na http://www.numerical.recipes/oldverswitcher.html)

Doporučená literatura:
[2] A. Ralston: Základy numerické matematiky, Praha, Academia 1973
[3] M. Nekvinda, J. Šrubař, J. Vild: Úvod do numerické matematiky, Praha, SNTL 1976
[4] B.P.Demidovič, I.A. Maron: Základy numerické matematiky, Praha, SNTL 1966
Studijní pomůcky:
Počítačová laboratoř s programem Matlab.

Teorie kódování B01TKOB Pelantová - - 2+0 zk - 2
Předmět:Teorie kódování B01TKOBprof. Ing. Pelantová Edita CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Algebraické metody používané v kódech objevujících a opravujících chyby.
Osnova:Bezpečnostní kódy, minimální vzdálenost, Hammingova mez, objevování a opravování chyb.
Kódy s nejlepšími parametry, Hadamardovy matice, Levenshteinova věta.
Lineární kódy: generující a kontrolní matice, standardní dekódování, Hammingovy kódy, Golayův kód, cyklické kódy, BCH kódy, Reedovy-Mullerovy kódy.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky a slouží k procvičování témat uvedených v osnově předmětu.
Cíle:Znalosti:
Konstrukce kódů objevujících a opravujících chyby a jejich dekódování.

Schopnosti:
Orientace v oblasti kódování a zejména samoopravujících lineárních kódů.
Požadavky:Znalost základů lineární a obecné algebry, zejména konečných těles.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kód, lineární kódy, nerovnosti pro parametry kódu, cyklické kódy, BCH kódy, dekódovací algoritmy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Mareš: Teorie kódování. Skripta ČVUT, Praha 2008.

Doporučená literatura:
[2] J. Adámek: Kódování. SNTL, Praha 1989.
[3] L. Bican, T. Kepka, P. Němec: Úvod do teorie konečných těles a lineárních kódů. SPN, Praha 1982.

Seminář k bakalářské práci18SBAK Virius - - 0+2 z - 2
Předmět:Seminář k bakalářské práci18SBAKdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.-0+2 Z-2
Anotace:Seminář věnovaný přípravě bakalářské práce a přípravě prezentace; hlavní náplní jsou prezentace studentů o průběžných výsledcích jejich práce.
Osnova:1. Skladba odborné zprávy, povinné části
2. Běžné chyby
3. Skladba prezentace odborných výsledků
4. Běžné chyby v prezentacích
5. Prezentace jednotlivých studentů
Osnova cvičení:1. Skladba odborné zprávy, povinné části
2. Běžné chyby
3. Skladba prezentace odborných výsledků
4. Běžné chyby v prezentacích
5. Prezentace jednotlivých studentů
Cíle:Znalosti:
Struktura odborné zprávy, struktura prezentace výskledků vědecké práce.

Schopnosti:
Napsat odbornou zprávu, seznámit s jejími výsledky.
Požadavky:
Rozsah práce:Každý student vypracuje desetiminutovou prezentaci o průběžných výsledcích a přednese ji; bude podrobena kritice vyučujícího i studentů.
Kličová slova:Prezentace, bakalářská práce, chyba.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Špačková, A.: Moderní rétorika. Praha, Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0633-4.

Doporučená literatura:
[2] Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing, 2000.

Bakalářská práce 1, 218BPSE12 Kukal 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 118BPSE1doc. Ing. Kukal Jaromír Ph.D. / Mgr. Sekničková Jana Ph.D. / doc. Ing. Virius Miroslav CSc.0+5 Z-5-
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v
dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Bakalářská práce 218BPSE2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-0+10 Z-10
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v
dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Počítačová grafika 1, 201POGR12 Strachota 2 z 2 z 2 2
Předmět:Počítačová grafika 101POGR1Ing. Strachota Pavel Ph.D.2 Z-2-
Anotace:První část dvousemestrálního předmětu "Počítačová grafika" je věnována specifikům digitálních zobrazovacích zařízení od historických technologií po ty nejmodernější a přehledu základních problémů v dvourozměrné počítačové grafice a jejich řešení. Důraz je kladen na matematický popis problémů a výklad příslušných algoritmů s využitím znalostí z širokého spektra předmětů vyučovaných na FJFI (matematická analýza, lineární algebra, pravděpodobnost a statistika, teorie informace, teorie kódování, základy algoritmizace, teorie složitosti, numerická matematika). Výklad ukazuje praktické aplikace těchto teoretických disciplín, avšak nevyžaduje jejich hlubší znalost. Závěrečná část kurzu se zaměřuje na uplatnění moderních technologií počítačové grafiky pro tvorbu (po formální stránce) kvalitních vědeckých dokumentů a prezentací.
Osnova:1. Hardware v počítačové grafice
2. Lidský zrak, vnímání barev a jejich reprezentace
3. Rastrové algoritmy
4. Výpočetní geometrie
5. Transformace obrazu (interpolace, warping, morphing)
6. Formáty a algoritmy pro ukládání a kompresi obrazu
7. Grafická uživatelská rozhraní
8. Webové a multimediální technologie
9. Grafika v tvorbě vědeckých dokumentů
10. Technologie digitální fotografie
Osnova cvičení:Cvičení je součástí výkladu a obsahuje řešení jednodušších konkrétních úloh dvourozměrné počítačové grafiky - např. algoritmy digitálního polotónování, Bresenhamův algoritmus, vyplňování útvarů, hledání konvexního obalu množiny bodů, komprese LZW a pod.
Cíle:Znalosti:
Orientace v základních problémech dvourozměrné počítačové grafiky a metodách jejich řešení, stejně jako v nejmodernějších dostupných technologiích. Solidní teoretický i praktický základ pro další vývoj těchto metod a jejich přizpůsobení konkrétním potřebám.

Schopnosti:
Okamžitá schopnost aplikovat metody počítačové grafiky v multimediálních prezentacích, ve vědecké vizualizaci a v počítačovém zpracování dat. Komplexní návrh a implementace odpovídajících softwarových nástrojů. Schopnost produkovat po formální stránce kvalitní výstupy vědecké práce (články, transparenty, postery apod.) s pomocí profesionálních technologií.
Požadavky:
Rozsah práce:Pro získání zápočtu studenti samostatně či v týmu vypracují práci na přidělené téma. Práce má povahu softwarového projektu s důrazem na samostatné vyhledávání informací, implementaci algoritmů nad rámec přednášky a zodpovědné předání funkční aplikace včetně dokumentace při osobním pohovoru. V průběhu práce mohou studenti využít možnost konzultací.
Kličová slova:Monitory, grafické akcelerátory, barevné prostory, rastrové algoritmy, výpočetní geometrie, warping, morphing, grafické formáty, komprese dat, grafická uživatelská rozhraní, multimédia, vizualizace dat, digitální fotografie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, J. D. Foley, S. K. Feiner, K. Akeley: Computer Graphics: Principles and Practice (3rd ed.), Addison Wesley, 2014.


Doporučená literatura:
[2] Žára, Beneš, Sochor, Felkel: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha, 2005.
[3] J. Vince: Mathematics for Computer Graphics. Springer Verlag, London, 2006.
[4] E. Pazera: Focus on SDL. Premier Press, Cincinnati, 2003.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux, Programovací jazyky C, C++, Java, C#, MS Visual Studio, knihovny Qt, SDL.

Předmět:Počítačová grafika 201POGR2Ing. Oberhuber Tomáš Ph.D. / Ing. Strachota Pavel Ph.D.-2 Z-2
Anotace:Druhá část dvousemestrálního předmětu "Počítačová grafika" začíná stručnou teorií signálu v kontextu v počítačové grafice všudypřítomného aliasingu. Dále výklad představuje strukturovaný přehled základních problémů v trojrozměrné počítačové grafice a jejich řešení, od popisu trojrozměrné scény až po její realistické zobrazení. Důraz je kladen na matematický popis problémů a výklad příslušných algoritmů s využitím znalostí z širokého spektra předmětů vyučovaných na FJFI (matematická analýza, lineární algebra, pravděpodobnost a statistika, teorie informace, teorie kódování, základy algoritmizace, teorie složitosti, numerická matematika). Výklad ukazuje praktické aplikace těchto teoretických disciplín, avšak nevyžaduje jejich hlubší znalost. Pozornost je věnována též otázce implementace probíraných algoritmů, návrhu datových struktur apod. Na poslední přednášce je demonstrována řada probraných konceptů pomocí volně dostupného softwarového nástroje pro 3D modelování Blender.
Osnova:1. Úvod do teorie signálu
2. Cíle počítačové 3D grafiky
3. Křivky a plochy
4. Reprezentace pevných těles
5. Techniky procedurálního modelování
6. Geometrické transformace objektů pomocí matic
7. Promítání
8. Řešení viditelnosti
9. Osvětlování a stínování
10. Aplikace textur
11. Sledování paprsku a fyzikálně založené zobrazovací metody
12. Modelování a renderování 3D scén pomocí programu Blender
Osnova cvičení:Cvičení je součástí výkladu a obsahuje řešení jednodušších konkrétních úloh trojrozměrné počítačové grafiky - např. rasterizace kubických křivek, algoritmy pro regularizované booleovské operace nad oktantovými stromy, fraktální modelování terénů pomocí programu Terragen, geometrické transformace v homogenních souřadnicích, algoritmus siluety pro řešení viditelnosti, základní varianta metody sledování paprsku a pod.
Cíle:Znalosti:
Orientace v základních problémech trojrozměrné počítačové grafiky a metodách jejich řešení, stejně jako v nejmodernějších dostupných technologiích. Solidní teoretický i praktický základ pro další vývoj těchto metod a jejich přizpůsobení konkrétním potřebám.

Schopnosti:
Okamžitá schopnost aplikovat metody počítačové grafiky v multimediálních prezentacích, ve vědecké vizualizaci a v počítačovém zpracování dat. Komplexní návrh a implementace odpovídajících softwarových nástrojů.
Požadavky:Absolvování kurzu "Počítačová grafika 1 (01POGR1)" je silně doporučeno, avšak není podmínkou.
Rozsah práce:Pro získání zápočtu studenti samostatně či v týmu vypracují práci na přidělené téma. Práce má povahu softwarového projektu s důrazem na samostatné vyhledávání informací, implementaci algoritmů nad rámec přednášky a zodpovědné předání funkční aplikace včetně dokumentace při osobním pohovoru. V průběhu práce mohou studenti využít možnost konzultací.
Kličová slova:Teorie signálu, aliasing, křivky a plochy, reprezentace pevných těles, procedurální a fraktální modelování, promítání, řešení viditelnosti, osvětlování a stínování, sledování paprsku, radiozita, fotonové mapy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. F. Hughes, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, J. D. Foley, S. K. Feiner, K. Akeley: Computer Graphics: Principles and Practice (3rd ed.), Addison Wesley, 2014.

Doporučená literatura:
[2] Žára, Beneš, Sochor, Felkel: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Praha, 2005.
[3] A. S. Glassner: An Introduction to Ray Tracing. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 2002.
[4] M. F. Cohen, J. R. Wallace: Radiosity and Realistic Image Synthesis. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, 1993.
[5] P. Prusinkiewicz, A. Lindenmayer: The Algorithmic Beauty of Plants. Springer Verlag, 1990.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux, Programovací jazyky C, C++, Java, C#, MS Visual Studio, knihovny Qt, SDL, OpenGL, DirectX, Blender, 3dsMax.

Publikační systém LaTeX01PSL Ambrož - - 0+2 z - 2
Předmět:Publikační systém LaTeX01PSLIng. Ambrož Petr Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Obsahem předmětu jsou základy a prostředky počítačové typografie, především systém LaTeX.
Osnova:1) Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců
2) Sazba dokumentů - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, tabulky v LaTeXu
3) Sazba matematických výrazů v LaTeXu
4) Pokročilé matematické konstrukce
5) Grafika, vkládání obrázků v LaTeXu, vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu
6) Zásady pro tvorbu prezentací, beamer - balíček pro tvorbu prezentací v LaTeXu
Osnova cvičení:1) Instalace systému LaTeX
2) Hladká a smíšená sazba
3) Výčtová prostředí, tabulky
4) Sazba matematiky
5) Balíček AMSLaTeX
6) Seznam použité literatury
7) Vkládání grafických souborů
Cíle:Znalosti:
Základní pravidla počítačové sazby dokumentů, prostředky systému LaTeX.

Schopnosti:
Použití systému LaTeX k vysázení (typograficky zdařilého) dokumentu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Typografie, LaTeX.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Rybička, LaTeX pro začátečníky, Konvoj, 1999.
[2] T. Oetiker et al., The Not So Short Introduction to LaTeX2e,
www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/english/lshort.pdf

Doporučená literatura:
[3] H. Kopka, P.W. Daly. LaTeX Podrobný průvodce, Computer Press, (2004)

Učební pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Unix s programem LaTeX.

Rovnice matematické fyziky01RMF Klika 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Rovnice matematické fyziky01RMFdoc. Ing. Klika Václav Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Obsahem předmětu je řešení integrálních rovnic, teorie zobecněných funkcí, klasifikace parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálních transformací a řešení parciálních diferenciálních rovnic (okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici, smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici).
Osnova:1. Úvod do funkcionální analýzy - faktorové prostory funkcí, Hilbertovy prostory, vlastnosti skalárního součinu, ortonormální báze, fourierovské rozvoje, ortogonální polynomy, hermitovské operátory, spektrum operátoru a jeho vlastnosti, omezené operátory, spojité operátory, eliptické operátory.
2. Integrální rovnice - integrální operátor a jeho vlastnosti, separabilní jádro operátoru, metoda postupných aproximací, metoda iterovaných jader, Fredholmovy integrální rovnice, Volterrovy integrální rovnice.
3. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic - definice, typy excentricity PDR, transformace parciálních diferenciálních rovnic do normálních tvarů, klasifikace PDR, typologie úloh, rovnice a úlohy matematické fyziky.
4. Teorie zobecněných funkcí - třída testovacích funkcí, superstejnoměrná konvergence, třída zobecněných funkcí, elementární operace v distribucích, zobecněné funkce s pozitivním nosičem, pokročilé operace v distribucích: tenzorový součin a konvoluce, temperované distribuce.
5. Teorie integrálních transformací - klasická a zobecněná Fourierova transformace, klasická a zobecněná Laplaceova transformace, Fourierovo a Laplaceovo desatero, aplikace.
6. Řešení diferenciálních rovnic - fundamentální řešení operátorů, základní věta o řešení PDR, odvození obecných řešení.
7. Okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
8. Smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
Osnova cvičení:1. Hilbertovy prostory funkcí
2. Lineární operátory na Hilbertových prostorech
3. Integrální rovnice
4. Parciální diferenciální rovnice
5. Teorie zobecněných funkcí
6. Laplacova transformace
7. Fourierova transformace
8. Fundamentální řešení operátorů
9. Základní rovnice matematické fyziky
10. Eliptické diferenciální rovnice
11. Smíšená úloha
Cíle:Znalosti:
Teorie zobecněných funkcí a její aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, včetně smíšené úlohy.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, vybrané partie matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01VYMA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematické metody ve fyzice, distribuce, integrální transformace, parciální diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky: Teorie zobecněných funkcí, CVUT, Praha, 2004,
[2] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky II. Integrální rovnice, eliptické operátory, CVUT, Praha, 2017
[3] V.S. Vladimirov : Equations of Mathematical Physics, Marcel Dekker, New York, 1971
[4] Č. Burdík, O. Navrátil : Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008

Doporučená literatura:
[5] L. Schwartz - Mathematics for the Physical Sciences, Dover Publication, 2008
[6] I. M. Gel'fand, G. E. Shilov, Generalized Functions. Volume I: Properties and Operations, Birkhäuser Boston, 2004

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: