Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumDozimetrie a aplikace ionizujícího záření
1. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematická analýza 101MAN Pošta 4+4 z - - 4 -
Předmět:Matematická analýza 101MANdoc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Základní kurs matematické analýzy funkcí jedné reálné proměnné (diferenciální počet).
Osnova:1. Opakování středoškolské matematiky: matematická logika, rovnice a nerovnice, goniometrické funkce, exponenciála a logaritmus, zkrácený zápis součtu a součinu, matematická indukce.
2. Množiny a zobrazení.
3. Limita posloupnosti reálné, komplexní - základní vlastnosti, limity některých posloupností, číslo e a exponenciální funkce, některé elementární funkce.
4. Limita a spojitost funkce jedné reálné proměnné - základní vlastnosti.
5. Derivace funkce - základní vlastnosti.
6. Základní věty diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné.
7. Průběh funkce.

Osnova cvičení:1. Opakování středoškolské matematiky.
2. Zobrazení, omezenost množin, supremum a infimum.
3. Limity posloupností.
4. Hromadné body.
5. Limity funkcí.
6. Spojitost.
7. Derivace a průběhy funkcí.

Cíle:Znalosti:
Základní techniky výpočtu limit reálných a komplexních posloupností a reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní techniky diferenciálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné.
Schopnosti:
Aplikace znalostí na praktických příkladech vyšetřování chování reálných funkcí jedné reálné proměnné.

Požadavky:Nemá prerekvizity.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, reálná funkce, reálná proměnná, spojitost, limita, derivace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Pelantová, Vondráčková: Matematická analýza I (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2007.
[2] Pelantová, Vodráčková: Cvičení z matematické analýzy (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2009.
[3] Mareš, Vodráčková: Cvičení z matematické analýzy (diferenciální počet) (skriptum FJFI), ČVUT Praha, 2007.

Doporučená literatura:
[4] Děmidovič: Sbírka příkladů z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.


Lineární algebra 101LAL Dvořáková 3+2 z - - 2 -
Předmět:Lineární algebra 101LALdoc. Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D.----
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorový prostor
2. Lineární závislost a nezávislost
3. Báze a dimenze
4. Podprostory vektorového prostoru
5. Lineární zobrazení
6. Matice lineárních zobrazení
7. Frobeniova věta
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematická analýza A 1, zkouška01MANA Pošta - zk - - 6 -
Předmět:Matematická analýza A 1, zkouška01MANAdoc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Zkouška z předmětu 01MAN.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:-
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Nemá prerekvizity.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, reálná funkce, reálná proměnná, spojitost, limita, derivace
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Lineární algebra A 1, zkouška01LALA Dvořáková - zk - - 5 -
Předmět:Lineární algebra A 1, zkouška01LALAIng. Ambrož Petr Ph.D. / doc. Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematická analýza A 201MAA2 Pelantová - - 4+4 z,zk - 10
Předmět:Matematická analýza A201MAA2prof. Ing. Pelantová Edita CSc.-4+4 Z,ZK-10
Anotace:Předmět rozšiřuje základy MAA1 o integrální počet reálné funkce jedné reálné proměnné a o teorii číselných a mocninných řad.
Osnova:Pokračování diferenciálního počtu:Taylorův vzorec, Taylorovy polynomy; Integrální počet: primitivní funkce, integrační metody, určitý integrál (Riemannova definice) a jeho aplikace; Číselné řady: kriteria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, operace s řadami, mocninné řady (v reálném a komplexním oboru, Cauchyova-Hadamardova věta, rozvoj reálné funkce v mocninnou řadu, určení součtu řady.
Osnova cvičení:Náplní cvičení je řešení úloh s důrazem na vysvětlení souvislostí s větami z přednášky.
Okruhy příkladů: výpočet limit pomocí l´Hospitalova pravidla, stejnoměrná spojitost, aproximace funkce pomocí Taylorových polynomů, hledání primitivní funkce, výpočet ploch a objemů, konvergence řad, rozvoj funkce do mocninné řady.
Cíle:Znalosti:
Základy rigorózního budování integrálu a vlastnosti mocninných řad.

Schopnosti:
Aplikovat získané poznatky v geometrii, v diskrétní matematice a ve fyzice.
Požadavky:Úspěšné ukončení kurzu Matematická analýza I, tj. znalosti diferenciálního počtu.
Rozsah práce:Pro prohloubení praktických dovedností každý student individuálně pracuje na úloze vyšetřit neparametricky zadanou křivku a na přípravě řešení složitějších příkladů, která pak demonstruje na cvičeních.
Kličová slova:Taylorův polynom, primitivní funkce, Riemannův integrál, řada, konvergence, mocninná řada.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Pelantová: Matematická analýza II, skriptum ČVUT, 2007
[2] E.Pelantová, J.Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy - Integrální počet a řady, skriptum ČVUT 2006

Doporučená literatura:
[3] I. Černý, M. Rokyta: Differential and Integral Calculus of One Real Variable, Karolinum, Praha 1998
[4] I.Černý, Úvod do inteligentního kalkulu I, Academia 2005

Lineární algebra A 201LAA2 Dvořáková - - 2+2 z,zk - 6
Předmět:Lineární algebra A201LAA2doc. Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D.-2+2 Z,ZK-6
Anotace:Předmět se zabývá teorií lineárních operátorů na vektorových prostorech (především se skalárním součinem) a souběžně je probírána teorie matic.
Osnova:Inverzní matice a operátor. Permutace a determinant. Spektrální teorie (vlastní číslo a vlastní vektory, diagonalizovatelnost). Hermitovské a kvadratické formy. Skalární součin a ortogonalita. Metrická geometrie. Rieszova věta a sdružený operátor.
Osnova cvičení:1. Gaussova metoda výpočtu inverzní matice.
2. Různé metody výpočtu determinantu.
3. Hledání vlastních čísel a vektorů. Problematika diagonalizovatelnosti.
4. Převod kvadratické formy na kanonický tvar, určení charakteru a signatury.
5. Příklady skalárních součinů, Gramův-Schmidtův ortogonalizační proces, ortonormální báze.
6. Metrická geometrie -- výpočet vzdáleností a úhlů.
7. Rieszova věta a sdružený operátor. Charakterizace normálních operátorů a jejich spektrum.
Cíle:Znalosti:
Osvojení pojmů z teorie lineárních operátorů a matic, především na prostorech se skalárním součinem, a aplikace lineární algebry v metrické geometrii.

Schopnosti:
Umět využít těchto poznatků při dalším studiu nejen matematických disciplín,ale i ve fyzice, ekonomii apod.
Požadavky:Absolvování předmětu LAP.
Rozsah práce:Řešení obtížnějších domácích úkolů z přednášek a ze cvičení přispívá k úspěchu u zkoušky. Kontrola zajištěna vyučující a cvičícími.
Kličová slova:Determinant, vlastní číslo a vlastní vektor, diagonalizovatelnost, kvadratická a hermitovská forma, operátor inverzní, normální, hermitovský, unitární, Rieszova věta, sdružený operátor.
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Balková: Lineární algebra 2, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha 2014 (ve spolupráci se studenty J. Krásenským a J. Klinkovským), ISBN 978-80-01-05441-3
[2] L. Balková: Lineární algebra 1, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha 2013 (ve spolupráci se studenty J. Krásenským a J. Klinkovským), ISBN 978-80-01-05346-1

Doporučená literatura:
[3] Jiří Pytlíček:Lineární algebra a geometrie, ČVUT, 2007,
[4] Jiří Pytlíček:Cvičení z algebry a geometrie, ČVUT 2008
[5] D.K. Faddějev, V.N. Faddějevová: Numerické metody lineární algebry, SNTL 1964.

Matematická analýza B 1, zkouška01MANB Pošta - zk - - 4 -
Předmět:Matematická analýza B 1, zkouška01MANBdoc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Zkouška z předmětu 01MAN.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:-
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:Nemá prerekvizity.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, reálná funkce, reálná proměnná, spojitost, limita, derivace
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Lineární algebra B 1, zkouška 01LALB Dvořáková - zk - - 3 -
Předmět:Lineární algebra B 1, zkouška01LALBIng. Ambrož Petr Ph.D. / doc. Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D.----
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematická analýza B 201MAB2 Pošta - - 2+4 z,zk - 7
Předmět:Matematická analýza B201MAB2doc. Ing. Pošta Severin Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Základní kurs matematické analýzy reálných funkcí jedné reálné proměnné (integrální počet).
Osnova:1. Primitivní funkce - základní vlastnosti, metoda per partes, substituce, primitivní funkce k racionálním funkcím a dalším základním typům funkcí.
2. Newtonův a Riemannův integrál, jejich vztah, konvergence integrálu.
3. Některé aplikace určitého integrálu - obsah rovinné oblasti, délka křivky, objem a povrch rotačního tělesa.
4. Nekonečná řada - součet, základní vlastnosti, konvergence řady s nezápornými členy, s libovolnými členy.

Osnova cvičení:1. Neurčitý integrál - per partes, substituce.
2. Určitý Riemannův integrál.
3. Aplikace integrálního počtu.
4. Nekonečné řady - konvergence.
Cíle:Znalosti:
Základní techniky výpočtu neurčitých a určitých integrálů reálných funkcí jedné reálné proměnné, základní techniky vyšetřování konvergence číselných řad.

Schopnosti:
Aplikace teoretických znalostí na konkrétních příkladech z matematické a fyzikální praxe.
Požadavky:Absolvování základního kurzu Matematická analýza 1 (01MANA nebo 01MANB).
Rozsah práce:
Kličová slova:Integrální počet, reálná funkce, reálná proměnná, analýza, limita, integrál, nekonečná řada
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Pelantová: Matematická analýza II (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2007.
[2] E. Pelantová, J. Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy (integrální počet) (skriptum FJFI), ČVUT, Praha 2006.

Doporučená literatura:
[3] B. P. Děmidovič: Sbírka příkladů z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.

Lineární algebra B 201LAB2 Ambrož - - 1+2 z,zk - 4
Předmět:Lineární algebra B201LAB2Ing. Ambrož Petr Ph.D.-1+2 Z,ZK-4
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené s maticovým počtem, s prostory se skalárním součinem a s lineární geometrií.
Osnova:Matice a soustavy lineárních algebraických rovnic - determinanty - skalární součin a ortogonalita - vlastní čísla a vlastní vektory matic - lineární geometrie v eukleidovském prostoru.
Osnova cvičení:1. Řešení soustav lineárních algebraických rovnic
2. Výpočet inverzní matice Gaussovou eliminací
3. Permutace a determinanty
4. Hledání ortogonálních a ortonormálních bází, výpočet ortogonálního průmětu vektoru, Gram-Schmidtův ortogonalizační proces
5. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů matic
6. Různé zápisy lineárních variet a konvexních množin, vyšetřování průniku lineárních variet
Cíle:Znalosti:
Základní přehled z maticového počtu, pojmy spojené se skalárním součinem a lineární geometrií.

Schopnosti:
Využití nastudovaných vět v navazujících předmětech a praktických úlohách.
Požadavky:01LALA nebo 01LALB
Rozsah práce:
Kličová slova:Matice, soustavy lineárních algebraických rovnic, determinanty, skalární součin, ortogonalita, vlastní čísla a vlastní vektory matic, lineární geometrie v eukleidovském prostoru.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pytlíček, Lineární algebra a geometrie, skriptum ČVUT, 1997
[2] J. Pytlíček, Cvičení z lineární algebry a geometrie, skriptum ČVUT, 1985

Doporučená literatura:
[3] J. Bečvář, Lineární algebra, Matfyzpress, Praha, 2005
[4] L. Motl, M. Zahradník, Pěstujeme lineární algebru, Karolinum, Praha, 2003
[5] K. Výborný, M. Zahradník, Používáme lineární algebru, Sbírka řešených příkladů, Karolinum, Praha, 2002

Mechanika02MECH Břeň, Chadzitaskos 4+2 z - - 4 -
Předmět:Mechanika02MECHRNDr. Břeň David Ph.D.4+2 Z-4-
Anotace:Fyzika jako přírodní věda, fyzikální veličiny a jednotky.
Kinematika hmotného bodu, základní druhy pohybů a jejich superpozice. Dynamika hmotného bodu, řešení pohybových rovnic jednorozměrných pohybů, úloha o pohybu v centrálním silovém poli, síly v neinerciálních vztažných soustavách. Mechanika soustavy hmotných bodů, úloha dvou těles, srážky částic. Mechanika tuhého tělesa, rotace. Základy mechaniky kontinua, pohyb pružných těles, kapalin a plynů. Zvuk.
Osnova:1.Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
2.Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
3.Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
4.Rezonance. Matematické kyvadlo.
5.Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
6.Neinerciální soustava, setrvačné síly.
7.Věty impulsové, zákony zachování.
8.Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
9.Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
10.Setrvačníky, Eulerovy rovnice
11.Základy mechaniky kontinua.
12.Pružnost, Hookeův zákon.
13.Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.
Osnova cvičení:Procvičování příkladů na téma:
1.Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
2.Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
3.Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
4.Rezonance. Matematické kyvadlo.
5.Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
6.Neinerciální soustava, setrvačné síly.
7.Věty impulsové, zákony zachování.
8.Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
9.Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
10.Setrvačníky, Eulerovy rovnice
11.Základy mechaniky kontinua.
12.Pružnost, Hookeův zákon.
13.Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.
Cíle:Znalosti:
Naučit se základy mechaniky, řešit jednoduché pohybové rovnice.

Schopnosti:
Řešení jednoduchých pohybových rovnic a fyzikálních úloh z oblasti mechaniky hmotného bodu i soustavy hm. bodů
Požadavky:Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Mechanika
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll, Mechanika. ČVUT, Praha 2010

Doporučená literatura:
[2] Kvasnica et al.: Mechanika. Academia, Praha 2004
[3] J. Kvasnica: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha 1997
[4] J. Bajer: Mechanika 1, chlup.net, Olomouc 2015
[5] J. Bajer: Mechanika 2, chlup.net, Olomouc 2008

Mechanika, zkouška02MECHZ Břeň, Chadzitaskos - zk - - 2 -
Předmět:Mechanika - zkouška02MECHZRNDr. Břeň David Ph.D.- ZK-2-
Anotace:Osahem předmětu je zkouška z příslušného předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška z příslušného předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Elektřina a magnetismus02ELMA Chadzitaskos - - 4+2 z,zk - 6
Předmět:Elektřina a magnetismus02ELMAprof. Ing. Chadzitaskos Goce CSc.-4+2 Z,ZK-6
Anotace:Elektrostatika bodových a spojitě rozložených nábojů, vodičů a dielektrik, stacionární elektrický proud. Relativistická mechanika. Vlastnosti elektrického a magnetického pole, elektromagnetická indukce a elektromagnetické pole, elektrické a magnetické vlastnosti látek. Maxwellovy rovnice.
Osnova:1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole
2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace
3.Gradient, divergence,rotace
4.Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace
5.Vodiče a dielektrika
6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti
7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace
8.Relativistická hmotnost a hybnost
9.Síly mezi pohybujícími se náboji.
10.Biotův Savartův zákon, transformace E,B, vektorový potenciál
11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika.
12.Hallův jev, elektromagnetická indukce
13.Přechodové jevy, RLC obvody
14.Maxwellovy rovnice
Osnova cvičení:1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole
2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace
3.Gradient, divergence,rotace
4. Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace
5.Vodiče a dielektrika
6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti
7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace
8.Relativistická hmotnost a hybnost
9.Síly mezi pohybujícími se náboji.
10.Biotův Savartův zákon, transformace E,B, vektorový potenciál
11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika.
12.Hallův jev, elektromagnetická indukce
13.Přechodové jevy, RLC obvody
14.Maxwellovy rovnice
Cíle:Znalosti:
Základy elektřiny a magnetismu.

Schopnosti:
Výpočet úloh z elektřiny a magnetismu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Fyzika, elektřina, magnetismus, speciální relativita
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll: Elektřina a megnetimus, ČVUT Praha 2003
[2] B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a megnetimus, Academia Praha 2002
[3] D. C. Pandey: ELECTRICITY & MAGNETISM, Arihant Publications; Fourteenth edition 2016,
ISBN-13: 78-9351761013

Doporučená literatura:
[4] Paul A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976.

Termika a molekulová fyzika02TER Jizba - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Termika a molekulová fyzika02TERIng. Mgr. Jizba Petr Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:1. teplotní roztažnost a rozpínavost látek, přenos tepla
2. stacionární a nestacionární vedení tepla, přestup a prostup tepla,
3. 1. a 2. princip termodynamický, ideální i reálný plyn, entropie.
4. nechemické systémy: dielektrikum a magnetikum
5. Maxwellovy vztahy a termodynamické potenciály
6. kinetická teorie látek: Maxwellovo rozdělení rychlostí, ekvipartiční teorém
Osnova:1. Teplotní roztažnost látek: délková,plošná a objemová, rozpínavost plynů
2. Šíření tepla vedením, prouděním a zářením, stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací
3. Nestacionární vedení tepla, obecná rovnice vedení tepla
4. Přestup a prostup tepla
5. Nultý a první princip termodynamiky, děje v ideálním plynu, druhý princip termodynamiky, Carnotův cyklus, obecný kruhový děj, Clausiova nerovnost
6. Entropie homogenního chemického systému, Gibbsův paradox
7. Obecná teplota, absolutní termodynamická teplota
8. Termodynamické proměnné nechemických systémů
9. Tepelná kapacita KV a KP
10. Třetí princip termodynamiky.
11. Ekvipartiční teorém a jeho důsledky.
12. Maxwellova rovnovážná rozdělovací funkce rychlostí
13. Van der Waalsova stavová rovnice, Jouleův a Thomsonův pokus, zkapalňování plynů
Osnova cvičení:1. Teplotní roztažnost látek
2. Šíření tepla vedením. Stacionární a nestacionární vedení tepla
3. Přestup a prostup tepla
4. Nultý a první princip termodynamiky, děje v ideálním plynu
5. Druhý princip termodynamiky, Carnotův cyklus, obecný kruhový děj
5. Entropie homogenního chemického systmu, směšovací entropie
6. Tepelná kapacita KV a KP
7. Třetí princip termodynamiky
8. Reálný plyn, Van der Waalsova stavová rovnice
Cíle:Znalosti:
Znalosti základních jevů a procesů které probíhají v chemických (a některých nechemických) termodynamických systémech.

Schopnosti:
Aplikace matematického a koncepčního aparátu termodynamiky na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe
Požadavky:znalost diferenciálního a integrálního počtu na úrovni úvodních kurzů
Rozsah práce:
Kličová slova:Teplo, molekulová fyzika, termodynamické zákony
Literatura:Povinná literatura :
[1] Z. Maršák:Termodynamika a statistická fyzika,ČVUT, Praha, 2000.
[2] Z. Maršák, E. Havránková: Sbírka řešených příkladů z fyziky(Termika a molekulová fyzika), ČVUT,Praha, 2004.

Doporučená literatura:
[3] J.Kvasnica, Termodynamika, (SNTL,1965)
[4] K.Huang, Statistical Physics, (Wiley 1987, 2002)
[5] F.Reif, Fundamentals of statistical and thermal physics, (McGraw-Hill, 1965)

Dějiny fyziky 102DEF1 Jex, Myška 2+0 z - - 2 -
Předmět:Dějiny fyziky 102DEF1prof. Ing. Jex Igor DrSc.2+0 Z-2-
Anotace:Fyzika a její místo mezi ostatními vědami. Vztah člověka a přírody. Přírodní vědy ve starém Orientě a Řecku, řečtí přírodní filozofové, Aristoteles. Helénistická fyzika, Archimedes. Arabská věda, věda ve středověké Evropě. Renesanční věda - da Vinci, Giordano Bruno. Koperník, Kepler, Galileo, Huygens. Vznik fyziky jako experimentální vědy. Newton a jeho dílo.
Osnova:1. Fyzika a její místo mezi ostatními vědami, vztah člověka a přírody
2. Původ člověka, myšlení a kultury
3. Věda starého Orientu, Egypta, Indie a Číny
4. Řecká přírodní filosofie, atomisté
5. Aristotelova fyzika
6. Fyzika v období helénismu, Archimedes
7. Arabská věda
8. Věda ve středověké Evropě
9. Koperník a heliocentrismus
10. Fyzika v období renesance
11. Kepler a Galilei
12. Vědecká revoluce v 17. století
13. Newton a vznik klasické mechaniky
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získat ucelený pohled na vznik fyzikálního myšlení a poznatků, jak se vyvíjely od nejstarších počátků až do začátku novověku. Vědět, jak došlo k oddělení logického, matematicky podloženého výkladu přírody od původních mytologických představ a zdůraznit příspěvek národů starého Orientu a antického Řecka. Ukázat, jak vývoj vědy a techniky v průběhu evropského středověku vyústil v experimentálně podloženou vědeckou revoluci, která otevřela cestu k naší dnešní technické civilizaci.

Schopnosti:
Podle stupně zájmu rozšiřovat své znalosti dalším studiem literatury, dokázat se v ní orientovat a být schopen připravit pojednání na vybrané téma z historie tohoto období fyziky.
Požadavky:Požadavky:
Obecná znalost dějin lidstva a základních zákonů fyziky na středoškolské úrovni.
Rozsah práce:
Kličová slova:Historie, fyzika, antika, středověk
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll: Dějiny fyziky, Praha, Prometheus 2009.
[2] I. Kraus: Fyzika od Thaleta k Newtonovi, Praha, Academia 2007.
[3] D. Wootton: The Invention of Science: A New History of the Scientific Revolution,
Penguin Random House, 2015

Doporučená literatura:
[3] Aristoteles: Fyzika, Praha, P. Rezek 1996
[4] Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha, NČSAV 1962.
[5] Řečtí atomisté. Svoboda, Praha 1980.
[6] Lucretius: O přírodě, Praha, Svoboda 1971.
[7] Z. Horský: Kepler v Praze, Praha, Mladá fronta 1980.
[8] V. Malíšek: Co víte o dějinách fyziky, Praha, Horozonz 1996.
[9] R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, Bratislava, Alfa 1990..

Základy programování18ZPRO Jarý, Virius 4 z - - 4 -
Předmět:Základy programování18ZPROdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem C++.
Osnova:1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus
2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů
3. Struktura programu
4. Proměnné a neobjektové datové typy
5. Příkazy, Vstupní a výstupní operace
6. Funkce
7. Ukazatele, spojové seznamy
8. Modulární stavba programu, objektové typy
Osnova cvičení:1. První program
2. Algoritmus
3. Použití vestavěných datových typů
4. Složitější programy
5. Neobjektové datové typy
6. Příkazy
7. Vstupní a výstupní operace
8. Podprogramy
9. Ukazatele, spojové seznamy: Neobjektová implementace jednosměrně zřetězeného spojového seznamu
10. Objektové typy v C++, preprocesor
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++l.

Schopnosti:
Řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka C++.
Požadavky:Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.
Rozsah práce:Individuální práce studentů představují program v C++pro řešení zadaného úkolu se složitější datovou strukturou (např. s vlastní implementací spojového seznamu).
Kličová slova:C++, datový typ, příkaz, deklarace, pole, záznam, množina, překlad, ladění, objekt.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Základy programování v C++. Praha: ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05470-3.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ programming language. 4th ed. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0-321-56384-2.

Přípravný týden00PT FJFI 1 týden z - - 2 -
Předmět:Přípravný týden00PTtýden Z-2-
Anotace:Přípravný týden je určen pro nastupující studenty bakalářského studia. Obsahuje seznámení s organizačními náležitostmi vysokoškolského studia a úvodní přednášky 1. semestru.
Osnova:1. Úvodní přehled o vysokoškolském systému v ČR a na ČVUT.
2. Způsob a organizace studia na FJFI.
3. Povinnosti a volitelné možnosti v rámci studia.
4. Počítačové sítě.
5. Organizace výuky jazyků.
6. Studentské organizace.
7. Zahájení výuky v matematice a fyzice.
8. Motivační přednášky odborných kateder.
9. Volitelné předměty prvního semestru.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají přehled o způsobu organizace studia na FJFI, ubytování, dopravě a informačním systému ČVUT v Praze.

Schopnosti:
Studenti jsou schopni se orientovat ve studijních záležitostech a zahájit první rok svého studia.

Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Vysokoškolské studium; organizace a struktura ČVUT v Praze; semestr; předměty; zkoušky; kredity
Literatura:Povinná literatura:
[1] Studijní programy FJFI ČVUT v Praze, vydáváno každoročně

Doporučená literatura:
[2] Průvodce prváka, ČVUT v Praze, vydáváno každoročně

Výuka jazyků04. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Matematické minimum 100MAM1 Břeň 0+1 z - - 1 -
Předmět:Matematické minimum 100MAM1----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematické minimum 200MAM2 Pošta 0+1 z - - 1 -
Předmět:Matematické minimum 200MAM2doc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Opakování základních partií středoškolské matematiky.
Osnova:1. Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy, matematická indukce.
2. Funkce, rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, iracionální.
3. Funkce, rovnice, nerovnice exponenciální, logaritmické.
4. Funkce, rovnice, nerovnice goniometrické.
5. Komplexní čísla, kombinatorika, binomická věta, analytická geometrie v rovině a v prostoru.
6. Opakování
7. Závěrečný test
Osnova cvičení:
Cíle:Zopakovat základy středoškolské matematiky, nutné pro absolvování dalších základních kurzů z matematické analýzy a lineární algebry.
Požadavky:Nejsou.
Rozsah práce:
Kličová slova:středoškolská matematika
Literatura:Doporučená literatura:
[1] J. Polák: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus 2010
[2] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus, 2007
[3] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách II, 2008
[4] I. Bušek: Řešené maturitní úlohy z matematiky, Prometheus 2004

Dějiny fyziky 202DEF2 Jex, Myška - - 2+0 z - 2
Předmět:Dějiny fyziky 202DEF2prof. Ing. Jex Igor DrSc.-2+0 Z-2
Anotace:Vývoj klasické mechaniky po Newtonovi, Bernoulliové, Euler, Lagrange. Historický vývoj optiky, korpuskulární a vlnový přístup. Elektřina a magnetismus - elektrostatika, galvanismus, elektrodynamika a elektromagnetismus., Faraday a Maxwell. Termodynamika a její zákony, statistická fyzika, Boltzmann. Zrod moderní kvantové a relativistické fyziky, Planck a Einstein. Objev radioaktivity, struktury atomu, atomového jádra, Rutherford a Bohr. Cesta k jaderné energii. Elementární částice, standardní model. Dnešní pohled na přírodu a vesmír.
Osnova:1. Vývoj klasické mechaniky po Newtonovi, Bernoulliové, Euler, Lagrange, Laplace
2. Historický vývoj optiky, korpuskulární a vlnový přístup
3. Elektřina a magnetismus - elektrostatika, galvanismus, elektrodynamika a elektromagnetismus, Faraday a Maxwell
4. Termodynamika a její zákony, statistická fyzika, Boltzmann
5. Vědecká revoluce 20. století, zrod moderní fyziky
6. Planck a hypotéza kvant
7. Einstein a speciální teorie relativity
8. Objev radioaktivity, struktury atomu, atomového jádra, Rutherford a Bohr
9. Vznik kvantové fyziky a její aplikace, Heisenberg, Schrödinger
10. Objev štěpení uranu a cesta k jaderné energii
11. Kosmické záření, urychlovače, elementární částice a standardní model
12. Einstein a vesmír, obecná teorie relativity
13. Dnešní pohled na přírodu a vesmír.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znát příčiny a souvislosti vzniku klasické newtonovské mechaniky, Faradayovy a Maxwellovy teorie elektromagnetismu a vývoje termodynamiky a statistické fyziky. Porozumět logickému vyústění klasické fyziky do moderní relativistické, kvantové a jaderné fyziky v průběhu 20. století a naznačit perspektivy jejího dalšího vývoje.

Schopnosti:
Podle stupně zájmu rozšiřovat své znalosti dalším studiem literatury, dokázat se v ní orientovat a být schopen připravit pojednání na vybrané téma z historie tohoto období fyziky.
Požadavky:Znalost a porozumění vzniku a vývoji klasické a moderní fyziky v rozsahu přednášky Dějiny fyziky 1..
Rozsah práce:
Kličová slova:Klasická fyzika, moderní fyzika
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll: Dějiny fyziky, Praha, Prometheus 2009.
[2] I. Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy, Praha, ČVUT 2007, 2008, 2009..

Doporučená literatura:
[3] T. Bührke: Převratné objevy be fyzice, Praha, Academia 1999.
[4] L. Eckrtová: Cesty poznávání ve fyzice,Praha, Prometheus 2004.
[5] A. Einstein, L. Infeld: Fyzika jako dobrodružství poznání, Praha, Orbis 1971.
[6] V. Malíšek: Co víte o dějinách fyziky, Praha, Horozonz 1996.
[7] R. Zajac, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, Bratislava, Alfa 1990..

Experimentální fyzika 102EXF1 Chaloupka, Petráček - - 2+0 z - 2
Předmět:Experimentální fyzika 102EXF1RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.-2+0 Z-2
Anotace:Přednáška si klade za cíl seznámení studentů se základy fyzikálních měření, s postupy měření základních fyzikálních veličin a s postupy vyhodnocení fyzikálních měření.
Osnova:1. Úvod do problematiky fyzikálních měření
2. Chyby měření
3. Zpracování měření
4. Simulace Monte Carlo
5. Optické odečítací pomůcky, měření délek
6. Vážení, hmotnost
7. Měření hustoty
8. Měření zrychlení
9. Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku
10. Měření práce a výkonu
11. Měření viskosity a rychlosti proudění
12. Měření tlaků, získávání nízkých tlaků
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy experimentálních postupů a metod v oblasti, se kterou se studenti v pozdějších fázích studia setkají.

Schopnosti:
Orientace v metodách experimentální fyziky
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky
Rozsah práce:
Kličová slova:Fyzikální měření, Monte Carlo, simulace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Brož: Základy fyzikálních měření I., SNTL 1983

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I., ČVUT Praha 1989

Fyzikální seminář 102FYS1 Svoboda 0+2 z - - 2 -
Předmět:Fyzikální seminář 102FYS1Ing. Svoboda Vojtěch CSc.0+2 Z-2-
Anotace:Předmětem semináře je uvedení praktických demonstrací, podrobné řešení zajímavých fyzikálních úloh, pohled na probíranou látku z jiných učebnic světových univerzit, referáty z historie i moderní současnosti vědy, modelování probíraných jevů na počítači, práce s internetem na téma fyzika, přednášky odborníků z oblasti aplikace studované látky na vědeckých pracovištích, seznámení s informačními zdroji ke studiu atp. Vše v rámci základního kursu fyziky - Mechanika. Formálně je seminář veden stylem vědecké konference.
Osnova:1. Úvodní motivační a produkční přednáška.
2. Pozvaná přednáška na téma "Ke kořenům fyziky"
3. Přednášky o tvorbě a odvedení fyzikální presentace.
4.-12. Samostatná seminární vystoupení studentů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
- Seznámit studenty s formou badatelské komunikace.
- Demonstrovat vybrané přírodní jevy.

Schopnosti:
- Samostatná rešeršní, teoretická, numerická a experimentální práce studentů.
- Příprava a odvedení fyzikální presentace.
Požadavky:Paralelní účast na přednášce z Mechaniky.
Samostatná tvůrčí způsobilost studentů.
Základní ovládání PC.
Rozsah práce:Studenti vypracovávají prezentaci své samostatné tvůrčí činnosti, tuto přednášejí před ostatními účastníky Fyzikálního semináře a následně vytvářejí příspěvek do internetové formy sborníku prací. Příspěvek je oponován. Vše je celkově ohodnoceno zápočtem.
Kličová slova:Fyzika, experimenty, demonstrace, modelování, teorie, presentace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Svoboda, WWW stránky fyzikálního semináře. URL: http://fyzsem.fjfi.cvut.cz

Doporučená literatura:
[2] I.Štoll, Mechanika. ČVUT, Praha 2003
[3] R.P.Feynman a R.B.Leighton a M. Sands, Feynmanovy přednášky z fyziky 1,2,3. Fragment 2001
[4] E.Havránková a Z. Janout a I. Štoll, Úvod do fyziky v řešených příkladech.Vydavatelství ČVUT,1995
[5] D.Halliday a R.Resnick a J. Walker, Fyzika. VUTIUM, Brno 2000
[6] Fyzikální portál KF FJFI, URL: http://fyzport.fjfi.cvut.cz
[7] A. P. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976
[8] C.R.Nave, Hyperphysics.http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
[9] T. Henderson, Physics Classroom. URL: http://www.physicsclassroom.com/
[10] D.Halliday a R.Resnick a J. Walker, Fundamentals of physics. J. Wiley 2001

Studijní pomůcky:
- Zázemí Fyzikálních praktik KF FJFI ČVUT.
- PC studovny.

Základy fyzikálních měření 1, 202ZFM12 Chaloupka, Škoda 2+0 z 0+2 z 2 2
Předmět:Základy fyzikálních měření 102ZFM1RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / Ing. Škoda Libor2+0 Z-2-
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.
Osnova:1. Fyzikální veličiny a jednotky
2. Základní měřicí metody
3. Obecná stavba experimentu
4. Základní statistické pojmy
5. Zpracování výsledků a chyby měření
6. Počítačové zpracování dat
7. Měření délek, hmotnosti, času, mechanická a termická měření
8. Elektrická měření - analogové a digitální měřící přístroje, osciloskop, XY zapisovač, frekvenční generátor
9. Počítač v experimentální praxi
10. Prezentace výsledků experimentu
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní principy fyzikálních měření, metody zpracovávání dat.

Schopnosti:
Základní zásady pro práci ve fyzikálním laboratoři.
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí uzavření předmětu je individuální vypracování 3 domácích úkolů, kontrola úkolů je prováděna průběžně vyučujícím.
Kličová slova:Fyzikální měření, zpracování dat
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha 1983

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv: Fyzika I, ČVUT Praha, 1998

Předmět:Základy fyzikálních měření 202ZFM2RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / Ing. Škoda Libor-0+2 Z-2
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Měření hustot kapalných a pevných látek
2. Analogové a digitální měřící přístroje
3. Osciloskop
4. XY zapisovač
5. Frekvenční generátor
6. Měření odporu a kapacity
7. VA charakteristika odporu a polovodičové diody
8. Frevence otáček elektromotoru
9. Počítač v experimentální praxi
10. Závislost odporu termistoru na teplotě
Cíle:Znalosti:
Základní principy fyzikálních měření, metody zpracovávání dat.

Schopnosti:
Základní zásady pro práci ve fyzikálním laboratoři.
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení jednodušších protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Fyzikální měření, zpracování dat
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha 1983

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv: Fyzika I, ČVUT Praha, 1998

Studijní pomůcky:
laboratoř

Úvod do fyziky pevných látek11UFPLN Kraus - - 2+0 zk - 2
Předmět:Úvod do fyziky pevných látek11UFPLNprof. RNDr. Kraus Ivo DrSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Obsahem přednášky je výklad základních pojmů fyziky pevných látek.
Osnova:1. Historický úvod.
2. Vazbové síly v pevných látkách.
3. Struktura krystalů
4. Mřížkové poruchy.
5. Difúze v pevných látkách.
6. Tepelné vlastnosti pevných látek.
7. Elektrické vlastnosti pevných látek.
8. Polovodiče.
9. Magnetické vlastnosti pevných látek.
10. Moderní experimentální metody studia pevných látek.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy fyziky pevných látek.

Schopnosti:
Získat představu o obsahu a rozsahu největšího současného oboru fyziky.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Struktura pevných látek, fyzikální vlastnosti, metody výzkumu.
Literatura:Povinná literatura:
[1]. Kraus I.: Úvod do fyziky kovů. Nakl. ČVUT, Praha 1993.

Doporučená literatura:
[2]. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, John Wiley and Sons, New York, 1996.

Obecná chemie 1, 215CH12 Motl 2+1 z 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Obecná chemie 115CH1Ing. Motl Alois CSc.2+1 Z-3-
Anotace:V kurzu Obecná chemie 1 jsou zavedeny nejdůležitější pojmy, veličiny a jednotky používané v chemii. K objasnění jejich praktického významu a aplikací slouží cvičení, která jsou součástí kurzu.
Osnova:1. Chemické disciplíny, děj jako změna stavu soustavy způsobená přenosem hmoty a energie, změna kvality látky jako důsledek chemického děje (chemické reakce), klasifikace látek, prvky, sloučeniny.
2. Základní strukturní jednotky látek, atomy, molekuly, relativní atomová a molekulová hmotnost, veličina látkové množství a její jednotka mol, molární veličiny, použití při stechiometrických výpočtech.
3. Chemická nomenklatura, empirické, molekulové, strukturní a strukturní elektronové (Lewisovy) vzorce.
4. Elektronegativita, souvislost s chemickými vlastnostmi prvků, oxidační číslo, formální náboj atomu a jejich význam.
5. Složení látkových soustav, koncentrace, koncentrační veličiny a jejich jednotky, koncentrační výpočty.
6. Chemické reakce, chemické rovnice, jejich význam, úpravy a práce s nimi, stechiometrické výpočty.
7. Stavba atomů I: Kvantový a vlnově mechanický model atomu, typy atomových orbitalů a jejich charakteristika.
8. Stavba atomů II: Výstavba elektronových obalů, valenční slupka a valenční elektrony, periodická soustava prvků.
9. Stavba molekul I: Podstata chemické vazby, klasifikace vazeb podle polarity a vazebného řádu, energie a délka vazby.
10. Stavba molekul II: Vlnově mechanický model vazby, molekulové orbitaly jako kombinace valenčních atomových orbitalů, vazebné, nevazebné a protivazebné molekulové orbitaly, aplikace na biatomické molekuly.
11. Ideální plyn, stavová rovnice, parciální tlak a objem složek směsi plynů, Ostwaldův zákon, použití k výpočtům.
12. Reálné plyny, Van der Waalsova stavová rovnice, kritický stav látky, souvislost plynného a kapalného skupenství.
13. Kapalné skupenství a jeho souvislost s tuhým skupenstvím.
14. Chemická vazba v kapalných a tuhých látkách.
Osnova cvičení:1. Užití základních veličin (látkové množství, molární hmotnost, molární objem) v chemických výpočtech.
2. Elektronegativita, oxidační číslo a jeho určení.
3. Chemická nomenklatura, typy chemických vzorců, jejich tvorba.
4. Koncentrační veličiny, koncentrační výpočty.
5. Úprava chemických rovnic, ke stechiometrické výpočtům, kombinování chemických rovnic a jeho užití.
6. Určování elektronové konfigurace atomů, periodická soustava a skupinové trendy chemických vlastností prvků.
7. Chemické vazby sigma, pí a delta, vývoj strukturních elektronových vzorců dvouatomových molekul na základě teorie molekulových orbitalů. Možnosti její aplikace na víceatomové molekuly.
8. Užití stavové rovnice ideálního plynu, směsi plynů, parciální tlak a parciální objem složky směsi, užití k výpočtům.
Cíle:Znalosti:
Kurz poskytuje studentům nechemických zaměření přehled základních chemických pojmů, veličin a jednotek.

Schopnosti:
Získané znalosti umožní posluchači efektivně sledovat navazující kurz Obecná chemie 2 věnovaný obecným chemickým zákonitostem a souvislosti chemických dějů s ději fyzikálními.
Požadavky:Znalost chemie na úrovni střední školy.
Rozsah práce:Průběžné zadávání příkladů k samostatnému řešení a jejich kontrola na cvičeních. V závěru semestru písemný test podmiňující získání zápočtu.
Kličová slova:Obecná chemie, atomy, molekuly, chemické vzorce, chemické reakce, elektronegativita, koncentrace, stechiometrické výpočty, struktura atomu, atomový orbital, chemická vazba, molekulový orbital, skupenské stavy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1985
[2] Motl, A.: Výpočty pro jaderné chemiky - Obecná chemie, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000
[3] Mička, Z., Havlíček, D., Lukeš, I., Mosinger, J., Vojtíšek, P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, skriptum, vydavatelství UK, Karolinum, Praha, 1998
[4] Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT, Praha, 1996

Doporučená literatura:
[1] Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007
[2] Zumdahl, S.: Chemical Principles, D. C. Heath and Company, Canada, USA,1992
[3] Vacík, J.: Obecná chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986
[4] Brdička, R., Kalousek, M., Schütz, A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1972

Předmět:Obecná chemie 215CH2Ing. Motl Alois CSc.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Kurz Obecná chemie 2 navazuje na předmět Obecná chemie 1 a je soustředěn na výklad obecných zákonitostí, kterými se chemické děje řídí. Zároveň je na různých příkladech ilustrováno, že platnost těchto zákonitostí není omezena jen na děje chemické. K objasnění významu a praktického využití vysvětlených zákonitostí slouží cvičení, která jsou součástí kurzu.
Osnova:1. Náplň chemické thermodynamiky, popis stavu soustavy, standardní stavy, stavové funkce a jejich vlastnosti, vnitřní energie, enthalpie, 1. věta thermodynamická, vratný a nevratný děj.
2. Aplikace 1. věty, thermochemie, reakční tepla a tepla fázových přeměn, thermochemické výpočty.
3. Thermická a statistická koncepce entropie, 2. věta thermodynamická a její důsledky, Gibbsova funkce (energie).
4. Thermodynamická rovnováha, fázové rovnováhy, jejich charakteristika a kvantitativní popis.
5. Zvratné (rovnovážné) reakce, chemická rovnováha, thermodynamická aktivita, její vyjádření, rovnovážná konstanta reakce, Guldbergův-Waagův zákon a jeho použití k výpočtu rovnovážného složení reakční směsi.
6. Reakční kvocient, rozhodnutí o směru průběhu reakce, Le Chatelierův princip akce a reakce, jeho aplikace, možnosti ovlivnění rovnovážného složení soustavy.
7. Rovnováhy ve vodných roztocích elektrolytů, autodisociace vody, iontový součin vody, druhy elektrolytů, kyseliny a zásady dle Brönsteda a Lowryho, faktor pH, výpočty pH silných kyselin (zásad) bez a se zápočtem autoionizace vody.
8. Slabé kyseliny (zásady), disociační konstanta, rovnovážný stupeň disociace, výpočty pH jejich vodných roztoků.
9. Roztoky solí, hydrolýza, hydrolytická konstanta, rovnovážný stupeň hydrolýzy, pH roztoků hydrolyzujících solí.
10. Směsi silných kyselin (zásad), směsi slabých kyselin (zásad), směsi silná kyselina - slabá kyselina (silná zásada - slabá zásada), pufry, výpočty pH.
11. Vícesytné kyseliny (zásady), výpočty pH, rovnováhy v roztocích málo rozpustných elektrolytů, součin rozpustnosti.
12. Rychlost chemické reakce, kinetická rovnice v diferenciálním tvaru, řád reakce, rychlostní konstanta, Arrheniův vztah, aktivační energie, vliv teploty na rychlost rekce.
13. Integrace kinetických rovnic, závislost složení reakční směsi na čase, reakce prvního řádu a jejich některé soustavy, analogie se vztahy popisujícími kinetiku radioaktivních přeměn různých soustav radionuklidů.
14. Kinetický popis vybraných soustav o více reaktantech a reakcích vyšších řádů.
Osnova cvičení:1. Aplikace 1. věty thermodynamické, thermochemické zákony a výpočty.
2. Chemické a fázové rovnováhy, výpočty rovnovážného složení soustav.
3. Rovnováhy v roztocích elektrolytů: výpočty pH roztoků silných a slabých kyselin (zásad). 4. Výpočty pH směsí kyselin, zásad a roztoků hydrolyzujících solí.
5. Výpočty na základě součinu rozpustnosti.
6. Základy reakční kinetiky, výpočty z integrovaných kinetických rovnic.
7. Výpočty vycházející z Arrheniova vztahu.
Cíle:Znalosti:
Posluchači nechemických zaměření se v kurzu seznámí se zákonitostmi, kterými se řídí průběh chemických dějů.

Schopnosti:
Student bude schopen rozhodnout, zda a s jakým výsledkem se za daných podmínek určitá reakce uskuteční.
Požadavky:Znalost chemie na úrovni kurzu Obecná chemie 1.
Rozsah práce:Průběžné zadávání příkladů k samostatnému řešení a jejich kontrola na cvičeních. V závěru semestru písemný test podmiňující získání zápočtu a přístup ke zkoušce.
Kličová slova:Chemická thermodynamika, vvnitřní energie, enthalpie, thermochemie, entropie, Gibbsova funkce, fázová rovnováha, chemická rovnováha, elektrochemie, elektrolyt, disociace, pH, reakční kinetika, reakční rychlost, kinetická rovnice, rychlostní konstanta, Arrheniova rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1985
[2] Motl, A.: Výpočty pro jaderné chemiky - Obecná chemie, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000
[3] Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT, Praha, 1996

Doporučená literatura:
[1] Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007
[2] Zumdahl, S.: Chemical Principles, D. C. Heath and Company, Canada, USA, 1992
[3] Brdička, R., Kalousek, M., Schütz, A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1972

Základy radiační ochrany16ZRAO Vrba T. 2+0 z - - 2 -
Předmět:Základy radiační ochrany16ZRAOdoc. Ing. Vrba Tomáš Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy radiační ochrany. Hlavní důraz je kladen na základní mechanismy a pojmy, a to se záměrem umožnit absolventům kritickou orientaci v této problematice. Předmět poskytuje odpovědi na otázky: co je to ionizující záření (IZ), odkud se bere, jestli a jak je pro člověka nebezpečné, jak rozumět ochranným jednotkám (efektivní dávka, dávkový ekvivalent, .), čím se lze chránit a mnoho dalších. Obsah přednášek je upraven tak, aby nebylo třeba předchozích znalostí.
Osnova:1. Co je to ionizující záření (IZ) a odkud pochází a jak interaguje s hmotou
2. Vliv IZ na DNA, buňku, orgán, člověka, ekosystém
3. Jak se měří ionizující záření (gray, sievert,...)
4. Ozáření lidí z externích přírodních zdrojů (kosmické záření, radionuklidy v zemské kůře)
5. Ozáření lidí z radionuklidů v lidském těle (potraviny, voda, vzduch, ...)
6. Umělé zdroje IZ (jaderné elektrárny, průmysl) a produkované odpady
7. Medicínské ozáření (rentgenová diagnostika, výpočetní tomografie, mamografie, ...)
8. Terapie pomocí ionizujícího záření
9. Jak se radioaktivní materiály šíří v životním prostředí
10. Dopady testů jaderných zbraní a závažných havárií
11. Jak se před IZ chránit a systém radiační ochrany (jak to funguje)
12. Jak udělat hrubé odhady dávky (od oka), problematika malých dávek, kde hledat věrohodné informace ... a ostatní zajímavosti (otázky)
13. Exkurze (protonové centrum, SURO, ..., dle možnosti)
14. Zápočtový test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy účinků ionizujícího záření na živé buňky a lidský organismus
. Jednotky a pojmy radiační ochrany
.

Schopnosti:
Obecná orientace studenta v radiační ochraně, jednotkách a pojmech.
Požadavky:Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.
Rozsah práce:Rozsah látky pokrývá problematiku radiační ochrany na obecné úrovni. Znalosti jsou kontrolovány písemným testem.
Kličová slova:Ionizující záření, biologické účinky, dozimetrické veličiny
Literatura:Přednášky na https://behounek.fjfi.cvut.cz

Exaktní metody při studiu památek16EPAM Musílek 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Exaktní metody při studiu památek16EPAMprof. Ing. Musílek Ladislav CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Cíle a metody studia památkových objektů a předmětů, metody určování stáří (radiouhlíková metoda, termoluminiscence a příbuzné metody, další radiační metody určování stáří, dendrochronologie, archeomagnetismus), analytické metody pro určování původu a výrobních technologií památkových předmětů (aktivační analýza, rentgenfluorescenční analýza a další metody), fotogrammetrie.
Osnova:1. Cíle a možnosti studia památkových předmětů a objektů
2. Vývoj a přehled metod studia památkových objektů a předmětů s využitím poznatků přírodních věd
3. Metody určování stáří: radiouhlíková metoda a její aplikace
4. Metody určování stáří: termoluminiscenční metoda a příklady jejího využití
5. Opticky stimulovaná luminiscence a její místo v souboru datovacích metod
6. Elektronová spinová resonance a její využitelnost v archeologii
7. Další radiační metody určování stáří
8. Dendrochronologické datovní
9. Archaeomagnetismus a další neradiační metody určování stáří
10. Analytické metody: aktivační analýza - princip, výhody a meze jejího použití
11. Analytické metody: rentgenfluorescenční analýza a další metody
12. Fotogrammetrie jako metoda studia historické architektury
13. Souhrn: materiály a metody
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Metody používané při studiu památkových předmětů a objektů s využitím poznatků přírodních věd.

Schopnosti:
Zhodnocení metod, jejich výhody a nevýhody v různých aplikacích. Schopnosti v dané problematice spolupracovat s různými vědními obory.
Požadavky:Žádné specifické požadavky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Ionizující záření, archeometrie, památky, datování, analytické metody
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, ČVUT 1992

Doporučená literatura:
[2] M.J. Aitken: Science-based Dating in Archaeology. London and New York, Longman 1990
[3] D.C. Creagh - D.A. Bradley (Eds.): Radiation in Art and Archeometry. Amsterdam, Elsevier 2000
[4] D.R. Brothwell - A.M. Pollard (Eds.): Handbook of Archaeological Sciences. Wiley, Chichester 2001
[5] M. Martini - M. Milazzo - M. Piazentini (Eds.): Physics Methods in Archaeometry. IOS Press, Amsterdam 2004.

Základy práce s počítačem16ZPSP Vrba T. 0+2 z - - 2 -
Předmět:Základy práce s počítačem16ZPSPdoc. Ing. Vrba Tomáš Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními dovednostmi souvisejícími s prací na osobním počítači. Úvodní část předmětu je věnována informačním systémům a zdrojům dostupnýam na ČVUT a FJFI zvláště. Další cvičení shrnují základní informace o počítačovém hardwaru, softwaru a bezpečnosti. Značná část předmětu je věnována cvičením, jejíž cílem je naučit posluchače používat kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, prezentační software) na úrovni, která je vyžadována v dalších předmětech studia (praktika, bakalářské, výzkumné a diplomové práce).
Osnova:
Osnova cvičení:1. Základy informatiky a informační technologie na ČVUT, právní normy
2. Hardware (obecné principy, vědomosti pro výběr PC)
3. Software (třídění, přehled, licence) a základní funkce OS
4. Bezpečnost v IT (viry, firewall, spyware, phishing, certifikáty, šifrování)
5. Textový editor I. - filosofie a základní funkce
6. Textový editor II. - formátování, šablony
7. Textový editor III. - pokročilé funkce, větší projekty (základny DTP)
8. Tabulkový procesor I. - filosofie a základní funkce
9. Tabulkový procesor II. - vzorce, vestavěné funkce, formátování
10. Tabulkový procesor III. - doplňky, řešitel, makra
11. Prezentační nástroje - přehled nejdůležitějších funkcí (zásady formátování)
12. Zápočtový test
Cíle:Znalosti:
IT dostupné na ČVUT. Základní znalost WH a SW.
Zabezpečení počítače.

Schopnosti:
Práce s kancelářským softwarem (Word, Excel, PowerPoint).
Vyhledávání v elektronických zdrojích a práce s bibliografií.
Požadavky:Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.
Rozsah práce:Po absolvování kurzu by student měl být schopen ovládat PC na úrovni uživatele. Hlavním přínosem je dobrá znalost kancelářského softwaru MS Office. Kontrola probíhá během semestru formou domácích cvičení a též závěrečným zápočtovým testem.
Kličová slova:IT, PC, textový procesor, tabulkový kalkulátor
Literatura:Povinná literatura
[1] Materiály na serveru https://behounek.fjfi.cvut.cz
[2] Josef Pecinovský: Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka, COMPUTER PRESS

Doporučená literatura
[3] Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-251-2653-0

Základy algoritmizace18ZALG Virius - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Základy algoritmizace18ZALGdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:V tomto předmětu se student seznámí se vybranými algoritmy a s metodami, jak algoritmus navrhnout. Seznámí se také s vybranými technikami odvozování jejich složitosti.
Osnova:1. Algoritmus, jeho popis a složitost.
2. Datové struktury.
3. Metody návrhu algoritmu.
4. Rekurze.
5. Řazení(třídění).
6. Vyvážené stromy, optimální stromy.
7. Seminumerické algoritmy.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Běžně používané algoritmy (jako je třídění nebo hledání nejkratší cesty) a nejdůležitější datové struktury (jako je strom, seznam, hešová tabulka).

Schopnosti:
Použití běžných metod návrhu algoritmu, ve vybraných případech odvození jejich složitosti.
Požadavky:Základy programování.
Rozsah práce:Individuální práce studenta vychází z algoritmického rozkladu zadaného problému a jeho naprogramování. Ověřuje se prezentací programu.
Kličová slova:Algoritmus, složitost, seznam, strom, b-strom, hešová tabulka, graf, rekurze, rozděl a panuj, hladový algoritmus, dynamické programování, backtracking, metoda Monte Carlo, třídění, vyvážený strom, číselná soustava, seminumerické algoritmy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Základy algoritmizace v C++. 3. vydání. Praha, ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05606-6.

Doporučená literatura:
[2] Knuth, Donald E.: The Art of the Computer Programming. Vol. 1, 2, 3. Addison-Wesley Professional 1998. ISBN: 0201485419.
[3] Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall 1975.
[4] Topfer, P.: Algoritmy a programovací techniky. Praha, Prometheus 1995.

Úvod do inženýrství17UINZ Bílý, Haušild, Mušálek 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Úvod do inženýrství17UINZMgr. Bouda Jaroslav2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Předmět je věnován úvodu do inženýrské profese. Studenti se postupně seznámí s charakteristickými rysy a zvláštnostmi inženýrské práce, včetně přehledu o základech vybraných inženýrských disciplin, jako jsou základy nauky o materiálu, výrobní technologie, řízení a kontrola jakosti a ekologie. Dále se předmět zaměří na některé problémy organizace vědeckovýzkumné činnosti a vybrané části technického kreslení a práci s kreslicím programem AutoCAD.
Osnova:1. Metodologie inženýrské práce. Bezpečnost práce, 1 přednáška
Úvod, inženýrská profese, jaderný inženýr a jeho místo v technice, poslání inženýra v současné době, příprava inženýra na vysoké škole. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
2. Úvod do technického kreslení, 5 přednášek
Význam technického kreslení, vlastnosti výkresu, normalizace a normy v ČR, druhy, formáty a části výkresů, slovní a doplňující údaje, druhy promítání a jejich výhody a nevýhody, pravidla zobrazování na technických výkresech, druhy čar, měřítko, popisování výkresů, výkresy součástí, výkresy sestav, technické zobrazování, řez a průřez, čtení výkresů, elektrotechnické výkresy, kótování, předepisování jakosti povrchu a způsobu opracování, tolerování rozměrů, základní geometrické tvary a součástí, systém AutoCAD.
3. Základy nauky o materiálu, 3 přednášky
Krystalické a amorfní materiály, kovy a jejich dělení, slitiny, krystalizace kovů a slitin, vlastnosti materiálů, slitiny železa, neželezné kovy a jejich slitiny, nekovové materiály, slévání, tváření, svařování a pájení, třískové obrábění, tepelné zpracování, kombinované způsoby opracování, zkoušky vlastností kovů, plastické hmoty, rozdělení, základní vlastnosti plastů, technologie zpracování plastů.
4. Řízení a kontrola jakosti, 1 přednáška
zajištění jakosti a zásady jejího řízení a kontroly, programy zajištění jakosti, dokumentace, organizace zabezpečení řízení jakosti, úloha státního dozoru.
5. Práce s informacemi. Měření a experimenty, 1 přednáška
Význam informací, zdroje informací, třídění a práce s informacemi, využití počítačů, měření ve výrobním procesu, zpracování výsledků měření, protokol a zpráva o měření.
6. Vztah inženýrské činnosti k ochraně životního prostředí, 1 přednáška
Životní prostředí jako uzavřený systém, vliv lidské činnosti na životní prostředí a naopak, formy péče o životní prostředí, radioaktivita v životním prostředí.
Osnova cvičení:Nácvik technického kreslení na zadaných příkladech, nácvik kreslení programem AutoCAD, prezentace výsledků zadaných rešerší na zadané téma diskuze nad povinnou literaturou.

Cíle:Znalosti:
Zákoník práce, základní druhy a vlastnosti technických materiálů, základní pravidla kreslení technických výkresů ve strojírenství, základy kreslení na počítači, práce s informacemi, fyzikální veličiny a jednotky, pravidla pro měření, požadavky na zajištění jakosti v průmyslu, vzájemné ovlivňování člověka a přírody.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech během dalšího studia.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury - kontrola během semestru, nakreslení 2 náčrtů součástí dle pravidel technického kreslení - kontrola v průběhu cvičení, rešerše na dané téma - kontrola v průběhu cvičení, diskuse nad výsledky rešerší.
Kličová slova:Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci, technické kreslení, AutoCAD, materiály, plastické hmoty, kontrola a řízení jakosti, zpracování informací, měření v technické praxi, životní prostředí.
Literatura:Povinná literatura:
1. Sodomka J. a kol.: Úvod do inženýrství, Ediční středisko ČVUT, Praha 1977.
2. Pospíchal J.: Technické kreslení, ČVUT, Praha, 2000.
3. Macur J., Novotná, H., Trnková, H.: AutoCAD, Vysoké učení technické v Brně, Brno, 1995.

Doporučená literatura:
4. Mádr V., Knejzlík J., Kopečný J., Novotný I.: Fyzikální měření, SNTL, Praha, 1991.
5. Machek V., Sodomka J.: Nauka o materiálu - kovy a kovové materiály, 1.část, ČVUT, Praha, 2001.
6. Machek V., Sodomka J.: Nauka o materiálu - kovy a kovové materiály, 2.část, ČVUT, Praha, 2002.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna, program AutoCAD.

Konverzační seminář v angličtině04AKS Kovářová, Rafajová - - 0+2 z - 1
Předmět:Konverzační seminář v angličtině04AKSMgr. Kovářová Jana-0+2 Z-1
Anotace:Kurz rozvíjí základní řečové dovednosti v návaznosti na dovednosti získané v předchozím studiu jazyka. Záměrem kurzu je zlepšit všechny stránky mluvené komunikace. Studenti si rozšíří slovní zásobu a frazeologii dle probíraných tématických okruhů a komunikativních situací. Procvičuje se též poslech, aby studenti mohli lépe sledovat konverzaci a zapojit se do diskusí. Cílem je osvojení komunikativní strategie v závislosti na druhu komunikace a to tak, aby student dokázal vyjadřovat své myšlenky jasně, srozumitelně a gramaticky správně v různých situacích a aby se stal sebevědomějším mluvčím.
Osnova:Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na každodenní témata (rodina, zaměstnání, jídlo, program dne, kultura, cestování, bydlení, koníčky).
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Systematické rozšíření slovní zásoby na každodenní témata, strategie komunikace s přihlédnutím k adekvátnosti situace, mluvená a psaná podoba jazyka.

Schopnosti:
Umět komunikovat v různých všednodenních situacích. Rozumět krátkým diskusím na probíraná témata a zapojit se do nich, mluvit plynně s minimem gramatických a lexikálních chyb.
Požadavky:znalost jazyka na úrovni alespoň A2 dle SERR
Rozsah práce:
Kličová slova:Konverzace, řečové a poslechové dovednosti, slovní zásoba
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long: Angličtina, konverzace pro pokročilé, Brno 2008

Doporučená literatura:
[2] Michael McCarthy, Felicity O´Dell: Vocabulary in Use - Upper-intermediate, CUP 2017
[3] Raymond Murphy: English Grammar in Use, CUP 2015
[4] Martin Hewings: Advanced English Grammar in Use, CUP 2015

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna