Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumDozimetrie a aplikace ionizujícího záření
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Rovnice matematické fyziky01RMF Klika 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Rovnice matematické fyziky01RMFdoc. Ing. Klika Václav Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Obsahem předmětu je řešení integrálních rovnic, teorie zobecněných funkcí, klasifikace parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálních transformací a řešení parciálních diferenciálních rovnic (okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici, smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici).
Osnova:1. Úvod do funkcionální analýzy - faktorové prostory funkcí, Hilbertovy prostory, vlastnosti skalárního součinu, ortonormální báze, fourierovské rozvoje, ortogonální polynomy, hermitovské operátory, spektrum operátoru a jeho vlastnosti, omezené operátory, spojité operátory, eliptické operátory.
2. Integrální rovnice - integrální operátor a jeho vlastnosti, separabilní jádro operátoru, metoda postupných aproximací, metoda iterovaných jader, Fredholmovy integrální rovnice, Volterrovy integrální rovnice.
3. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic - definice, typy excentricity PDR, transformace parciálních diferenciálních rovnic do normálních tvarů, klasifikace PDR, typologie úloh, rovnice a úlohy matematické fyziky.
4. Teorie zobecněných funkcí - třída testovacích funkcí, superstejnoměrná konvergence, třída zobecněných funkcí, elementární operace v distribucích, zobecněné funkce s pozitivním nosičem, pokročilé operace v distribucích: tenzorový součin a konvoluce, temperované distribuce.
5. Teorie integrálních transformací - klasická a zobecněná Fourierova transformace, klasická a zobecněná Laplaceova transformace, Fourierovo a Laplaceovo desatero, aplikace.
6. Řešení diferenciálních rovnic - fundamentální řešení operátorů, základní věta o řešení PDR, odvození obecných řešení.
7. Okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
8. Smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
Osnova cvičení:1. Hilbertovy prostory funkcí
2. Lineární operátory na Hilbertových prostorech
3. Integrální rovnice
4. Parciální diferenciální rovnice
5. Teorie zobecněných funkcí
6. Laplacova transformace
7. Fourierova transformace
8. Fundamentální řešení operátorů
9. Základní rovnice matematické fyziky
10. Eliptické diferenciální rovnice
11. Smíšená úloha
Cíle:Znalosti:
Teorie zobecněných funkcí a její aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, včetně smíšené úlohy.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, vybrané partie matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01VYMA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematické metody ve fyzice, distribuce, integrální transformace, parciální diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky: Teorie zobecněných funkcí, CVUT, Praha, 2004,
[2] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky II. Integrální rovnice, eliptické operátory, CVUT, Praha, 2017
[3] V.S. Vladimirov : Equations of Mathematical Physics, Marcel Dekker, New York, 1971
[4] Č. Burdík, O. Navrátil : Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008

Doporučená literatura:
[5] L. Schwartz - Mathematics for the Physical Sciences, Dover Publication, 2008
[6] I. M. Gel'fand, G. E. Shilov, Generalized Functions. Volume I: Properties and Operations, Birkhäuser Boston, 2004

Pravděpodobnost a statistika01PRST Hobza 3+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Pravděpodobnost a statistika01PRSTdoc. Ing. Hobza Tomáš Ph.D.3+1 Z,ZK-4-
Anotace:Jedná se o základní kurs teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Teorie pravděpodobnosti je budována postupně přes klasickou až po kolmogorovskou definici, jsou zavedeny pojmy náhodná veličina, distribuční funkce a charakteristiky náhodné veličiny, jsou vysloveny a dokázány základní limitní věty. Na základě této teorie jsou poté vyloženy základní metody matematické statistiky jako je odhadování parametrů rozdělení a testování hypotéz.
Osnova:1.Klasická definice pravděpodobnosti, axiomatická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost a Bayesova věta
2. Náhodné veličiny, distribuční funkce, diskrétní a spojité náhodné veličiny, nezávislost náhodných veličin, charakteristiky náhodných veličin
3. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta
4. Bodové odhady parametrů, intervalové odhady spolehlivosti
5. Testování statistických hypotéz, testy dobré shody
Osnova cvičení:1. Kombinatorické vzorce, klasická a geometrická pravděpodobnost
2. Podmíněná pravděpodobnost a výpočtové věty s ní spojené
3. Distribuční funkce náhodné veličiny, diskrétní a spojité náhodné veličiny, transformace náhodných veličin
4. Charakteristiky náhodných veličin, zejména střední hodnota a rozptyl, centrální limitní věta
5. Bodové odhady parametrů
6. Testování hypotéz, testy dobré shody
Cíle:Znalosti:
Základy teorie pravděpodobnosti a přehled v jednoduchých metodách matematické statistiky.

Schopnosti:
Aplikace teorie pravděpodobnosti na výpočet konkrétních příkladů, statistická analýza a zpracování reálných dat, testování hypotéz o souborech reálných dat.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAB3, 01MAB4).
Rozsah práce:
Kličová slova:Náhodná veličina, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, nezávislost náhodných veličin, střední hodnota, rozptyl, centrální limitní věta, bodové odhady parametrů, testování hypotéz, testy dobré shody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Rogalewitz: Pravděpodobnost a statistika pro inženýty, ČVUT-FEL 2007
[2] H. Pishro-Nik: Introduction to Probability, Statistics, and Random Processes, Kappa Research, LLC, 2014

Doporučená literatura:
[3] D. Jarušková, M. Hála, Pravděpodobnost a matematická statistika - příklady, ČVUT - FS, 2002
[4] V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. UK - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2003

Kvantová fyzika02KF Jizba, Šnobl 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Kvantová fyzika02KFIng. Mgr. Jizba Petr Ph.D.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Popis stavu vlnovou funkcí a její statistická interpretace, popis stavu Fourierovou transformací vlnové funkce a její statistická interpretace, statistické střední hodnoty a kvadratické fluktuace dynamických proměnných bezstrukturní částice, operátory přiřazené dynamickým proměnným. Stacionární vázané stavy, bezčasová Schrödingerova rovnice. Heisenbergovy relace neurčitosti. Vlastní hodnoty a vlastní funkce operátorů dynamických proměnných. Kvantování momentu hybnosti. Vodíkový atom. Časová Schrödingerova rovnice, rovnice kontinuity, hustota toku pravděpodobnosti.
Osnova:1. Experimenty vedoucí ke vzniku kvantové mechaniky
2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice
3. Popis stavů a pozorovatelných v QM
4. Harmonický oscilátor
5. Kvantování momentu hybnosti
6. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, Coulombické pole
7. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
8. Časový vývoj stavu
9. Částice v elektromagnetickém poli, spin
10. Systémy více částic, bosony a fermiony
11. Tunelový jev
Osnova cvičení:Procvičení znalostí na konkrétních problémech vztahujících se k okruhům
1. Schroedingerova rovnice
2. Popis stavů a pozorovatelných v QM
3. Harmonický oscilátor
4. Kvantování momentu hybnosti
5. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, Coulombické pole
6. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
7. Časový vývoj stavu
8. Částice v elektromagnetickém poli, spin
9. Systémy více částic, bosony a fermiony
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy a struktury kvantové mechaniky, popis a chování jednoduchých kvantových systémů

Schopnosti:
Výpočet předpovědí výsledků fyzikálních měření na nejjednodušších kvantových systémech, určení časového vývoje takových systémů
Požadavky:Znalost lineární algebry, teorie pravděpodobnosti, teoretické fyziky a matematické analýzy.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, Diracův formalismus, harmonický oscilátor, systémy mnoha částic, vodíkový atom

Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, I.+II. díl, (Academie, Praha, 2004)
[2] D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, (Cambridge University Press, Cambridge, 2016)

Doporučená literatura:
[3] A. Messiah, Quantum Mechanics, Two Volumes Bound as One, (Dover Publications, New York, 1999)
[4] J.J. Sakurai a J.J.Napolitano, Modern Quantum Mechanics, (Pearson, Harlow, 2013)
[5] P.V. Landshoff, A. Metherell, W.G. Rees, Essential Quantum Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 2010)

Numerické metody 201NME2 Beneš - - 2+0 kz - 2
Předmět:Numerické metody 201NME2prof. Dr. Ing. Beneš Michal-2+0 KZ-2
Anotace:Obsahem předmětu je výklad numerických metod pro řešení okrajových a smíšených úloh pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Jedná se o metody převodu okrajové úlohy na počáteční a metodu konečných diferencí pro eliptické, parabolické a hyperbolické parciální diferenciální rovnice.
Osnova:I.Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajové úlohy
1.Metoda střelby
2Metoda přesunu okrajové podmínky
3.Metoda sítí
4.Řešení nelineárních rovnic
II.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu
1.Metoda sítí pro lineární rovnice druhého řádu
2.Základ pojmů konvergence a odhad chyb
3.Metoda přímek
III.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu
1.Metoda sítí pro rovnici o jedné prostorové proměnné
2.Metoda přímek
IV.Numerické řešení hyperbolických zákonů zachování
1.Formulace a vlastnosti hyperbolických zákonů zachování
2.Nejjednodušší diferenční metody
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Numerické metody založené na převodu okrajové úlohy na úlohu počáteční, metoda sítí pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice.

Schopnosti:
Použití uvedených numerických metod na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe včetně implementace na výpočetní technice a stanovení chyby aproximace.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, 12NME1).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu pro řešení vybrané okrajové úlohy. Výsledek je ověřen u zkoušky prezentací funkčnosti programu.
Kličová slova:Okrajové a smíšené úlohy pro diferenciální rovnice, metoda střelby, metoda konečných diferencí, diferenční schéma, metoda energetických nerovností pro vyšetřování vlastností numerických schémat, explicitní a implicitní metody, zákony zachování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] A.A. Samarskij, Teoria raznostnych schem, Moskva, Nauka 1983
[2] J.W. Thomas, Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, Springer Science & Business Media, 2013
[3] E.Vitásek, Numerické metody, SNTL, Praha 1987
[4] R.J. LeVeque, Numerical methods for conservation laws, Basel Birkhäuser 1992

Doporučená literatura:
[5] E. Godlewski a P.-A. Raviart, Numerical approximation of hyperbolic systems of conversation laws, New York, Springer 1996

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky C, Pascal, Fortran.

Jaderná a radiační fyzika 1, 216JRF12 Musílek, Urban 4+2 z,zk 2+2 z,zk 6 4
Předmět:Jaderná a radiační fyzika 116JRF1prof. Ing. Musílek Ladislav CSc. / Ing. Urban Tomáš Ph.D.----
Anotace:Vývoj názorů na mikrosvět a radiační fyziku, relativistické a kvantové vlastnosti, základní charakteristiky atomu a jádra, vazbová energie, měření hmotnosti a průměru jader, jaderné momenty, izospin, nejdůležitější jaderné modely. Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou, interakce záření alfa, beta, gama a neutronového, průchod svazků záření látkou, účinky záření na látku.
Osnova:1. Stručný přehled vývoje jaderné a radiační fyziky
2. Fyzikální veličiny v radiační fyzice a jejich měření, účinné průřezy
3. Základní charakteristiky atomových jader
4. Hmotnost a vazbová energie jader
5. Metody stanovení poloměru atomových jader
6. Jaderné momenty a další kvantové charakteristiky
7. Základní charakteristiky a typy jaderných modelů
8. Základní vlastnosti nejdůležitějších částic ionizujícího záření
9. Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou
10. Interakce těžkých nabitých částic s látkou, brzdná schopnost
11. Energetické ztráty elektronů při průchodu látkou
12. Procesy interakce záření X a gama
13. Procesy interakce neutronů s látkou
14. Efekty vyvolané v látce ionizujícím zářením - ionizace a excitace, vývin tepla
Osnova cvičení:1. laboratorní soustava vs. težišťová soustava
2. základní vztahy v kvantové fyzice
3. klasická fyzika vs. relativistická fyzika
4. vztahy mezi hybností, hmotností, energií, vlnovou délkou, frekvencí, atd.
5. vazbová energie jádra, Weizsäckerova formule, čára beta stability
6. hmotnost a poloměr atomových jader
7. interakce těžkých nabitých částic s látkou
8. interakce lehkých nabitých částic s látkou
9. Bethe-Blochova formule pro srážkové a radiační ztráty
10. empirické vztahy pro dosah částice v materiálu prostředí
11. interakce fotonů s látkou
12. průchod fotonového svazku materiálem
13. interakce neutronů s látkou
14. zápočtový test
Cíle:Znalosti:
Znalosti z oblasti jaderné a radiační fyziky jako základ pro specializovanější předměty týkající se detekce, dozimetrie a využití ionizujícího záření v různých aplikacích vědy a techniky.

Schopnosti:
Aplikace zakladních znalostí na složitější systémy použitelné v různých aplikacích.
Požadavky:Kurs matematiky a fyziky na úrovni základních kursů na FJFI.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jaderná fyzika, radiační fyzika, radioaktivní přeměna, jaderné reakce
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření, Praha, SNTL 1979

Doporučená literatura:
[2] K.N. Muchin: Eksperimental'naja jaděrnaja fizika I. Moskva, Eněrgoatomizdat 1983
[3] J.S. Lilley: Nuclear Physics - Principles and Applications. Chichester, Wiley 2001
[4] J. Magill - J. Gally: Radioactivity, Radionuclides, Radiation. Berlin, Springer 2005
[5] B. Povh - K. Rith - C. Scholz - F. Zetsche: Particles and Nuclei - An Introduction to the Physical Concepts. Berlin, Springer 1999
[6] B.R. Martin: Nuclear and Particle Physics - An Introduction. Chichester, Wiley 2006
[7] W. Loveland - D.J.Morisey - G.T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry. Hoboken, Wiley 2017

Předmět:Jaderná a radiační fyzika 216JRF2prof. Ing. Musílek Ladislav CSc. / Ing. Urban Tomáš Ph.D.----
Anotace:Obecné vlastnosti radioaktivní přeměny, přeměna alfa, protonová radioaktivita, přeměna beta, emise záření gama, přírodní radioaktivita, vlastnosti a typy jaderných reakcí, štěpení jader, transurany, termojaderná reakce.
Osnova:1.Základní typy radioaktivní přeměny a charakteristiky její kinetiky, radioaktivní rovnováha
2.Nejdůležitější experimentální poznatky o přeměně alfa
3.Mechanismus přeměny alfa
4.Protonová radioaktivita
5.Tři typy přeměny beta a jejich energetická bilance
6.Základní myšlenky Fermiho teorie přeměny beta
7.Emise záření gama a konversních elektronů, rezonanční absorpce záření gama
8.Přírodní radioaktivita, přeměnové řady
9.Obecné charakteristiky a energetická bilance jaderných reakcí, zákony zachování
10.Mechanismus průběhu jaderných reakcí, složené jádro, přímé jaderné reakce
11.Jaderné reakce s neutrony, štěpení jader
12.Transuranové prvky, jejich vlastnosti a produkce
13.Jaderné reakce s nabitými částicemi, fotojaderné reakce
14.Termojaderné reakce ve vesmírných tělesech a v pozemských podmínkách
Osnova cvičení:1. (radio-)aktivita - veličiny a vztahy mezi nimi, energie uvolněná při radioaktivní přeměně
2. přeměna alfa, Geiger-Nutallův vztah
3. přeměna beta - beta mínus, beta plus, elektronový záchyt
4. vnitřní konverze, emise gama fotonu - přerozdělení excitační energie
5. geneticky vázané radionuklidy, přeměnová řady
6. jaderná reakce (JR), zákony zachování při JR, kinematika JR
7. energie jaderné reakce, prahová energie reakce
8. jaderné reakce nabitých částic
9. fotojaderné reakce
10. jaderné reakce neutronů, štěpení jader
11. termojaderné reakce
12. produkce (radio-)nuklidů, transuranové prvky
13. zápočtový test
Cíle:Znalosti:
Znalosti z oblasti jaderné a radiační fyziky jako základ pro specializovanější předměty týkající se detekce, dozimetrie a využití ionizujícího záření v různých aplikacích vědy a techniky. Rozšíření znalostí získaných v předmětu 16JRF1.

Schopnosti:
Aplikace zakladních znalostí na složitější systémy použitelné v různých aplikacích.
Požadavky:Požadováno je absolvování Kurzů matematiky a fyziky na úrovni základních kursů na FJFI a absolvování předmětu 16JRF1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jaderná fyzika, radiační fyzika, radioaktivní přeměna, jaderné reakce
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření, Praha, SNTL 1979

Doporučená literatura:
[2] K.N. Muchin: Eksperimental'naja jaděrnaja fizika I. Moskva, Eněrgoatomizdat 1983
[3] J.S. Lilley: Nuclear Physics - Principles and Applications. Chichester, Wiley 2001
[4] J. Magill - J. Gally: Radioactivity, Radionuclides, Radiation. Berlin, Springer 2005
[5] B. Povh - K. Rith - C. Scholz - F. Zetsche: Particles and Nuclei - An Introduction to the Physical Concepts. Berlin, Springer 1999
[6] B.R. Martin: Nuclear and Particle Physics - An Introduction. Chichester, Wiley 2006
[7] W. Loveland - D.J.Morisey - G.T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry. Hoboken, Wiley 2006

Základy dozimetrie 1, 216ZDOZ12 Trojek 2+2 z,zk 2+0 zk 4 2
Předmět:Základy dozimetrie16ZDOZ1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Historický vývoj, současný stav a úkoly dozimetrie ionizujícího záření, přehled dozimetrických veličin a jednotek. Veličiny a jednotky užívané při popisu zdrojů, pole a interakce záření, přenosu energie, absorpce energie a ionizace. Základy účinků ionizujícího záření.
Osnova:1.Historický přehled vývoje dozimetrie od objevu ionizujícího záření do dneška. Současné postavení dozimetrie a její úkoly.
2.Terminologie, veličiny a jednotky v jaderné fyzice a dozimetrii - základní pojmy
3.Zdroje ionizujícího záření a veličiny, které je popisují.
4.Aktivita a hmotnostní aktivita. Rozpadové řady.
5.Emise částic u radinuklidových zdrojů
6.Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření,
7.Rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.
8.Interakce přímo ionizujícího záření s látkou - veličiny popisující interakci přímo ionizujícího záření s látkou.
9.Lineární přenos energie, brzdná schopnost.
10.Interakce nepřímo ionizujícího záření s látkou.
11.Součinitel zeslabení, přenosu energie a absorpce energie. Vztahy mezi těmito veličinami.
12.Veličiny pro popis ionizačních účinků záření.
Osnova cvičení:1.Interakce částic
2.Statistika v radiační fyzice
3.Aktivita
4.Hmotnostní aktivita
5.Radioaktivní rovnováha
6.Emise zdroje
7.Fluence a tok částic
8.Účinné průřezy
9.Interakce fotonu a neutronů
10.Zeslabení svazku záření gama
11.Stínění záření
12.Test
Cíle:Znalosti:
Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:
Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16URF1 (RT)
Rozsah práce:
Kličová slova:dozimetrie, ionizující záření, aktivita, fluence, rovnováha nabitých částic
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1
[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992
[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

Doporučená literatura:
[4] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996
[5] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika
[6] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Předmět:Základy dozimetrie16ZDOZ2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Základy biologických účinků ionizujícího záření a nejnovější radiologické veličiny vycházející z doporučení ICRP a ICRU. Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity a emise neutronových zdrojů. Měření absorbované dávky a expozice.
Osnova:1. Veličina expozice, její definice a historický vývoj.
2. Definice kermy a důvody jejího zavedení. Výpočet kermy pro fotonové záření. Vztah mezi expozicí a kermou.
3. Sdělená energie a její výpočet
4. Absorbovaná dávka, definice a výpočet.
5. Porovnání absorbované dávky s expozicí a kermou.
6. Mikrodozimetrické veličiny - měrná a lineální energie. Rozdíly mezi stochastickými a nestochastickými veličinami v dozimetrii.
7. Biologické účinky ionizujícího záření. Křivky přežití, relativní biologická účinnost. 8.Ekvivalentní dávka a efektivní dávka
9. Operační veličiny k monitorování osob a pracovního prostředí.
10. Systém ochrany před zářením. Usměrňování dávek a dávkové limity.
11. Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity. Měření emise neutronových zdrojů.
12. Problematika měření dávek. Shrnutí problematiky teorie dutiny. Braggova-Grayova teorie dutiny, její důsledky a nedostatky.
13. Použití ionizačních komor k měření dávek. Princip ionizačních komor, technické provedení a aplikace Braggovy-Grayovy teorie.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:
Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16URF1 (RT).
Požaduje se absolvování 16ZDOZ1.
Rozsah práce:
Kličová slova:dozimetrie, ionizující záření, aktivita, expozice, kerma, absorbovaná dávka, ekvivalentní dávka, efektivní dávka
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1
[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992
[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

Doporučená literatura:
[4] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996
[5] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika
[6] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Detektory ionizujícího záření16DETE Průša - - 4+0 zk - 4
Předmět:Detektory ionizujícího záření16DETEIng. Průša Petr Ph.D.----
Anotace:Plynové detektory (ionizační komory, proporcionální, Geigerovy-Müllerovy, koronové detektory), organické a anorganické scintilační detektory, Čerenkovovy počítače, vyhodnocení světla fotonásobičem, parametry a různé typy fotonásobičů, polovodičové detektory , pozičně citlivé detektory, kryogenní detektory.
Osnova:1. Plynové detektory - rozdělení, střed. energie pro vznik 1 iont. páru
2. Proudové ionizační komory - saturovaný proud, ztáty rekombinační/difuzní - dynamická odezva IK, fluktuace ionizačního proudu, měření základních dozimetrických veličin,kompenzační komory
3. Impulsní ionizační komory - odvození časových závislostí odezev a dob sběru, paralelní desková, válcová a kulová komora s úplným/ elektronovým sběrem, štěpné komory v impulsním režimu
4. Proporcionální detektory - plynové zesílení, Diethornovy parametry, vliv prostorového náboje, energetická rozlišovací schopnost, fluktuace tvorby iontových párů, Fano faktor, fluktuace plynového zesílení
5. Tvar výstupního impulsu proporcionálního počítače, rozlišovací doba, počítací charakteristika, detekční účinnost, absolutní měření aktivit alfa a beta, detekce a spektrometrie nízkoenergetických fotonů.
6. Detekce a spektrometrie neutronů proporcionálními počítači - používané jaderné reakce, stěnový efekt, tvar spektra, dekonvoluce spekter, "dlouhý počítač"
7. Geiger - Müllerovy detektory - princip, nesamozhášecí a samozhášecí GM, halogenové počítače, počítací charakteristika, "falešné" impulzy, mrtvá doba, doba zotavení, tvar impulsu GM, typy GM počítačů, detekční účinnost GM počítačů.
8. Koronové detektory - teorie koronového výboje, detekce neutronů, potlačení fotonové odezvy, charakteristické vlastnosti.
9. Úvod do scintilačních detektorů, rozdělení scintilačních detektorů, scintilační proces v organických scintilátorech, energetické stavy pí - elektronů, zářivé a nezářivé přechody, fluorescence, fosforescence, zpožděná fluorescence, migrace excitační energie, samoabsorpce, jednosložkové a vícesložkové scintilátory, konverzní účinnost, emisní spektrum, luminiscenční odezva, časový průběh vysvícení.
10. Použití organických scintilátorů, kapalné scintilátory - detekce a spektrometrie neutronů, tvarová diskriminace. Anorganické scintilátory, rozdělení - scintilace čistých a aktivovaných monokrystalů, scintilátory polykrystalické, skleněné a plynové,- základní parametry a použití anorganických scintilátorů, zvláštní scint. detektory.
11. Čerenkovovy detektory - prahové a diferenciální Č. detektory. Zpracování a vyhodnocení fotonů ze scintilátorů a Č. detektorů - fotonásobiče, fotokatody, dynody, fotodiody, temný proud, šumové impulsy.
12. Polovodičové detektory - stručný přehled teorie, p-n přechodu jako detektor, vyprázdněná oblast, vstupní okénko, polohově citlivé Si detektory, technologie výroby. P-I-N planární a koaxiální struktury (kompenzované Si(Li), HPGe) pro detekci fotonů, chlazení detektorů. Polovodičové detektory z jiných materiálů než Si a Ge.
13. Kryogenní detektory (princip, supravodivé tunelové přechody)
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Principy detekce ionizujícího záření, Hlavní aplikace detektorů ionizujícího, záření, Základy konstrukce detektorů ionizujícího záření

Schopnosti:
Orientace v probírané problematice, zhodnocení parametrů detektorů, výběr detektorů pro danou aplikaci
Požadavky:
Rozsah práce:Ústní zkouška z veškeré probrané látky.
Kličová slova:detektory ionizujícího záření, ionizační komory, proporcinální detektory, Geiger-Müllerovy detektory, organické scintilátory, anorganické scintilátory, čerenkovovy detektory, polovodičové detektory, kryogenní detektory
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:
[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010
[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015
[4] P. Rodnyi: Physical Processes in Inorganic Scintillators,CRC Press, 1997
[5] B.B. Rossi: Ionization Chambers and Counters, McGraw-Hill, New York, 2010
[6] H. Spieler: Semiconductor Detector Systems, Oxford University Press, 2005

Základní praktikum16ZPRA Průša - - 0+2 kz - 2
Předmět:Základní praktikum16ZPRAIng. Průša Petr Ph.D.----
Anotace:Předmět je složen z praktických úloh, jež mají studenty naučit práci s nejzákladnějším vybavením jaderné instrumentace a prakticky je seznámit se základními vlastnostmi ionizujícího záření.
Osnova:
Osnova cvičení:Seznam úloh:
1) Počítací charakteristika GM detektoru
2) Mrtvá doba GM detektoru
3) Statistický charakter radioaktivní přeměny
4) Průchod záření gama látkou
5) Rozptyl záření gama v látce
6) Průchod záření beta látkou
7) Scintilační spektrometrie záření gama, demonstrace antikoincidenčního stínění
8) Koincidenční stanovení aktivity
9) Stanovení dávky termoluminiscenčními dozimetry
10) Stanovení dávky gafchromickými filmy
Cíle:Znalosti:
Zásady bezpečnosti práce s ionizujícím zářením, funkce modulů jaderné instrumentace, možnosti různých druhů detektorů

Schopnosti:
Samostatná práce se základními zařízeními, jaderné instrumentace, zpracování naměřených dat,prezentace naměřených dat, interpretace naměřených dat, bezpečnostní návyky
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální zpracování výsledků měření a vypracování protokolů k jednotlivým úlohám. Samostatné měření a povinná účast.
Kličová slova:Geiger-Müllerův detektor, ionizující záření, zpětný rozptyl, záření gama, záření beta, mrtvá doba, radioaktivita, dozimetrie, termoluminiscence, gafchromický film, spektrometrie gama
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:
[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010
[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:
dozimetrická laboratoř

Bakalářská práce 1, 216BPDZ12 Trojek 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 116BPDZ1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Bakalářská práce 216BPDZ2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:16BPDZ1
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Kvantová mechanika02KVAN Štefaňák 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Kvantová mechanika02KVANdoc. Ing. Štefaňák Martin Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Přednáška popisuje zrod kvantové mechaniky a popis stavů jedné i více kvantových částic prvky Hilbertova prostoru, jakož i jejich časový vývoj, dále popis pozorovatelných veličin operátoru v Hilbertově prostoru a výpočet jejich spekter.


Osnova:1. Experimenty vedoucí ke vzniku QM
2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice
3. Popis stavů v QM
4. Elementy teorie Hilbertových prostorů a operátorů na nich
5. Harmonický oscilátor
6. Kvantování momentu hybnosti
7. Částice v Coulombickém poli
8. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
9. Časový vývoj stavu
10. Částice v elektromagnetickém poli, spin
11. Poruchové metody výpočtu spekter pozorovatelných
12. Systémy více částic
13. Potenciálový rozptyl, tunelový jev
Osnova cvičení:Volná částice
Harmonický oscilátor
Coulombický potenciál
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy a matematickými metodami kvantové mechaniky.

Schopnosti:
Aplikovat matematické metody na problémy kvantové mechaniky
Požadavky:Přednáška vyžaduje dobrou znalost hamiltonovské formulace mechaniky, lineární algebry včetně operací v nekonečně rozměrných prostorech, analýzy ve více proměnných a Fourierovy analýzy.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, Hilbertův prostor, vlnová funkce, pravděpodobnostní předpověď
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Hlavatý, Slabikář kvantové mechaniky.
www.fjfi.cvut.cz > Katedra fyziky > Studentský servis > Elektronické verze přednášek

Doporučená literatura:
[2] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha, 1983.

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1, 216ZBAF12 Doubková, Vaculín 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 116ZBAF1MUDr. Doubková Alena CSc. / Vaculín Šimon2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny). Molekulární genetika (genetická informace, replikace, transkripce a translace, mutace). Genetické inženýrství. Cytologie (buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membránové organely, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Diferenciace a stárnutí. Buněčné faktory a faktory zevního prostředí. Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a reprodukce. Virový genom. Virogeny. Genetika mnohobuněčných organismů. Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp a genotyp, metody hybridizace, Mendelovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost. Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky. Lidský karyotyp, početní a strukturální aberace. Monogenní znaky, normální a patologické. Autozomální a gonozomální dědičnost. Genová vazba a genové mapování. Moderní metody studia lidského genomu. Polygenní znaky. Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy imunogenetiky. Genetika nádorů
Osnova:1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.
4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK
5. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK
6. Páteř, pánev. Lebka.
7. Lebka + spojení na páteři. Fyziologie svalové činnosti.
8. Svaly trupu. Svaly HK + DK. GIT I. Fyziologie GIT.
9. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.
10. GIT II. Fyziologie GIT. Dýchací ústrojí. Dýchání.
11. Uropoetické ústrojí. Spirometrie. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
12. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS.
13. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
14. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova cvičení:1. Klasifikace organismů.
2. Ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.
3. Obecná anatomie.
4. Obecná fyziologie.
5. Fyziologie svalové činnosti.
6. Demonstrace pohybového aparátu.
7. Dýchání.
8. Spirometrie.
9. Fyziologie srdeční činnosti.
10. Fyziologie krve, srážení krve.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o organizaci živých systémů, nebuněčných a buněčných organismech, prokaryotní a eukaryotní buňke. Molekulární a buněčné biologii.

Schopnosti:
Orientace v oblasti obecné genetiky a genetiky člověka, schopnost klasifikace organismů, využití obecné anatomie a fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Živé systémy, buněčné a nebuněčné organismy, molekulární genetika, cytologie, virologie, genetika, cytogenetika, autozomální a gonozomální dědičnost
Literatura:Povinná literatura:
[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998
[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:
[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996
[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997
[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Předmět:Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 216ZBAF2MUDr. Doubková Alena CSc. / Vaculín Šimon-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova:1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.
4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK
5. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK
6. Páteř, pánev. Lebka.
7. Lebka + spojení na páteři. Fyziologie svalové činnosti.
8. Svaly trupu. Svaly HK + DK. GIT I. Fyziologie GIT.
9. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.
10. GIT II. Fyziologie GIT. Dýchací ústrojí. Dýchání.
11. Uropoetické ústrojí. Spirometrie. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
12. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS.
13. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
14. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova cvičení:1. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
4. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.
5. Přehled nervů. CNS.
6. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
7. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy.
8. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:
Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.
Požadavky:Požadováno je absolvování 16ZBAF1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Živé systémy, buněčné a nebuněčné organismy, molekulární genetika, cytologie, virologie, genetika, cytogenetika, autozomální a gonozomální dědičnost
Literatura:Povinná literatura:
[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998
[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:
[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996
[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997
[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Experimentální neutronová fyzika17ENF Rataj - - 2+1 kz - 2
Předmět:Experimentální neutronová fyzik17ENFIng. Rataj Jan Ph.D.-2+1 KZ-2
Anotace:Přednášky jsou zaměřeny především na detailní popis vlastností neutronů, charakteristiku neutronových (reaktorové i nereaktorové) zdrojů, vlastnosti okamžitých a zpožděných neutronů, metody detekce neutronů, reakce neutronů s atomovými jádry, možnosti úpravy polí neutronů, využití a aplikace neutronů v oblasti vědy i průmyslu. Závěr přednášek je věnován metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat.
Přednášky jsou doplněny praktickými experimentálními úlohami z oblasti detekce neutronů, určování charakteristik zpožděných neutronů, studia difúze neutronů v různém prostředí, přípravy a charakteristiky foto-neutronového zdroje a kalibrace neutronových zdrojů. Experimentální úlohy budou probíhat na školním reaktoru VR-1 a v neutronové laboratoři KJR.
Osnova:1. Objev neutronu a jeho vlastnosti, 1 přednáška.
2. Zdroje neutronů a jejich vlastnosti, 1 přednáška.
3. Okamžité a zpožděné neutrony, 1 přednáška.
4. Detekce neutronů, 1 přednáška.
5. Reakce neutronů s atomovými jádry, 1 přednáška.
6. Úprava polí neutronů, 1 přednáška.
7. Aplikace a využití neutronů, 1 přednáška.
8. Zpracování a analýza experimentálních dat, 1 přednáška.
Osnova cvičení:1. Detekce neutronů v aktivní zóně školního reaktoru VR-1, 1 cvičení.
2. Detekce zpožděných neutronů na reaktoru VR-1, 1 cvičení.
3. Studium difúze neutronů, 1 cvičení.
4. Studium fotoneutronového zdroje, 1 cvičení.
5. Kalibrace neutronového zdroje, 1 cvičení.
6. Seminární práce, 1 cvičení - kontrola protokolů z praktických cvičení, prezentace výsledků a diskuze s přednášejícím.
Cíle:Znalosti:
Detailní znalosti vlastností neutronu a jejich reakcí s prostředím, znalost experimentálních metod využívajících neutrony, komplexní znalost průmyslových i vědeckých aplikací neutronů.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v oblasti vědy, výzkumu a dalších předmětech s experimentální tématikou, schopnost přípravy a provedení experimentálních prací, zpracování naměřených hodnot včetně jejich analýzy a interpretace.
Požadavky:17ZAF
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, zpracování a analýza experimentálních dat z praktických cvičení, vypracování protokolů z praktických cvičení, kontrola diskuzí při prezentaci výsledků z praktických cvičení.
Kličová slova:Neutron, experimentální neutronová fyzika, zdroje neutronů, okamžité a zpožděné neutrony, reakce neutronů, detektory neutronů, detekce neutronů.
Literatura:Povinná literatura:
1. Paul Reuss: Neutron Physics, EDP Sciences, 2008, France, ISBN: 978-2-7598-0041-4.
2. Liyuan Liang, Romano Rinaldi, Helmut Schober: Neutron Applications in Earth, Energy and Envirinmental Sciences, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-09415-1.
3. Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

Doporučená literatura:
4. Tatjana Jevremovic: Nuclear Principles in Engineering, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-85607-0.
5. International Atomic Energy Agency: The applications of research reactors, IAEA-TECDOC-1234, Vienna, 2001.

Studijní pomůcky:
Školní reaktor VR-1, neutronová laboratoř KJR.

Jaderné reaktory17JARE Heřmanský - - 2+0 zk - 2
Předmět:Jaderné reaktory17JAREIng. Bílý Tomáš Ph.D. / prof. Ing. Heřmanský Bedřich CSc.-2 ZK-2
Anotace:Úvod. Světový energetický problém. Dosavadní vývoj energetických reaktorů. Jaderné štěpné reaktory, palivové články, aktivní zóna, řídící systémy, bezpečnostní systémy, ochranná obálka. Dělení reaktorů do IV. generací. Základní typy jaderných energetických reaktorů: koncepce, charakteristické rysy, uspořádání, dosavadní vývoj, zastoupení ve světě, perspektivy. Tlakovodní reaktory (PWR). PWR západní koncepce (Westinghouse, KWU, Framatom). reaktory VVER, jaderná elektrárna Temelín. Varné reaktory, těžkovodní reaktory, rychlé množivé reaktory, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory. Druhá jaderná éra, reaktory III. generace (EPR, AP-1000, VVER 1200). Reaktory IV. generace:. Iniciativa GIF a INPRO. Hodnocení, selekce a výběr navržených systémů. Šest zvolených koncepcí. Scénáře světového vývoje ICRP, vodíková energetika, úloha jaderné energie v dlouhodobém výhledu.
Osnova:1. Úvodní přednáška - 1 přednáška,
Začlenění do studia a návaznosti. Energetický problém. Jaderná energetika ve světě. 1. a 2. jaderná éra. Jaderný energetický reaktor a jeho části, jaderná elektrárna, systém odvodu tepla, bezpečnostní systémy, ochranná obálka.
2. Základní typy jaderných energetických reaktorů - 1 přednáška,
1. jaderná éra, jaderná energetika ve světě, JE v provozu, JE ve výstavbě, JE plánované a smluvně zajištěné. Trvale odstavené jaderné elektrárny. Jaderná energetika a EU.
3. Jaderné reaktory II. generace - 6 přednášek
Tlakovodní reaktory (PWR): vývoj, koncepce, uspořádání JE. PWR západní koncepce: Westinghouse, Combustion Engineering, ABB+CE, KWU, FRAMATOM. JE s reaktory VVER: zvláštnosti VVER, reaktory V-230 a V-213, JE V1, barbotážní systém, ochranná obálka s ledovým kondenzátorem. Reaktory VVER-1000: koncepce, uspořádání a části reaktoru, primární okruh a ochranná obálka. Porovnání VVER a západních PWR. Varné reaktory(BWR): koncepce BWR, reaktory: General Electric, švédské BWR, ABWR. Těžkovodní reaktory (HWR): vývoj, Kanadské reaktory CANDU-950, československý reaktor KS 150. Rychlé množivé reaktory (FBR): vývoj, koncepce, palivové články, bezpečnost, Super Phenix. Vysokoteplotní reaktory HTGR: koncepce, uspořádání, konstrukce, palivo, bezpečnost HTGR, Fort St. Vrain, THTR-300, modulová koncepce HTGR, PBMR.
4. Jaderné reaktory III. generace - 3 přednášky
Požadavky na reaktory III. generace, EUR. Výběr nového zdroje, systémy ABWR, AP-1000, ESBWR, GT-MHR, PBMR, SWR-1000. Projekty: evropský tlakovodní reaktoru EPR, EP/AP 1000, VVER III. generace: JE-91/99, JE VVER-1000 Typ V-392 (JE-92), JE VVER-2006. Bezpečnostní funkce a systémy. Systémy havarijního chlazení aktivní zóny. Systémy odvodu tepla z reaktoru přes sekundární okruh. Ochranná obálka a pod.
5. Jaderné reaktory IV. generace - 1 přednáška,
Iniciativa GIF a INPRO. Hodnocení, selekce a výběr navržených systémů. Šest zvolených koncepcí (GFR, LFR, MSR, SFR, SGWR a VHTR). Perspektivy pro 21. století: scénáře světového vývoje ICRP, úloha jaderné energie v dlouhodobém výhledu.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Přehled o jaderné energetice. Orientace v různých typech reaktorů - přednosti, nedostatky, současný stav, výhledy. Podrobná znalost koncepce a konstrukce tlakovodních reaktorů elektráren Dukovany a Temelín.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech (17TERR, 17DYR, 17JBEZ).
Požadavky:17ZAF
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek.
Kličová slova:Jaderné reaktory, palivové články, aktivní zóna, řídící systémy, bezpečnostní systémy, ochranná obálka, reaktory III. generace, reaktory IV. generace, tlakovodní reaktory, reaktory VVER, EPR, AP-1000, VVER 1200, varné reaktory, těžkovodní reaktory, rychlé množivé reaktory, vysokoteplotní reaktory, GIF, INPRO, ICRP, vodíková energetika.
Literatura:Povinná literatura:
1. Heřmanský B.: "Jaderné reaktory I. a II.", Praha 2010.

Doporučená literatura:
2. Weinberg, A.M., Spiewak, I., Barkenbus, J.N.: "The Second Nuclear Era".Oak Ridge As. Universities, 1984.
3. Ingemarsson, K.F.: "European Utility Requirement - ten years on". Nuclear Europe Worldscan, Summer 2002 Edition.
4. "Generation IV Roadmap Technology Goals for Generation IV Nuclear Energy Systems". US DOE NERAC, GIF-019, December 2002.
5. "International Conference on Innovative Technologies for Nuclear Fuel Cycles and Nuclear Power (INPRO)" 23-26 June 2003, Vienna.

Základy fyziky pevných látek11ZFPL Kraus, Fojtíková 2+0 kz - - 2 -
Předmět:Základy fyziky pevných látek11ZFPLprof. RNDr. Kraus Ivo DrSc.2 KZ-2-
Anotace:Obsahem přednášky je výklad základních fyzikálních a mechanických vlastností krystalických pevných látek z hlediska jejich mikroskopické stavby.
Osnova:1. Vazby v krystalech.
2. Vybrané pojmy z teorie pevných látek.
3. Struktura krystalů.
4. Mřížkové poruchy.
5. Tepelné vlastnosti pevných látek.
6. Difúze v pevných látkách.
7. Elektrické vlastnosti kovů.
8. Fyzika polovodičů.
9. Diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, antiferromagnetizmus, ferimagnetizmus.
10. Rentgenová, neutronová a elektronová difrakce.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získat představu o mikroskopické stavbě pevných látek.
Schopnosti:
Porozumět fyzikální podstatě mechanických a fyzikálních vlastností pevných látek.
Požadavky:Znalost základů kvantové mechaniky a statistické fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Krystaly, kovy, polovodiče, izolanty, difrakční metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1]. Kraus, I., Fiala, J.: Elementární fyzika pevných látek. Vydavatelství ČVUT, Praha 2016.
Doporučená literatura:
[2]. Kraus I.: Úvod do fyziky kovů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.
[3]. Kraus, H. Frank., I. Kratochvílová: Úvod do fyziky pevných látek, ČVUT 2009.

Klinická propedeutika16KPR Votrubová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Klinická propedeutika16KPRMUDr. Votrubová Jana CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Seznámit posluchače se základy anamnézy, fyzikálními vyšetřovacími metodami, vyšetřovacími metodami jednotlivých orgánů, hematologickým a biochemickým vyšetřením, anestezií a punkcemi.
Osnova:1. Anamnéza: rodinná - osobní - pracovní - farmakologická, fyziologické funkce, anamnéza nynějšího onemocnění a význam anamnézy pro snížení radiační dávky.
2. Fyzikální vyšetřovací metody (pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum, celkové vyšetření nemocného - vědomí, tělesné proporce, kůže, teplota, tep, dech) versus zobrazovací metody.
3. Vyšetření hlavy a krku, vyšetření ústrojí dýchacího - poslech, funkční vyšetření plic, sputum,RTG, bronchoskopie, broncho alveolární laváž, CT, HRCT a vyšetření soustavy kardiovaskulární - poslech srdečních ozev, EKG, echokardiografie, RTG, invazivní vyšetření srdce, funkční vyšetření srdce, vyšetření tepen, vyšetření žilního systému.
4. Vyšetření břicha, vyšetření soustavy trávicí - sonografie, endoskopické metody, RTG, CT, punkční metody, izotopová vyšetření, funkční vyšetření, vyšetření ledvin a močových cest - fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sonografie, TRG, CT, isotopová vyšetření, funkční vyšetření.
5. Vše včetně základů hematologického a biochemického vyšetření.
6. Náhlé příhody břišní, kýly, pancreatitis acuta, symptomatologie obstrukční žloutenky, neprůchodnost střevní, apendicitida.
7. Vyšetření pohybové soustavy - klouby, páteř, kostra, svalstvo, vazivo - základy neurologického vyšetření, základy vyšetřování v endokrinologii.
8. Zlomeniny, poranění hlavy, intrakraniální krvácení, poranění hrudníku, poranění páteře a míchy, poranění břicha, katetry, kanyly, drény, operační rána, komplikace hojení, komplikace pooperačních stavů.
9. Anestezie místní a celková, instrumentace u drobných výkonů, příprava nemocného k operaci, odpověď organismu na trauma a operaci, pooperační komplikace.
10. Základy punkční techniky - venepunkce, možnosti žilních přístupů, hrudní punkce, perikardiální punkce, abdominální punkce, lumbální punkce, kloubní punkce, punkce kostní dřeně, trepanobiopsie, lienální punkce, punkce lymfatických uzlin.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání znalostí o fyzikálních vyšetřovacích metodách používaných pro jednotlivé orgány.

Schopnosti:
Vytvářet anamnézy na základě dat získaných při standardních vyšetřeních jednotlivých orgánů.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Anamnéza, fyzikální vyšetřovací metody, EKG, RTG, CT, isotopová vyšetření, anestezie, punkce
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ladislav Chrobák et al, Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, 1.
vydání, 1997
[2] Pavel Klener et al, Vnitřní lékařství - Propedeutika, Galén, 2003

Doporučená literatura:
[3] Way L.W., Současná chirurgická diagnostika a léčba, Praha, Grada, 1998
(ISBN: 80-7169-397-9)

Základy elektroniky 1, 212ZEL12 Pavel 2+1 z,zk 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Základy elektroniky 112ZEL1Ing. Pavel Jaroslav2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů. Měly by zde být položeny základy k pochopení funkčnosti obvodů s rezistory, kapacitory, induktory, diodami a tranzistory. Předmět by měl rovněž seznámit studenty i s partiemi, týkající se Fourierových řad, Laplaceovy transformace, stability obvodů a vzorkování.
Osnova:1. Kirchhoffovy zákony
2. Řešení lineárních obvodů v časové oblasti
3. Ustálený harmonický režim
4. Přenos a frekvenční charakteristiky obvodů
5. Pásová teorie polovodičů
6. Přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory
7. Neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace
8. Zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů
9. Vzorkování, transformace časově závislých signálů
10. Elektrické točivé stroje.

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Osnova cvičení:použití Kirchhoffových zákonů v lineárních obvodech, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, frekvenční charakteristiky jednoduchých obvodů, derivační a integrační obvodů - podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení lineárních obvodů.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Kirchhoffovy zákony, lineárních obvody, ustálený harmonický režim, přenos a frekvenční charakteristiky obvodů, pásová teorie polovodičů, přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory, neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace, zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů, vzorkování, transformace časově závislých signálů, elektrické točivé stroje.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika I, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta1.htm

Doporučená literatura:
[2] M.Mikulec,V.Havlíček,Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2,skripta ČVUT,1997

Předmět:Základy elektroniky 212ZEL2Ing. Pavel Jaroslav-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Předmět je zaměřen na problematiku spínacích prvků, operačních zesilovačů, generaci harmonických a neharmonických signálů, napěťových zdrojů, vedení signálů na vyšších frekvencích a A-D i D-A převodníků. Celá rozsáhlá partie je též věnována celé řadě digitálních logických obvodů včetně mikroprocesorů.
Osnova:1. Impulsní signály v lineárních obvodech
2. Spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů
3. Tyristory
4. Operační zesilovače
5. Generace harmonických a neharmonických signálů
6. Vedení
7. Digitálně analogové a analogově digitální převodníky
8. Digitální logické kombinační a sekvenční obvody
9. Mikropočítače

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Osnova cvičení:podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je získat základní znalosti v oblasti jak analogové tak i digitální elektroniky.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení problémů z oblastí analogové a digitální elektroniky.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Impulsní signály v lineárních obvodech, spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů, tyristor, operační zesilovače, generace harmonických a neharmonických signálů, vedení, digitálně analogové a analogově digitální převodníky, digitální logické kombinační a sekvenční obvody, mikropočítače.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika II, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta2.htm

Doporučená literatura:
[2] Fredrick W. Hughes, Illustrated Guidebook to Electronic Devices and Circuits, Prentice-Hall, 1983

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: