Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumDiagnostika materiálů
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Rovnice matematické fyziky01RMF Klika 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Rovnice matematické fyziky01RMFdoc. Ing. Klika Václav Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Obsahem předmětu je řešení integrálních rovnic, teorie zobecněných funkcí, klasifikace parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálních transformací a řešení parciálních diferenciálních rovnic (okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici, smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici).
Osnova:1. Úvod do funkcionální analýzy - faktorové prostory funkcí, Hilbertovy prostory, vlastnosti skalárního součinu, ortonormální báze, fourierovské rozvoje, ortogonální polynomy, hermitovské operátory, spektrum operátoru a jeho vlastnosti, omezené operátory, spojité operátory, eliptické operátory.
2. Integrální rovnice - integrální operátor a jeho vlastnosti, separabilní jádro operátoru, metoda postupných aproximací, metoda iterovaných jader, Fredholmovy integrální rovnice, Volterrovy integrální rovnice.
3. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic - definice, typy excentricity PDR, transformace parciálních diferenciálních rovnic do normálních tvarů, klasifikace PDR, typologie úloh, rovnice a úlohy matematické fyziky.
4. Teorie zobecněných funkcí - třída testovacích funkcí, superstejnoměrná konvergence, třída zobecněných funkcí, elementární operace v distribucích, zobecněné funkce s pozitivním nosičem, pokročilé operace v distribucích: tenzorový součin a konvoluce, temperované distribuce.
5. Teorie integrálních transformací - klasická a zobecněná Fourierova transformace, klasická a zobecněná Laplaceova transformace, Fourierovo a Laplaceovo desatero, aplikace.
6. Řešení diferenciálních rovnic - fundamentální řešení operátorů, základní věta o řešení PDR, odvození obecných řešení.
7. Okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
8. Smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
Osnova cvičení:1. Hilbertovy prostory funkcí
2. Lineární operátory na Hilbertových prostorech
3. Integrální rovnice
4. Parciální diferenciální rovnice
5. Teorie zobecněných funkcí
6. Laplacova transformace
7. Fourierova transformace
8. Fundamentální řešení operátorů
9. Základní rovnice matematické fyziky
10. Eliptické diferenciální rovnice
11. Smíšená úloha
Cíle:Znalosti:
Teorie zobecněných funkcí a její aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, včetně smíšené úlohy.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, vybrané partie matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01VYMA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematické metody ve fyzice, distribuce, integrální transformace, parciální diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky: Teorie zobecněných funkcí, CVUT, Praha, 2004,
[2] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky II. Integrální rovnice, eliptické operátory, CVUT, Praha, 2017
[3] V.S. Vladimirov : Equations of Mathematical Physics, Marcel Dekker, New York, 1971
[4] Č. Burdík, O. Navrátil : Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008

Doporučená literatura:
[5] L. Schwartz - Mathematics for the Physical Sciences, Dover Publication, 2008
[6] I. M. Gel'fand, G. E. Shilov, Generalized Functions. Volume I: Properties and Operations, Birkhäuser Boston, 2004

Numerické metody 201NME2 Beneš - - 2+0 kz - 2
Předmět:Numerické metody 201NME2prof. Dr. Ing. Beneš Michal-2+0 KZ-2
Anotace:Obsahem předmětu je výklad numerických metod pro řešení okrajových a smíšených úloh pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Jedná se o metody převodu okrajové úlohy na počáteční a metodu konečných diferencí pro eliptické, parabolické a hyperbolické parciální diferenciální rovnice.
Osnova:I.Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajové úlohy
1.Metoda střelby
2Metoda přesunu okrajové podmínky
3.Metoda sítí
4.Řešení nelineárních rovnic
II.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu
1.Metoda sítí pro lineární rovnice druhého řádu
2.Základ pojmů konvergence a odhad chyb
3.Metoda přímek
III.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu
1.Metoda sítí pro rovnici o jedné prostorové proměnné
2.Metoda přímek
IV.Numerické řešení hyperbolických zákonů zachování
1.Formulace a vlastnosti hyperbolických zákonů zachování
2.Nejjednodušší diferenční metody
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Numerické metody založené na převodu okrajové úlohy na úlohu počáteční, metoda sítí pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice.

Schopnosti:
Použití uvedených numerických metod na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe včetně implementace na výpočetní technice a stanovení chyby aproximace.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, 12NME1).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu pro řešení vybrané okrajové úlohy. Výsledek je ověřen u zkoušky prezentací funkčnosti programu.
Kličová slova:Okrajové a smíšené úlohy pro diferenciální rovnice, metoda střelby, metoda konečných diferencí, diferenční schéma, metoda energetických nerovností pro vyšetřování vlastností numerických schémat, explicitní a implicitní metody, zákony zachování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] A.A. Samarskij, Teoria raznostnych schem, Moskva, Nauka 1983
[2] J.W. Thomas, Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, Springer Science & Business Media, 2013
[3] E.Vitásek, Numerické metody, SNTL, Praha 1987
[4] R.J. LeVeque, Numerical methods for conservation laws, Basel Birkhäuser 1992

Doporučená literatura:
[5] E. Godlewski a P.-A. Raviart, Numerical approximation of hyperbolic systems of conversation laws, New York, Springer 1996

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky C, Pascal, Fortran.

Kvantová mechanika02KVAN Štefaňák 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Kvantová mechanika02KVANdoc. Ing. Štefaňák Martin Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Přednáška popisuje zrod kvantové mechaniky a popis stavů jedné i více kvantových částic prvky Hilbertova prostoru, jakož i jejich časový vývoj, dále popis pozorovatelných veličin operátoru v Hilbertově prostoru a výpočet jejich spekter.


Osnova:1. Experimenty vedoucí ke vzniku QM
2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice
3. Popis stavů v QM
4. Elementy teorie Hilbertových prostorů a operátorů na nich
5. Harmonický oscilátor
6. Kvantování momentu hybnosti
7. Částice v Coulombickém poli
8. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
9. Časový vývoj stavu
10. Částice v elektromagnetickém poli, spin
11. Poruchové metody výpočtu spekter pozorovatelných
12. Systémy více částic
13. Potenciálový rozptyl, tunelový jev
Osnova cvičení:Volná částice
Harmonický oscilátor
Coulombický potenciál
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy a matematickými metodami kvantové mechaniky.

Schopnosti:
Aplikovat matematické metody na problémy kvantové mechaniky
Požadavky:Přednáška vyžaduje dobrou znalost hamiltonovské formulace mechaniky, lineární algebry včetně operací v nekonečně rozměrných prostorech, analýzy ve více proměnných a Fourierovy analýzy.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, Hilbertův prostor, vlnová funkce, pravděpodobnostní předpověď
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Hlavatý, Slabikář kvantové mechaniky.
www.fjfi.cvut.cz > Katedra fyziky > Studentský servis > Elektronické verze přednášek

Doporučená literatura:
[2] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha, 1983.

Technická mechanika14TEM Kunz 4 z,zk - - 4 -
Předmět:Technická mechanika14TEMprof. Ing. Kunz Jiří CSc.----
Anotace:Předmět představuje spojovací článek mezi teoretickými poznatky z mechaniky tuhých těles, získanými v rámci základního kursu fyziky, a následujícími inženýrskými disciplínami, věnovanými analýze napětí a deformací, ke kterým dochází v reálných tělesech a konstrukčních částech. Základní zákonitosti statiky, kinematiky a dynamiky a jejich aplikace.
Osnova:1. Statika.
1. 1 Základní definice a zákony.
1. 2 Rovnováha útvarů vázaných, druhy podpor.
1. 3 Vnitřní statické účinky (posouvající síla, ohybový a krouticí moment) u nosníků.
1. 4 Příhradové nosníky (osové síly v prutech).
1. 5 Statika a pasivní odpory (smykové tření, odpor při valení).
2. Kinematika.
2. 1 Kinematika hmotných bodů - základní principy.
2. 2 Kinematika tuhých těles - druhy pohybu, matematický popis.
2. 3 Současné pohyby (unášivý, relativní a absolutní pohyb).
2. 4 Kinematika mechanismů, metody řešení.
3. Dynamika.
3. 1 Dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů - základní principy.
3. 2 Dynamika tuhého telesa, princip virtuálních prací.
3. 3 Momenty setrvačnosti a jejich výpočet.
3. 4 Kinetická energie pohybujících se těles.
Osnova cvičení:Výpočet reakcí a vnitřních statických účinků u nosníků. Výpočet osových sil v prutech příhradové konstrukce. Řešení jednoduchých kinematických a dynamických úloh. Výpočet momentů setrvačnosti těles různých geometrií.
Cíle:Znalosti:
Získat základní teoretické znalosti ze statiky, kinematiky a dynamiky s ohledem na použití v inženýrské praxi.

Schopnosti:
Být schopen spočítat reakce v podporách různých druhů, vnitřní statické účinky u nosníků a osové síly u příhradových nosníků. Být schopen řešit jednoduché úlohy týkající se kinematiky a dynamiky těles a mechanických soustav.
Požadavky:Fyzika - mechanika.
Matematická analýza.
Rozsah práce:
Kličová slova:Podmínky rovnováhy, reakce, nosníky, příhradové nosníky, posouvající síla, ohybový moment, tření, kinematika těles, kinematické mechanismy, dynamika těles, Newtonovy zákony, momenty setrvačnosti, potenciální a kinetická energie, pohybové rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kunz,J.: Technická mechanika. Praha, Vydavatelství ČVUT 1993.
[2] Kunz,J.: Technická mechanika. Statika s příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014 (in Czech).
Doporučená literatura:
[3] Crandall,S.H. - Dahl,N.C. - Lardner,T.J.: An introduction to the mechanics of solids. Tokyo, McGraw-Hill Kogakusha 1972.

Dynamika lineárních soustav14DYLS Kunz - - 2+0 z,zk - 2
Předmět:Dynamika lineárních soustav14DYLSprof. Ing. Kunz Jiří CSc.----
Anotace:Nahrazení lineárních mechanických soustav jednoduchými výpočtovými modely, tvořenými soustavou diskrétních prvků. Volné a vynucené kmitání mechanických systémů s jedním a dvěma stupni volnosti. Odvození pohybových rovnic a jejich řešení. Hodnocení stability pohybu.
Osnova:1. Výpočtový model mechanických systémů - soustava diskrétních prvků (hmota, pružina, tlumič).
2. Odvozování pohybových rovnic z podmínek rovnováhy a pomocí Lagrangeových rovnic.
3. Vlastní a vynucené kmitání mechanických systémů o jednom a dvou stupních volnosti (řešení pohybových rovnic s nulovou nebo periodickou pravou stranou, stanovení frekvenčních a amplitudových charakteristik, resonance, antiresonance, vliv tlumení, atd.).
4. Kmitání systémů vyvolané odstředivými silami, kinematickým buzením způsobeným nerovnostmi tratě apod.
5. Laděné tlumiče pro podélné a torzní kmitání.
6. Obecné periodické děje (buzení, kmitání), aplikace Fourierova rozvoje.
7. Základy teorie určování stability pohybu - definice, metoda charakteristických exponentů apod.
Osnova cvičení:Odvozování pohybových rovnic .
Řešení vlastního a vynuceného kmitání mechanických systémů.
Silové nebo kinematické buzení kmitání.
Cíle:Znalosti:
Získat základní poznatky o matematickém modelování lineárních mechanických systémů pomocí diskrétních prvků.
Schopnosti:
Schopnost sestavit a řešit pohybové rovnice mechanických systémů o jednom nebo dvou stupních volnosti.
Požadavky:Základy teoretické dynamiky.
Technická mechanika.
Matematická analýza.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kmitání lineárních mechanických systémů, výpočtový model, diskrétní prvky - hmota, pružina, viskózní tlumič, pohybové rovnice, vlastní a vynucené kmitání, stupně volnosti, resonance a antiresonance, Fourierova transformace, stabilita pohybu, metoda charakteristických exponentů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kunz,J.: Kmitání lineárních systémů. Praha, České vysoké učení technické v praze 2009.
Doporučená literatura:
[2] Brepta,R.-Půst,L.-Turek,F.: Mechanické kmitání. Praha, Sobotáles 1994.

Fyzika kovů 111FKO1 Klepáček, Kraus 2+0 zk - - 3 -
Předmět:Fyzika kovů 111FKO1prof. RNDr. Kraus Ivo DrSc.2 ZK-3-
Anotace:Obsahem předmětu jsou fyzikální základy nauky o kovech.
Osnova:1. Vazbové síly v pevných látkách.
2. Vlastnosti elektronového plynu.
3. Pásová struktura pevných látek.
4. Struktura kovů.
5. Poruchy v krystalech.
6. Difúze.
7. P Elektrické vlastnosti kovů.
8. Tepelné vlastnosti kovů.
9. Magnetismus.
10. Experimentální techniky difrakční analýzy.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Pochopení fyzikálního pozadí specifických vlastností kovů.

Schopnosti:
Orientace v problematice kovových materiálů.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Pevná látka, fyzikální vlastnosti kovů, experimentální metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1]. I. Kraus, Úvod do fyziky kovů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.

Doporučená literatura:
[2]. M.P.Marder: Condensed Matter Physics. J.Wiley, New York, 2000.

Fyzika kovů 214FKO2 Karlík, Čech - - 6 z,zk - 6
Předmět:Fyzika kovů 214FKO2prof. Dr. Ing. Haušild Petr / prof. Dr. RNDr. Karlík Miroslav / prof. RNDr. Kraus Ivo DrSc.----
Anotace:Předmět se zabývá fyzikální podstatou procesů probíhajících při výrobě a tepelně-mechanickém zpracování kovových materiálů. Zahrnuje krystalizaci, popis krystalových poruch, teorii tuhých roztoků, teorii dislokací, difuzi, zpevnění a odpevnění kovů a slitin.
Osnova:1. Termodynamika vícefázových soustav (roztoky a jejich volná energie, heterogenní rovnováha - Gibbsovo fázové pravidlo, směsné fáze, směsi fází). 2. Teorie tuhých roztoků, model párových vazeb. 3. Tuhnutí binárního systému (homogenní a heterogenní nukleace). 4. Mikrostruktura a fáze, poruchy krystalové mříže. 5. Difuze v kovech a slitinách. 6. Fázové transformace v pevné fázi (martenzitická a bainitická transformace, precipitace). 7. Teorie dislokací (napěťové a deformační pole dislokací). 8. Teorie dislokací (energie dislokací, nakupení, síly na dislokaci). 9. Teorie dislokací (rozštěpení dislokací, Peierls-Nabarrovo napětí). 10. Mechanické dvojčatění. Interakce dislokací s překážkami (jiné dislokace, příměsové atomy, precipitáty, hranice zrn, odvození Hall-Petchova vztahu). 11. Zpevnění plastickou deformací (monokrystaly, polykrystaly). 12. Statické zotavení, statická rekrystalizace. 13. Dynamické zotavení, dynamická rekrystalizace.
Osnova cvičení:1. Krystalové struktury, parametr směstnání, intersticiální polohy. 2. Fázové diagramy, Gibbsovo fázové pravidlo. 3. Termodynamika fázových diagramů, společná tečna. 3. Použití pákového pravidla v binárních a ternárních fázových diagramech. 4. Nukleace v kovech a slitinách. 5. Úvod do bodových poruch.. Difuze v kovech a slitinách - řešení Fickových zákonů. 7. Difuze ve slitinách - Kirkendallův jev, koeficient vzájemné difuze, Matanova analýza. 8. Dislokace - napěťové pole, síly, energie. 9. Dislokace - pohyb, rozštěpení, dislokační reakce. 10. Systém Fe-C, fázová pole. 11. Fázové transformace v ocelích, zušlechťování. 12. Digramy izotermického rozpadu austenitu (IRA). 13. Diagramy anizotermického rozpadu austenitu (ARA).
Cíle:Znalosti:
Porozumění základním fyzikálním jevům, které probíhají při tavení, krystalizaci, chladnutí a termomechanickém zpracování kovových materiálů.

Schopnosti:
Orientace ve fázových diagramech a jejich používání, identifikace mikrostruktury různých kovových materiálů .
Požadavky:Předmět je možné zapsat po absolvování Termodynamiky a statistické fyziky a Fyziky kovů 1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Teorie tuhých roztoků, teorie dislokací, difuze, krystalizace, fázové transformace, zpevnění, odpevnění.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Machek, V. - Sodomka, J.: Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály, 1. část, ČVUT - Fakulta dopravní, 2001.
[2] Machek, V. - Sodomka, J.: Struktury kovových materiálů (Nauka o materiálu - 1. část), ČVUT - Fakulta dopravní, 2006.
[3] Ptáček, L. a kol., Nauka o materiálu I., CERM s.r.o., Brno, 2001.
[4] MATTER, Výukový program University of Liverpool, CD-ROM, k dispozici na KMAT
(X:\ MATTER CD.exe) nebo na adrese http://www.matter.org.uk.

Doporučená literatura:
[5] Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM s.r.o., Brno, 2002.
[6] Fiala, J. - Mentl, V. - Šutta, P.: Struktura a vlastnosti materiálů, Academia, Praha, 2003.
[7] Pokluda, J., Kroupa F., Obdržálek, L. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek (Kovy, keramika, plasty),VUT (PC-DIR s.r.o), Brno 1994.
[8] Kroupa, F. - Machová, A.: Fyzika kovů I (Teorie dislokací), ČVUT 1988, 205 s.
[9] Cahn, R.W. - Haasen, P. (Eds.): Physical metallurgy, North-Holland, Amsterdam, 1996.

Elastomechanika 114EME1 Materna, Oliva - - 4 z,zk - 4
Předmět:Elastomechanika 114EME1Ing. Materna Aleš Ph.D. / doc. Ing. Oliva Vladislav CSc.----
Anotace:Úvodní předmět pro řadu navazujících přednášek z oblasti mechaniky kontinua a pevnosti. První část obsahuje podrobnou teorii napětí, malých deformací a lineární elasticity. V další části se od teoretické mechaniky kontinua logicky přechází k praktickému inženýrskému řešení jednoduchých úloh o tahu, ohybu, smyku a krutu v příčných průřezech prutů a nosníků.
Osnova:1. Tenzory
2. Deformace: Lagrangeovy a Eulerovy souřadnice, tenzor konečných deformací, tenzor malých deformací, tenzor rotace, rovnice kompatibility.
3. Napětí: vnitřní síly, vektor napětí, Cauchyho tenzor napětí, rovnice rovnováhy, hlavní napětí, oktaedrické napětí, Mohrovy kružnice.
4. Základy teorie pružnosti: zobecněný Hookův zákon, lineární rovnice matematické teorie pružnosti a okrajové podmínky, Saint-Venantův princip, princip superpozice, rovnice Beltrami-Michellovy, rovnice Lamého, potenciální a komplementární energie deformace vnitřních a vnějších sil, variační principy v pružnosti, Castiglianovy věty, princip metody konečných prvků, rovnice elasticity ve válcových souřadnicích.
5. Matematické a inženýrské řešení úloh pružnosti, podmínky plasticity, únavový lom, tvárný a křehký lom.
6. Pruty a nosníky: charakteristiky příčného průřezu, síly a momenty v průřezu, zatížení a uložení, staticky neurčité případy.
7. Tah a tlak prutů: staticky neurčité případy, tenkostěnná tlaková nádoba, náhlé změny geometrie a zatížení.
8. Ohyb přímých prutů - napětí: prostý ohyb, příčné zatížení, Schwedlerovy věty, smyková napjatost v symetrických a tenkostěnných průřezech.
9. Ohyb přímých prutů - deformace: průhyb, úhel natočení a křivost ohybové čáry, diferenciální rovnice ohybové čáry, energetické metody.
10. Staticky neurčité přímé nosníky, třímomentová věta.
11. Křivé pruty: ohybové napětí a změny křivosti, tenké křivé pruty, rámy.
12. Krut prutu s kruhovým průřezem: rozložení napětí a geometrie deformace.
Osnova cvičení:Tenzor deformace a napětí, tah a tlak prutů, ohyb nosníků, analýza tlustostěnné trubky namáhané vnitřním přetlakem.
Cíle:Znalosti:
Základní teoretická úloha lineární elasticity - pojmy, předpoklady, formulace, postupy řešení a možná zjednodušení. Souvislost teoretické mechaniky kontinua s tradičním pojetím technické pružnosti. Standardní metody výpočtu napětí a deformace prutů a nosníků.

Schopnosti:
Výpočet průhybu, deformací a napjatosti v prutech a nosnících. Orientace ve formulaci a způsobech řešení obecnějších modelových úloh elasticity.
Požadavky:Technická mechanika (14TEM) - Statika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Tenzory, teorie napětí, teorie malých deformací, teorie lineární pružnosti, tah a tlak prutů, ohyb přímých prutů a nosníků, křivé pruty a rámy, krut prutu s kruhovým průřezem.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Oliva, V.: Aplikovaná mechanika kontinua I - Elastomechanika. [Vysokoškolská skripta FJFI]. ČVUT v Praze 1982
[2] Oliva, V.: Elastomechanika I. [Písemné podklady k přednáškám P-KMAT-805/10]. Praha, ČVUT-FJFI-KMAT 2010, 90 s

Doporučená literatura:
[3] Brdička, M. - Samek, L. - Sopko, B. : Mechanika kontinua. Academia 2005, ISBN: 80-200-1344-X
[4] Šejnoha, J. - Bittnarová, J.: Pružnost a pevnost 10. [Vysokoškolská skripta FS]. Vydavatelství ČVUT, 2000.
[5] Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I. [Vysokoškolská skripta FSI] Ediční středisko ČVUT 2001.
[6] Servít, R. - Doležalová, E. - Crha, M.: Teorie pružnosti a plasticity I. SNTL/ALFA, Praha 1981.
[7] Sochor, M.: Strength of Materials. [Vysokoškolská skripta - FSI]. Vydavatelství ČVUT 2000.

Zkoušení a zpracování kovů a slitin14ZZKS Karlík, Lauschmann, Mušálek - - 4 kz - 4
Předmět:Zkoušení a zpracování kovů a slitin14ZZKSdoc. Ing. Lauschmann Hynek CSc.----
Anotace:Zkouška tahem, měření tvrdosti, zkouška rázem v ohybu, technologické zkoušky, zkoušení únavy, zkoušky tečení. Světelná mikroskopie, příprava vzorků pro mikro- a makropozorování. Slévání, tváření, svařování, pájení, prášková metalurgie, speciální výrobní postupy. Výroba a zpracování slitin mědi, hliníku, titanu a speciálních slitin neželezných kovů.
Osnova:1. Základní zkoušky materiálu
1. 1 Zkouška tahem.
1. 2 Měření tvrdosti.
1. 3 Zkoušky rázem v ohybu.
1. 4 Technologické zkoušky.
1. 5 Zkoušení únavy.
1. 6 Zkoušky tečení.
2. Úvod do metalografie
2. 1 Světelná mikroskopie, metalografický mikroskop.
2. 2 Příprava vzorků pro mikro- a makropozorování.
3. Úvod do technologie výroby a zpracování kovů
3. 1 Slévání.
3. 2 Tváření.
3. 3 Svařování.
3. 4 Pájení.
3. 5 Prášková metalurgie.
3. 6 Speciální výrobní postupy.
3. 7 Výroba a zpracování slitin mědi, hliníku, titanu a speciálních slitin neželezných kovů.
Osnova cvičení:1. Statická zkouška tahem.
2. Měření tvrdosti.
3. Zkouška rázem v ohybu, přechodová teplota.
4. Zkouška hloubením (Erichsenova).
5. Zkoušení únavy.
6. Metalografický mikroskop.
7. Příprava vzorků, zviditelnění struktury.
8. Slévání.
9. Dílenské technologie - exkurze.
Cíle:Znalosti:
Cílem studia je vytvořit přehled o základních mechanických zkouškách materiálu, vlastnostech, o nichž tyto zkoušky vypovídají, a o základních strojírenských výrobních techologiích.

Schopnosti:
Návrh, provedení a vyhodnocení základních materiálových zkoušek.
Požadavky:Úvodní předmět bez apriorních požadavků.
Rozsah práce:Povinná účast na všech cvičeních, písemná a ústní zkouška.
Kličová slova:Zkouška tahem, tvrdost, vrubová houževnatost, únava materiálu, tečení materiálu, mikroskopie, metalografie, technologie, slévání, tváření, svařování, pájení, prášková metalurgie, měď, hliník, titan.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Machek V., Sodomka J.: Nauka o materiálu, kovy a kovové materiály 1. a 2. část (skriptum). Praha, Vydavatelství ČVUT 2002, 207 a 213 s.

Doporučená literatura:
[2] Askeland D.R., Phulé P.P.: The Science and Engineering of Materials. Toronto, Thomson 2006, 863 s.
[3] Neely J.E.: Practical metallurgy. New York, John Wiley & Sons 1984, 406 s.

Bakalářská práce 1, 214BPSM12 Kunz 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 114BPSM1prof. Ing. Kunz Jiří CSc.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
individuální tématika podle zadání práce.
Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány pokyny vedoucího práce.

Předmět:Bakalářská práce 214BPSM2prof. Ing. Kunz Jiří CSc.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
individuální tématika podle zadání práce.
Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Pravděpodobnost a statistika01PRST Hobza 3+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Pravděpodobnost a statistika01PRSTdoc. Ing. Hobza Tomáš Ph.D.3+1 Z,ZK-4-
Anotace:Jedná se o základní kurs teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Teorie pravděpodobnosti je budována postupně přes klasickou až po kolmogorovskou definici, jsou zavedeny pojmy náhodná veličina, distribuční funkce a charakteristiky náhodné veličiny, jsou vysloveny a dokázány základní limitní věty. Na základě této teorie jsou poté vyloženy základní metody matematické statistiky jako je odhadování parametrů rozdělení a testování hypotéz.
Osnova:1.Klasická definice pravděpodobnosti, axiomatická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost a Bayesova věta
2. Náhodné veličiny, distribuční funkce, diskrétní a spojité náhodné veličiny, nezávislost náhodných veličin, charakteristiky náhodných veličin
3. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta
4. Bodové odhady parametrů, intervalové odhady spolehlivosti
5. Testování statistických hypotéz, testy dobré shody
Osnova cvičení:1. Kombinatorické vzorce, klasická a geometrická pravděpodobnost
2. Podmíněná pravděpodobnost a výpočtové věty s ní spojené
3. Distribuční funkce náhodné veličiny, diskrétní a spojité náhodné veličiny, transformace náhodných veličin
4. Charakteristiky náhodných veličin, zejména střední hodnota a rozptyl, centrální limitní věta
5. Bodové odhady parametrů
6. Testování hypotéz, testy dobré shody
Cíle:Znalosti:
Základy teorie pravděpodobnosti a přehled v jednoduchých metodách matematické statistiky.

Schopnosti:
Aplikace teorie pravděpodobnosti na výpočet konkrétních příkladů, statistická analýza a zpracování reálných dat, testování hypotéz o souborech reálných dat.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAB3, 01MAB4).
Rozsah práce:
Kličová slova:Náhodná veličina, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, nezávislost náhodných veličin, střední hodnota, rozptyl, centrální limitní věta, bodové odhady parametrů, testování hypotéz, testy dobré shody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Rogalewitz: Pravděpodobnost a statistika pro inženýty, ČVUT-FEL 2007
[2] H. Pishro-Nik: Introduction to Probability, Statistics, and Random Processes, Kappa Research, LLC, 2014

Doporučená literatura:
[3] D. Jarušková, M. Hála, Pravděpodobnost a matematická statistika - příklady, ČVUT - FS, 2002
[4] V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. UK - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2003

Elektronika experimentálních aparatur11ELEA Jiroušek - - 2+0 z,zk - 2
Předmět:Elektronika experimentálních aparatur11ELEAIng. Jiroušek Pavel CSc.-2 Z,ZK-2
Anotace:Přednáška je úvodem do problematiky automatizovaných experimentálních aparatur pro fyziky.
Osnova:1.Základní prvky obvodů, Kirchhoffovy zákony, harmonická analýza.
2. Metody analýzy lineárních obvodů. 3.Vybrané obvody, můstky, obvody s operačními zesilovači.
4. Číslicové systémy, kombinační a sekvenční logika.
5. Reprezentace číselné informace, kódy.
6. Číslicový počítač.
7. D/A a A/D převod.
8. Měření času, intervalu, frekvence a periody.
9. Měření napětí, proudu, teploty.
10. Měření síly, hmotnosti, tlaku.
11. Měření průtoku, polohy, rychlosti a zrychlení.
12. Automatizované aparatury a zpracování dat.
13. Komunikace mezi počítačem a aparaturou.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Přehled základních principů konstrukce inteligentních řídících systémů.

Schopnosti:
Základní dovednosti pro návrh automatizovaných experimentálních aparatur.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Automatizace fyzikálního experimentu.
Literatura:Povinná literatura:
[1]. Barney G.C: Intelligent Instrumentation, Prentice Hall, 1988, 2nd Edition, ISBN 0-13-468216-5.

Doporučená literatura:
[2]. M. Bhuyan: Inteligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press 2010.

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: