Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 15.10.2017

english

Bakalářské studiumExperimentální jaderná a částicová fyzika
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Subatomová fyzika02SF Čepila, Petráček 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Subatomová fyzika02SFdoc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Cílem předmětu a cvičení je seznámit studenty se základními poznatky z jaderné a částicové fyziky. Studenti si prohloubí znalosti o struktuře hmoty a poznají zákonitosti mikrosvěta.
Osnova:1. Historie zkoumání elementární struktury, 2. Subatomová struktura, základní síly a částice
3. Zkoumání subatomové struktury
4. Základy kvantového popisu
5. Antičástice
6. Leptony,kvarky, hadrony
7. Yukawův model jaderných sil
8. Symetrie a zákony zachování
9. Těžké kvarky a experimentální cesta k jejich objevu
10. Slabé interakce
11. Sjednocení elektromagnetické a slabé interakce
12. Struktura nukleonu a partony
13. Silná interakce
14. Kvarkový model
15. Kinematika
16. Zdroje částic
Osnova cvičení:Příklady dle jednotlivých kapitol:
1. Historie zkoumání elementární struktury
2. Subatomová struktura, základní síly a částice
3. Zkoumání subatomové struktury
4. Základy kvantového popisu
5. Antičástice
6. Leptony,kvarky, hadrony
7. Yukawův model jaderných sil
8. Symetrie a zákony zachování
9. Těžké kvarky a experimentální cesta k jejich objevu
10. Slabé interakce
11. Sjednocení elektromagnetické a slabé interakce
12. Struktura nukleonu a partony
13. Silná interakce
14. Kvarkový model
15. Kinematika
16. Zdroje částic
Cíle:Znalosti:
Základy subatomové fyziky

Schopnosti:
Orientace v konceptech subatomové fyziky a schopnost řešit samostatně příklady v tomto oboru
Požadavky:Fyzikální praktikum 1,2, Experimentální fyzika 1,2
Rozsah práce:
Kličová slova:Subatomová fyzika, kvarky, leptony, interakce, zdroje částic
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.S.C. Williams, Nuclear and Particle Physics, Oxford University Press, 2008

Doporučená literatura:
[2] B.R. Martin, Graham Shaw, Particle Physics, Wiley, 1997
[3] J. Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum, Praha 2005

Subatomová fyzika 202SF2 Chaloupka, Petráček - - 4+2 z,zk - 6
Předmět:Subatomová fyzika 202SF2RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.-4+2 Z,ZK-6
Anotace:Cílem předmětu a cvičení je seznámit studenty se základními poznatky z jaderné a částicové fyziky. Studenti si prohloubí znalosti o struktuře hmoty a poznají zákonitosti mikrosvěta.
Osnova:1.Základní charakteristiky atomových jader
2.Struktura jader, nuklidová karta
3.Vazbová energie
4.Spin, elektromagnetické momenty
5.Hyperjemná struktura atomových spekter
6.Jaderné síly, modely atomových jader
7.Radioaktivita, postupný rozpad
8.Přeměna alfa a beta, emise záření gama
9.Jaderné reakce
10.Hypotéza složeného jádra, Breitova-Wignerova formule
11.Elementární teorie štěpení
12.Jaderná fúze
13.Jaderná astrofyzika, protonový cyklus, heliový cyklus, CNO cyklus
14.Kosmické záření
Osnova cvičení:1. Základní terminologie
2. Částicové složení atomových jader
3. Pohyb nabité částice v elmg. poli
4. Hmotnosti, náboj a poloměr at. jader
5. Rutherfordův rozptyl
6. Hyperjemné štěpení, určování spinu atomových jader
7. Weiszeckerova hmotnostní formule
8. Kapkový model
9. Slupkový model
10.Radioaktivita alfa, beta, gama
11.Aplikace rozpadového zákona
12.Jaderné reakce
Cíle:Znalosti:
Základy subatomové fyziky a fyziky jádra.

Schopnosti:
Orientace v problematice jaderné fyziky a schopnost samostatně počítat příklady v tomto oboru
Požadavky:Fyzikální praktikum 1,2, Experimentální fyzika 1,2
Rozsah práce:
Kličová slova:Radioaktivita, jaderné reakce, kosmické záření, vlastnosti jader
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.S.C.Williams:"Nuclear and Particle Physics", Clarendon Press,Oxford 1991
[2] P.E.Hodgson,E.Gadioli,E.Gadioli-Erba:"Introductory Nuclear Physics",Univ.PressOxford 1997

Doporučená literatura:
[3] I.Úlehla, M.Suk, Z.Trka, "Atomy, jádra, částice", ACADEMIA Praha 1990
[4] Review of Particle Physics, Phys.Lett.B592(2004)
[5] Z.Janout,J.Kubašta,S.Pospíšil:"Úlohy z jaderné a subjaderné fyziky", skripta FJFI, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997

Kvantová mechanika02KVAN Hlavatý, Štefaňák 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Kvantová mechanika02KVANprof. RNDr. Hlavatý Ladislav DrSc. / Ing. Štefaňák Martin Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Přednáška popisuje zrod kvantové mechaniky a popis stavů jedné i více kvantových částic prvky Hilbertova prostoru, jakož i jejich časový vývoj, dále popis pozorovatelných veličin operátoru v Hilbertově prostoru a výpočet jejich spekter.


Osnova:1. Experimenty vedoucí ke vzniku QM
2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice
3. Popis stavů v QM
4. Elementy teorie Hilbertových prostorů a operátorů na nich
5. Harmonický oscilátor
6. Kvantování momentu hybnosti
7. Částice v Coulombickém poli
8. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
9. Časový vývoj stavu
10. Částice v elektromagnetickém poli, spin
11. Poruchové metody výpočtu spekter pozorovatelných
12. Systémy více částic
13. Potenciálový rozptyl, tunelový jev
Osnova cvičení:Volná částice
Harmonický oscilátor
Coulombický potenciál
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je seznámit studenty se základy a matematickými metodami kvantové mechaniky.

Schopnosti:
Aplikovat matematické metody na problémy kvantové mechaniky
Požadavky:Přednáška vyžaduje dobrou znalost hamiltonovské formulace mechaniky, lineární algebry včetně operací v nekonečně rozměrných prostorech, analýzy ve více proměnných a Fourierovy analýzy.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, Hilbertův prostor, vlnová funkce, pravděpodobnostní předpověď
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Hlavatý, Slabikář kvantové mechaniky.
www.fjfi.cvut.cz > Katedra fyziky > Studentský servis > Elektronické verze přednášek

Doporučená literatura:
[2] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha, 1983.

Kvantová mechanika 202KVA2B Adam - - 4+2 z,zk - 6
Předmět:Kvantová mechanika 202KVA2Bprom. fyz. Adam Jiří CSc.-4+2 Z,ZK-6
Anotace:Symetrie v kvantové mechanice, invariance a zákony zachování, přibližné metody, teorie srážek, systémy identických částic
Osnova:1. Symetrie: Obecný formalismus, spojité a diskrétní transformace, generátory, posunutí, rotace
2. Parita, časová inverze, kalibrační transformace, částice v e.m. poli.
3. Skládání impuls-momentů: Clebsch-Gordanovy koeficienty, ireducibilní tenzorové operátory, Wigner-Eckartův teorém
4. Elementární teorie reprezentací: Energetická reprezentace, souřadnicová a impulsová reprezentace, obecné vlastnosti řešení Schroedingerovy rovnice, řešení pro volnou částici, rozklad rovinné vlny do parciálních vln
5. Časový vývoj a propagátory: Schroedingerův, Heisenbergův a Diracův popis, rezolventa, propagátor, retardovaný a advancovaný Greenův operátor, Lippmann-Schwingerova rovnice a poruchové řešení pro evoluční operátor.
6. Přibližné metody:variační metoda,atom helia.WKB, spojovací vzorce, průnik bariérou.
7. Nestacionární poruchová teorie, různé typy poruchy, Fermiho zlaté pravidlo
8. Částice v elektromagnetickém poli: Pauliho rovnice, fotoefekt
9. Úvod do teorie rozptylu: přechod od nestacionárního ke stacionárnímu popisu, vlnové operátory, S-matice a T-matice, stacionární rozptylové vlnové funkce, definice účinného průřezu, amplituda rozptylu
10. Bornova řada, rozklad do parciálních vln, fázová posunutí, řešení rozptylové úlohy
11. Systémy nerozlišitelných částic: Pauliho princip, symetrizace/antisymetrizace vlnových funkcí, Slaterovy determinanty.
12. Fockův prostor, kreační a anihilační operátory, Hartree-Fockova metoda.
Osnova cvičení:1. Symetrie:Obecný formalismus, spojité a diskrétní transformace.
2. Parita, časová inverze.
3. Skládání impuls-momentů.
4. Elementární teorie reprezentac.
5. Časový vývoj a propagátory: Schroedingerův, Heisenbergův a Diracův popis.
6. Přibližné metody.
7. Nestacionární poruchová teorie, různé typy poruchy, Fermiho zlaté pravidlo.
8. Částice v elektromagnetickém poli: Pauliho rovnice, fotoefekt.
9. Úvod do teorie rozptylu.
10. Bornova řada.
11. Systémy nerozlišitelných částic.
12. Fockův prostor, kreační a anihilační operátory.
Cíle:Znalosti:
Pokročilé techniky kvantové mechaniky, poruchový formalismus a druhé kvantování

Schopnosti:
Aplikovat kvantový popis a různé (zejména přibližné) techniky řešení na reálné mikroskopické systémy
Požadavky:Znalosti na úrovni zakladního kursu fyziky a předmětu 02KVAN - Kvantová mechanika
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, harmonický oscilátor, symetrie, poruchová teorie
Literatura:Povinná literatura:
[1] D.J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, Prentice Hall, 2nd edition, 2004
[2] J. Formánek: Úvod do kvantové mechaniky I,II, Academia, 2004

Doporučená literatura:
[3] J.R. Taylor: Scattering Theory, J. Wiley and Sons, 1972
[4] E. Merzbacher: Quantum Mechanics, 3rd edition, John Wiley, 1998

Rovnice matematické fyziky01RMF Klika 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Rovnice matematické fyziky01RMFdoc. Ing. Klika Václav Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Obsahem předmětu je řešení integrálních rovnic, teorie zobecněných funkcí, klasifikace parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálních transformací a řešení parciálních diferenciálních rovnic (okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici, smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici).
Osnova:1. Úvod do funkcionální analýzy - faktorové prostory funkcí, Hilbertovy prostory, vlastnosti skalárního součinu, ortonormální báze, fourierovské rozvoje, ortogonální polynomy, hermitovské operátory, spektrum operátoru a jeho vlastnosti, omezené operátory, spojité operátory, eliptické operátory.
2. Integrální rovnice - integrální operátor a jeho vlastnosti, separabilní jádro operátoru, metoda postupných aproximací, metoda iterovaných jader, Fredholmovy integrální rovnice, Volterrovy integrální rovnice.
3. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic - definice, typy excentricity PDR, transformace parciálních diferenciálních rovnic do normálních tvarů, klasifikace PDR, typologie úloh, rovnice a úlohy matematické fyziky.
4. Teorie zobecněných funkcí - třída testovacích funkcí, superstejnoměrná konvergence, třída zobecněných funkcí, elementární operace v distribucích, zobecněné funkce s pozitivním nosičem, pokročilé operace v distribucích: tenzorový součin a konvoluce, temperované distribuce.
5. Teorie integrálních transformací - klasická a zobecněná Fourierova transformace, klasická a zobecněná Laplaceova transformace, Fourierovo a Laplaceovo desatero, aplikace.
6. Řešení diferenciálních rovnic - fundamentální řešení operátorů, základní věta o řešení PDR, odvození obecných řešení.
7. Okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
8. Smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
Osnova cvičení:1. Hilbertovy prostory funkcí
2. Lineární operátory na Hilbertových prostorech
3. Integrální rovnice
4. Parciální diferenciální rovnice
5. Teorie zobecněných funkcí
6. Laplacova transformace
7. Fourierova transformace
8. Fundamentální řešení operátorů
9. Základní rovnice matematické fyziky
10. Eliptické diferenciální rovnice
11. Smíšená úloha
Cíle:Znalosti:
Teorie zobecněných funkcí a její aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, včetně smíšené úlohy.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, vybrané partie matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01VYMA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematické metody ve fyzice, distribuce, integrální transformace, parciální diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky: Teorie zobecněných funkcí, CVUT, Praha, 2004,
[2] V.S. Vladimirov : Equations of Mathematical Physics, Marcel Dekker, New York, 1971
[3] Č. Burdík, O. Navrátil : Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008

Doporučená literatura:
[4] L. Schwartz - Mathematics for the Physical Sciences, Dover Publication, 2008
[5] I. M. Gel'fand, G. E. Shilov, Generalized Functions. Volume I: Properties and Operations, Birkhäuser Boston, 2004

Interakce jaderného záření s látkou02IJZ Contreras 2+2 z,zk - - 4 -
Předmět:Interakce jaderného záření s látkou02IJZprof. Contreras Nuno Guillermo Ph.D.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Přednáška je členěna na popis průchodu těžkých nabitých částic a lehkých nabitých částic látkou, dále na popis interakce fotonů a neutronů, jakožto představitelů neutrálních částic. Přednáška je úvodem ke cvičení, které je stěžejní částí předmětu. Student se zde seznámí s typickými praktickými úlohami a získá představu o kvantitativní hodnotě veličin zavedených v oboru praktické a experimentální jaderné fyziky.
Osnova:1. Úvod, veličiny popisující průchod těžkých nabitých částic látkou.
2. Lineární brzdná schopnost, Bethe-Blochova formule.
3. Fluktuace dosahu a směru těžkých nabitých částic po průchodu látkou, Braggova křivka, delta-elektrony.
4. Mechanismy ztrát energie lehkých nabitých částic, ionizační ztráty.
5. Radiační ztráty, brzdné záření, elektromagnetická sprška.
6. Celkové ztráty, absorpce záření-beta.
7. Synchrotronové záření, Čerenkovovo záření, přechodové záření.
8. Exponenciální zákon absorpce záření-gama, veličiny popisující průchod záření gama látkou.
9. Fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba elektron-pozitronových párů.
10. Procesy interakce neutronů s látkou.
11. Typické reakce neutronů.
12. Účinné průřezy interakce neutronů.
Osnova cvičení:1. Veličiny popisující průchod těžkých nabitých částic látkou.
2. Lineární brzdná schopnost, Bethe-Blochova formule.
3. Fluktuace dosahu a směru těžkých nabitých částic po průchodu látkou, Braggova křivka, delta-elektrony.
4. Mechanismy ztrát energie lehkých nabitých částic, ionizační ztráty.
5. Radiační ztráty, brzdné záření, elektromagnetická sprška.
6. Celkové ztráty, absorpce záření-beta.
7. Synchrotronové záření, Čerenkovovo záření, přechodové záření.
8. Exponenciální zákon absorpce záření-gama, veličiny popisující průchod záření gama látkou.
9. Fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba elektron-pozitronových párů.
10. Procesy interakce neutronů s látkou.
11. Typické reakce neutronů.
12. Účinné průřezy interakce neutronů.
Cíle:Znalosti:
Průchod nabitých a neutrálních částic látkou, typy interakcí v materiálu

Schopnosti:
Orientace v dané problematice a výpočty průchodu částice látkou
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Průchod těžkých nabitých částic látkou, průchod lehkých nabitých částic látkou, průchod fotonů a neutronů látkou
Literatura:Povinná literatura:
[1] Z.Janout, J.Kubašta, S.Pospíšil: Úlohy z jaderné a subjaderné fyziky, ČVUT Praha 1997

Doporučená literatura:
[2] R.W.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1987

Detektory a principy detekce02DPD Contreras - - 4+0 zk - 4
Předmět:Detektory a principy detekce02DPDprof. Contreras Nuno Guillermo Ph.D.----
Anotace:V přednášce se probírají základní fyzikální procesy využívané pro detekci elementárních částic a zařízení využívající dané principy. Dále je diskutována historie vývoje detekčních principů a nastíněny detektory používané v současných experimentech fyziky elementárních částic stejně jako v průmyslu.
Osnova:1. Veličiny ve fyzice detekce částic, zdroje částic
2. Charakteristiky detektorů - rozlišení, statistika, charakteristický čas, mrtvá doba, náhodné koincidence, detekční účinnost
3. Plynové detektory - principy fungování, ionizační komory, proporcionální detektory
4. Plynové detektory - Geiger-Mullerovy a koronové detektory, polohově citlivé plynové detektory
5. Polovodičové detektory - principy fungování, chlazení detektorů
6. Polovodičové detektory - polohově citlivé polovodičové detektory
7. Scintilační detektory - principy fungování, organické scintilátory
8. Scintilační detektory - anorganické scintilátory, sběr světla ze scintilátoru
9. Fotonásobiče, fotodiody
10. Čerenkovovy detektory, detektory přechodového záření - principy fungování, uplatnění
11. Historické a jiné detektory - mlžné komory, bublinové komory, jiskrové a streamer komory,
jaderné emulze, X-ray filmy, thermoluminiscenční a fotoluminiscenční detektory
12. Detekce neutronů - detektory pro pomalé a rychlé neutrony
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Mechanismy detekce a konstrukce základních detektorů pro částicovou fyziku

Schopnosti:
Orientace v používaných konceptech základních detekčních systémů
Požadavky:Znalost interakce jaderného záření s hmotou na úrovni předmětu 02IJZ
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] G.F.Knoll, Radiation detection and measurement, John Willey and Sons, 2010

Doporučená literatura:
[2] C.Grupen, B. Shwartz, Particle detectors, Cambridge University Press, 2011
[3] C. Leroy, Principles Of Radiation Interaction In Matter And Detection, World Scientific Publishing Company, 2009

Výjezdní seminář EJF 102EJFS1 Bielčík, Petráček 5 dní z - - 1 -
Předmět:Výjezdní seminář EJF102EJFS1doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.5dní Z-1-
Anotace:Výjezdní studentská konference umožní studentům 3. a 4. ročníku prezentaci témat jejich bakalářských prací a ročníkových úkolů. Z přednášek pracovníků katedry zároveň získají přehled o vědecké tematice řešené na katedře fyziky a to jak v oblasti experimentální jaderné fyziky, tak i v souvisejících oblastech teoretické a matematické fyziky.
Osnova:Výjezdní studentská konference umožní studentům 3. a 4. ročníku prezentaci témat jejich bakalářských prací a ročníkových úkolů. Z přednášek pracovníků katedry zároveň získají přehled o vědecké tematice řešené na katedře fyziky a to jak v oblasti experimentální jaderné fyziky, tak i v souvisejících oblastech teoretické a matematické fyziky.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Prohloubení znalostí tematiky, kterou student studuje při přípravě prezentace, seznámení s náplní práce a tématy studovanými dalšími studenty.

Schopnosti:
Schopnost samostatné prezentace
Požadavky:Zapsaný předmět 02BPEF12 - Bakalářská práce
Rozsah práce:Předmět je dán prezentací individuální práce pod vedením školitele.
Kličová slova:Studentská konference, prezentace
Literatura:

Bakalářská práce 1, 202BPEF12 Petráček 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 102BPEF1doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.0+5 Z-5-
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Bakalářská práce 202BPEF2doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Pravděpodobnost a statistika01PRST Hobza 3+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Pravděpodobnost a statistika01PRSTIng. Hobza Tomáš Ph.D.3+1 Z,ZK-4-
Anotace:Jedná o základní kurs teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Teorie pravděpodobnosti je budována postupně přes klasickou až po kolmogorovskou definici, jsou zavedeny pojmy náhodná veličina, distribuční funkce a charakteristiky náhodné veličiny, jsou vysloveny a dokázány základní limitní věty. Na základě této teorie jsou poté vyloženy základní metody matematické statistiky jako je odhadování parametrů rozdělení a testování hypotéz.
Osnova:1.Klasická definice pravděpodobnosti, axiomatická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost a Bayesova věta
2. Náhodné veličiny, distribuční funkce, diskrétní a spojité náhodné veličiny, nezávislost náhodných veličin, charakteristiky náhodných veličin
3. Zákon velkých čísel, centrální limitní věta
4. Bodové odhady parametrů, intervalové odhady spolehlivosti
5. Testování statistických hypotéz, testy dobré shody
Osnova cvičení:1. Kombinatorické vzorce, klasická a geometrická pravděpodobnost
2. Podmíněná pravděpodobnost a výpočtové věty s ní spojené
3. Distribuční funkce náhodné veličiny, diskrétní a spojité náhodné veličiny, transformace náhodných veličin
4. Charakteristiky náhodných veličin, zejména střední hodnota a rozptyl, centrální limitní věta
5. Bodové odhady parametrů
6. Testování hypotéz, testy dobré shody
Cíle:Znalosti:
Základy teorie pravděpodobnosti a přehled v jednoduchých metodách matematické statistiky.

Schopnosti:
Aplikace teorie pravděpodobnosti na výpočet konkrétních příkladů, statistická analýza a zpracování reálných dat, testování hypotéz o souborech reálných dat.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MAB3, 01MAB4).
Rozsah práce:
Kličová slova:Náhodná veličina, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, nezávislost náhodných veličin, střední hodnota, rozptyl, centrální limitní věta, bodové odhady parametrů, testování hypotéz, testy dobré shody.
Literatura:Povinná literatura:
[1]. V. Rogalewitz: Pravděpodobnost a statistika pro inženýty, ČVUT-FEL 2000
[2] D. Jarušková, M. Hála, Pravděpodobnost a matematická statistika - příklady, ČVUT - FS, 2002

Doporučená literatura:
[3] V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. UK - Nakladatelství Karolinum, Praha, 2003

Základy elektroniky17ZEL Kropík 2+2 kz - - 3 -
Předmět:Základy elektroniky17ZELdoc. Ing. Kropík Martin CSc.2+2 KZ-3-
Anotace:Předmět poskytuje studentům seznámení se základy elektroniky. Úvodní část je věnována pasivním součástkám - rezistorům, kondenzátorům, cívkám a řešení elektrických obvodů s nimi. Dále pak se zabývá polovodičovými součástkami - diodami (standardní, Zenerovy, kapacitní, LED), bipolárními, unipolárními tranzistory a vícevrstvými polovodičovými prvky (tyristory a triaky). Pokračuje problematika obecných zesilovačů a operačních zesilovačů. Závěr pak studuje číslicové obvody a problematiku číslicově/analogových a analogově/číslicových převodníků. Předmět je doplněn úlohami elektronického praktika.
Osnova:1. Opakování základních pojmů a zákonitostí z Elektřiny a magnetizmu, řešení elektrických obvodů pomocí Ohmova a Kirchhoffových zákonů
2. Rezistory, jejich vlastnosti a použití, způsoby značení rezistorů, proměnné rezistory - potenciometry, trimry, fotodopory, termistory apod., problematika plošných spojů a jejich použití v elektronice
3. Kondenzátory, cívky, vlastnosti a použití, nabíjení a vybíjení kondenzátorů a cívek, kapacitní a induktivní reaktance, cívky s železným a ferritovým jádrem
4. Řešení obvodů střídavého napětí a proudu - analytická, komplexně symbolická metoda, Laplaceova transformace, efektivní hodnota, Fourierovy trigonometrické řady a jejich využití v elektronice
5. Polovodiče, přechod PN, diody - standardní, Zenerovy, kapacitní, PIN diody, LED
6. Bipolární, unipolární tranzistory, tyristory a triaky, zdroje napětí a proudu, stabilizátory - paralelní, sériové, spínačové.
7. Zesilovače a operační zesilovače, základní vlastnosti zesilovačů - zesílení, kmitočtové pásmo, šum, zkreslení, fázová charakteristika apod., operačním zesilovače, jejich vlastnosti a základní zapojení.
8. Číslicové obvody 1, logické funkce, reprezentace dat, přehled technologií, kombinační a sekvenční obvody
9. Číslicové obvody 2, řada číslicových obvodů 74XXX, příklady kombinačních i sekvenčních obvodů, programovatelná logická pole
10. Číslicové/analogové a analogově/číslicové převodníky, principy funkce, rozlišení, přesnost, vzorkovací teorém, aplikace
11 Praktikum zaměřené na základní elektronické přístroje - multimetry, generátory, osciloskopy, zdroje napájecího napětí, čítače, měřiče impedance apod. Seznámení s přístroji, nastavení parametrů a jejich ověření, měření pasivním elektronických prvků různými přístroji
12. Praktikum zaměřené na polovodičové prvky - měření VA charakteristik křemíkových a germaniových diod, Zenerových diod, měření charakteristik bipolárních tranzistorů, měření dob zpoždění bipolárních a unipolárních tranzistorů v lineárním a saturovaném režimu
13. Měření operačních zesilovačů - zesílení, rozkmit signálu, šířka pásma pro různá zesílení, rychlosti přeběhu apod
Osnova cvičení:Odvození a výpočty obvodů doplňující přednášky, elektronická praktika (viz. body 11., 12., 13.).
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti pasivních i aktivních elektronických prvků, přístrojů pro měření a diagnostiku v elektronice.

Schopnosti:
Aplikovat získané znalosti ve své odborné praxi, být schopni navrhnout a realizovat jednoduché analogové i číslicové elektronické obvody.
Požadavky:02ELMA
Rozsah práce:Elektronická praktika, individuální vypracování protokolů a jejich prověření při uzavření předmětu.
Kličová slova:Elektronika, analogové a číslicové obvody, polovodiče, operační zesilovače, číslicové/analogové a analogově/číslicové převodníky.
Literatura:Povinná literatura:
1. Frisch H.: Základy elektroniky a elektronických obvodů, SNTL, Praha 1987.

Doporučená literatura:
2. Hiršl P.: Základy elektroniky, skriptum ČVUT v Praze, 1989.

Studijní pomůcky:
Elektronická laboratoř KJR využívaná pro elektronická praktika.

Nástroje pro simulace a analýzu dat02NSAD Hubáček 2+0 z - - 2 -
Předmět:Nástroje pro simulace a analýzu dat02NSADIng. Hubáček Zdeněk Ph.D.----
Anotace:Zpracování dat a simulace srážek ve fyzice elementárních částic. Programy ROOT a Pythia.
Osnova:1.Program ROOT.
2.Způsob ukládání dat v programu ROOT.
3.Práce s histogramy.
4.Práce se stromy.
5.Monte - Carlo generátory srážek.
6.Program Pythia.
7.Parametry generátoru Pythia.
8.Generování vysokoenergetické srážky.
9.Ukládání generované srážky v programu ROOT.
10.Tvorba histogramů z generované srážky.
11.Použití selekce - ?cut?
12. I/O operace v ROOT.
13.Fitování v programu ROOT

Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Zpracování dat ve vysokoenergetické částicové fyzice - postupy a používané programy, simulace srážek částic

Schopnosti:
Samostatná simulace částicové srážky a následné zpracování v programu pro analýzu dat
Požadavky:Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky. Základy programování.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] ROOT User's guide - root.cern.ch/drupal/
[2] ROOT Reference guide - root.cern.ch/drupal/
[3] Pythia manual ? pythia6.hepforge.org

Doporučená literatura:
[4] M.Virius: Programování v C++, ČVUT Praha 2009
[5] M. Virius: Metoda Monte Carlo, ČVUT Praha 2010

Studijní pomůcky:
počítačová učebna s operačním systémem LINUX a programem ROOT


Nástroje pro simulace a analýzu dat 202NSAD2 Hubáček - - 2+0 z - 2
Předmět:Nástroje pro simulace a analýzu dat 202NSAD2Ing. Hubáček Zdeněk Ph.D.----
Anotace:Individuální práce studentů obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu generování srážky částic. Výsledek je ověřen prezentací funkčnosti programu.
Osnova:1. Programování ? kompilace programů, systémy pro správu a verzování zdrojových kódů (SVN,git)
2. Pokročilé C++ nástroje a knihovny ? C++11 a novější, šablony, STL, boost,...
3. Geant4 framework
4. Rozšíření ROOT ? TMVA, statistické nástroje, PROOF
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: zpracování dat ve vysokoenergetické částicové fyzice - postupy a používané programy, simulace srážek částic

Schopnosti: Samostatná simulace částicové srážky a následné zpracování v programu pro analýzu dat
Požadavky:Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky. Základy programování.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
ROOT Reference guide - root.cern.ch
Geant4 documentation: http://geant4.web.cern.ch/geant4/support/userdocuments.shtml

Doporučená literatura:
online informace k C++11/14, SVN, git, TMVA

Studijní pomůcky:
počítačová učebna s operačním systémem LINUX a programem ROOT

Specializované praktikum 1, 202SPRA12 Čepila 0+4 kz 0+4 kz 6 6
Předmět:Specializované praktikum 102SPRA1Ing. Čepila Jan Ph.D.0+4 KZ-6-
Anotace:Fyzikální měření zaměřená na zvládnutí práce s přístroji nejčastěji se vyskytujícími ve fyzikální a technické praxi. Témata úloh jsou vybírána tak, aby se v rámci nich studenti seznámili s náročnějšími partiemi experimentální fyziky a metrologie.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Zeemanův jev
2. Elektron-spinová rezonance
3. Vakuové aparatury, měření netěsností
4. Určení V-A charakteristik elektronických prvků (tranzistor - bipolární, FED; Zenerova dioda, apod.) při nízkých teplotách
5. Návrh a realizace jednoduchých elektronických obvodů (dělič, impulzní generátor, apod.)
6. FPGA, mikropočítač ATMEL
Cíle:Znalosti:
Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Experimentální fyzika 1,2,3, Fyzikální praktikum 1,2
Rozsah práce:
Kličová slova:Experimenty z elektroniky, vakuové techniky, jaderné fyziky a spektroskopie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Předmět:Specializované praktikum 202SPRA2Ing. Čepila Jan Ph.D.-0+4 KZ-6
Anotace:Fyzikální měření zaměřená na zvládnutí práce s přístroji nejčastěji se vyskytujícími ve fyzikální a technické praxi. Témata úloh jsou vybírána tak, aby se v rámci nich studenti seznámili s náročnějšími partiemi experimentální fyziky a metrologie.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Zesilovače, časovače
2. Tvarování signálu, diskriminátory
3. Koincidenční měření, triggerování
4. Systémy sběru dat, multikanálové analyzátory, kalibrace
5. Alfa-spektroskopie, polovodičové detektory
6. Gama-spektroskopie, scintilační detektory (sestavení)
Cíle:Znalosti:
Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Experimentální fyzika 1,2,3, Fyzikální praktikum 1,2
Rozsah práce:
Kličová slova:Experimenty z elektroniky, vakuové techniky, jaderné fyziky a spektroskopie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Základy standardního modelu mikrosvěta02ZSM Hubáček - - 2+0 zk - 2
Předmět:Základy standardního modelu mikrosvěta02ZSMIng. Hubáček Zdeněk Ph.D.----
Anotace:Částice, leptony, hadrony, baryony, mesony, symetrie, grupa symetrie, kvarky, gluony, partony, standardní model elektroslabých a silných interakcí, kvantová chromodynamika (QCD), účinný průřez rozptylu
Osnova:1. Lagrangeovský formalismus, Kanonický formalismus
2. Symetrie ve fyzice
3. Symetrie a zákony zachování
4. Symetrie a klasifikace částic, Multiplety
5. Kompaktní Lieovy grupy a jejich reprezentace, grupa SU(3)
6. Reprezentace grupy SU(3) jako multiplety částic
7. Kvarky
8. Další typy kvarků - model SU(4)
9. Abelovské a neabelovské kalibrační teorie
10. Kvantová elektrodynamika, Kvantová chromodynamika (QCD)
11. Elektroslabá teorie
12. Standardní model = QCD + elektroslabá teorie
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy teorie grup. Teorie kalibračních polí a její aplikace na elektroslabé a silné interakce. Teorie standardního modelu.

Schopnosti:
Řešení jednoduchých úloh v teorii standardního modelu.
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Hořejší: Fundamentals of Electroweak Theory, Universitas Carolinae, Praha 2003
[2] J. Chýla: Quarks, partons and Quantum Chromodynamics (skripta k přednášce na MFF UK Praha 2003)

Doporučená literatura:
[3] Tai-Pei Cheng, Ling-Fong Li: Gauge Theory of Elementary Particle Physics, Claredon Press, 1984
[4] Ch. Quigg: Gauge theories of strong, weak and electromagnetic interactions, Benjamin, 1983

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 1, 202RQGP12 Bielčík, Bielčíková, Tomášik 2+0 z 2+0 z 1 1
Předmět:Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 102RQGP1Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.----
Anotace:Cílem semináře je aktivní formou prodiskutovat a pochopit význam přelomových článků ve fyzice těžkých iontů..
Osnova:1. Úvod
2. Článek od E. Fermi I
3. Článek od E. Fermi II
4. Článek od R. Hagedorn I
5. Článek od R. Hagedorn II
6. Článek od L.D. Landau I
7. Článek od L.D. Landau II
8. Článek od J.D. Bjorken I
9. Článek od J.D. Bjorken II
10. Článek od T. Matsui a H. Satz I
11. Článek od T. Matsui a H. Satz II
12. Diskuze a shrnutí
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:
Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu
Požadavky:Základní znalosti jaderné fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:
[2] Johann Rafelski : Hadrons and quark-gluon plasma,Cambridge Monographs 2002

Předmět:Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 202RQGP2Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.----
Anotace:Cílem semináře je aktivní formou prodiskutovat a pochopit význam přelomových článků ve fyzice těžkých iontů..
Osnova:1. Úvod
2. Článek od S. Gavin a R. Vogt I
3. Článek od S. Gavin a R. Vogt II
4. Článek od P. Danielewicz a G. Odyniec I
5. Článek od P. Danielewicz a G. Odyniec II
6. Článek od S. Voloshin a Y. Zhang I
7. Článek od S. Voloshin a Y. Zhang II
8. Článek od X.-N. Wang a M Gyulassy I
9. Článek od X.-N. Wang a M Gyulassy II
10. Článek od J.P. Blaizot a L.D. McLerran
11. Článek od R. Baier, D. Schiff, B.G. Zakharov
12. Diskuze a shrnutí
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají teoretický přehled v oblasti kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:
Orientace v teoriích v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu
Požadavky:Základní znalosti jaderné fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:
[2] Johann Rafelski : Hadrons and quark-gluon plasma,Cambridge Monographs 2002

Vědeckotechnické výpočty12VTV Procházka - - 1+1 z - 2
Předmět:Vědeckotechnické výpočty12VTVprof. Ing. Procházka Ivan DrSc.-1+1 Z-2
Anotace:Studenti získají znalosti o postupech řešení výpočetních problémů ve vědecké a technické praxi a o postupech při jejich programování. Kurs je zaměřen zejména na programování v jazyce Fortran.
Osnova:1.charakteristika úloh pro vědeckotechnické výpočty
2.požadavky na programové vybavení
3.jazyk Fortran, historie vzniku, základní filosofie a stavba jazyka
4.formát programové řádky
5.typy proměnných
6.základní příkazy
7.ovládání vstupu a výstupu
8.podprogramy, přenos proměnných
9.zásady tvorby programu pro vědeckotechnické výpočty
10.řešení zápočtové úlohy
Osnova cvičení:1.charakteristika úloh pro vědeckotechnické výpočty
2.požadavky na programové vybavení
3.jazyk Fortran, historie vzniku, základní filosofie a stavba jazyka
4.formát programové řádky
5.typy proměnných
6.základní příkazy
7.ovládání vstupu a výstupu
8.podprogramy, přenos proměnných
9.zásady tvorby programu pro vědeckotechnické výpočty
10.řešení zápočtové úlohy
Cíle:Znalosti:
Studenti získají znalosti o postupech řešení výpočetních problémů ve vědecké a technické praxi a o postupech při jejich programování.

Schopnosti:
Studenti získají schopnost řešit samostatně výpočetní úlohy ve vědecké a technické praxi.
Požadavky:základy práce s počítačem
Rozsah práce:Součástí kursu je vypracování zápočtové úlohy. Každý student si zvolí vlastní úlohu z oblasti vědecko-technických výpočtů. Řešením může být: úprava existujícího programu vytvoření nového programu, rozsáhlé testování použitelnosti daného programu a podobně. Splnění úkolu je kontrolováno před udělením zápočtu.
Kličová slova:výpočty, Fortran, programování
Literatura:Povinná literatura:
[1] Jirí Vogel, Programování v jazyku FORTRAN, SNTL nakladatelství technické literatury, Praha, 1976

Doporučená literatura:
[3] \\147.32.6.46\prochazk$\web\12vtv
[4] Václav Zahradník, programování Fortan90, skriptum, vydavatelství CVUT Praha, 1996.

Studijní pomůcky:
pc, osobní nebo v učebně FJFI

Vakuová fyzika a technika12VAK Král, Voltr 2+2 kz - - 4 -
Předmět:Vakuová fyzika a technika12VAKprof. Ing. Král Jaroslav CSc.2+2 KZ-4-
Anotace:Zředěné plyny: základní pojmy a vztahy; proudění zředěných plynů. Interakce plynu s povrchem pevné látky; sorpce, desorpce; vypařování, kondenzace; průnik plynu pevnou látkou.
Vytváření vakua. Čerpací proces. Vývěvy. Vakuová měření: manometry celkového a parciálního tlaku; čerpací rychlost, proud plynu, vodivost, hledání netěsností.
Materiály a díly pro vakuová zařízení.
Praktická cvičení.
Osnova:- Základní pojmy a vztahy fyziky zředěných plynů.
- Čerpací proces
- Transportní vývěvy
- Sorpční vývěvy
- Metody měření vakua
- Materiály a díly vakuové techniky
Osnova cvičení:- Měření s rotační vývěvou
- Měření s difuzní vývěvou
- Měření s kryosopční vývěvou
- Turbomolekulární vývěva a hmotnostní analyza zbytkových plynů
- Metody hledání netěsností
- Vakuové napařování tenkých vrstev.
Cíle:Znalosti:
Poznání vlastností zředěných plynů, získávání a měření vakua.

Schopnosti:
Pracovat s jednoduchou vakuovou aparaturou.
Požadavky:Základy termodynamiky
Rozsah práce:vypracování protokolů o provedených cvičeních, jejich vyhodnocení, klasifikovaný zápočet.
Kličová slova:Vakuum, zředěné plyny, vakuová technika, vývěvy, vakuometry
Literatura:Povinná literatura:
[1] Z.Češpíro - Vakuová technika, skriptum ČVUT v Praze; vydavatelství ČVUT, Praha, 1977.
[2] J.Král - Cvičení z vakuové techniky, skriptum ČVUT v Praze; Vydavatelství ČVUT, Praha, 1996.

Doporučená literatura:
[3] J.Groszkowski - Technika vysokého vakua, SNTL Praha, 1981.
[4] S.Dushman - Scientific foundation of vacuum technique, Wiley & Sons, New York, 1962. (V ruském překladu: S.Dešman - Naučnye osnovy vakuumnoj techniki; Mir, Moskva, 1964.)
[5] J.F. O´Hanlon - A User´s guide to vacuum technology, Wiley - Interscience; 2003.

Studijní pomůcky: Vybavení vakuového praktika

Obecná teorie relativity02OR Semerák - - 3+0 zk - 3
Předmět:Obecná teorie relativity02ORdoc.RNDr. Semerák Oldřich Dr., DSc.-3+0 ZK-3
Anotace:Úvod do obecné teorie relativity: princip ekvivalence a princip obecné kovariance, paralelní přenos a rovnice geodetiky, gravitační frekvenční posuv; křivost a Einsteinův gravitační zákon. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic a černé díry. Obecná relativita v astrofyzice a kosmologii: relativistické modely hvězd, závěrečná stadia hvězdného vývoje; Friedmannovy kosmologické modely.
Osnova:1. Teorie gravitace a fyzikální obraz světa
2. Princip ekvivalence, princip obecné kovariance (obecné relativity)
3. Paralelní přenos, afinní konexe, rovnice geodetiky
4. Kovariantní derivace
5. Riemannův tenzor křivosti, Ricciho tenzor a skalární křivost
6. Einsteinův gravitační zákon
7. Schwarzschildovo řešení Einsteinových rovnic
8. Schwarzschildova černá díra - horizont, singularita
9. Černé díry, Kerrovo řešení Einsteinových rovnic, Gravitační kolaps
10. Astrofyzikální aspekty černých děr
11. Relativistické modely hvězd
12. Základy relativistické kosmologie
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Naučit základy moderní teorie gravitace

Schopnosti:
Řešení jednoduchých úloh z teorie gravitace

Požadavky:02TEF2, 02GMF1
Rozsah práce:
Kličová slova:Princip ekvivalence, princip obecné kovariance, afinní konexe, Einsteinův gravitační zákon, černé díry
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dvořák L.: Obecná teorie relativity a moderní fyzikální obraz vesmíru (skriptum SPN, Praha 1984)

Doporučená literatura:
[2] P. Hájíček: An introduction to the relativistic theory of gravitation, Springer, Berlin 2008

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: