Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumJaderné inženýrství
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematická analýza B 3, 401MAB34 Krbálek 2+4 z,zk 2+4 z,zk 7 7
Předmět:Matematická analýza B301MAB3doc. Mgr. Krbálek Milan Ph.D.2+4 Z,ZK-7-
Anotace:Náplní předmětu je studium posloupností a řad funkcí, teorie obyčejných diferenciálních rovnic, teorie kvadratických forem a ploch a obecná teorie metrických, normovaných a prehilbertovských prostorů.
Osnova:1. Posloupnosti a řady funkcí - obor konvergence, kritéria stejnoměrné konvergence, spojitost, limita, derivace a integrace řady funkcí, mocninné řady, rozvoj funkce v řadu, Taylorova věta.
2. Obyčejné diferenciální rovnice - rovnice prvního řádu (metoda integračního faktoru, Bernouliova rovnice, rovnice se separovanými proměnnými, homogenní a exaktní rovnice) a rovnice vyšších řádů (fundamentální systém řešení diferenciální rovnice, snížení řádu diferenciální rovnice, metoda variace konstant, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou, Eulerova diferenciální rovnice).
3. Kvadratické formy a kvadratické plochy - regularita, definitnost, normální tvar, hlavní a vedlejší signatura, polární báze, klasifikace kuželoseček a kvadrik.
4. Metrické prostory - metrika, norma, skalární součin, pojem okolí, vnitřní, vnější, hraniční, izolovaný a hromadný bod množiny, derivace a hranice množiny, úplnost prostoru, Hilbertovy prostory.
Osnova cvičení:1. Posloupnosti funkcí.
2. Řady funkcí.
3. Mocninné řady.
4. Řešení diferenciálních rovnic.
5. Kvadratické formy.
6. Kvadratické plochy.
7. Metrické, normované a Hilbertovy prostory.
Cíle:Znalosti:
Vyšetřování stejnoměrné konvergence posloupností a řad funkcí. Řešení diferenciálních rovnic. Klasifikace kvadratických forem a ploch. Klasifikace bodů množin.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada pěti minitestů a dvou dvouhodinových zápočtových prací. Zkoušková písemná práce a ústní zkoušky vyžadující důkazy vět.
Kličová slova:Posloupnosti funkcí, řady funkcí, obyčejné diferenciální rovnice, kvadratické formy, kvadratické plochy, metrické prostory, normované prostory, pre-Hilberovy prostory.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008,
[2] J.Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998,
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:
[4] Robert A. Adams, Calculus: A complete course, 1999

Studijní pomůcky: MATLAB

Předmět:Matematická analýza B401MAB4doc. Mgr. Krbálek Milan Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Náplní předmětu je studium vlastností funkcí více proměnných, diferenciálního a integrálního počtu. Dále je probírána teorie míry a abstraktního Lebesgueova integrálu.
Osnova:Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, směrové parciální derivace, totální derivace, totální diferenciál a tečná rovina ke grafu funkce, diferenciály vyšších řádů, Taylorova věta, základní pojmy vektorové analýzy, Jacobiho matice, funkce zadané implicitně soustavou rovnic, regulární zobrazení, záměna proměnných, nekartézské soustavy souřadnic, lokální, vázané a globální extrémy funkce. Integrální počet funkce více proměnných - Riemannův integrál, základní vlastnosti, Fubiniova věta, věta o substituci. Křivkové a plošné integrály - křivka a křivkový integrál 1. a 2. druhu, plocha a plošný integrál 1. a 2. druhu, věty Greenova, Gaussova a Stokesova. Základy teorie míry - množivý (sigma-)okruh a (sigma-)algebra, okruh generovaný polookruhem, pojem míry, systémy množin H_r, K_r a S_r, Jordanova míra v r-dimenzionálním prostoru, Lebesgueova míra v r-dimenzionálním prostoru. Abstraktní Lebesgueův integrál - pojem měřitelné funkce, prostor s mírou, konstrukce základního systému funkcí, definice integrálu a jeho vlastnosti, Leviho a Lebesgueova věta, limita, spojitost a derivace integrálu podle parametru, Lebesgueův integrál v r-dimenzionálním prostoru, vztah k Riemannovu a Newtonovu integrálu, věta o substituci a Fubiniova věta pro Lebesgueův integrál.
Osnova cvičení:1. Vlastnosti funkce více proměnných.
2. Diferenciální počet funkce více proměnných.
3. Integrální počet funkce více proměnných. 4. Křivkové a plošné integrály.
5. Teorie míry.
6. Teorie Lebesgueova integrálu.
Cíle:Znalosti:
Vyšetřování vlastností funkce více proměnných. Vícerozměrné integrace. Křivkové a plošné integrace. Teoretické aspekty teorie míry a teorie Lebesgueova integrálu.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01MAB3, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada pěti minitestů a dvou dvouhodinových zápočtových prací. Zkoušková písemná práce a ústní zkoušky vyžadující důkazy vět.
Kličová slova:Funkce více proměnných, křivkové a plošné integrály, teorie míry, teorie Lebesgueova integrálu.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009,
[2] M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
[3] J.Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998,
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:
[1] M. Giaquinta, G. Modica, Mathematical analysis - an introduction to functions of several variables, Birkhauser, Boston, 2009
[2] S.L. Salas, E. Hille, G.J. Etger, Calculus (one and more variables), Wiley, 9th edition, 2002

Studijní pomůcky: MATLAB

Vybrané partie z matematiky01VYMA Mikyška - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Vybrané partie z matematiky01VYMAdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Fourierovy řady: úplné ortogonální systémy, rozvoj funkce do Fourierovy řady, trigonometrické Fourierovy řady a jejich konvergence. Analýza v komplexním oboru: derivace holomorfní funkce, integrál, Cauchyova věta, Cauchyův integrální vzorec, izolované singularity, Laurentův rozvoj, reziduová věta.
Osnova:1. Teorie Fourierových řad v obecném Hilbertově prostoru, úplné ortogonální systémy, Besselova nerovnost, Parsevalova rovnost.
2. Fourierovy řady v L2, trigonometrický systém, Fourierovy koeficienty, Besselova nerovnost, Parsevalova rovnost, rozvoj funkce do trigonometrické řady.
3. Kritéria konvergence Fourierových řad.
4. Analýza v komplexním oboru: derivace, holomorfní funkce, Cauchyho-Riemannovy podmínky.
5. Křivkový integrál komplexní funkce komplexní proměnné, Cauchyho věta, Cauchyův integrální vzorec
6. Rozvoj holomorfní funkce do mocninné řady, izolované singularity, Laurentův rozvoj, reziduová věta.
Osnova cvičení:1. Shrnutí vlastností funkčních řad, vyšetřování stejnoměrné konvergence funkčních řad.
2. Fourierovy řady v obecném Hilbertově prostoru, Grammova-Schmidtova ortogonalizace, ortogonální polynomy.
3. Trigonometrický systém v L2. Rozvoje funkcí do trigonometrické Fourierovy řady, vyšetřování konvergence trigonometrických řad. Hledání součtu řad pomocí Fourierových rozvojů.
4. Elementární funkce komplexní proměnné, polynomy, exponenciela, goniometrické funkce, logaritmus v komplexním oboru.
5. Analýza v komplexním oboru: spojitost, derivace, Cauchyho-Riemannovy podmínky.
6. Výpočet křivkový integrálů komplexních funkcí komplexní proměnné, aplikace Cauchyho věty, Cauchyho integrálního vzorce a reziduové věty.
Cíle:Znalosti:
Rozvoje funkcí do Fourierových řad a vyšetřování jejich konvergence, použití teorie holomorfních funkcí pro výpočet křivkových integrálů v C a výpočet některých typů určitých integrálů reálných funkcí.

Schopnosti:
Použití rozvoje funkce do Fourierovy řady k vyčíslení součtu některých řad, výpočet určitých integrálů pomocí teorie funkcí komplexní proměnné.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, nebo 01MAB2-3).
Rozsah práce:
Kličová slova:Funkční posloupnosti a řady, Fourierovy řady, komplexní analýza.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky (IV), MatfyzPress, 2003.

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky [IV], MatfyzPress, 2003.

Vlnění, optika a atomová fyzika02VOAF Schmidt, Tolar 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Vlnění, optika a atomová fyzika02VOAFprof. Ing. Tolar Jiří DrSc.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Fyzika vlnových dějů mechanických a elektromagnetických: módy, stojaté a postupné vlny, vlnové balíky v dispersním prostředí. Fyzikální optika (polarizace, interference, difrakce, koherence časová a prostorová) a její mezní případ - optika geometrická. Úvod do kvantové fyziky: záření černého tělesa, kvantum energie, fotoefekt, Comptonův jev, de Broglieovy vlny, Schrodingerova rovnice, stacionární stavy a spektra finitních soustav.
Osnova:1. Kmity soustav hmotných bodů
2. Postupné vlny v nedisperzním prostředí
3. Vlny v disperzním prostředí
4. Energie a odraz vlnění
5. Elektromagnetické vlny
6. Polarizace
7. Interference a difrakce
8. Geometrická optika
9. Záření absolutně černého tělesa, fotony
10. de Broglieovy vlny
11. Schrodingerova rovnice
12. Stacionární stavy a spektra
Osnova cvičení:Procvičení úloh na témata:
1. Kmity soustav hmotných bodů
2. Postupné vlny v nedisperzním prostředí
3. Vlny v disperzním prostředí
4. Energie a odraz vlnění
5. Elektromagnetické vlny
6. Polarizace
7. Interference a difrakce
8. Geometrická optika
9. Záření absolutně černého tělesa, fotony
10. de Broglieovy vlny
11. Schrodingerova rovnice
12. Stacionární stavy a spektra
Cíle:Znalosti:
Fyzika kmitů a vlnových dějů mechanických a elektromagnetických, úvod do kvantové fyziky.

Schopnosti:
Aplikace na konkretní fyzikální a technické úlohy spojené s kmitáním a vlněním.
Požadavky:Základní kurs fyziky (02MECH, 02ELMA)
Rozsah práce:
Kličová slova:Kmity, stojaté vlny, postupné vlny, rovinné vlny, disperzní vztah, kvazimonochromatické vlnové balíky, fázová rychlost, grupová rychlost, charakteristická impedance, hustota energie, hustota toku energie, odrazivost, tlak záření, polarizace světla, interference, difrakční mřížka, ohyb na štěrbině, Fermatův princip, Kirchhoffův zákon záření, Planckův zákon záření, fotoefekt, de Broglieovy vlny, Schrodingerova rovnice, stacionární stavy a spektra
Literatura:Povinná literatura:
[1] F.S. Crawford, Jr.: Berkeley Physics Course 3, Waves, McGraw-Hill, New York 1968
[2] J. Tolar, J. Koníček: Sbírka řešených příkladů z fyziky (Vlnění), skripta ČVUT, Praha 1999

Doporučená literatura:
[3] J. Tolar: Vlnění, optika a atomová fyzika, kap. 1. - 9., viz //physics.fjfi.cvut.cz
[4] H. Georgi: The Physics of Waves, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2015 (http://www.people.fas.harvard.edu/~hgeorgi/onenew.pdf)

Termodynamika a statistická fyzika02TSFA Jex - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Termodynamika a statistická fyzika02TSFAprof. Ing. Jex Igor DrSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Termodynamika kvazistatických procesů, základy statistické fyziky. Po zavedení termodynamických potenciálů, Jouleův a Thomsonův jev, podmínky termodynamické rovnováhy, Braunův-Le Chatelierův princip . Statistická fyzika a pojem statistické entropie. Statistický popis mnohočásticových soustav, Fermiho plyn, krystaly (Debyeův model) a záření absolutně černého tělesa.
Osnova:1. Statistická entropie, nejpravděpodobnější rozdělení
2. Statistické soubory, partiční funkce
3. Termodynamické potenciály, Maxwellovy vztahy
4. Podmínky rovnováhy
5. Gibbsovo fázové pravidlo, fázové přechody
6. Termodynamické nerovnosti, Braun-Le Chatelierův princip
7. Statistický popis a termodynamika ideálního plynu
8. Přesné statistiky
9. Tepelná kapacita krystalů
10. Záření absolutně černého tělesa
11. Boltzmannova transportní rovnice
12. Boltzmannův H-teorém, transportní jevy
Osnova cvičení:Procvičení úloh na témata:
1. Statistická entropie, nejpravděpodobnější rozdělení
2. Statistické soubory, partiční funkce
3. Termodynamické potenciály, Maxwellovy vztahy
4. Podmínky rovnováhy
5. Gibbsovo fázové pravidlo, fázové přechody
6. Termodynamické nerovnosti, Braun-Le Chatelierův princip
7. Statistický popis a termodynamika ideálního plynu
8. Přesné statistiky
9. Tepelná kapacita krystalů
10. Záření absolutně černého tělesa
11. Boltzmannova transportní rovnice
12. Boltzmannův H-teorém, transportní jevy
Cíle:Znalosti:
Naučit se základní pojmy statistické fyziky a termodynamiky.

Schopnosti:
Řešit úlohy statistické fyziky a termodynamiky.
Požadavky:mechanika, elektřina a magnetizmus, teoreticka fyzika v rámci studia na FJFI: 02MECH, 02ELMA, 02TEF1
Rozsah práce:
Kličová slova:Termodynamika, podmínky rovnováhy, statistická entropie, statistické soubory, transportní rovnice
Literatura:Povinná literatura:
[1] Z. Maršák, Termodynamika a statistická fyzika, skripta ČVUT 1995

Doporučená literatura:
[2] J. Kvasnica, Termodynamika, SNTL Praha, 1965
[3] J. Kvasnica, Statistická fyzika, Academia Praha, 2003
[4] H. B. Callen, Thermodynamics and an introduction to thermostatics, Wiley, New York, 1985

Teoretická fyzika 1, 202TEF12 Jex, Novotný 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Teoretická fyzika 102TEF1prof. Ing. Jex Igor DrSc.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět představuje úvod do analytické mechaniky (nerelativistické). Posluchači se seznámí se základními pojmy Lagrangeova formalismu a jeho elementárnímí aplikacemi na konkrétní fyzikální problémy jako problém dvou těles, pohyb soustavy vázaných hmotných bodů a tuhého tělesa. V návaznosti na Lagrangeův formalismus jsou dále studovány obecné principy mechaniky - principy diferenciální a integrální (variační). Předmět je první částí kursu klasické teoretické fyziky (02TEF1, 02TEF2).
Osnova:1. Matematický aparát
2. Kritické zhodnocení newtonovské mechaniky
3. Lagrangeova funkce, vazby, obecné souřadnice
4. Lagrangeovy rovnice
5. Symetrie Lagrangeovy funkce a zákony zachování
6. Věta o viriálu
7. Problém dvou těles
8. Kmity soustav hmotných bodů
9. Dynamika tuhého tělesa, Eulerovy rovnice
10. Statická rovnováha, princip virtuálních posunutí
11. Diferenciální principy (d´Alembertův, Jourdainův, Gaussův, Hertzův)
12. Integrálni principy (Hamiltonův, Maupertuisův a Jacobiho)
Osnova cvičení:Procvičení úloh na témata:
1. Matematický aparát
2. Newtonovská mechanika
3. Lagrangeova funkce, vazby, obecné souřadnice
4. Lagrangeovy rovnice
5. Symetrie Lagrangeovy funkce a zákony zachování
6. Věta o viriálu
7. Problém dvou těles
8. Kmity soustav hmotných bodů
9. Dynamika tuhého tělesa, Eulerovy rovnice
10. Statická rovnováha, princip virtuálních posunutí
11. Diferenciální principy (d´Alembertův, Jourdainův, Gaussův, Hertzův)
12. Integrálni principy (Hamiltonův, Maupertuisův a Jacobiho)
Cíle:Znalosti:
Naučit se základy analytické mechaniky. Jde o součást kursu klasické teoretické fyziky na FJFI.

Schopnosti:
Aplikace metod teoretické fyziky na řešení konkrétních úloh.
Požadavky:02MECH, 02ELMA
Rozsah práce:
Kličová slova:Analytická mechanika, Lagrangeův formalismus, variační principy mechaniky
Literatura:Povinná literatura:
[1] I.Štoll, J. Tolar, I. Jex, Klasická teoretická fyzika, nakl. Karolinum, Praha 2017

Doporučená literatura:
[2] V. Trkal, Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa, Nakl. ČSAV, Praha 1956
[3] L.D. Landau, E.M.Lifšic, Teoretická fyzika I, FIZMATGIZ, Moskva 2002

Předmět:Teoretická fyzika 202TEF2Ing. Novotný Petr Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Hamiltonův formalismus. Speciální teorie relativity (mechanika a klasická teorie pole v Minkowského prostoročase). Elektrodynamika: Maxwellovy rovnice v Minkowského prostoročase, elektromagnetické vlny v prostředí, vyzařování elektromagnetických vln v dipólové aproximaci
Osnova:1. Hamiltonův formalismus
2. Speciální teorie relativity
3. Elektromagnetické pole
4. Elektromagnetické vlny. Elektrické dipólové záření
Osnova cvičení:Procvičení úloh na témata:
1. Hamiltonův formalismus
2. Speciální teorie relativity
3. Elektromagnetické pole
4. Elektromagnetické vlny. Elektrické dipólové záření
Cíle:Znalosti:
Naučit se základům Hamiltonova formalismu, teorie relativity a elektrodynamiky. Jde o druhou část kursu klasické teoretické fyziky na FJFI.

Schopnosti:
Aplikace metod teoretické fyziky na řešení konkrétních úloh.
Požadavky:02TEF1
Rozsah práce:
Kličová slova:Hamiltonova funkce, Hamiltonovy rovnice, zákony zachování, kanonické transformace, Hamiltonova-Jacobiho rovnice, Minkowského prostoročas, interval, Lorentzovy transformace, pohybové rovnice relativistické částice, Maxwellovy rovnice v prostředí, potenciály elektromagnetického pole, Maxwellovy rovnice v Minkowského prostoročase, retardované potenciály, elektrické dipólové záření
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll, J. Tolar, I. Jex, Klasická teoretická fyzika, nakl. Karolinum, Praha 2017

Doporučená literatura:
[2] J.D. Jackson: Classical Electrodynamics, Wiley, New York 1962
[3] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko: Classical Mechanics, Addison-Wesley, New York 2002

Numerické metody 112NME1 Limpouch - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Numerické metody12NME1prof. Ing. Limpouch Jiří CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Jsou vysvětleny základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh. Vedle základních numerických úloh jsou zařazeny i problémy důležité pro fyziky (řešení obyčejných diferenciálních rovnic, generátory náhodných čísel). MATLAB jako integrovaný výpočetní systém slouží pro ukázky. Cvičení se konají v počítačové učebně. Je používán MATLAB jako základní programovací jazyk a demonstrační nástroj.
Osnova:1.Numerická matematika, chyba metody, reprezentace čísel v počítači, zaokrouhlovací chyba
2.Korektnost a podmíněnost úlohy, numerická stabilita, numerické knihovny
3.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody
4.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
5.Interpolace a extrapolace, interpolace ve více dimenzích
6.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
7.Výpočet funkcí; třídění
8.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
9.Hledání extrémů funkcí
10.Numerická integrace
11.Náhodná čísla a integrace metodou Monte Carlo
12.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha, rovnice se silným tlumením ("stiff")
13.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Osnova cvičení:Cvičení se konají v počítačové učebne. Je používán systém MATLAB jako základní programovací jazyk i jako demonstrační nástroj.
1. Reprezentace čísel v počítači, zakrouhlovací chyba, podmíněnost úlohy
2.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody, podmíněnost matice
3.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
4.Interpolace a extrapolace, kubický spline
5.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
6.Výpočet funkcí
7.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
8.Hledání extrémů funkcí
9.Numerická integrace
10.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha
11.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Cíle:Znalosti:
Základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh včetně řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Schopnosti:
Používat numerickou matematiku k řešení praktických úloh, umět vybrat z programů v numerických knihovnách a být schopen se vyvarovat nejběžnějších chyb.
Požadavky:
Rozsah práce:K zápočtu student vypracuje řešení zadané úlohy na počítači - rozsah cca 2-4 hodiny.
Kličová slova:Aplikovaná numerická matematika, MATLAB, obyčejné diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, V. H. Vetterling: Numerical Recipes in C++ (The art of scientific computing), Cambridge University Press, 3. vydání, Cambridge 2007 (stejná kniha pro FORTRAN, 2.vydání 1993 a jazyk C, 2.vydání 1993) (dostupné na http://www.numerical.recipes/oldverswitcher.html)

Doporučená literatura:
[2] A. Ralston: Základy numerické matematiky, Praha, Academia 1973
[3] M. Nekvinda, J. Šrubař, J. Vild: Úvod do numerické matematiky, Praha, SNTL 1976
[4] B.P.Demidovič, I.A. Maron: Základy numerické matematiky, Praha, SNTL 1966
Studijní pomůcky:
Počítačová laboratoř s programem Matlab.

Základy fyziky jaderných reaktorů 117ZAF1 Štefánik, Sklenka 3+1 kz - - 4 -
Předmět:Základy fyziky jaderných reaktorů 117ZAF1Ing. Štefánik Milan Ph.D.3+1 KZ-4-
Anotace:Přednášky začínají popisem základů struktury mikrosvěta na úrovni elektronů, protonů a neutronů. Následuje popis radioaktivity a jaderných reakcí. Velká pozornost je věnována reakcím neutronů s jádry látkového prostředí. Je popsána pravděpodobnost uskutečnění daných reakcí vyjádřená účinným průřezem v závislosti na energii neutronu. Štěpení těžkých jader je základem pro provoz jaderných reaktorů. Studenti se seznámí s podmínkami pro uskutečnění štěpné řetězové reakce, uvolněnou energií při reakci a problematikou neutronové bilance. Dále jsou rozebrány jednotlivé nejdůležitější typy jaderných reaktorů včetně kompletního schématu jaderné elektrárny s lehkovodním reaktorem. Výpočetní analýza difuzních prostředí vychází z aplikace difuzní rovnice odvozené na základě platnosti Fickova zákona. Studenti se naučí analyticky stanovit hustotu toku neutronů v různých difuzních prostředích s vybranými zdroji neutronů.
Osnova:1. Atomová a jaderná fyzika
Rozsah: 2 přednášky
uvedení do problematiky, začlenění přednášky do studia, cíle výuky, stavební částice hmoty, struktura atomu a jádra, jaderné síly, jednotky a veličiny, excitační stavy, stabilita jádra a radioaktivní rozpad, radioaktivní přeměny, kinetika radioaktivních přeměn, rozpadové řady, vazebná energie.

2. Neutronové interakce
Rozsah: 2 přednášky
interakce neutronů s jádry, intenzita svazku neutronů, reakční rychlost a mikroskopický a makroskopický účinný průřez, zeslabení svazku neutronů, hustota toku neutronů, tvar účinných průřezů - pružný rozptyl, nepružný rozptyl, účinný průřez pro radiační záchyt, účinný průřez pro štěpení, celkový účinný průřez; charakteristika zdrojů neutronů.

3. Zpomalení neutronů
Rozsah: 3 přednášky
ztráta energie pružnými srážkami, rozptyl na vodíku, letargie neutronů, energetické spektrum neutronů - Maxwellovo spektrum energií a rychlostí, tepelné neutrony, hustota toku tepelných neutronů, středování účinných průřezů přes tepelné spektrum; tepelné neutrony, moderace neutronů, zpomalovací schopnost a koeficient zpomalení.

4. Štěpení jaderného paliva
Rozsah: 3 přednášky
objev štěpení uranu, proces štěpení - kapkový model štěpení jádra atomu; štěpná reakce - kritická energie pro štěpení, štěpné a štěpitelné nuklidy; účinný průřez pro štěpení; produkty štěpení, produkce neutronů, energie ze štěpení, samovolné štěpení; štěpná řetězová reakce - koeficient násobení, reaktivita; neutronová bilance - nekonečný a konečný systém; rovnice čtyř součinitelů; okamžité a zpožděné neutrony; spektrum okamžitých neutronů; produkce a spotřeba paliva.

5. Jaderné reaktory
Rozsah: 1 přednáška
základní terminologie, základní hlediska dělení reaktorů, jaderná elektrárna - primární, sekundární a terciální okruh; typy jaderných reaktorů, palivový cyklus - přední, střední a zadní část.

6. Fickův zákon
Rozsah: 1 přednáška
difuze neutronů, hustota toku a hustota proudu neutronů, Fickův zákon - předpoklady odvození, odvození Fickova zákona, fyzikální interpretace, ověření předpokladů odvození; transportní účinný průřez, platnost Fickova zákona.

7. Difuzní teorie
Rozsah: 3 přednášky
rovnice kontinuity, difuzní rovnice - podmínky platnosti a okrajové podmínky; matematický základ - Besselovy funkce, modifikované Besselovy funkce 1. a 2. druhu; rozložení hustoty toku neutronů v nekonečném difuzním prostředí - rovinný, bodový a přímkový zdroj v nekonečném difuzním prostředí; difuzní délka, zdroje neutronů v konečném difuzním prostředí - rovinný, bodový a přímkový zdroj, albedo, vybrané difuzní parametry.
Osnova cvičení:1. Atomová fyzika a radioaktivita
Rozsah: 2 cvičení
Výpočet molárních hmotností, atomové a hmotností zlomky, stanovení atomových hustot, radioaktivita a rychlost produkce radioaktivních jader, výpočet energie uvolněné nebo spotřebované během jaderné reakce, vazební energie, hmotnostní úbytek.

2. Interakce neutronů s hmotou
Rozsah: 2 cvičení
Výpočet účinných průřezů (mikroskopické a makroskopické), reakčních rychlostí, a hustoty toku neutronů, zeslabení intenzity svazku neutronů, neutronová hustota svazku, kinematika srážkových procesů, střední volná dráha, srážkový parametr, módy jaderného štěpení.

2. Neutronová bilance, jaderný palivový cyklus
Rozsah: 1,5 cvičení
Výpočet neutronové bilance, koeficientu násobení, produkce a spotřeba jaderného paliva, střední hodnota hustoty toku neutronů v jaderném reaktoru, výpočet koeficientu násobení a regeneračního faktoru pro tepelné a rychlé reaktory.

4. Difuzní teorie
Rozsah: 1,5 cvičení
Výpočet prostorového rozložení hustoty toku neutronů v difúzním prostředí, výpočet pro bodový, plošný a přímkový zdroj neutronů, středování účinných průřezů přes tepelné spektrum, difuzní délka a difuzní koeficient, aplikace okrajových podmínek.
Cíle:Znalosti: studenti mají podrobné znalosti o povaze a druzích jaderných reakcí, problematice účinných průřezů, štěpení jaderného paliva a neutronové bilance. Získají představu o skladbě jádra atomu, o vlastnostech difuzních prostředí a štěpných a štěpitelných materiálů.

Schopnosti: Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti reaktorové fyziky, základní schopnost práce s jadernými daty, schopnost stanovovat atomové hustoty materiálů nezbytné pro všechny analýzy prováděné v reaktorové fyzice a provádět výpočty rozložení hustoty toku neutronů v jednoduchých geometriích s pomocí difuzní rovnice.
Požadavky:
Rozsah práce:Řešení domácích úkolů formou psané zprávy.
Kličová slova:reaktorová fyzika, jádro, neutron, účinný průřez, koeficient násobení, reaktivita, regenerační faktor, koeficient využití neutronů, Fickův zákon, difuzní rovnice
Literatura:Povinná literatura:
1. Lamarsh J. R.: Introduction to Nuclear Engineering, 3rd Ed., Prentice Hall, 2001
2. Frýbort J., Heraltová L., Štefánik M.: Úvod do reaktorové fyziky: teorie a cvičení. Skripta ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05322-5
3. Zeman J.: Reaktorová fyzika 1, skripta ČVUT v Praze, 2003, ISBN 80-01-01933-0

Doporučená literatura:
1. Heřmanský, B.: Jaderné reaktory. SNTL, Praha, 1981
2. DOE Fundamentals Handbooks - Nuclear Physics and Reactor Theory, Vol. 1 a Vol. 2, 1993, DOE-HDBK-1019/1-93
3. Reuss P.: Neutron Physics, EDP Sciences, 2008

Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1, 217THNJ12 Kobylka, Heřmanský 2+0 z 2+1 z,zk 2 3
Předmět:Termohydraulický návrh jaderných zařízení 117THNJ1Ing. Kobylka Dušan Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Předmět uvádí studenty do problematiky tepelných výpočtů a návrhů základních termodynamických schémat jaderných zařízení. Studenti se postupně seznamují se základními veličinami a pojmy z technické termodynamiky, základními vratnými i nevratnými termodynamickými ději a cykly s ideálním plynem. Hlavní těžiště předmětu je následně věnováno termodynamice par: základním vratným i nevratným dějům s parami a Rankin-Clausiovu cyklu. Podrobně jsou rovněž rozebrány různé metody zvyšování účinnosti Rankin-Clausiova cyklu. Závěr předmětu se věnuje termodynamice směsí plynů a vlhkému vzduchu.
Osnova:1. Úvod do předmětu, definice pojmů a veličin
Rozsah: 1 přednáška
Uvedení do problematiky, používaná literatura, začlenění předmětu do studia a návaznost na jiné předměty, motivace studentů, definice základních důležitých pojmů a veličin z oblasti technické termodynamiky (entropie, tepelná kapacita, entalpie, fázový diagram, ?)

2. Termodynamické zákony, termodynamické diagramy
Rozsah: 2 přednášky
První termodynamický zákon a jeho význam v energetice, různé zápisy 1. termodynamického zákona a jejich použití při výpočtech, 2. termodynamický zákon a jeho význam při konstrukci tepelných strojů, pracovní diagram, tepelný diagram, h-s diagram, jejich význam, popis a použití, definice a výpočty prací (tlaková, objemová, cyklu).

3. Termodynamika ideálního plynu
Rozsah: 3 přednášky
Definice a základní vlastnosti ideálního plynu a jeho stavová rovnice. Základní vratné a nevratné termodynamické děje (izochorický, izobarický, izotermický, izoentropický a polytropický), expanze plynu na turbíně a komprese v kompresoru (definice, výpočty stavových veličin, předaná tepla a práce). Termodynamické cykly: přímé, obrácené, definice účinnosti cyklu. Podrobný popis a výpočty cyklů: Carnotova, Braytonova a cyklů spalovacích motorů.

4. Termodynamika par
Rozsah: 6 přednášek
Úvod do termodynamiky par a jejich stavové rovnice. Diagramy vody a vodní páry: tepelný, pracovní a Molliérův, jejich popis, konstrukce a význam, definice veličin a pojmů (suchost, mokrá pára, mezní křivka, ?). Tabulky vody a vodní páry a jejich použití. Základní vratné a nevratné termodynamické děje s parami (izochorický, izobarický, izotermický, izoentropický, směšování par, škrcení, ?). Rankin-Clausiův cyklus s přehřátou i sytou parou (popis, význam v energetice, výpočty) a zvyšování jeho termické účinnosti (zejména regenerace, mezipřihřívání, binární oběhy a teplárenství. Návrh a optimalizace reálných Rankin-Clausiových cyklů.

5. Termodynamika směsí a vlhký vzduch
Rozsah: 1 přednáška
Termodynamika směsí plynů (výpočet stavových veličin, stavová rovnice). Vlhký vzduch: definice, vlhkost, výpočet entalpie, Molliérův diagram vlhkého vzduchu. Význam vlhkého vzduchu ve výpočtech v energetice.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: podrobné znalosti termodynamiky ideálního plynu a zejména termodynamiky par (základní děje i termodynamické cykly). Podrobné znalosti Rankin?Clausiova cyklu a metod zvýšení jeho účinnosti a optimalizace termodynamických schémat elektráren.

Schopnosti: orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších částech předmětu THN (2 a 3) a všech navazujících předmětech zabývajících se termomechanikou, konstrukcí jednotlivých zařízení na elektrárnách i chování a řízení jaderné elektrárny jako celku.
Požadavky:
Rozsah práce:výpočty příkladů a jejich kontrola a diskuse nad výsledky na přednáškách
Kličová slova:technická termodynamika, ideální plyn, termodynamický děj, termodynamický cyklus, termodynamika par, IAPWS, Carnotův cyklus, Braytonův cyklus, Rankin-Clausiův cyklus, tepelný stroj, termická účinnost, regenerační ohřev, carnotizace, mezipřihřívání, vlhký vzduch
Literatura:Povinná literatura:
1. Kobylka, D.: Technická termodynamika s řešenými příklady, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN 978-80-01-05902-9
2. Mareš R. - Šifner O. - Kadrnožka J.: Tabulky vlastností vody a vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97, VUTIUM , 1999, ISBN 80-214-1316-6

Doporučená literatura:
1. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny, SNTL, Praha, 1984
2. Sazima M., Kmoníček V., Schneller J., a kol.: Teplo, SNTL, Praha, 1989
3. Nožička J., Adamec J., Váradiová B.: Termomechanika - Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
4. Sonntag E.R., Wylen G.J.V.: Introduction to Thermodynamics: Classical and Statisctical, John Wiley & sons, 1971, ISBN: 0-471-81365-6

Předmět:Termohydraulický návrh jaderných zařízení 217THNJ2prof. Ing. Heřmanský Bedřich CSc. / Ing. Kobylka Dušan Ph.D.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Předmět uvádí studenty do problematiky mechaniky tekutiní. Nejvýznamnější část věnována základům popisu proudění, definici potřebných veličin a rovnic, tlakovým ztrátám,1D popisu proudění, turbulenci a jejímu vlivu na vlastnosti proudu, mezním vrstvám a odstředivým čerpadlům. V kurzu tak studenti získají základní náhled do problematiky, který je důležitý pro následné další vzděláváná jak v oboru mechaniky tekutin tak v dalších inženýrských oblastech (sdílení tepla, provoz elektráren, konstrukce strojů pro jaderné elektrárny).
Osnova:1. Úvod do předmětu, definice pojmů a veličin
Rozsah: 1 přednáška
Uvedení do problematiky proudění, definice základních veličin v mechanice tekutin (tlak, rychlostní pole, atd.), popis základních vlastností tekutin (např. viskozita, povrchové napětí, atd.), Newtonův zákon, rozdělení tekutin.

2. Hydrostatika
Rozsah: 2 přednášky
Hydrostatický tlak, Archimédův zákon, výpočet síly působící na plochy rovinné i zakřivené, odvození Eulerovy rovnice statiky tekutin a její použití: tekutiny v relativní silové rovnováze, ekvipotenciální plochy.

3. Kinematika tekutin
Rozsah: 1 přednáška
Základní pojmy (proudnice, vířivost, vírová trubice, cirkulace rychlosti, atd.) a zákonitosti (Helmholtzovy věty, Stokesova věta, atd.), odvození rovnice kontinuity, potenciální proudění (definice, využití komplexního potenciálu proudění pro výpočty, obtékání základních geometrií).

4. Rovnice obecné dynamiky tekutin
Rozsah: 2 přednášky
Základní definice z oblasti dynamiky tekutin, Eulerova rovnice dynamiky tekutin, Navier-Stokesovy rovnice pro nestlačitelné i stlačitelné tekutiny jejich odvození a hraniční podmínky, definice hydraulického průměru, výpočty základních typů proudění (mezi rovinnými deskami, stékání po stěně, atd.)

5. Turbulentní proudění
Rozsah: 1 přednáška
Definice turbulentního proudění a jeho popis v Eulerově i Lagrangeově přístupu, metody popisu a výpočtu turbulentního proudění: Reynoldsovy rovnice a problematika jejich uzavírání, Reynoldsova napětí, turbulentní kinetická energie, základní vlastnosti turbulence, Boussinesquova hypotéza, turbulentní viskozita, vliv turbulence na vlastnosti proudění.

6. 1D proudění a tlakové ztráty
Rozsah: 3 přednášky
Odvození Bernoulliovy rovnice a Euler-Lagrangeovy rovnice, použití rovnic pro výpočty 1D proudění, ztrátová energie, zjednodušení vybraných případů proudění na 1D proudění a jejich řešení: výtoky z nádob různými otvory a kanály, clony, Prandtlova a Pitottova trubice, nestacionární proudění, definice tlakových ztrát, tlakové ztráty místními odpory - součinitelé místních odporů: tvarovky, armatury, apod., místní odpory v jaderných reaktorech (vstup palivových souborů, distanční mřížky, výstup, ?), tlakové ztráty třením: součinitel tření pro různé typy proudění a kanály a jeho určení, tlakové ztráty na urychlení tekutiny, tlakové ztráty hydrostatickým tlakem, výpočty s tlakovými ztrátami, využití tlakových ztrát pro výpočet rychlostního profilu v potrubí (mocninový zákon).

7. Integrální věta o změně hybnostního toku
Rozsah: 1 přednáška
Odvození integrální věty o změně hybnostního toku, použití integrální věty o změně hybnostního toku pro výpočty: silového působení tekutiny na kanály, stěny a zakřivené plochy, Peltonovy turbíny, proudových čerpadel.

8. Obtékání povrchu reálnou tekutinou, mezní vrstvy
Rozsah: 1 přednáška
Definice a vznik a typy mezních vrstev, základní vlastnosti mezní vrstvy, výpočet rovinné mezní vrstvy, mezní vrstva při obtékání zakřivené stěny a problematika jejího odtržení, výpočet síly působící na obtékanou stěnu (těleso).

9. Rotující kanál a odstředivé čerpadlo
Rozsah: 1 přednáška
Teorie rotujícího kanálu, rovnice rotujícího kanálu, aplikace v odstředivém čerpadle, čerpací zařízení a měrná energie čerpadla, charakteristika čerpadla (Q-H charakteristika) a jeho návrh pro potrubí.
Osnova cvičení:Vybrané probírané kapitoly jsou demonstrovány na praktických jednoduchých příkladech, které s pomocí vyučujícího studenti samostatně řeší. Výpočet v kapitolách: hydrostatický tlak, síla kapaliny působící na stěnu, Archimédův zákon, komplexní potenciál proudění, Navier-Stokesovy rovnice, tlakové ztráty, Bernoulliova rovnice, Euler-Lagrangeova rovnice, integrální věta o změně hybnostního toku, čerpací zařízení, prostup tepla stěnou, žebra, teplotní pole v desce s vnitřními zdroji při nesymetrických hraničních podmínkách 3. a 4. druhu, vnější konvekce (přirozená i nucená), vnitřní konvekce, var, sdílení tepla radiací.
Cíle:Znalosti: Studenti získají základní znalosti z oblasti mechaniky tekutin, uplatnitelné zejména při řešení termohydrauliky primárního okruhu a aktivní zóny jaderných reaktorů. Získané obecné vědomosti z oboru jim rovněž usnadní vstup do podrobnějších konstrukčních návrhů i dalších zařízení jaderných elektráren, jako např. tepelné výměníky, čerpadla, apod., a pomohou objasnit jejich provozní charakteristiky.

Schopnosti: Studenti získají orientaci v dané problematice a budou schopni základních konstrukčních výpočtů. Získané znalosti uplatní v další části předmětu THNJ3 a THNJ4 a všech navazujících předmětech zabývajících se tepelnou a hydraulickou problematikou nebo konstrukcí jednotlivých zařízení na elektrárnách i chování a řízení jaderné elektrárny jako celku.
Požadavky:THNJ1
Rozsah práce:
Kličová slova:mechanika tekutin, hydrostatika, hydrodynamika, turbulentní proudění, tlakové ztráty, Bernoulliova rovnice, mezní vrstva, charakteristika čerpadla, odstředivé čerpadlo,
Literatura:Hejzlar, R.: Mechanika tekutin, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2001
Mareš R., Šifner O., Kadrnožka J.: Tabulky vlastností vody a vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97, VUTIUM , 1999, ISBN 80-214-1316-6
Tong, L.S., Weisman, J.: Thermal Analysis of Pressurized Water Reactors, American Nuclear Society, Illinois USA, 1996, ISBN: 0-89448-038-3

Jaderné reaktory17JARE Heřmanský - - 2+0 zk - 2
Předmět:Jaderné reaktory17JAREIng. Bílý Tomáš Ph.D. / prof. Ing. Heřmanský Bedřich CSc.-2 ZK-2
Anotace:Úvod. Světový energetický problém. Dosavadní vývoj energetických reaktorů. Jaderné štěpné reaktory, palivové články, aktivní zóna, řídící systémy, bezpečnostní systémy, ochranná obálka. Dělení reaktorů do IV. generací. Základní typy jaderných energetických reaktorů: koncepce, charakteristické rysy, uspořádání, dosavadní vývoj, zastoupení ve světě, perspektivy. Tlakovodní reaktory (PWR). PWR západní koncepce (Westinghouse, KWU, Framatom). reaktory VVER, jaderná elektrárna Temelín. Varné reaktory, těžkovodní reaktory, rychlé množivé reaktory, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory. Druhá jaderná éra, reaktory III. generace (EPR, AP-1000, VVER 1200). Reaktory IV. generace:. Iniciativa GIF a INPRO. Hodnocení, selekce a výběr navržených systémů. Šest zvolených koncepcí. Scénáře světového vývoje ICRP, vodíková energetika, úloha jaderné energie v dlouhodobém výhledu.
Osnova:1. Úvodní přednáška - 1 přednáška,
Začlenění do studia a návaznosti. Energetický problém. Jaderná energetika ve světě. 1. a 2. jaderná éra. Jaderný energetický reaktor a jeho části, jaderná elektrárna, systém odvodu tepla, bezpečnostní systémy, ochranná obálka.
2. Základní typy jaderných energetických reaktorů - 1 přednáška,
1. jaderná éra, jaderná energetika ve světě, JE v provozu, JE ve výstavbě, JE plánované a smluvně zajištěné. Trvale odstavené jaderné elektrárny. Jaderná energetika a EU.
3. Jaderné reaktory II. generace - 6 přednášek
Tlakovodní reaktory (PWR): vývoj, koncepce, uspořádání JE. PWR západní koncepce: Westinghouse, Combustion Engineering, ABB+CE, KWU, FRAMATOM. JE s reaktory VVER: zvláštnosti VVER, reaktory V-230 a V-213, JE V1, barbotážní systém, ochranná obálka s ledovým kondenzátorem. Reaktory VVER-1000: koncepce, uspořádání a části reaktoru, primární okruh a ochranná obálka. Porovnání VVER a západních PWR. Varné reaktory(BWR): koncepce BWR, reaktory: General Electric, švédské BWR, ABWR. Těžkovodní reaktory (HWR): vývoj, Kanadské reaktory CANDU-950, československý reaktor KS 150. Rychlé množivé reaktory (FBR): vývoj, koncepce, palivové články, bezpečnost, Super Phenix. Vysokoteplotní reaktory HTGR: koncepce, uspořádání, konstrukce, palivo, bezpečnost HTGR, Fort St. Vrain, THTR-300, modulová koncepce HTGR, PBMR.
4. Jaderné reaktory III. generace - 3 přednášky
Požadavky na reaktory III. generace, EUR. Výběr nového zdroje, systémy ABWR, AP-1000, ESBWR, GT-MHR, PBMR, SWR-1000. Projekty: evropský tlakovodní reaktoru EPR, EP/AP 1000, VVER III. generace: JE-91/99, JE VVER-1000 Typ V-392 (JE-92), JE VVER-2006. Bezpečnostní funkce a systémy. Systémy havarijního chlazení aktivní zóny. Systémy odvodu tepla z reaktoru přes sekundární okruh. Ochranná obálka a pod.
5. Jaderné reaktory IV. generace - 1 přednáška,
Iniciativa GIF a INPRO. Hodnocení, selekce a výběr navržených systémů. Šest zvolených koncepcí (GFR, LFR, MSR, SFR, SGWR a VHTR). Perspektivy pro 21. století: scénáře světového vývoje ICRP, úloha jaderné energie v dlouhodobém výhledu.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Přehled o jaderné energetice. Orientace v různých typech reaktorů - přednosti, nedostatky, současný stav, výhledy. Podrobná znalost koncepce a konstrukce tlakovodních reaktorů elektráren Dukovany a Temelín.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech (17TERR, 17DYR, 17JBEZ).
Požadavky:17ZAF
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek.
Kličová slova:Jaderné reaktory, palivové články, aktivní zóna, řídící systémy, bezpečnostní systémy, ochranná obálka, reaktory III. generace, reaktory IV. generace, tlakovodní reaktory, reaktory VVER, EPR, AP-1000, VVER 1200, varné reaktory, těžkovodní reaktory, rychlé množivé reaktory, vysokoteplotní reaktory, GIF, INPRO, ICRP, vodíková energetika.
Literatura:Povinná literatura:
1. Heřmanský B.: "Jaderné reaktory I. a II.", Praha 2010.

Doporučená literatura:
2. Weinberg, A.M., Spiewak, I., Barkenbus, J.N.: "The Second Nuclear Era".Oak Ridge As. Universities, 1984.
3. Ingemarsson, K.F.: "European Utility Requirement - ten years on". Nuclear Europe Worldscan, Summer 2002 Edition.
4. "Generation IV Roadmap Technology Goals for Generation IV Nuclear Energy Systems". US DOE NERAC, GIF-019, December 2002.
5. "International Conference on Innovative Technologies for Nuclear Fuel Cycles and Nuclear Power (INPRO)" 23-26 June 2003, Vienna.

Nauka o materiálu14NMA Haušild 2+1 kz - - 3 -
Předmět:Nauka o materiálu14NMAprof. Dr. Ing. Haušild Petr----
Anotace:Úvod do Nauky o materiálu
Osnova:1. Termodynamika kovů a slitin, tuhnutí kovů a slitin
2. Teorie fázových diagramů
3. Krystalová struktura, poruchy krystalové mříže
4. Difúze
5. Zpevňování plastickou deformací
6. Odpevňovací procesy - zotavení a rekrystalizace
7. Fázové přeměny v pevné fázi, precipitace, martenzitická transformace
8. Fázový diagram železo-uhlík, tepelně-mechanické zpracování ocelí
9. Neželezné kovy a jejich slitiny
10. Deformační a lomové chování kovů a slitin
11. Nekovové materiály - keramika
12. Nekovové materiály - polymery
13. Úvod do koroze
14. Zkoušení materiálů
Osnova cvičení:1. Fázové přeměny
2. Gibbsovo fázové pravidlo
3. Fázové diagramy
4. Millerovy indexy
5. Koeficienty směstnanosti
6. Napětí, deformace
Cíle:Znalosti:
Získat základní znalosti o materiálu.

Schopnosti:
Orientace v materiálové problematice.
Požadavky:-
Rozsah práce:Vypracování úloh zadaných na cvičení.
Kličová slova:Nauka o materiálu, fázové přeměny, krystalová struktura, mechanické vlastnosti, nekovové materiály, koroze.
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Machek, J. Sodomka, Nauka o materiálu, Kovy a kovové materiály (1. a 2. část), ČVUT, Fakulta dopravní, 2001.

Doporučená literatura:
[2] J. Pluhař a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, 1987.
[3] J. Pluhař a kol.: Nauka o materiálech, SNTL.

Exkurze17EXK Kobylka - - 1 týden z - 1
Předmět:Exkurze17EXKIng. Kobylka Dušan Ph.D.-1t Z-1
Anotace:Exkurze slouží studentům k získání základní představy o různých jaderných zařízeních z různých uzlů palivového cyklu, jejich výrobě a provozu. V průběhu jednoho týdne zkouškového období bývají navštěvovány vybrané výzkumné ústavy, jaderná zařízení, strojírenské závody, apod.. Zpravidla mezi ně patří: ÚJV - Řež, a.s, (pracoviště reaktorů LR-0 a LVR-15), Škoda JS a.s. (reaktorová hala, testovací smyčky pohonů, výroba pohonů), Úložiště radioaktivních odpadů Richard, těžba uranu (Dolní Rožínka nebo důl chemické těžby ve Stráži pod Ralskem), jaderná elektrárna Temelín, atd.
Osnova:-
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Seznámit se s různými typy jaderných zařízení a získat představu o jejich provozu.

Schopnosti:
Orientace na jaderných zařízeních i v jejich provozu.
Požadavky:Pouze pro studenty zaměření TTJR a JZ.
Rozsah práce:-
Kličová slova:Jaderná elektrárna, jaderný reaktor.
Literatura:-

Výuka jazyků04.. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Technologické celky jaderných elektráren 117TCJ1 Bouček, Kropík 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Technologické celky jaderných elektráren 117TCJ1doc. Ing. Kropík Martin CSc.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Přednášky jsou encyklopedickým přehledem elektrotechnických silnoproudých zařízení nn, vn a vvn se zaměřením na jejich použití v oblasti jaderných elektráren včetně vyvedení výkonu do elektrizační soustavy. Teoretické základy jsou doplňovány praktickými ukázkami spolu s parametry zařízení v současnosti používaných v energetice se zaměřením na jaderné elektrárny.
V úvodních hodinách je zopakování obecných základních vztahů z teorie obvodů a teorie elektromagnetického a elektrického pole. Následuje přehled materiálů pro elektrotechniku (vodiče elektrického proudu, polovodiče, vodiče magnetického toku, izolanty a dielektrika), jejich vlastnosti, použití. V dalších částech jsou po obecném úvodu probírány postupně jednotlivé druhy elektrických strojů a přístrojů, jejich charakteristiky, náhradní schéma, fázorové diagramy, použití v jaderných elektrárnách.
V závěru jsou prezentována elektrická zařízení jaderných elektráren včetně nejčastěji aplikovaných schémat vyvedení výkonu a schémat zajištění vlastních spotřeb bloku a společných provozů elektrárny. Příklady elektrických schémat našich JE jsou uvedeny včetně parametrů elektrických zařízení.
Výuka je doplněna exkurzí do školních laboratoří (školní elektrárna, laboratoř vysokých napětí a laboratoře elektrických strojů). Ve školní elektrárně probíhá v rámci cvičení měření na modelu elektrárenského bloku s ukázkami a vyhodnocením přechodových dějů při uměle vytvořených poruchových stavech.
Osnova:1.Úvod do teorie obvodů a teorie elektromagnetického a elektrického pole, Maxwellovy rovnice.
2.-3. Materiály pro elektrotechniku - vodiče elektrického proudu, polovodiče, vodiče magnetického toku, izolanty a dielektrika, jejich vlastnosti, použití.
4. Elektrické stroje - rozdělení elektrických strojů, základní charakteristiky, účinnost, elektrodynamické síly.
5.-6. Elektrické stroje netočivé
Rozdělení elektrických netočivých strojů (transformátory, tlumivky), principy jejich konstrukce, základní charakteristiky a provozní stavy, fázorové diagramy
7.-10. Elektrické stroje točivé
Úvod do točivých elektrických strojů - synchronní stroje, asynchronní stroje, stejnosměrné stroje.
Synchronní stroje - použití, princip činnosti, konstrukce, vinutí, chlazení, rotory, funkce tlumiče, napájení rotoru, budiče, náhradní schéma, fázorový diagram), alternátory, synchronní motory a kompenzátory.
Asynchronní stroje - použití, princip činnosti, konstrukce, vinutí, spouštění a prostředky k omezení záběrových proudů, momentová charakteristika, náhradní schéma, kruhový diagram, fázorový diagram): asynchronní generátory, jednofázové asynchronní motory.
Stejnosměrné stroje - použití, princip činnosti, konstrukce, vinutí, charakteristiky): motory komutátorové, motory krokové, motory speciální.
11.-12. Elektrické přístroje - Spínače nn, vn a vvn ,požadavky na spínače, jejich konstrukce a zařazení do el. schéma. Elektrické přístroje jistící a ochranné - pojistky, jističe, chrániče, energetické ochrany, přepěťové ochrany. jejich konstrukce, účel, charakteristiky a zařazení do el. schématu, testování.
13. Elektrická zařízení jaderných elektráren - požadavky na elektrická zařízení jaderných elektráren, schémata vyvedení výkonu a zajištění vlastní spotřeby bloku a společné vlastní spotřeby elektrárny pro všechny provozní i havarijní situace. Příklady el. schémat JE.
Osnova cvičení:Cvičení probíhá ve školní elektrárně. Je zaměřeno na ukázky a vyhodnocení přechodových dějů při provozních a uměle vytvořených poruchových stavech modelu elektrárenského bloku.
Cíle:Znalosti:
Znalosti elektrotechnických silnoproudých zařízení používaných v jaderných elektrárnách, jejich principu, provozních charakteristik, souvislostí s ostatními technologiemi elektrárny.

Schopnosti:
Schopnost orientace v typech elektrotechnických zařízeních jaderných elektráren a jejich využití. Porozumění principům, konstrukci a charakteristikám těchto strojů a přístrojů v kontextu s ostatními technologiemi jaderných elektráren. Základní orientace v el. schématech jaderných elektráren.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium literatury, diskuze během přednášek.
Kličová slova:Transformátor, synchronní alternátor, asynchronní motor, stejnosměrný motor, elektrické přístroje, vypínač, jaderná elektrárna, vlastní spotřeba elektrárny, zajištěné napájení.
Literatura:Povinná literatura:
1. Elektrické stroje, skripta ČVUT FEL 2000.
2. Zařízení jaderných elektráren, skripta ČVUT FJFI 1985.

Doporučená literatura:
3. Elektrické stroje, skripta ČVUT FEL 2000.

Studijní pomůcky:
Laboratoř školní elektrárny.

Provozní stavy jaderných reaktorů17PSJR Huml, Sklenka - - 2+1 kz - 4
Předmět:Provozní stavy jaderných reaktorů17PSJRIng. Huml Ondřej Ph.D. / doc. Ing. Sklenka Ľubomír Ph.D.-2+1 KZ-4
Anotace:Kinetika reaktorů, zpožděné neutrony, doba života okamžitých neutronů, perioda reaktorů, rovnice kinetiky a její zjednodušená řešení, přenosová funkce nulového reaktoru, koeficienty reaktivity, teplotní koeficienty, stabilita reaktorů, dlouhodobá kinetika, izotopické změny v palivu, vyhoření, štěpné produkty, pseudostrusky, xenon a samárium v provozu reaktoru, xenonové prostorové oscilace, vyhořívající absorbátory, lineární model reaktivity, výměna paliva v reaktoru, provoz na výkonovém a teplotním efektu, fyzikální a energetické spuštění reaktoru.
Osnova:1. Úvodní přednáška, 1 přednáška
Uvedení do problematiky, začlenění přednášky do studia a návaznost na jiné předměty, cíle výuky, seznámení se strukturou přednášek a cvičení, požadavky na absolvování předmětu, definice základních pojmů.
2. Kinetika jaderných reaktorů, 4 přednášky
Podkritický, kritický, nadkritický reaktor, reaktor s externím zdrojem neutronů, parametry okamžitých a zpožděných neutronů, vliv zpožděných neutronů na procesy v jaderných reaktorech, rovnice bodové kinetiky.
3. Dynamika jaderných reaktorů, 2 přednášky
zpětné vazby v jaderných reaktorech, vliv teplotních změn na reaktivitu, koeficienty reaktivity, stabilita jaderných reaktorů.
4. Dlouhodobá a střednědobá kinetika, 2 přednášky
Jednoduchý model dlouhodobé kinetiky, izotopické změny paliva, efektivní doba, vyhoření, závislost koeficientu násobení na době provozu reaktoru, vliv štěpných produktů na dlouhodobou kinetiky, xenon a samarium v provozu jaderných reaktorů, jednoduchý model střednědobé kinetiky, xenonová otrava a jodová jáma, xenonové prostorové oscilace, provoz na teplotním a výkonovém efektu, vyhořívající absorbátory.
5. Palivový cyklus a palivové kampaně energetických reaktorů, 2 přednášky
Palivový cyklus a překládky paliva různých typů energetických reaktorů, kontinuální výměna paliva, kampaňová výměna paliva, legislativní požadavky na aktivní zóny reaktorů, výměna paliva, navrhování vsázek a překládek paliva, řízení strategie palivového cyklu, metody používané při modelování chování AZ, optimalizační metody při návrhu aktivní zóny, palivové kampaně JE Dukovany, palivové kampaně JE Temelín.
6. Palivo typu MOX, 1 přednáška
Palivo MOX, složení MOX paliva, palivový soubor MOX, provoz reaktorů s MOX palivem, použití MOX paliva ve světě, neutronové vlastnosti paliva MOX paliva, palivové vsázky s palivem typu MOX.
Osnova cvičení:Na cvičeních se počítají jednoduché příklady z výše uvedených kapitol, provádějí se numerické simulace některých přechodových procesů. Součástí cvičení je ukázka nejvýznamnějších dynamických dějů na reaktoru VR 1.
Cíle:Znalosti:
Přehled možných stavů jaderných reaktorů a jejich důsledky pro provoz reaktorů, vliv okamžitých a zpožděných neutronů na chování jaderných reaktorů, zpětné vazby v jaderných reaktorech a jejich vliv na bezpečný provoz, izotopické změny paliva během vyhořívání, účinky vyhořívání paliva na provozní stavy jaderných reaktorů.

Schopnosti:
Aplikace získaných znalostí při řešení úloh, kvalifikace a kvantifikace vlivů jednotlivých veličin a fyzikálních jevů na provoz jaderných reaktorů a jadernou bezpečnost.
Požadavky:
Rozsah práce:Matematická simulace zadaného jednoduchého příkladu a zpracování výsledků do protokolu. Klasifikovaný zápočet bude udělen po individuální diskuzi nad zpracovaným příkladem a po prokázání teoretických znalostí s ním souvisejících.
Kličová slova:Kinetika jaderných reaktorů, dynamika jaderných reaktorů, reaktivita, zpožděné neutrony, zpětné vazby, jaderný reaktor, palivový cyklus, střední část palivového cyklu, provoz reaktoru, xenon, vyhoření, výměna paliva, překládky paliva, palivové kampaně, JE Dukovany, JE Temelín, tlakovodní reaktory.
Literatura:Povinná literatura:
1. Stacey, W. M.: Nuclear Reactor Physics, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.
2. Sklenka, L.: Provozní reaktorová fyzika, učební texty vysokých škol, Vydavatelství ČVUT, 2000.
3. Heřmanský B.: "Dynamika jaderných reaktorů.", Ministerstvo školství, Praha 1987.

Doporučená literatura:
4. Lewis, Elmer E.: Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, Elsevier/Academic Press, Amsterdam, Boston, 2008.
5. Hetrick D. L.: "Dynamics of Nuclear Reactors", University of Chicago Press, 1971.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna, reaktor VR 1, audiovizuální technika, odborné filmy na DVD.

Úvod do palivového cyklu17UPC Sklenka, Starý - - 2+0 kz - 2
Předmět:Úvod do palivového cyklu17UPCdoc. Ing. Sklenka Ľubomír Ph.D. / Ing. Starý Radovan-2+0 KZ-2
Anotace:Předmět je zaměřen na úvodní seznámení s přední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren. V první části přednášek je věnována pozornost přední části palivového cyklu, zejména základním informacím o zdrojích uranu v přírodě, jeho těžbě, zpracování, konverzí, obohacování a výroby jaderného paliva. V druhé části, věnované zadní části palivového cyklu, je věnována pozornost možnosti využití a likvidace vyhořelého jaderného paliva, zejména jeho skladování a ukládání v kontejnerech. Střední část palivového cyklu je přednášena v předmětu17PSJR.
Osnova:1. Úvod, 2 přednášky
Definice palivového cyklu (PC), popis PC a jeho uzlů, rozdělení různých typů PC, paliva.
2. Zásoby a těžba uranu v přírodě, 2 přednášky
Zásoby uranu ve světě, těžba uranu, způsoby těžby, těžba uranu v České republice.
3. Zpracování uranové rudy, 2 přednáška
Mechanické a chemické zpracování rudy, separace uranu z výluhů, výroba a složení žlutého koláče, čištění a výroba UF6.
4. Obohacování uranu a výroba paliva, 2 přednášky
Způsoby obohacování uranu, konverze UF6 na UO2, práškový UO2, výroba tablet a fabrikace jaderného paliva.
5. Zadní část palivového cyklu, 3 přednášky
Úvod do zadní část palivového cyklu, otevřený, uzavřený a částečně uzavřený cyklus, možnosti využití a likvidace vyhořelého jaderného paliva (VJP), legislativní požadavky na VJP a na jaderná zařízení obsahující VJP.
3. Skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva, 2 přednášky
Úvod do skladování a ukládání vyhořelého jaderného paliva, požadavky na skladování, suché a mokré skladování, mezisklady, ukládání VJP, trvalá úložiště, transportní a skladovací kontejnery, kontejnery CASTOR pro skladování paliva z JE Dukovany a JE Temelín.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Podrobné znalosti přední a zadní části palivového cyklu jaderných elektráren.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti reaktorové fyziky, provozu a bezpečnosti jaderných elektráren.
Požadavky:17ZAF1
Rozsah práce:-
Kličová slova:Jaderný reaktor, palivový cyklus, přední část palivového cyklu, zadní část palivového cyklu, zásoby uranu, zásoby thoria, těžba uranu, kapalinová extrakce, žlutý koláč, obohacování, fabrikace, vyhořelé jaderné palivo, inventář vyhořelého jaderného paliva, program SCALE, program ORIGEN, skladování vyhořelého paliva, mezisklady vyhořelého paliva, mokré skladování, suché skladování, kontejnery, kontejner CASTOR
Literatura:Povinná literatura:
1. Stacey, W. M.: Nuclear Reactor Physics, Chapter 5 Nuclear Reactor Dynamics &
Chapter 6 - Fuel Burnup, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.
2. John R. Lamarsh: Introduction to Nuclear Engineering, 3rd Ed., Prentice Hall, 2001.
3. Sklenka, L.: Provozní reaktorová fyzika, učební texty vysokých škol, Vydavatelství ČVUT, 2000.
4. Štamberg K.: Technologie jaderných paliv I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1994.

Doporučená literatura:
5. Operation and Maintenance of Spent Fuel Storage and Transportation Casks/Containers, IAEA-TECDOC-1532, IAEA, Vienna, 2007.
6. Design of Fuel Handling and Storage Systems in Nuclear Power Plants Safety Guide, IAEA Safety Guide, NS-G-1.4, IAEA, Vienna, 2003.

Studijní pomůcky:
Audiovizuální technika, odborné filmy na DVD

Radioaktivní odpady17RAO Konopásková - - 2+0 zk - 2
Předmět:Radioaktivní odpady17RAOIng. Konopásková Soňa CSc. / Ing. Losa Evžen Ph.D.-2 ZK-2
Anotace:Předmět je zaměřen na získání znalostí o systému nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem od jejich vzniku u původců RAO až k uložení na úložištích radioaktivních odpadů. Nakládání s RAO a VJP podléhá povolovacímu řízení podle Atomového zákona, jímž se řídí i možnost využití jednotlivých způsobů nakládání - sběr, třídění, úprava, zpracování, skladování a ukládání. Pro způsoby nakládání existují v České republice i ve světě provozované technologie různého typu. Seznámení se s těmito technologiemi je součástí obsahu předmětu.
Osnova:1. Původ a charakteristické vlastnosti radioaktivních odpadů: definice radioaktivních odpadů (RAO) a jejich původ. Kategorizace.
2. Nakládání s RAO v životním cyklu energetických a institucionálních RAO.
3. Předzpracování radioaktivních odpadů.
4. Zpracování radioaktivních odpadů.
5. Úprava a recyklace radioaktivních odpadů a jejich uvádění do životního prostředí: nízko a středně aktivní odpady, bitumenace, cementace, polymerace, vitrifikace.
6. Přeprava radioaktivních odpadů.
7. Skladování a ukládání radioaktivních odpadů: přípovrchová úložiště, požadavky na skladování a ukládání, skladování kapalných a pevných RAO, VJP. Mezisklady.
8. Bezpečnostní aspekty nakládání s radioaktivními odpady.
9. Likvidace radioaktivních odpadů pomocí transmutačních technologií.
10. Dekontaminace povrchů a zacházení se vzniklými odpady. Likvidace havárií, likvidace starých ekologických zátěží. Ochrana pracovníků, obyvatelstva a životního prostředí. Monitorování.
11. Vyřazování jaderných zařízení z provozu a zneškodnění vzniklých radioaktivních odpadů.
12. Právní prostředí při nakládání s radioaktivními odpady, vztahy s veřejností: Atomový zákon a navazující vyhlášky SÚJB, legislativa mimo Atomový zákon: MAAE a NEA OECD - doporučení, apod.
Osnova cvičení:Cvičení je nedílnou součástí výuky. Zahrnuje rozbor a řešení konkrétních situací vznikajících při nakládání s radioaktivními odpady a navazuje na výklad v přednáškové části.
Cíle:Znalosti:
Podrobné znalosti systému vzniku a nakládání s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivními odpady. Znalost způsobu posuzování nebezpečnosti odpadů a VJP v průběhu jejich životního cyklu a volby při rozhodování o jejich zneškodnění včetně uvedení do požadovaného stavu.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších oblastech problematiky jaderně energetických zařízení. Dobrá orientace v Atomovém zákoně a ve vyhlášce SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad literaturou během přednášek.
Kličová slova:Radioaktivní odpady, vyhořelé jaderné palivo, jaderná bezpečnost, radiační ochrana, bezpečnost nakládání s RAO, ukládání, skladování.
Literatura:Povinná literatura:
1. IAEA Safety Standards, Classification of radioactive waste, GSG-1, IAEA Veinna 2009.
2. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 S. o radiační ochraně.

Doporučená literatura:
4. Dlouhý Z.: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, VUT v Brně, nakladatelství VUTIUM, IBSN 978-80-214-3629-9, 2009.

Atomová legislativa17ALE Bílková, Fuchsová - - 2+0 z - 2
Předmět:Atomová legislativa17ALERNDr. Bílková Hana / Ing. Fuchsová Dagmar / Ing. Kobylka Dušan Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Přednášky popisují legislativu ČR v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon, prováděcí předpisy k tomuto zákonu). Stručně je popsána struktura Atomového zákona a základní definice, poté jsou studenti seznámeni se s legislativou v různých oblastech regulace, jako např. jaderná bezpečnost, radiační ochrana, havarijní připravenost, atd.
Osnova:1. Legislativa týkající se využívání jaderné energie a ionizujícího záření, 3 přednášky
Státní úřad pro jadernou bezpečnost a jeho pravomoc, zákony v gesci SÚJB, přehled prováděcích předpisů k Atomovému zákonu, základní pojmy z Atomového zákona, jeho struktura a obsah.
2. Zabezpečování jakosti, 1 přednáška
Vyhláška o systému jakosti, zavedení a požadavky na systém jakosti v praxi.
3. Radiační ochrana, 3 přednášky
Vyhláška o radiační ochraně, optimalizace ochrany, apod., radiační monitorovací síť a vyhlášky zajišťující její funkci.
4. Legislativa týkající se životního cyklu jaderných zařízení, 1 přednáška
Umísťování a výstavba, uvádění do provozu, provoz, etapy vyřazování z provozu, povolení k jednotlivým činnostem.
5. Jaderná bezpečnost a havarijní připravenost, 2 přednášky
Vyhláška o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti, vyhláška o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení, vyhláška o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření.
6. Fyzická ochrana, 1 přednáška
Vyhláška o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení.
Osnova cvičení:Bez cvičení.
Cíle:Znalosti:
Přehled legislativních předpisů ČR z oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření, základní pojmy používané v dané legislativě, základní legislativní požadavky.

Schopnosti:
Orientace v legislativních předpisech pro oblast mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí během přednášek.
Kličová slova:Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Atomový zákon, prováděcí předpisy k Atomovému zákonu, jaderná bezpečnost, radiační ochrana, fyzická ochrana, havarijní připravenost, radiační monitorovací síť, zabezpečení jakosti
Literatura:Povinná literatura:
1. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů

2. nová legislativa z roku 2016/2017

Doporučená literatura:
1. Prováděcí předpisy k Atomovému zákonu

Úvod do projektování jaderných zařízení17PROJ Bouda 2+1 z - - 3 -
Předmět:Úvod do projektování jaderných zařízení17PROJMgr. Bouda Jaroslav2+1 Z-3-
Anotace:Metodologie práce inženýra, význam a organizace technické dokumentace na jaderné elektrárně, archiv, přípravná a projektová dokumentace, jednotlivé fáze projektu jaderné elektrárny: úvodní projekt, prováděcí projekt, provozní soubory, havarijní plán, operativní dokumentace, provozní záznamy, řízení jakosti, úvod do technického kreslení, čtení výkresů, technické zobrazování, AUTOCAD.
Osnova:1. Jaderná elektrárna a její projekt, 1 přednáška
Jaderná elektrárna, její základní technologické uzly a jejich nejdůležitější části a strojní zařízení (základní schéma a popis, nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými typy elektráren), základní typy inženýrských prací a dokumentace nutné pro návrh a stavbu jaderných elektráren (stavební část, strojní vybavení, atd., výpočtová dokumentace, optimalizace, konstrukční dokumentace, výrobní dokumentace, bezpečností zpráva, atd.).
2. Životní cyklus jaderné elektrárny, 1 přednáška
životní cyklus jaderné elektrárny a popis jeho jednotlivých částí: záměr vybudovat jadernou elektrárnu, umístění jaderné elektrárny, projekt, výroba jednotlivých komponent, výstavba, spouštění, provoz, vyřazování jaderné elektrárny z provozu, požadovaná dokumentace ke všem etapám životního cyklu jaderné elektrárny.
3. Technická dokumentace, 10 přednášek
Všeobecné požadavky na technickou dokumentaci: druhy dokumentace dle posloupnosti vytváření, průběh jednotlivých etap vytváření, formy zpracování technické dokumentace, dělení dle účelu, výrobní dokumentace (význam pojmu, součásti výrobní dokumentace, druhy dokumentace a jejich význam v praxi), kreslení pomocí počítačů (počítačová grafika, grafická zařízení počítačů, postup kreslení na počítači, výuka základů práce s programem AutoCAD, definice základních parametrů, kreslení základních geometrických obrazců, popisové pole, vrstvy, osy, atd.), normalizace v technické dokumentaci (technická norma, účel normalizace, druhy norem a jejich třídění, atd.), kreslení mechanických součástí (kreslení a kótování závitů, šroubů a matic, lícování a tolerování metrických závitů, hlavy šroubů, uložení šroubů, spojovací čepy, kolíky, klíny, pera, hřídele, ložiska, kola, pružiny, atd.), kreslení schémat (elektrická schémata, energetická schémata).
Osnova cvičení:Čtení technické dokumentace, kreslení mechanických součástí v ruce, kreslení pomocí počítače, diskuze nad povinnou literaturou.
Cíle:Znalosti:
Základní znalost popisu jaderné elektrárny a potřebných vývojových prací, podrobné znalosti druhů technické dokumentace, posloupnosti její tvorby a jejího zpracování a ukládání.

Schopnosti:
Ruční i počítačová tvorba technické dokumentace, orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek, výkres součásti v AutoCADu.
Kličová slova:Technická dokumentace, technická norma, AutoCAD, konstrukční součásti, elektrické schéma, energetické schéma, jaderná elektrárna, životní cyklus jaderné elektrárny.
Literatura:Povinná literatura:
1. Klepš Zdeněk, Procházka Pavel, Kotlanová Anna, Třeštík Boleslav: Tvorba technické dokumentace, KOPP, České Budějovice, 1995.
2. Třeštík Boleslav, Friš Zdeněk, Pokorný Petr: Tvorba technické dokumentace s využitím CAD systémů, ČVUT, Praha, 1993.

Doporučená literatura:
3. ČSN EN ISO 11 442, Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty, Praha, 2006.
4. ČSN 01 0130 - 01 0139.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna, program AutoCAD.

Matematika 3, 401MAT34 Dvořáková, Krejčiřík, Tušek 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Matematika 301MAT3doc. Mgr. Krejčiřík David DSc.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem konečně dimenzionálních vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorové prostory;
2. Lineární obal a nezávislost;
3. Báze a dimenze;
4. Lineární zobrazení;
5. Operátorové rovnice;
6. Skalární součin a ortogonalita;
7. Lineární funkcionály a sdružení;
8. Matice;
9. Determinanty;
10. Spektrum;
11. Exponenciála matice;
12. Kvadratické formy.
Osnova cvičení:0. Komplexní čísla;
1. Příklady vektorových prostorů a podprostorů;
2. Lineární závislost vektorů - úlohy s parametrem;
3. Výběr báze ze souboru generátorů, doplnění na bázi;
4. Injektivita a jádro lineárního zobrazení;
5. Příklady skalárních součinů a ortogonalizační proces;
6. Příklady lineárních funkcionálů a konstrukce sdružených zobrazení;
7. Operace s maticemi a konstrukce matice zobrazení;
8. Práce s determinanty, výpočet inverzní matice;
9. Vlastní čísla a vlastní vektory matic;
10. Konstrukce exponenciály matice;
11. Vlastnosti kvadratických forem;
Cíle:Znalosti:
Osvojení základních pojmů lineární algebry nezbytných pro správné pochopení navazujících předmětů, jako je analýza funkcí více proměnných, numerická matematika a pod.

Schopnosti:
Umět v navazujících předmětem využívat nastudované pojmy a věty.
Požadavky:Základní středoškolská matematika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Vektorový prostor, podprostor, lineární závislost, báze, dimenze, lineární zobrazení, matice, determinant, stopa, ortogonalita, spektrum, vlastní číslo, vlastní vektor, kvadratická forma, exponenciála matice.
Literatura:Klíčová literatura:
[1] S. Axler: Linear algebra done right, Springer, New York 2014

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček, Matematika pro fyziky II, UK, Praha, 1989.
[3] Text přednášky na webových stránkách přednášejícího.

Předmět:Matematika 401MAT4Ing. Tušek Matěj Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Lineární a nelineární diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty. Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných a jeho aplikace.
Osnova:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Exaktní a homogenní diferenciální rovnice
4. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
5. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
6. Kvadratické formy
7. Limita a spojitost funkcí více proměnných
8. Diferenciální počet funkcí více proměnných
9. Totální diferenciál
10. Funkce zadané implicitně
11. Záměna proměnných
12. Extrémy funkcí více proměnných
13. Riemannův integrál funkce více proměnných
14. Fubiniova věta a věta o substituci
Osnova cvičení:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
5. Limita a spojitost funkcí více proměnných
6. Funkce zadané implicitně
7. Extrémy funkcí více proměnných
8. Riemannův integrál funkce více proměnných
9. Fubiniova věta a věta o substituci.
Cíle:Znalosti:
Osvojit si řešení elementárních typů diferenciálních rovnic s důrazem na rovnice lineární. Seznámit se s diferenciálním počtem funkce více proměnných.

Schopnosti:
Naučit se nové poznatky aplikovat na konkrétní problémy inženýrské praxe.
Požadavky:Úspěšné složení zkoušek z předmětů 01MAT1, 01MAT2, 01MAT3 na FJFI, ČVUT v Praze.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální rovnice, diferenciální počet funkce více proměnných.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika IV, ČVUT, Praha, 1996.
[2] M. Krbálek: Funkce více proměnných, ČVUT, Praha, 2017.
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.

Doporučená literatura:
[4] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1998.
[5] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1999.

Návrh a řízení experimentu17NRE Kropík 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Návrh a řízení experimentu17NREdoc. Ing. Kropík Martin CSc.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Přednáška se zabývá návrhem a provozem systémů pro řízení experimentů, sběr a vyhodnocování experimentálních dat. V úvodu podává informace o rozhraní osobních počítačů pro řízení experimentálních systémů (COM, USB, Firewire, LAN,GPIB), dále o měřících systémech s VME, VXI a LXI rozhraními, diskutuje jejich výhody a nevýhody. Dále se zabývá programováním měřicích systémů - jednoúčelovými programy, vyššími programovacími jazyky a zejména grafickými vývojovými prostředky (Agilent VEE a LabView), sběrem a vyhodnocováním naměřených dat. Na závěr studenti připraví samostatný projekt sběru a vyhodnocení dat.
Osnova:1. Samostatné přístroje, měřicí karty do PC a měřicí systémy se sběrnicemi (VME, VXI, LXI). Příklady měřicích přístrojů, jejich vlastností a možnosti řízení počítačem
2. Rozhraní COM, USB, LAN a Firewire pro komunikaci mezi PC a přístroji, příklady a praktické ukázky
3. Rozhraní GPIB (IEEE488.2), systémy na bázi sběrnic VXI včetně praktických demonstrací
4. Základní software pro řízení měřicích přístrojů, řízení přístrojů pomocí standarních komunikačních programů.
5. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 1, základy vývojového prostředí, programování ve VEE, rozhraní pro vstupy a výstupy
6. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 2, ovládání přístrojů, I/O drivery, práce se soubory
7. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 3, práce s proměnnými, rozšířené funkce pro zpracování experimentálních dat, hierarchická struktura programů
8. Grafické vývojové prostředí LabView 1, základy vývojového prostředí National Instruments Labview, tvorba programů v LabView, rozdíly oproti Agilent VEE
9. Grafické vývojové prostředí LabView 2, ovládání přístrojů, sběr dat a jejich zpracování.
10. Demonstrace systému pro validaci software bezpečnostního a řídicího systému školního reaktoru VR 1 řízeného programovým vybavením na bázi Agilent VEE
11.-13. Práce na samostatném projektu studentů pod vedením vyučujícího
Osnova cvičení:Studenti si budou průběžně osvojovat práci s měřicími přístroji, vývojovými softwarovými systémy a v závěru předmětu budou vypracovávat samostatný softwarový projekt pro řízení experimentu, sběř a vyhodnocování dat.
Cíle:Znalosti:
Znalosti: základní znalosti systémů pro řízení experimentů, snímání elektrických veličin a sběr dat, programování v graficky orientovaných vývojových systémech určených pro řízení experimentů

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, schopnost prakticky využít získané znalosti při vlastní experimentální práci.
Požadavky:17ZEL
Rozsah práce:Práce na samostatném softwarovém projektu, jeho ověření při zkoušce.
Kličová slova:Graficky orientované vývojové prostředky Agilent VEE a LabView, sběr a vyhodnocování dat, rozhraní, systémy se sběrnicemi USB, GPIB, LAN a VXI.
Literatura:Povinná literatura:
1. Agilent VEE Pro User?s Guide, Agilent Technologies, 2005.
2. Getting Started with LabVIEW, National Instruments, 2009.

Doporučená literatura:
3. Robert Helsel: Visual Programming with HP VEE, Prentice Hall, 1997.
4. Hewlett Packard/Agilent Instruments Documentation.

Studijní pomůcky:
elektronická laboratoř KJR, graficky orientované vývojové systémy Agilent VEE a LabView

Alternativní energetické zdroje17AEZ Škorpil - - 1 týden z - 3
Předmět:Alternativní energetické zdroje17AEZdoc. Ing. Kropík Martin CSc. / prof. Ing. Škorpil Jan CSc.-1t Z-3
Anotace:Předmět umožní získání přehledu a základních informací o možných zdrojích a způsobech výroby energie. Pozornost bude věnována principům přeměn energie, energetickým technologiím a systémům. Studenti budou schopni posoudit vlastnosti energetických zdrojů: klasické tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, paroplynové cykly, geotermální, vodní a větrnou energii, biomasu, tepelná čerpadla, solární energii, palivové články a energii moře. Předmět bude doplněn řadou měření v průběhu týdenní blokové výuky, která se bude věnovat výše uvedené tématice.
Osnova:1. Úvod, zdroje energie a možnosti jejich využití, přehled a vývojové trendy.
2. Klasické tepelné elektrárny a teplárny obecné principy, spalování, kotle.
3. Klasické tepelné elektrárny a teplárny parní turbíny, paroplynový cyklus.
4. Energie geotermální a energie moře.
5. Energie vody principy, základní výpočty, typy turbín, malé vodní elektrárny.
6. Energie větru teoretické základy, typy větrných motorů, větrné elektrárny.
7. Energie biomasy způsoby využití, bioplyn, spalování, pyrolýza.
8. Tepelná čerpadla princip, zdroje tepla.
9. Energie slunce teoretické základy, solární tepelná technika, kolektory.
10. Energie slunce fotovoltaická zařízení.
11. Palivové články princip, paliva, historie vývoje, technologie.
12. Palivové články technologie membrán, praktické aplikace.
13. Exkurze.
Osnova cvičení:1. Měření účinnosti fotovoltaického systému.
2. Meření účinnosti tepelných kolektorů (konvenčních, vakuových).
3. Měření topného faktoru tepelného čerpadla.
4. Měření parametrů na školní větrné elektrárně.
Cíle:Znalosti:
Přehled a základní informace o možných zdrojích a způsobech výroby energie. Principy přeměn energie, energetické technologie a systémy.

Schopnosti:
Posoudit vlastnosti energetických zdrojů: klasické tepelné elektrárny, jaderné elektrárny, paroplynové cykly, geotermální, vodní a větrnou energii, biomasu, tepelná čerpadla, solární energii, palivové články a energii moře.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek.
Kličová slova:Solární energie, vodní energie, energie větru, tepelná čerpadla, geotermální energie, bioplyn, biomasa
Literatura:Povinná literatura:
1. Dvořák, L.: Zdroje a přeměny energie, skripta. Strojní fakulta ČVUT Praha, 1992.

Doporučená literatura:
2. Beranovský, Jiří; Truxa, Jan: Alternativní energie pro váš dům. 1. vyd. Brno: EkoWATT, 2003. ISBN 80-86517-59-4.
3. Škorpil, Jan; Mertlová, Jiřina; Willmann, Bedřich: Obnovitelné zdroje a jejich začleňování do energetických systémů: publikace ke grantovému projektu GAČR 102/06/0132. 1. vyd. V Plzni : Západočeská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7043-733-9.
4. Škorpil, Jan; Kasárník, Milan: Obnovitelné zdroje energie. I., vodní elektrárny. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-675-4.

Experimentální fyzika 202EXF2 Chaloupka, Petráček 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Experimentální fyzika 202EXF2RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Přednáška si klade za cíl seznámení studentů se základy fyzikálních měření, s postupy měření základních fyzikálních veličin a s postupy vyhodnocení fyzikálních měření.
Osnova:1. Měření teploty
2. Kalorimetry, teplotní roztažnost látek
3. Použití osciloskopu
4. Základní pojmy elektrotechniky
5. Analogové měřící přístroje
6. Měření vnitřního odporu
7. Kompenzační metody
8. Číslicové měřící přístroje, analogově-číslicový převod
9. Dozimetrie ionizujícího záření
10. Detekce jaderného záření
11. Principy činnosti a výroba detektorů jaderného záření
12. Radioaktivita
13. Exkurze
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy experimentálních postupů a metod v oblasti, se kterou se studenti v pozdějších fázích studia setkají.

Schopnosti:
Orientace v metodách experimentální fyziky
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:
Kličová slova:Měření fyzikálních veličin, osciloskop, kompenzační metody, dozimetrie, radiace, detekce, radioaktivita
Literatura:Povinná literatura:
[1] Brož: Základy fyzikálních měření I., SNTL Praha, 1983

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I., ČVUT Praha 1989,
[3] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998,

Fyzikální praktikum 1, 202PRA12 Bielčík 0+4 kz 0+4 kz 6 6
Předmět:Fyzikální praktikum 102PRA1Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.0+4 KZ-6-
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Cavendishův experiment
2. Pružnost, Hookeův zákon
3. Vzduchová dráha - zákon zachování energie, srážky, impuls síly
4. Měření objemů, měření Poissonovy konstanty
5. Plynový teploměr, skupenské teplo varu vody
6. Povrchové napětí kapalin, vnitřní tření kapalin, vnitřní tření vzduchu
7. Ampérmetr a voltmetr, kompenzátor
8. Sonar
9. Základní experimenty akustiky
10. Harmonické kmity, Pohlovo torzní kyvadlo
11. Dynamika rotačního pohybu, gyroskop
12. Tepelný stroj a tepelná účinnost
Cíle:Znalosti:
Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Experimenty z mechaniky, z vlnění, elektřiny a magnetismu
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Předmět:Fyzikální praktikum 202PRA2Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.-0+4 KZ-6
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Kondenzátor, elektrostatické pole
2. Hysterezní smyčka
3. RLC obvody, nucené a tlumené kmity
4. Balmerova série vodíku
5. Rentgenové spektrum Mo anody
6. Geometrická optika
7. Mikrovlny
8. Polarizované světlo
9. Interference a ohyb světla
10. Termická emise elektronů
11. Měrný náboj elektronu, dosah alfa částic v látce
12. Měření spektra gama záření
Cíle:Znalosti:
Pokrocilejší měřící a vyhodnocovací metody a experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Experimenty z vlnění, termodynamiky a jaderné fyziky
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Programování v C++ 1, 218PRC12 Virius 4 z 4 kz 4 4
Předmět:Programování v C++ 118PRC1doc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:V tomto kurzu se student seznámí především s jazykem C a s neobjektovými vlastnostmi jazyka C++.
Osnova:1. Úvodní příklady
2. Překlad, projekt
3. Základní konstrukce
4. Skalární datové typy v C a v C++
5. Výrazy
6. Příkazy
7. Ukazatele, pole a adresová aritmetika
8. Struktury a unie
9. Funkce
10. Preprocesor
11. Standardní knihovna jazyka C
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C podle standardu ISO 9899:1990 a ISO 9899:1999 a některé rysy jazyka C++.

Schopnosti:
Použití jazyka C k řešení běžných programátorských úloh.
Požadavky:Základní programátorské dovednosti (získané v kurzu Základy programování).
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Programovací jazyk C, překlad, základní datový typ, lexikální konvence, pole, ukazatel, adresová aritmetika, struktura, unie, příkaz, preprocesor, makro, knihovna jazyka C, správa paměti.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Předmět:Programování v C++ 218PRC2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 KZ-4
Anotace:Tento kurs pokrývá objektové programování a další pokročilé konstrukce v C++ a standardní knihovnu tohoto jazyka.
Osnova:1. Objektové typy v C++
1.1 Deklarace objektového typu bez předků.
1.2 Datové složky a metody. Konstruktory.
1.3 Kopírovací konstruktor. Destruktor.
1.4 Vnořená třída.
1.5 Dědění, virtuální metody.
1.6 Konflikty jmen.
1.7 Virtuální dědění.
1.8 Unie jako objektové typy.
1.9 Třídní ukazatele.
2. Přetěžování operátorů
2.1 Přetěžování běžných operátorů.
2.2 Operátory přetěžovatelné jen jako metody.
2.3 Operátory new a delete.
3. Šablony
3.1 Deklarace, parametry.
3.2 Šablony objektových typů.
3.3 Šablony volných funkcí.
3.4 Šablonové metaprogramování.
4. Výjimky.
5. Dynamická identifikace typů.
6. Prostory jmen.
7. Vstupy a výstupy pomocí objektových datových proudů.
8. STL: kontejnery, národní prostředí.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++ podle standardu ISO 14882:2003 (včetně připravované nové verze standardu).

Schopnosti:
Použití pokročilých konstrukcí tohoto jazyka pro řešení běžných programovacích úloh.
Požadavky:Programování v C++ 1.
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Třída, struktura, unie, konstruktor, destruktor, metoda, datová složka, operátor, přetěžování operátorů, šablona, šablonové metaprogramování, výjimka, dynamická identifikace typů, prostor jmen, STL, dědění, virtuální dědění.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Základy zpracování experimentálních dat16ZEDB Pilařová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Základy zpracování experimentálních dat16ZEDBIng. Pilařová Kateřina Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Statistické metody pro zpracování experimentálních dat; jednorozměrná data; kalibrace; regrese; vícerozměrná data.
Osnova:1. Úvod
2. Charakteristiky statistických rozdělení (jednorozměrná data)
3. Průzkumová analýza dat
4. Testování hypotéz
5. Analýza rozptylu (ANOVA)
6. Korelační analýza
7. Lineární regrese
8. Principy nelineární regrese
9. Kalibrace
10. Interpolace a aproximace
11. Základy tatistické analýzy vícerozměrných dat - vstupní data
12. Statistická analýza vícerozměrných dat - testy vlastností
13. Vícerozměrná statistická analýza - metody s latentními proměnnými
14. Vícerozměrná statistická analýza - klasifikační metody
Osnova cvičení:.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s praktickým použitím statistických metod ke zpracování experimentálních dat.

Schopnosti:
Samostatné zpracování experimentálních dat.
Požadavky:.
Rozsah práce:.
Kličová slova:zpracování, experimentální data, analýza dat, statistika
Literatura:Povinná literatura:
[1] M.Meloun, J.Militký, Statistická analýza experimentálních dat, ACADEMIA Praha 2004

Doporučená literatura:
[2] M.Meloun, J.Militký, M.Hill, Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, ACADEMIA Praha 2005

Úvod do ekologie16ZIVB Čechák, Thinová 2+0 kz - - 2 -
Předmět:Úvod do ekologie16ZIVBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / RNDr. Thinová Lenka Ph.D.2+0 KZ-2-
Anotace:Předmět seznamuje se základními ekologickými pojmy a principy. Zahrnuje přehledové informace k jednotlivým složkám životního prostředí a hodnotí ekonomické ukazatele a udržitelnost.
Osnova:1.Úvod: lidská společnost a ŽP, definice a základní pojmy v ŽP
2. Úvod do geologie - vznik Země a života na Zemi
3. Globální tektonika
4. Hydrosféra - vodní cyklus
5. Cykly základních prvků v ŽP
6. Potrava - potravinový řetězec
7. Úvod do pedologie
8. Úvod do biologie
9. Odpady (dělení, klasifikace), skládky
10. Zdroje energie v životě člověka
11. Alternativní zdroje
12. Vliv energetiky na ŽP (úspory, transport, uchovávání energie, ekonomické
srovnání zdrojů podle ceny energie)
13.Princip trvale udržitelného rozvoje
14.Exkurze
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Zcela nově nabyté znalosti z oblasti ekologie a dalších přírodních věd.

Schopnosti:
Vytváření nového způsobu myšlení se zaměřením na komplexnost řešení problémů týkajících se životního prostředí.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:životní prostředí; atmosféra; hydrosféra; litosféra; biosféra; legislativa a složkové zákony; příčiny a důsledky poškození složek ŽP; nápravná opatření; obnovitelné a neobnovitelné zdroje, dlouhodobě udržitelné využívání krajiny; kvalita života
Literatura:Povinná literatura:
[1] Artiola, J.E.: Environmental Monitoring and Characterization. Elsevier Academic Press 2004.
[2] Begon M., Harper J.L., Townsend C.R.: Ecology.3.vydání. Blackwell Sci.Publ.1065 pp.1996.
[3] Pivnicka K.: Ekologie. SPN:204 pp, 1984.
[4] Kachlík V.: Základy geologie. Skripta UK, 1996.
[5] Braniš, M.: Úvod do ekologie a ochrany životního prostredí. 2 prepracované vydání. Informatorium Praha, 169 str.1999.
[6] Braniš, M.: Výkladový slovník vybraných termínu z oblasti životního prostredí a ekologie. Karolinum Praha. 46 str., 1999.
[7] Begon, M., Harper, J.L., Townsend, C.R.,: Ekologie - jedinci, populace spolecenstva Český preklad druhého vydání. Vydavatelství University Palackého, Olomouc. 949 str., 1990.

Doporučená literatura:
[8] Sternheim,M. M., Kane, J. W.: General Physics, John Wiley & Sons, New York 1991.
[9] Sears,F. W., Zemansky, M. W.: University Physics, Addison-Wesley, New York 1991.
[10] Storch, J. D. a Mihulka, S.: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha,2000.
[11] Dykyjová, D. a kol.: Metody studia ekosystémů. Akademia Praha. 692, 1998.
[12] Matějka, V.: Ekologie, Vysoká škola zemědělská v Praze, 1993.
[13] Heřmanský, B., Štoll, I.: Energie pro 21. století

Základy metrologie ionizujícího záření16MEZB Čechák, Novotný P. 2+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Základy metrologie ionizujícího záření16MEZBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Novotný Pavel2+1 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje základní cíle a náplň metrologie ionizujícího záření. Zabývá se interpretací veličin a jednotek záření v metrologii. Shrnuje teoretické a experimentální základy metrologie, stanovení základních veličin záření. Přednášky jsou doplněny základním přehledem legislativy a příslušných předpisů.
Osnova:1. Základy obecné metrologie.
2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.
3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.
4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.
5. Kapalné scint. - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity
6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.
7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.
8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.
9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity
10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.
12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
13. Měření malých proudů.
Osnova cvičení:1. Zpracování dat, nejistoty typu A,B, pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka, stanovení aktivity.
2. Absolutní metoda, měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
3. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
4. Měření malých proudů.
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:
Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:metrologie, účinnost, gray, becquerel, sievert, proporcionální detektor, kapalný scintilátor, svazek záření, dutinová ionizační komora, elektronová rovnováha, spektra záření X
Literatura:Povinná literatura:
[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:
[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách16APLB Čechák - - 4+0 zk - 5
Předmět:Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách16APLBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc.-4+0 ZK-5
Anotace:Předmět Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách je věnován radioanalytickým metodám a využití radionuklidů a ionizujícího záření při analýze a diagnostice technologických procesů.
Osnova:1. Fyzika rentgenových paprsků
2. Vlnově a enegiově dispersní rentgenfluorescenční analýza
3. Zpracování spekter
4. Kvantitativní RFA, matricové jevy
5. Použití synchrotronového záření v RFA
6. Totální reflexe při RFA
7. Microbeam XRFA
8. PIXE
9. Elektronová mikrosonda
10. Použití neutronů ke kvantitativní analýze
11. Jaderné metody v uhelném a rudném hornictví
12. Karotáž
13. Analýza a diagnostika průmyslových procesů
14. Bezpečnostní předpisy a radiační ochrana
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Radioanalytické metody: Rentgenfluorescenční analýza, PIXE, elektronová mikrosonda, neutronové metody, využití radionuklidů k diagnostice průmyslových procesů.

Schopnosti:
Použít uvedené metody v průmyslových, geologických a chemických aplikacích.
Požadavky:Znalosti z interakce ionizujícího záření s látkou a detekce ionizujícího záření.
Rozsah práce:
Kličová slova:Radioanalytické metody, rentgenfluorescenční analýza, elektronová mikrosonda, PIXE, karotáž, diagnostika technologických procesů
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Thýn a kol., Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources, ČVUT Praha, 2000
[2] R. Van Grieken, A. Markowicz, Handbook of X-Ray Spectrometry, Marcel Dekker, Inc. New York, 2002
[3] G. Foldiak, Industrial Application of Ionizing Radiation, Akademiai Kiado, Budapest 1986

Doporučená literatura:
[4] M. Karlík, Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, 2010

Studijní pomůcky:
Database of Prompt Gamma Rays from Slow Neutron Capture for Elemental Analysis, IAEA Vienna 2007

Tělesná výchova 1, 200TV12 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 100TV1----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 200TV2----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Úvod do práva00UPRA Čech - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do práva00UPRAMgr. Čech Martin----
Anotace:Předmět je určen k seznámení se s principy právního systému pro potřeby inženýra.
Osnova:1. Úvod
2. Pojem práva, význam práva, prameny práva
3. Právní normy, systém práva
4. Právní vztahy
5. Aplikace práva
6. Zákonnost, právní odpovědnost
7. Ústavní právo, stát a jeho struktura
8. Občanské právo, hmotné procesní
9. Obchodní právo
10. Správní právo
11. Pracovní právo
12. Trestní právo
13. Test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Právo, jeho význam a prameny, právní normy a vztahy.

Schopnosti:
Zajištění základního právního povědomí, právní odpovědnosti v inženýrské praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Právo obchodní, občanské, správní.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Spirit a kol., Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, 2010

Úvod do psychologie00UPSY Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do psychologie00UPSYPhDr. Oudová Drahomíra Ph.D.----
Anotace:Předmět je zaměřen na základní okruhy obecné psychologie, psychologie osobnosti a komunikace. Přednášená témata jsou koncipována tak, aby se studenti orientovali v základních teoretických pojmech psychologie, což vytváří předpoklady pro management osobního rozvoje.
Osnova:I.Obecná psychologie
1.poznávací procesy: vnímání, představování, myšlení, paměť a pozornost. Inteligence a tvořivost.
2.Citové procesy, druhy a vlastnosti citů, projevy citů. Volní procesy a volní vlastnosti, Fáze volního procesu.
3.Motivace. Potřeby, zájmy, hodnoty, cíle, atribuce.

II.Psychologie osobnosti
1.Struktura osobnosti, vlohy a schopnosti.
2.Temperament, projevy temperamentu, temperamentové typy.
3.Charakter a morální vývoj, charakterové typy, vliv rodiny na utváření charakteru.

III.Sociální komunikace
1.Analýza procesu komunikace, bariéry komunikace.
2.Verbální komunikace.
3.Nonverbální komunikace.
Osnova cvičení:
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie komunikace. Jde o poznání zákonitostí a specifik osobnosti v sociálním prostředí, poznání emočních a motivačních procesů. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní prožitkovou vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat základní pojmy z obecné psychologie, psychologie osobnosti a ze sociální komunikace.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti do pracovních situací i do osobního života. Aplikace poznatků ze sociální komunikace zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení konfliktů a přispěje ke zvyšování sociální kompetence.
Požadavky:
Rozsah práce:Je požadována seminární práce v rozsahu 4 stran na vybraná témata (dohodnutá individuálně).
Kličová slova:Psychika, poznávací procesy, motivace, emoce, rysy osobnosti, temperament, charakter, sociální komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, náročné životní situace, stres, konflikt, frustrace, deprivace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X (nebo Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3).
[2] BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991 (nebo Praha: SPN, 1983).

Doporučená literatura:
[1] CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.
[2] DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-505-9.
[3] FÜRST, M. Psychologie. Praha: Votobia 1997, ISBN 80-7198-199-0.
[4] KERN, H. (et al.;) Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-240-8.
[5] NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.

Studijní pomůcky:
www.portal.cz

Rétorika00RET Kovářová - - 0+2 z - 1
Předmět:Rétorika00RETMgr. Kovářová Jana----
Anotace:Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí řečových a hlasových technik a pravidel spisovné výslovnosti. Kurz se dále věnuje stavbě veřejného projevu i jeho neverbálním aspektům. Součástí kurzu jsou i stylistická cvičení, nácvik zvládání trémy a krátký exkurz do historie rétoriky.
Osnova:1. Úvod - rétorika - účel, historie, nástin oblastí, které s rétorikou souvisejí;
- mluvený projev - účel, posluchači, prostředí; obecná příprava na veřejný projev

2. Jazyk - spisovný jazyk a spisovný hovorový jazyk; výplňková slova; hlasová a řečová technika - intonace, dynamika, tempo

3. Spisovná výslovnost; používání cizích výrazů, procvičování mluvidel

4. Stavba projevu - osnova, úvod, závěr; styl a stylistika

5. Řečnické techniky, triky a tipy; formulace; argumentace

6. Tréma a práce s ní, relaxační a dechové techniky; asertivita; empatie

7. Řeč těla (mimika, gestika, posturologie, proxemika), estetika vystupování (zdvořilost, etiketa, oblékání aj.)

8. Analýza skutečných projevů; příklady; procvičování

9. Pomůcky při prezentaci a jejich užití, výhody a nevýhody; zásady prezentace v PowerPointu

10. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení

11. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámení se s pravidly obsahové a formální přípravy veřejného mluveného projevu.

Schopnosti:
Získání praktických dovednosti v této oblasti a získání zpětné vazby.
Požadavky:
Rozsah práce:Aktivní účast na seminářích (včetně domácí přípravy), závěrečná prezentace.
Kličová slova:Rétorika, řeč těla, řečnické metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2009.

Doporučená literatura:
[1] MAŘÍKOVÁ, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.
[2] ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B.: Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada Publishing 2010.
[3] HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing 2005.
[4] HOLASOVÁ, T.: Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT 2004.
[5] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.
[6] PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha: Grada Publishing 2008.
[7] PLAMÍNEK J.: Řešení problémů a umění rozhodovat. Praha: Argo 1994.
[8] HONZÁKOVÁ, M. - HONZÁK, F. - ROMPORTL, M.: Čteme je správně. Slovníček výslovnosti cizích jmen. Praha: Albatros 1996.
[9] HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia 1995.
[10] CAPPONI, V. - NOVÁK, T.: Sám sobě mluvčím. Praha: Grada 1994.
[11] TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press 2003.

Etika vědy a techniky00ETV Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Etika vědy a techniky00ETVPhDr. Hajíček Jakub Ph.D.-0+2 Z-1
Anotace:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Osnova:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Osnova cvičení:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními etickými východisky, řešenými otázkami a hlouběji promyslet obecnější otázky vztahu člověka k technice. Jde o poznání etické a filosofické reflexe v oblasti vědy a techniky. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat a teoreticky reflektovat základní etické směry, východiska i problém etiky vědy a techniky.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky v oblasti teoretické i aplikované etiky do pracovních situací i do osobního života. Aplikace a reflexe poznatků zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení etických konfliktů a otevře studentům širší humanitně orientované kontexty jejich studia.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:etika, morálka, mravnost, reflexe, věda a technika, zodpovědnost, svědomí, důstojnost, lidství
Literatura:Povinná literatura:
[1] HUBER, W.: Etika. Základní otázky života. Praha: Vyšehrad 2016
[2] SOKOL, J.: Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad 2010.

Doporučená literatura:
[1] REMIŠOVÁ, A.: Dejiny etického myšlenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram 2008.
[2] DROZENOVÁ, W.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice Praha: Filosofia 2010.