Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumJaderné inženýrství
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Rovnice matematické fyziky01RMF Klika 4+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Rovnice matematické fyziky01RMFdoc. Ing. Klika Václav Ph.D.4+2 Z,ZK-6-
Anotace:Obsahem předmětu je řešení integrálních rovnic, teorie zobecněných funkcí, klasifikace parciálních diferenciálních rovnic, teorie integrálních transformací a řešení parciálních diferenciálních rovnic (okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici, smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici).
Osnova:1. Úvod do funkcionální analýzy - faktorové prostory funkcí, Hilbertovy prostory, vlastnosti skalárního součinu, ortonormální báze, fourierovské rozvoje, ortogonální polynomy, hermitovské operátory, spektrum operátoru a jeho vlastnosti, omezené operátory, spojité operátory, eliptické operátory.
2. Integrální rovnice - integrální operátor a jeho vlastnosti, separabilní jádro operátoru, metoda postupných aproximací, metoda iterovaných jader, Fredholmovy integrální rovnice, Volterrovy integrální rovnice.
3. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic - definice, typy excentricity PDR, transformace parciálních diferenciálních rovnic do normálních tvarů, klasifikace PDR, typologie úloh, rovnice a úlohy matematické fyziky.
4. Teorie zobecněných funkcí - třída testovacích funkcí, superstejnoměrná konvergence, třída zobecněných funkcí, elementární operace v distribucích, zobecněné funkce s pozitivním nosičem, pokročilé operace v distribucích: tenzorový součin a konvoluce, temperované distribuce.
5. Teorie integrálních transformací - klasická a zobecněná Fourierova transformace, klasická a zobecněná Laplaceova transformace, Fourierovo a Laplaceovo desatero, aplikace.
6. Řešení diferenciálních rovnic - fundamentální řešení operátorů, základní věta o řešení PDR, odvození obecných řešení.
7. Okrajová úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
8. Smíšená úloha pro eliptickou parciální diferenciální rovnici.
Osnova cvičení:1. Hilbertovy prostory funkcí
2. Lineární operátory na Hilbertových prostorech
3. Integrální rovnice
4. Parciální diferenciální rovnice
5. Teorie zobecněných funkcí
6. Laplacova transformace
7. Fourierova transformace
8. Fundamentální řešení operátorů
9. Základní rovnice matematické fyziky
10. Eliptické diferenciální rovnice
11. Smíšená úloha
Cíle:Znalosti:
Teorie zobecněných funkcí a její aplikace pro řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu, včetně smíšené úlohy.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, vybrané partie matematické analýzy (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01VYMA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Matematické metody ve fyzice, distribuce, integrální transformace, parciální diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky: Teorie zobecněných funkcí, CVUT, Praha, 2004,
[2] P. Šťovíček: Metody matematické fyziky II. Integrální rovnice, eliptické operátory, CVUT, Praha, 2017
[3] V.S. Vladimirov : Equations of Mathematical Physics, Marcel Dekker, New York, 1971
[4] Č. Burdík, O. Navrátil : Rovnice matematické fyziky, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008

Doporučená literatura:
[5] L. Schwartz - Mathematics for the Physical Sciences, Dover Publication, 2008
[6] I. M. Gel'fand, G. E. Shilov, Generalized Functions. Volume I: Properties and Operations, Birkhäuser Boston, 2004

Numerické metody 201NME2 Beneš - - 2+0 kz - 2
Předmět:Numerické metody 201NME2prof. Dr. Ing. Beneš Michal-2+0 KZ-2
Anotace:Obsahem předmětu je výklad numerických metod pro řešení okrajových a smíšených úloh pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Jedná se o metody převodu okrajové úlohy na počáteční a metodu konečných diferencí pro eliptické, parabolické a hyperbolické parciální diferenciální rovnice.
Osnova:I.Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic - okrajové úlohy
1.Metoda střelby
2Metoda přesunu okrajové podmínky
3.Metoda sítí
4.Řešení nelineárních rovnic
II.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu
1.Metoda sítí pro lineární rovnice druhého řádu
2.Základ pojmů konvergence a odhad chyb
3.Metoda přímek
III.Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic parabolického typu
1.Metoda sítí pro rovnici o jedné prostorové proměnné
2.Metoda přímek
IV.Numerické řešení hyperbolických zákonů zachování
1.Formulace a vlastnosti hyperbolických zákonů zachování
2.Nejjednodušší diferenční metody
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Numerické metody založené na převodu okrajové úlohy na úlohu počáteční, metoda sítí pro obyčejné a parciální diferenciální rovnice.

Schopnosti:
Použití uvedených numerických metod na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe včetně implementace na výpočetní technice a stanovení chyby aproximace.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a numerické matematiky (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, 12NME1).
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu pro řešení vybrané okrajové úlohy. Výsledek je ověřen u zkoušky prezentací funkčnosti programu.
Kličová slova:Okrajové a smíšené úlohy pro diferenciální rovnice, metoda střelby, metoda konečných diferencí, diferenční schéma, metoda energetických nerovností pro vyšetřování vlastností numerických schémat, explicitní a implicitní metody, zákony zachování.
Literatura:Povinná literatura:
[1] A.A. Samarskij, Teoria raznostnych schem, Moskva, Nauka 1983
[2] J.W. Thomas, Numerical Partial Differential Equations: Finite Difference Methods, Springer Science & Business Media, 2013
[3] E.Vitásek, Numerické metody, SNTL, Praha 1987
[4] R.J. LeVeque, Numerical methods for conservation laws, Basel Birkhäuser 1992

Doporučená literatura:
[5] E. Godlewski a P.-A. Raviart, Numerical approximation of hyperbolic systems of conversation laws, New York, Springer 1996

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Windows/Linux s programovacími jazyky C, Pascal, Fortran.

Základy jaderné fyziky02ZJF Wagner 3+2 z,zk - - 6 -
Předmět:Základy jaderné fyziky02ZJFRNDr. Wagner Vladimír CSc.3+2 Z,ZK-6-
Anotace:V přednášce budou vysvětleny základní vlastnosti jader, jejich stavba a modely, zákonitosti spojené s přeměnou jader a jadernými reakcemi, vlastnosti jaderné hmoty. Studenti se dozví o vlastnostech elementárních částic a interakcí, standardním modelu hmoty a interakci i hledání možností jeho rozšíření.
Osnova:1. Úvod - základní pojmy a historický přehled
2. Kinematika srážkových procesů
3. Pojem účinného průřezu
4. Základní vlastnosti jádra a jaderných sil
5. Modely atomových jader
6. Radioaktivní přeměna jader
7. Přehled experimentální techniky v subatomové fyzice
8. Jaderné reakce
9. Jaderná hmota, její zkoumání a vlastnosti
10. Částice a jejich interakce
11. Cesta ke sjednocení interakcí
12. Aplikace subatomové fyziky, jaderná astrofyzika
Osnova cvičení:Procvičování znalostí na konkrétních problémech vztahujících se k
přednášeným okruhům:
1. Úvod - základní pojmy a historický přehled
2. Kinematika srážkových procesů
3. Pojem účinného průřezu
4. Základní vlastnosti jádra a jaderných sil
5. Modely atomových jader
6. Radioaktivní přeměna jader
7. Přehled experimentální techniky v subatomové fyzice
8. Jaderné reakce
9. Jaderná hmota, její zkoumání a vlastnosti
10. Částice a jejich interakce
11. Cesta ke sjednocení interakcí
12. Aplikace subatomové fyziky, jaderná astrofyzika
Cíle:Znalosti:
Základy jaderné a subjaderné fyziky, zákonitosti mikrosvěta, pochopení experimentálních metod v subatomové fyzice.

Schopnosti:
Základní pochopení a výpočty z jaderné a subjaderné fyziky.
Požadavky:Absolvování základního kurzu fyziky. Znalosti z klasické mechaniky, speciální teorie relativity, elektřiny a magnetismu i termodynamiky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Radioaktivita, jaderný rozpad, jaderné reakce, elementární částice, kvarky
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Úlehla, M. Suk, Z. Trka: Atomy, jádra a částice, Academia, Praha 1990
[2] Z. Janout, J. Kubašta, S. Pospíšil: Úlohy jaderné a subjaderné fyziky, skripta FJFI, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
[3] T. Mayer-Kuckuck: Fyzika atomového jádra, SNTL, Praha, 1979

Doporučená literatura:
[4] M.A. Preston: Fyzika jádra,Academia, Praha, 1970 - příliš nedoporučuji
[5] A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia, 1977

Studijní pomůcky:
Učebna s dataprojektorem

Kvantová fyzika02KF Jizba, Šnobl 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Kvantová fyzika02KFIng. Mgr. Jizba Petr Ph.D.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Popis stavu vlnovou funkcí a její statistická interpretace, popis stavu Fourierovou transformací vlnové funkce a její statistická interpretace, statistické střední hodnoty a kvadratické fluktuace dynamických proměnných bezstrukturní částice, operátory přiřazené dynamickým proměnným. Stacionární vázané stavy, bezčasová Schrödingerova rovnice. Heisenbergovy relace neurčitosti. Vlastní hodnoty a vlastní funkce operátorů dynamických proměnných. Kvantování momentu hybnosti. Vodíkový atom. Časová Schrödingerova rovnice, rovnice kontinuity, hustota toku pravděpodobnosti.
Osnova:1. Experimenty vedoucí ke vzniku kvantové mechaniky
2. De Broglieova hypotéza, Schroedingerova rovnice
3. Popis stavů a pozorovatelných v QM
4. Harmonický oscilátor
5. Kvantování momentu hybnosti
6. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, Coulombické pole
7. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
8. Časový vývoj stavu
9. Částice v elektromagnetickém poli, spin
10. Systémy více částic, bosony a fermiony
11. Tunelový jev
Osnova cvičení:Procvičení znalostí na konkrétních problémech vztahujících se k okruhům
1. Schroedingerova rovnice
2. Popis stavů a pozorovatelných v QM
3. Harmonický oscilátor
4. Kvantování momentu hybnosti
5. Částice ve sféricky symetrickém potenciálu, Coulombické pole
6. Střední hodnoty pozorovatelných a pravděpodobnosti přechodu
7. Časový vývoj stavu
8. Částice v elektromagnetickém poli, spin
9. Systémy více částic, bosony a fermiony
Cíle:Znalosti:
Základní pojmy a struktury kvantové mechaniky, popis a chování jednoduchých kvantových systémů

Schopnosti:
Výpočet předpovědí výsledků fyzikálních měření na nejjednodušších kvantových systémech, určení časového vývoje takových systémů
Požadavky:Znalost lineární algebry, teorie pravděpodobnosti, teoretické fyziky a matematické analýzy.
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, Diracův formalismus, harmonický oscilátor, systémy mnoha částic, vodíkový atom

Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, I.+II. díl, (Academie, Praha, 2004)
[2] D.J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, (Cambridge University Press, Cambridge, 2016)

Doporučená literatura:
[3] A. Messiah, Quantum Mechanics, Two Volumes Bound as One, (Dover Publications, New York, 1999)
[4] J.J. Sakurai a J.J.Napolitano, Modern Quantum Mechanics, (Pearson, Harlow, 2013)
[5] P.V. Landshoff, A. Metherell, W.G. Rees, Essential Quantum Physics, Cambridge University Press, Cambridge, 2010)

Experimentální neutronová fyzika17ENF Rataj - - 2+1 kz - 2
Předmět:Experimentální neutronová fyzik17ENFIng. Rataj Jan Ph.D.-2+1 KZ-2
Anotace:Přednášky jsou zaměřeny především na detailní popis vlastností neutronů, charakteristiku neutronových (reaktorové i nereaktorové) zdrojů, vlastnosti okamžitých a zpožděných neutronů, metody detekce neutronů, reakce neutronů s atomovými jádry, možnosti úpravy polí neutronů, využití a aplikace neutronů v oblasti vědy i průmyslu. Závěr přednášek je věnován metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat.
Přednášky jsou doplněny praktickými experimentálními úlohami z oblasti detekce neutronů, určování charakteristik zpožděných neutronů, studia difúze neutronů v různém prostředí, přípravy a charakteristiky foto-neutronového zdroje a kalibrace neutronových zdrojů. Experimentální úlohy budou probíhat na školním reaktoru VR-1 a v neutronové laboratoři KJR.
Osnova:1. Objev neutronu a jeho vlastnosti, 1 přednáška.
2. Zdroje neutronů a jejich vlastnosti, 1 přednáška.
3. Okamžité a zpožděné neutrony, 1 přednáška.
4. Detekce neutronů, 1 přednáška.
5. Reakce neutronů s atomovými jádry, 1 přednáška.
6. Úprava polí neutronů, 1 přednáška.
7. Aplikace a využití neutronů, 1 přednáška.
8. Zpracování a analýza experimentálních dat, 1 přednáška.
Osnova cvičení:1. Detekce neutronů v aktivní zóně školního reaktoru VR-1, 1 cvičení.
2. Detekce zpožděných neutronů na reaktoru VR-1, 1 cvičení.
3. Studium difúze neutronů, 1 cvičení.
4. Studium fotoneutronového zdroje, 1 cvičení.
5. Kalibrace neutronového zdroje, 1 cvičení.
6. Seminární práce, 1 cvičení - kontrola protokolů z praktických cvičení, prezentace výsledků a diskuze s přednášejícím.
Cíle:Znalosti:
Detailní znalosti vlastností neutronu a jejich reakcí s prostředím, znalost experimentálních metod využívajících neutrony, komplexní znalost průmyslových i vědeckých aplikací neutronů.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v oblasti vědy, výzkumu a dalších předmětech s experimentální tématikou, schopnost přípravy a provedení experimentálních prací, zpracování naměřených hodnot včetně jejich analýzy a interpretace.
Požadavky:17ZAF
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, zpracování a analýza experimentálních dat z praktických cvičení, vypracování protokolů z praktických cvičení, kontrola diskuzí při prezentaci výsledků z praktických cvičení.
Kličová slova:Neutron, experimentální neutronová fyzika, zdroje neutronů, okamžité a zpožděné neutrony, reakce neutronů, detektory neutronů, detekce neutronů.
Literatura:Povinná literatura:
1. Paul Reuss: Neutron Physics, EDP Sciences, 2008, France, ISBN: 978-2-7598-0041-4.
2. Liyuan Liang, Romano Rinaldi, Helmut Schober: Neutron Applications in Earth, Energy and Envirinmental Sciences, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-09415-1.
3. Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

Doporučená literatura:
4. Tatjana Jevremovic: Nuclear Principles in Engineering, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-85607-0.
5. International Atomic Energy Agency: The applications of research reactors, IAEA-TECDOC-1234, Vienna, 2001.

Studijní pomůcky:
Školní reaktor VR-1, neutronová laboratoř KJR.

Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů17BES Kropík - - 2+0 z,zk - 2
Předmět:Bezpečnostní sytémy jaderných reaktorů17BESdoc. Ing. Kropík Martin CSc.-2+0 Z,ZK-2
Anotace:Předmět je zaměřeny na kategorizace systémů v jaderných elektrárnách z hlediska jejich důležitosti k jaderné bezpečnosti, požadavky pro různé kategorie systémů a typickou instrumentaci výzkumných jaderných zařízení a jaderných elektráren. Pozornost bude věnována definici jaderné bezpečnosti, kriteriu jednoduché poruchy a redundanci, problematice poruch ze společné příčiny, nezávislosti a diverzity, dále pak kvalifikaci bezpečnostních systémů. Závěr přednášky bude věnován problematice bezpečnostních a řídicích systémů výzkumných jaderných zařízení. Výuka je doplněna exkurzí na školním jaderném reaktoru VR 1 s demonstrací jeho bezpečnostního a řídicího systému.
Osnova:1. Jaderná bezpečnost a systémy v jaderných zařízeních, uvedení do problematiky, definice jaderné bezpečnosti a její uplatnění v jaderných zařízeních, přístupy pro zajištění jaderné bezpečnosti.
2-3. Členění systémů v jaderných zařízeních dle IAEA: přístup IAEA k členění systémů v jaderných zařízeních z hlediska významu pro jadernou bezpečnost, požadavky na bezpečnostní systémy a systémy se vztahem k jaderné bezpečnosti, nezávislost, prostorová separace a funkční izolace systémů, chyby ze společné příčiny, diverzita, dozorny, problematika použití počítačů.
4. Kategorizace systémů v jaderných elektrárnách dle IEC, norma IEC61226 pro kategorizaci, srovnání s IAEA, kategorie A, B, C, požadavky na jejich strukturu, jakost a spolehlivost.
5. Členění systémů v jaderných zařízeních dle IEEE, americký přístup k členění systémů z hlediska důležitosti pro jadernou bezpečnost, třída 1E a non 1E, srovnání s IAEA a IEC.
6. Požadavky na ochranné systémy dle německých standardů KTA, požadavky na ochranné systémy dle KTA 3501, specifické německé požadavky, porovnání s evropskými a USA standardy.
7. Požadavky na instrumentaci a řídicí systémy jaderných elektráren, architektura systémů, životní cyklus zařízení, provoz, dokumentace a licencování dle IEC 61513.
8. Kvalifikace systémů, norma IEC60780 pro kvalifikaci systémů, typová zkouška, provozní zkušenost, analýza, typové zkoušky, dokumentace provozní zkušenosti, omezení kvalifikace systémů analýzou.
9. Bezpečnostní a řídicí systémy výzkumných jaderných zařízení: požadavky dle Bezpečnostního návodu SÚJB, struktura systémů, redundance, koincidenční logika, diverzita, zálohované napájení, atd.
10. Diagnostika výzkumných jaderných zařízení, měření hustoty neutronového toku, technické řešení, srovnání metodik.
11. Bezpečnostní a řídicí systém školního reaktoru VR 1, struktura systému a jeho význam, posouzení dle Bezpečnostního návodu SÚJB, limity, bezpečnostní funkce, podmínky provozu.
12. Exkurze na reaktoru VR 1, prohlídka bezpečnostního a řídicího systému, spouštění a provoz reaktoru, testování systému, měření hustoty neutronového toku, demonstrace bezpečnostních funkcí.
13. Instrumentace dalších výzkumných jaderných zařízení (LVR 15 a LR 0 v ÚJV Řež, KURRI v Japonsku, SUR na TU Dresden, TRIGA MARK II, FRM 2 v Garchingu a AGN na Univerzitě Suwon).
Osnova cvičení:Nejsou cvičení, pouze diskuze nad povinnou literaturou a exkurze na školním jaderném reaktoru VR-1.
Cíle:Znalosti:
Podrobné znalosti bezpečnostních systémů jaderných zařízení, jejich filozofie, odolnost proti potenciálním problémům a poruchám.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti reaktorové fyziky, problematiky jaderných elektráren i operátorském kurzu v rámci dalšího vzdělávání.
Požadavky:17ZAF
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek.
Kličová slova:jaderná bezpečnost, bezpečnostní systémy jaderných zařízení, redundance, diverzita, jednoduchá porucha, chyba ze společné příčiny
Literatura:Povinná literatura:
1. Instrumentation and Control Systéme Important to Safety in Nuclear Power Plants, Safety Guide, NS-G-1.3, IAEA, Vienna, 2002.
2. Požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výzkumná jaderná zařízení pro zajištění jaderné bezpečnosti radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, bezpečnostní návod, SÚJB Praha, 2004.

Doporučená literatura:
1. Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí, ČSN IEC 61226, 2006.
2. Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Classification of instrumentation and control functions, IEC 61226, 2009.
3. IEEE Standard Criteria for Safety Systems for Nuclear Power Generating Stations -Description, IEEE Std 603-1998.
4. Jaderné elektrárny - Elektrické zařízení bezpečnostního stému -Ověření způsobilosti, ČSN IEC60780, 2001.

Studijní pomůcky:
Laboratoř školního jaderného reaktoru VR-1.

Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení17URO Starý - - 2+0 kz - 2
Předmět:Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení17UROIng. Starý Radovan-2+0 KZ-2
Anotace:Předmět je zaměřen na úvod do problematiky zajištění radiační ochrany v jaderných zařízení, legislativní souvislosti, způsob práce se zdroji IZ v kontrolovaných a sledovaných pásmech, praktické činnosti při sledování a měření radiační situace, způsob zajištění ochrany pracovníků a obyvatelstva před ionizujícím záření.
Osnova:1. Radiační ochrana, 1 přednáška
Úvod, účel a úkoly radiační ochrany a její souvislost s jadernou bezpečností, fyzickou ochranou a havarijní připraveností. Přehled jaderných zařízení v ČR a okolních zemí. Přehled literatury, studijní podklady.
2. Radioaktivita a ionizující záření v životním prostředí, 3 přednášky
Radioaktivita, základní veličiny a pojmy, radioaktivní rozpad, dávka. Dávkový ekvivalent při hodnocení biologických účinků ionizačního záření. Účinky ionizujícího záření na lidský organismus. Umělé a přirozené zdroje ionizujícího záření. Radioaktivita a životní prostředí. Radioaktivní odpady. Způsob ochrany před nežádoucími účinky IZ. Radiační situace ČR, úniky radioaktivity z jaderných zařízení za normálního provozu a v havarijních podmínkách, analýza vybraných havárií různých zdrojů IZ.
3. Legislativa v oblasti radiační ochrany, 3 přednášky
Atomový zákon z pohledu radiační ochrany, úloha SÚJB, Vyhláška č. 307/2002 o radiační ochraně, klasifikace zdrojů ionizujícího záření, kategorizace pracovišť, optimalizace a limity ozáření, podmínky bezpečného provozu zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi, dohled nad radiační ochranou, kontrolované a sledované pásmo, pracoviště s uzavřenými a otevřenými zářiči, uvádění radionuklidů do životního prostředí, uvolňovací úrovně.
4. Monitorování radiační situace, 4 přednášky
Účel programu monitorování a způsob jeho zajištění. Monitorování osob, pracoviště, výpustí a okolí jaderného zařízení. Přístrojové vybavení pro zajištění monitorování. Ovládání dozimetrických přístrojů, kalibrace, metrologické ověření. Měření dávkového příkonu gama a neutronů, měření povrchového zamoření alfa-beta, měření výpustí. Monitorování pracoviště reaktoru VR-1. Požadavky na radiační monitorovací systémy, radiační monitorovací systém RMS. Síť včasného zjištění ČR, evropská monitorovací síť.
5. Práce v kontrolovaném a sledovaném pásmu, 2 přednášky
Způsob práce s otevřenými a uzavřenými zářiči, program zajištění jakosti v radiační ochraně. Způsob a zajištění bezpečné práce při práci s IZ pro různá jaderná zařízení. Činnost při ozáření osob, kontaminaci osob, pracoviště a okolí. Vnitřní a vnější havarijní plán. Radiační mimořádné situace a jejich řešení.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Získat přehled o požadavcích na zajištění radiační ochrany jaderných zařízení.

Schopnosti:
Orientovat se legislativních souvislostech, způsobu měření, zajištění rozsahu monitorování.
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium doplňující literatury.
Kličová slova:Radiační ochrana, jaderné zařízení, ionizující záření, zdroj záření, kalibrace, monitorovací systém.
Literatura:Povinná literatura:
1. Hála J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj Brno, 1998.
2. Zákon č. 18/1997 Sb. o o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
3. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Doporučená literatura:
4. Principy a praxe radiační ochrany, kol. autorů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost. SÚJB Praha 2000.
5. Bodansky D.: Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects, 2nd ed. editionRadiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, Inc., Springer-Verlag New York, 2004.
6. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources (CD-ROM Edition, 2003).
7. Series No. 115/CD, IAEA, 2004.

Studijní pomůcky:
Přenosné dozimetrické přístroje Rados RDS120, RADOS200, Berthold LB122, Tesla NB3201. Monitorovací systém reaktoru VR-1.

Termohydraulický návrh jaderných zařízení 317THNJ3 Kobylka, Heřmanský 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Termohydraulický návrh jaderných zařízení 317THNJ3prof. Ing. Heřmanský Bedřich CSc. / Ing. Kobylka Dušan Ph.D.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Předmět uvádí studenty do problematiky termohydraulických výpočtů. Postupně se v něm seznámí s jednotlivými oblastmi základů sdílením tepla. Jsou probírány všechny základní druhy přenosu tepla (kondukce, konvekce a radiace) se zaměřením na oblasti oboru potřebné pro výpočty jaderných reaktorů i ostatních zařízení jaderné elektrárny.
Osnova:1. Úvod do sdílení tepla
Rozsah: 1 přednáška
Základní druhy sdílení tepla (kondukce, konvekce a radiace) a jejich stručná charakteristika a principy, příklady aplikace v jaderných zařízeních, kombinace jednotlivých způsobů, aplikace zákona zachování energie na kontrolních plochách.

2. Kondukce
Rozsah: 5 přednášek
Principy kondukce, Fourierův zákon, součinitel tepelné vodivosti (zejména u materiálů používaných v jaderných zařízeních, UO2), odvození Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla a její hraniční podmínky, řešení Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla pro základní případy teplotních polí a geometrií: stacionární vedení tepla rovinnou deskou a válcovou stěnou bez vnitřních zdrojů i s vnitřními zdroji při použití různých hraničních podmínek, 1D vedení tepla žebry a výpočty s účinností žebra, základy výpočtu 2D vedení tepla (rovinná deska, válcová stěna s proměnnými hraničními podmínkami, ...), výpočet 1D nestacionárního vedení tepla.

3. Konvekce
Rozsah: 5 přednášek
Principy sdílení tepla konvekcí, Newtonův vztah a součinitel přestupu tepla, teorie podobnosti a oblast jejího použití, důležitá podobnostní čísla a jejich odvození, určující veličiny, nucená vnější jednofázová konvekce: podélné obtékání rovinné stěny (laminární, turbulentní mezní vrstva, vliv a vývoj mezní vrstvy), příčné obtékání trubky kruhového průřezu (laminární, přechodové, turbulentní, vývoj součinitele přestupu tepla po obvodu trubky), sdílení tepla na trubkovém svazku; přirozená konvekce na tělesech ve velkém prostoru (vertikální i horizontální rovinné stěny, nucená konvekce při vnitřním proudění: problematika středních teplot, náběhová délka, plně vyvinuté proudění, laminární, přechodové a turbulentní proudění; přirozená konvekce ve štěrbinách; dvoufázová konvekce: kondenzace (teorie, blánová a kapková kondenzace, výpočet součinitele přestupu tepla na trubkách i svislých stěnách), var (teorie, var bublinkový a blánový, krize varu 1. druhu, krize varu 2. druhu, výpočet součinitele přestupu tepla na trubkách i svislých stěnách).

4. Základy sdílení tepla radiací
Rozsah: 1 přednáška
Princip sdílení tepla radiací, definice veličin (vyzařování, absorptance, emisivita, ?) a pojmů (černé těleso, ?), základní zákony (Kirchhoffův, Planckův, Wienův, Stefan-Boltzmnaův, ?), radiace mezi rovnoběžnými deskami, radiace obecných těles, radiace plynů.
Osnova cvičení:Vybrané probírané kapitoly jsou demonstrovány na praktických jednoduchých příkladech, které s pomocí vyučujícího studenti samostatně řeší. Výpočet v kapitolách: prostup tepla stěnou, žebra, teplotní pole v desce s vnitřními zdroji při nesymetrických hraničních podmínkách 3. a 4. druhu, vnější konvekce (přirozená i nucená), vnitřní konvekce, var, sdílení tepla radiací.
Cíle:Znalosti: Studenti získají základní znalosti z oblasti sdílení tepla, uplatnitelné zejména při řešení termohydrauliky primárního okruhu a aktivní zóny jaderných reaktorů. Získané obecné vědomosti jim rovněž usnadní vstup do podrobnějších konstrukčních návrhů i dalších zařízení jaderných elektráren, jako např. tepelné výměníky, kompenzátor objemu, apod., a pomohou objasnit jejich provozní charakteristiky.

Schopnosti: Studenti získají orientaci v dané problematice a budou schopni základních konstrukčních výpočtů. Získané znalosti uplatní v další části předmětu THNJ4 a všech navazujících předmětech zabývajících se tepelnou a hydraulickou problematikou nebo konstrukcí jednotlivých zařízení na elektrárnách i chování a řízení jaderné elektrárny jako celku.
Požadavky:THNJ1, THNJ2
Rozsah práce:
Kličová slova:sdílení tepla, Fourierův zákon, rovnice vedení tepla, kondukce, konvekce, radiace, teorie podobnosti, nucená konvekce, přirozená konvekce, kondenzace, var, krize varu, radiace
Literatura:Hejzlar, R.: Sdílení tepla, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1999
Ražnjevič, K.: Termodynamické tabulky, Alfa, Bratislava, 1984
Mareš R., Šifner O., Kadrnožka J.: Tabulky vlastností vody a vodní páry podle průmyslové formulace IAPWS-IF97, VUTIUM , 1999, ISBN 80-214-1316-6
Heřmanský, B.: Termomechanika jaderných reaktorů, Academia, Praha, 1986
Sazima, M., a kol.: Sdílení tepla, SNTL, Praha, 1993
Incropera, F. P., DeWitt D. P.: Introduction to Heat Transfer, John Willey & Sons, New York, 1996, ISBN 0-471-30458-1
Tong, L.S., Weisman, J.: Thermal Analysis of Pressurized Water Reactors, American Nuclear Society, Illinois USA, 1996, ISBN: 0-89448-038-3

Základy fyziky jaderných reaktorů 217ZAF2 Frýbort, Frýbortová, Sklenka - - 2+1 z,zk - 3
Předmět:Základy fyziky jaderných reaktorů 217ZAF2doc. Ing. Sklenka Ľubomír Ph.D.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Předmět navazuje na 17ZAF1 a rozšiřuje aplikaci difuzní teorie, odvozené na základě platnosti Fickova zákona, na homogenní reaktory. Analýze holých homogenních reaktorů a homogenního reaktoru s reflektorem je věnovaná většina přednášek. Při odvození a výpočtech jsou uvažovány základní typy geometrie - deska, koule a válec. Studenti se naučí analyticky stanovit hustotu toku neutronů pro jednotlivé oblasti (aktivní zóna a reflektor) a energetické grupy, na základě kritických rovnic se učí stanovit kritické množství štěpného materiálu nebo kritické rozměry aktivní zóny. Aplikovatelnost difuzní teorie je diskutována i pro rychlé reaktory a jsou diskutovány rozdíly mezi tepelnými a rychlými reaktoru.
Prostor je věnován také regulaci reaktoru a analýzám regulačních tyčí a jsou shrnuty rozdíly mezi homogenními a heterogenními reaktory.
Osnova:1. Difuzní teorie reaktoru
Rozsah: 9 přednášek
Obsah přednášky (přednášek):
obecná difuzní rovnice a její podmínky řešení - hustota toku a hustota proudů neutronů, Fickův zákon; definice difuzní rovnice jaderného reaktoru - deskový reaktor, kulový reaktor, válcový reaktor, koeficient nevyrovnání výkonu, přehled parametrů základních geometrií; kritické rovnice reaktoru - jednogrupová kritická rovnice, dvougrupová kritická rovnice pro tepelné reaktory, modifikovaná jednogrupová kritická rovnice; reaktory s reflektorem - jednogrupová a dvougrupová metoda; časově závislá difuzní rovnice; rychlé jaderné reaktory, energetická závislost hustoty toku neutronů

2. Kinetika a dynamika jaderných reaktorů
Rozsah: 1 přednáška
Obsah přednášky (přednášek):
kinetika reaktoru - dlouhodobá kinetika, vyhořívání paliva, střednědobá kinetika, krátkodobá kinetika, bodová kinetika; dynamika reaktoru - teplotní změna reaktivity, vliv na koeficient násobení a jeho složky, teplotní koeficienty reaktivity (izotermický, moderátorový, dutinový a Doppler); teplotní závislost difuzních parametrů - difuzního koeficientu, difuzní délky, Fermiho stáří neutronů

3. Zpomalování neutronů bez absorpce
Rozsah: 1 přednášky
Obsah přednášky (přednášek):
Zpomalování na vodíku, zpomalování v prostřední s A>1, spektrum zdroje neutronů, zpomalování ve směsi jader

4. Regulační tyč
Rozsah: 1 přednáška
Obsah přednášky (přednášek):
vliv regulační tyče; analýza centrální regulační tyče - vývoj návrhu regulační tyče, váha regulační tyče, jednogurpový a dvougrupový výpočet; excentrická tyč; prstenec regulačních tyčí; regulační tyč rychlého reaktoru; regulace reaktoru

5. Heterogenní reaktory
Rozsah: 1 přednáška
Obsah přednášky (přednášek):
kvazihomogenní reaktor, heterogenní reaktor - definice jednotlivých koeficientů a koeficient násobení v heterogen. reaktoru
Osnova cvičení:Součásti předmětu jsou cvičení. Rozsah cvičení předepsaný studijními programy je 6 cvičení (frekvence 1x za 14 dní).
V průběhu cvičení studenti řeší různé varianty aplikace difuzní teorie. Výpočty se především zaměřují na stanovení rozložení hustoty toku neutronů v aktivní zóně i v reflektoru a stanovení kritických rozměrů aktivní zóny nebo kritické hmotnosti paliva.
Výpočetní postupy jsou formou vzorových příkladů demonstrovány i v rámci přednášek, případně jsou 2-3 přednášky nahrazeny cvičením. U řešení těchto vzorových příkladů je kladen větší důraz na propojení s teorií a aplikaci všech předpokladů a využití okrajových podmínek, aby studenti pochopili všechny souvislosti.
Cíle:Znalosti: podrobné znalosti difuzní teorie a její aplikace na základní geometrie homogenního reaktoru, výpočet reaktoru s reflektorem a pochopení rozdílů homogenního a heterogenního uspořádání aktivní zóny.

Schopnosti: orientace v dané problematice, schopnost kriticky posuzovat použité postupy analýzy a kriticky hodnotit výsledky s ohledem standardní neutronově fyzikální charakteristiky aktivní zóny.
Požadavky:absolvování předmětu 17ZAF1
Rozsah práce:samostatné studium povinné a doporučené literatury, průběžně udělované domácí úkoly a diskuze jejich vypracování
Kličová slova:difuzní teorie, aktivní zóna, reaktor s reflektorem, kritické rovnice, homogenní reaktor, heterogenní reaktor, regulační tyč
Literatura:Povinná literatura:
1. John R. Lamarsh, Anthony J. Baratta, Introduction to Nuclear Engineering, Prentice FRÝBORT, Jan, Lenka HERALTOVÁ a Milan ŠTEFÁNIK. Úvod do reaktorové fyziky: teorie a cvičení. 1. vyd. V Praze: ČVUT, 2013. 120 s. ISBN 978-80-01-05322-5
2. LAMARSH, John R. Introduction to nuclear engineering. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, C2001. xv, 783 s. ISBN 0-201-82498-1.5
3. HEŘMANSKÝ, Bedřich. Jaderné reaktory. Praha: SNTL, 1981. 271 s
4. ZEMAN, Jaroslav. Reaktorová fyzika 1. Dotisk 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2003. 203 s. ISBN 80-01-01933- 0
ZEMAN, Jaroslav. Reaktorová fyzika. 2. Vyd. 3. Praha: ČVUT, 2001. 147 s. ISBN 80-01-02337-0
Doporučená literatura:
1. DOE Fundamentals Handbooks - Nuclear Physics and Reactor Theory, Vol. 1 a Vol. 2 , dostupné online
2. REUSS, Paul. Neutron physics. 1st ed. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2008. xxvi, 669 s. ISBN 978-2-7598-0041-4

Základy elektroniky17ZEL Kropík 2+2 kz - - 3 -
Předmět:Základy elektroniky17ZELdoc. Ing. Kropík Martin CSc.2+2 KZ-3-
Anotace:Předmět poskytuje studentům seznámení se základy elektroniky. Úvodní část je věnována pasivním součástkám - rezistorům, kondenzátorům, cívkám a řešení elektrických obvodů s nimi. Dále pak se zabývá polovodičovými součástkami - diodami (standardní, Zenerovy, kapacitní, LED), bipolárními, unipolárními tranzistory a vícevrstvými polovodičovými prvky (tyristory a triaky). Pokračuje problematika obecných zesilovačů a operačních zesilovačů. Závěr pak studuje číslicové obvody a problematiku číslicově/analogových a analogově/číslicových převodníků. Předmět je doplněn úlohami elektronického praktika.
Osnova:1. Opakování základních pojmů a zákonitostí z Elektřiny a magnetizmu, řešení elektrických obvodů pomocí Ohmova a Kirchhoffových zákonů
2. Rezistory, jejich vlastnosti a použití, způsoby značení rezistorů, proměnné rezistory - potenciometry, trimry, fotodopory, termistory apod., problematika plošných spojů a jejich použití v elektronice
3. Kondenzátory, cívky, vlastnosti a použití, nabíjení a vybíjení kondenzátorů a cívek, kapacitní a induktivní reaktance, cívky s železným a ferritovým jádrem
4. Řešení obvodů střídavého napětí a proudu - analytická, komplexně symbolická metoda, Laplaceova transformace, efektivní hodnota, Fourierovy trigonometrické řady a jejich využití v elektronice
5. Polovodiče, přechod PN, diody - standardní, Zenerovy, kapacitní, PIN diody, LED
6. Bipolární, unipolární tranzistory, tyristory a triaky, zdroje napětí a proudu, stabilizátory - paralelní, sériové, spínačové.
7. Zesilovače a operační zesilovače, základní vlastnosti zesilovačů - zesílení, kmitočtové pásmo, šum, zkreslení, fázová charakteristika apod., operačním zesilovače, jejich vlastnosti a základní zapojení.
8. Číslicové obvody 1, logické funkce, reprezentace dat, přehled technologií, kombinační a sekvenční obvody
9. Číslicové obvody 2, řada číslicových obvodů 74XXX, příklady kombinačních i sekvenčních obvodů, programovatelná logická pole
10. Číslicové/analogové a analogově/číslicové převodníky, principy funkce, rozlišení, přesnost, vzorkovací teorém, aplikace
11 Praktikum zaměřené na základní elektronické přístroje - multimetry, generátory, osciloskopy, zdroje napájecího napětí, čítače, měřiče impedance apod. Seznámení s přístroji, nastavení parametrů a jejich ověření, měření pasivním elektronických prvků různými přístroji
12. Praktikum zaměřené na polovodičové prvky - měření VA charakteristik křemíkových a germaniových diod, Zenerových diod, měření charakteristik bipolárních tranzistorů, měření dob zpoždění bipolárních a unipolárních tranzistorů v lineárním a saturovaném režimu
13. Měření operačních zesilovačů - zesílení, rozkmit signálu, šířka pásma pro různá zesílení, rychlosti přeběhu apod
Osnova cvičení:Odvození a výpočty obvodů doplňující přednášky, elektronická praktika (viz. body 11., 12., 13.).
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti pasivních i aktivních elektronických prvků, přístrojů pro měření a diagnostiku v elektronice.

Schopnosti:
Aplikovat získané znalosti ve své odborné praxi, být schopni navrhnout a realizovat jednoduché analogové i číslicové elektronické obvody.
Požadavky:02ELMA
Rozsah práce:Elektronická praktika, individuální vypracování protokolů a jejich prověření při uzavření předmětu.
Kličová slova:Elektronika, analogové a číslicové obvody, polovodiče, operační zesilovače, číslicové/analogové a analogově/číslicové převodníky.
Literatura:Povinná literatura:
1. Frisch H.: Základy elektroniky a elektronických obvodů, SNTL, Praha 1987.

Doporučená literatura:
2. Hiršl P.: Základy elektroniky, skriptum ČVUT v Praze, 1989.

Studijní pomůcky:
Elektronická laboratoř KJR využívaná pro elektronická praktika.

Detekce záření17DEZ Miglierini, Tichý 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Detekce záření17DEZprof. Ing. Miglierini Marcel DrSc. / Ing. Tichý Miloš CSc.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Předmět poskytuje základní informace o detekci ionizujícího záření. Úvodní přednáška poskytuje shrnutí nezbytných části jaderné fyziky (přednáška 02ZJF je paralelní) a poslední přednáška poskytuje základní informace o pravděpodobnosti, matematické statistice a zpracování experimentálních dat (předmět pravděpodobnost a matematická statistika vypadl). Vlastní obsah kursu poskytuje informace o zdrojích a metodách detekce ionizujícího záření se zvláštním důrazem na detekci neutronů. Podobně je přednášena spektrometrie (zvláštní přednáška o spektrometrii neutronů). Předmět se soustřeďuje na fyzikální principy detekce, ale v patřičné míře seznamuje posluchače s příslušnou detekční technikou. Důležitou součástí jsou praktika, kde studenti samostatně řeší jednu z 5-6úloh ve skupinách o maximálně třech studentech. Součástí je psaní protokolu o měření, které vychovává k psaní vědecké práce.
Osnova:1. Úvod + Základy jádrové fyziky + Radioaktivita
. struktura jader, vazbová energie, modely jádra, nestabilní jádra
. stabilita jader, zákon radioaktívního rozpadu, radioaktívní rozpad - typy rozpadů
. rozpadové řady
2. Zdroje zářeni
. druhy ionizujícího zářeni: charakteristika typů zářeni
. klasifikace elektromagnetického záření
. základní pojmy: aktivita, intenzita, tok, fluence, četnost, dávka, citlivost, rozlišení atd.
. zdroje ionizujícího záření: radionuklidy, jaderný reaktor, urychlovače
3. Interakce záření s látkou
. interakce nabitých častíc s látkou: těžké a lehké nabité částice
. interakce fotonů s látkou
. interakce neutronů s látkou (orientačně)
4. Detektory ionizujícího záření
. princip detekce
. plynem plněné detektory: ionizační komory (kompenzované a nekompenzované) proporcionální detektory, GM detektory
. scintilační detektory, scintilátory, fotonásobiče
. polovodičové detektory
. speciální detektory: TLD, Čerenkovova, mlžná a bublinková komora, fotoemulze, supravodivé detektory, jiskrové a korónové detektory
5. Spektrometrie radioaktivního záření
. principy spektrometrie
. předzesilovač, zesilovač, tvarovač, jednokanálový analyzátor, mnohokanálový analyzátor
. koincidenční a antikoincidenční zapojení, aktívní a pasívní metody stínění
. modulární systémy spektrometrických tras
6. Detekce neutronů
. Principy detekce neutronů
. Hlavní typy detektorů neutronů podle použité reakce, prostředí detekce, časování a účelu a jejich charakteristiky
- Plynové detektory
- Scintilátory
- Polovodičové detektory
- Diamantové detektory
- Samonapájecí detektory
- Termoluminiscenční detektory
- Detektory stop v pevné fázi
. Měřiče dávkového příkonu, dozimetry
. Instrumentace energetického reaktoru a reaktoru VR-1
7. Spektrometrie neutronů
. Metody a jejich přístrojové vybavení
- integrální a diferenciální spektrometr
- TOF spektrometr
- Odezvy nabitých částic z detekčních reakci
- Prahové reakce
- Neutronová difrakce
. Výpočet (zpracování) spekter
. Příklady výsledků
8. Neurčitosti a zpracováni experimentálních dat
. Neurčitost a chyba, klasifikace neurčitostí
. Přesnost a správnost
. Teorie pravděpodobnosti:
- Základní definice
. Matematická statistika:
- Bodové a intervalové odhady
- Testování hypotéz
. Přímé a nepřímé měření
- Vícedimensionální náhodné veličiny
- Transformace náhodných veličin
- Korelované a nekorelované veličiny
- Zpracování přímého měření, interpretace výsledků
- Neurčitost nepřímého měření, propagace neurčitostí
. Praktické důsledky
- Zaokrouhlování
- Sestavování grafů
- Odečítání pozadí
Osnova cvičení:1. Úloha 1: Studium Comptonova jevu
2. Úloha 2: Stanovení pracovního bodu (napětí) G-M detektoru a jeho využití pro měření zeslabení záření některými materiály
3. Úloha 3: Spektrometrie gama záření: účinnost a energetické rozlišení různých detektorů a energetická kalibrace scintilační spektrometrické trasy a stanovení neznámého zářiče
4. Úloha 4: Doběh alfa částic ve vzduchu (polovodičové detektory)
5. Úloha 5: Neutronové detektory; základní nastavení a citlivost
Cíle:Znalosti: Důkladný přehled o detekčních metodách pro všechny druhy radioaktivního záření včetně příslušných partií jaderné fyziky a základy statistického zpracování výsledků.
Schopnosti: Orientovat se dané oblasti a navrhovat detekční metody jak pro výzkumné úkoly tak pro praktické použití v oblasti využití zdrojů radioaktivního záření.
Požadavky:
Rozsah práce:Protokoly z laboratorních úloh, kontrolují je vyučující.
Kličová slova:Detekce radioaktivního záření, spektrometrie, zpracování experimentálních dat, měření radioaktivity
Literatura:Povinné:
1. Knoll, G. F.: Radiation_Detection_and_Measurement, John Wiley&Sons Inc., 2000,
2. Leo, William R., Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1987
3. Gerndt, J., Průša, P.: Detektory ionizujícího záření, skripta FJFI
4. Musílek L.: Dozimetrie neutronů, skripta FJFI, 1999

Doporučené:
1. Murray, Raymond LeRoy: Nuclear energy : An introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes, Elsevier Inc., 2009
2. Leo, William R., Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1987


Technická mechanika14TM Kunz, Ondráček 2+2 z,zk - - 4 -
Předmět:Technická mechanika14TMprof. Ing. Kunz Jiří CSc.----
Anotace:Předmět představuje spojovací článek mezi teoretickými poznatky z mechaniky tuhých těles, získanými v rámci základního kursu fyziky, a inženýrskými disciplínami, věnovanými analýze napětí a deformací, ke kterým dochází v reálnych konstrukčních částech.
Osnova:1. Statika.
1. 1 Základní definice a zákony.
1. 2 Rovnováha útvarů vázaných, druhy podpor.
1. 3 Vnitřní statické účinky (posouvající síla, ohybový a krouticí moment) u nosníků.
1. 4 Příhradové nosníky (osové síly v prutech).
2. Elastomechanika.
2. 1 Napětí.
2. 2 Deformace.
2. 3 Mechanické vlastnosti.
2. 4 Okrajové podmínky a uložení prutu.
2. 5 Tah a tlak.
2. 6 Válcová tlaková nádoba.
2. 7 Ohyb prutu.
2. 8 Staticky určité a neurčité nosníky.
2. 8 Smykové napětí od posouvající síly.
2. 10 Krut prutu s kruhovým průřezem.
2. 11 Základní poznatky o rovinné pružnosti, deskách, skořepinách, vrubech a trhlinách, plasticitě, tečení a únavě materiálů.
Osnova cvičení:1. Výpočet reakcí.
2. Výpočet vnitřních statických účinků u nosníků.
3. Výpočet osových sil v prutech příhradové konstrukce.
4. Oboustranně vetknutý, axiálně zatížený prut.
5. Tenkostěnná tlaková nádoba a roura.
6. Oboustranně podepřený nosník se spojitým a osamělým zatížením.
7. Oboustranně vetknutý nosník se spojitým a osamělým zatížením.
8. Nosník na jednom konci podepřený,na druhém vetknutý a spojitě zatížený.
Cíle:Znalosti:
Získat základní znalosti ze statiky, pružnosti a pevnosti s ohledem na použití v běžné inženýrské praxi.
Schopnosti:
Být schopen spočítat reakce v podporách různých druhů a vnitřní statické účinky u prutů, nosníků a příhradových nosníků. Být schopen v jednoduchých případech posoudit napjatost a deformace těchto konstrukčních prvků. Rozumět základním problémům pevnosti a životnosti konstrukcí.
Požadavky:Fyzika - mechanika.
Matematická analýza.
Rozsah práce:
Kličová slova:Podmínky rovnováhy, reakce, nosníky, príhradové nosníky, posouvající síla, ohybovy moment, napětí, deformace, tah a tlak, válcová tlaková nádoba, ohyb, smyk, krut, pevnost materiálů a konstrukcí.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kunz,J.: Technická mechanika. Statika s příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2014.
[2] Oliva, V.: Technická mechanika - Elastomechanika. [Písemné podklady k přednáškám P-KMAT-804/10]. Praha, ČVUT-FJFI-KMAT, 2010, 65 s.

Doporučená literatura:
[3] Crandall,S.H. - Dahl,N.C. - Lardner,T.J.: An introduction to the mechanics of solids. Tokyo, McGraw-Hill Kogakusha 1972.
[4] Oliva, V.: Aplikovaná mechanika kontinua I - Elastomechanika. [Vysokoškolská skripta FJFI]. ČVUT v Praze 1982.
[5] Sochor, M.: Strength of Materials. [Vysokoškolská skripta FS]. Vydavatelství ČVUT 2000.

Chemie15CHB Drtinová, Silber - - 3+1 z,zk - 4
Předmět:Chemie15CHBdoc. Ing. Silber Rostislav CSc.-3+1 Z,ZK-4
Anotace:V úvodní části předmětu jsou přehledně diskutovány principy procesů úpravy vod, zdroje radioaktivní kontaminace a principy procesů zpracování a likvidace neaktivních i radioaktivních odpadů. Hlavní náplní je popis technologií aplikovaných při úpravě napájecích vod, vod chladících okruhů a všech potenciálně radioaktivních medií (kapalných i plynných) jaderné elektrárny. Detailně jsou též diskutovány procesy zpracování odpadů a problémy koroze konstrukčních materiálů.
Osnova:1. Mechanické procesy úpravy vod (filtrace, sedimentace, odstřeďování). Principy fyzikálně-chemických a chemických procesů úpravy vod,kalů a plynů (čiření, výměna iontů, odpařování, solidifikace radioaktivních odpadů, čištění plynů).
2. Měniče iontů (základní typy a vlastnosti ionexů, aplikace pro úpravu vod, typy zařízení a realizace pracovního cyklu).
3. Kontaminace technologických vod JE štěpnými a korozními produkty a produkty radiochemických reakcí.
4. Přehled úpravárenských provozů JE.
5. Procesy úpravy neaktivních vod a kalů (úprava přídavné a chladící vody, bloková úprava kondenzátu, neutralizace, odvodňování kalů, čistírna splaškových odpadních vod).
6. Procesy úpravy vod primárního okruhu (PO) (kontinuální čištění chladiva PO, čištění drenážních vod PO).
7. Čištění vod bazénů pro skladování článků s vyhořelým palivem.
8. Čistící stanice odluhů a odkalů parogenerátoru.
9. Systémy čištění kontaminovaných odpadních vod.
10. Čištění, skladování a doplňování borového koncentrátu. Čištění technologických odvzdušnění nádrží.
11. Zpracování a ukládání radioaktivních odpadů (kapalné odpady, pevné odpady).
12. Problematika koroze (podstata korozních dějů, druhy koroze a způsoby ochrany proti korozi; korozní problémy PO a sekundárního okruhu (SO) a protikorozní opatření; experimentální metody sledování průběhu koroze).
Osnova cvičení:1. Vypracování technologických schemat úpravy neaktivních vod.
2. Ekonomizace přípravy DEMI vody - technologická schemata.
3. Technologické schema přípravy vody určené pro chladící věže, resp. pro kondenzátory (chlazení páry z turbin).
4. Bloková úprava kondenzátu - technologické alternativy bez/s radioaktivní kontaminací.
5. Vypracování technologických schemat úpravy vstupních vod a likvidace neaktivních odpadů.
6. Vypracování technologických schemat úpravy chladících (radioaktivních) vod PO.
7. Vypracování technologických schemat dekontaminace vod z bazénů s vyhořelými palivovými články a dekontaminace odkalů a odluhů z parogenerátoru.
8. Vypracování technologických schemat čištění plynných odpadů a likvidace radioaktivních odpadů včetně pevných.
9. Vypracování technologických schemat čištění koncentrovaného roztoku kyseliny borité.
10. Vypracování technologických schemat úpravy a likvidace (včetně solidifikace a ukládání) radioaktivních odpadů.
11. Vypracování souborného schéma popisujícího vazbu jednotlivých operací čištění vod a zpracování a likvidaci radioaktivních odpadů v rámci JE.
12. Vypracování průvodní zprávy k celkovému schématu (část zápočtové práce).
Cíle:Znalosti:
Posluchači získají znalost fyzikálně-chemických principů technologických postupů úpravy napájecích vod jaderné elektrárny (JE), dekontaminace chladících vod a kapalných i plynných medií a zpracování radioaktivních odpadů.

Schopnosti:
Absolventi kurzu budou schopni hodnotit a posuzovat vliv technologických parametrů na procesy čištění a dekontaminace vod v rámci jaderné elektrárny a navrhovat nápravná opatření v případě výskytu provozních poruch.
Požadavky:1. Základní znalosti z oblasti anorganické a fyzikální chemie.
2. Znalosti z jaderné chemie týkající se štěpení uranu a základních typů jaderných reakcí.
Rozsah práce:Vypracování souborného schématu popisujícího jednotlivé chemické technologie a jejich vzájemnou vazbu při úpravě vod JE. Schéma je tzv. Zápočtovou prací, kterou posluchač předloží před ústní zkouškou. Jde o samostatnou práci studenta, při které může využívat konzultace vyučujícího oprávněného provádět průběžnou kontrolu jeho činnosti.
Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Kličová slova:filtrace, sedimentace, odstřeďování, čiření, měniče iontů, kontaminace vod PO a SO, čištění vod a kalů, čištění plynných odpadů, zpracování RAO, ukládání RAO, typy koroze
Literatura:Povinná literatura:
[1] Štamberg K., Silber R.: Chemie provozu jaderných elektráren (Učební texty - přepracované vydání), Praha 2007.
[2] Štamberg K.: Technologie jaderných paliv II., ČVUT, Praha 1998.

Doporučená literatura:
[1] Kremer A. a kol.: Chemická problematika jaderné elektrárny. Koncernové a výcvikové středisko ČEZ Brno, 1990.
[2] Souček Vl. A kol.: Chemie vodních okruhů v jaderných elektrárnách typu VVER. Studie 9/1998 UISJP, Zbraslav.
[3] Kolektiv autorů: Chemie v JE Temelín (studijní materiál pro rekvalifikaci personálu JE Temelín), srpen 1992.
[4] Bartoníček R. a kol.: Navrhování protikorozní ochrany, SNTL, Praha 1980.

Bakalářská práce 1, 217BPJR12 Kobylka 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 117BPJR1Ing. Kobylka Dušan Ph.D.0+5 Z-5-
Anotace:Předmět se týká problematiky oficiálně zadaného tématu bakalářské práce a její obhajoby, která je součástí státní zkoušky nezbytné pro uzavření bakalářského studia. Garantem práce je její vedoucí, který zadává literaturu, kontroluje průběh a obhajitelnost práce a operativně řeší problémy práce. Student samostatně, případně s mírnou pomocí vedoucího či konzultanta, řeší zvolený problém. Zadání práce, které si student zpravidla volí z katedrou nabízeného seznamu, je odsouhlaseno vedoucím katedry a děkanem fakulty. Práce je oponována jedním oponentem. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmět proto není rozvrhován.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:-
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:bakalářská práce
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Bakalářská práce 217BPJR2Ing. Kobylka Dušan Ph.D.-0+10 Z-10
Anotace:Předmět se týká problematiky oficiálně zadaného tématu bakalářské práce a její obhajoby, která je součástí státní zkoušky nezbytné pro uzavření bakalářského studia. Garantem práce je její vedoucí, který zadává literaturu, kontroluje průběh a obhajitelnost práce a operativně řeší problémy práce. Student samostatně, případně s mírnou pomocí vedoucího či konzultanta, řeší zvolený problém. Zadání práce, které si student zpravidla volí z katedrou nabízeného seznamu, je odsouhlaseno vedoucím katedry a děkanem fakulty. Práce je oponována jedním oponentem. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmět proto není rozvrhován
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuáůlně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:-
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:bakalářská práce
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Základy jaderné bezpečnosti17ZJBE Heřmanský, Heraltová, Kříž 4+0 zk - - 4 -
Předmět:Základy jaderné bezpečnosti17ZJBEIng. Frýbortová Lenka Ph.D. / prof. Ing. Heřmanský Bedřich CSc.4 ZK-4-
Anotace:Úvod: Historie a vývoj bezpečnosti jaderných elektráren (BJE). Klasifikace , události, nehod, poruch a havárií, havárie americké jaderné elektrárny TMI-2, havárie JE Černobyl. Základy jaderné bezpečnosti - legislativní přístup: bezpečnostní principy jaderných elektráren, legislativní rámec BJE, mezinárodní požadavky na BJE, ochrana do hloubky, kultura bezpečnosti, klasifikace stavů JE a kritéria přijatelnosti, bezpečnostní rozbory.Těžké havárie JE s tlakovodními reaktory -inž. fyz. přístup: havárie se ztrátou chladiva (LOCA), očekávané nehody bez odstavení reaktoru (ATWS).Bezpečnostní systémy moderních JE s tlakovodními reaktory: VVER, EPR, AP-1000. V současné době předmět v rozsahu 4 hod přednášek týdně má dvě části: první zajišťuje prof. B. Heřmanský, druhou zajišťuje skupina externích lektorů z ÚJV a SÚJB, kterou koordinuje Ing, Z. Kříž (ÚJV). Lektoři jsou vesměs přední odborníci u nás na různé oblasti jaderné bezpečnosti, kteří působí v oblasti nejméně 30 let,někteří z nich pracovali v mezinárodních organizacích-MAAE,NEA.
Osnova:1. Úvodní přednáška: Vztah rizika a nákladů při zajištění bezpečnosti, vývoj bezpečnostní filosofie, problematika těžkých havárií s tavením paliva, princip ALARA.
2. Klasifikace havárií: třídění nehod a havárií, stupnice INES a klasifikace podle inženýrsko-fyzikálních hledisek, iniciační události pro havarijní analýzu.
3. Havárie jaderné elektrárny TMI-2: bezpečnostní systémy reaktorů Babcock-Wilcox, analýza a technické aspekty havárie. Závěry a poučení.
4. Havárie JE Černobyl: bezpečnostní systémy reaktorů RBMK, analýzy příčin a průběhu havárie, nápravná opatření, sarkofág, současný stav. Rizika dalšího provozu JE s RBMK.
5. Základy jaderné bezpečnosti (2 přednášky): bezpečnostní principy a legislativní rámec bezpečnosti (český a evropský), požadavky IAEA, EUR, Asociace dozorných orgánů (WENRA). Úvod do havarijní analýzy.
6. Hloubková ochrana jaderných elektráren - princip, úrovně ochrany do hloubky, ochrana do hloubky reaktorů III generace. Kultura bezpečnosti.
7. LOCA a těžké havárie (2 přednášky): fenomenologický popis průběhu LBLOCA a těžké havárie JE s tavením paliva.
8. Bezpečnostní systémy jaderných elektráren (3 přednášky): systémy: VVER (440, 1000, III. generace), JE III. generace (EPR, AP-1000).
9. Dozor nad jadernou bezpečností: role vlády, požadavky na dozor, doporučení IAEA.
10. Schvalovací proces pro jaderná zařízení.
11. Pravděpodobnostní hodnocení bezpečnosti: deterministické/ pravděpodobnostní hodnocení, metodika PSA.
12. Bezpečnost jaderného paliva: požadavky na palivo, kritéria přijatelnosti, vliv vyššího obohacení a vyššího vyhoření.
13. Výzkum pro bezpečnost: národní a mezinárodní výzkumné programy, potřeba výzkumu pro bezpečnost, zkušenosti a přínos pro jaderný program ČR.
14. Personál v jaderných zařízeních: zkušenost s personálem v JE, požadavky na personál, vybraní pracovníci, ověřování způsobilosti personálu
15. Principy zajištění bezpečnosti (2 přednášky).
16. Úvod do radioaktivních odpadů JE, 1 přednáška.
17. Využívání provozních zkušeností (2 přednášky) - národní a mezinárodní systémy pro výměnu zkušeností (IRS, WANO).
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Znalost základních principů jaderné bezpečnosti a jejich aplikace na jaderných elektrárnách. Znalost bezpečnostních systémů jaderných elektráren (současných i nově budovaných). Znalost příčin, průběhu a následků havárií JE Černobyl a TMI-2.

Schopnosti:
Schopnost orientace v problematice jaderné bezpečnosti, Schopnost porozumění možným příčinám, průběhu a následkům těžkých havárií a jejich významu pro globální bezpečnost jaderné energetiky.
Požadavky:17ZAF, 17JARE
Rozsah práce:-
Kličová slova:Bezpečnost jaderných elektráren, jaderná bezpečnost, bezpečnostní systémy jaderných zařízení, havárie JE Černobyl havárie TMI-2, ochrana do hloubky, kultura bezpečnosti, redundance, diverzita, kritéria přijatelnosti, bezpečnostní rozbory, havarijní analýza, těžké havárie, LOCA, ATWS, VVER, EPR, AP-1000, INES.
Literatura:Povinná literatura:
1. Heřmanský B.: "Bezpečnost jaderných elektráren I., II., III., IV." Učební texty, 2009.

Doporučená literatura:
2."Basic Safety Principles for NPP", Rev.1. INSAG-12 report, IAEAVienna 1999.
3. "European Utlities Safety Requirements", Vol.1, Rev. C, state 5, April 2001.
"Accident Analysis for Nuclear Power Plants", IAEA, Vienna, December 2002.
4. Pernica R.: "Stav vývoje a přehled metod pro vyhodnocení neurčitosti" Výzkumná zpráva ÚJV-11798 T, říjen 2002.

Reaktorové praktikum17REPR Rataj, Sklenka - - 2+2 kz - 5
Předmět:Reaktorové praktikum17REPRIng. Rataj Jan Ph.D. / doc. Ing. Sklenka Ľubomír Ph.D.2+2 KZ-5-
Anotace:Předmět je zaměřen na popis vlastností neutronů, charakteristiku neutronových zdrojů, vlastnosti okamžitých a zpožděných neutronů, metody detekce neutronů, reakce neutronů s atomovými jádry, možnosti úpravy polí neutronů. Dále je věnována pozornost experimentálním metodám používaným při určování neutronově-fyzikálních a základních provozních parametrů jaderných reaktorů, experimentálním metodám zaměřeným na určování reaktivity, určování charakteristiky řídicích tyčí v jaderném reaktoru a kritickému experimentu. V předmětu je také věnována pozornost výzkumným jaderným reaktorům, jejich dělení, charakteristikám a využití výzkumných reaktorů v oblasti experimentální reaktorové fyziky a metodám zpracování a vyhodnocení experimentálních dat. Přednášky jsou doplněny praktickými experimentálními úlohami z oblasti detekce neutronů, určování charakteristik zpožděných neutronů, studia difúze neutronů v různém prostředí, přípravy a charakteristiky foto-neutronového zdroje a kalibrace neutronových zdrojů, měření reaktivity, kalibrace řídicích tyčí, a hledání neznámého kritického stavu reaktoru.
Osnova:1. Výzkumné jaderné reaktory, 1 přednáška.
2. Zpracování a analýza experimentálních dat, 1 přednáška.
3. Neutron a jeho vlastnosti, zdroje neutronů, 2 přednášky.
4. Okamžité a zpožděné neutrony, 1 přednáška.
5. Detekce neutronů, 1 přednáška.
6. Reakce neutronů s atomovými jádry, 1 přednáška.
7. Měření reaktivity na jaderných reaktorech, 1 přednáška.
8. Určování charakteristiky řídicí tyče jaderného reaktoru, 1 přednáška.
9. Dosahování kritičnosti a základní kritický experiment, 2 přednášky.
Osnova cvičení:1. Detekce neutronů v aktivní zóně školního reaktoru VR-1, 2 cvičení.
2. Detekce zpožděných neutronů na reaktoru VR-1, 2 cvičení.
3. Studium difúze neutronů, 2 cvičení.
4. Měření reaktivity na reaktoru VR-1, 2 cvičení.
5. Kalibrace řídicí tyče reaktoru VR-1, 2 cvičení.
6. Dosahování neznámého kritického stavu na reaktoru VR-1, 2 cvičení.
7. Seminární práce, 1 cvičení.
Cíle:Znalosti:
Znalosti vlastností neutronu a jejich reakcí s prostředím, znalost experimentálních metod využívajících neutrony, znalosti experimentální reaktorové fyziky, osvojení ji metod zaměřených na určování základních neutronově-fyzikálních a provozních parametrů jaderného reaktoru.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v oblasti vědy, výzkumu a dalších předmětech s experimentální tématikou, schopnost přípravy a provedení experimentálních prací, zpracování naměřených hodnot včetně jejich analýzy a interpretace.

Požadavky:17ZAF, 17PSJR
Rozsah práce:Samostatné studium povinné literatury, zpracování a analýza experimentálních dat z praktických cvičení, vypracování protokolů z praktických cvičení, kontrola diskuzí při prezentaci výsledků z praktických cvičení.
Kličová slova:Neutron, experimentální neutronová fyzika, zdroje neutronů, okamžité a zpožděné neutrony, reakce neutronů, detektory neutronů, detekce neutronů, experimentální reaktorová fyzika, výzkumný reaktor, měření reaktivity, kalibrace řídicích tyčí, kritický experiment.
Literatura:Povinná literatura:
1. Paul Reuss: Neutron Physics, EDP Sciences, 2008, France, ISBN: 978-2-7598-0041-4.
2. Liyuan Liang, Romano Rinaldi, Helmut Schober: Neutron Applications in Earth, Energy and Envirinmental Sciences, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-09415-1.
2. Weston M. Stacey: Nuclear Reactor Physics, John Wiley & Sons, Inc., New York 2001, ISBN 0-471-39127-1.
3. Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

Doporučená literatura:
4. Tatjana Jevremovic: Nuclear Principles in Engineering, Springer Science+Business Media, LLC 2009, ISBN 978-0-387-85607-0.
5. Lewis E.,E.: Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, Elsevier Inc., USA 2008, ISBN: 978-0-12-370631-7.

Studijní pomůcky:
Školní reaktor VR-1, neutronová laboratoř.

Operátorský kurs pro bakaláře17OPKB Rataj, Kropík - - 4 z,zk - 4
Předmět:Operátorský kurz pro bakaláře17OPKBIng. Rataj Jan Ph.D.4 Z,ZK-4-
Anotace:Přednášky jsou zaměřeny na výzkumné a experimentální reaktory, jejich typická experimentální vybavení, paliva pro výzkumné reaktory, systémy kontroly a řízení jaderných reaktorů, provoz výzkumných reaktorů. Hlavní část je věnována reaktoru
VR-1 a jeho provozu a bezpečnosti výzkumných jaderných reaktorů.
Přednášky jsou doplněny praktickými cvičeními na reaktoru VR-1, které zahrnují praktické seznámení s reaktorem VR-1, seznámení se s obsluhou technologických systémů reaktoru VR-1, uvádění do provozu a provoz reaktoru VR-1, nácvik ovládání reaktoru VR-1.
Osnova:1. Výzkumné a experimentální reaktory, 1 přednáška,
Výzkumné a experimentální reaktory. Příklady experimentálního vybavení výzkumných reaktorů. Úvod do problematiky paliv pro výzkumné reaktory. Systémy ochran a řízení výzkumných reaktorů. Dozimetrie a radiační monitorovací systémy výzkumných reaktorů.
2. Školní reaktor VR-1 - popis a konstrukce, 2 přednášky
Reaktor VR-1: popis reaktoru, všech jeho konstrukčních částí a zařízení důležitých pro provoz reaktoru. Experimentální vybavení reaktoru - praktické ukázky konstrukce a využití experimentálního vybavení reaktoru VR-1
3. Školní reaktor VR-1 - provoz a jeho organizace, 3 přednášky
Bezpečnostní a provozní dokumentace reaktoru VR-1: bezpečnostní zpráva, limity a podmínky, vnitřní havarijní plán, provozní předpisy. Organizace provozu reaktoru: pravidla směnového provozu, příprava provozního personálu, zabezpečování jakosti při provozu reaktoru, provozní kontroly. Bezpečný provoz reaktoru VR-1: základní principy zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti reaktoru.
4. Bezpečnost výzkumných jaderných zařízení, 2 přednášky
Právní úprava v České republice, zásady jaderné bezpečnosti při uvádění do provozu jaderných zařízení a jejich provozu
Zásady zabezpečování jakosti jaderných zařízení, zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení, zajištění radiační ochrany na jaderných zařízeních.
Osnova cvičení:1. Reaktor VR-1
Rozsah: 1 cvičení
Téma cvičení: Praktické seznámení s reaktorem VR-1, reaktorové nádoby, palivo
IRT-4M, regulační tyče, neutronový zdroj, ovládací zařízení reaktoru, vodní hospodářství, dozimetrické systémy, systém fyzické ochrany, pomocné systémy reaktoru

2. Obsluha technologických systémů reaktoru a manipulace na reaktoru VR-1
Rozsah: 1 cvičení
Téma cvičení: Obsluha technologických systémů reaktoru (vodní hospodářství, rozvod vzduchu, elektrosoučásti), manipulátory používané na reaktoru, manipulace s palivem, manipulace s regulační tyčí, manipulace s experimentálním vybavením reaktoru.

3. Uvádění do provozu reaktoru VR-1
Rozsah: 1 cvičení
Téma cvičení: Seznámení se s uživatelským rozhraním ovládacího zařízení reaktoru, varovnými a ochrannými signály reaktoru, příkazy a hlášení ovládacího zařízení reaktoru, režimy provozu reaktoru, nastavení reaktoru před spouštěním a spouštění reaktoru.

4. Provoz reaktoru VR-1
Rozsah: 1 cvičení
Téma cvičení: Uvedení reaktoru do provozu, provoz ručně a automaticky, zvyšování a snižování výkonu, odstavení reaktoru, prověrky a kontroly ovládacího zařízení.
Cíle:Znalosti:
znalost problematiky provozu výzkumných zařízení a jaderné bezpečnosti výzkumných zařízení, znalost technologie reaktoru VR-1, znalost provozní dokumentace reaktoru VR-1 a organizace jeho provozu.

Schopnosti:
schopnost aplikace principů bezpečného provozování jaderného zařízení na příkladu reaktoru VR-1, schopnost uvádění reaktoru do provozu a jeho provozu
Požadavky:17ZAF1, 17PSJR, 17DEZ
Rozsah práce:samostatné studium povinné literatury, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek
Kličová slova:výzkumný jaderný reaktor, ovládací zařízení reaktoru, jaderné palivo, školní reaktor VR-1, jaderná bezpečnost, radiační ochrana, fyzická ochrana, havarijní připravenost
Literatura:Povinná literatura:
1. Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - Sešit č. 3 Výzkumné a experimentální reaktory, SÚJB, Praha 2004
2. Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - Sešit č. 4 Technické popisy českých výzkumných reaktorů, SÚJB, Praha 2004
3. Učební texty a soubory otázek pro přípravu a zkoušky vybraných pracovníků výzkumných jaderných zařízení - Sešit č. 5 Bezpečnost a provoz výzkumných reaktorů, SÚJB, Praha 2004
4. Požadavky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výzkumná jaderná zařízení pro zajištění jaderné bezpečnosti radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, bezpečnostní návod, SÚJB Praha, 2004

Doporučená literatura:
1. Bezpečnostní zpráva školního reaktoru VR-1, ČVUT - FJFI, Praha 2007
Matějka, K., et al.: Experimentální úlohy na školním reaktoru VR-1, skripta ČVUT, ČVUT, Praha 2005.

Studijní pomůcky:
školní reaktor VR-1

Technologické celky jaderných elektráren 217TCJ2 Kobylka 3+0 zk - - 3 -
Předmět:Technologické celky jaderných elektráren 217TCJ2Ing. Kobylka Dušan Ph.D.-3+0 ZK-3
Anotace:Předmět studenty seznamuje se základními strojními zařízeními jaderných elektráren nezbytnými pro jejich provoz jako jsou: systém kompenzace objemu, čerpadla, parní i plynové turbíny, kondenzátory, regenerační výměníky, potrubí a armatury, parní generátory, výměníky tepla, atd. Seznámení probíhá zejména v rovině popisné, kdy jsou studentům poskytovány informace o konstrukci, použitých materiálech a parametrech skutečných fungujících zařízení. Studenti tak získávají znalosti nezbytné pro orientaci na elektrárně a v jejím provozu a ocenění jednotlivých zařízení.
Osnova:1.Systémy kompenzace objemu primárního okruhu, 1 přednáška
Funkce kompenzátoru objemu v primárním okruhu, základní provozní stavy, typy kompenzátorů objemu a jejich konstrukční řešení, podsystémy kompenzátoru objemu.
2. Čerpadla, 2 přednášky
Rozdělení čerpadel, pracovní principy a hlavní charakteristiky různých typů čerpadel, konstrukční znaky čerpadel, popis nejdůležitějších čerpadel na jaderné elektrárně: hlavní cirkulační čerpadla primárního okruhu, napájecí čerpadla, atd., pomocné systémy čerpadel.
3. Parní turbíny, 2 přednášky
Pracovní princip turbíny, rozdělení turbín, konstrukční popis turbín, základní popis dílčích částí turbín, specifika konstrukce turbín na sytou páru, princip regulace turbín.
4. Plynové turbíny a oběhová dmychadla plynem chlazených reaktorů, 1 přednáška
Princip dmychadel, popis konstrukce dmychadel, základní charakteristiky dmychadel, plynové turbíny a specifika jejich konstrukce oproti parním turbínám.
5. Systémy kondenzace páry a přepouštěcí stanice, 1 přednáška
Kondenzátory parních turbín (popis, konstrukční znaky), chladící okruhy jaderných elektráren (typy chlazení, chladící věže, atd.), přepouštěcí stanice, jejich funkce a popis.
6. Výměníky tepla, 1 přednáška
Rozdělení, konstrukční řešení, základy tepelného a hydraulického výpočtu, systémy regeneračního ohřevu napájecí vody, popis konstrukce regeneračních ohříváků a jejich specifika, napájecí nádrž.
7. Potrubí a armatury v jaderných elektrárnách, 1 přednáška
Normalizace, dělení potrubí, specifická potrubí na jaderných elektrárnách, druhy armatur a popis typických armatur na jaderné elektrárně.
8. Parní generátory, 2 přednášky
Zařazení parních generátorů ve schématech JE, parní generátory JE VVER 440 a VVER 1000, vertikální parní generátory, parní generátory v JE s plynem chlazenými reaktory a s rychlými reaktory, srovnání různých typů parních generátorů.
9. Celkové řešení JE, 1 přednáška
Barbotážní věže, kontejnmenty, vzduchotechnická zařízení, dieselgenerátorové stanice, příklady situačních a dispozičních řešení JE, hlavního výrobního bloku a strojovny.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Popis a konstrukce nejdůležitějších strojních zařízení jaderných elektráren.

Schopnosti:
Orientace ve strojních zařízení jaderných elektráren a jejich ocenění.
Požadavky:THNJ1, THNJ2, THNJ3
Rozsah práce:
Kličová slova:Kompenzátor objemu, čerpadla, parní turbína, oběhové dmychadlo, kondenzátor, přepouštěcí stanice, regenerační ohřívák, napájecí nádrž, parní generátor, Barbotážní věž, kontejnment
Literatura:Povinná literatura:
1. Hejzlar R.: Stroje a zařízení jaderných elektráren, Díl 1, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000.
2. Hejzlar R.: Stroje a zařízení jaderných elektráren, Díl 2, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000.

Doporučená literatura:
3. Kadrnožka, J.: Tepelné elektrárny a teplárny, SNTL, Praha, 1984.

Praxe na jaderné elektrárně17PRAXB Kropík 1 týden z - - 1 -
Předmět:Závěrečná praxe17PRAXBdoc. Ing. Kropík Martin CSc.1 tyd Z-1-
Anotace:Odborná praxe obecně slouží k získání hlubších znalostí o systémech i provozu jaderné elektrárny. V současné době probíhá na jaderné elektrárně Dukovany nebo Temelín, kde se studenti ve formě rozšířené exkurse seznamují se všemi důležitými provozy jaderné elektrárny a získávají základní představu o činnosti reaktorového fyzika, či operátora. Součástí praxe je i návštěva školicího střediska a prohlídka trenažéru.
Osnova:Týdenní praxe na jaderné elektrárně probíhá podle programu, který připraví pracovníci jaderné elektrárny.

Příklad programu na jaderné elektrárně Temelín ve školním roce 2016/2017.

Pondělí
Zahájení, organizační záležitosti, systém řízení, správa a kontrola jaderného paliva a aktivní zóny, bezpečnostní hodnocení vsázek.Úterý
Manipulace s palivem, skladování použitého paliva, sklad čerstvého a použitého paliva, radioaktivní odpad, role pracovníka operativní podpory.

Středa
Personální blok, systém psychologické diagnostiky, havarijní připravenost, accident management, bezpečnostní analýzy.

Čtvrtek
Spouštění bloku po výměně paliva, simulátor.

Pátek
Havarijní plánování, dlouhodobý provoz elektrárny.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: podrobné znalosti jednotlivých systémů i provozu jaderné elektrárny.

Schopnosti: orientace v problematice provozu jaderné elektrárny a jejich systémů, manipulace s palivem, zajištění bezpečnosti provozu jaderné elektrárny.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:jaderná elektrárna, primární okruh, sekundární okruh, provoz jaderné elektrárny, manipulace s palivem, radiační ochrana, osobní dozimetrie
Literatura:

Cvičení na simulátoru jaderné elektrárny17CSI Kobylka - - 0+3 z - 3
Předmět:Cvičení na simulátoru17CSIIng. Kobylka Dušan Ph.D.0+3 Z-3-
Anotace:Předmět dává studentům představu o hlavních provozních charakteristikách jaderných elektráren s různými typy reaktorů, o vazbách mezi jednotlivými komponentami jaderných elektráren a o principu jejich řízení. V rámci teorie je vždy stručně popsána simulovaná elektrárna i její simulátor. Hlavní těžiště práce je poté věnováno procvičení různých úloh na simulátorech. Výuka probíhá se simulátory elektrárenských bloků s reaktory: VVER-440, ABWR a CANDU 6. Při cvičení jsou vždy rozebírány základní fyzikální parametry systému a zdůvodňovány jejich změny a vazby mezi nimi.
Osnova:1. Úvod k simulátorům, 1 přednáška
Definice a rozdělení simulátorů, význam simulátorů
2. Simulátor systému VVER-440, 1 přednáška, 4 cvičení
Systém VVER-440 (JE Dukovany) a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů, řešení vybraných havarijních situací, apod.
3. Simulátor systému ABWR, 1 přednáška, 2 cvičení
Systému ABWR a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.
4. Simulátor systému CANDU 6, 1 přednáška, 2 cvičení
Systému CANDU 6 a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.
6. Srovnání a celkové zhodnocení, 1 cvičení
Celkové srovnání procvičovaných systémů a jejich základních parametrů, způsobů regulace a dynamického chování.
Osnova cvičení:1. Úvod k simulátorům, 1 přednáška
Definice a rozdělení simulátorů, význam simulátorů, jednoduchý simulátor reaktoru na TU v Delftu.
2. Simulátor systému VVER-440, 1 přednáška, 4 cvičení
Systém VVER-440 (JE Dukovany) a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů, řešení vybraných havarijních situací, apod.
3. Simulátor systému ABWR, 1 přednáška, 2 cvičení
Systému ABWR a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.
4. Simulátor systému CANDU 6, 1 přednáška, 2 cvičení
Systému CANDU 6 a jeho řízení, popis simulátoru, cvičení se systémem za nominálního stavu, nácvik přechodových procesů při použití různých automatických regulátorů.
6. Srovnání a celkové zhodnocení, 1 cvičení
Celkové srovnání procvičovaných systémů a jejich základních parametrů, způsobů regulace a dynamického chování.
Cíle:Znalosti:
znalosti simulovaných zařízení, základní provozní stavy a parametry simulovaných systémů, způsoby řízení jaderných elektráren, vazby mezi komponentami elektráren, dynamika systémů.

Schopnosti:
Posuzovat dynamické chování jaderné elektrárny jako celku, orientace v zařízení jaderné elektrárny a jejich funkce.
Požadavky:
Rozsah práce:Samostatné řešení zadaných cvičení.
Kličová slova:Simulátor, provozní stavy jaderné elektrárny, VVER-440, ABWR, CANDU 6
Literatura:Povinná literatura:
1. Gieci A., Macko J.: Návody ke cvičením na SPVS+EDU, Provozní stavy, VÚJE, Trnava, 2007.
2. Gieci A., Macko J.: Vedení výcviku na SPVS+ETE, Odborná studie, VÚJE, Trnava, 2004.
3. IAEA: Boiling water reactor simulator, Workshop materiál, IAEA, Vienna, 2003, IAEA-TCS-23.
4. Bereznai G.: Introduction to CANDU systems and operation, University of Ontario, Ontario 2003.

Doporučená literatura:
1. Gieci A., Macko J.: SPVS+EDU/ETE, Príručka používateľa verzi po upgrade 2008, VÚJE, Trnava, 2008.

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna KJR, simulátor SPVS+EDU, simulátor SPVS+ETE, simulátor ABWR, simulátor CANDU 6.

Softwarový seminář 1, 201SOS12 Čulík 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Softwarový seminář 101SOS1Ing. Čulík Zdeněk0+2 Z-2-
Anotace:Programovací jazyk Java, Java Beans,
Programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.
Osnova:1. Úvod do programování v jazyce Java.
2. Programování komponent grafického rozhraní (Java Beans).
3. Úvod do programování v jazyce symbolických instrukcí mikroprocesorů Intel 80x86.
4. Registry, adresování.
5. Jednotlivé instrukce, kódování instrukcí.
6. Volání podprogramů, numerický koprocesor, instrukce MMX.
7. Virtuální paměť procesoru 386.
8. Porovnání architektur RISC a CISC, 64-bitové procesory.
Osnova cvičení:1. Jednoduchá aplikace v jazyce Java.
2. Datové typy v Javě, srovnaní s jinými programovacími jazyky.
3. Základy návrhu grafického rozhraní s využitím knihovny Swing.
4. Třídy a metody.
5. Pole, odlišnosti od jazyka C a Pascal.
6. Rozhraní, datové modely pro JList.
7. Zobrazování stromů.
8. Dynamická identifikace typů - reflection, introspection.
9. Práce se soubory v jazyce Java.
10. Registry a jednoduché instrukce mikroprocesorů Intel 80x86.
11. Ladění programů na úrovni strojových instrukcí.
12. Instrukce pro volání podprogramů.
13. Příklady překladu některých konstrukcí z vyšších programovacích jazyků.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s programovacím jazykem Java. Rozdíly mezi Javou a C++. Orientace v architektuře mikroprocesorů Intel 80x86.

Schopnosti:
Naprogramovat jednoduchou aplikaci v jazyce Java.
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální práce studentů zahrnuje implementaci vlastního programu v jazyce Java.
Kličová slova:Java, jazyk symbolických instrukcí.
Literatura:Povinná literatura:
[1] B. Eckel: Myslíme v jazyku Java, Grada, Praha, 2001.
[2] M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL. Pentium a spol. Grada, Praha, 1994.

Doporučená literatura:
[3] http://developer.intel.com
[4] http://mindview.net/Books
[5] http://developer.intel.com

Předmět:Softwarový seminář 201SOS2Ing. Čulík Zdeněk-0+2 Z-2
Anotace:Grafické knihovny GTK+ a Qt, vývoj grafického uživatelského rozhraní v jazycích C a C ++. Přenositelné aplikace určené pro operační systémy typu Unix, zejména pro systémy Linux. Možnost využití stejného zdrojového kódu v Microsoft Windows.
Osnova:1. Úvod do programování grafického uživatelského rozhraní v operačním systému Linux.
2. Programování jednoduché aplikace pro knihovnu GTK. Objektově orientovaná knihovna Qt.
3. Vytváření základních editačních prvků.
4. Reakce na události způsobené uživatelem.
5. Překlad aplikací v systému Linux.
Osnova cvičení:1. Zdrojový text jednoduché aplikace pro GTK.
2. Překlad a sestavení aplikace.
3. Programování odezvy na uživatelské události.
4. Využití návrhového programu Glade.
5. Minimální aplikace pro grafickou knihovnu Qt.
6. Qt signály a sloty - reakce na události.
7. Programy Qt Designer a Creator.
8. Složitější editační prvky pro zobrazování seznamů, tabulek a stromů.
9. Návaznost na prosředí KDE a program KDevelop.
Cíle:Znalosti:
Struktura knihoven GTK a Qt pro vývoj grafického uživatelského rozhraní v operačních sytémech typu Unix.

Schopnosti:
Vytvořit aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním v jazyce C nebo C++ pro operační systém Linux.
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální práce studentů sestává z vlastního programu využívajícího knihovnu GTK nebo Qt.
Kličová slova:Qt, GTK, Linux.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Blanchette, M. Summerfield, C++ GUI Programming with Qt 4, 2nd Edition, Prentice Hall, 2008.
[2] H. Pennington, GTK+ /Gnome Application Development, Sams, 1999.

Doporučená literatura:
[3] M. Summerfield, Rapid GUI Programming with Python and Qt, Prentice Hall, 2007.
[4] http://qt.nokia.com
[5] http://library.gnome.org/devel
[6] http://www.gtk.org

Úvod do fyziky elementárních částic02UFEC Bielčík 2+0 z - - 2 -
Předmět:Úvod do fyziky elementárních částic02UFECMgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Účelem přednášky je seznámit posluchače v přiměřeném rozsahu s vývojem, cíli, metodami, současným stavem a perspektivami fyzikálního oboru zvaného fyzika elementárních částic.
Osnova:1. Základní pojmy oboru, elementární částice a jejich vlastnosti, literatura.
2. Přirozená soustava jednotek, historie oboru.
3. Základní kinematické definice a vztahy
4. Účinný průřez, jeho výpočet v klasické fyzice.
5. Nástin výstavby kvantové teorie, maticové elementy a účinný průřez v kvantové teorii.
6. Relativistické kalibrační kvantové teorie pole, Feynmanovy diagramy, renormalizace, kalibrační symetrie, Higgsův mechanizmus.
7. Standardní model : kvantová elektrodynamika, Glashow-Weinberg-Salamova teorie elektroslabé interakce, kvantová chromodynamika.
8. Kvarkový model, popis hadronů pomocí multipletů SU(N).
9. Hluboce nepružný rozptyl leptonů na nukleonech, partonový model.
10. Teorie elementárních částic za standardním modelem: Teorie velkého sjednocení, supersymetrické teorie, superstrunové teorie.
11. Průchod záření hmotou, experimentální metody používané ve fyzice elementárních částic.
12. Základní typy detektorů.
13. Experiment ATLAS: výzkumný program, popis detektoru, struktura výstupních dat, jejich zpracování, dosažené výsledky.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Přehled v oblasti fyziky elementárních částic a hlavních směrů výzkumu částicové fyziky

Schopnosti:
Schopnost orientovat se v problematice výzkumu fyziky elementárních částic
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová mechanika, symetrie, elementární částice, kvarky, leptony, Standardní model
Literatura:Povinná literatura:
[1] K. Nakamura et al.(Particle Data group), The Review of Particle Physics, J. Phys. G 37, 075021 (2010)

Doporučená literatura:
[2] M. Veltman, Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics,World Scientific 2003.
[3] M. Veltman, Diagrammatica : The Path to Feynman Diagrams Press Syndicate of the University of Cambridge 1994 Transfered to digital printing 2001.
[4] W. Greiner, Berndt Mueller, Quantum Mechanics - Symmetries Springer-Verlag 2001.

Základy ekonomického hodnocení17ZEH Starý 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Základy ekonomického hodnocení17ZEHIng. Starý Radovan2+0 ZK-2-
Anotace:Předmět je zaměřen na ekonomické hodnocení jaderných zdrojů elektrické energie. Úvodní přednášky se zabývají úvodem do ekonomie a dále na dílčí partie základního kurzu mikroekonomie. Přednášky pokračují náhledem do podnikové a manažerské ekonomiky, vysvětlení pojmů výnosy, náklady apod. a jejich aplikace v hodnocení zdrojů el. energie. Druhá polovina přednášek je zaměřena na samotné hodnocení jaderných elektráren - palivový cyklus a provoz zdroje.
Osnova:1. Úvod do ekonomie
Rozsah: 1 přednáška
Obsah přednášky (přednášek):
Úvodní přednáška - uvedení do problematiky, vysvětlení základních pojmů. Rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou, základní pojmy z mikroekonomie a makroekonomie.

2. Úvod do mikroekonomie
Rozsah: 2 přednášky
Obsah přednášky (přednášek):
Trh a základní elementy trhu, nabídka a poptávka, rovnováha ekonomiky, celkové,
průměrné, fixní, variabilní a mezní náklady a výnosy, chování spotřebitele, teorie firmy, tvorba cen, dokonalá a nedokonalá konkurence, příklady nedokonalé konkurence, monopol, oligopol, cena a cenová regulace.

3. Úvod do podnikové ekonomiky
Rozsah: 2 přednášky
Obsah přednášky (přednášek):
Majetková a kapitálová struktura podniku, výnosy, náklady a výsledek hospodaření podniku, zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku, analýza bodu zvratu, provozní a finanční páka.

4. Ekonomika výroby el. energie
Rozsah: 3 přednášky
Obsah přednášky (přednášek):
Nabídka a poptávka po elektřině, typické roční a denní průběhy spotřeby, fixní, variabilní náklady jednotlivých zdrojů elektrické energie, konstrukce nabídkové funkce elektrické energie a její posuny, příklady podle vybraného trhu s el. energií, koeficienty ročního využití zdrojů

5. Externality ve výrobě elektrické energie
Rozsah: 1 přednáška
Obsah přednášky (přednášek):
Pojem externalita, negativní a pozitivní externalita, Externality při výrobě elektrické energie, externality jaderných zařízení, srovnání mezi jednotlivými zdroji

6. Ekonomika jaderných energetických zdrojů, 5 přednášek
Rozsah: 2 přednášky
Obsah přednášky (přednášek):
Investiční, provozní a palivové náklady na jaderné elektrárny a jejich porovnání s ostatními zdroji, palivový cyklus jaderných elektráren a jeho hodnocení - těžba, konverze, obohacení, fabrikace, hodnocení přepracování paliva a trvalého úložiště, výpočet LCOE

7. Ekonomické hodnocení investic
Rozsah: 2 přednášky
Obsah přednášky (přednášek):
Marketingové analýzy, průměrné vážené náklady na kapitál - podniková diskontní míra, statické a dynamické metody hodnocení investic PBP, NPT, IRR, příklady

8. Teorie inovací
Rozsah: 1 přednáška
Obsah přednášky (přednášek):
Inovační procesy, aplikace výzkumu do praxe, Schumpeterovi inovační vlny, inovační impulsy, životní cyklus inovace
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Porozumění základním tématům mikroekonomie a podnikové ekonomiky. Orientace v rozdílech mezi hodnocením jednotlivých zdrojů el. energie. Znalost způsobů obchodování s el. energií. Porozumění ekonomickému hodnocení palivového cyklu a provozu JE.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, pochopení ekonomických rozdílů ve výrobě el. energie z různých zdrojů
Požadavky:-
Rozsah práce:Samostatné studium literatury a internetových zdrojů, kontrola diskuzí nad danou literaturou během přednášek.
Kličová slova:Elektrická energie, burza, nabídka, poptávka, trh, spotřeba, výroba, náklady, base load, peak load, cena, palivový cyklus.
Literatura:Povinná literatura:
1. SCHILLER, Bradley R. Mikroekonomie dnes. Brno : Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80-251-0169-X.
2. KIRSCHEN, Daniel S., STRBAC, Goran. Fundamentals of Power System Economics. 1st edition. Chichester England : John Wiley & Sons Ltd., 2004. 296 s. ISBN 0-470-84572-4.
3. SYNEK, Miloslav.Manažerská ekonomika. 4. vydání. Grada Publishing House, 2007. 452 s. ISBN 978-80-247-1992-4.

Doporučená literatura:
1. STOFT, Steven. Power System Economics : Designing Markets for Electricity. 1st edition. : Wiley-IEEE Press, 2002. 496 s. ISBN 0-471-15040-1.
2. CHEMIŠINEC, Igor, et al. Obchod s elektřinou. 1. vydání Praha : Conte spol. s r. o. , 2010. 201 s. ISBN 978-80-254-6695-7.

Výzkumné reaktory17VYR Sklenka 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Výzkumné reaktory17VYRdoc. Ing. Sklenka Ľubomír Ph.D.-2 ZK-2
Anotace:Předmět je zaměřen na úvodní seznámení s výzkumnými jadernými reaktory a jejich využitím pro výzkum a průmysl. V první části přednášky se posluchači se seznámí s různými typy výzkumných reaktorů, jejich základním experimentálním vybavením a nejčastějším využíváním výzkumných jaderných reaktorů. Součástí předmětu je exkurze na vybrané výzkumné reaktory. Na předmět navazuje předmět 17VYRR pro studenty magisterského studia.
Osnova:1. Úvodní přednáška, 1 přednáška
Přehled výzkumných reaktorů ve světě, základní typy výzkumných reaktorů, specifika provozu výzkumného reaktoru, provoz výzkumných reaktorů a atomová legislativa.
2. Typy výzkumných reaktorů, 1 přednáška
Základní typy využívání výzkumných reaktorů - typy činností: studium vlastností aktivních zón/vybraných částí reaktorů, reaktor jako zdroj záření.
3. Úvod do neutronové aktivační analýzy, 2 přednáška
Uvedení do problematiky neutronové aktivační analýzy, základní princip NAA, různé typy NAA a využití NAA.
4. Úvod do výroby radioizotopů, 1 přednáška
Uvedení do problematiky výroby radioizotopů, základní principy, aplikace v průmyslu, medicíně, zemědělství, výzkum a vývoj.
5. Úvod do neutronové radiografie a tomografie, 2 přednášky
Uvedení do problematiky neutronové radiografie a tomografie, základní principy, metody a typy neutronové radiografie.
6. Úvod do neutronové záchytové terapie, 1 přednáška
Uvedení do problematiky neutronové záchytové terapie, základní principy a metody neutronové záchytové terapie.
7. Úvod do studia struktury materiálů, 2 přednášky
Uvedení do problematiky studia struktury materiálů - základní principy využití rozptylů neutronů ve studiu struktury materiálů.
8. Úvod do neutronových transmutací, 1 přednáška
Uvedení do problematiky neutronových transmutací, zejména dopování křemíku, barvení vzácných kamenů, ozařování materiálů, základní principy a metody aplikace neutronových transmutací v praxi.
9. Využívání výzkumných reaktorů v praxi, 2 přednášky
Návštěva vybraného výzkumný reaktor s důrazem na jeho využívání.
Osnova cvičení:-
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti z oblasti výzkumných jaderných reaktorů a jejich možném využívání pro výzkum a pro průmyslové aplikace.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech z oblasti konstrukce a využívání výzkumných reaktorů.
Požadavky:-
Rozsah práce:Individuální práce se nezadává.
Kličová slova:Jaderný reaktor, výzkumný reaktor, školní reaktor, využívání výzkumných reaktorů, neutronová aktivační analýza, výroba radioizotopů, neutronová radiografie, neutronová záchytová terapie, studium struktury materiálů, neutronové transmutace
Literatura:Povinná literatura:
1. Utilization Related Design Features of Research Reactors: A Compendium, Technical Report Series, IAEA-TSR-455, IAEA, Vienna, 2007.

Doporučená literatura:
2. The applications of research reactors, IAEA-TecDoc-1234, IAEA, Vienna, 2001.

Studijní pomůcky:
Audiovizuální technika, vybraný výzkumný reaktor.

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: