Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumLaserová a přístrojová technika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematika 3, 401MAT34 Dvořáková, Krejčiřík, Tušek 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Matematika 301MAT3doc. Mgr. Krejčiřík David DSc.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem konečně dimenzionálních vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorové prostory;
2. Lineární obal a nezávislost;
3. Báze a dimenze;
4. Lineární zobrazení;
5. Operátorové rovnice;
6. Skalární součin a ortogonalita;
7. Lineární funkcionály a sdružení;
8. Matice;
9. Determinanty;
10. Spektrum;
11. Exponenciála matice;
12. Kvadratické formy.
Osnova cvičení:0. Komplexní čísla;
1. Příklady vektorových prostorů a podprostorů;
2. Lineární závislost vektorů - úlohy s parametrem;
3. Výběr báze ze souboru generátorů, doplnění na bázi;
4. Injektivita a jádro lineárního zobrazení;
5. Příklady skalárních součinů a ortogonalizační proces;
6. Příklady lineárních funkcionálů a konstrukce sdružených zobrazení;
7. Operace s maticemi a konstrukce matice zobrazení;
8. Práce s determinanty, výpočet inverzní matice;
9. Vlastní čísla a vlastní vektory matic;
10. Konstrukce exponenciály matice;
11. Vlastnosti kvadratických forem;
Cíle:Znalosti:
Osvojení základních pojmů lineární algebry nezbytných pro správné pochopení navazujících předmětů, jako je analýza funkcí více proměnných, numerická matematika a pod.

Schopnosti:
Umět v navazujících předmětem využívat nastudované pojmy a věty.
Požadavky:Základní středoškolská matematika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Vektorový prostor, podprostor, lineární závislost, báze, dimenze, lineární zobrazení, matice, determinant, stopa, ortogonalita, spektrum, vlastní číslo, vlastní vektor, kvadratická forma, exponenciála matice.
Literatura:Klíčová literatura:
[1] S. Axler: Linear algebra done right, Springer, New York 2014

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček, Matematika pro fyziky II, UK, Praha, 1989.
[3] Text přednášky na webových stránkách přednášejícího.

Předmět:Matematika 401MAT4Ing. Tušek Matěj Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Lineární a nelineární diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty. Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných a jeho aplikace.
Osnova:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Exaktní a homogenní diferenciální rovnice
4. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
5. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
6. Kvadratické formy
7. Limita a spojitost funkcí více proměnných
8. Diferenciální počet funkcí více proměnných
9. Totální diferenciál
10. Funkce zadané implicitně
11. Záměna proměnných
12. Extrémy funkcí více proměnných
13. Riemannův integrál funkce více proměnných
14. Fubiniova věta a věta o substituci
Osnova cvičení:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
5. Limita a spojitost funkcí více proměnných
6. Funkce zadané implicitně
7. Extrémy funkcí více proměnných
8. Riemannův integrál funkce více proměnných
9. Fubiniova věta a věta o substituci.
Cíle:Znalosti:
Osvojit si řešení elementárních typů diferenciálních rovnic s důrazem na rovnice lineární. Seznámit se s diferenciálním počtem funkce více proměnných.

Schopnosti:
Naučit se nové poznatky aplikovat na konkrétní problémy inženýrské praxe.
Požadavky:Úspěšné složení zkoušek z předmětů 01MAT1, 01MAT2, 01MAT3 na FJFI, ČVUT v Praze.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální rovnice, diferenciální počet funkce více proměnných.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika IV, ČVUT, Praha, 1996.
[2] M. Krbálek: Funkce více proměnných, ČVUT, Praha, 2017.
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.

Doporučená literatura:
[4] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1998.
[5] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1999.

Matematická analýza B 3, 401MAB34 Krbálek 2+4 z,zk 2+4 z,zk 7 7
Předmět:Matematická analýza B301MAB3doc. Mgr. Krbálek Milan Ph.D.2+4 Z,ZK-7-
Anotace:Náplní předmětu je studium posloupností a řad funkcí, teorie obyčejných diferenciálních rovnic, teorie kvadratických forem a ploch a obecná teorie metrických, normovaných a prehilbertovských prostorů.
Osnova:1. Posloupnosti a řady funkcí - obor konvergence, kritéria stejnoměrné konvergence, spojitost, limita, derivace a integrace řady funkcí, mocninné řady, rozvoj funkce v řadu, Taylorova věta.
2. Obyčejné diferenciální rovnice - rovnice prvního řádu (metoda integračního faktoru, Bernouliova rovnice, rovnice se separovanými proměnnými, homogenní a exaktní rovnice) a rovnice vyšších řádů (fundamentální systém řešení diferenciální rovnice, snížení řádu diferenciální rovnice, metoda variace konstant, lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty a speciální pravou stranou, Eulerova diferenciální rovnice).
3. Kvadratické formy a kvadratické plochy - regularita, definitnost, normální tvar, hlavní a vedlejší signatura, polární báze, klasifikace kuželoseček a kvadrik.
4. Metrické prostory - metrika, norma, skalární součin, pojem okolí, vnitřní, vnější, hraniční, izolovaný a hromadný bod množiny, derivace a hranice množiny, úplnost prostoru, Hilbertovy prostory.
Osnova cvičení:1. Posloupnosti funkcí.
2. Řady funkcí.
3. Mocninné řady.
4. Řešení diferenciálních rovnic.
5. Kvadratické formy.
6. Kvadratické plochy.
7. Metrické, normované a Hilbertovy prostory.
Cíle:Znalosti:
Vyšetřování stejnoměrné konvergence posloupností a řad funkcí. Řešení diferenciálních rovnic. Klasifikace kvadratických forem a ploch. Klasifikace bodů množin.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada pěti minitestů a dvou dvouhodinových zápočtových prací. Zkoušková písemná práce a ústní zkoušky vyžadující důkazy vět.
Kličová slova:Posloupnosti funkcí, řady funkcí, obyčejné diferenciální rovnice, kvadratické formy, kvadratické plochy, metrické prostory, normované prostory, pre-Hilberovy prostory.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza III (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2008,
[2] J.Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998,
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:
[4] Robert A. Adams, Calculus: A complete course, 1999

Studijní pomůcky: MATLAB

Předmět:Matematická analýza B401MAB4doc. Mgr. Krbálek Milan Ph.D.-2+4 Z,ZK-7
Anotace:Náplní předmětu je studium vlastností funkcí více proměnných, diferenciálního a integrálního počtu. Dále je probírána teorie míry a abstraktního Lebesgueova integrálu.
Osnova:Diferenciální počet funkce více proměnných - limita, spojitost, parciální derivace, směrové parciální derivace, totální derivace, totální diferenciál a tečná rovina ke grafu funkce, diferenciály vyšších řádů, Taylorova věta, základní pojmy vektorové analýzy, Jacobiho matice, funkce zadané implicitně soustavou rovnic, regulární zobrazení, záměna proměnných, nekartézské soustavy souřadnic, lokální, vázané a globální extrémy funkce. Integrální počet funkce více proměnných - Riemannův integrál, základní vlastnosti, Fubiniova věta, věta o substituci. Křivkové a plošné integrály - křivka a křivkový integrál 1. a 2. druhu, plocha a plošný integrál 1. a 2. druhu, věty Greenova, Gaussova a Stokesova. Základy teorie míry - množivý (sigma-)okruh a (sigma-)algebra, okruh generovaný polookruhem, pojem míry, systémy množin H_r, K_r a S_r, Jordanova míra v r-dimenzionálním prostoru, Lebesgueova míra v r-dimenzionálním prostoru. Abstraktní Lebesgueův integrál - pojem měřitelné funkce, prostor s mírou, konstrukce základního systému funkcí, definice integrálu a jeho vlastnosti, Leviho a Lebesgueova věta, limita, spojitost a derivace integrálu podle parametru, Lebesgueův integrál v r-dimenzionálním prostoru, vztah k Riemannovu a Newtonovu integrálu, věta o substituci a Fubiniova věta pro Lebesgueův integrál.
Osnova cvičení:1. Vlastnosti funkce více proměnných.
2. Diferenciální počet funkce více proměnných.
3. Integrální počet funkce více proměnných. 4. Křivkové a plošné integrály.
5. Teorie míry.
6. Teorie Lebesgueova integrálu.
Cíle:Znalosti:
Vyšetřování vlastností funkce více proměnných. Vícerozměrné integrace. Křivkové a plošné integrace. Teoretické aspekty teorie míry a teorie Lebesgueova integrálu.

Schopnosti:
Samostatná analýza praktických úloh.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAB2, 01MAB3, 01LA1, 01LAB2).
Rozsah práce:Sada pěti minitestů a dvou dvouhodinových zápočtových prací. Zkoušková písemná práce a ústní zkoušky vyžadující důkazy vět.
Kličová slova:Funkce více proměnných, křivkové a plošné integrály, teorie míry, teorie Lebesgueova integrálu.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Krbálek, Matematická analýza IV (druhé rozšířené vydání), Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2009,
[2] M. Krbálek, Matematická analýza IV - cvičení, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2010
[3] J.Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998,
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFFUK, Praha 1998

Doporučená literatura:
[1] M. Giaquinta, G. Modica, Mathematical analysis - an introduction to functions of several variables, Birkhauser, Boston, 2009
[2] S.L. Salas, E. Hille, G.J. Etger, Calculus (one and more variables), Wiley, 9th edition, 2002

Studijní pomůcky: MATLAB

Numerické metody 112NME1 Limpouch - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Numerické metody12NME1prof. Ing. Limpouch Jiří CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Jsou vysvětleny základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh. Vedle základních numerických úloh jsou zařazeny i problémy důležité pro fyziky (řešení obyčejných diferenciálních rovnic, generátory náhodných čísel). MATLAB jako integrovaný výpočetní systém slouží pro ukázky. Cvičení se konají v počítačové učebně. Je používán MATLAB jako základní programovací jazyk a demonstrační nástroj.
Osnova:1.Numerická matematika, chyba metody, reprezentace čísel v počítači, zaokrouhlovací chyba
2.Korektnost a podmíněnost úlohy, numerická stabilita, numerické knihovny
3.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody
4.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
5.Interpolace a extrapolace, interpolace ve více dimenzích
6.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
7.Výpočet funkcí; třídění
8.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
9.Hledání extrémů funkcí
10.Numerická integrace
11.Náhodná čísla a integrace metodou Monte Carlo
12.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha, rovnice se silným tlumením ("stiff")
13.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Osnova cvičení:Cvičení se konají v počítačové učebne. Je používán systém MATLAB jako základní programovací jazyk i jako demonstrační nástroj.
1. Reprezentace čísel v počítači, zakrouhlovací chyba, podmíněnost úlohy
2.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody, podmíněnost matice
3.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
4.Interpolace a extrapolace, kubický spline
5.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
6.Výpočet funkcí
7.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
8.Hledání extrémů funkcí
9.Numerická integrace
10.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha
11.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Cíle:Znalosti:
Základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh včetně řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Schopnosti:
Používat numerickou matematiku k řešení praktických úloh, umět vybrat z programů v numerických knihovnách a být schopen se vyvarovat nejběžnějších chyb.
Požadavky:
Rozsah práce:K zápočtu student vypracuje řešení zadané úlohy na počítači - rozsah cca 2-4 hodiny.
Kličová slova:Aplikovaná numerická matematika, MATLAB, obyčejné diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, V. H. Vetterling: Numerical Recipes in C++ (The art of scientific computing), Cambridge University Press, 3. vydání, Cambridge 2007 (stejná kniha pro FORTRAN, 2.vydání 1993 a jazyk C, 2.vydání 1993) (dostupné na http://www.numerical.recipes/oldverswitcher.html)

Doporučená literatura:
[2] A. Ralston: Základy numerické matematiky, Praha, Academia 1973
[3] M. Nekvinda, J. Šrubař, J. Vild: Úvod do numerické matematiky, Praha, SNTL 1976
[4] B.P.Demidovič, I.A. Maron: Základy numerické matematiky, Praha, SNTL 1966
Studijní pomůcky:
Počítačová laboratoř s programem Matlab.

Fyzika 3, 412BFY34 Šiňor 3+1 z,zk 3+1 z,zk 4 4
Předmět:Fyzika 312BFY3doc. Dr. Ing. Šiňor Milan3+1 Z,ZK-4-
Anotace:Částicové vlastnosti vln. Vlnové vlastnosti částic. Struktura atomu. Bohrův model atomu. Schrödingerova rovnice. Základní řešení Schrödingerovy rovnice. Kvantová teorie atomu vodíku. Víceelektronové atomy. Atomová spektra. Chemická vazba. Struktura molekul. Molekulová spektra.
Osnova:1. Experimentální východiska kvantové teorie, Záření absolutně černého tělesa, Klasická teorie záření absolutně černého tělesa, Fotoelektrický jev.
2. Planckova kvantová hypotéza a teorie záření absolutně černého tělesa, Einsteinova fotonová hypotéza a teorie fotoelektrického jevu, Comptonův jev. Vlnové vlastnosti částic, Davissonův-Germerův experiment.
3. Kvantová mechanika, Vlnová funkce, Monochromatické de Broglieho vlny, Vlnové balíky, Princip superpozice. Střední hodnoty a fluktuace polohy a hybnosti, Heisenbergovy relace neurčitosti.
4. Stacionární a nestacionární Schrödingerova rovnice a jejich obecné řešení, Okrajové podmínky, Energetické spectrum.
5. Jednoduché kvantově-mechanické systémy: Volná částice, Jednorozměrná a trojrozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné a konečné hloubky, Lineární harmonický oscilátor, Pole centrálních sil, Jednorozměrná potenciálová bariéra,
6. Přibližné metody v kvantové teorii, Stacionární poruchová teorie, Kvaziklasické přiblížení.
7. Kvantový determinismus, Korespondence mezi klasickou a kvantovou mechanikou, Relace neurčitosti.
8. Spin. Nerozlišitelné částice, Pauliho vylučovací princip.
9. Atomová fyzika, Objev elektronu, Elementární elektrický náboj, Rutherfordův model atomu.
10. Atom vodíku, Kvantová čísla elektronu v atomu.
11. Víceelektronové atomy, Metoda efektivního potenciálu, Výstavba atomového obalu, Metoda slabé vazby, Landého pravidlo intervalů, Vektorový model atomu, Metoda silné vazby.
12. Částice ve vnějším elektromagnetickém poli. Starkův jev, Zeemanův jev, Sternův-Gerlachův pokus, Einsteinův-de Haasův pokus.
13. Zpřesnění popisu spekter atomů.
14. Interakce atomů, Podmínky vzniku chemické vazby, Dvouatomové a víceatomové molekuly.
Osnova cvičení:Záření černého tělesa. Fotoelektrický jev. Comptonův jev, Jednoduché kvantově-mechanické systémy: Volná částice, Jednorozměrná a trojrozměrná pravoúhlá potenciálová jáma nekonečné hloubky, jednorozměrná pravoúhlá potenciálová jáma konečné hloubky. Průchod částice potenciálovou bariérou. Lineární harmonický oscilátor. Pole centrálních sil. vodíkový atom. Víceelektronové atomy a jejich spektra.
Cíle:Znalosti:
Úvod do atomové a kvantové fyziky. Vlnové vlastnosti částic. Struktura atomu vodíku. Víceelektronové atomy.

Schopnosti:
Porozumění zákonům kvantové mechaniky a jejich aplikacím.
Požadavky:Podmínky zápočtu:
Absolvovat cvičení v předepsaném rozsahu.

Požadavky ke zkoušce:
Splnit podmínky zápočtu, zvládnout odpřednášenou látku.
Rozsah práce:
Kličová slova:Vlnové vlastnosti částic, Schrödingerova rovnice, atom vodíku, víceelektronové atomy, atomová spektra, chemická vazba, struktura molekul, molekulová spektra.
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Skála: Úvod do kvantové mechaniky. Academia, Praha 2005.
[2] D. Hrivňák, I. Janeček, R. Kalus: Multimediální kurz atomové a kvantové fyziky. Ostravská Univerzita v Ostravě, 2004. http://artemis.osu.cz/mmfyz/index.htm
[3] S.T. Thornton, A. Rex: Modern Physics for Scientists and Engineers. Brooks Cole; 3 edition, 2005.

Doporučená literatura:
[4] Beiser, A., Úvod do moderní fyziky. Academia, Praha 1978.

Předmět:Fyzika 412BFY4doc. Dr. Ing. Šiňor Milan-3+1 Z,ZK-4
Anotace:Jednotlivé partie jsou chápány jako úvodní a mají za úkol seznámit studenty se základními zákony a postupy, přičemž je kladen důraz na fyzikální zvládnutí dané problematiky.

Termodynamika. Statistická fyzika. Základy fyziky pevných látek. Základy výbojového plazmatu
Osnova:1. Termodynamika: základní principy, I. věta termodynamická, vratné změny ideálního plynu.
2. II. a III. věta termodynamická, volná energie, entalpie, chemický a termodynamický potenciál, podmínky termodynamické rovnováhy.
3. Statistická fyzika: Pojem rozdělovací funkce, Gibbsovo kanonické rozdělení.
4. Maxwellova a Boltzmannova rozdělovací funkce, Boltzmannova rovnice.
5. Základy fyziky pevných látek: krystalická stavba pevných látek. Rozdíl mezi amorfní a krystalickou látkou.
6. Krystalografické soustavy, vazba iontová, kovová, kovalentní a Van der Waalsova.
7. Tepelné vlastnosti pevných látek, měrné teplo, teplotní roztažnost, tepelná vodivost, fonony.
8. Teorie volných elektronů v kovech, supravodivost. Sommerfeldův model, emise elektronů z kovu.
9. Pásová teorie pevných látek, Kronigův-Penneyův model, pojem díry, efektivní hmotnost, rozdělení látek na kovy, izolanty a polovodiče, vlastní a příměsové polovodiče, p-n přechod.
10. Magnetické vlastnosti látek, rozdělení na diamagnetické, paramagnetické a ferromagnetické látky.
11. Základy výbojového plazmatu: základní charakteristiky plazmatu, plazmová frekvence, debyeovská délka, plazma plně a částečně ionizované.
12. Srážky částic, srážkové průřezy, srážková frekvence, střední volná dráha, ionizace, excitace, rekombinace.
13. Fluidní popis, rovnice kontinuity, zákon zachování hybnosti a energie, difuse a ambipolární difuse.
14. Výbojové plazma, základní charakteristiky doutnavého a obloukového výboje, přehled diagnostických metod, plazmová technologie.
Osnova cvičení:1. I. věta termodynamická, vratné změny ideálního plynu.
2. II. a III. věta termodynamická, podmínky termodynamické rovnováhy.
3. Statistická fyzika: Pojem rozdělovací funkce.
4. Maxwellova a Boltzmannova rozdělovací funkce, Boltzmannova rovnice.
5. Tepelné vlastnosti pevných látek, měrné teplo, teplotní roztažnost, tepelná vodivost, fonony.
6. Teorie volných elektronů v kovech, supravodivost. Sommerfeldův model, emise elektronů z kovu.
7. Pásová teorie pevných látek, Kronigův-Penneyův model, pojem díry, efektivní hmotnost.
8. Základy výbojového plazmatu: základní charakteristiky plazmatu, plazmová frekvence, debyeovská délka.
9.Srážky částic, srážkové průřezy, srážková frekvence, střední volná dráha.
Cíle:Znalosti:
Jednotlivé partie jsou chápány jako úvodní a mají za úkol seznámit studenty se základními zákony a postupy, přičemž je kladen důraz na fyzikální zvládnutí dané problematiky.

Schopnosti:
Umět aplikovat získané poznatky na praktické úlohy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Termodynamika, statistická fyzika, rozdělovací funkce. Krystalografické soustavy,
pásová teorie pevných látek a jejich magnetické vlastnosti. Plazma.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Svoboda, R. Bakule: Molekulová fyzika. Academia, Praha 1982.
[2] Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek. Academia, Praha 1985.
[3] F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu. Academia, Praha 1984.

Doporučená literatura:
[4] V. P. Silin: Úvod do kinetické teorie plynů. Academia, Praha 1976.

Fyzikální praktikum 1, 202PRA12 Bielčík 0+4 kz 0+4 kz 6 6
Předmět:Fyzikální praktikum 102PRA1Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.0+4 KZ-6-
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Cavendishův experiment
2. Pružnost, Hookeův zákon
3. Vzduchová dráha - zákon zachování energie, srážky, impuls síly
4. Měření objemů, měření Poissonovy konstanty
5. Plynový teploměr, skupenské teplo varu vody
6. Povrchové napětí kapalin, vnitřní tření kapalin, vnitřní tření vzduchu
7. Ampérmetr a voltmetr, kompenzátor
8. Sonar
9. Základní experimenty akustiky
10. Harmonické kmity, Pohlovo torzní kyvadlo
11. Dynamika rotačního pohybu, gyroskop
12. Tepelný stroj a tepelná účinnost
Cíle:Znalosti:
Měřící a vyhodnocovací metody, různé experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Experimenty z mechaniky, z vlnění, elektřiny a magnetismu
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Předmět:Fyzikální praktikum 202PRA2Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.-0+4 KZ-6
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Kondenzátor, elektrostatické pole
2. Hysterezní smyčka
3. RLC obvody, nucené a tlumené kmity
4. Balmerova série vodíku
5. Rentgenové spektrum Mo anody
6. Geometrická optika
7. Mikrovlny
8. Polarizované světlo
9. Interference a ohyb světla
10. Termická emise elektronů
11. Měrný náboj elektronu, dosah alfa částic v látce
12. Měření spektra gama záření
Cíle:Znalosti:
Pokrocilejší měřící a vyhodnocovací metody a experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Experimenty z vlnění, termodynamiky a jaderné fyziky
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv KF: Fyzika I - Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv KF: Fyzikální praktikum I, ČVUT Praha 1989

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Zpracování měření a dat12ZMD Procházka 1+1 kz - - 2 -
Předmět:Zpracování měření a dat12ZMDprof. Ing. Procházka Ivan DrSc.1+1 KZ-2-
Anotace:Seznámení se základními pojmy a postupy pro zpracování výsledků měření, vymezení pojmů pro měření, pozorování, typy chyb. Popis a vlastnosti normálního rozdělení. Základy vyrovnávacího počtu, oddělení signálu od šumu.
Osnova:1. Definice pojmů
2. Typy měření a zdroje chyb
3. Normální rozdělení
4. Důsledky normálního rozdělení
5. Vyrovnávací počet, interpolace, metoda nejmenších čtverců, mini-max metoda,
6. Odhad parametrů, strategie fitování, stabilita řešení,
7. Aproximace polynomem, pojem "nejlepšího" polynomu, spline, demo
8. Editování dat, rozdělení dat, kriterium 3*sigma, odchylky od normálního rozdělení
9. Oddělení signálu od šumu, vlastnosti signálu a šumu, korelace, lock-in měření
10. Metoda "correlation estimator", Fourierova transformace a její aplikace
11. Příklady oddělení signálu od šumu
12. Opakování a test
Osnova cvičení:souběžně s přednáškou
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je získání znalostí z oboru zpracování a interpretace výsledků měření.

Schopnosti:
Student získá schopnost získat, zpracovat a správně interpretovat výsledky měření respektive pozorování.
Požadavky:Základní znalosti matematiky a fyziky na úrovni kurzů 1. ročníku Bc studia na ČVUT v Praze, znalost principu Fourierovy transformace.
Rozsah práce:Zápočet je udělen na základě výsledků 3 testů v průběhu semestru.
Kličová slova:Měření, pozorování, přesnost, fitování, signál, šum.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Meloun, J. Militký, Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha, 2004, ISBN: 80-200-1254-0.

Doporučená literatura:
[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/index.html
[3] Zdenek Horák, Praktická fyzika, SNTL, Praha, 1958.
[4] K. Matejka a kol., Vybrané analytické metody pro zivotní prostredí, skriptum, vyd. CVUT, Praha, 1998.

Internetová a počítačová gramotnost12IPG Blažej, Novotný - - 2+0 z - 2
Předmět:Internetová a počítačová gramotnost12IPGIng. Blažej Josef Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Studenti si zopakují základy fungování počítačových sítí, seznámí se se specifiky síťových zdrojů a pravidel ČVUT, seznámí se s vybranými právními otázkami a budou schopni získané vědomosti prezentovat formou posteru.
Osnova:1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT).
2. Základy Internetu a služeb Internetu, adresy, systém jmen, NAT
3. Počítačová internetová síť ČVUT, PASNET, CESNET, mezinárodní konektivita, IP telefonie na ČVUT, SIP/ENUM.
4. Pravidla používání sítě ČVUT. Pravidla používání IS ČVUT. Zásady pro používání akademických sítí a počítačových programů určených pro výuku.
5. Elektronické informační zdroje na ČVUT - knihovní služby.
6. Autorský zákon, Zákon o ochraně osobních údajů (z hlediska zpracování dat na počítačích).
7. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na počítačích, ergonomie.
8. Tvorba dokumentů. Práce se šablonami. Grafický manuál ČVUT.
9. Základy, možnosti a limity textových editorů a DTP systémů.
10. Základy počítačové typografie
11. Cloud computing. Moderní formy sdílení.
12. Tvorba posterů.
Osnova cvičení:N/A
Cíle:Znalosti:
Specifická pravidla akademických sítí, český autorský zákon, základy typografie.

Schopnosti:
Prezentovat dané téma formou přehledného posteru.
Požadavky:Základy práce s počítači.
Rozsah práce:Zápočtová úloha je obvykle vypracovat poster určeného obsahu podle pravidel probíraných během semestru.
Kličová slova:autorský zákon, typografie, poster
Literatura:Povinná literatura:
[1] W. Odom, Počítačové sítě - Bez předchozích znalostí, Computer Press, Praha, 2005, ISBN: 80-251-0538-5.

Doporučená literatura:
[1] http://www.cvut.cz/informace-pro-media/graficky-manual
[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/12arch/ipg.html

Studijní pomůcky:
[1] učebny Tn124 a Tn310

Laserová technika 1, 212LT12 Jelínková, Kubeček, Šulc 2+1 z,zk 2+0 z,zk 3 2
Předmět:Laserová technika 112LT1prof. Ing. Jelínková Helena DrSc. / prof. Ing. Kubeček Václav DrSc. / Ing. Šulc Jan Ph.D.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Otevřené rezonátory. Stabilita. Módy podélné a příčné. Prvky otevřených rezonátorů. Podmínka generace laseru. Gaussovský svazek jako aplikace základního příčného módu. ABCD metoda.Šíření optického záření rezonančním prostředím. Dvouhladinová aproximace, polarizace a inverze. Dispersní vlastnosti. Saturace. Koherentní a nekoherentní šíření impulsů. Optické solitony. Fotonové echo. Superradiace. Zesílená spontánní emise. Lasery bez rezonátoru
Osnova:1.Laserové oscilace a módy otevřeného rezonátoru
2.Rozložení intensity jednotlivých příčných módů OR. Gaussovský svazek jako aproximace základního příčného módu
3.Nalezení základního příčného módu pro dvouzrcadlový rezonátor
4.Stabilita otevřeného rezonátoru . Nestabilní rezonátory
5. Řešení otevřených rezonátorů maticovou metodou
6. Podélné módy
7.Poloklasická teorie šíření rezonačního záření dvouhladinovým prostředím
8. Šíření stacionární rovinné vlny v aktivním prostředí
9.Šíření optických impulsů v aktivním prostředí
10.Laser v aproximaci rychlostních rovnic
11.Rychlostní rovnice pro Q-spínaný laser
12.Koherentní šíření impulzu a zesílená spontánní emise
Osnova cvičení:Jsou řešeny příklady vztahující se k obsahu jednotlivých přednášek-viz osnova přednášky.
Cíle:Znalosti:
základních vlastností otevřených rezonátorú a interakce záření s látkou.

Schopnosti:
aplikace získaných znalostí na návrh a analýzu konkrétního laserového generátoru
Požadavky:12ULAT
Rozsah práce:
Kličová slova:laser, otevřený rezonátor, interakce elmag. záření s látkou
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Kubeček-materiály k přednášce Otevřené rezonátory http://people.fjfi.cvut.cz/kubecvac
[2] M. Vrbová,J. Šulc, "Interakce rezonančního záření s látkou", skriptum FJFI ČVUT Praha, 2006

Doporučená literatura:
[3] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, "Základy fotoniky". Matfyzpress, Praha 1994
[4] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie "Lasery a moderní optika", Prometheus, Praha 1994

Předmět:Laserová technika 212LT2prof. Ing. Jelínková Helena DrSc. / prof. Ing. Kubeček Václav DrSc. / Ing. Šulc Jan Ph.D.-2+0 Z,ZK-2
Anotace:Laserový oscilátor, rychlostní rovice; laserový zesilovač; Q-spínání; synchronizace módů

Osnova:Laserový oscilátor, impulsní a ustálený režim; základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic. Laserový zesilovač, příčiny distorze zesilovaného signálu. Režim Q-spínání; typy Q-spínačů, modifikace a řešení rychlostních rovnic pro režim Q-spínání. Režim synchronizace módů (mode-locking (ML)), typy spínačů. Příklady Q-spínaných a ML laserů.
Osnova cvičení:Laserový oscilátor, impulsní a ustálený režim; základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic. Laserový zesilovač, příčiny distorze zesilovaného signálu. Režim Q-spínání; typy Q-spínačů, modifikace a řešení rychlostních rovnic pro režim Q-spínání. Režim synchronizace módů (mode-locking (ML)), typy spínačů. Příklady Q-spínaných a ML laserů.

Cíle:Znalosti:
Laserový oscilátor, základní řešení dynamiky laseru pomocí rychlostních rovnic; laserový zesilovač; režim Q-spínání; režim synchronizace módů.

Schopnosti:
Výpočet základních výstupních charakteristik laserového oscilátoru, určení vhodného Q-spínače, konstrukce Q-spínaného laseru, konstrukce laseru pracujícího v režimu synchronizace módů.

Požadavky:Úvod do laserové techniky, Laserová technika 1

Rozsah práce:Zpracování referátu na téma "Speciální spínače, příklady zesilovačů" (výběr z možných návrhů); 3-5 stran textu.
Předesení referátu (presentace - 3-5 min; forma - power point, Latex, pdf)

Kličová slova:Laserový oscilátor, rychlostní rovnice, tříhladinový systém, čtyřhladinový systém, laserový zesilovač, Q-spínání; synchronizace módů.

Literatura:Povinná:
[1] H.Jelínková, Laserová technika 2, texty přednášek, Praha, ČVUT-FJFI, 2010

Doporučená:
[1] W.Koechner, Solid-State Laser Engineering, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1999


Základní praktikum z laserové techniky12ZPLT Blažej, Gavrilov, Kubeček - - 0+4 kz - 6
Předmět:Základní praktikum z laserové techniky12ZPLTIng. Blažej Josef Ph.D. / Ing. Gavrilov Petr CSc. / prof. Ing. Kubeček Václav DrSc.-0+4 KZ-6
Anotace:Lasery, pevnolátkový Nd:YAG laser, laserový krystal, laserová vybojka, laserová dutina, laserový rezonátor, režim volné generace, Q-spínaní, laserový zesilovač, generace druhé harmonické, doutnavý výboj He-Ne laseru, laserová dioda, diodou čerpaný Nd:YAG laser, značkování CO2 laserem, vlastnosti materiálů používaných v laserech, nelineární transmise optických materiálů, příčný profil laserového svazku, akustooptické modulátory.
Osnova:1. Bezpečnost při práci s lasery
2. Nastavení resonátoru a režim volné generace v pevnolátkovém Nd:YAG
laseru. Pevnolátkovy Nd:YAG laser v rezimu Q-spínání.
3. Laserový zesilovač. Generace druhé harmonické.
4. Absorpční spektrum Nd:YAG krystalu ve vlnovém rozsahu emisního spektra budicí laserové diody. Meření charakteristik laserové diody. Meření výstupních charakteristik Nd:YAG laseru buzeného laserovou diodou.
5. Diagnostika příčného profilu svazku.
6. Vlastnosti doutnavého výboje plynového (He-Ne) laseru.
7. Meření parametrů TEA CO2 laseru. Značkování TEA CO2 laserem.
8. Meření spektrálních charakteristik optických komponentů.
9. Meření nelineární transmise saturovatelných absorbérů.
10. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.
Osnova cvičení:1. Bezpečnost při práci s lasery
2. Nastavení resonátoru a režim volné generace v pevnolátkovém Nd:YAG
laseru. Pevnolátkovy Nd:YAG laser v rezimu Q-spínání.
3. Laserový zesilovač. Generace druhé harmonické.
4. Absorpční spektrum Nd:YAG krystalu ve vlnovém rozsahu emisního spektra budicí laserové diody. Meření charakteristik laserové diody. Meření výstupních charakteristik Nd:YAG laseru buzeného laserovou diodou.
5. Diagnostika příčného profilu svazku.
6. Vlastnosti doutnavého výboje plynového (He-Ne) laseru.
7. Meření parametrů TEA CO2 laseru. Značkování TEA CO2 laserem.
8. Meření spektrálních charakteristik optických komponentů.
9. Meření nelineární transmise saturovatelných absorbérů.
10. Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou.
Cíle:Znalosti:
Praktický pohled na laserovou fyziku.

Schopnosti:
Práce s rezonátorem, diagnostika základních parametrů laseru, diagnostika svazku.
Požadavky:12ULT nebo 12ULAT
Rozsah práce:Dle počtu zapsaných studenti pracují samostatně nebo v co nejmenších skupinách. Každá skupina vypracuje do příští hodiny protokol z měření podle zadání. Od známkování každého protokolu, domácí přípravy a aktivity na hodinách se odvíjí výsledná známka.
Kličová slova:Laser, čerpání, rezonátor, svazek.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gavrilov,P. - Paulička,I., Praktikum z kvantové elektroniky, Praha, CVUT, 1994, ISBN 80-01-01130-5
[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/12plt/index.html

Doporučená literatura:
[3] Vrbová M. a kol., Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie), Praha, Prometheus, 1994, ISBN 80-85849-56-9

Studijní pomůcky:
Laboratoř laserového praktika, Trojanova

Základy elektrodynamiky12ZELD Kálal 2+0 z,zk - - 2 -
Předmět:Základy elektrodynamiky12ZELDdoc. Ing. Kálal Milan CSc.2+0 Z,ZK-2-
Anotace:Předmět začíná rekapitulací odvození Maxwell-Lorentzových mikroskopických rovnic následovaný přechodem k rovnicím makroskopickým. S využitím speciální teorie relativity jsou nalezeny transformační vztahy pro vektory polí mezi dvěma různými inerciálními soustavami a z toho vyplývající invarianty. Je odvozena vlnová rovnice a Helmholtzova rovnice. Pomocí rozvoje do rovinných monochromatických vln jsou studovány metody řešení těchto rovnic v homogenních prostředích, jejichž charakteristiky se postupně stávají složitějšími: izotropní bezeztrátová, s absorbcí, disperzní a anizotropní. Závěrem je představeno řešení v prostředích slabě nehomogenních metodou eikonálu. Jednotlivé kapitoly jsou ilustrovány konkrétními příklady.
Osnova:1.Maxwell-Lorentzova mikroskopická teorie - rekapitulace
2.Maxwellova makroskopická teorie, materiálové vztahy
3.Speciální teorie relativity aplikovaná na teorii elektromagnetického pole
4.Koncept rovinných elektromagnetických vln (REV)
5.Šíření REV v homogenních izotropních prostředích
(vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice)
6.Poyntingův vektor, tok energie a zákony zachování
7.Polarizace REV (Stockesovy parametry a koherenční matice)
8.Šíření REV v disperzních prostředích - disperzní vztah
9.Šíření REV v anizotropních prostředích - obecný přehled metod řešení
10.Šíření REV v anizotropních prostředích
(jednoosé krystaly; plasma a ferity v magnetickém poli)
11.Šíření elektromagnetických vln ve slabě nehomogenních prostředích
12.Rovnice eikonálu, rovnice přenosu amplitudy a paprsková rovnice
Osnova cvičení:Cvičení jsou využívána dle potřeby k ilustraci získaných teoretických znalostí formou řešení konkrétních příkladů.
Cíle:Znalosti:
Získání znalostí potřebných pro studium šíření elekromagnetických vln v základních typech prostředí.

Schopnosti:
Zvládnutí metod řešení Maxwellových rovnic pro šíření elektromagnetických vln v lineárních prostředích.
Požadavky:Elektřina a magnetismus (povinné)
Vlnění, optika a atomová fyzika (doporučeno)
Rozsah práce:Zápočtový test
Kličová slova:Mikroskopická Maxwell-Lorentzova teorie. Makroskopická Maxwellova teorie. Speciální teorie relativity. Invarianty. Rovinné vlny. Tok energie a zákon zachování. Polarizace elektromagnetických vln. Šíření vln v disperzním prostředí. Elektromagnetické vlny v anizotropním prostředí. Disperzní vztah. Elektromagnetické vlny v nehomogenních prostředích. Rovnice eikonálu, přenosu a paprsku.
Literatura:Povinná literatura:

[1] M. Kálal: Základy elektrodynamiky (elektronické skriptum),
FJFI ČVUT v Praze, 2018

Doporučená literatura:

[2] G. Lončar: Elektrodynamika I, Skriptum, FJFI ČVUT v Praze, 1987
[3] J.A. Stratton: Teorie Elektromagnetického pole, TKI - SNTL, Praha 1961
[4] I. Štoll: Elektřina a magnetismus, Skriptum, FJFI ČVUT v Praze, 1994
[5] B. Kvasil: Vybrané kapitoly z radioelektroniky, Academia Praha, 1969
[6] J.D. Jackson: Classical Electrodynamics, J. Wiley, New York, 1975

Základy optiky12ZAOP Kálal, Kwiecien 2+0 z,zk - - 2 -
Předmět:Základy optiky12ZAOPdoc. Dr. Ing. Richter Ivan2+0 Z,ZK-2-
Anotace:Přednáška probírá základy optiky - elektromagnetickou teorii, lineární fyzikální optiku a materiálové vlivy, základy nelineárních pohledů a náhled na optiku geometrickou. Cílem prednášky je získat pro bc. studium široké byť povrchnější a nehluboké informace o optice, které dávají možnost se lépe orientovat v tématu s ohledem na profesní charakter bakalářské práce. (Témata jsou posléze hlouběji rozvedena v mgr. studiu.) Prednáška vychází z elektrodynamické představy šíření rovinných optických vln ve vakuu (včetně polarizace), posléze v materiálovém prostředí. Vysvětluje základ lineární a nelineární odezvy v materiálovém prostředí a dispersní vlastnosti. Informuje o důsledcích v prostředí anizotropním a ujasňuje procesy okrajové podmínky na rozhraní. Zmiňuje se o důsledcích statistiky na interferenční procesy a vysvětluje elementy dvouvlnové interference a jejich aplikace v interferometrech. Na základě Fresnelova difrakčního integrálu ukazuje v grafické podobě difrakční procesy, vcetně základu difrakce na mřížkách. Na difrakčním principu ujasňuje otázku funkce holografie. Řeší podmínky přechodu na geometrické přiblížení. Všímá si dále základů zobrazení geometrického přístupu a "náhradního schématu" zobrazovacího systému (paraxiálního), a zmiňuje se o optických vadách. Nastiňuje základy přístrojové optiky.
Osnova:1.Vlnová rovnice jako důsledek Maxwellovych rovnic a základy šíření rovinné optické vlny ve vakuu; základní typy vln, včetně paraxiálních vln (příklady: parabolická vlna, gaussovský svazek). Admitance vakua, energie vlny ve vakuu.
2.Šíření optické vlny v izotropním prostředí, vektor polarizace; admitance prostředí, důsledek prostředí: absorpce a disperze homogenního prostředí, nelineární vlastnosti.
3.Procesy na rozhraní dvou homogenních prostředí; Brewsterův úhel a úhel totálního odrazu.
4.Polarizace, popis a polarizační prvky anizotropního prostředí.
5.Polychromatická vlna, interferenční zákon, základy statistiky a koherence druhého řádu, meřitelnost statistických vlastností interferencí.
6.Interference světla - dvouvlnová, optické interferometry.
7.Fresnelův integrál a difrakce v blízké a vzdálené zóně, grafická podoba.
8.Hologram jako obecný difrakční element, jeho zhotovení, aplikace holografie.
9.Rovnice eikonálu a základní postuláty geometrické optiky.
10.Základní vlastnosti ideálního zobrazení a zobrazení paraxiálními svazky, optická mohutnost lámavé plochy a systému, optická mohutnost dvou prvků.
11.Optické aberace reálných systémů.
12.Základní optické přístroje - lupa, okulár, mikroskop, teleskop.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti a přehled v oblasti optiky, jak geometrické, tak i fyzikální vlnové.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, praktická aplikace a porozumění základním optickým principům.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Vlnová rovnice, optická vlna, izotropní prostředí, anizotropní prostředí, vektor polarizace, absorpce, disperze, polarizace, polychromatická vlna, interferencní zákon, optická koherence, interference světla, difrakce v blízké a vzdálené zóně, hologram, geometrická optika, ideální zobrazení, optické aberace, optické přístroje.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Elektonické texty na webu: http://optics.fjfi.cvut.cz

Doporučená literatura:
[2] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics. J.Wiley, New York 1991; český překlad Základy fotoniky, Matfyzpress Praha 1995.
[3] Hecht E., Zajac A.: Optics. Addison Wesley, London 1974.
[4] Havelka B.: Geometrická optika I.,II. CSAV, Praha 1955.
[5] Schroder G.: Technická optika, SNTL, Praha 1981

Mikroprocesory 1, 212MPR12 Čech 4+0 zk 2+0 zk 4 2
Předmět:Mikroprocesory 112MPR1doc. Ing. Čech Miroslav CSc.4+0 ZK-4-
Anotace:Mikroprocesory a mikropočítače, Typy mikroprocesorů, typy pamětí, CPU, paměť, vstup a výstup. Kód a data. Adresovací módy. Zásobníková paměť, volání podprogramů. Řízení periferií - programové řízení, přerušení. Mikroprocesor Microchip PIC16F877A. Instrukční kódy. Asembler a Makroasebler, Programovací jazyky. RISC procesory - principy
Osnova:1.Základy číslicové elektroniky
2.Typy pamětí, dekodéry, multipexory
3.Reprezentace čísel a znaků v počítači
4.Principy činnosti počítače
5.Přerušení, řízení periferií
6.Procesor Microchip PIC16F877A, periferie
7.Instrukční soubor PIC16F877A
8.Programování v asembleru I.
9.Programování v asembleru II
10.Programování V/V zařízení
11.Procesory RISC
12.Zřetězení v procesorech RISC
13.Datový a skokový konflikt
14.Příklady procesorů RISC
Osnova cvičení:Není
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce mikroprocesorů.

Schopnosti:
Cílem předmětu je schopnost aplikovat mikropočítač (hardware i software).
Požadavky:Základní znalosti digitální elektroniky.
Rozsah práce:Není
Kličová slova:mikroprocesor, paměť, přerušení, zřetězení, skokový a datový konflikt
Literatura:Povinná literatura:
[1] V.Jirovský: Principy počítačů, Matfyz Press, Praha 2000
[2]J.Blatný, K.Kristoufek, Z.Pokorný, J.Kolenička: Číslicové počítače, SNTL, Praha 1982
[3]J.Pinker: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2004
[4]J.Strelec, M.Liška: Architektury procesorů RISC, Grada, Praha 1992
[5]M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL Pentium a spol., Grada, Praha, 1994
[6]H. Häberle: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa-Sobotáles cz., Praha 2003
[7]J.Pinker,M.Poupa:Číslicové systémy a jazyk VHDL, Ben, Praha 2006
[8]Firemní literatura Microchip
[9]Firemní literatura Intel

Doporučená literatura:
[1] A.Patterson, J.L.Hennessy: Computer Organization and Design: the hardware/software interface, Burlington 2009

Předmět:Mikroprocesory 212MPR2doc. Ing. Čech Miroslav CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Architektura IA-32. Typy dat a adresování. Segmentace paměti a stránkování. Reálný a chráněný režim. Instrukční soubor, asembler.
Osnova:1.Procesor I8086, typy dat
2.Adresovací módy, vnitřní registry
3.Segmentace paměti, instrukční soubor
4.Asembler I.
5.Asembler II.
6.Architektura IA-32, vnitřní registry.
7.Reálný a chráněný mód, ochrana paměti.
8.Stránkování, Virtuální mód 8086
9.Přepínání programů, vyrovnávací paměti
10.Procesor Pentium, implementovaná RISC architektura
11.Rošíření instrukcí MMX, SSEx
12.Procesory Intel 64 bitové rozšíření a technologie
Osnova cvičení:Není
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce mikroprocesorů.

Schopnosti:
Cílem předmětu je schopnost aplikovat mikropočítač (hardware i software).
Požadavky:Základní znalosti digitální elektroniky.
Rozsah práce:Není
Kličová slova:virtuální paměť, stránkování, virtuální 8086, přepínání procesů, rozšíření instrukcí
Literatura:Povinná literatura:
[1] V.Jirovský: Principy počítačů, Matfyz Press, Praha 2000
[2]J.Blatný, K.Kristoufek, Z.Pokorný, J.Kolenička: Číslicové počítače, SNTL, Praha 1982
[3]J.Pinker: Mikroprocesory a mikropočítače, Ben, Praha 2004
[4]J.Strelec, M.Liška: Architektury procesorů RISC, Grada, Praha 1992
[5]M.Brandejs: Mikroprocesory INTEL Pentium a spol., Grada, Praha, 1994
[6]H. Häberle: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa-Sobotáles cz., Praha 2003
[7]J.Pinker,M.Poupa:Číslicové systémy a jazyk VHDL, Ben, Praha 2006
[8]Firemní literatura Microchip
[9]Firemní literatura Intel

Doporučená literatura:
[1] A.Patterson, J.L.Hennessy: Computer Organization and Design: the hardware/software interface, Burlington 2009

Mikroprocesorové praktikum 1, 212MPP12 Vyhlídal 0+3 kz 0+3 kz 4 4
Předmět:Mikroprocesorové praktikum 112MPP1Ing. Vyhlídal David Ph.D.0+3 KZ-4-
Anotace:Práce s vývojovou deskou na bázi mikrokontroléru PIC16F873A a PIC16F877A. Seznámení s vývojovým prostředím pro tvorbu, simulaci a kompilaci programů MPLAB X IDE. Práce s programátorem PRESTO, programem ASIX UP a hardwarovým debuggerem a programátorem PICkit3. Programování v asembleru a jazyce C pro mikrokontroléry. Práce s periferiemi mikrokontroléru.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Jednočipový mikrokontrolér PIC16F87x, vývojová deska na bázi mikrokontroléru PIC16F873A
2. Mikrokontrolér PIC16F877A na vývojové desce PVK40 - Paralelní porty
3. Práce s přerušením, modul časovače
4. Modul A/D převodníku
5. Úvod do programování pro mikrokontroléry v jazyce C
Cíle:Znalosti:
Prohloubit pochopení činnosti počítačů na nejnižší úrovni. Umět používat periferie.

Schopnosti:
Umět navrhout a realizovat jednoduché zařízení s jednočipovým mikropočítačem.

Požadavky:Absolvované základní elektronické praktikum 12EPR12 nebo 12EP12.
Souběžné studium předmětu Mikroprocesory 12MPR12.

Rozsah práce:Po splnění každé úlohy student vypracuje protokol.
Kličová slova:mikrokontrolér, assembler, periferie, přerušení, časovač, A/D převodník, C pro mikrokontroléry
Literatura:Povinná literatura:
[1] Peroutka: Mikrokontroléry PIC16F87X, BEN Praha 2005 (knihovna FJFI)

Doporučená literatura:
[2] http://www.microchip.com/
[3] J. Hrbáček: Komunikace mikrokontroléru s okolím 1, BEN Praha 2002

Studijní pomůcky:
Učebna mikroprocesorového praktika

Předmět:Mikroprocesorové praktikum 212MPP2Ing. Vyhlídal David Ph.D.-0+3 KZ-4
Anotace:Práce s dalšími periferiemi mikrokontroléru PIC16F877A na vývojové desce PVK40: PWM modul (Capture / Compare), paralelní komunikační rozhraní - ovládání znakového LCD displeje, sériové komunikační rozhraní USART, sériové komunikační rozhraní I2C/SPI, jednočipový mikrokontrolér PIC18F45K20. Programování probíhá v jazyce C.

Osnova:
Osnova cvičení:1. PWM modul (Capture / Compare)
2. Paralelní komunikační rozhraní - ovládání znakového LCD displeje
3. Sériové komunikační rozhraní USART
4. Sériové komunikační rozhraní I2C/SPI
5. Jednočipový mikrokontrolér PIC18F45K20
Cíle:Znalosti:
Prohloubit pochopení činnosti počítačů na nejnižší úrovni. Umět používat periferie.

Schopnosti:
Umět navrhout a realizovat jednoduché zařízení s jednočipovým mikropočítačem.
Požadavky:Absolvované základní elektronické praktikum 12EPR12 nebo 12EP12.
Souběžné studium předmětu Mikroprocesory 12MPR2.
Dokončení úloh z 12MPP1.
Rozsah práce:Po splnění každé úlohy student vypracuje protokol.
Kličová slova:pulzně šířková modulace, paralelní rozhraní, sériové rozhraní, sběrnice RS232, sběrnice I2C, sběrnice SPI,
Literatura:Povinná literatuta:
[1] Peroutka: Mikrokontroléry PIC16F87X, BEN Praha 2005

Doporučená literatura:
[2] http://www.microchip.com/
[3] J. Hrbáček: Komunikace mikrokontroléru s okolím 1, BEN Praha 2002

Studijní pomůcky:
Učebna mikroprocesorového praktika

Ročníková práce 1, 212ROPR12 Kubeček, Procházka 0+3 z 0+5 z 4 8
Předmět:Ročníková práce 112ROPR1prof. Ing. Kubeček Václav DrSc. / prof. Ing. Procházka Ivan DrSc.0+3 Z-4-
Anotace:Samostatná práce na řešení problému, v zimním semestru má charakter reserše, v letním semestru je doplněna o vlastní přínos k řešení úlohy. Zásady samostatné práce na řešení problému, veřejná prezentace postupu řešení, prezentace v cizím jazyce, vypracování protokolu, práce s literaturou, odkazy a citace.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce. Zásady samostatné práce na řešení problému.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu, veřejná prezentace postupu řešení, prezentace v cizím jazyce, práce s literaturou.
Požadavky:žádné
Rozsah práce:Prezentace na seminářích, zavěrečná pisemná práce.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Ročníková práce 212ROPR2prof. Ing. Kubeček Václav DrSc. / prof. Ing. Procházka Ivan DrSc.-0+5 Z-8
Anotace:Samostatná práce na resení problému, v zimním semestru má charakter reserse, v letním semestru je doplnena o vlastní prínos k resení úlohy. Zásady samostatné práce na resení problému, verejná prezentace postupu resení, prezentace v cizím jazyce, vypracování protokolu, práce s literaturou, odkazy a citace.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce. Zásady samostatné práce na řešení problému.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu, veřejná prezentace postupu řešení, prezentace v cizím jazyce, práce s literaturou.
Požadavky:nejsou
Rozsah práce:Prezentace na seminářích, zavěrečná pisemná práce.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04.. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Programování v C++ 1, 218PRC12 Virius 4 z 4 kz 4 4
Předmět:Programování v C++ 118PRC1doc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:V tomto kurzu se student seznámí především s jazykem C a s neobjektovými vlastnostmi jazyka C++.
Osnova:1. Úvodní příklady
2. Překlad, projekt
3. Základní konstrukce
4. Skalární datové typy v C a v C++
5. Výrazy
6. Příkazy
7. Ukazatele, pole a adresová aritmetika
8. Struktury a unie
9. Funkce
10. Preprocesor
11. Standardní knihovna jazyka C
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C podle standardu ISO 9899:1990 a ISO 9899:1999 a některé rysy jazyka C++.

Schopnosti:
Použití jazyka C k řešení běžných programátorských úloh.
Požadavky:Základní programátorské dovednosti (získané v kurzu Základy programování).
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Programovací jazyk C, překlad, základní datový typ, lexikální konvence, pole, ukazatel, adresová aritmetika, struktura, unie, příkaz, preprocesor, makro, knihovna jazyka C, správa paměti.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Předmět:Programování v C++ 218PRC2doc. Ing. Virius Miroslav CSc.-2+2 KZ-4
Anotace:Tento kurs pokrývá objektové programování a další pokročilé konstrukce v C++ a standardní knihovnu tohoto jazyka.
Osnova:1. Objektové typy v C++
1.1 Deklarace objektového typu bez předků.
1.2 Datové složky a metody. Konstruktory.
1.3 Kopírovací konstruktor. Destruktor.
1.4 Vnořená třída.
1.5 Dědění, virtuální metody.
1.6 Konflikty jmen.
1.7 Virtuální dědění.
1.8 Unie jako objektové typy.
1.9 Třídní ukazatele.
2. Přetěžování operátorů
2.1 Přetěžování běžných operátorů.
2.2 Operátory přetěžovatelné jen jako metody.
2.3 Operátory new a delete.
3. Šablony
3.1 Deklarace, parametry.
3.2 Šablony objektových typů.
3.3 Šablony volných funkcí.
3.4 Šablonové metaprogramování.
4. Výjimky.
5. Dynamická identifikace typů.
6. Prostory jmen.
7. Vstupy a výstupy pomocí objektových datových proudů.
8. STL: kontejnery, národní prostředí.
Osnova cvičení:Osnova cvičení se shoduje s osnovou přednášky.
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++ podle standardu ISO 14882:2003 (včetně připravované nové verze standardu).

Schopnosti:
Použití pokročilých konstrukcí tohoto jazyka pro řešení běžných programovacích úloh.
Požadavky:Programování v C++ 1.
Rozsah práce:Individuální práce studenta obsahuje implementaci a vyzkoušení vlastního programu v C++. Ověření vychází z prezentace tohoto programu při získávání zápočtu.
Kličová slova:Třída, struktura, unie, konstruktor, destruktor, metoda, datová složka, operátor, přetěžování operátorů, šablona, šablonové metaprogramování, výjimka, dynamická identifikace typů, prostor jmen, STL, dědění, virtuální dědění.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Programování v C++, 3. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04371-4.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ Programming Language. 3rd edition. Addison-Wesley 1997. ISBN 0-201-88954-4.
[3] Virius, M.: Pasti a propasti jazyka C++. Druhé vydání. Brno, Computer Press 2005. ISBN 80-251-0509-1.
[4] Eckel, B.: Myslíme v jazyku C++. Praha, Grada Publishing 2000. ISBN 80-247-9009-2. 552 stran. (První díl)
[5] Sutter, H.: Exceptional C++. Addison-Wesley 2000. ISBN 0-201-61562-2.
[6] Sutter, H.: More Exceptional C++. Addison-Wesley 2002. ISBN 0-201-70434-X.
[7] Koenig, A.: C Traps and Pitfalls. Addison-Wesley 1989. ISBN 0-201-18928-8.

Přenosy dat a rozhraní 1, 212PDR12 Blažej 2+0 z 2+0 z 2 2
Předmět:Přenosy dat a rozhraní 112PDR1Ing. Blažej Josef Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Úvod do problematiky počítačových sítí, vrstevnatých modelů a přenosu dat. Popis jednotlivých vrstev různých architektur.
Osnova:1. Úvod do počítačových sítí
2. Taxonomie počítačových sítí
3. Síťové modely a architektury RM ISO/OSI
4. Rodina protokolů TCP/IP
5. Základy datových komunikací
6. Techniky přenosu dat
7. Přístupové metody
8. Síťová vrstva a směrování
9. Transportní vrstva
10. Aplikační vrstva
11. Výpočetní model
12. Internetworking
Osnova cvičení:1. Úvod do počítačových sítí
2. Taxonomie počítačových sítí
3. Síťové modely a architektury RM ISO/OSI
4. Rodina protokolů TCP/IP
5. Základy datových komunikací
6. Techniky přenosu dat
7. Přístupové metody
8. Síťová vrstva a směrování
9. Transportní vrstva
10. Aplikační vrstva
11. Výpočetní model
12. Internetworking
Cíle:Znalosti:
Struktura a vlastnosti vrstevnatého modelu počítačových sítí.

Schopnosti:
Orientace v problematice a názvosloví počítačových sítí a datové komunikace obecně.
Požadavky:nejsou
Rozsah práce:Během semestru se píší dva menší testy, 8 otázek, jedno- až dvouvětové odpovědi. Podmínkou zápočtu je 2/3 úspěšnost v každém z nich.
Kličová slova:počítačové sítě, přenos dat, směrování
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Peterka, Počítačové sítě, přednáška [online], cited 1-12-2010, , 2010.
[2] R.Pužmanová, P. Šmrha, Propojování sítí s TCP/IP, Kopp, České Budějovice, 1999.

Doporučená literatura:
[3] P.Satrapa, IPv6, Neocortex, Praha 2002.

Studijní pomůcky:
nejsou

Předmět:Přenosy dat a rozhraní 212PDR2Ing. Blažej Josef Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Popis standardů Ethernetu a úvod do rodiny protokolů TCP/IP.
Osnova:1. Ethernet - varianty a standardy
2. Bezdrátový Ethernet IEEE 802.11
3. Architektura TCP/IP
4. IP adresy a systém DNS
5. Protokol IP a ICMP
6. IP směrování
7. Protokoly TCP a UDP
8. Aplikační protokoly v TCP/IP
Osnova cvičení:1. Ethernet - varianty a standardy
2. Bezdrátový Ethernet IEEE 802.11
3. Architektura TCP/IP
4. IP adresy a systém DNS
5. Protokol IP a ICMP
6. IP směrování
7. Protokoly TCP a UDP
8. Aplikační protokoly v TCP/IP
Cíle:Znalosti:
Standardy Ethernetu a základní protokoly rodiny TCP/IP.

Schopnosti:
Orientace v problematice a názvosloví počítačových sítí a datové komunikace obecně.
Požadavky:12PDR1
Rozsah práce:Během semestru se píší dva menší testy, 8 otázek, jedno- až dvouvětové odpovědi. Podmínkou zápočtu je 2/3 úspěšnost v každém z nich.
Kličová slova:ethernet, IP, TCP
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Peterka, Počítačové sítě, přednáška [online], cited 1-12-2010, , 2010.
[2] R.Pužmanová, P. Šmrha, Propojování sítí s TCP/IP, Kopp, České Budějovice, 1999.

Doporučená literatura:
[1] P.Satrapa, IPv6, Neocortex, Praha 2002.

Studijní pomůcky:
nejsou

Informační systémy 1, 212INS12 Novotný 2 z,zk 2 z,zk 2 2
Předmět:Informační systémy 112INS1doc. Ing. Novotný Antonín DrSc.2 Z,ZK-2-
Anotace:Informační technologie a jejich provázanost, základy architektury databází (zejména síťových), provázanost kancelářského software s Intranetem a Internetem (MS Office System), MS Windows Server 2008 - XML), technologie elektronického podpisu, základy informačního managementu, úvod do projektu řízení, ekonomické aspekty informačních a řídících systémů, e-komerce,, "vizionářské" přístupy k řešení úloh z oblasti aplikace informačních technologií a systémů.
Osnova:1.Informační technologie a jejich provázanost, základy architektury databází (zejména síťových).
2.Provázanost kancelářského software s Intranetem a Internetem.
3.Technologie elektronického podpisu.
4.Základy informačního managementu, úvod do projektu řízení, ekonomické aspekty informačních a řídících systémů, e-komerce,
5."Vizionářské" přístupy k řešení úloh z oblasti aplikace informačních technologií a systémů.
6.Informační systém ČVUT.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.
Osnova cvičení:1.Informační technologie a jejich provázanost, základy architektury databází (zejména síťových).
2.Provázanost kancelářského software s Intranetem a Internetem.
3.Technologie elektronického podpisu.
4.Základy informačního managementu, úvod do projektu řízení, ekonomické aspekty informačních a řídících systémů, e-komerce,
5."Vizionářské" přístupy k řešení úloh z oblasti aplikace informačních technologií a systémů
6.Informační systém ČVUT.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s počítačovými informačnmi systémy.

Schopnosti:
Orientace v používání počítačových informačních systémů.
Požadavky:Počítačová gramotnost
Rozsah práce:1. Vybrat si téma z problematiky informačních systémů a připravit rešerši v délce do 15 minut. Rešerže bude předvedena v řádném výukovém termínu.

2.Založit datovou schránku (pouze občané ČR) - pokud nemáte zájem, demo účet.

3.Vypracovat hlavní heslo do Wikipedie jako registrovaný autor. Při výuce ukázat, jakou odezvu heslo vyvolalo.
Kličová slova:Informace, informační systémy, information systems.

Literatura:Povinná literatura:
[1] http://cs.wikipedia.org - (informace, informatika, informační věda, informační systém, školní informační systém,
[2] http://www.wikipedia.org - (Information Science,Information Systems, Information Literacy, Information Technology, Information Management, Knowledge Management)

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Doporučená literatura:
{1] Externí odkazy na zdroje uvedené v povinné literatuře [1],[2]

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna kfe, Trojanova 13

Předmět:Informační systémy 212INS2doc. Ing. Novotný Antonín DrSc.-2 Z,ZK-2
Anotace:Pro zápis předmětu je požadováno absolvování předmětu Informační systémy 1. Detailnější rozbor vybraných partií informatiky, aktualizace poznatků rychle se rozvíjejících informačních technologií, informačních a počítačových systémů, témata dle návrhu studentů. Zaměření tohoto kursu bude částečně přizpůsobeno tématice ročníkových a závěrečných projektů studentů.
Osnova:(1) Detailnější rozbor vybraných partií informatiky.
(2)Aktualizace poznatků rychle se rozvíjejících informačních technologií, informačních a počítačových systémů.
(2)Témata dle návrhu studentů.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.

Osnova cvičení:(1)Detailnější rozbor vybraných partií informatiky.
(2)Aktualizace poznatků rychle se rozvíjejících informačních technologií, informačních a počítačových systémů.
(3)Témata dle návrhu studentů.

Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.


Cíle:Znalosti:
Seznámení s pokročilými počítačovými informačnmi systémy.

Schopnosti:
Orientace v používání pokročilých počítačových informačních systémů.
Požadavky:Informační systémy 1
Rozsah práce:Vybrat si téma z problematiky informačních systémů a připravit rešerši vybrané problematiky v délce do 15 minut. Na jednom tématu můžete pracovat v malé skupině.
Rešerže bude předvedena v řádném výukovém termínu LS2011.
Vypracovat hlavní heslo do Wikipedie jako registrovaný autor.

Kličová slova:Informace, informační systémy, information systems.
Literatura:Povinná literatura:
[1] http://cs.wikipedia.org - (informace, informatika, informační věda, informační systém, školní informační systém,
[2] http://www.wikipedia.org - (Information Science,Information Systems, Information Literacy, Information Technology, Information Management, Knowledge Management)

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Doporučená literatura:
[1] Externí odkazy na zdroje uvedené v povinné literatuře [1],[2]

Aktuální odkazy a další informace: jsou poskytovány během výuky

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna kfe, Trojanova 13

Vysokofrekvenční a impulsní technika12VFT Pavel - - 2+0 z,zk - 2
Předmět:Vysokofrekvenční a impulsní technika12VFTIng. Pavel Jaroslav-2+0 Z,ZK-2
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí techniky vysokých kmitočtů a rychlých dějů. Přednáška je zaměřena zejména na řešení Maxwellových rovnic s pomocí Hertzových vektorů, Gunnovy diody, vysokofrekvenční techniku, vlnovody, oscilátory, zesilovače, generátory implusů a mikrovlnná vedení.
Osnova:Řešení Maxwellových rovnic s pomocí Hertzových vektorů, Gunnovy diody, vysokofrekvenční technika, vlnovody, oscilátory, zesilovače, generátory implusů, mikrovlnná vedení.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí techniky vysokých kmitočtů a rychlých dějů.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí ve výše uvedených oblastech.
Požadavky:Základní znalosti elektroniky, absolvování nebo souběžné studium předmětu Základy elektroniky nebo jeho ekvivalentu a předmětu Elektronika 3.
Rozsah práce:
Kličová slova:Maxwell equation, Hertz vector,Gunn´s diode, high frequency, waveguide, oscillator, amplifier, pulse generator, microwave, stripline
Literatura:Povinná literatura:
[1] John A.Seeger, Microwave Theory, Components, and Devices, Prentice-Hall, 1986

Doporučená literatura:
[2] G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers, Prentice-Hall, 1984

Praktická elektronika 112PEL1 Pavel - - 2+0 z,zk - 2
Předmět:Praktická elektronika 112PEL1Ing. Kodet Jan Ph.D.-2+0 Z,ZK-2
Anotace:Zopakování základů elektroniky, matematických prostředků pro řešení obvodů a jejich analýzu. Měření elektrických veličin, principy, použití, vlastnosti. Elektromechanické měřicí přístroje. Měření proudu a napětí. Měření kmitočtu, fázového posunu. Analogové osciloskopy. Digitalizace, číslicové zpracování signálu, rekonstrukce signálu. Měřicí přístroje: voltmetr, ampérmetr, osciloskop, spektrální analyzátor, logický analyzátor.
Osnova:1.Zopakování základů elektroniky, matematických prostředků pro řešení obvodů a jejich analýzu.
2.Opakování - Fourierova a Laplaceova transformace.
3.Elektromechanické měřicí přístroje - magnetoelektrické, elektromagnetické, elektrodynamické, indukční, elektrostatická. Měření stejnosměrného proudu a napětí, typy zapojení. Měření střídavého proudu a napětí, typy zapojení.
4.Měření kmitočtu a fázového posunu - měřící metody, přístroje. Měření výkonu a práce stejnosměrného a jednofázového střídavého proudu - měřící metody, přístroje. Měření výkonu a práce trojfázového střídavého proudu - měřící metody, přístroje.
5.Měření odporu stejnosměrným proudem - měřící metody, přístroje. Měření impedancí - měřící metody a přístroje, teorie obecného můstku.
6.Magnetická měření - měřící metody, přístroje. Analogové osciloskopy, zapisovače, spektrální analyzátor.
7.Digitalizace, číslicové zpracování a rekonstrukce měřeného signálu. Digitální elektronické měřicí přístroje - číslicové multimetry, RLC metr, osciloskopy a logické analyzátory.
8.Analogové měřící převodníky - operační zesilovač, měřící zesilovače, měřící usměrňovač - princip.
9.Diskuze, konzultace
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalost měřicích metod v elektronice.

Schopnosti:
Orientace v měřicí technice, schopnost řešení úloh elektronice.
Požadavky:Základy elektroniky
Rozsah práce:
Kličová slova:Elektronika, měření v elektronice
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Haasz, M. Sedláček, Elektronická měření, Přístroje a metody, ČVUT skripta

Doporučená literatura:
[2] O. Kovář, Elektronika, sbírka příkladů, BEN

Zpracování dat pro publikování12ZDP Novotný 2 z - - 2 -
Předmět:Zpracování dat pro publikování12ZDPdoc. Ing. Novotný Antonín DrSc.2 Z-2-
Anotace:Základní principy typografie, specifika počítačové typografie, kódování textu, OCR (optické snímání a rozpoznávání textu), DTP (Desk Top Publishing) programy, základy programovacích jazyků (TeX, LaTeX, HTML, XML,...), specifika publikování v prostředí WWW, nové možnosti MS Office System, cloud computing ,přehled grafických formátů, formátování výstupních souborů (PDF, PS, DOC, DOCX, PPS,PPSX, RFT,XLS, XLSX), multimediální prezentace, multimediální formáty. Zákon o právu autorském. Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.
Osnova:1. Základy počítačové typografie
2. Microsoft Office 2010, native formáty, vzájemná kompatibilita, web Office.
3. Portable Document Format (PDF) - verze, možnosti, aplikovatelnost.
4. PostScript (PS)
5. Běžné grafické formáty - pohled uživatele
6. TeX, LaTeX, - základy
7. "Cloud Computing" - alikace a omezení
8. Autorský zákon - uživatelský pohled
9. Datové schránky. Elektronický podpis, datové razítko.Pojmy, právní normy, zavádění,
10. Multimediální dokumenty.
Výuka probíhá jako kombinace přednášky, cvičení a semináře.
Osnova cvičení:1. Základy počítačové typografie
2. Microsoft Office 2010, native formáty, vzájemná kompatibilita, web Office.
3. Portable Document Format (PDF) - verze, možnosti, aplikovatelnost.
4. PostScript (PS)
5. Běžné grafické formáty - pohled uživatele
6. TeX, LaTeX, - základy
7. "Cloud Computing" - alikace a omezení
8. Autorský zákon - uživatelský pohled
9. Datové schránky. Elektronický podpis, datové razítko.Pojmy, právní normy, zavádění,
10. Multimediální dokumenty.
Cíle:Znalosti:
Seznámit studenty s problematikou publikování pomocí výpočetní techniky, jeho možnostmi a omezeními.

Schopnosti:
Tvorba dokumentů a prezentací v různých formátech. Konverze dokumentů. Používat technologii "cloud Computing"
Požadavky:Základy počítačové gramotnosti.
Rozsah práce:*Referát v průběhu výuky ZDP na vybrané téma , které má souvislost s předmětem ZDP v délce do 15 minut . Předpokládám slide show.
*Veřejné publikované www stránky osobní nebo vytvořené jako www správce.
Kličová slova:Data, publikovani, data processing, multimedia, desk top publishing, textový procesor.
Literatura:Povinná literatura:
[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Typografie - externí odkazy na zdroje v češtině.
[2] http://office.microsoft.com/cs-cz/training/ on-line kurzy
[3] http://acrobatusers.com/learning_center/tutorials
[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/TeX - externí odkazy na zdroje v češtině.

Doporučená literatura:
[1] http://ocw.mit.edu/courses/writing-and-humanistic-studies/21w-732-5-introduction-to-technical-communication-explorations-in-scientific-and-technical-writing-fall-2006/index.htm

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna PClab a Unix na kfe Trojanova 13.

Aktuální odkazy a další informace - během výuky.

Tělesná výchova 1, 200TV12 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 100TV1----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 200TV2----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: