Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumLaserová a přístrojová technika
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Aplikace laserů12APL Jančárek, Jelínková 2+0 z,zk - - 2 -
Předmět:Aplikace laserů12APLIng. Jančárek Alexandr CSc. / prof. Ing. Jelínková Helena DrSc.2+0 Z,ZK-2-
Anotace:Aplikace laserů v průmyslových technologiích, medicíně, dálkové detekci, energetice,telekomunikacích, vojenství, zábavě a ostatních oborech.
Osnova:1.Aplikace laserů v medicíně: interakce záření s tkání;
2.aplikace v oftalmologii a imunomodulace; 3.chirurgie, kardiochirurgie, urologie, 4.dermatologie, PDT
5.Aplikace laserů v technologii: šíření tepla;
6.řezání;
7.svařování
8.litografie, značkování;
9.vrtání, opracování povrchů;
10.kriteria nasazení laserů v průmyslu
11.nové aplikací
12.test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy laserové techniky, možnosti uplatnění laserů, klasifikace.

Schopnosti:
Aplikace primárních a sekundárních faktorů pro rozhodntí o výběru laseru pro danou aplikaci, definování výstupních parametrů laserového systému pro určenou aplikaci.
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kurzu laserové fyziky nebo techniky
Rozsah práce:Zpracování referátu na téma "Nové aplikace laserů" (výběr z možných návrhů); 3-5 stran textu.
Přednesení referátu (prezentace - 3-5 min; forma - Power point, Latex, pdf)

Kličová slova:Laser, aplikace laserů, aplikace laserů v medicíně, aplikace laserů v průmyslu, aplikace laserů v telekomunikacích, aplikace laserů v energetice, termonukleární plazma, aplikace laserů v mikroelektronice, aplikace laserů ve vojenství, aplikace laserů v zábavním průmyslu.
Literatura:Povinná literatura:
[1]A.Jančárek, Lasery v technologiích, přednášky v elektronické podobě, Praha, ČVUT-FJFI, 2010
[2]H.Jelínková, Lasery v medicině, přednášky v elektronické podobě, Praha, ČVUT-FJFI, 2010

Doporučená literatura:
[1]Steen, W.M., Mazumder, J. Laser
Material Processing,4th ed., 2010, ISBN: 978-1-84996-061-8Optoelektronika12OPEL Čtyroký - - 2 z,zk - 2
Předmět:Optoelektronika12OPELprof. Ing. Čtyroký Jiří DrSc.-2 Z,ZK-2
Anotace:Fyzika a technologie optických vláknových a planárních vlnovodů, vláknových zesilovačů a laserů. Fotonická integrace. Fotonické krystaly a plazmonika. Aplikace v optických komunikacích a senzorech.
Osnova:1. Šíření optického záření v planárních a vláknových vlnovodech, základní vlastnosti vlnovodů.
2. Příprava planárních a vláknových vlnovodů. Exkurze do Laboratoře optických vláken ÚFE AV ČR.
3. Přenosové vlastnosti optických vláken; sdělovací systémy s časovým a vlnovým (spektrálním) multiplexováním.
4. Zesilování optického záření ve vlnovodech dopovaných ionty Er a Yb; vlnovodné zesilovače a lasery. Stimulovaný Ramanův rozptyl, ramanovské zesilovače a lasery. Exkurze do laboratoře vláknové optiky ÚFE AV ČR.
5. Integrovaná fotonika. Křemíková fotonika, fotonické krystaly, plazmonika.
6. Základy optických senzorů. Vláknové optické senzory s braggovskými mřížkami a mřížkami s dlouhou periodou. Vláknový gyroskop.
7. Interferometrické senzory. Senzory s povrchovými plazmony. Exkurze do laboratoře optických senzorů ÚFE AV ČR.
Osnova cvičení:Exkurze do laboratorí: Laboratore optickych vláken UFE. Laborator vláknové optiky UFE. Laborator MOVPE a MBE, FZU. Laborator optickych senzoru UFE.
Cíle:Znalosti:
základní znalosti základů teorie, technologií přípravy a nejdůležitějších aplikací planárních a vláknových vlnovodů a vlnovodných součástek v optických komunikacích a senzorech.

Schopnosti:
orientace v dané problematice, ve vazbě na další studium.
Požadavky:Fyzikální optika 1
Rozsah práce:
Kličová slova:Vláknové optické vlnovody, vláknové optické zesilovače, integrovaná fotonika, optické sdělování, optické senzory, nanofotonika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kopie prezentací z přednášek: www.ufe.cz/~ctyroky/fjfi/opel
[2] B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, 1991.

Doporučená literatura:
[3] P. C. Becker, N. A. Olsson, J. R. Simpson, Erbium-Doped Fibre Amplifiers: Fundamentals and Technology, Academic Press, 1999.
[4] S. Sudo, Optical Fibre Amplifiers, Artech House, 1997.
[5] E. J. Murphy, Integrated Optical Circuits and Components: Design and Applications, Marcel Dekker Inc., 1999.
[6] J. D. Joannopoulos, R. D. Meade, J. N. Winn, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light. Princeton University Press, Princeton, 1995.
[7] G. T. Reed and A. P. Knights, Silicon Photonics, an introduction. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 2004.
[8] L. Pavesi and D. J. Lockwood, Silicon Photonics. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 2004.

Optické komunikace12OPK Kuchar 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Optické komunikace12OPKIng. Kuchar Anton CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Základy dálkového přenosu signálů vláknovými světlovody v sítích elektronických komunikacích. Polovodičové zdroje a detektory infračerveného (IČ) záření pro optické komunikace. Přenosové vlastnosti vláknových světlovodů. Jednokanálové optické spoje. Metody multiplexování signálů. Vícekanálové světlovodné spoje. Koherentní světlovodné spoje. Optické přepojování signálů. Světlovodné sítě. Služby sítí elektronických komunikací. Trendy rozvoje systémů pro přenos informace využívajících světlovody.
Osnova:1. Klasifikace optických přenosových systémů. Základní uspořádání optického spoje. Závislost dosahu světlovodného spoje na signálových vlastnostech jeho komponentů
2. Jednokanálový světlovodný spoj. Disperzní vlastnosti a šířka pásma světlovodů. Signálové vlastnosti polovodičových zdrojů a detektorů IČ záření. Kombinovaný vliv disperze světlovodu a dynamických spektrálních vlastností zdrojů IČ záření na dosah světlovodného spoje
3. Vícekanálové světlovodné spoje. Klasifikace metod sdružování signálů přenášených světlovodem. Sdružování kanálů v časové oblasti (TDM), v oblasti elektrických (EFDM) a optických (WDM, OFDM) kmitočtů. Kódové multiplexování (CDM).
4. Optické koherentní světlovodné spoje. Základní charakteristika, požadavky kladené na uzly a komponenty, dosah, využití v OFDM, aplikace
5. Optické přepojování signálů. Klasifikace a metody. Přepojování okruhů v prostoru, v čase, v kmitočtu. Přepojování paketů v prostoru, v čase, v kmitočtu
6. Služby, sítě, integrace. Lokální sítě (LAN) - základní charakteristiky, přenosová média, prvky a komponenty, topologie, metody přístupu, poskytované služby. Víceúrovňové (hierarchické) LAN, metropolitní sítě (MAN) a rozlehlé sítě (WAN). Širokopásmové digitální sítě - páteřní a přístupové. Služby.
7. Trendy rozvoje systémů pro přenos informace využívajících světlovody
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
získat základní znalosti o metodách přenosu signálů v optickém tvaru.

Schopnosti:
posoudit možnost a vhodnost nasazení optických sítí v konkrétních situacích. Seznámit se s trendy rozvoje optických sítí pro přenos informace.
Požadavky:Předpokládají se základní znalosti informačních technologií.Doporucuje se absolvovat předmet Optoelektronika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Telekomunikace, optické komunikace, optické sítě, přístupové sítě, FTTx, FTTH, FTTB, FTTN, LAN, MAN, WAN, optoelektronika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kuchar A., Khodl M.: Perspektivní optické systémy pro přenos informace. Vydáno vlastním nákladem autorů, Praha 1996. ISBN 80-902180-1-6. Viz také http://kfe.fjfi.cvut.cz/docs/vm/pos

Volitelná literatura:
[2] Kubíček Z.: Optické vláknové spoje. NADAS, 1981
[3] Šavel J.: Přenos informací na optických kmitočtech. SNTL, 1982
[4] Miller, S., Kaminov, I.P.: Optical Fiber telecommunications II. Academic Press : [s.n.], 1988.
[5] Govar, John.: Optical communications systems. London : Prentice-Hall International, 1988.
[6] Novotný K.: Optická komunikační technika. Skriptum ČVUT, Praha 1998
[7] Sborníky konferencí "Optické komunikace". Praha. Vybrané příspěvky týkající se optických přístupových sítí
[8] Sborníky konferencí "Měření a údržba sdělovacích kabelů". České Budějovice. Vybrané příspěvky týkající se optických přístupových sítí
[9] Přednášky na seminářích "Sítě FTTx v r. 2006", "Sítě FTTx v r.2007", "Sítě FTTx v r.2008", "Sítě FTTx v r.2009" a "Sítě FTTx v r.2010". www.mikrokom.cz a www.profiber.cz
[10] Girard Andre: FTTx PON Technology and Testing. Vydala EXFO Electro Optical Engineering, Quebeck, Canada, 2005. ISBN 1-55342-006-3
[11] Filka Milostav: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. Vydal doc. Ing. Milostav Filka, Brno, 2009. ISBN 97-80-84785-14-1
[12] Doleček Jaroslav: Optoelektronika a optoelektronické prvky. Vydalo nakladatelství BEN - technická literatura, Praha 2007 v edici "Moderní učebnice elektroniky č.3"

Laserové systémy12LAS Kubeček - - 2+1 z,zk - 3
Předmět:Laserové systémy12LASprof. Ing. Kubeček Václav DrSc.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery. Pikosekundové lasery. Vysokovýkonové impulsní systémy. Laserová fúze. Přeladitelné lasery. Optické parametrické generátory a ramanovské lasery. Polovodičové lasery pro buzení pevnolátkových laserů a diodově buzené pevnolátkové lasery.
Zesílená spontánní emise, třídění laserů, lasery bez zrcadel. Rentgenové lasery.
Ultrafialové lasery, vysokovýkonové kontinuální systémy. Infračervené vysokovýkonové lasery, submilimetrové lasery. Lasery s vysokým stupněm koherence.Lasery s volnými elektrony.
Osnova:1.Impulzní pevnolátkové nanosekundové lasery
2.Pikosekundové lasery I
3.Pikosekundové lasery II a femtosekudové lasery
4.Femtosekundové zesilovače - systém PULSAR FJFI
5.Přeladitelné lasery, Optické parametrické generátory a ramanovské lasery
6.Polovodičové lasery pro buzení pevnolátkových laserů a diodově buzené pevnolátkové lasery
7.Vláknové lasery a diskové lasery mikročipové lasery, (nové architektury PVL).
8.Vysokovýkonové impulsní systémy pro laserovou fúzi.
9.Zesílená spont. emise, lasery bez zrcadel- FEL, Rtg lasery : XFEL a laser plasma
10.UV lasery (Excimer, N2)
11. Infračervené lasery , CO2, (Coil, Miracle), Chemicke lasery
12.Exkurze na laserový systém PALS, AVČR
13.Exkurze do laboratoří pevnolátkových laserů na KFE FJF
Osnova cvičení:Studenti připraví a prezentují dva referáty na semináři.
Aktivně se účastní diskuse k referátům kolegů.
Cíle:Znalosti:
základních charakteristik moderních laserových systémů.

Schopnosti:
porozumět a orientovat se v problematice moderních laserových systémů a být schopen specifikovat vhodný systém pro konkrétní aplikaci.
Požadavky:12LT1,12LT2,12ZPLT
Rozsah práce:Příprava 2 referátů o konkrétních laserových systémech ke dvěma vybraným přednáškám (tématům), jako Power Point.ppt prezentaci. Pro přípravu studenti použijí učební materiál k předmětu a doplní příklady laserových systémů a informacemi z internetu. Prezentece na semináři.
Kličová slova:lasery, pevnolátkové, diodově buzené, plynové, plazmatické
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Kubeček-materiály k přednášce l2LAS, http:people.fjfi.cvut.cz/kubecvac

Doporučená literatura:
[2] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, "Základy fotoniky". Matfyzpress, Praha 1994
[3] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie "Lasery a moderní optika", Prometheus, Praha 1994

Základní praktikum z optiky12ZPOP Jančárek - - 0+4 kz - 6
Předmět:Základní praktikum z optiky12ZPOPIng. Jančárek Alexandr CSc.-0+4 KZ-6
Anotace:Praktikum rozvíjí praktické experimentální dovednosti a zkušenosti ve vybraných oblastech optiky a optoelektroniky. Je vyžadováno vypracování protokolů z měření.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Úvod, rozdělení do pracovních skupin.
2. Úloha č.1: Polarizace světelného záření.
3. Úloha č.2: Difrakce světelného záření.
4. Úloha č.3: Interferometrie a vlastnosti laserového záření.
5. Úloha č.4: Holografie.
6. Úloha č.5: Měření indexu lomu některých látek.
7. Úloha č.6: Zdroje optického záření a jejich vlastnosti.
8. Úloha č.7: Přenosové vlastnosti optických vláken.
9. Úloha č.8: Vlastnosti optických vláken a optické senzory.
10.Úloha č.9: Detekce optického záření.
Cíle:Znalosti:
Funkce a použití různých komponent v optické laboratoři, znalost optických měřících přístrojů, znalosti experimentálních aspektů měření v optice.

Schopnosti:
Experimentální dovednosti v oblasti optiky a optoelektroniky, návrh a stavba optických schemat, měření optických signálů v různých formách.
Požadavky:Je předpokládaná pouze základní znalost optiky a základní praktické dovednosti. Doporučeným předmětem jsou Základy optiky (12ZOPT).
Rozsah práce:Zpracování měření a vytvoření protokolů o měření z každé úlohy. Odevzdané protokoly jsou průběžně hodnoceny vyučujícím.
Kličová slova:Polarizace světla, difrakce světla, interferometrie, holografie, index lomu, optické vlákna, optické senzory.
Literatura:Povinná literatura:
[1] http://optics.fjfi.cvut.cz/?q=cs/ZPOP

Doporučená literatura:
[2] Fiala P., Richter I.: Fyzikální optika, skriptum FJFI ČVUT, Praha, 2005.
[3] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics, J. Wiley, New York, 1991; český překlad Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha, 1995.

Pomůcky:
Optická laboratoř

Operační systémy12OSY Čech 3+0 zk - - 3 -
Předmět:Operační systémy12OSYdoc. Ing. Čech Miroslav CSc.3+0 ZK-3-
Anotace:Jádro operačního systému. Správa paměti, procesy, víceúlohové systémy, mezi procesová komunikace, vstup a výstup, ovladače, fronty, Síťová komunikace, klient-server. Národní prostředí. Bezpečnost systému. Otevřené systémy

Osnova:1.Struktura operačního systému, základní pojmy
2.Správce paměti, algoritmy, ochrana paměti
3.Procesy, princip multitaskingu
4.Správa procesů, synchronizace procesů
5.Ovladače periferií, zablokování, bezpečnost
6.Příklady ovladačů
7.Systém souborů, přístupová práva, organizace disků
8.Síťové vybavení, implementace linkové vrstvy
9.Implementace síťové vrstvy, bezpečnost
10.Systém služeb, knihovny, sdílené knihovny
11.Národní prostředí
12.Základy OS UNIX
13.Programování v UNIXu
Osnova cvičení:Není
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce operačních systémů.

Schopnosti:
Cílem předmětu je schopnost orientovat se v operačním systému.
Požadavky:Základní znalosti programování v jazyce C.

Rozsah práce:Není
Kličová slova:operační systém, správa paměti, proces, multitasking, synchronizace, bezpečnost, ovladač
Literatura:Povinná literatura:
[1] O.Čada, Operační systémy, Grada 1993
[2] L. Skočovský: Principy a problémy operačního systému UNIX, Science, Praha 1993
[3] Zdroje na Internetu

Doporučená literatura:
[4] W. Stallings: Operating Systems: Internals and degign principles, Prentice-Hall, 2009


Regulace a senzory12RSEN Vyhlídal 4 z,zk - - 4 -
Předmět:Regulace a senzory12RSENprof. Ing. Procházka Ivan DrSc. / Ing. Vyhlídal David Ph.D.4 Z,ZK-4-
Anotace:Přednáška pojednává o teorii, návrhu a realizaci lineárních analogových a digitálních regulačních systémů a dále se také věnuje senzorům různých fyzikálních veličin. Součástí přednášky je modelování a simulace regulačních systémů na počítači pomocí programu MATLAB a praktické měření na spojitém systému s analogovou regulací (servomechanismus s elektrickým motorem), případně na spojitém systému s digitální regulací (regulace teploty pomocí Peltierova termoelektrického modulu) prováděné účastníky kurzu.
Osnova:1. Základní pojmy v oblasti regulace (teorie řízení, kybernetika, automatizace, regulační obvod, přenos, Laplaceova transformace, póly, nuly)
2. Základní rozdělení systémů (lineární/nelineární, stacionární/nestacionární, spojitý/nespojitý)
3. Základní vlastnosti systémů (statická a dynamická charakteristika)
4. Identifikace systémů (základní struktury modelů, dopravní zpoždění, Strejcova metoda, statistické metody identifikace)
5. Základní typy regulátorů (P, I, D, PI, PD, PID)
6. Hodnocení kvality regulace (kritéria kvality, rezonanční převýšení, trvalá regulační odchylka)
7. Stabilita regulačních obvodů (kritéria stability, Nyquistovo kritérium)
8. Metody návrhu regulátorů (analytické, experimentální metody, Zieglerova-Nicholsova metoda)
9. Diskrétní regulace (vzorkování, kvantování, Z-transformace, stabilita, algoritmus řízení, diskrétní regulátor)
10. Sensory (rozdělení a základní vlastnosti, měření teploty, optické sensory)
11. Praktická úloha s regulačním systémem
Osnova cvičení:Měření přenosové charakteristiky servosystému s motorem,určení časové konstanty systému se zpětnou vazbou a bez zpětné vazby.
Cíle:Znalosti: Základní pojmy z teorie regulace. Porozumění návrhu, analýze a realizace regulačních systémů.
Schopnosti: Návrh analogových a digitálních regulačních systémů.
Požadavky:12ZEL12 nebo rovnocenný
Rozsah práce:jedna laboratorní úloha, protokol je podmínkou zápočtu
Kličová slova:Regulační systém, regulátor, přenosová funkce, senzor, počítač
Literatura:Povinná literatura:
[1] S. Kubík, Z. Kotek, M. Šalamon: Teorie regulace I., Lineární regulace. Praha 1974
[2] Řízení a regulace I, P. Blaha, P. Vavřín skripta VUT v Brně
[3] Číslicová regulace, P. Ščevík, skripta VŠB Tech. Univ. Ostrava
[4] M. Kreidl: Senzory, ČVUT Praha, 1993.

Doporučená literatura:
[1] Lineární Systémy I, J. Melichar 2010 skripta ZČU Plzeň
[2] Lineární systémy 2, J. Melichar 2010, skripta ZČU Plzeň
[3] Automatické řízení, J. Balátě, BEN Praha 2003

Studijní pomůcky:
[1] Servomechanismus s elektrickým motorem
[2] Zařízení pro regulaci teploty pomocí Peltierova termoelektrického modulu

Administrace systému UNIX12AUX Šiňor - - 2+0 kz - 2
Předmět:Administrace systému UNIX12AUXdoc. Dr. Ing. Šiňor Milan-2+0 KZ-2
Anotace:Základní i pokročilá administrace operačního systému typu Unix.
Osnova:1) Všeobecné příkazy systému UNIX.
2) Práce se soubory, adresáři, přístupová práva.
3) Používání, vlastnosti a programování interpretu příkazů (shellu).
4) Přesměrování vstupu a výstupu, síťové služby.
5) Administrace systému. Správa uživatelů v rámci skupin. Obsluha periferií.
6) Práce s hierarchickým systémem souborů.
7) Práce s diskovým prostorem: LVM a souborový systém.
8) Administrace odkládacího prostoru, NIS a DNS.
9) Další úlohy administrace, zálohování a jeho plánování.
10) Konfigurace jádra.
11) Instalace softwaru.
12) Implementace hardwaru LAN a konfigurace síťového připojení.
13) Konfigurace směrování v síti, podsítě a NFS.
14) Ovládání systémových služeb, konfigurace internetových služeb a NTP.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Porozumět základní i pokročilé administraci operačního systému typu Unix.

Schopnosti:
Umět aplikovat získané poznatky při praktické správě operačních systémů typu Unix.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Unix, Linux a jejich administrace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv autorů, Linux Dokumentační projekt, 4. aktualizované vydání. Computer Press, Brno 2008.

Doporučená literatura:
[2] G. Snyder, T.R. Hein, E. Nemeth, Linux. Kompletní příručka administrátora, 2. aktualizované vydání. Computer Press, Praha 2008.
[3] http://www.google.com/search?q=linux+administration

Seminář k bakalářské práci 1, 212SBA12 Blažej 0+1 z 0+2 z 1 2
Předmět:Seminář k bakalářské práci 112SBA1Ing. Blažej Josef Ph.D.0+1 Z-1-
Anotace:Přehled o dostupné literatuře, teoretické základy a praktická práce, prezentace své práce.
Osnova:Výběr a příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.
Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.
Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.
Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování bakalářské práce.
Osnova cvičení:Výběr a příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.
Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.
Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.
Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování bakalářské práce.
Cíle:Znalosti:
Pravidla pro prezentování výsledků odborné práce a formulování textu.

Schopnosti:
Prezentovat a písemně formulovat výsledky své odborné práce.
Požadavky:
Rozsah práce:Student prezentuje svou bakalářskou práci na společné prezentaci zaměření. Na konci semestru, případně ještě v dalším kontrolním termínu odevzdá úměrnou část textu, kterou prokáže rovnoměrný postup práce během semestru.
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] formální náležitosti práce na webu katedry
[2] daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:
[3] bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Předmět:Seminář k bakalářské práci 212SBA2Ing. Blažej Josef Ph.D.-0+2 Z-2
Anotace:Teoretické základy a praktická práce, prezentace své práce. Příprava na obhajobu.
Osnova:Příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.
Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.
Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.
Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování bakalářské práce.
Příprava k obhajobě bakalářské práce.
Osnova cvičení:Příprava tématu bakalářské práce ve spolupráci se školitelem.
Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.
Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.
Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování bakalářské práce.
Příprava k obhajobě bakalářské práce.
Cíle:Znalosti:
Pravidla pro prezentování výsledků odborné práce a formulování textu.

Schopnosti:
Prezentovat a písemně formulovat výsledky své odborné práce.
Požadavky:
Rozsah práce:Student prezentuje svou bakalářskou práci na společné prezentaci zaměření. V předem dohodnutých kontrolních termínech odevzdává úměrnou část textu, kterou prokáže rovnoměrný postup práce během semestru.
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] formální náležitosti práce na webu katedry
[2] daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:
[3] bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Bakalářská práce 1, 212BPLA12 Kubeček 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 112BPLA1prof. Ing. Kubeček Václav DrSc. / prof. Ing. Procházka Ivan DrSc.----
Anotace:Predmet se tyká problematiky zadaného tématu bakalárské práce a její obhajoba je soucástí uzavrení bakalárského studia. Zadání práce je odsouhlaseno vedoucím katedry a je podepsáno dekanem. Student provádí resersi dle casopisecké a internetové, eventuálne knizní literatury, zadané vedoucím práce, obsazené v oficiálním zadání BP a dále samostatne vyhledané studentem. Student dále provádí s vedoucím práce dohodnutou cinnost, a to na základe sestudované a doporucené literatury. Práce je oponována jedním, casto interním oponentem. Kontaktní hodiny se tykají styku s vedoucím práce a jsou reseny dle aktuální potreby práce.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Zadání bakalářské práce
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Bakalářská práce, zapojení studentů do výzkumné činnosti.
Literatura:Povinná literatura:
daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená liteartura:
Bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Předmět:Bakalářská práce 212BPLA2prof. Ing. Kubeček Václav DrSc.----
Anotace:Předmět se týká problematiky zadaného tématu bakalárské práce a její obhajoba je součástí uzavření bakalářského studia. Zadání práce je odsouhlaseno vedoucím katedry a je podepsáno děkanem. Student provádí rešerši dle časopisecké a internetové, eventuálne knižní literatury, zadané vedoucím práce, obsazené v oficiálním zadání BP a dále samostatně vyhledané studentem. Student dále provádí s vedoucím práce dohodnutou činnost, a to na základě sestudované a doporučené literatury. Práce je oponována jedním, často interním oponentem. Kontaktní hodiny se týkají styku s vedoucím práce a jsou řešeny dle aktuální potřeby práce.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Předmět může být zakončen až po zakončení předmětu Bakalářská práce 1.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Bakalářská práce, zapojení studentů do výzkumné činnosti.
Literatura:Povinná literatura:
daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená liteartura:
Bakalářské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Praktická elektronika 212PEL2 Pavel 2+0 z,zk - - 2 -
Předmět:Praktická elektronika 212PEL2Ing. Kodet Jan Ph.D.2+0 Z,ZK-2-
Anotace:Analýza šumu v elektronice, jeho potlačení a návrh "nízkošumové" elektroniky. Měření šumu. Přesné měření času. Základy správného návrhu tištěných spojů pro rychlou digitální techniku.
Osnova:1.Základní definice šum a vlastnosti. Tepelný šum. Šířka pásma šumu. Korelace. Excess Noise. Low-Frequency Noise. Shot Noise.
2. Model šumu v zesilovači. Napěťový model. Proudový model. Noise figure. Signal-to-Noise Ratio (SNR)
3. Šum ve zpětné vazbě zesilovačů. Invertující a neinvertující zapojení.
4. CAD pro analýzu šumu.
5. Šum v bipolárním a unipolárních tranzistorech.
6. Modelování Šumu. Šum v senzorech. Návrh nízkošumové elektroniky. Měření šumu.
7. Měření času a fázových rozdílů, oscilátory, fázový závěs.
8. Diskuze, konzultace
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Analýza šumu.

Schopnosti:
Orientace v analyzování šumu.
Požadavky:Základy elektroniky
Rozsah práce:
Kličová slova:Analýza šumu v elektronice
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kennedy, George 'Electronic Communication Systems' , 3rd Ed. ISBN 0-07-034054-4

Doporučená literatura:
[2] C. D. Motchenbacher, J. A. Connelly: Low-Noise Electronic System Design

Úvod do práva00UPRA Čech - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do práva00UPRAMgr. Čech Martin----
Anotace:Předmět je určen k seznámení se s principy právního systému pro potřeby inženýra.
Osnova:1. Úvod
2. Pojem práva, význam práva, prameny práva
3. Právní normy, systém práva
4. Právní vztahy
5. Aplikace práva
6. Zákonnost, právní odpovědnost
7. Ústavní právo, stát a jeho struktura
8. Občanské právo, hmotné procesní
9. Obchodní právo
10. Správní právo
11. Pracovní právo
12. Trestní právo
13. Test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Právo, jeho význam a prameny, právní normy a vztahy.

Schopnosti:
Zajištění základního právního povědomí, právní odpovědnosti v inženýrské praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Právo obchodní, občanské, správní.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Spirit a kol., Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, 2010

English Graduate Standard 112EGS1 Procházka - - 0+4 kz - 4
Předmět:English graduate standard 112EGS1prof. Ing. Procházka Ivan DrSc.-0+4 KZ-4
Anotace:Prohloubení znalosti anglického jazyka, prezentace a diskuse v angličtině,
tvorba odborných textů, struktura důležitých dokumentů, sborník prezentací.
Osnova:Životopis a motivační dopis, Boloňský proces, IT na ČVUT. Proč studovat ČVUT? Virtuální univerzita, Energetická krize. Témata vysokoškolského vzdělávání: odliv mozků, tajemství úspěchu, hlava v oblacích, svět nabídek, cestovní stipendia, sektor soukromého školství. Nejlépe je být u toho.
Osnova cvičení:Životopis a motivační dopis, Boloňský proces, IT na ČVUT. Proč studovat ČVUT? Virtuální univerzita, Energetická krize. Témata vysokoškolského vzdělávání: odliv mozků, tajemství úspěchu, hlava v oblacích, svět nabídek, cestovní stipendia, sektor soukromého školství. Nejlépe je být u toho.
Cíle:Znalosti:
Prohloubení znalosti anglického jazyka, zvláštnosti technického textu, prezentace a diskuse v angličtině.

Schopnosti:
Prezentovat výsledky své práce, vystupovat před mezinárodním publikem, vést diskusi v cizím jazyce.
Požadavky:Absolvováni kursu anglického jazyka na úrovni zkoušky Bc studia na ČVUT v Praze.
Rozsah práce:Vždy na příští lekci studenti vypracovávají jako domácí úlohu texty a připravují si prezentaci na dané téma. V následujícím cvičení studenti prezentují, práce jsou společně hodnoceny, diskutovány a opravovány. Studenti končící studium prezentuji svoji bakalářskou práci v angličtině.
Kličová slova:Anglický jazyk, presentace, technický text, bakalářská práce
Literatura:Povinná literatura:
[1] Anglicko-český a česko-anglický slovník

Doporučená literatura:
[1] Anglicko-český a česko-anglický technický slovník
Studijní pomůcky:
ne

Vakuová fyzika a technika12VAK Král, Voltr 2+2 kz - - 4 -
Předmět:Vakuová fyzika a technika12VAKprof. Ing. Král Jaroslav CSc.2+2 KZ-4-
Anotace:Zředěné plyny: základní pojmy a vztahy; proudění zředěných plynů. Interakce plynu s povrchem pevné látky; sorpce, desorpce; vypařování, kondenzace; průnik plynu pevnou látkou.
Vytváření vakua. Čerpací proces. Vývěvy. Vakuová měření: manometry celkového a parciálního tlaku; čerpací rychlost, proud plynu, vodivost, hledání netěsností.
Materiály a díly pro vakuová zařízení.
Praktická cvičení.
Osnova:- Základní pojmy a vztahy fyziky zředěných plynů.
- Čerpací proces
- Transportní vývěvy
- Sorpční vývěvy
- Metody měření vakua
- Materiály a díly vakuové techniky
Osnova cvičení:- Měření s rotační vývěvou
- Měření s difuzní vývěvou
- Měření s kryosopční vývěvou
- Turbomolekulární vývěva a hmotnostní analyza zbytkových plynů
- Metody hledání netěsností
- Vakuové napařování tenkých vrstev.
Cíle:Znalosti:
Poznání vlastností zředěných plynů, získávání a měření vakua.

Schopnosti:
Pracovat s jednoduchou vakuovou aparaturou.
Požadavky:Základy termodynamiky
Rozsah práce:vypracování protokolů o provedených cvičeních, jejich vyhodnocení, klasifikovaný zápočet.
Kličová slova:Vakuum, zředěné plyny, vakuová technika, vývěvy, vakuometry
Literatura:Povinná literatura:
[1] Z.Češpíro - Vakuová technika, skriptum ČVUT v Praze; vydavatelství ČVUT, Praha, 1977.
[2] J.Král - Cvičení z vakuové techniky, skriptum ČVUT v Praze; Vydavatelství ČVUT, Praha, 2015.

Doporučená literatura:
[3] J.Groszkowski - Technika vysokého vakua, SNTL Praha, 1981.
[4] S.Dushman - Scientific foundation of vacuum technique, Wiley & Sons, New York, 1962. (V ruském překladu: S.Dešman - Naučnye osnovy vakuumnoj techniki; Mir, Moskva, 1964.)
[5] J.F. O´Hanlon - A User´s guide to vacuum technology, Wiley - Interscience; 2003.

Studijní pomůcky: Vybavení vakuového praktika

Programování pro Windows01PW Čulík 2+0 z - - 2 -
Předmět:Programování pro Windows01PWIng. Čulík Zdeněk2+0 Z-2-
Anotace:Tvorba grafického uživatelského rozhraní pro MS Windows. Základní ovládací prvky. Práce se soubory. Uživatelem definované komponenty a jejich návaznost na dynamickou identifikaci typů a reflexi.
Osnova:1. Tvorba grafického uživatelského rozhraní v jazyce C#
2. Programování základních ovládacích prvků
3. Práce s obrazovými daty. Ukládání informací ve formátu XML
4. Přístup k databázím
5. Programování komponent vývojového prostředí Visual Studio
6. Význam dynamické identifikace typů pro vývojová prostředí
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C#, platforma .NET, aplikace s grafickým uživatelským rozhraním pro MS Windows.

Schopnosti:
Navrhnout a naprogramovat aplikaci v jazyce C#.
Požadavky:
Rozsah práce:Studenti samostatně naprogramují aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním v jazyce C#.
Kličová slova:Win32, .Net, C#, Visual Studio.
Literatura:Povinná literatura:
[1] C. Petzold, Programování Microsoft Windows Forms v jazyce C#, Praha, Computer Press, 2006

Doporučená literatura:
[2] M. Virius, C# pro zelenáče, Praha, Neocortex, 2002
[3] C. Petzold, .NET Book Zero, http://www.charlespetzold.com/dotnet/
[4] http://msdn.microsoft.com/

Molekulová fyzika12MOF Michl, Proška - - 2+0 zk - 2
Předmět:Molekulová fyzika12MOFRNDr. Michl Martin Ph.D. / RNDr. Proška Jan-2+0 ZK-2
Anotace:Základní představy o víceatomových molekulách a molekulárních látkách, o jejich struktuře, jejich fyzikálních vlastnostech a o metodách jejich studia.
Osnova:1. Základní pojmy; Historický úvod
2. Nástin kvantové mechaniky; Jednoduché kvantově-mechanické modely
3. Elektronová struktura atomů; Vznik chemické vazby
4. Elektronová struktura molekul; Rovnovážná geometrie; Rotační a vibrační pohyby molekul
5. Symetrie molekul; Izomerie; Chiralita
6. Elektrické a magnetické vlastnosti molekul; Mezimolekulové interakce
7. Metody studia struktury molekul I (Hmotnostní spektrometrie, Rotační a vibrační spektroskopie)
8. Metody studia struktury molekul II (Difrakční metody, NMR, Fotoelektronová spektroskopie)
9. Molekulové krystaly; Samouspořádání; Molekulové stroje
10. Makromolekuly - syntetické polymery a biopolymery, jejich klasifikace
11. Základní pojmy fyziky polymerů (molekulová architektura, konfigurační stavy,tepelné chování, krystalizace polymerů)
12. Fyzikální aspekty funkce vybraných biopolymerů
13. Metody rešerše v chemických databázových systémech; Cílená syntéza
chemických sloučenin s požadovanými fyzikálně-chemickými vlastnostmi
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Stavba a vlastnostmi molekul a principy metod používaných ke zjišťování jejich struktury.

Schopnosti:
Používat chemické informační systémy; orientace v metodách chemické strukturní analýzy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Atom, molekula, struktura molekul, energetické stavy molekul, symetrie, vlastnosti molekul, mezimolekulove interakce, metody určování struktury
Literatura:Povinná literatura:
[1] W. J. Moore : Fyzikální chemie, SNTL, Praha, 1981 (in Czech)
[2] A. Beiser: Úvod do moderní fyziky, 2. vyd., Academia, Praha, 1977

Doporučená literatura:
[3] P. W. Atkins, J. de Paula: Physical chemistry, 8th ed., W.H.Freeman & Co., 2006
[4] P. W. Atkins, R. S. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, 5th ed., Oxford University Press, 2010, ISBN: 978-0-19-954142-3
[5] E.V. Anslyn, D.A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry; University Science Books; 2006; ISBN: 978-1891389313
[6] W. J. Moore: Physical chemistry; Longman Publishing Group; 5th edition; 1998; ISBN: 978-0582442344

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: