Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumRadiologická technika
1. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematika 1, 201MAT12 Fučík 6 z 6 z 4 4
Předmět:Matematika 101MAT1Ing. Fučík Radek Ph.D.6 Z-4-
Anotace:Předmět seznamuje posluchače prvního semestru bakalářského studia se základy matematické analýzy funkce jedné reálné proměnné. Obsahuje úvod do diferenciálního a integrálního počtu, přičemž důraz je kladen zejména na aplikace v praktických úlohách.
Osnova:1. Funkce a jejich vlastnosti.
2. Limity funkcí.
3. Spojitost.
4. Pojem derivace, tečna ke grafu funkce, základní pravidla pro derivování, derivace vyšších řádů.
5. Věta o přírůstku funkce a její aplikace, lokální extrémy funkce, extrémy na množině, asymptoty, průběh funkce.
6. Primitivní funkce, substituce, metoda per partes. Určitý integrál, Newtonova a Riemannova definice, výpočet plochy. Primitivní funkce k trigonometrickým funkcím, střední hodnota integrálu.
7. Transcendentní funkce: definice logaritmu, jeho vlastnosti, exponenciála, hyperbolické a cyklometrické funkce, jejich derivace.
8. Aplikace určitého integrálu: délka grafu funkce, objem a povrch rotačních těles.
Osnova cvičení:1. Funkce a jejich vlastnosti: definiční obory, obory hodnot, inverzní funkce, absolutní hodnota, nerovnice, kvadratické nerovnice, grafy funkcí, skládání funkcí, polynomy, dělení polynomů.
2. Limity funkcí:limity základních funkcí, limity trigonometrických funkcí.
3. Spojitost: vyšetřování spojitosti funkcí z definice, určování typů nespojitostí.
4. Derivace funkce: počítání derivace dle definice, pravidla pro derivace základních funkcí, tečna ke grafu funkce, derivace vyšších řádů.
5. Věta o přírůstku funkce a její aplikace, konvexita, konkavita a inflexní bod, lokální a globální extrémy funkcí, asymptoty, průběh funkce.
6. Integrální počet: hledání primitivní funkce, metoda substituce, metoda per partes, pokročilé techniky integrace trigonometrických funkcí, určitý integrál, Newtonova formule.
7. Transcendentní funkce: definice logaritmu, jeho vlastnosti, exponenciála, hyperbolické a cyklometrické funkce, jejich derivace.
8. Aplikace určitého integrálu: plocha pod grafem funkce, délka grafu funkce, objem a povrch rotačních těles.
Cíle:Znalosti:
Elementární pojmy matematické analýzy týkající se diferenciálního a integrálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné.

Schopnosti:
Pochopení základních principů matematické logiky a matematické analýzy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, integrální počet, funkce jedné reálné proměnné, limita, extrémy funkce, průběh funkce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Calculus, One Variable, S.L.Salas, Einar Hille, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6
[2] Larson, Ron, and Bruce H. Edwards. Calculus of a single variable: Early transcendental functions. Cengage Learning, 2014.
[3] Pelantová, Edita, Vondráčková, Jana: Cvičení z matematické analýzy, ČVUT, Praha 2015
[4] Stewart, James. Single variable calculus: Early transcendentals. Nelson Education, 2015.

Doporučená literatura:
[5] Gillman, McDowell: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
[6] Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 1,2,3, SVTL, Bratislava, 1959.
[7] Dontová: Matematika 1,2, ČVUT, Praha, 1988

Předmět:Matematika 201MAT2Ing. Fučík Radek Ph.D.-6 Z-4
Anotace:Obsahem předmětu, který přímo navazuje na předmět Matematika 1, jsou pokročilé techniky integrace a zobecněný Riemannův integrál, úvod do křivek daných parametricky (speciálně v polárních souřadnicích), základní výklad o číselných posloupnostech, nekonečných řadách a konečně rozvoj funkce do mocninné (Taylorovy) řady a jeho aplikace.
Osnova:1. Techniky integrace.
2. Zobecněný Riemannův integrál, kritéria konvergence.
3. Kuželosečky: elipsa, hyperbola, parabola.
4. Polární souřadnice.
5. Parametricky zadané křivky: délka křivky, tečny ke křivce, plochy, objemy a povrchy rotačních těles.
6. Posloupnosti: limita posloupnosti, důležité limity, kritéria konvergence.
7. Řady, kritéria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, řady se střídavými znaménky.
8. Mocninné řady. Derivování a integrování mocninných řad.
9. Taylorův polynom, Taylorova řada, rozvoje důležitých funkcí do mocninných řad.
Osnova cvičení:1. Pokročilé techniky integrace: integrály racionálních funkcí, parciální zlomky, integrace výrazů s trigonometrickými funkcemi.
2. Nevlastní Riemannův integrál: výpočet nevlastních integrálů, kritéria konvergence.
3. Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola, parabola, identifikace kuželoseček, popis kuželoseček pomocí vzdáleností bodů a vzdáleností bodu a přímky.
4. Polární souřadnice: transformace bodů a rovnic mezi kartézskými a polárními souřadnicemi.
5. Parametricky zadané křivky: délka křivky, tečny ke křivce, plochy, objemy a povrchy rotačních těles.
6. Vlastnosti množin: hledání suprema a infima.
7. Posloupnosti: limita posloupnosti, důležité limity, kritéria konvergence.
8. Nekonečné řady: kritéria konvergence, absolutní a neabsolutní konvergence, řady se střídavými znaménky.
9. Mocninné řady: obor konvergence, poloměr konvergence, derivování a integrování mocninných řad, sčítání číselných řad pomocí mocninných řad.
10. Taylorův polynom a Taylorova řada: rozvoje důležitých funkcí do mocninných řad.
Cíle:Znalosti:
Pokročilé integrační techniky, zobecněný Riemannův integrál, číselné posloupnosti, nekonečné a mocninné řady.

Schopnosti:
Pochopení základních principů matematické logiky a matematické analýzy. Schopnost rozvoje funkce do mocninné řady (Taylor).
Požadavky:Absolvování předmětu Matematika 1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální počet, integrální počet, funkce jedné reálné proměnné, číselné posloupnosti, nekonečné řady, mocninné řady, Taylorova řada.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Calculus, One Variable, S.L.Salas, Einar Hille, John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1990 (6th edition), ISBN 0-471-51749-6
[2] Larson, Ron, and Bruce H. Edwards. Calculus of a single variable: Early transcendental functions. Cengage Learning, 2014.
[3] Pelantová, Edita, Vondráčková, Jana: Cvičení z matematické analýzy, ČVUT, Praha 2015
[4] Stewart, James. Single variable calculus: Early transcendentals. Nelson Education, 2015.

Doporučená literatura:
[5] Gillman, McDowell: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
[6] Kluvánek, Mišík, Švec: Matematika 1,2,3, SVTL, Bratislava, 1959.
[7] Dontová: Matematika 1,2, ČVUT, Praha, 1988

Matematika, zkouška 1, 201MATZ12 Fučík - zk - zk 2 2
Předmět:Matematika, zkouška 101MATZ1Ing. Fučík Radek Ph.D.- ZK-2-
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Předmět:Matematika, zkouška 201MATZ2Ing. Fučík Radek Ph.D. / Ing. Tušek Matěj Ph.D.-- ZK-2
Anotace:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška k příslušnému předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Základy programování18ZPRO Jarý, Virius 4 z - - 4 -
Předmět:Základy programování18ZPROdoc. Ing. Virius Miroslav CSc.2+2 Z-4-
Anotace:Přednáška je určena především posluchačům, kteří mají jen velmi malé nebo žádné zkušenosti s programováním. Seznámí posluchače se základními pojmy v oblasti programování a s programovacím jazykem C++.
Osnova:1. Co je to počítač, co je to program, co je algoritmus
2. Zobrazování dat v paměti počítače, význam datových typů
3. Struktura programu
4. Proměnné a neobjektové datové typy
5. Příkazy, Vstupní a výstupní operace
6. Funkce
7. Ukazatele, spojové seznamy
8. Modulární stavba programu, objektové typy
Osnova cvičení:1. První program
2. Algoritmus
3. Použití vestavěných datových typů
4. Složitější programy
5. Neobjektové datové typy
6. Příkazy
7. Vstupní a výstupní operace
8. Podprogramy
9. Ukazatele, spojové seznamy: Neobjektová implementace jednosměrně zřetězeného spojového seznamu
10. Objektové typy v C++, preprocesor
Cíle:Znalosti:
Programovací jazyk C++l.

Schopnosti:
Řešit základní programátorské úkoly s pomocí jazyka C++.
Požadavky:Nenavazuje na žádné předměty; předpokládá se pouze uživatelská znalost počítače.
Rozsah práce:Individuální práce studentů představují program v C++pro řešení zadaného úkolu se složitější datovou strukturou (např. s vlastní implementací spojového seznamu).
Kličová slova:C++, datový typ, příkaz, deklarace, pole, záznam, množina, překlad, ladění, objekt.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Základy programování v C++. Praha: ČVUT 2014. ISBN 978-80-01-05470-3.

Doporučená literatura:
[2] Stroustrup, B.: The C++ programming language. 4th ed. Addison-Wesley 2013. ISBN 978-0-321-56384-2.

Základy práce s počítačem16ZPSP Vrba T. 0+2 z - - 2 -
Předmět:Základy práce s počítačem16ZPSPdoc. Ing. Vrba Tomáš Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními dovednostmi souvisejícími s prací na osobním počítači. Úvodní část předmětu je věnována informačním systémům a zdrojům dostupnýam na ČVUT a FJFI zvláště. Další cvičení shrnují základní informace o počítačovém hardwaru, softwaru a bezpečnosti. Značná část předmětu je věnována cvičením, jejíž cílem je naučit posluchače používat kancelářský software (textový editor, tabulkový procesor, prezentační software) na úrovni, která je vyžadována v dalších předmětech studia (praktika, bakalářské, výzkumné a diplomové práce).
Osnova:
Osnova cvičení:1. Základy informatiky a informační technologie na ČVUT, právní normy
2. Hardware (obecné principy, vědomosti pro výběr PC)
3. Software (třídění, přehled, licence) a základní funkce OS
4. Bezpečnost v IT (viry, firewall, spyware, phishing, certifikáty, šifrování)
5. Textový editor I. - filosofie a základní funkce
6. Textový editor II. - formátování, šablony
7. Textový editor III. - pokročilé funkce, větší projekty (základny DTP)
8. Tabulkový procesor I. - filosofie a základní funkce
9. Tabulkový procesor II. - vzorce, vestavěné funkce, formátování
10. Tabulkový procesor III. - doplňky, řešitel, makra
11. Prezentační nástroje - přehled nejdůležitějších funkcí (zásady formátování)
12. Zápočtový test
Cíle:Znalosti:
IT dostupné na ČVUT. Základní znalost WH a SW.
Zabezpečení počítače.

Schopnosti:
Práce s kancelářským softwarem (Word, Excel, PowerPoint).
Vyhledávání v elektronických zdrojích a práce s bibliografií.
Požadavky:Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.
Rozsah práce:Po absolvování kurzu by student měl být schopen ovládat PC na úrovni uživatele. Hlavním přínosem je dobrá znalost kancelářského softwaru MS Office. Kontrola probíhá během semestru formou domácích cvičení a též závěrečným zápočtovým testem.
Kličová slova:IT, PC, textový procesor, tabulkový kalkulátor
Literatura:Povinná literatura
[1] Materiály na serveru https://behounek.fjfi.cvut.cz
[2] Josef Pecinovský: Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka, COMPUTER PRESS

Doporučená literatura
[3] Marie Franců: Jak zvládnout testy ECDL, COMPUTER PRESS, ISBN 978-80-251-2653-0

Mechanika02MECH Břeň, Chadzitaskos 4+2 z - - 4 -
Předmět:Mechanika02MECHRNDr. Břeň David Ph.D.4+2 Z-4-
Anotace:Fyzika jako přírodní věda, fyzikální veličiny a jednotky.
Kinematika hmotného bodu, základní druhy pohybů a jejich superpozice. Dynamika hmotného bodu, řešení pohybových rovnic jednorozměrných pohybů, úloha o pohybu v centrálním silovém poli, síly v neinerciálních vztažných soustavách. Mechanika soustavy hmotných bodů, úloha dvou těles, srážky částic. Mechanika tuhého tělesa, rotace. Základy mechaniky kontinua, pohyb pružných těles, kapalin a plynů. Zvuk.
Osnova:1.Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
2.Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
3.Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
4.Rezonance. Matematické kyvadlo.
5.Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
6.Neinerciální soustava, setrvačné síly.
7.Věty impulsové, zákony zachování.
8.Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
9.Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
10.Setrvačníky, Eulerovy rovnice
11.Základy mechaniky kontinua.
12.Pružnost, Hookeův zákon.
13.Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.
Osnova cvičení:Procvičování příkladů na téma:
1.Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
2.Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
3.Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
4.Rezonance. Matematické kyvadlo.
5.Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
6.Neinerciální soustava, setrvačné síly.
7.Věty impulsové, zákony zachování.
8.Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
9.Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
10.Setrvačníky, Eulerovy rovnice
11.Základy mechaniky kontinua.
12.Pružnost, Hookeův zákon.
13.Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.
Cíle:Znalosti:
Naučit se základy mechaniky, řešit jednoduché pohybové rovnice.

Schopnosti:
Řešení jednoduchých pohybových rovnic a fyzikálních úloh z oblasti mechaniky hmotného bodu i soustavy hm. bodů
Požadavky:Znalosti na úrovni středoškolské matematiky a fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Mechanika
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll, Mechanika. ČVUT, Praha 2010

Doporučená literatura:
[2] Kvasnica et al.: Mechanika. Academia, Praha 2004
[3] J. Kvasnica: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha 1997
[4] J. Bajer: Mechanika 1, chlup.net, Olomouc 2015
[5] J. Bajer: Mechanika 2, chlup.net, Olomouc 2008

Mechanika, zkouška02MECHZ Břeň, Chadzitaskos - zk - - 2 -
Předmět:Mechanika - zkouška02MECHZRNDr. Břeň David Ph.D.- ZK-2-
Anotace:Osahem předmětu je zkouška z příslušného předmětu dle studijního plánu.
Osnova:Obsahem předmětu je zkouška z příslušného předmětu dle studijního plánu.
Osnova cvičení:
Cíle:Ověření znalostí a schopností v dané oblasti zkouškou.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány příslušným předmětem dle studijního plánu, k němuž se zkouška vztahuje.

Elektřina a magnetismus02ELMA Chadzitaskos - - 4+2 z,zk - 6
Předmět:Elektřina a magnetismus02ELMAprof. Ing. Chadzitaskos Goce CSc.-4+2 Z,ZK-6
Anotace:Elektrostatika bodových a spojitě rozložených nábojů, vodičů a dielektrik, stacionární elektrický proud. Relativistická mechanika. Vlastnosti elektrického a magnetického pole, elektromagnetická indukce a elektromagnetické pole, elektrické a magnetické vlastnosti látek. Maxwellovy rovnice.
Osnova:1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole
2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace
3.Gradient, divergence,rotace
4.Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace
5.Vodiče a dielektrika
6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti
7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace
8.Relativistická hmotnost a hybnost
9.Síly mezi pohybujícími se náboji.
10.Biotův Savartův zákon, transformace E,B, vektorový potenciál
11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika.
12.Hallův jev, elektromagnetická indukce
13.Přechodové jevy, RLC obvody
14.Maxwellovy rovnice
Osnova cvičení:1.Elektrostatika, úvod, Coulombův zákon, energie soustavy nábojů, pole
2.Gaussův zákon, potenciál, parciální derivace
3.Gradient, divergence,rotace
4. Multipólový rozvoj, dipól, vektor polarizace
5.Vodiče a dielektrika
6.Stacionární elektrické pole, vodivost, klasická teorie vodivosti
7.Základy speciální teorie relativity, Einsteinův princip, Lorentzovy transformace
8.Relativistická hmotnost a hybnost
9.Síly mezi pohybujícími se náboji.
10.Biotův Savartův zákon, transformace E,B, vektorový potenciál
11.Magnetický dipól, magnetizace, magnetika.
12.Hallův jev, elektromagnetická indukce
13.Přechodové jevy, RLC obvody
14.Maxwellovy rovnice
Cíle:Znalosti:
Základy elektřiny a magnetismu.

Schopnosti:
Výpočet úloh z elektřiny a magnetismu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Fyzika, elektřina, magnetismus, speciální relativita
Literatura:Povinná literatura:
[1] I. Štoll: Elektřina a megnetimus, ČVUT Praha 2003
[2] B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a megnetimus, Academia Praha 2002
[3] D. C. Pandey: ELECTRICITY & MAGNETISM, Arihant Publications; Fourteenth edition 2016,
ISBN-13: 78-9351761013

Doporučená literatura:
[4] Paul A. Tipler: Physics I, II. Worth Publisher, 1976.

Základy fyzikálních měření 102ZFM1 Chaloupka, Škoda 2+0 z - - 2 -
Předmět:Základy fyzikálních měření 102ZFM1RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / Ing. Škoda Libor2+0 Z-2-
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.
Osnova:1. Fyzikální veličiny a jednotky
2. Základní měřicí metody
3. Obecná stavba experimentu
4. Základní statistické pojmy
5. Zpracování výsledků a chyby měření
6. Počítačové zpracování dat
7. Měření délek, hmotnosti, času, mechanická a termická měření
8. Elektrická měření - analogové a digitální měřící přístroje, osciloskop, XY zapisovač, frekvenční generátor
9. Počítač v experimentální praxi
10. Prezentace výsledků experimentu
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní principy fyzikálních měření, metody zpracovávání dat.

Schopnosti:
Základní zásady pro práci ve fyzikálním laboratoři.
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí uzavření předmětu je individuální vypracování 3 domácích úkolů, kontrola úkolů je prováděna průběžně vyučujícím.
Kličová slova:Fyzikální měření, zpracování dat
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha 1983

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv: Fyzika I, ČVUT Praha, 1998

Klinická propedeutika16KPR Votrubová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Klinická propedeutika16KPRMUDr. Votrubová Jana CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Seznámit posluchače se základy anamnézy, fyzikálními vyšetřovacími metodami, vyšetřovacími metodami jednotlivých orgánů, hematologickým a biochemickým vyšetřením, anestezií a punkcemi.
Osnova:1. Anamnéza: rodinná - osobní - pracovní - farmakologická, fyziologické funkce, anamnéza nynějšího onemocnění a význam anamnézy pro snížení radiační dávky.
2. Fyzikální vyšetřovací metody (pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum, celkové vyšetření nemocného - vědomí, tělesné proporce, kůže, teplota, tep, dech) versus zobrazovací metody.
3. Vyšetření hlavy a krku, vyšetření ústrojí dýchacího - poslech, funkční vyšetření plic, sputum,RTG, bronchoskopie, broncho alveolární laváž, CT, HRCT a vyšetření soustavy kardiovaskulární - poslech srdečních ozev, EKG, echokardiografie, RTG, invazivní vyšetření srdce, funkční vyšetření srdce, vyšetření tepen, vyšetření žilního systému.
4. Vyšetření břicha, vyšetření soustavy trávicí - sonografie, endoskopické metody, RTG, CT, punkční metody, izotopová vyšetření, funkční vyšetření, vyšetření ledvin a močových cest - fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sonografie, TRG, CT, isotopová vyšetření, funkční vyšetření.
5. Vše včetně základů hematologického a biochemického vyšetření.
6. Náhlé příhody břišní, kýly, pancreatitis acuta, symptomatologie obstrukční žloutenky, neprůchodnost střevní, apendicitida.
7. Vyšetření pohybové soustavy - klouby, páteř, kostra, svalstvo, vazivo - základy neurologického vyšetření, základy vyšetřování v endokrinologii.
8. Zlomeniny, poranění hlavy, intrakraniální krvácení, poranění hrudníku, poranění páteře a míchy, poranění břicha, katetry, kanyly, drény, operační rána, komplikace hojení, komplikace pooperačních stavů.
9. Anestezie místní a celková, instrumentace u drobných výkonů, příprava nemocného k operaci, odpověď organismu na trauma a operaci, pooperační komplikace.
10. Základy punkční techniky - venepunkce, možnosti žilních přístupů, hrudní punkce, perikardiální punkce, abdominální punkce, lumbální punkce, kloubní punkce, punkce kostní dřeně, trepanobiopsie, lienální punkce, punkce lymfatických uzlin.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání znalostí o fyzikálních vyšetřovacích metodách používaných pro jednotlivé orgány.

Schopnosti:
Vytvářet anamnézy na základě dat získaných při standardních vyšetřeních jednotlivých orgánů.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Anamnéza, fyzikální vyšetřovací metody, EKG, RTG, CT, isotopová vyšetření, anestezie, punkce
Literatura:Povinná literatura:
[1] Ladislav Chrobák et al, Propedeutika vnitřního lékařství, Grada, 1.
vydání, 1997
[2] Pavel Klener et al, Vnitřní lékařství - Propedeutika, Galén, 2003

Doporučená literatura:
[3] Way L.W., Současná chirurgická diagnostika a léčba, Praha, Grada, 1998
(ISBN: 80-7169-397-9)

Fyzikální praktikum02PRAK Škoda - - 0+4 kz - 4
Předmět:Fyzikální praktikum02PRAKIng. Škoda Libor-0+4 KZ-4
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří studují obor Jaderně chemické inženýrství nebo prakticky orientovaná bakalářská zaměření oboru Jaderné inženýrství. Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. V průběhu fyzikálního praktika se studenti naučí přípravě na experimenty (včetně práce s literaturou), provedení vlastního měření (osvojení různých experimentálních postupů a návyků), naučí se vedení záznamů z měření, zpracování výsledků a jejich zhodnocení. Současně si prakticky rozšíří poznatky získané v přednáškách z fyziky.
Osnova:
Osnova cvičení:01 - Měření tíhového zrychlení
02 - Rezonanční obvody
03 - Vzduchová dráha - ZZE, srážky, impuls síly
04 - Balmerova série
05 - Tření a napětí vzduchu a kapalin
06 - Geometrická optika
07 - Poissonova konstanta, Měření hustot kapalných...
08 - Gamma spektrometr
09 - Kondenzátor, mapování elektrostatického pole
10 - Interference a ohyb světla
11 - Mikrovlny
12 - Měrný náboj elektronu
Cíle:Znalosti:
Pokročilejší měřící a vyhodnocovací metody a experimentální postupy

Schopnosti:
Aplikace uvedených metod na konkrétní fyzikální experimenty, zpracování výsledků a jejich zhodnocení
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Experimenty z mechaniky, vlnění, elektřiny, magnetismu, termodynamiky a jaderné fyziky
Literatura:Povinná literatura:
[1] kolektiv KF: Fyzika I-Laboratorní cvičení, ČVUT Praha 1998

Doporučená literatura:
[2] kolektiv KF: Fyzikální praktikum I. ČVUT Praha 1989
[3] E. Veselá, V. Vacek: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, ČVUT 2017

Studijní pomůcky:
laboratoř katedry fyziky

Základy elektroniky 1, 212ZEL12 Pavel 2+1 z,zk 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Základy elektroniky 112ZEL1Ing. Pavel Jaroslav2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů. Měly by zde být položeny základy k pochopení funkčnosti obvodů s rezistory, kapacitory, induktory, diodami a tranzistory. Předmět by měl rovněž seznámit studenty i s partiemi, týkající se Fourierových řad, Laplaceovy transformace, stability obvodů a vzorkování.
Osnova:1. Kirchhoffovy zákony
2. Řešení lineárních obvodů v časové oblasti
3. Ustálený harmonický režim
4. Přenos a frekvenční charakteristiky obvodů
5. Pásová teorie polovodičů
6. Přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory
7. Neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace
8. Zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů
9. Vzorkování, transformace časově závislých signálů
10. Elektrické točivé stroje.

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Osnova cvičení:použití Kirchhoffových zákonů v lineárních obvodech, metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, frekvenční charakteristiky jednoduchých obvodů, derivační a integrační obvodů - podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL1.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy pro návrh a analýzu lineárních obvodů.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení lineárních obvodů.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Kirchhoffovy zákony, lineárních obvody, ustálený harmonický režim, přenos a frekvenční charakteristiky obvodů, pásová teorie polovodičů, přechod PN, polovodičové diody, bipolární a unipolární tranzistory, neharmonické periodické signály, Fourierova a Laplaceova transformace, zpětná vazba, citlivost, stabilita zpětnovazebních obvodů, vzorkování, transformace časově závislých signálů, elektrické točivé stroje.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika I, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta1.htm

Doporučená literatura:
[2] M.Mikulec,V.Havlíček,Základy teorie elektrických obvodů 1 a 2,skripta ČVUT,1997

Předmět:Základy elektroniky 212ZEL2Ing. Pavel Jaroslav-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Předmět je zaměřen na problematiku spínacích prvků, operačních zesilovačů, generaci harmonických a neharmonických signálů, napěťových zdrojů, vedení signálů na vyšších frekvencích a A-D i D-A převodníků. Celá rozsáhlá partie je též věnována celé řadě digitálních logických obvodů včetně mikroprocesorů.
Osnova:1. Impulsní signály v lineárních obvodech
2. Spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů
3. Tyristory
4. Operační zesilovače
5. Generace harmonických a neharmonických signálů
6. Vedení
7. Digitálně analogové a analogově digitální převodníky
8. Digitální logické kombinační a sekvenční obvody
9. Mikropočítače

Podrobný časových harmonogram jednotlivých přednášek je na webové adrese:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Osnova cvičení:podrobnější rozpis viz:
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/12ZEL2.htm
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je získat základní znalosti v oblasti jak analogové tak i digitální elektroniky.

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí při řešení problémů z oblastí analogové a digitální elektroniky.
Požadavky:Základní znalosti fyziky a matematiky
Rozsah práce:není
Kličová slova:Impulsní signály v lineárních obvodech, spínání bipolárních a unipolárních tranzistorů, tyristor, operační zesilovače, generace harmonických a neharmonických signálů, vedení, digitálně analogové a analogově digitální převodníky, digitální logické kombinační a sekvenční obvody, mikropočítače.
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Pavel, J. Resl, Elektrotechnika II, skripta, vyd.ČVUT, Praha, 1998,
kfe.fjfi.cvut.cz/~pavel/cz/skripta2.htm

Doporučená literatura:
[2] Fredrick W. Hughes, Illustrated Guidebook to Electronic Devices and Circuits, Prentice-Hall, 1983

Úvod do radiační fyziky 1, 216URF12 Musílek, Prokeš 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Úvod do radiační fyziky 116URF1prof. Ing. Musílek Ladislav CSc. / Ing. Prokeš Radek----
Anotace:Vývoj názorů na mikrosvět a radiační fyziku, relativistické a kvantové vlastnosti, základní charakteristiky atomu a jádra, vazbová energie, měření hmotnosti a průměru jader, jaderné momenty, izospin, nejdůležitější jaderné modely. Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou, interakce záření alfa, beta, gama a neutronového, průchod svazků záření látkou, účinky záření na látku.
Osnova:1. Stručný přehled vývoje jaderné a radiační fyziky
2. Fyzikální veličiny v radiační fyzice a jejich měření, účinné průřezy
3. Základní charakteristiky atomových jader
4. Hmotnost a vazbová energie jader
5. Metody stanovení poloměru atomových jader
6. Jaderné momenty a další kvantové charakteristiky
7. Základní charakteristiky a typy jaderných modelů
8. Základní vlastnosti nejdůležitějších částic ionizujícího záření
9. Obecné charakteristiky interakce ionizujícího záření s látkou
10. Interakce těžkých nabitých částic s látkou, brzdná schopnost
11. Energetické ztráty elektronů při průchodu látkou
12. Procesy interakce záření X a gama
13. Procesy interakce neutronů s látkou
14. Efekty vyvolané v látce ionizujícím zářením - ionizace a excitace, vývin tepla
Osnova cvičení:1. laboratorní soustava vs. težišťová soustava
2. základní vztahy v kvantové fyzice
3. klasická fyzika vs. relativistická fyzika
4. vztahy mezi hybností, hmotností, energií, vlnovou délkou, frekvencí, atd.
5. vazbová energie jádra, Weizsäckerova formule, čára beta stability
6. hmotnost a poloměr atomových jader
7. interakce těžkých nabitých částic s látkou
8. interakce lehkých nabitých částic s látkou
9. Bethe-Blochova formule pro srážkové a radiační ztráty
10. empirické vztahy pro dosah částice v materiálu prostředí
11. interakce fotonů s látkou
12. průchod fotonového svazku materiálem
13. interakce neutronů s látkou
14. zápočtový test
Cíle:Znalosti:
Znalosti z oblasti jaderné a radiační fyziky jako základ pro specializovanější předměty týkající se detekce, dozimetrie a využití ionizujícího záření v různých aplikacích vědy a techniky.

Schopnosti:
Aplikace zakladních znalostí na složitější systémy použitelné v různých aplikacích.
Požadavky:Žádné specifické požadavky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jaderná fyzika, radiační fyzika, atomové jádro, jaderné modely, interakce záření s látkou.
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření, Praha, SNTL 1979

Doporučená literatura:
[2] K.N. Muchin: Eksperimental'naja jaděrnaja fizika I. Moskva, Eněrgoatomizdat 1983
[3] J.S. Lilley: Nuclear Physics - Principles and Applications. Chichester, Wiley 2001
[4] J. Magill - J. Gally: Radioactivity, Radionuclides, Radiation. Berlin, Springer 2005
[5] B. Povh - K. Rith - C. Scholz - F. Zetsche: Particles and Nuclei - An Introduction to the Physical Concepts. Berlin, Springer 1999
[6] B.R. Martin: Nuclear and Particle Physics - An Introduction. Chichester, Wiley 2006
[7] W. Loveland - D.J.Morisey - G.T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry. Hoboken, Wiley 2006

Předmět:Úvod do radiační fyziky 216URF2prof. Ing. Musílek Ladislav CSc. / Ing. Prokeš Radek----
Anotace:Obecné vlastnosti radioaktivní přeměny, přeměna alfa, protonová radioaktivita, přeměna beta, emise záření gama, přírodní radioaktivita, vlastnosti a typy jaderných reakcí, štěpení jader, transurany, termojaderná reakce.
Osnova:1. Nejdůležitější typy radioaktivní přeměny, statistický charakter přeměny
2. Kinetika radioaktivní přeměny, radioaktivní rovnováha
3. Přeměna alfa (energetická spektra, Geiger-Nuttallův zákon, mechanismus, atd.)
4. Protonová radioaktivita
5. Tři druhy přeměny beta a jejich energetická bilance
6. Neutrino a jeho experimentální důkaz
7. Přeměna beta neutronu
8. Emise záření gama, vnitřní konverze
9. Rezonanční absorpce záření gama
10. Přírodní radioaktivita, radioaktivní řady
11. Obecné charakteristiky a energetická bilance jaderných reakcí
12. Mechanismy jaderných reakcí
13. Jaderné reakce s neutrony, štěpení jader
14. Transurany, jejich produkce a vlastnosti
15. Termojaderná reakce v kosmických tělesech a v pozemských podmínkách
Osnova cvičení:1. (radio-)aktivita - veličiny a vztahy mezi nimi, energie uvolněná při radioaktivní přeměně
2+3. přeměna alfa, Geiger-Nutallův vztah, přeměna beta - beta mínus, beta plus, elektronový záchyt
4. vnitřní konverze, emise gama fotonu - přerozdělení excitační energie
5. geneticky vázané radionuklidy, přeměnová řady
6. jaderná reakce (JR), zákony zachování při JR, kinematika JR
7+8. energie jaderné reakce, prahová energie reakce, jaderné reakce nabitých částic
9+10. fotojaderné reakce, jaderné reakce neutronů, štěpení jader
11+12. termojaderné reakce, produkce (radio-)nuklidů, transuranové prvky
13. zápočtový test
Cíle:Znalosti:
Znalosti z oblasti jaderné a radiační fyziky jako základ pro specializovanější předměty týkající se detekce, dozimetrie a využití ionizujícího záření v různých aplikacích vědy a techniky. Rozšíření znalostí získaných v předmětu 16URF1.

Schopnosti:
Aplikace zakladních znalostí na složitější systémy použitelné v různých aplikacích.
Požadavky:16URF1
Rozsah práce:
Kličová slova:Jaderná fyzika, radiační fyzika, radioaktivní přeměna, jaderné reakce
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření, Praha, SNTL 1979

Doporučená literatura:
[2] K.N. Muchin: Eksperimental'naja jaděrnaja fizika I. Moskva, Eněrgoatomizdat 1983
[3] J.S. Lilley: Nuclear Physics - Principles and Applications. Chichester, Wiley 2001
[4] J. Magill - J. Gally: Radioactivity, Radionuclides, Radiation. Berlin, Springer 2005
[5] B. Povh - K. Rith - C. Scholz - F. Zetsche: Particles and Nuclei - An Introduction to the Physical Concepts. Berlin, Springer 1999
[6] B.R. Martin: Nuclear and Particle Physics - An Introduction. Chichester, Wiley 2006
[7] W. Loveland - D.J.Morisey - G.T. Seaborg: Modern Nuclear Chemistry. Hoboken, Wiley 2006

Přípravný týden00PT FJFI 1 týden z - - 2 -
Předmět:Přípravný týden00PTtýden Z-2-
Anotace:Přípravný týden je určen pro nastupující studenty bakalářského studia. Obsahuje seznámení s organizačními náležitostmi vysokoškolského studia a úvodní přednášky 1. semestru.
Osnova:1. Úvodní přehled o vysokoškolském systému v ČR a na ČVUT.
2. Způsob a organizace studia na FJFI.
3. Povinnosti a volitelné možnosti v rámci studia.
4. Počítačové sítě.
5. Organizace výuky jazyků.
6. Studentské organizace.
7. Zahájení výuky v matematice a fyzice.
8. Motivační přednášky odborných kateder.
9. Volitelné předměty prvního semestru.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají přehled o způsobu organizace studia na FJFI, ubytování, dopravě a informačním systému ČVUT v Praze.

Schopnosti:
Studenti jsou schopni se orientovat ve studijních záležitostech a zahájit první rok svého studia.

Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Vysokoškolské studium; organizace a struktura ČVUT v Praze; semestr; předměty; zkoušky; kredity
Literatura:Povinná literatura:
[1] Studijní programy FJFI ČVUT v Praze, vydáváno každoročně

Doporučená literatura:
[2] Průvodce prváka, ČVUT v Praze, vydáváno každoročně

Výuka jazyků04. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Matematické minimum 100MAM1 Břeň 0+1 z - - 1 -
Předmět:Matematické minimum 100MAM1----
Anotace:
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Matematické minimum 200MAM2 Pošta 0+1 z - - 1 -
Předmět:Matematické minimum 200MAM2doc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Opakování základních partií středoškolské matematiky.
Osnova:1. Reálná čísla, mocniny, odmocniny, výrazy, matematická indukce.
2. Funkce, rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, iracionální.
3. Funkce, rovnice, nerovnice exponenciální, logaritmické.
4. Funkce, rovnice, nerovnice goniometrické.
5. Komplexní čísla, kombinatorika, binomická věta, analytická geometrie v rovině a v prostoru.
6. Opakování
7. Závěrečný test
Osnova cvičení:
Cíle:Zopakovat základy středoškolské matematiky, nutné pro absolvování dalších základních kurzů z matematické analýzy a lineární algebry.
Požadavky:Nejsou.
Rozsah práce:
Kličová slova:středoškolská matematika
Literatura:Doporučená literatura:
[1] J. Polák: Přehled středoškolské matematiky, Prometheus 2010
[2] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách I, Prometheus, 2007
[3] J. Polák: Středoškolská matematika v úlohách II, 2008
[4] I. Bušek: Řešené maturitní úlohy z matematiky, Prometheus 2004

Obecná chemie 1, 215CH12 Motl 2+1 z 2+1 z,zk 3 3
Předmět:Obecná chemie 115CH1Ing. Motl Alois CSc.2+1 Z-3-
Anotace:V kurzu Obecná chemie 1 jsou zavedeny nejdůležitější pojmy, veličiny a jednotky používané v chemii. K objasnění jejich praktického významu a aplikací slouží cvičení, která jsou součástí kurzu.
Osnova:1. Chemické disciplíny, děj jako změna stavu soustavy způsobená přenosem hmoty a energie, změna kvality látky jako důsledek chemického děje (chemické reakce), klasifikace látek, prvky, sloučeniny.
2. Základní strukturní jednotky látek, atomy, molekuly, relativní atomová a molekulová hmotnost, veličina látkové množství a její jednotka mol, molární veličiny, použití při stechiometrických výpočtech.
3. Chemická nomenklatura, empirické, molekulové, strukturní a strukturní elektronové (Lewisovy) vzorce.
4. Elektronegativita, souvislost s chemickými vlastnostmi prvků, oxidační číslo, formální náboj atomu a jejich význam.
5. Složení látkových soustav, koncentrace, koncentrační veličiny a jejich jednotky, koncentrační výpočty.
6. Chemické reakce, chemické rovnice, jejich význam, úpravy a práce s nimi, stechiometrické výpočty.
7. Stavba atomů I: Kvantový a vlnově mechanický model atomu, typy atomových orbitalů a jejich charakteristika.
8. Stavba atomů II: Výstavba elektronových obalů, valenční slupka a valenční elektrony, periodická soustava prvků.
9. Stavba molekul I: Podstata chemické vazby, klasifikace vazeb podle polarity a vazebného řádu, energie a délka vazby.
10. Stavba molekul II: Vlnově mechanický model vazby, molekulové orbitaly jako kombinace valenčních atomových orbitalů, vazebné, nevazebné a protivazebné molekulové orbitaly, aplikace na biatomické molekuly.
11. Ideální plyn, stavová rovnice, parciální tlak a objem složek směsi plynů, Ostwaldův zákon, použití k výpočtům.
12. Reálné plyny, Van der Waalsova stavová rovnice, kritický stav látky, souvislost plynného a kapalného skupenství.
13. Kapalné skupenství a jeho souvislost s tuhým skupenstvím.
14. Chemická vazba v kapalných a tuhých látkách.
Osnova cvičení:1. Užití základních veličin (látkové množství, molární hmotnost, molární objem) v chemických výpočtech.
2. Elektronegativita, oxidační číslo a jeho určení.
3. Chemická nomenklatura, typy chemických vzorců, jejich tvorba.
4. Koncentrační veličiny, koncentrační výpočty.
5. Úprava chemických rovnic, ke stechiometrické výpočtům, kombinování chemických rovnic a jeho užití.
6. Určování elektronové konfigurace atomů, periodická soustava a skupinové trendy chemických vlastností prvků.
7. Chemické vazby sigma, pí a delta, vývoj strukturních elektronových vzorců dvouatomových molekul na základě teorie molekulových orbitalů. Možnosti její aplikace na víceatomové molekuly.
8. Užití stavové rovnice ideálního plynu, směsi plynů, parciální tlak a parciální objem složky směsi, užití k výpočtům.
Cíle:Znalosti:
Kurz poskytuje studentům nechemických zaměření přehled základních chemických pojmů, veličin a jednotek.

Schopnosti:
Získané znalosti umožní posluchači efektivně sledovat navazující kurz Obecná chemie 2 věnovaný obecným chemickým zákonitostem a souvislosti chemických dějů s ději fyzikálními.
Požadavky:Znalost chemie na úrovni střední školy.
Rozsah práce:Průběžné zadávání příkladů k samostatnému řešení a jejich kontrola na cvičeních. V závěru semestru písemný test podmiňující získání zápočtu.
Kličová slova:Obecná chemie, atomy, molekuly, chemické vzorce, chemické reakce, elektronegativita, koncentrace, stechiometrické výpočty, struktura atomu, atomový orbital, chemická vazba, molekulový orbital, skupenské stavy.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1985
[2] Motl, A.: Výpočty pro jaderné chemiky - Obecná chemie, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000
[3] Mička, Z., Havlíček, D., Lukeš, I., Mosinger, J., Vojtíšek, P.: Základní pojmy, příklady a otázky z anorganické chemie, skriptum, vydavatelství UK, Karolinum, Praha, 1998
[4] Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT, Praha, 1996

Doporučená literatura:
[1] Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007
[2] Zumdahl, S.: Chemical Principles, D. C. Heath and Company, Canada, USA,1992
[3] Vacík, J.: Obecná chemie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986
[4] Brdička, R., Kalousek, M., Schütz, A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1972

Předmět:Obecná chemie 215CH2Ing. Motl Alois CSc.-2+1 Z,ZK-3
Anotace:Kurz Obecná chemie 2 navazuje na předmět Obecná chemie 1 a je soustředěn na výklad obecných zákonitostí, kterými se chemické děje řídí. Zároveň je na různých příkladech ilustrováno, že platnost těchto zákonitostí není omezena jen na děje chemické. K objasnění významu a praktického využití vysvětlených zákonitostí slouží cvičení, která jsou součástí kurzu.
Osnova:1. Náplň chemické thermodynamiky, popis stavu soustavy, standardní stavy, stavové funkce a jejich vlastnosti, vnitřní energie, enthalpie, 1. věta thermodynamická, vratný a nevratný děj.
2. Aplikace 1. věty, thermochemie, reakční tepla a tepla fázových přeměn, thermochemické výpočty.
3. Thermická a statistická koncepce entropie, 2. věta thermodynamická a její důsledky, Gibbsova funkce (energie).
4. Thermodynamická rovnováha, fázové rovnováhy, jejich charakteristika a kvantitativní popis.
5. Zvratné (rovnovážné) reakce, chemická rovnováha, thermodynamická aktivita, její vyjádření, rovnovážná konstanta reakce, Guldbergův-Waagův zákon a jeho použití k výpočtu rovnovážného složení reakční směsi.
6. Reakční kvocient, rozhodnutí o směru průběhu reakce, Le Chatelierův princip akce a reakce, jeho aplikace, možnosti ovlivnění rovnovážného složení soustavy.
7. Rovnováhy ve vodných roztocích elektrolytů, autodisociace vody, iontový součin vody, druhy elektrolytů, kyseliny a zásady dle Brönsteda a Lowryho, faktor pH, výpočty pH silných kyselin (zásad) bez a se zápočtem autoionizace vody.
8. Slabé kyseliny (zásady), disociační konstanta, rovnovážný stupeň disociace, výpočty pH jejich vodných roztoků.
9. Roztoky solí, hydrolýza, hydrolytická konstanta, rovnovážný stupeň hydrolýzy, pH roztoků hydrolyzujících solí.
10. Směsi silných kyselin (zásad), směsi slabých kyselin (zásad), směsi silná kyselina - slabá kyselina (silná zásada - slabá zásada), pufry, výpočty pH.
11. Vícesytné kyseliny (zásady), výpočty pH, rovnováhy v roztocích málo rozpustných elektrolytů, součin rozpustnosti.
12. Rychlost chemické reakce, kinetická rovnice v diferenciálním tvaru, řád reakce, rychlostní konstanta, Arrheniův vztah, aktivační energie, vliv teploty na rychlost rekce.
13. Integrace kinetických rovnic, závislost složení reakční směsi na čase, reakce prvního řádu a jejich některé soustavy, analogie se vztahy popisujícími kinetiku radioaktivních přeměn různých soustav radionuklidů.
14. Kinetický popis vybraných soustav o více reaktantech a reakcích vyšších řádů.
Osnova cvičení:1. Aplikace 1. věty thermodynamické, thermochemické zákony a výpočty.
2. Chemické a fázové rovnováhy, výpočty rovnovážného složení soustav.
3. Rovnováhy v roztocích elektrolytů: výpočty pH roztoků silných a slabých kyselin (zásad). 4. Výpočty pH směsí kyselin, zásad a roztoků hydrolyzujících solí.
5. Výpočty na základě součinu rozpustnosti.
6. Základy reakční kinetiky, výpočty z integrovaných kinetických rovnic.
7. Výpočty vycházející z Arrheniova vztahu.
Cíle:Znalosti:
Posluchači nechemických zaměření se v kurzu seznámí se zákonitostmi, kterými se řídí průběh chemických dějů.

Schopnosti:
Student bude schopen rozhodnout, zda a s jakým výsledkem se za daných podmínek určitá reakce uskuteční.
Požadavky:Znalost chemie na úrovni kurzu Obecná chemie 1.
Rozsah práce:Průběžné zadávání příkladů k samostatnému řešení a jejich kontrola na cvičeních. V závěru semestru písemný test podmiňující získání zápočtu a přístup ke zkoušce.
Kličová slova:Chemická thermodynamika, vvnitřní energie, enthalpie, thermochemie, entropie, Gibbsova funkce, fázová rovnováha, chemická rovnováha, elektrochemie, elektrolyt, disociace, pH, reakční kinetika, reakční rychlost, kinetická rovnice, rychlostní konstanta, Arrheniova rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Klikorka, J., Hájek, B., Votinský, J.: Obecná a anorganická chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1985
[2] Motl, A.: Výpočty pro jaderné chemiky - Obecná chemie, skriptum, vydavatelství ČVUT, Praha, 2000
[3] Flemr, V., Holečková, E.: Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii, VŠCHT, Praha, 1996

Doporučená literatura:
[1] Chang, R.: Chemistry, ninth edition, McGraw-Hill, New York, 2007
[2] Zumdahl, S.: Chemical Principles, D. C. Heath and Company, Canada, USA, 1992
[3] Brdička, R., Kalousek, M., Schütz, A.: Úvod do fyzikální chemie, SNTL / ALFA, Praha / Bratislava, 1972

Základy fyzikálních měření 202ZFM2 Chaloupka, Škoda - - 2+0 z - 2
Předmět:Základy fyzikálních měření 202ZFM2RNDr. Chaloupka Petr Ph.D. / Ing. Škoda Libor-0+2 Z-2
Anotace:Předmět je určen především studentům, kteří hodlají studovat některé z fyzikálních zaměření FJFI (obory Fyzikální inženýrství, Jaderné inženýrství). Mohou ho však navštěvovat i studenti zajímající se o jiná zaměření. Cílem je seznámit studenty se zásadami fyzikálních měření nejdůležitějších veličin, s metodami zpracovávání a vyhodnocování získaných dat s možností použití PC. Studenti získají základní návyky pro práci ve fyzikálním praktiku.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Měření hustot kapalných a pevných látek
2. Analogové a digitální měřící přístroje
3. Osciloskop
4. XY zapisovač
5. Frekvenční generátor
6. Měření odporu a kapacity
7. VA charakteristika odporu a polovodičové diody
8. Frevence otáček elektromotoru
9. Počítač v experimentální praxi
10. Závislost odporu termistoru na teplotě
Cíle:Znalosti:
Základní principy fyzikálních měření, metody zpracovávání dat.

Schopnosti:
Základní zásady pro práci ve fyzikálním laboratoři.
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky
Rozsah práce:Součástí předmětu je samostatné vyhotovení jednodušších protokolů k jednotlivým měřením. Protokoly jsou průběžně kontrolovány asistenty.
Kličová slova:Fyzikální měření, zpracování dat
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Brož: Základy fysikálních měření, SNTL Praha 1983

Doporučená literatura:
[2] Kolektiv: Fyzika I, ČVUT Praha, 1998

Studijní pomůcky:
laboratoř

Základy radiační ochrany16ZRAO Vrba T. 2+0 z - - 2 -
Předmět:Základy radiační ochrany16ZRAOdoc. Ing. Vrba Tomáš Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými principy radiační ochrany. Hlavní důraz je kladen na základní mechanismy a pojmy, a to se záměrem umožnit absolventům kritickou orientaci v této problematice. Předmět poskytuje odpovědi na otázky: co je to ionizující záření (IZ), odkud se bere, jestli a jak je pro člověka nebezpečné, jak rozumět ochranným jednotkám (efektivní dávka, dávkový ekvivalent, .), čím se lze chránit a mnoho dalších. Obsah přednášek je upraven tak, aby nebylo třeba předchozích znalostí.
Osnova:1. Co je to ionizující záření (IZ) a odkud pochází a jak interaguje s hmotou
2. Vliv IZ na DNA, buňku, orgán, člověka, ekosystém
3. Jak se měří ionizující záření (gray, sievert,...)
4. Ozáření lidí z externích přírodních zdrojů (kosmické záření, radionuklidy v zemské kůře)
5. Ozáření lidí z radionuklidů v lidském těle (potraviny, voda, vzduch, ...)
6. Umělé zdroje IZ (jaderné elektrárny, průmysl) a produkované odpady
7. Medicínské ozáření (rentgenová diagnostika, výpočetní tomografie, mamografie, ...)
8. Terapie pomocí ionizujícího záření
9. Jak se radioaktivní materiály šíří v životním prostředí
10. Dopady testů jaderných zbraní a závažných havárií
11. Jak se před IZ chránit a systém radiační ochrany (jak to funguje)
12. Jak udělat hrubé odhady dávky (od oka), problematika malých dávek, kde hledat věrohodné informace ... a ostatní zajímavosti (otázky)
13. Exkurze (protonové centrum, SURO, ..., dle možnosti)
14. Zápočtový test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základy účinků ionizujícího záření na živé buňky a lidský organismus
. Jednotky a pojmy radiační ochrany
.

Schopnosti:
Obecná orientace studenta v radiační ochraně, jednotkách a pojmech.
Požadavky:Nejsou požadovány žádné předchozí znalosti.
Rozsah práce:Rozsah látky pokrývá problematiku radiační ochrany na obecné úrovni. Znalosti jsou kontrolovány písemným testem.
Kličová slova:Ionizující záření, biologické účinky, dozimetrické veličiny
Literatura:Přednášky na https://behounek.fjfi.cvut.cz

Praktická informatika pro inženýry 112PIN1 Liska - - 1+1 z - 2
Předmět:Praktická informatika pro inženýry 112PIN1prof. Ing. Liska Richard CSc.-1+1 Z-2
Anotace:Počítač a operační systémy. Osobní počítač, pracovní stanice a superpočítače. Procesor, pamět, sběrnice, periferie, pevný disk,
sítové rozhraní. Technické a programové prostředky. Principy operačních systému. Požadavky na operační systém pro vědecké a
technické počítání. Operační systém UNIX. Základní principy, jádro, služby jádra. Dokumentace. Systém souboru, atributy souboru, práce se soubory. Textové editory: vi, emacs. Interpret příkazu (shell) sh,
csh a jeho programování (skripty). Ovládání procesu, stav procesu, zatížení počítače a priority procesu. Standardní nástroje. Grafické uživatelské rozhraní X-windows. Počítačové sítě. Lokální počítačové
sítě. Globální počítačové sítě: Internet. Adresy a protokoly TCP/P. Sítové konfigurace počítače. Sítové služby: sdílení technických prostředku, pošta, ftp atd. Sítové aplikace.
Osnova:1. Počítač a operační systém.
2. Jádro operačního systému Unix, procesy, systém souborů.
3. Interpret příkazů a jeho programování.
4. Síťové služby.
5. Překlad a ladění, systém pro tiskovou sazbu LaTeX.
6. Grafické rozhraní X-windows, základy administrace.
7. Řízené konzultace.
Osnova cvičení:1. Dokumentace, systém souborů.
2. Diskety a CD, procesy, editor vi.
3. Interpret příkazů, skripty.
4. Síťové služby, editor emacs.
5. Překlad a ladění, systém pro tiskovou sazbu LaTeX.
6. Grafické rozhraní X-windows, základy administrace.
7. Řízené konzultace.
Cíle:Znalosti:
Principy operačního systému typu Unix.

Schopnosti:
Používat operační systém typu Unix.
Požadavky:
Rozsah práce:Referát, 2 krátké písemky, prezence na cvičení.
Kličová slova:Unix, linux, operační systém.
Literatura:Povinná literatura:
[1] R. Liska, Úvod do Unixu. http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~liska/unix

Doporučená literatura:
[2] A. Přibyl, Gnu-Linux. http://www.linux.cz/
[3] Internet Info, Root.cz, informace nejen ze světa Linuxu. http://www.root.cz/
[4] Penguin, Neziskový server pro podporu Linuxu, UNIXu a free softwaru. http://www.penguin.cz/

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna Unix.

Konverzační seminář v angličtině04AKS Kovářová, Rafajová - - 0+2 z - 1
Předmět:Konverzační seminář v angličtině04AKSMgr. Kovářová Jana-0+2 Z-1
Anotace:Kurz rozvíjí základní řečové dovednosti v návaznosti na dovednosti získané v předchozím studiu jazyka. Záměrem kurzu je zlepšit všechny stránky mluvené komunikace. Studenti si rozšíří slovní zásobu a frazeologii dle probíraných tématických okruhů a komunikativních situací. Procvičuje se též poslech, aby studenti mohli lépe sledovat konverzaci a zapojit se do diskusí. Cílem je osvojení komunikativní strategie v závislosti na druhu komunikace a to tak, aby student dokázal vyjadřovat své myšlenky jasně, srozumitelně a gramaticky správně v různých situacích a aby se stal sebevědomějším mluvčím.
Osnova:Nácvik konverzačních a poslechových dovedností na každodenní témata (rodina, zaměstnání, jídlo, program dne, kultura, cestování, bydlení, koníčky).
Osnova cvičení:Předmět má seminární povahu a jeho náplň a rozsah odpovídá výše uvedené osnově.
Cíle:Znalosti:
Systematické rozšíření slovní zásoby na každodenní témata, strategie komunikace s přihlédnutím k adekvátnosti situace, mluvená a psaná podoba jazyka.

Schopnosti:
Umět komunikovat v různých všednodenních situacích. Rozumět krátkým diskusím na probíraná témata a zapojit se do nich, mluvit plynně s minimem gramatických a lexikálních chyb.
Požadavky:znalost jazyka na úrovni alespoň A2 dle SERR
Rozsah práce:
Kličová slova:Konverzace, řečové a poslechové dovednosti, slovní zásoba
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.Fictumová, J.Ceccarelli, T.Long: Angličtina, konverzace pro pokročilé, Brno 2008

Doporučená literatura:
[2] Michael McCarthy, Felicity O´Dell: Vocabulary in Use - Upper-intermediate, CUP 2017
[3] Raymond Murphy: English Grammar in Use, CUP 2015
[4] Martin Hewings: Advanced English Grammar in Use, CUP 2015

Studijní pomůcky:
jazyková učebna, audiovizuální technika, počítačová studovna