Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumRadiologická technika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Matematika 3, 401MAT34 Dvořáková, Krejčiřík, Tušek 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Matematika 301MAT3doc. Mgr. Krejčiřík David DSc.2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem konečně dimenzionálních vektorových prostorů.
Osnova:1. Vektorové prostory;
2. Lineární obal a nezávislost;
3. Báze a dimenze;
4. Lineární zobrazení;
5. Operátorové rovnice;
6. Skalární součin a ortogonalita;
7. Lineární funkcionály a sdružení;
8. Matice;
9. Determinanty;
10. Spektrum;
11. Exponenciála matice;
12. Kvadratické formy.
Osnova cvičení:0. Komplexní čísla;
1. Příklady vektorových prostorů a podprostorů;
2. Lineární závislost vektorů - úlohy s parametrem;
3. Výběr báze ze souboru generátorů, doplnění na bázi;
4. Injektivita a jádro lineárního zobrazení;
5. Příklady skalárních součinů a ortogonalizační proces;
6. Příklady lineárních funkcionálů a konstrukce sdružených zobrazení;
7. Operace s maticemi a konstrukce matice zobrazení;
8. Práce s determinanty, výpočet inverzní matice;
9. Vlastní čísla a vlastní vektory matic;
10. Konstrukce exponenciály matice;
11. Vlastnosti kvadratických forem;
Cíle:Znalosti:
Osvojení základních pojmů lineární algebry nezbytných pro správné pochopení navazujících předmětů, jako je analýza funkcí více proměnných, numerická matematika a pod.

Schopnosti:
Umět v navazujících předmětem využívat nastudované pojmy a věty.
Požadavky:Základní středoškolská matematika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Vektorový prostor, podprostor, lineární závislost, báze, dimenze, lineární zobrazení, matice, determinant, stopa, ortogonalita, spektrum, vlastní číslo, vlastní vektor, kvadratická forma, exponenciála matice.
Literatura:Klíčová literatura:
[1] S. Axler: Linear algebra done right, Springer, New York 2014

Doporučená literatura:
[2] J. Kopáček, Matematika pro fyziky II, UK, Praha, 1989.
[3] Text přednášky na webových stránkách přednášejícího.

Předmět:Matematika 401MAT4Ing. Tušek Matěj Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Lineární a nelineární diferenciální rovnice prvního řádu. Lineární rovnice vyššího řádu s konstantními koeficienty. Diferenciální a integrální počet funkce více proměnných a jeho aplikace.
Osnova:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Exaktní a homogenní diferenciální rovnice
4. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
5. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
6. Kvadratické formy
7. Limita a spojitost funkcí více proměnných
8. Diferenciální počet funkcí více proměnných
9. Totální diferenciál
10. Funkce zadané implicitně
11. Záměna proměnných
12. Extrémy funkcí více proměnných
13. Riemannův integrál funkce více proměnných
14. Fubiniova věta a věta o substituci
Osnova cvičení:1. Lineární diferenciální rovnice prvního řádu
2. Nelineární diferenciální rovnice prvního řádu
3. Lineární diferenciální rovnice vyšších řádů
4. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
5. Limita a spojitost funkcí více proměnných
6. Funkce zadané implicitně
7. Extrémy funkcí více proměnných
8. Riemannův integrál funkce více proměnných
9. Fubiniova věta a věta o substituci.
Cíle:Znalosti:
Osvojit si řešení elementárních typů diferenciálních rovnic s důrazem na rovnice lineární. Seznámit se s diferenciálním počtem funkce více proměnných.

Schopnosti:
Naučit se nové poznatky aplikovat na konkrétní problémy inženýrské praxe.
Požadavky:Úspěšné složení zkoušek z předmětů 01MAT1, 01MAT2, 01MAT3 na FJFI, ČVUT v Praze.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diferenciální rovnice, diferenciální počet funkce více proměnných.
Literatura:Povinná literatura:
[1] E. Dontová: Matematika IV, ČVUT, Praha, 1996.
[2] M. Krbálek: Funkce více proměnných, ČVUT, Praha, 2017.
[3] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.
[4] J. Kopáček: Příklady z matematiky pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 2003.

Doporučená literatura:
[4] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky II, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1998.
[5] J. Kopáček: Matematická analýza pro fyziky III, Matfyzpress MFF UK, Praha, 1999.

Detektory ionizujícího záření16DETE Průša - - 4+0 zk - 4
Předmět:Detektory ionizujícího záření16DETEIng. Průša Petr Ph.D.----
Anotace:Plynové detektory (ionizační komory, proporcionální, Geigerovy-Müllerovy, koronové detektory), organické a anorganické scintilační detektory, Čerenkovovy počítače, vyhodnocení světla fotonásobičem, parametry a různé typy fotonásobičů, polovodičové detektory , pozičně citlivé detektory, kryogenní detektory.
Osnova:1. Plynové detektory - rozdělení, střed. energie pro vznik 1 iont. páru
2. Proudové ionizační komory - saturovaný proud, ztáty rekombinační/difuzní - dynamická odezva IK, fluktuace ionizačního proudu, měření základních dozimetrických veličin,kompenzační komory
3. Impulsní ionizační komory - odvození časových závislostí odezev a dob sběru, paralelní desková, válcová a kulová komora s úplným/ elektronovým sběrem, štěpné komory v impulsním režimu
4. Proporcionální detektory - plynové zesílení, Diethornovy parametry, vliv prostorového náboje, energetická rozlišovací schopnost, fluktuace tvorby iontových párů, Fano faktor, fluktuace plynového zesílení
5. Tvar výstupního impulsu proporcionálního počítače, rozlišovací doba, počítací charakteristika, detekční účinnost, absolutní měření aktivit alfa a beta, detekce a spektrometrie nízkoenergetických fotonů.
6. Detekce a spektrometrie neutronů proporcionálními počítači - používané jaderné reakce, stěnový efekt, tvar spektra, dekonvoluce spekter, "dlouhý počítač"
7. Geiger - Müllerovy detektory - princip, nesamozhášecí a samozhášecí GM, halogenové počítače, počítací charakteristika, "falešné" impulzy, mrtvá doba, doba zotavení, tvar impulsu GM, typy GM počítačů, detekční účinnost GM počítačů.
8. Koronové detektory - teorie koronového výboje, detekce neutronů, potlačení fotonové odezvy, charakteristické vlastnosti.
9. Úvod do scintilačních detektorů, rozdělení scintilačních detektorů, scintilační proces v organických scintilátorech, energetické stavy pí - elektronů, zářivé a nezářivé přechody, fluorescence, fosforescence, zpožděná fluorescence, migrace excitační energie, samoabsorpce, jednosložkové a vícesložkové scintilátory, konverzní účinnost, emisní spektrum, luminiscenční odezva, časový průběh vysvícení.
10. Použití organických scintilátorů, kapalné scintilátory - detekce a spektrometrie neutronů, tvarová diskriminace. Anorganické scintilátory, rozdělení - scintilace čistých a aktivovaných monokrystalů, scintilátory polykrystalické, skleněné a plynové,- základní parametry a použití anorganických scintilátorů, zvláštní scint. detektory.
11. Čerenkovovy detektory - prahové a diferenciální Č. detektory. Zpracování a vyhodnocení fotonů ze scintilátorů a Č. detektorů - fotonásobiče, fotokatody, dynody, fotodiody, temný proud, šumové impulsy.
12. Polovodičové detektory - stručný přehled teorie, p-n přechodu jako detektor, vyprázdněná oblast, vstupní okénko, polohově citlivé Si detektory, technologie výroby. P-I-N planární a koaxiální struktury (kompenzované Si(Li), HPGe) pro detekci fotonů, chlazení detektorů. Polovodičové detektory z jiných materiálů než Si a Ge.
13. Kryogenní detektory (princip, supravodivé tunelové přechody)
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Principy detekce ionizujícího záření, Hlavní aplikace detektorů ionizujícího, záření, Základy konstrukce detektorů ionizujícího záření

Schopnosti:
Orientace v probírané problematice, zhodnocení parametrů detektorů, výběr detektorů pro danou aplikaci
Požadavky:
Rozsah práce:Ústní zkouška z veškeré probrané látky.
Kličová slova:detektory ionizujícího záření, ionizační komory, proporcinální detektory, Geiger-Müllerovy detektory, organické scintilátory, anorganické scintilátory, čerenkovovy detektory, polovodičové detektory, kryogenní detektory
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:
[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010
[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015
[4] P. Rodnyi: Physical Processes in Inorganic Scintillators,CRC Press, 1997
[5] B.B. Rossi: Ionization Chambers and Counters, McGraw-Hill, New York, 2010
[6] H. Spieler: Semiconductor Detector Systems, Oxford University Press, 2005

Principy etického chování ve zdravotnictví16EZB Strobachová 1+0 z - - 1 -
Předmět:Principy etického chování ve zdravotnictví16EZBPhDr. Strobachová Ingrid Ph.D.----
Anotace:Hlavním posláním předmětu je zvýšení vnímavosti technické komunity k etickým stránkám zdravotnických profesí. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika; vznik lékařské etiky jako oboru, etika a morálka; svědomí; alibismus jako profesionální strategie. Cynismus. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékažské paternalismus. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní probémová situace, zejm. situace volby terapuetického postupu. Germinální etika, abortus arteficialis: etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl rodičovství a jeho ignorance. Problémy ukončení těhotenství, pro a proti. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapuetický. Etická problematikamanipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce. Terminální etika; eutanázie, pro a proti; "non resuscitare". Etika týmové spolupráce; mezikolegiální vztahy. Helsinská deklarace
Osnova:1. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika;
2. Vznik lékařské etiky jako oboru, etika a morálka; svědomí;
3. Alibismus jako profesionální strategie. Cynismus.
4. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékařské paternalismus.
5. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní problémová situace, zejm. situace volby terapeutického
postupu.
6. Germinální etika, abortus arteficialis: etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl
rodičovství a jeho ignorance. Problémy ukončení těhotenství, pro a proti.
7. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapeutický.
8. Etická problematika genové manipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování.
9. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Zvýšení vnímavosti technické komunity k etickým stránkám zdravotnických profesí.

Schopnosti:
Rozlišit etické stránky medicínských zákroků a jednání s pacienty při výkonu budoucího povolání.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Etika, morálka, svědomí, etické rozhodování, germinální etika, experiment, klonování, genetická manipulace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Haškovcová, H., Lékařská etika, Praha, Galén, 2002
[2] Haškovcová H., Lékařská etika. Praha, Galén 1994

Doporučená literatura:
[3] Störig, J., Malé dějiny filosofie, Praha, Zvon, 1991
[4] Haškovcová H., Práva pacienta (komentované vydání), Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov 1996
[5] Payne J., Klinická etika, Triton Skalpel, Praha 1992
[6] Přívratská J., Šimek J., A Reader in Medical Ethics, Karolinum, Praha 1997
[7] Munzarová M., Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky, Masarykova univerzita, Brno 1995

Základy preventivního lékařství pro techniky16HEB Lajčíková 1+0 z - - 1 -
Předmět:Základy preventivního lékařství pro techniky16HEBMUDr. Lajčíková Ariana CSc.1+0 Z-1-
Anotace:Předmět poskytuje přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Orientovaný je především na hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Hygiena v teorii a praxi. Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení: Hodnoty určujících parametrů. Vizuální pohoda. Teplo: Základní parametry. Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí: Ochrana zdraví při práci. Hygiena povrchů a nátěrů. Bezpečnost pracovního prostředí: Bezpečnost konstrukcí. Požární bezpečnost. Bezpečnost při užívaní. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci: Základní pojmy. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví. Zařízení pracovišť řazení pracovišť do kategorií. Vyhlašování rizikových prací. Druhy pracovních úrazů. Registrace a jejich evidence. Hlášení pracovních úrazů a zjišťovaní a vyšetřovaní jejich příčin. Hlášení pracovních úrazů a poruch technických zařízeních, zjišťovaní a vyšetřování jejich příčin.
Osnova:1. Hygiena v teorii a praxi. Organizace hygienického dozoru, historie oboru.
2. Hygiena životního prostředí ? bioindikátory a biomarkery znečištění.
3. Základní hygienické požadavky na pracovní prostředí: fyzikální, chemické a biologické faktory.
4. Osvětlení a mikroklima.
5. Chemické škodliviny v pracovním prostředí.
6. Bezpečnost pracovního prostředí, užívání osobních ochranných prostředků.
7. Aerosoly v ovzduší. Prašnost ve vnitřním prostředí
8. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví: kategorizace prací, vyhlašování rizik.

U všech faktorů stručná informace o měření a hodnocení, limitních hodnotách, vlivech na zdraví a legislativních požadavcích.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o hygienických požadavcích pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky.

Schopnosti:
Definovat základní požadavky na hygienu a pravidla při činnostech spojených s medicínskými aplikacemi využívající ionizující záření.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Obecná a komunální hygiena, hygiena ovzduší, hygiena půdy, hygiena práce, hygiena sídelních útvarů, hygiena odpadů a jejich odstraňování, riziková pracoviště.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Bencko, V. a kol. : Hygiena - učební texty k seminářům a praktickým cvičením. Karolinum Praha, 2002

Doporučená literatura:
[2] Fuchs A., Škodlivé a nebezpečné faktory pracovního procesu, Praha 1988
[3] Zothová Jiřina, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, I. Část, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, II. Část, Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995.
[4] Hlína Jiří, Riziko hluku v životním a pracovním prostředí, Brno, IDV SZP, 1991.
[5] Lener Jaroslav, Medical hygiene, Praha, Karolinum, 1997.

Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 1, 216ZBAF12 Doubková, Vaculín 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 116ZBAF1MUDr. Doubková Alena CSc. / Vaculín Šimon2+2 Z,ZK-4-
Anotace:Organizace živých systémů, nebuněčné a buněčné organismy, prokaryotní a eukaryotní buňka. Molekulární a buněčná biologie. Biopolymery (nukleové kyseliny a proteiny). Molekulární genetika (genetická informace, replikace, transkripce a translace, mutace). Genetické inženýrství. Cytologie (buňka jako systém, biologické membrány a jejich funkce, membránové organely, cytoskeletární struktury). Buněčný cyklus, mitóza, jejich regulace. Diferenciace a stárnutí. Buněčné faktory a faktory zevního prostředí. Základy virologie. Viry, jejich struktura, životní cykly a reprodukce. Virový genom. Virogeny. Genetika mnohobuněčných organismů. Typy reprodukce, pohlavní rozmnožování, meióza, gamety. Oplodňování. Fenotyp a genotyp, metody hybridizace, Mendelovy zákony. Autozomální a gonozomální dědičnost. Základy cytogenetiky. Základy lidské genetiky. Lidský karyotyp, početní a strukturální aberace. Monogenní znaky, normální a patologické. Autozomální a gonozomální dědičnost. Genová vazba a genové mapování. Moderní metody studia lidského genomu. Polygenní znaky. Genetická kontrola metabolismu, farmakogenetika. Základy imunogenetiky. Genetika nádorů
Osnova:1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.
4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK
5. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK
6. Páteř, pánev. Lebka.
7. Lebka + spojení na páteři. Fyziologie svalové činnosti.
8. Svaly trupu. Svaly HK + DK. GIT I. Fyziologie GIT.
9. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.
10. GIT II. Fyziologie GIT. Dýchací ústrojí. Dýchání.
11. Uropoetické ústrojí. Spirometrie. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
12. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS.
13. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
14. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova cvičení:1. Klasifikace organismů.
2. Ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.
3. Obecná anatomie.
4. Obecná fyziologie.
5. Fyziologie svalové činnosti.
6. Demonstrace pohybového aparátu.
7. Dýchání.
8. Spirometrie.
9. Fyziologie srdeční činnosti.
10. Fyziologie krve, srážení krve.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o organizaci živých systémů, nebuněčných a buněčných organismech, prokaryotní a eukaryotní buňke. Molekulární a buněčné biologii.

Schopnosti:
Orientace v oblasti obecné genetiky a genetiky člověka, schopnost klasifikace organismů, využití obecné anatomie a fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Živé systémy, buněčné a nebuněčné organismy, molekulární genetika, cytologie, virologie, genetika, cytogenetika, autozomální a gonozomální dědičnost
Literatura:Povinná literatura:
[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998
[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:
[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996
[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997
[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Předmět:Základy biologie, anatomie a fyziologie člověka 216ZBAF2MUDr. Doubková Alena CSc. / Vaculín Šimon-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova:1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vkliv faktorů zevního prostředí.
4. Obecná anatomie. Kosti HK + DK
5. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK
6. Páteř, pánev. Lebka.
7. Lebka + spojení na páteři. Fyziologie svalové činnosti.
8. Svaly trupu. Svaly HK + DK. GIT I. Fyziologie GIT.
9. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.
10. GIT II. Fyziologie GIT. Dýchací ústrojí. Dýchání.
11. Uropoetické ústrojí. Spirometrie. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
12. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS.
13. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
14. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova cvičení:1. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
4. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.
5. Přehled nervů. CNS.
6. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
7. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy.
8. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:
Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.
Požadavky:Požadováno je absolvování 16ZBAF1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Živé systémy, buněčné a nebuněčné organismy, molekulární genetika, cytologie, virologie, genetika, cytogenetika, autozomální a gonozomální dědičnost
Literatura:Povinná literatura:
[1] Linc R., Doubková A., Anatomie hybnosti, I. - III. díl, Praha, Karolinum, 1998
[2] Stingl J., Anatomie - učební texty pro bakalářské studium. 3. LF UK, Praha 1994

Doporučená literatura:
[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996
[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997
[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Základy fyziky pevných látek11ZFPL Kraus, Fojtíková 2+0 kz - - 2 -
Předmět:Základy fyziky pevných látek11ZFPLprof. RNDr. Kraus Ivo DrSc.2 KZ-2-
Anotace:Obsahem přednášky je výklad základních fyzikálních a mechanických vlastností krystalických pevných látek z hlediska jejich mikroskopické stavby.
Osnova:1. Vazby v krystalech.
2. Vybrané pojmy z teorie pevných látek.
3. Struktura krystalů.
4. Mřížkové poruchy.
5. Tepelné vlastnosti pevných látek.
6. Difúze v pevných látkách.
7. Elektrické vlastnosti kovů.
8. Fyzika polovodičů.
9. Diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, antiferromagnetizmus, ferimagnetizmus.
10. Rentgenová, neutronová a elektronová difrakce.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získat představu o mikroskopické stavbě pevných látek.
Schopnosti:
Porozumět fyzikální podstatě mechanických a fyzikálních vlastností pevných látek.
Požadavky:Znalost základů kvantové mechaniky a statistické fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Krystaly, kovy, polovodiče, izolanty, difrakční metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1]. Kraus, I., Fiala, J.: Elementární fyzika pevných látek. Vydavatelství ČVUT, Praha 2016.
Doporučená literatura:
[2]. Kraus I.: Úvod do fyziky kovů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.
[3]. Kraus, H. Frank., I. Kratochvílová: Úvod do fyziky pevných látek, ČVUT 2009.

Základy dozimetrie 1, 216ZDOZ12 Trojek 2+2 z,zk 2+0 zk 4 2
Předmět:Základy dozimetrie16ZDOZ1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Historický vývoj, současný stav a úkoly dozimetrie ionizujícího záření, přehled dozimetrických veličin a jednotek. Veličiny a jednotky užívané při popisu zdrojů, pole a interakce záření, přenosu energie, absorpce energie a ionizace. Základy účinků ionizujícího záření.
Osnova:1.Historický přehled vývoje dozimetrie od objevu ionizujícího záření do dneška. Současné postavení dozimetrie a její úkoly.
2.Terminologie, veličiny a jednotky v jaderné fyzice a dozimetrii - základní pojmy
3.Zdroje ionizujícího záření a veličiny, které je popisují.
4.Aktivita a hmotnostní aktivita. Rozpadové řady.
5.Emise částic u radinuklidových zdrojů
6.Pole záření - veličiny a jednotky užívané pro popis pole přímo ionizujícího a nepřímo ionizujícího záření,
7.Rovnováha záření a rovnováha nabitých částic.
8.Interakce přímo ionizujícího záření s látkou - veličiny popisující interakci přímo ionizujícího záření s látkou.
9.Lineární přenos energie, brzdná schopnost.
10.Interakce nepřímo ionizujícího záření s látkou.
11.Součinitel zeslabení, přenosu energie a absorpce energie. Vztahy mezi těmito veličinami.
12.Veličiny pro popis ionizačních účinků záření.
Osnova cvičení:1.Interakce částic
2.Statistika v radiační fyzice
3.Aktivita
4.Hmotnostní aktivita
5.Radioaktivní rovnováha
6.Emise zdroje
7.Fluence a tok částic
8.Účinné průřezy
9.Interakce fotonu a neutronů
10.Zeslabení svazku záření gama
11.Stínění záření
12.Test
Cíle:Znalosti:
Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:
Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16URF1 (RT)
Rozsah práce:
Kličová slova:dozimetrie, ionizující záření, aktivita, fluence, rovnováha nabitých částic
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1
[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992
[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

Doporučená literatura:
[4] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996
[5] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika
[6] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Předmět:Základy dozimetrie16ZDOZ2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Základy biologických účinků ionizujícího záření a nejnovější radiologické veličiny vycházející z doporučení ICRP a ICRU. Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity a emise neutronových zdrojů. Měření absorbované dávky a expozice.
Osnova:1. Veličina expozice, její definice a historický vývoj.
2. Definice kermy a důvody jejího zavedení. Výpočet kermy pro fotonové záření. Vztah mezi expozicí a kermou.
3. Sdělená energie a její výpočet
4. Absorbovaná dávka, definice a výpočet.
5. Porovnání absorbované dávky s expozicí a kermou.
6. Mikrodozimetrické veličiny - měrná a lineální energie. Rozdíly mezi stochastickými a nestochastickými veličinami v dozimetrii.
7. Biologické účinky ionizujícího záření. Křivky přežití, relativní biologická účinnost. 8.Ekvivalentní dávka a efektivní dávka
9. Operační veličiny k monitorování osob a pracovního prostředí.
10. Systém ochrany před zářením. Usměrňování dávek a dávkové limity.
11. Principy stanovení a měření základních dozimetrických veličin. Metody stanovení aktivity. Měření emise neutronových zdrojů.
12. Problematika měření dávek. Shrnutí problematiky teorie dutiny. Braggova-Grayova teorie dutiny, její důsledky a nedostatky.
13. Použití ionizačních komor k měření dávek. Princip ionizačních komor, technické provedení a aplikace Braggovy-Grayovy teorie.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Ovládá veličiny a jednotky v dozimetrii a radiační fyzice.

Schopnosti:
Použití veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16URF1 (RT).
Požaduje se absolvování 16ZDOZ1.
Rozsah práce:
Kličová slova:dozimetrie, ionizující záření, aktivita, expozice, kerma, absorbovaná dávka, ekvivalentní dávka, efektivní dávka
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fundamentals of Ionizing Radiation Dosimetry, P. Andreo, D.T. Burns, A. E. Nahum, J.Seuntjens, F. H. Attix, Wiley-VCH, 2017. ISBN 978-3-527-40921-1
[2] Základy dozimetrie, J. Sabol, Skripta ČVUT 1992
[3] Physics for Radiation Protection, J. E. Martin, Wiley-VCH, 2013. ISBN: 978-3-527-41176-4

Doporučená literatura:
[4] Příručka dozimetrie a ochrany před zářením, J. Sabol, Skripta ČVUT 1996
[5] ČSN ISO 31-9 Veličiny a jednotky - Část 9: Atomová a jaderná fyzika
[6] ČSN ISO 31-10 Veličiny a jednotky - Část 10: Jaderné reakce a ionizující záření

Působení ionizujícího záření na látku16REB Pilařová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Působení ionizujícího záření na látku16REBIng. Pilařová Kateřina Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Historie radiolýzy, stopa, stadia radiolýzy, radiačně chemický výtěžek, experiment v radiolýze, klasické metody, pulzní radiolýza, EPR, některé přechodné produkty radiolýzy, excitované stavy, solvatované elektrony, volné radikály, radiolýza plynů, vody, vodných roztoků, organických kapalin, radiolýza pevných látek, polymerů, skel, kovů a slitin, radiační technologie, sterilizace, síťování a degradace polymerů, ošetřování potravin.
Osnova:1. Úvod,základní představy o působení ionizujícího záření na látky. Co je radiolýza, historie vývoje zkoumání radiačního působení na hmotu, současné představy o radiolýze. Vznik a struktura stopy. LET, zjišťování hodnoty LET. Časový průběh radiolytických dějů, stadia radiolýzy.
2. Základy chemické kinetiky. Difuzní reakční kinetika.
3. Základy experimentální práce v radiolýze. Radiačně chemický výtěžek. Radiačně chemický výtěžek primární, prvotní a počáteční. Radistacionární stav. Experimentální sledování radiolytických změn v látkách, klasické metody, pulzní radiolýza, elektronová paramagnetická rezonance ( EPR ).
4. Přechodné produkty radiolýzy. Excitované stavy, superexcitované stavy. Přechody mezi stavy v biatomické molekule. Optické přiblížení. Vlastnosti ostatních přechodných produktů radiolýzy. Kationty a anionty. Elektrony produkované zářením. Volné radikály. Metody sledování volných radikálů.
5. Radiolýza plynů. Specifika radiolýzy plynů. Vliv tlaku a povrchu nádoby na radiolýzu plynů. Experimentální postupy při sledování radiolýzy plynů. Radiolýza konkrétních systémů. Vzácné plyny. Vodík a směsi vodíku s D2,N2 a halogeny. Kyslík, dusík a vzduch. Metan a plynné uhlovodíky
6.+7. Radiolýza vodní páry a radiolýza kapalné vody. Stabilní produkty radiolýzy vodní páry. Přechodné produkty radiolýzy vodní páry a vztahy mezi primárními výtěžky. Vliv dávkové rychlosti na radiolýzu vodní páry. Mechanizmus radiolýzy kapalné vody, jednotlivá stadia radiolýzy. Stopa, spury a difuzní model - experimentální podklady. Primární a prvotní výtěžky radiolytických produktů kapalné vody. Vliv pH, rozpuštěných látek, LET záření a dávkového příkonu. Výsledná radiolýza vody
8. Radiolýza vodných roztoků. Přímá a nepřímá radiolýza. Zředěné roztoky. Frickeho dozimetr. Vodné roztoky organických látek. Zvláštnosti radiolýzy koncentrovaných roztoků
9. Radiolýza organických kapalin. Rozdíly proti vodným roztokům. Excitované stavy, ionty a volné radikály. Stabilní produkty radiolýzy organických kapalin
10. Radiolýza pevných látek. Specifika radiolýzy pevných látek. Radiolýza organických polymérů. Radiolýza skel. Vliv ionizujícího záření na kovy a slitiny
11.+12. Radiační technologie. Co jsou radiační technologie. Ozařování elektromagnetickým zářením, zdroje a technika ozařování. Ozařování elektrony, zdroje a technika ozařování. Průmyslové ozařovny a jejich vybavení. Oblasti využití radiačních technologií. Radiační sterilizace. Síťování a degradace polymérů. Radiační ošetření potravin. Ostatní radiační technologie.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získat základní představu o působení ionizujícího záření na látky.

Schopnosti:
Základní orientace v problematice působení ionizujícího záření na látku.
Požadavky:16URF1
Rozsah práce:.
Kličová slova:Historie radiolýzy, radiačně chemický výtěžek, radiolýza plynů, radiolýza vody, radiolýza vodných roztoků, radiační technologie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Alois Motl, Úvod do radiační chemie, ČVUT 2004 (skripta)

Doporučená literatura:
[2] Viliam Múčka, Aplikace radiačních metod, ČVUT 1992 (skripta)

Lékařská informatika pro techniky16INZB Klusoň, Urban 1+1 kz - - 2 -
Předmět:Lékařská informatika pro techniky16INZBdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / Ing. Urban Tomáš Ph.D.----
Anotace:Studenti se seznámí se základními způsoby využití informačních technologií ve zdravotnictví. Získají základní znalosti o OS Unix a X-Window, o realizaci a fungování sítí na bázi protokolu TCP/IP, o způsobech a možnostech ukládání a dlouhodobého zálohování dat, o ochraně sítí a dat (včetně osobních) před zneužitím. Dále budou seznámeni s možnostmi získávání, zpracování a ukládání obrazových dat se zaměřením na medicínské aplikace, s používanými formáty souborů pro medicínské účely (DICOM), s uspořádáním medicínských počítačových sítí (PACS) a se systémy monitorování pacientů. Součástí předmětu je cvičení k vybraným tématům.
Osnova:1. Základní pojmy z informačních technologií
2. Základy užití počítačových sítí
3. Základy síťové architektury, TCP/IP protokol
4. Úvod do operačního systému Linux
5. Základní koncepty bezpečné komunikace
6. Principy simetrického a asymetrického šifrování dat
7. Standard DICOM
8. Základy konceptu PACS
9. Zpracování digitálního obrazu
10. Rekonstrukce tomografických obrazů
11. Možnosti ukládání objemných dat, zálohování
12. Dávkové zpracování úloh
13. Vybrané partie z praktické lékařské informatiky
Osnova cvičení:Výuka probíhá v počítačové učebně s instalovaným OS Linux. Probíraná/přednášená látka je na vybraných tématech bezprostředně demonstrována a procvičována. Osnova cvičení kopíruje osnovu přednášky.
Cíle:Znalosti:
Získat základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti využití IT ve zdravotnictví.

Schopnosti:
Zvládnutí základů práce s vybraným SW, lékařskými informačními systémy a formáty souborů používaných v medicíně.
Požadavky:základní znalosti práce s počítačem
Rozsah práce:Zpracování zápočtového příkladu/ů podle zadání. Zadávané příklady jsou obsahově zaměřeny na probíranou látku a jsou koncipovány tak, aby pokryly ověření dovedností ve základních aspektech probírané látky. Kontrolu provádí vyučující, na základě splnění je udělen zápočet.
Kličová slova:IT, informační systémy, digitální zobrazování, RIS, DICOM, PACS, GNU/Linux, sítě, zpracování dat, šifrování, elektronický podpis
Literatura:Povinná literatura:
[1] Hoyt, Sutton, Yoshihashi: Medical Informatics: Practical Guide for the Healthcare Professional; Lulu.com, 2009. ISBN 9780557133239.
[2] Huang: PACS and Imaging Informatics: Basic Principles And Applications; John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470373729.
[3] Bushberg et al.: The Essential Physics of Medical Imaging, 3rd Edition, Wiliams & Wilkims, 2011. ISBN 9781451118100.
[4] Nelson, Ramona a Staggers, Nancy: Health informatics: an interprofessional approach. Second edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2018. ISBN 9780323402316.

Doporučená literatura:
[5] Hebda, Toni a Czar, Patricia: Handbook of informatics for nurses & healthcare professionals. 5th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN 0132574950.
[6] Shortliffe, Perreault et. al: Medical Informatics, 2nd Edition, Springer 2001. ISBN 9780387217215

Studijní pomůcky:
- Počítačová učebna (OS Linux)
- SW pro zpracování digitálního obrazu v medicínských formátech

Principy integrujících dozimetrických metod16IDOB Ambrožová, Musílek - - 2+0 zk - 2
Předmět:Principy integrujících dozimetrických metod16IDOBIng. Ambrožová Iva Ph.D. / prof. Ing. Musílek Ladislav CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Základní principy integrujících dozimetrických metod a jejich použití v praxi. Přehled hlavních typů integrujících dozimetrů pevné fáze, stopové detektory a dozimetry neutronů. Základní srovnání výhod a nevýhod různých systémů, metody sekundární standardizace dávek, zaměřené na aplikace v osobní dozimetrii a dozimetrii prostředí.
Osnova:1. Základní rozdělení dozimetrických systémů
2. Přehled integrujících dozimetrů pevné fáze
3. Detektory neutronů
4. Princip albeda neutronů
5. Výhody a nevýhody různých systémů
6. Praktické aplikace uvedených dozimetrických systémů
7. Měření dávek od fotonů, elektronů a neutronů
8. Metody sekundární standardizace dávek
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní přehled integrujících metod dozimetrie a dozimetrů založených na na různých fyzikálních a chemických principech.

Schopnosti:
Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod a použití k detekci ionizujícího záření v různých aplikacích.
Požadavky:16DETE, 16ZDOZ12
Rozsah práce:
Kličová slova:Dozimetrie ionizujícího záření, integrální metody dozimetrie založené na změnách vlastností v pevné fázi, detektory stop v pevné fázi, integrální metody v osobní dozimetrii, kalibrace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Musílek L., Šeda J., Trousil J., Dozimetrie ionizujícího záření (Integrující metody), Praha, Vyd. ČVUT 1992
[2] Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, IAEA Safety Guide No.RS-G-1.3, 1999

Doporučená literatura:
[3] Trousil J., Spurný F., Passive dosemeter characteristics and new developments, Bezpečnost jaderné energie 44,č.5/6 /1998/
[4] Z. Kovář, F. Spurný, Z. Spurný, J. Novotný, F. Cejnar, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

Numerické metody 112NME1 Limpouch - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Numerické metody12NME1prof. Ing. Limpouch Jiří CSc.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Jsou vysvětleny základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh. Vedle základních numerických úloh jsou zařazeny i problémy důležité pro fyziky (řešení obyčejných diferenciálních rovnic, generátory náhodných čísel). MATLAB jako integrovaný výpočetní systém slouží pro ukázky. Cvičení se konají v počítačové učebně. Je používán MATLAB jako základní programovací jazyk a demonstrační nástroj.
Osnova:1.Numerická matematika, chyba metody, reprezentace čísel v počítači, zaokrouhlovací chyba
2.Korektnost a podmíněnost úlohy, numerická stabilita, numerické knihovny
3.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody
4.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
5.Interpolace a extrapolace, interpolace ve více dimenzích
6.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
7.Výpočet funkcí; třídění
8.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
9.Hledání extrémů funkcí
10.Numerická integrace
11.Náhodná čísla a integrace metodou Monte Carlo
12.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha, rovnice se silným tlumením ("stiff")
13.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Osnova cvičení:Cvičení se konají v počítačové učebne. Je používán systém MATLAB jako základní programovací jazyk i jako demonstrační nástroj.
1. Reprezentace čísel v počítači, zakrouhlovací chyba, podmíněnost úlohy
2.Řešení systémů lineárních rovnic - přímé metody, podmíněnost matice
3.Řídké matice, interpolační metody řešení systémů lineárních rovnic; vlastní čísla a vektory
4.Interpolace a extrapolace, kubický spline
5.Čebyševova aproximace, Čebyševovy polynomy, aproximace metodou nejmenších čtverců
6.Výpočet funkcí
7.Hledání kořenů nelineární rovnice a řešení systémů nelineárních rovnic
8.Hledání extrémů funkcí
9.Numerická integrace
10.Obyčejné diferenciální rovnice - počáteční úloha
11.Obyčejné diferenciální rovnice - okrajová úloha
Cíle:Znalosti:
Základní principy numerické matematiky důležité pro numerické řešení fyzikálních a technických úloh včetně řešení obyčejných diferenciálních rovnic.

Schopnosti:
Používat numerickou matematiku k řešení praktických úloh, umět vybrat z programů v numerických knihovnách a být schopen se vyvarovat nejběžnějších chyb.
Požadavky:
Rozsah práce:K zápočtu student vypracuje řešení zadané úlohy na počítači - rozsah cca 2-4 hodiny.
Kličová slova:Aplikovaná numerická matematika, MATLAB, obyčejné diferenciální rovnice.
Literatura:Povinná literatura:
[1] W.H. Press, B.P. Flannery, S.A. Teukolsky, V. H. Vetterling: Numerical Recipes in C++ (The art of scientific computing), Cambridge University Press, 3. vydání, Cambridge 2007 (stejná kniha pro FORTRAN, 2.vydání 1993 a jazyk C, 2.vydání 1993) (dostupné na http://www.numerical.recipes/oldverswitcher.html)

Doporučená literatura:
[2] A. Ralston: Základy numerické matematiky, Praha, Academia 1973
[3] M. Nekvinda, J. Šrubař, J. Vild: Úvod do numerické matematiky, Praha, SNTL 1976
[4] B.P.Demidovič, I.A. Maron: Základy numerické matematiky, Praha, SNTL 1966
Studijní pomůcky:
Počítačová laboratoř s programem Matlab.

Základní praktikum16ZPRA Průša - - 0+2 kz - 2
Předmět:Základní praktikum16ZPRAIng. Průša Petr Ph.D.----
Anotace:Předmět je složen z praktických úloh, jež mají studenty naučit práci s nejzákladnějším vybavením jaderné instrumentace a prakticky je seznámit se základními vlastnostmi ionizujícího záření.
Osnova:
Osnova cvičení:Seznam úloh:
1) Počítací charakteristika GM detektoru
2) Mrtvá doba GM detektoru
3) Statistický charakter radioaktivní přeměny
4) Průchod záření gama látkou
5) Rozptyl záření gama v látce
6) Průchod záření beta látkou
7) Scintilační spektrometrie záření gama, demonstrace antikoincidenčního stínění
8) Koincidenční stanovení aktivity
9) Stanovení dávky termoluminiscenčními dozimetry
10) Stanovení dávky gafchromickými filmy
Cíle:Znalosti:
Zásady bezpečnosti práce s ionizujícím zářením, funkce modulů jaderné instrumentace, možnosti různých druhů detektorů

Schopnosti:
Samostatná práce se základními zařízeními, jaderné instrumentace, zpracování naměřených dat,prezentace naměřených dat, interpretace naměřených dat, bezpečnostní návyky
Požadavky:
Rozsah práce:Individuální zpracování výsledků měření a vypracování protokolů k jednotlivým úlohám. Samostatné měření a povinná účast.
Kličová slova:Geiger-Müllerův detektor, ionizující záření, zpětný rozptyl, záření gama, záření beta, mrtvá doba, radioaktivita, dozimetrie, termoluminiscence, gafchromický film, spektrometrie gama
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gerndt, J.; Průša, P.: Detektory ionizujícího záření. 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:
[2] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley & Sons, 4th edition, 2010
[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:
dozimetrická laboratoř

Semestrální práce16SEPB Trojek - - 0+4 z - 4
Předmět:Semestrální práce16SEPBdoc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Samostatná práce zaměřená na seznámení se s problémem. Práce se zdroji publikací, databáze, knihovny, odborná literatura, internet. Syntéza poznatků ze více zdrojů informací - rešerše. Vlastní hodnocení problematiky na základě získaných informací. Písemná práce se zaměřením na aktuální problém v oblasti radiologické techniky.
Osnova:Samostatná práce je zaměřena na seznámení se s problémem. Práce se zdroji publikací, databáze, knihovny, odborná literatura, internet. Syntéza poznatků ze více zdrojů informací - rešerše. Vlastní hodnocení problematiky na základě získaných informací. Písemná práce se zaměřením na aktuální problém v oblasti radiologické techniky.
Osnova cvičení:Dle zadání semestrální práce.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04.. KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Principy aplikací ionizujícího záření16UAZB Musílek 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Principy aplikací ionizujícího záření16UAZBprof. Ing. Musílek Ladislav CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Historický vývoj aplikací, přehled interakce záření s látkou, zdroje záření, detektory a vyhodnocovací zařízení, vyhodnocování radionuklidových měření, využití průchodu a rozptylu svazků záření, vybrané radioanalytické metody, indikátorové metody, radionuklidové datování, další možnosti využití záření.
Osnova:1. Stručný přehled vývoje aplikací ionizujícího záření
2. Zdroje záření alfa, beta, gama a X
3. Zdroje neutronů - radionuklidové zdroje, neutronové generátory, jaderný reaktor
4. Detektory a vyhodnocovací zařízení
5. Kalibrační křivka a její vztah k chybám měření
6. Využití zeslabení svazků záření gama a X
7. Využití rozptylu fotonového záření
8. Průchod a zpětný rozptyl záření beta - tloušťky, povlaky, analýza binárních směsí
9. Využití svazků neutronů - radiografie, vlhkost
10. Aktivační analýza
11. Rentgenfluorescenční analýza
12. Indikátorové metody
13. Radionuklidové metody datování
14. Radiační technologie
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Široký přehled možností, které skýtá ionizující záření v technice, výzkumu a dalších oblastech lidské činnosti.

Schopnosti:
Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod v různých aplikacích.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16URF1 a 16URF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:Ionizující záření, zdroje záření, interakce záření s látkou, aplikace v průmyslu, aplikace ve výzkumu, aplikace v medicíně.
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, vyd. ČVUT 1992.

Doporučená literatura:
[2] J. Thýn et al.: Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources. Praha, Vyd. ČVUT 2000.
[3] A. Gosman - Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu. Praha, Academia 1989.
[4] S. Rózsa: Nuclear Measurements in Industry. Budapest, Akadémiai Kiadó 1989
[5] E.M. Hussein: Handbook on radiation probing, gauging, imaging and analysis. Dordrecht, Kluwer 2003.

Zpracování měření a dat12ZMD Procházka 1+1 kz - - 2 -
Předmět:Zpracování měření a dat12ZMDprof. Ing. Procházka Ivan DrSc.1+1 KZ-2-
Anotace:Seznámení se základními pojmy a postupy pro zpracování výsledků měření, vymezení pojmů pro měření, pozorování, typy chyb. Popis a vlastnosti normálního rozdělení. Základy vyrovnávacího počtu, oddělení signálu od šumu.
Osnova:1. Definice pojmů
2. Typy měření a zdroje chyb
3. Normální rozdělení
4. Důsledky normálního rozdělení
5. Vyrovnávací počet, interpolace, metoda nejmenších čtverců, mini-max metoda,
6. Odhad parametrů, strategie fitování, stabilita řešení,
7. Aproximace polynomem, pojem "nejlepšího" polynomu, spline, demo
8. Editování dat, rozdělení dat, kriterium 3*sigma, odchylky od normálního rozdělení
9. Oddělení signálu od šumu, vlastnosti signálu a šumu, korelace, lock-in měření
10. Metoda "correlation estimator", Fourierova transformace a její aplikace
11. Příklady oddělení signálu od šumu
12. Opakování a test
Osnova cvičení:souběžně s přednáškou
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je získání znalostí z oboru zpracování a interpretace výsledků měření.

Schopnosti:
Student získá schopnost získat, zpracovat a správně interpretovat výsledky měření respektive pozorování.
Požadavky:Základní znalosti matematiky a fyziky na úrovni kurzů 1. ročníku Bc studia na ČVUT v Praze, znalost principu Fourierovy transformace.
Rozsah práce:Zápočet je udělen na základě výsledků 3 testů v průběhu semestru.
Kličová slova:Měření, pozorování, přesnost, fitování, signál, šum.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Meloun, J. Militký, Statistická analýza experimentálních dat, Academia Praha, 2004, ISBN: 80-200-1254-0.

Doporučená literatura:
[2] http://kfe.fjfi.cvut.cz/~blazej/cz/vyu/index.html
[3] Zdenek Horák, Praktická fyzika, SNTL, Praha, 1958.
[4] K. Matejka a kol., Vybrané analytické metody pro zivotní prostredí, skriptum, vyd. CVUT, Praha, 1998.

Základy zpracování experimentálních dat16ZEDB Pilařová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Základy zpracování experimentálních dat16ZEDBIng. Pilařová Kateřina Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Statistické metody pro zpracování experimentálních dat; jednorozměrná data; kalibrace; regrese; vícerozměrná data.
Osnova:1. Úvod
2. Charakteristiky statistických rozdělení (jednorozměrná data)
3. Průzkumová analýza dat
4. Testování hypotéz
5. Analýza rozptylu (ANOVA)
6. Korelační analýza
7. Lineární regrese
8. Principy nelineární regrese
9. Kalibrace
10. Interpolace a aproximace
11. Základy tatistické analýzy vícerozměrných dat - vstupní data
12. Statistická analýza vícerozměrných dat - testy vlastností
13. Vícerozměrná statistická analýza - metody s latentními proměnnými
14. Vícerozměrná statistická analýza - klasifikační metody
Osnova cvičení:.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s praktickým použitím statistických metod ke zpracování experimentálních dat.

Schopnosti:
Samostatné zpracování experimentálních dat.
Požadavky:.
Rozsah práce:.
Kličová slova:zpracování, experimentální data, analýza dat, statistika
Literatura:Povinná literatura:
[1] M.Meloun, J.Militký, Statistická analýza experimentálních dat, ACADEMIA Praha 2004

Doporučená literatura:
[2] M.Meloun, J.Militký, M.Hill, Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, ACADEMIA Praha 2005

Základy analytických měřicích metod16AMMB Bártová - - 2+0 zk - 2
Předmět:Základy analytických měřicích metod16AMMBMgr. Bártová Hana-2+0 ZK-2
Anotace:Základní principy, provedení a použití chemických analytických metod, základní metodika analytického stanovení, gravimetrie, titrační metody, potenciometrie, polarografie, refraktometrie, polarimetrie, UV-VIS spektroskopie, atomová emisní a absorpční spektroskopie, infračervená a Ramanova spektroskopie, rentgenová strukturní analýza, nukleární magnetická a elektronová spinová rezonance, hmotová spektrometrie, termometrické metody, plynová a kapalinová chromatografie.
Osnova:1. Metodika analytického stanovení. Základní statistické charakteristiky analytického stanovení.
2. Klasické chemické metody.
3. Elektrochemické metody.
4. Optické metody.
5.Atomová emisní a absorpční spektroskopie.
6. Metody využívající magnetických vlastností látek.
7.Hmotová spektrometrie.
8. Termometrické metody.
9. Separační metody.
10. Srovnání metod.
11. Nové trendy v analytické chemii.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámení se základními principy chemické a fyzikální analýzy látek.

Schopnosti:
Orientace v jednotlivých metodách analýzy látek a její smysluplné využití v praktických případech.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:chemické analytické metody, metodika analytického stanovení
Literatura:Povinná literatura:
[1] František Opekar (a kol.): Základní analytická chemie, Karolinum, Praha 2005
[2] Pavel Klouda: Moderní analytické metody, P. Klouda, Ostrava 2003

Doporučená literatura:
[3] John Kenkel: Analytical Chemistry for Technicians, CRC Press, Boca Raton 2014
[4] Douglas A. Skoog: Analytical Chemistry: An Introdution, Saunders College Pub., 2000
[5] Peter Atkins, Julio de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT v Praze, 2013
[6] Milan Meloun, Jiří Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha 2004

Seminář z dozimetrie 1, 216SED12 Johnová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Seminář z dozimetrie 116SED1Ing. Johnová Kamila----
Anotace:Seminář z dozimetrie (16SED1) je koncipován jako předmět, který má studenty především motivovat k zájmu o dozimetrii a zároveň jim poskytnout základní informace o rozmanitých aplikacích ionizujícího záření v různých oblastech vědy, výzkumu, ale i běžného lidského života. Úvodní přednášky budou věnovány základům fyziky mikrosvěta a dozimetrie (tj. Oboru jako takového), kde se posluchači seznámí s interakcemi ionizujícího záření s látkou, základními dozimetrickými veličinami, různými způsoby jejich stanovení nebo i principy ochrany před zářením. Další přednášky budou vedeny převážně absolventy a doktorandy Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, kteří jsou zaměstnáni nebo vykonávají svoji praxi v různých institucích, ústavech či nemocničních zařízení v tuzemsku (SÚRO, v.v.i., ÚJF AV ČR v.v.i., ÚJV Řež, ČMI, Nemocnice Na Homolce, FN v Motole, PTC Czech s.r.o.) i zahraničí (CERN, Fermilab).

Osnova:
Osnova cvičení:Úvodní přednášky k fyzice ionizujícího záření a dozimetrii následované přednáškami odborníků z praxe o rutinní i výzkumné činnosti v oboru.

Příklady témat úvodních přednášek:
1. Atomy, jádra a ionizující záření
2. Veličiny a jednotky v dozimetrii, principy a praxe radiační ochrany
3. Úvod do radioterapie, rentgenové diagnostiky a nukleární medicíny
4. Částicová fyzika ve světových laboratořích CERN a Fermilab
Cíle:Znalosti:
Získání zíkladních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření.

Schopnosti:
Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:motivační přednášky, přehled možných oblastí studia
Literatura:

Předmět:Seminář z dozimetrie 216SED2Ing. Johnová Kamila----
Anotace:Seminář z dozimetrie 2 přímo navazuje na předmět SED1. Během předmětu vyslechnou studenti přednášky svých starších spolužáků na témata, kterým se tito studenti věnují v rámci svých bakalářských a diplomových pracích. V rámci výuky jsou představeny i zásadám tvorby správné prezentace a rady pro práci s odbornou literaturou.
Osnova:
Osnova cvičení:První hodina je věnována zásadám tvorby správné prezentace a radám pro práci s odbornou literaturou. V dalších hodinách jsou na programu prezentace absolventů a studentů o výzkumných tématech z oboru dozimetrie a radiologické fyziky.
Cíle:Znalosti:
Seznámit studenty předmětu SED2 s tématy výzkumu jejich starších kolegů (zejména doktorandů).

Schopnosti:
Rozvíjení schopnosti kriticky nahlížet na prezentace druhých a podat jim nezávislý názor na kvalitu jejich výstupu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:prezentace studentů KDAIZ
Literatura:

Problematika neionizujícího záření16FNZB Klusoň, Thinová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Problematika neionizujícího záření16FNZBdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / RNDr. Thinová Lenka Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Předmět se zabývá biologickými účinky neionizujícího a využitím ve fyzikální praxi. Jsou podány informace o principech, biologických účincích a metodách využívajících magnetickou resonanci a ultrazvuk v různých typech technických a medicínských zařízení.
Osnova:1. Úvod do problematiky: vyčlenění oboru
2. UV záření - zdroje
3. Biologické účinky UV záření na lidský organismus
4. Zákl. informace o hypertermii a fototermii. biologické účinky IR a VR - seznámení
5. Biologické účinky mikrovln 1 - stručný přehled
6. Biologické účinky mikrovln 2
7. Úvod do laserové techniky - základní informace
8. Metoda magnetické rezonance
9. Zobrazování magnetickou rezonancí
10. Ultrazvuk: úvod do problematiky
11. Ultrazvuk v medicíně: jednoduché způsoby zobrazování
12. a 13. Konzultace a možnost exkurze k předn. 7,8,10,11.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Celé spektrum elektromagnetického vlnění, magnetické resonance a ultrazvuku včetně posouzení biologických účinků a praktického využití.

Schopnosti:
Dobrá orientace v biologických účincích a využití celého spektra elektromagnetického vlnění.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:neionizující záření, magnetická resonance, ultrazvuk, laser, mikrovlny, ultrafialové záření
Literatura:Povinná literatura:
[1] McRobbie, W.D., Moore, A.E.,:MRI from picture to proton. Cambridge University Press 2003.
[2] Seegenschmiedt, Fessenden, Vernon: Thermo-radiotherapy and thermochemotherapy, 1995.
[3] Nonionizing Radiation Protection, WHO Regional Publications, Copenhagen, 1982
[4] Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994
[5] Ultraviolet radiation, Evvironmental Health Criteria 160, WHO, Geneva 1994
[6] Ultraviolet Radiation Exposure Dosimetry of the Eye, WHO, 1995
[7] Bushberg, J.T. and col.: The Essentials physics of medical imaging, USA 2002

Dopručená literatura:
[8] Kahabka, M.: Pocket Guide for Fundamentals and GSM Testing, vol.2, Wandel and Goltermann GmbH and co, 1999
[9] Vrba, J.,Lapeš, M.: Mikrovlnné aplikátory pro lékařské aplikace. Vydavatelství ČVUT. 1997.
[10] Ettler, K.: Fotoprotekce kůže. Triton 2004.

Úvod do psychologie00UPSY Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do psychologie00UPSYPhDr. Oudová Drahomíra Ph.D.----
Anotace:Předmět je zaměřen na základní okruhy obecné psychologie, psychologie osobnosti a komunikace. Přednášená témata jsou koncipována tak, aby se studenti orientovali v základních teoretických pojmech psychologie, což vytváří předpoklady pro management osobního rozvoje.
Osnova:I.Obecná psychologie
1.poznávací procesy: vnímání, představování, myšlení, paměť a pozornost. Inteligence a tvořivost.
2.Citové procesy, druhy a vlastnosti citů, projevy citů. Volní procesy a volní vlastnosti, Fáze volního procesu.
3.Motivace. Potřeby, zájmy, hodnoty, cíle, atribuce.

II.Psychologie osobnosti
1.Struktura osobnosti, vlohy a schopnosti.
2.Temperament, projevy temperamentu, temperamentové typy.
3.Charakter a morální vývoj, charakterové typy, vliv rodiny na utváření charakteru.

III.Sociální komunikace
1.Analýza procesu komunikace, bariéry komunikace.
2.Verbální komunikace.
3.Nonverbální komunikace.
Osnova cvičení:
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie komunikace. Jde o poznání zákonitostí a specifik osobnosti v sociálním prostředí, poznání emočních a motivačních procesů. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní prožitkovou vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat základní pojmy z obecné psychologie, psychologie osobnosti a ze sociální komunikace.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky z obecné psychologie a psychologie osobnosti do pracovních situací i do osobního života. Aplikace poznatků ze sociální komunikace zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení konfliktů a přispěje ke zvyšování sociální kompetence.
Požadavky:
Rozsah práce:Je požadována seminární práce v rozsahu 4 stran na vybraná témata (dohodnutá individuálně).
Kličová slova:Psychika, poznávací procesy, motivace, emoce, rysy osobnosti, temperament, charakter, sociální komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, náročné životní situace, stres, konflikt, frustrace, deprivace.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-35-X (nebo Praha: Portál, 2003, ISBN 80-7178-640-3).
[2] BALCAR, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991 (nebo Praha: SPN, 1983).

Doporučená literatura:
[1] CUMMINSOVÁ, D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-173-5.
[2] DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-505-9.
[3] FÜRST, M. Psychologie. Praha: Votobia 1997, ISBN 80-7198-199-0.
[4] KERN, H. (et al.;) Přehled psychologie. Praha: Portál, 1999, ISBN 80-7178-240-8.
[5] NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0625-7.

Studijní pomůcky:
www.portal.cz

Úvod do práva00UPRA Čech - - 0+2 z - 1
Předmět:Úvod do práva00UPRAMgr. Čech Martin----
Anotace:Předmět je určen k seznámení se s principy právního systému pro potřeby inženýra.
Osnova:1. Úvod
2. Pojem práva, význam práva, prameny práva
3. Právní normy, systém práva
4. Právní vztahy
5. Aplikace práva
6. Zákonnost, právní odpovědnost
7. Ústavní právo, stát a jeho struktura
8. Občanské právo, hmotné procesní
9. Obchodní právo
10. Správní právo
11. Pracovní právo
12. Trestní právo
13. Test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Právo, jeho význam a prameny, právní normy a vztahy.

Schopnosti:
Zajištění základního právního povědomí, právní odpovědnosti v inženýrské praxi.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Právo obchodní, občanské, správní.
Literatura:Povinná literatura:
[1] M. Spirit a kol., Základy práva pro neprávníky, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008

Doporučená literatura:
[1] M. Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, 2010

Rétorika00RET Kovářová - - 0+2 z - 1
Předmět:Rétorika00RETMgr. Kovářová Jana----
Anotace:Seminář je zaměřen na praktické zvládnutí řečových a hlasových technik a pravidel spisovné výslovnosti. Kurz se dále věnuje stavbě veřejného projevu i jeho neverbálním aspektům. Součástí kurzu jsou i stylistická cvičení, nácvik zvládání trémy a krátký exkurz do historie rétoriky.
Osnova:1. Úvod - rétorika - účel, historie, nástin oblastí, které s rétorikou souvisejí;
- mluvený projev - účel, posluchači, prostředí; obecná příprava na veřejný projev

2. Jazyk - spisovný jazyk a spisovný hovorový jazyk; výplňková slova; hlasová a řečová technika - intonace, dynamika, tempo

3. Spisovná výslovnost; používání cizích výrazů, procvičování mluvidel

4. Stavba projevu - osnova, úvod, závěr; styl a stylistika

5. Řečnické techniky, triky a tipy; formulace; argumentace

6. Tréma a práce s ní, relaxační a dechové techniky; asertivita; empatie

7. Řeč těla (mimika, gestika, posturologie, proxemika), estetika vystupování (zdvořilost, etiketa, oblékání aj.)

8. Analýza skutečných projevů; příklady; procvičování

9. Pomůcky při prezentaci a jejich užití, výhody a nevýhody; zásady prezentace v PowerPointu

10. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení

11. Prezentace studentů + analýza, zpětné hodnocení
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámení se s pravidly obsahové a formální přípravy veřejného mluveného projevu.

Schopnosti:
Získání praktických dovednosti v této oblasti a získání zpětné vazby.
Požadavky:
Rozsah práce:Aktivní účast na seminářích (včetně domácí přípravy), závěrečná prezentace.
Kličová slova:Rétorika, řeč těla, řečnické metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] ŠPAČKOVÁ, A.: Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing 2009.

Doporučená literatura:
[1] MAŘÍKOVÁ, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing 2000.
[2] ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, B.: Rétorika. Vážnost mluveného slova. Praha: Grada Publishing 2010.
[3] HIERHOLD, E.: Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing 2005.
[4] HOLASOVÁ, T.: Rétorika pro techniky. Praha: ČVUT 2004.
[5] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia 2000.
[6] PLAMÍNEK, J.: Komunikace a prezentace. Praha: Grada Publishing 2008.
[7] PLAMÍNEK J.: Řešení problémů a umění rozhodovat. Praha: Argo 1994.
[8] HONZÁKOVÁ, M. - HONZÁK, F. - ROMPORTL, M.: Čteme je správně. Slovníček výslovnosti cizích jmen. Praha: Albatros 1996.
[9] HŮRKOVÁ, J.: Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia 1995.
[10] CAPPONI, V. - NOVÁK, T.: Sám sobě mluvčím. Praha: Grada 1994.
[11] TEGZE, O.: Neverbální komunikace. Praha: Computer Press 2003.

Etika vědy a techniky00ETV Hajíček - - 0+2 z - 1
Předmět:Etika vědy a techniky00ETVPhDr. Hajíček Jakub Ph.D.-0+2 Z-1
Anotace:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Osnova:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Osnova cvičení:I.Etika v obecných souvislostech
1.etika v kontextu humanitních věd, základní řešené otázky, možnosti etické reflexe
2.základní etická východiska v dějinném kontextu
3.současná etika a aktuální výzvy

II.Etika vědy
1.etická a filosofická reflexe vědy
2.etika vědeckého výzkumu
3.současné etické problémy ve vědě

III.Etika techniky
1.etická a filosofická reflexe techniky
2.možnosti a meze vztahu člověka k technice
3.významní čeští představitelé etické reflexe techniky (J. Hermach, J. Šafařík a další)
Cíle:Cílem předmětu je seznámit studenty se základními etickými východisky, řešenými otázkami a hlouběji promyslet obecnější otázky vztahu člověka k technice. Jde o poznání etické a filosofické reflexe v oblasti vědy a techniky. Výuka je založena na propojení teoretických poznatků s aktivní vlastní zkušeností.

Znalosti:
Studenti dokáží formulovat a teoreticky reflektovat základní etické směry, východiska i problém etiky vědy a techniky.

Schopnosti:
Student dokáže aplikovat poznatky v oblasti teoretické i aplikované etiky do pracovních situací i do osobního života. Aplikace a reflexe poznatků zefektivní proces mezilidské komunikace, řešení etických konfliktů a otevře studentům širší humanitně orientované kontexty jejich studia.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:etika, morálka, mravnost, reflexe, věda a technika, zodpovědnost, svědomí, důstojnost, lidství
Literatura:Povinná literatura:
[1] HUBER, W.: Etika. Základní otázky života. Praha: Vyšehrad 2016
[2] SOKOL, J.: Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad 2010.

Doporučená literatura:
[1] REMIŠOVÁ, A.: Dejiny etického myšlenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram 2008.
[2] DROZENOVÁ, W.: Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice Praha: Filosofia 2010.

Tělesná výchova 1, 200TV12 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 100TV1----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 200TV2----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: