Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Bakalářské studiumRadiologická technika
3. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře 16PDZB Průša 0+4 kz - - 5 -
Předmět:Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře16PDZBIng. Průša Petr Ph.D.0+4 KZ-5-
Anotace:Předmět je složen z praktických úloh, jež mají studenty naučit práci s vybavením jaderné instrumentace, s nímž lze přijít do styku v běžné praxi a provádět měření, která mohou být součástí výkonu v jejich budoucích povoláních.
Osnova:
Osnova cvičení:1) Filmová dozimetrie
2) Polovodičová spektrometrie záření gama
3) Stanovení spektrom. detekční účinnosti HPGe
4) Stanovení celkové filtrace rentgenového přístroje
5) Rentgenofluorescenční analýza
6) Gelová dozimetrie
7) Stanovení indexu kvality QI svazku vysokoenergetických fotonů brzdného záření
8) Stanovení absorbované dávky ve svazku vysokoenergetických fotonů a elektronů ve vodním fantomu
9) Kontinuální měřící metody radonu a analýza nárůstové křivky
10) Spektrometrie záření s použitím scintilátoru YAP:Ce
11) Analýza dávkových profilů polí terapeutického cesiového ozařovače
Cíle:Znalosti:
Praktická znalost vybavení jaderné instrumentace a detekčních systémů používané pro kalibrace a rutinní měření.

Schopnosti:
Samostatná práce s různými zařízeními jaderné instrumentace, zpracování, presentace a interpretace naměřených dat.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE.
Rozsah práce:Individuální zpracování výsledků měření a vypracování protokolů k jednotlivým úlohám. Měření úloh probíhá ve skupinách po 2-4 studentech. Účast je povinná.
Kličová slova:gama spektroskopie, alfa spektroskopie, rentgenfluorescenční analýza, HPGe, Si(Li), proporcionální počítač, YAG:Ce, scintilátor, NaI:tl, měření radonu, gelový dozimetr, termoluminiscence, absorbovaná dávka, ionizační komora
Literatura:Povinná literatura:
[1]Gerndt J., Průša P., Detektory ionizujícího záření, 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:
[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 4th edition, 2010
[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:
dozimetrická laboratoř

Jaderně energetická zařízení a urychlovače16ZJTB Augsten, Čechák 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Jaderně energetická zařízení a urychlovače16ZJTBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Základní schéma jaderného reaktoru a jaderné elektrárny, průběh řetězové štěpné reakce, hlavní části jaderného energetického reaktoru, nejdůležitější typy reaktorů. Lineární vysokonapěťové urychlovače, lineární vysokofrekvenční urychlovače, urychlovače na bázi cyklotronu, mikrotron, betatron, elektronové a protonové synchrotrony, zdroje elektronů a iontů pro urychlovače, terčíky.
Osnova:1. Jaderná energetika ve světě, klasifikace reaktorů používaných v JE
2. Základní schéma jaderného reaktoru, řetězová reakce
3. Radionuklidy vznikající v jaderném reaktoru
3. Faktory ovlivňující reaktivitu, palivový cyklus
5. Vyhořelé jaderné palivo
6. Monitorování polí v JE, vliv JE na životní prostředí
7. Perspektivy JE
8. Typy urychlovačů
9. Lineární urychlovače
10. Cyklotron, betatron, mikrotron
11. Elektronové a protonové synchrotrony
12. Elektronové a iontové zdroje, terčíky
13. Použití urychlovačů
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Typy a principy jaderných reaktorů, palivový cyklus, řízení jaderného reaktoru, radiační ochrana v jaderné energetice, typy urychlovačů a jejich využití.

Schopnosti:
Získání znalostí o principu a typech jaderných reaktorů a urychlovačů, s jejich použitím a s principy radiační ochrany souvisejícími s jejich provozem.
Požadavky:Znalost základů jaderné fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jaderná energetika, řetězová reakce, reaktor, vyhořelé palivo, lineární urychlovače, kruhové urychlovače
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Sklenka: Provozní reaktorová technika, ČVUT 2001
[2] S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons 1999
[3] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin 1999

Doporučená literatura:
[4] F. Klik, J. Daliba, Jaderná energetika, ČVUT 2002

Studijní pomůcky:
Čarný, P., Program ESTE EU, uživatelská příručka programu, Trnava 2008

Radiologická technika-nukleární medicína16RTNM Trnka 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Radiologická technika-nukleární medicína16RTNMIng. Trnka Jiří Ph.D.----
Anotace:Výroba radionuklidů a příprava radiofarmak, detetekční technika pro in-vivo vyšetření, in-vitro vyšetření a radiační ochranu, gama kamery planární a tomografické - SPECT, PET, kvalita obrazu, kontrola kvality přístrojů.
Osnova:1. Základní principy NM, radiounklidy a radiofarmaka - produkce, požadavky a
charakteristiky, aktivita a fyzikální vlastnosti radionuklidů v NM.
2. Detekce ionizujícího záření v NM.
3. Scintigrafie - gamakamera, kolimátory, parametry gamakamery, optimalizace.
4. Kvalita obrazu v NM.
5. Tomografické zobrazování v NM - SPECT,
6. PET - detektory, střádání a rekonstrukce obrazů, rekonstrukční algoritmy, korekce na zeslabení, příklady klinických aplikací.
7. Počítačové zpracování dat v NM.
8. Řízení kvality - parametry přístrojů a metody jejich měření.
9. Stanovení radiační zátěže pacientů - kompartmentová analýza,
dozimetrie vnitřních zářičů, odhad efektivní dávky, metody snížení dávek.
10. Diagnostické metody in-vivo a in-vitro. 11. Radiační ochrana pacienta, personálu a veřejnosti.
Osnova cvičení:1. Stanovení aktivity a fyzikální vlastnosti radionuklidů.
2. Detekce ionizujícího záření.
3. Scintigrafie - gamakamera, kolimátory, parametry gamakamery, optimalizace.
4. Tomografické zobrazování.
5. PET - příklady klinických aplikací.
6. Počítačové zpracování dat v NM.
7. Dozimetrie vnitřních zářičů, odhad efektivní dávky.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o výrobě radionuklidů používaných pro výrobu radiofarmak a jejich příprava.

Schopnosti:
Použítí vhodného typu radiofarmaka pro daný typ vyšetření s ohledem na kvalitu obrazu a minimalizaci dávky pacientů.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2
Rozsah práce:
Kličová slova:gama kamera, SPECT, PET, hybridní zobrazování SPECT/CT, PET/CT
Literatura:Povinná literatura:
[1] James A. Sorenson, Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, August 2003
[2] J. Bille, W. Schlegel, Medizinische Physik, Bd.2, Medizinische Strahlenphysik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002

Doporučená literatura:
[3] J.T. Bushberg et al, The Essential Physics of Medical Imaging, 2002

Radiologická technika-rentgenová diagnostika16RTDG Novák 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Radiologická technika-rentgenová diagnostika16RTDGIng. Novák Leoš----
Anotace:Konstrukce rentgenového zařízení, vznik rtg záření, interakční procesy v tkáni, vznik rtg obrazu, receptory rtg obrazu, kvalita obrazu, analogové a digitální zobrazovací modality, výpočetní tomografie, dozimetrie a radiační ochrana v rtg diagnostice a intervenční radiologii, řízení jakosti.
Osnova:1. KONSTRUKCE RENTGENOVÉHO ZAŘÍZENÍ: Historie rentgenové diagnostiky, rentgenka - funkce a komponenty.
2. VZNIK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ: spektrum rentgenky, metody určení spekter, parametry charakterizující spektrum, kvalitativní rozdíly spekter pro různé zobrazovací metody.
3. INTERAKČNÍ PROCESY V TKÁNI, VZNIK RTG OBRAZU: Typy interakcí, závislost jejich zastoupení na energii záření a složení zobrazované látky, význam pro vznik rtg. obrazu, formování rtg. obrazu, kontrastní látky.
4. RECEPTORY RENTGENOVÉHO OBRAZU: radiografický film, zesilující fólie, kazety,charakteristiky kombinace film-folie - DQE, konverzní účinnost, absorpční účinnost, spektrální citlivost filmu, obrazové zesilovače a televizní řetězec - komponenty a funkce.
5. KVALITA OBRAZU: kontrast, rozlišení - PSF, LSF, ESF, MTF, šum, SNR, vztahy mezi parametry popisujícími kvalitu obrazu, ROC analýza.
6. ZOBRAZOVACÍ METODY: skiagrafie, mamografie, zubní, konvenční tomografie, angiografie, skiaskopie, zobrazovací proces - vyvolávání, senzitometrie, optimalizace.
7. DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY: paměťové folie - CR (computed radiography), CCD, flat panel detektory, digitální mamografie, digitální skiaskopie, zubní radioviziografie, DSA, vznik digitálního obrazu.
8. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT): konstrukce CT, detektory pro CT, rekonstrukční algoritmy-algebraická metoda, iterační metoda, prostá a filtrovaná zpětná projekce, sinogram, Radonova a Fourierova transformace-použití.
9. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT): singleslice a multislice CT, axiální a. spirální CT, definice šířky řezu.
10. DOZIMETRIE V RENTGENOVÉ DIAGNOSTICE: základní dozimetrické veličiny - kerma vs. dávka, přímo měřitelné veličiny pro jednotlivé zobrazovací modality, jejich vzájemné vztahy, způsob měření a výpočtu.
11. DOZIMETRIE A RADIAČNÍ OCHRANA V INTERVENČNÍ RADIOLOGII: specifika RO a dozimetrie v intervenční radiologii, riziko deterministických účinků, maximální dávka na kůži, odhad efektivní dávky, metody snížení radiační zátěže pacientů při intervenčních výkonech, hodnocení kvality obrazu.
12. RADIAČNÍ OCHRANA V RENTGENOVÉ. DIAGNOSTICE: standardy vyšetření, radiační ochrana a zátěž personálu a veřejnosti, podíl rentgenových vyšetření na radiační zátěži obyvatelstva a související radiační riziko.
13. QA A QC: důvody a předpoklady zavedení programu zabezpečení jakosti, legislativní požadavky, praktická realizace.
Osnova cvičení:1. Parametry charakterizující spektrum - napětí, filtrace, polotloušťka, efektivní energie, střední energie.
2. Vznik rtg. obrazu, formování obrazu, kontrastní látky, sekundární záření, metody potlačení sekundárního záření.
3. Zobrazovací proces - vyvolávání, senzitometrie, optimalizace.
4. Kvalita digitálního obrazu, zpracování digitálního obrazu.
5. Metody odhadu radiační zátěže při CT, praktická demonstrace, cvičení na výukovém softwaru.
6. Problematika screeningu, technické prostředky ke snížení dávky při vyšetření.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o konstrukci RTG a jeho využití pro zobrazovací metody v medicíně.

Schopnosti:
Použití výpočetní tomografie a rentgenové diagnostiky k snímkování pacientů. Schopnost vhodně zvolit zobrazovací metodu pro daný typ vyšetření s ohledem na potřebné informace a minimalizaci dávky.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2, 16IDOB.
Rozsah práce:
Kličová slova:rentgenové záření, rentgenové zařízení, rentgenový obraz, zobrazovací modality, radiační ochrana, dozimetrie
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.T. Bushberg, The Essential Physics of Medical Imaging, LWW, 2002

Doporučená literatura:
[2] T.L. Fauber,Radiographic Imaging and Exposure, Mosby, 2000

Radiologická technika-radioterapie16RTRT Koniarová - - 3+1 z,zk - 4
Předmět:Radiologická technika-radioterapie16RTRTIng. Koniarová Irena Ph.D.----
Anotace:Předmět se zabývá radiologickou technikou v radioterapii. Představeny jsou přístroje používané v externí radioterapii a brachyterapii, plánování léčby, zabezpečování jakosti, zobrazování v radioterapii.
Osnova:1. ÚVOD: základny onkologie, současný stav radioterapie, historie radiační terapie, základní terminologie, základy radiobiologie, cíle radioterapie, ionizující záření typy a energie používané v radioterapii, radioterapeutická zařízení.
2. Fáze interakce ionizujícího záření s tkání, poškození buněčných struktur, opravy, kyslíkový efekt, radiosenzitivní a radiorezistentních fáze, dávková odezva, terapeutický index, radioterapie side-effect, OAR, tolerance dávek.
3. Frakcionace, Whither, Elkindův jev, radiobiologické modely,(TDF, LQ), radiobiologické aspekty brachyterapie, elektronové svazky.
4. RT proces: diagnostika, lokalizace, léčba plánování, simulace, ozáření, monitorování pacienta. Základní komponenty lineárního urychlovače a simulátoru, laserový polohovací systém. Zobrazovací metody v radioterapii. GTV, CTV, PTV.
5. Lokalizace, simulace, znehybnění pacienta a nastavení: ortogonálního X-ray obrázu, CT-simulátor. BEV, DRR. Imobilizační metody. Ověření nastavení pacienta (EPID, DRR).
6. Plánování léčby: základní parametry fotonových a elektronových svazků, modifikátory svazků, tvar pole, bloky, MLC, bolus, kompenzátory. SSD / SAD technika, statické vs dynamické ozáření.
7. Radioterapie v onkologii, paliativní vs radikální léčba, nádory, běžné diagnózy, základní techniky radioterapie, cílový objem a OAR konturování (ICRU 50, 62).
8. CT, simulátor: součástky, zdroje ionizujícího záření, detektory, zobrazovací systém. Lineární urychlovače, radionuklidové zdroje: komponenty, RF generátoru, vlnovody, portálové zobrazování, monitorové jednotky, chladicí systém, záložní systémy.
9. Brachyterapie: používané radionuklidy, afterloadingový systém, aplikátory, plánování léčby, klinické případy, ozařovací techniky, kalibrační postupy, dozimetrie, QA, radiační ochrana.
10. Speciální radioterapeutické techniky: hyper a hypo frakcionace, TBI, stereotaktické ozařování (Leksellův gama nůž, stereotaktické kolimátory, mikro-MLC), IMRT, terapie těžké částice, BNCT, ortvoltážní radioterapie.
11. Informace o výměně softwaru v radioterapii.
12. QA: úkoly fyzika, kontrola parametrů, testovací příklady, mezinárodní audity.
13. Radiační ochrany: ochrana personálu a pacientů, osobní dozimetrie, in-vivo dozimetrie, monitorovací systém, legislativa.
Osnova cvičení:1. Plánování léčby - praktická ukázka: hlava a krk, prostata, plíce.
2. Předepsaná dávka, frakcionace, normalizace dávky, ICRU doporučení.
3. Distribuce dávky, izodózy, DVH.
4. Výstupy plánovacího systému.
5. Manuální plánování léčby.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o základních principech radiační onkologie, používaném přístrojovém vybavení pro radioterapii - vývoj a aktuální stav.

Schopnosti:
Použití znalostí k plánování léčby pacientů. Plánování dávek, způsob frakcionace a optimalizace dávek dle ICRU doporučení. Plánování léčby externími fotonovými svazky. Zajištění jakosti přístrojového vybavení.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16URF1, 16URF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:onkologie, lineární urychlovač, rentgenové záření, tomografie, zobrazování
Literatura:Povinná literatura:
[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

Doporučená literatura:
[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Základy radiační ochrany16RAOB Vrba T. 4+0 zk - - 4 -
Předmět:Základy radiační ochrany16RAOBdoc. Ing. Vrba Tomáš Ph.D.4+0 ZK-4-
Anotace:Předmět popisuje základní principy radiační ochrany. Ukazuje ne jen aktuální přístupy, ale i na budoucí vývoj (za rámce aktuální legislativy). Předmět je odbornou přípravou pro získání zvláštní odborné způsobilosti ve věcech radiační ochrany a absolvent obdrží patřičný certifikát.
Osnova:[1.-2. Účinek IZ na živé buňky, tkáně, organismy
3.-8. Stanovování dávek v RO.
9.-10. Limitace ozáření.
11. Ochrana před IZ (vzdálenost, čas, stínění).
12.-13. Legislativa
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Biologické efekty IZ
. Metodologie měření IZ. Výpočet dávek na lidské subjekty
.

Schopnosti:
Orientaci v problematice
. Jednoduché výpočty dozimetrických veličin užitých v RO
.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2

Požadované znalosti:
základy dozimetrie, jednotky, veličiny
zdroje ionizujícího záření (IZ), interakce IZ s látkou
principy detekce ionizujícího záření
Rozsah práce:Rozsah látky pokrývá základní problematiku radiační ochrany. Absolvování předmětu je uznáván jako přípravný kurz pro zkoušky odborné způsobilosti na SÚJB. Znalosti jsou kontrolovány testem a ústní zkouškou.
Kličová slova:radiační ochrana, legislativa, účinky ionizujícího záření
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB Praha 2000
[2] International Commission on Radiological Protection no. 103
[3] Atomový zákon, Zákon 263/2016 Sb
[4] Vyhláška o radiační ochraně 422/2016 Sb.
[5] Council Directive 2013/59/Euratom

Doporučená literatura:
[6] International Commission on Radiological Protection no. 100
[7] International Commission on Radiological Protection no. 89
[8] International Commission on Radiological Protection no. 66
[9] International Commission on Radiological Protection no. 60
[10] International Commission on Radiological Protection no. 30
[11] Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment, SRS 19
[12] Legislativa: viz https://www.sujb.cz/legislativa/

Základy první pomoci pro techniky16ZPPB Málek 0+2 z - - 2 -
Předmět:Základy první pomoci pro techniky16ZPPBdoc. MUDr. Málek Jiří CSc.----
Anotace:Cvičení z první pomoci jsou koncipovány tak, aby obsáhly většinu spektra naléhavých situací, které mohou nastat při vykonávání povolání i v běžných situacích a umožnily posluchači po jejich absolvování tyto samostatně řešit.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Organizace první pomoci, základní životní funkce, základní a rozšířená resuscitace
2. Podchlazení a přehřátí, úžeh, popáleniny, omrzliny, úraz elektrickým proudem, tonutí
3. Základní a rozšířená K-P resuscitace - nácvik na modelu
4. Poranění hrudníku. Poruchy dýchání, dušení, bolest na hrudi, arytmie, poruchy krevního oběhu. Radiační traumata, poleptání (kyseliny, zásady), inhalace kouře
5. Menší poranění, rané infekce, vzteklina, tetanus. Podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny, imobilizace, dlahy, polohování, transport.
6. Obvazy ? praktický nácvik.
7. Krvácení, šok, stavění krvácení, náhradní roztoky, převod krve
8. Polytraumata, poranění páteře a míchy, úrazy hlavy, bezvědomí, křeče
9. Poranění břicha pronikající a tupé, náhlé příhody břišní, náhlé příhody v gynekologii a porodnictví, překotný porod
10. Intoxikace, psychotropní látky, abusus alkoholu a drog. Alergická reakce. První pomoc u psychických poruch, pacient ohrožující sebe či druhé. Neodkladné stavy u dětí.
11. Praktická zkouška z KPR
12. Dopravní úrazy, "blast" a "crush" syndrom, střelná poranění, organizace a možnosti přednemocniční péče, válečná chirurgie, hromadné neštěstí. Závěrečný test z PP
13. Shrnutí, zápočet
Cíle:Znalosti:
Znalosti o základních situacích první pomoci a jejich řešení.

Schopnosti:
Uplatnění postupů a metodik první pomoci při řešení situací, které mohou nastat při vykonu povolání.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Základní životní funkce, nauka o ranách, zlomeniny dlouhých kostí, radiační traumata, dopravní úrazy, hromadná neštěstí
Literatura:Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět (v českém jazyce):
[1] Kelnarová J. a kol. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007
[2] Kelnarová J. a kol. První pomoc II pro studenty zdravotnických oborů, Grada, 2007
[3] Beránková, M., Fleková, A., Holzhauserová B.: První pomoc. Informatorium, Praha 2008 (nové opravené vydání)
[4] Srnský, P.: První pomoc u dětí. Grada, 2007
[5] St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance, Association and British Red Cross a Český červený kříž: Příručka první pomoci. Perfekt, Bratislava 2003

Vybrané kapitoly na následujících internetových stránkách
[6] http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-resuscitace
[7] http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Celkový přehled o studijních oporách pro daný předmět (v anglickém jazyce):
elektronické informační zdroje (EIZ) na WWW stránkách
[8] http://www.mayoclinic.com/health/FirstAidIndex/FirstAidIndex
[9] http://www.healthy.net/scr/MainLinks.asp?Id=170
[10] http://www.sja.org.uk/sja/first-aid-advice.aspx
[11] http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/firstaid.html
[12] St. John Ambulance, St. Andrew's Ambulance Association and British Red Cross: First Aid Manual, Latest Update, St. John Ambulance, London 2011

Patofyziologie a zobrazovací metody16PAFZB Tintěra, Válek - - 2+0 zk - 2
Předmět:Patofyziologie a zobrazovací metody16PAFZBIng. Tintěra Jaroslav CSc. / prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc., MBA----
Anotace:Aplikovaná anatomie, topografická anatomie a klinická anatomie v radiologii.
Patologicko - radiologické korelace jednotlivých oblastí. Dávka x rozlišení
x patologicko - radiologické korelace - snaha o "histologickou" diagnostiku
ve světle ochrany před zářením. Technický možnosti radiologických metod a
jejich využití při radiologicko - anatomicko - patologických korelacích.
Postprocesing zpracování obrazu a topografická anatomie.
Osnova:1. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 1. Identifikace orgánů, umístění orgánů, vztahy orgánů orgánů. Pohybový systém -skelet a klouby. Hrudník, dýchací ústrojí - topografické anatomie systému demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, CT, SPECT/PET).
2. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 2. Břicho, trávicí ústrojí, močové a pohlavní ústrojí (RTG, CT, SPECT/PET).
3. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 3. Oběhový systém včetně srdce (RTG, DSA, CT, US). CNS - nervy (MRI, fMRI, PET).
4. Základy patologie. Identifikace orgánů a systémů, jejich základní patologické vztahy a hodnocení.
5. Patologie v zobrazovacích metodách 1. Skelet - patologie systému demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, CT, nukl. medicína). Hrudník, dýchací ústrojí (RTG, CT, SPECT/PET). Břicho, trávicí ústrojí (RTG, CT, MRI, SPECT/PET, US).
6. Patologie v zobrazovacích metodách 2. Oběhový systém včetně srdce - patologie demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, DSA, CT, US). Močové a pohlavní ústrojí (MRI, nukl. medicína, US). CNS - nervy (MRI, fMRI, PET).
7. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách. Funkční hodnocení (kvantitativní i kvalitativní rozbory) v zobrazovacích metodách (PET, PET-CT, MRI, spektrální MR, funkční MR, funkční CT, ultrazvuk, chování kontrastních látek).
8. Virtuální realita, modulace, prostorové rekonstrukce. Možnosti virtuální medicíny zobrazovacími metodami, 3d a 4d rekonstrukce, stereoanatomie, stereodiagnostika, simulace a modulace simulací. Modulace patologických směn v 3D simulacích zobrazovacími metodami.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Komplexní znalosti aplikované anatomie, topografické anatomie a klinické anatomie v radiologii.

Schopnosti:
Použítí vyhodnocovacích metod k diagnostice obrazu a výpočet dávky v kritickém objemu.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Aplikovaná anatomie, topografická anatomie, klinická anatomie v radiologii.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dokládal, Páč a kol., Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003
[2] Čihák, Anatomie 1-3, Praha, Grada, 2001-2004
[3] Povýšil a kol., Speciální patologie 1-3, Praha, Karolinum, 1995-1997
[4] Mačák, Obecná patologie
[5] Mačák, Mačáková, Patologie, Praga, Grada, 2004

Doporučená literatura:
[6] Fleckestein, Tranum-Jensen, Anatomy in diagnostic imaging, 2nd edition,
Blackwell publ., 2001


Přehled právních přepisů ve zdravotnictví16TZPB Závoda - - 2+0 z - 2
Předmět:Přehled právních předpisů ve zdravotnictví16TZPBRNDr. Závoda Petr Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je získání přehledu o technických a zdravotnických právních i jiných předpisech spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče. Problematika posuzování shody, uvedení na trh, pořízení, uvedení do provozu, používání, údržby, servisu a evidence zdravotnických prostředků a problematika klinického hodnocení a klinických zkoušek ("Zákon o technických požadavcích na výrobky", "Zákon o zdravotnických prostředcích", "Zákon o metrologii", "Atomový zákon" a související předpisy, směrnice ES, související normy - ČSN, EN, ISO). Dále "Zákon o zdravotních službách", "Zákon o specifických zdravotních službách", "Systém speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách", ... Legislativa radiologických zdravotnických povolání: "Zákony o nelékařských a lékařských zdravotnických povoláních" a související předpisy, včetně systému pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání, atestace, registrace. Indikační kritéria pro zobrazovací metody a standardy radiologických lékařských postupů, vč. způsobů stanovení a hodnocení dávek pacientů, a jejich klinické audity
Osnova:1. Přehled technických a zdravotnických právních i jiných předpisů ČR spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče.
2. Harmonizované a určené technické normy - ČSN, EN, ISO, IEC - vztahující se k lékařskému ozáření.
3. "Zákon o technických požadavcích na výrobky", "Zákon o zdravotnických prostředcích", "Zákon o metrologii" a jejich prováděcí právní předpisy (vyhlášky a nařízení vlády).
4. "Atomový zákon" a související předpisy, vč. nové "Směrnice Rady 2013/59/Euratom (účinnost od 6.2.2014), kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření".
5. Problematika posuzování shody, uvedení na trh, pořízení, uvedení do provozu, používání, údržby, servisu a evidence zdravotnických prostředků.
6. Problematika klinického hodnocení a klinických zkoušek zdravotnických prostředků.
7. "Zákon o zdravotních službách", "Zákon o specifických zdravotních službách", "Zákony o nelékařských a lékařských zdravotnických povoláních" a související předpisy.
8. Systém pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, atestace, registrace.
9. Národní a místní radiologické standardy, vč. způsobů stanovení a hodnocení dávek pacientů; Indikační kritéria pro zobrazovací metody; národní a místní diagnostické referenční úrovně.
10. Interní a externí klinické audity.
11. Systém speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o technických a zdravotnických právních i jiných předpisech spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče.

Schopnosti:
Použití odpovídající právních předpisů a nařízení souvisejících s využíváním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:zdravotnictví, lékařské ozáření, rentgen, radiační ochrana
Literatura:Povinná literatura:
[1] Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.)
[2] Zákon o metrologii
(č. 505/1990 Sb.)
[3] Atomový zákon
(č. 263/2016 Sb.)
[4] Národní radiologické standardy - RDG, RT, NM a RF (včetně v nich doporučené literatury).
[5] Technické normy ČSN EN harmonizované k nařízení vlády č. 336/2004 Sb..

Doporučená literatura:
[6] Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.)
[7] Zákon o technických požadavcích na výrobky
(č. 22/1997 Sb.)
[8] Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.)
[9] Doporučení Evropské komise; IAEA; ICRP; EFOMP; ESTRO, EANM, SÚJB - vztahující se k lékařskému ozáření.
[10] Klener, V. a kol.: Principy a praxe radiační ochrany, AZIN Praha, 2000.

Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky16NMKB Čechák, Dostálová - - 2 týdny z - 4
Předmět:Nukleární medicína - klinická praxe pro techniky16NMKBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Dostálová Petra-2t Z-4
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v nukleární medicíně organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika. Příklady praktických cvičení: prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím), energetické rozlišení gama kamery, vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální), mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím), homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...
Osnova:Příklady praktických cvičení:
prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím),
energetické rozlišení gama kamery,
vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální),
mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím),
homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...

Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16RTNM.
Rozsah práce:
Kličová slova:praxe, gama kamera, SPECT, PET, hybridní zobrazování SPECT/CT, PET/CT
Literatura:Povinná literatura:
[1] James A. Sorenson & Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 2003
[2] von J. Bille, W. Schlegel, Medizinische Physik, Bd.2, Medizinische Strahlenphysik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002
[3] Gustav Konrad von Schulthess, Molecular Anatomic Imaging: PET-CT and SPECT-CT Integrated Modality Imaging, Lippincott Williams & Wilkins, 2007
[4] Max H. Lombardi, Radiation Safety in Nuclear Medicine, Second Edition, CRC Press, Oct 20, 2006
[5] Paul Christian (CNMT.), Kristen M. Waterstram-Rich, Nuclear Medicine and PET/CT: Technology and Techniques, Elsevier/Mosby, 2012

Doporučená literatura:
[6] J.T. Bushberg et al, The Essential Physics of Medical Imaging, 2002


Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky16RDKB Čechák, Súkupová 2 týdny z - - 4 -
Předmět:Rentgenová diagnostika - klinická praxe pro techniky16RDKBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Súkupová Lucie Ph.D.1t Z-4-
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v rentgenové diagnostice organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika. Příklady praktických cvičení: parametry a specifika jednotlivých typů rentgenových přístrojů (zubní, panoramatický, skigrafický, skiaskopický, momografický, CT), nastavení správných parametrů vyšetření, testy prováděné v rámci zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti, optimalizace zobrazovacího procesu, kontrola vyvolávání, přímé měření pacientských dávek (pomocí TLD), nepřímé měření pacientských dávek (pomocí měření IK, DAP, polovodičem ve svazku + přepočet)
Osnova:Příklady praktických cvičení:
parametry a specifika jednotlivých typů rentgenových přístrojů (zubní, panoramatický, skigrafický, skiaskopický, momografický, CT),
nastavení správných parametrů vyšetření,
testy prováděné v rámci zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti,
optimalizace zobrazovacího procesu,
kontrola vyvolávání,
přímé měření pacientských dávek (pomocí TLD),
nepřímé měření pacientských dávek (pomocí měření IK, DAP, polovodičem ve svazku + přepočet)
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE, 16URF12.
Rozsah práce:
Kličová slova:praxe, rentgenové záření, rentgenový přístroj, rentgenový obraz, zobrazovací modality, radiační ochrana, dozimetrie
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.T. Bushberg, The Essential Physics of Medical Imaging, LWW, 2002
[2] T.L. Fauber, Radiographic Imaging and Exposure, Mosby, 2000
[3] Ch. Gunn, Radiographic Imaging A Practical Approach, Church. Living., 2002

Doporučená literatura:
[4] Natterer, The Mathematics of Computerized Tomography, SIAM, 2001
[5] Arnulf Oppelt, Imaging Systems for Medical Diagnostics: Fundamentals, Technical Solutions and Applications for Systems Ap Ionizing Radiation, Nuclear Magnetic Resonance and Ultrasound, John Wiley & Sons, Feb 25, 2011
[6] Yves Lemoigne, Alessandra Caner, Ghita Rahal, Physics for Medical Imaging Applications, Springer, Jun 14, 2007
[7] Euclid Seeram, Computed Tomography: Physical Principles, Clinical Applications, and Quality Control, Elsevier Health Sciences, Aug 13, 2013

Radioterapie - klinická praxe pro techniky16RTKB Čechák, Koniarová - - 2 týdny z - 4
Předmět:Radioterapie - klinická praxe pro techniky16RTKBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Koniarová Irena Ph.D.-2t Z-4
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v radioterapii organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích.
Osnova:Příklady praktických cvičení:
parametry ozařovačů s 60Co,
parametry Leksellova gama nože,
parametry "afterloadingových" systémů,
mechanické testy lineárního urychlovače a radioterapeutického simulátoru,
kalibrace lineárního urychlovače pomocí měření absolutní dávky v referenčních podmínkách - fotonové, elektronové svazky,
relativní dozimetrická měření lineárního urychlovače - fotonové, elektronové svazky,
in-vivo dozimetrie pomocí TLD a diod,
praktické cvičení s počítačovým plánovacím systémem.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE, 16URF12.
Rozsah práce:
Kličová slova:praxe, radioterapie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy
[2] Wolfgang C. Schlegel, L.W. Brady, H.-P. Heilmann, Thomas Bortfeld, M. Molls, Anca Ligia Grosu, New Technologies in Radiation Oncology (Google eBook), Springer, 2006
[3] Ann Barrett, Jane Dobbs, Tom Roques, Practical Radiotherapy Planning Fourth Edition, CRC Press, Jun 26, 2009
[4] John Meyer, IMRT, IGRT, SBRT: Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy, Karger Medical and Scientific Publishers, 2011

Doporučená literatura:
[5] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington


Klinická dozimetrie pro techniky16KLDB Hanušová, Novotný J. - - 2+0 zk - 2
Předmět:Klinická dozimetrie pro techniky16KLDBIng. Hanušová Tereza / Ing. Novotný Josef Ph.D.----
Anotace:Specifické požadavky na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska, absolutní a relativní dozimetrie včetně přístrojového vybavení, přehled možných metod, dozimetrie in-vivo včetně přístrojového vybavení, její možnosti a omezení, optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních, stanovení dávek na základě znalosti aktivity aplikovaného radiofarmaka.
Osnova:1. Vymezení pojmu klinické dozimetrie, předmět klinické dozimetrie, vztah k ostatním vědním odvětvím, požadavky a
přesnost, zajištění jakosti, úloha lékařských fyziků.
2. Standardizace v klinické dozimetrii, koncepce měření absorbované dávky ve vodě pro fotonové a elektronové svazky.
3. Stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách, stanovení energie svazků pro fotonové svazky a elektrony.
4. Dozimetrické vybavení pro relativní měření dávky ve vodním fantomu. Metody měření a vyhodnocení, přenos dat do plánovacího počítače.
5. Měření kV rtg záření: specifikace energie, měření polotloušťky, filtrace svazků, charakteristiky svazku, stanovení absorbované dávky, měření relativní distribuce dávky.
6. Simulátory a CT: definice objemů vztažených k plánování, funkce simulátoru, specifikace parametrů simulátoru, úloha CT scanerů, funkce CT, způsoby zobrazení na CT.
7. Brachyterapie: uzavřené radionuklidové zářiče, dozimetrie uzavřených zářičů, manuální a přístrojový afterloading, praktické aspekty stanovení absorbované dávky.
8. Radiobiologické modely v radioterapii: vztah čas-frakcionace-dávka, lineárně kvadratickým model, klinické aplikace.
9. Základy programu zabezpečování jakosti, součásti programu, standardy a normy pro zabezpečování jakosti v radioterapii, příručka zabezpečování jakosti, základní součásti programu.
10. Program zabezpečování jakosti terapeutických ozařovačů : radionuklidové, urychlovače, rtg, brachyterapeutické přístroje. Proces výběru a instalace přístroje, přejímací zkouška, zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability.
11. Program zabezpečování jakosti simulátorů a CT.
12. Radiační bezpečnost a ochrana v radioterapii: legislativa, návrh výpočtu stínění, přejímka ozařovacích prostor, monitorování prostředí, osob, pacientů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o požadavcích na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska přehled možných metod a jejich použití v praxi.

Schopnosti:
Optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních a aplikacích s radiofarmaky.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:Standardizace v klinické dozimetrii, stanovení absorbované dávky v externích svazcích, měření relativních dávkových distribucí, program zabezpečování jakosti externích svazků, radiobiologické modely, radiační ochrana v radioterapii.
Literatura:Povinná literatura:

[1] F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 2nd ed. Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1994
[2] J.R.Williams, D.I. Thwaites, Radiotherapy Physics in Practice.2nd. ed. Oxford Univesity Press, N.Y. 1994

Doporučená literatura:

[3] IAEA Techical Report Series No277: Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams. An International Code of Practice. 2nd. ed. IAEA Vienna 1997
[4] IAEA Technical Report Series No381: The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy Electron and Photon Beams. An Itarnational Code of Practice for Dosimetry. IAEA 1997
[5] IAEA Technical Report Series No398: Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water., IAEA Vienna 2000.
[6] ČSN ISO 9002: Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu.
[7] AAPM (AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE): Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 40. Med.Phys. 21 (April 1994), 581 - 618.

Seminář16SEM Johnová - - 0+2 z - 3
Předmět:Seminář16SEMIng. Johnová Kamila----
Anotace:Studenti nejprve vyslechnou prezentace starších kolegů, kteří shrnují výsledky svých diplomových prací a výzkumných úkolů. V posledních části semestru studenti předmětu 16SEM ústně prezentují výsledky svých bakalářských prací.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Úvodní přednáška o zásadách správného prezentování. Přednáška je rozšířena o základní informace týkající se práce s literaturou- zejména zásady citování.
2. - 4. Zvané přednášky absolventů z praxe. (Rozsah hodin se může měnit v závislosti na počtu studentů, kteří daný rok prezentují výsledky své výzkumné činnosti).
5. - 12. Samostatná seminární vystoupení studentů.
Cíle:Znalosti:
Získání a prověření prezentačních dovedností.

Schopnosti:
Zlepšení prezentačních dovedností. Kriticky zhodnotit prezentace druhých a podat prezentujícím svůj názor na kvalitu jejich výstupu a případné podněty k jeho zlepšení.
Požadavky:16BPRT1
Rozsah práce:Studenti prezentují výsledky své samostatné tvůrčí činnosti před ostatními účastníky semináře. Prezentace je kontrolována vyučujícím. Prezentující student je zároveň hodnocen ostatními posluchači semináře a získá hodnocení svého výkonu formou vyplněných dotazníků.
Kličová slova:prezentace, citování, zásady prezentování
Literatura:(1) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011
(2) Další literatura v závislosti na zadání bakalářské práce.

Bakalářská práce 1, 216BPRT12 Trojek 0+5 z 0+10 z 5 10
Předmět:Bakalářská práce 116BPRT1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16SEPB.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Bakalářská práce 216BPRT2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16BPRT1.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Výuka jazyků04... KJ - - - - - -

Volitelné předměty

Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách16APLB Čechák - - 4+0 zk - 5
Předmět:Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách16APLBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc.-4+0 ZK-5
Anotace:Předmět Aplikace ionizujícího záření v analytických metodách je věnován radioanalytickým metodám a využití radionuklidů a ionizujícího záření při analýze a diagnostice technologických procesů.
Osnova:1. Fyzika rentgenových paprsků
2. Vlnově a enegiově dispersní rentgenfluorescenční analýza
3. Zpracování spekter
4. Kvantitativní RFA, matricové jevy
5. Použití synchrotronového záření v RFA
6. Totální reflexe při RFA
7. Microbeam XRFA
8. PIXE
9. Elektronová mikrosonda
10. Použití neutronů ke kvantitativní analýze
11. Jaderné metody v uhelném a rudném hornictví
12. Karotáž
13. Analýza a diagnostika průmyslových procesů
14. Bezpečnostní předpisy a radiační ochrana
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Radioanalytické metody: Rentgenfluorescenční analýza, PIXE, elektronová mikrosonda, neutronové metody, využití radionuklidů k diagnostice průmyslových procesů.

Schopnosti:
Použít uvedené metody v průmyslových, geologických a chemických aplikacích.
Požadavky:Znalosti z interakce ionizujícího záření s látkou a detekce ionizujícího záření.
Rozsah práce:
Kličová slova:Radioanalytické metody, rentgenfluorescenční analýza, elektronová mikrosonda, PIXE, karotáž, diagnostika technologických procesů
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Thýn a kol., Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources, ČVUT Praha, 2000
[2] R. Van Grieken, A. Markowicz, Handbook of X-Ray Spectrometry, Marcel Dekker, Inc. New York, 2002
[3] G. Foldiak, Industrial Application of Ionizing Radiation, Akademiai Kiado, Budapest 1986

Doporučená literatura:
[4] M. Karlík, Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, 2010

Studijní pomůcky:
Database of Prompt Gamma Rays from Slow Neutron Capture for Elemental Analysis, IAEA Vienna 2007

Základy metrologie ionizujícího záření16MEZB Čechák, Novotný P. 2+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Základy metrologie ionizujícího záření16MEZBprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Novotný Pavel2+1 Z,ZK-4-
Anotace:Předmět shrnuje základní cíle a náplň metrologie ionizujícího záření. Zabývá se interpretací veličin a jednotek záření v metrologii. Shrnuje teoretické a experimentální základy metrologie, stanovení základních veličin záření. Přednášky jsou doplněny základním přehledem legislativy a příslušných předpisů.
Osnova:1. Základy obecné metrologie.
2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.
3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.
4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.
5. Kapalné scint. - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity
6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.
7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.
8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.
9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity
10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.
12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
13. Měření malých proudů.
Osnova cvičení:1. Zpracování dat, nejistoty typu A,B, pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka, stanovení aktivity.
2. Absolutní metoda, měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
3. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
4. Měření malých proudů.
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:
Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:metrologie, účinnost, gray, becquerel, sievert, proporcionální detektor, kapalný scintilátor, svazek záření, dutinová ionizační komora, elektronová rovnováha, spektra záření X
Literatura:Povinná literatura:
[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:
[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Tělesná výchova 3, 400TV34 ČVUT - z - z 1 1
Předmět:Tělesná výchova 300TV3----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura:

Předmět:Tělesná výchova 400TV4----
Anotace:
Osnova:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Osnova cvičení:Předmět je realizován Ústavem tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze:

http://www.utvs.cvut.cz/
Cíle:
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Tělesná výchova; sport
Literatura: