Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Navazující magisterské studiumDozimetrie a aplikace ionizujícího záření
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Aplikace ionizujícího záření v medicíně16AIZM Koniarová, Súkupová, Trnka 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Aplikace ionizujícího záření v medicíně16AIZMIng. Novák Leoš----
Anotace:Předmět se zabývá radiologickou fyzikou při aplikaci ionizujícího záření v medicíně - v rentgenové diagnostice a intervenční radiologii, nukleární medicíně a radioterapii.
Osnova:1. Úvod, historie, rozdělení rtg. diagnostika, nukleární medicína, radiační terapie.
2. RENTGENOVÁ DIAGNOSTIKA. Zdroje brzdného a charakteristického záření, technické provedení, filtrace, polotloušťka, efektivní energie, energetické spektrum, parametry rentgenky, kontrola kvality.
3. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE - CT. Matematické principy rekonstrukce obrazu, filtrovaná zpětná projekce, střádání dat, Radonova transformace, sinogram, Fourierova transformace, geometrie svazku a detektorů, spirální CT.
4. METODY ZÁZNAMU A ZPRACOVÁNÍ OBRAZU. Analogový obraz, film, skiagrafie, skiaskopie, obrazové formáty, digitální subtrakční angiografie.
5. NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA. Radionuklidy a radiofarmaka, detektory v nukleární medicíně.
6. SCINTIGRAFIE, PLANÁRNÍ ZOBRAZOVÁNÍ. Scintilační kamera Angerova typu, principy, scintilační krystal, světlovod, fotonásobiče, kolimátory, detekční parametry a jejich vliv na kvalitu obrazu, kontrola kvality.
7. TOMOGRAFICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ. SPECT, střádání a rekonstrukce tomografických obrazů, rozdíly proti CT, PET, klinické aplikace.
8. RADIAČNÍ ONKOLOGIE. Historie, základní úloha, onkologie a radioterapie, cílový objem, kritický orgán, radionuklidové ozařovače, lineární urychlovače, simulátor.
9. RADIAČNÍ PLÁNOVÁNÍ. Plánovací systém, ozařovací techniky, prostorová distribuce dávky a její verifikace.
10. KONTROLA KVALITY. Klinická dozimetrie, absolutní měření dávky, fantomová měření, TMR, OAR, OF, WF, BF, in vivo dozimetrie, periodicita testů, legislativa.
11. SPECIÁLNÍ RADIAČNÍ TERAPIE. IMRT - inverzní plánování, stereotaktická radiochirurgie, Leksellův gamanůž, hadronová terapie (protony, ionty He, C), BNCT.
12. RADIAČNÍ OCHRANA V MEDICÍNĚ. Metody měření a výpočtu dávek pacientů, legislativa.
Osnova cvičení:1. Měření aktivity, in vivo, in vitro měření, detektory v nukleární medicíně.
2. Vhodné radionuklidy, radiofarmaka, tomografické prostorové rozlišení, klinické aplikace.
3. Cílový objem, kritický orgán, simulátor.
4. Plánovací systém, základní principy, vstup-výstup plán, prostorová distribuce dávky a její verifikace.
5. Klinická dozimetrie, absolutní měření dávky, fantomová měření.
6. Neutronová záchytová terapie, klinické aplikace.
7. Výpočty dávek pacientů, dozimetrie radiofarmak - metody výpočtu dávek.
Cíle:Znalosti:
Získání uceleného přehledu o aplikacích ionizujícího záření v medicíně, rentgenové diagnostice, výpočetní tomografii - CT, PET, SPECT, NM.

Schopnosti:
Orientace v uvedených metodách a jejich použití v konkrétních případech.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:rentgen, CT, tomografie, lineární urychlovač, zobrazování
Literatura:Povinná literatura:
[1] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, 1999
[2] Jerrold T. Bushberg, et al., The Essential Physics of Medical Imaging (2nd Edition) 2001
[3] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 1994

Doporučená literatura:
[4] James A. Sorenson,Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 2002

Metrologie ionizujícího záření16MEIZ Čechák, Novotný P. 2+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Metrologie ionizujícího záření16MEIZprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Dryák Pavel / Ing. Novotný Pavel2+1 Z,ZK-4-
Anotace:Cíle a náplň metrologie, interpretace veličin a jednotek záření v metrologii, teoreticky a experimentální základy metrologie (chyby měření, relativní a absolutní měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků měření, etalony záření a radionuklidů), stanovení základníchveličin záření (aktivita, emise zdroje, expozice, absorbovaná dávka), porovnávací měření; metrologicky zákon a příslušné předpisy.
Osnova:1. Základy obecné metrologie.
2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.
3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.
4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.
5. Kapalné scint. - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity
6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.
7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.
8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.
9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity
10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.
12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
13. Měření malých proudů.
Osnova cvičení:1. Zpracování dat, nejistoty typu A,B, pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka, stanovení aktivity.
2. Absolutní metoda, měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
3. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
4. Měření malých proudů.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:
Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:metrologie, účinnost, gray, becquerel, sievert, proporcionální detektor, kapalný scintilátor, svazek záření, dutinová ionizační komora, elektronová rovnováha, spektra záření X
Literatura:Povinná literatura:
[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:
[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Spektrometrie v dozimetrii16SPDO Čechák, Novotný P. 2+0 zk - - 3 -
Předmět:Spektrometrie v dozimetrii16SPDOprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Novotný Pavel2+0 ZK-3-
Anotace:Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření, vlastnosti a parametry spektrometrických systémů (záření alfa, záření beta, záření gama a X), použití výpočtové techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, nejnovější jaderná data a další potřebné konstanty, podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.
Osnova:1. Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření
2. Zdroje záření, druhy rozpadů a typy emitovaného záření, interakce alfa,beta a gama záření s hmotou.
3. Rozpadová schemata.
4. Přehled spektrometrických systémů (pro záření alfa, beta, gama a X).
5. Fyzikální zásady jevů v pevné látce, mechanizmus vzniku scintilací.
6. Mechanizmus vzniku signálu v polovodičovém detektoru.
7. Oblasti využití scintilačních a polovodičových detektorů.
8. Podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.
9. Polovodičové detektory, typy, parametry, výběr detektoru, jemné efekty.
10. Energetická kalibrace, stanovení účinnosti.
11. Počítaná účinnost, základy metody Monte Carlo, programy Canberra LABSOC, ISOCS.
12. Vyhledávání píků, 1., 2. hlazená derivace, kriteria pro existenci píku.
13. Primární etalony energie.
14. Spektrometrie alfa, bariérové detektory, iont. impl. det., pulsní ionizační komora s mřížkou jako spektrometr alfa.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o aplikaci spektrometrie ionizujícího záření, její vlastnosti, parametry spektroskopických systémů a vyhodnocování spekter.

Schopnosti:
Použití výpočetní techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, smysluplná analýza spekter a identifikace píků ve spektrech.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:spektrometrie ionizujícího záření, spektrometrické systémy, záření alfa, záření beta, záření gama, záření X, polovodičové a scintilační detektory
Literatura:Povinná literatura:
[1] Šeda, J. a kol., Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, 1983
[2] Deberin, K., Helmer, R. G., Gamma and X-Ray Spectrometry, Elsevier Science Publishers B. V., 1988
[3] Knoll. G. F., Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York,1979
[4] Adams, F.,Dams, R., Applied Gamma-Ray Spectrometry, Pergamon Press, 1970

Doporučená literatura:
[5] Quitner, P., Gamma-Ray Spectroscopy, Akademiai, Budapest, 1972

Matematické metody a modelování 16MMM Klusoň, Urban 0+2 z - - 2 -
Předmět:Matematické metody a modelování16MMMdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / Ing. Urban Tomáš Ph.D.----
Anotace:Využití matematických metod, modelování a zpracování dat v dozimetrii, radiologické fyzice, medicíně a experimentální fyzice. Zpracování, analýza a vyhodnocení spekter (vyhledávání a fitování píků, dekonvoluce), analýza, statistické zpracování a vizualizace dat (hlazení, numerické derivování, histogramování), modelování (metoda Monte Carlo) a příklady aplikací (výpočty odezvy, účinnosti a rozlišení detekčních systémů, výpočty úhlově energetických distribucí dozimetrických veličin v polích záření, simulace/návrhy metodik měření). Ukázky/cvičení práce s vybranými programy (Gnuplot, ROOT, MCNP, Vised, Sabrina, Body Builder, SRIM/TRIM, Geant).
Osnova:1. Úvod (vybrané pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky)
2. Využití numerických metod v dozimetrii (realizace výpočetních metod na počítači)
3. Metoda Monte Carlo, výpočetní kódy pro simulaci ternsportu záření
4. Průchod nabitých částic látkou, program SRIM
5. Detekce ionizujícího záření (stanovení odezev a matic odezev detektorů, konvoluce s funkcí rozlišení)
6. Vyhodnocování spekter, metody identifikace/stanovení ploch píků a unfoldingu/dekonvoluce spekter
7. Aplikace numerických metod na výpočty stínění
8. Vizualizace dat
Osnova cvičení:1. Základy Unixu, filtrování a třídění dat, program AWK
2. Program ROOT, hlazení, derivování a fitování dat
3. Odezvy detektorů a dekonvoluce dat, analýza spektrometrických dat, metody vyhledávání píků
4. Programy SRIM, Geant a Fluka (vlastnosti, oblasti použití, praktické ukázky)
5. Metody vizualizace dat (Root, Gnuplot)
6. Základy simulace transportu záření
Cíle:Znalosti:
Získáni přehledu a schopností využití vybraných matematických metod pro výpočty a zpracování a anlýzu dat v dozimetrii, spektrometrii, částicové a radiační fyzice, radiační ochraně a medicíně.

Schopnosti:
Praktické použití matematických a numerických metod pro analýzu spektrometrických dat, dekonvoluci spekter, a základů modelových výpočtů s použitím vybraných SW nástrojů.
Požadavky:Základní kurzy matematiky a statistiky
Základní znalosti programování a práce s počítačem
Rozsah práce:Zpracování zápočtového příkladu podle zadání. Zadávané příklady jsou obsahově zaměřeny na probíranou látku (Využití matematických metod a postupů modelování metodou Monte Carlo) a jsou koncipovány tak, aby pokryly ověření dovedností ve všech základních aspektech probírané látky. Kontrolu provádí vyučující, na základě splnění je udělen zápočet.
Kličová slova:matematické metody, metoda Monte Carlo, simulace transportu záření, zpracování a analýza dat
Literatura:Povinná literatura:
[1] Lux, I., Koblinger, L.: Monte Carlo Particle Transport Methods- Neutron and Proton Calculations, ISBN 0-8493-6074-9, CRC Press, 1991.
[2] Use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry, Edited by Gualdrini, G., Casalini, L., ENEA, ISBN 88-8286-000-1, Bologna - Italy, May 13-16 1996.
[3] Program ROOT, http://root.cern.ch

Doporučená literatura:
[4] Program SRIM/TRIM, http://www.srim.org/

Studijní pomůcky:
počítačová učebna
SW programy a nástroje (ROOT, SRIM/TRIM, Fluka)

Mikrodozimetrie16MDOZ Pachnerová Brabcová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Mikrodozimetrie16MDOZIng. Davídková Marie CSc.----
Anotace:Základní charakteristiky procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí, důležitost nepružných srážek nabitých částic, excitační funkce, aj. Stopa ionizující částice a její charakteristiky, časový vývoj procesu přenosu energie. Mikrodozimetrie, základní principy a přístupy, stochastické a nestochastické veličiny. Lineární přenos energie, lineální energie, měrná energie. Mikrodozimetrie a biologický účinek záření, mikrodozimetrie a ochrana před zářením, aj.
Osnova:1. Mikrodozimetrie jako základ účinků ionizujícího záření, zejména biologických.
2. Přenos energie ionizujícího záření látce, zejména lidské tkáni.
3. Nepružné srážky nabitých částic.
4. Prostorová distribuce primárních produktů přenosu energie.
5. Časový vývoj procesu absorpce energie ionizujícího záření.
6. Základy mikrodozimetrie.
7. Základní veličiny a jednotky mikrodozimetrie.
8. Lineální energie, měrná energie - jejich vztah k makrodozimetrickým veličinám.
9. Mikrodozimetrie a biologické účinky záření.
10. Mikrodozimetrie a ochrana před zářením.
11. Mikrodozimetrie a radioterapie.
12. Metody experimentální mikrodozimetrie.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí a jejich využití pro mikrodozimetrické aplikace.

Schopnosti:
Analýza přenosu energie na látku z hlediska mikro dějů a jeho praktické využi při detekci záření.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:Absorpce energie ionizujícího záření v látkovém prostředí, Základy mikrodozimetrie, Veličiny a jednotky mikrodozimetrie, Biologické účinky záření a mikrodozimetrie, Experimentální mikrodozimetrie, Mikrodozimetrie a radioterapie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Spurný F., Mikrodozimetrie, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.
[2] Sedlák A., Mikrodozimetrie a její aplikace, Academia, Praha 1989.

Doporučená literatura:
[3] ICRU Reports: 16 - Linear Energy Transfer (1970), 36-Microdosimetry (1980); 40-Quality Factor in Radiation Protection (1987).

Fyzika a technika neionizujícího záření16FNEI Klusoň, Thinová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Fyzika a technika neionizujícího záření16FNEIdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / RNDr. Thinová Lenka Ph.D.----
Anotace:Předmět podává doplńující informace ke spektru elektromagnetického vlnění v oblasti vlnových délek neionizujícího záření. Zabývá se biologickými účinky a využitím ve fyzikální praxi. Problematika je doplněna informacemi o principech, biologických účincích a metodách využívajících magnetickou resonanci a ultrazvuk v různých typech technických a medicínských zařízení.
Osnova:1. Úvod do problematiky: vyčlenění oboru
2. UV záření : rozdělení a charakteristika
3. Biologické účinky UV záření na lidský organismus
4. Biologické účinky IR a VR, zákl. informace o hypertermii a fototermii.
5. Biologické účinky mikrovln 1
6. Biologické účinky mikrovln 2
7. Úvod do laserové techniky
8. Zobrazování magnetickou rezonancí 1 (MRI)
9. Zobrazování magnetickou rezonancí 2 (MRI
10. Ultrazvuk: úvod do problematiky
11. Ultrazvuk v medicíně: technické provedení přístroje, jednoduché způsoby zobrazování, Dopplerovské a 3D zobrazování.
12. a 13. Konzultace a možnost exkurze k předn. 7,8,10,11.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Rozšiřuje znalosti na celou škálu elektromagnetického vlnění, magnetické resonance a ultrazvuku včetně posouzení biologických účinků a praktického využití.

Schopnosti:
Orientace v biologických účincích celého spektra elektromagnetického vlnění
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:neionizující záření, magnetická resonance, ultrazvuk, laser, mikrovlny, ultrafialové záření
Literatura:Povinná literatura:
[1] McRobbie, W.D., Moore, A.E.,:MRI from picture to proton. Cambridge University Press 2003.
[2] Fessenden-Vernon: Thermo-radiotherapy and thermochemotherapy,I. Seegenschmiedt.
[3] Nonionizing Radiation Protection, WHO Regional Publications, Copenhagen, 1982
[4] Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994
[5] Ultraviolet radiation, Evvironmental Health Criteria 160, WHO, Geneva 1994
[6] Ultraviolet Radiation Exposure Dosimetry of the Eye, WHO, 1995
[7] Bushberg, J.T. and col.: The Essentials physics of medical imaging, USA 2002

Dopručená literatura:
[8] Kahabka, M.: Pocket Guide for Fundamentals and GSM Testing, vol.2, Wandel and Goltermann GmbH and co, 1999
[9] Vrba, J.,Lapeš, M.: Mikrovlnné aplikátory pro lékařské aplikace. Vydavatelství ČVUT. 1997.
[10] Ettler, K.: Fotoprotekce kůže. Triton 2004.

Úvod do částicové fyziky16UCF Smolík 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Úvod do částicové fyziky16UCFRNDr. Smolík Jan Ph.D.----
Anotace:Na dnešních experimentech částicové fyziky pracuje řada specialistů z jiných oborů, dozimetrii nevyjímaje. Cílem této přednášky je poskytnout zájemcům vhled do "tajů" částicové fyziky a vysvětlit základní terminologii.
Osnova:1. Základní pojmy a veličiny
2. Historický přehled
3. Systematika částic
4. Speciální teorie relativity
5. Kvantový vhled
6. Feymanův diagram
7. Detektory
8. Experimenty
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Cílem přednášky je posluchače provést základy částicové fyziky a seznámit je s fyzikální a technickou problematikou současných experimentů.

Schopnosti:
Základní dovedností s kterou se budeme potýkat je schopnost přemýšlet v rámci relativistického a kvantového obrazu světa.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:dozimetrie, částicová fyzika, standardní model
Literatura:Povinná literatura:
[1] Josef Žáček, Úvod do fyziky elementárních částic, Karolinum 2005.
[2] Jiří Hořejší, Historie standardního modelu mikrosvěta, www-hep.fzu.cz/Centrum/smodel

Doporučená literatura:
[3] Jiří Chýla, Quarks, partons and Quantum Chromodynamics, Academy press
[4] R.Cahn, G.Goldhaber, The experimental foundations of particle physics, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Seminář 1, 216SEM12 Johnová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Seminář 116SEM1Ing. Johnová Kamila----
Anotace:Studenti mohou vyslechnout prezentace výzkumných projektů studentů doktorského studia.
Osnova:
Osnova cvičení:1. - 13. Referáty studentů studentů doktorského studia o jejich výzkumných projektech.
Cíle:Informovat studenty o výzkumných aktivitách, kterým se věnují jejich straší kolegové.
Požadavky:
Rozsah práce:Studenti si vyslechnou prezentace samostatné tvůrčí činnosti PhD studentů před účastníky semináře s následnou diskusí nad předneseným tématem. Docházka je kontrolována vyučujícím a celkově ohodnocena zápočtem.
Kličová slova:prezentace doktorandů
Literatura:.

Předmět:Seminář 216SEM2Ing. Johnová Kamila-0+2 Z-2
Anotace:Studenti prezentují výsledky svých diplomových prací před ostatními účastníky semináře. Studenti dále v rámci tohoto předmětu vypracují článek do odborného časopisu, který shrnuje výsledky jejich diplomové práce.
Osnova:1. Úvodní přednáška o zásadách správného prezentování. Přednáška je rozšířena o základní informace týkající se práce s literaturou s důrazem na zásady citování.
2. - 4. Zvané přednášky absolventů z praxe. (Rozsah hodin se může měnit v závislosti na počtu studentů, kteří daný rok prezentují výsledky své výzkumné činnosti).
5. - 12. Samostatná seminární vystoupení studentů.
Osnova cvičení:1.Úvodní přednáška o tvorbě a předvedení prezentace a práci s odbornou literaturou
2.-12. prezentace účastníků semináře
Cíle:Znalosti:
Získání a prověření prezentačních dovedností.

Schopnosti:
Zlepšení prezentačních dovedností.
Požadavky:16DPDZ1 nebo 16DPRF1
Rozsah práce:Studenti prezentují výsledky své samostatné tvůrčí činnosti před ostatními účastníky semináře. Prezentace je kontrolována vyučujícím. Prezentující student je zároveň hodnocen ostatními posluchači semináře a získá hodnocení svého výkonu formou vyplněných dotazníků. Studenti pro získání zápočtu předloží hotový odborný článek (může být v čestině) připravený k odeslání do odborného časopisu.
Kličová slova:Prezentace, citování, zásady prezentování
Literatura:(1) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011
(2) Další literatura v závislosti na zadání diplomové práce.

Diplomová práce 1, 216DPDZ12 Trojek 0+10 z 0+20 z 10 20
Předmět:Diplomová práce 116DPDZ1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16VUDZ2.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Diplomová práce 216DPDZ2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16DPDZ1.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Volitelné předměty

Dozimetrie neutronů16DNEU Ploc 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Dozimetrie neutronů16DNEUIng. Ploc Ondřej----
Anotace:Metody využívající jaderných reakcí s neutrony, metody využívající odražených jader, metoda doby průletu, neutronové selektory a monochromátory, krystalové spektrometry, aktivační metody, metody integrující dozimetrie neutronů, možnosti aplikace jednotlivých metod, kalibrace neutronových dozimetrů.
Osnova:1. Neutrony, přítomnost a základní vlastnosti.
2. Zdroje neutronů založené na radioizotopech a urychlovačích.
3. Zdroje neutronů založené na štěpení, reaktory.
4. Základní interakce neutronů v lidské tkáni.
5. Absorpce energie neutronů v lidském těle.
6. Základy detekce a dozimetrie neutronů.
7. Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jaderných reakcích.
8. Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jejich moderaci.
9. Pasivní dozimetry neutronů.
10. Obecné koncepce dozimetrie.
11. Osobní dozimetrie neutronů, včetně havárií.
12. Další témata spojená s dozimetrií neutronů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na různých principech.

Schopnosti:
Využití metod, jejich výhod a nevýhod při použití v polích neutronů různých energií včetně použití v osobní dozimetrii a kalibrace zařízení.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Dozimetrie ionizujícího záření; neutrony, jejich zdroje a interakce v látkovém prostředí; obecná koncepce dozimetrických měření; metody dozimetrie neutronů, jejich rozdělení a základní charakteristiky; osobní dozimetrie neutronů; spektrometrie neutronů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Spurný, F., Dozimetrie ve směsných polích neutronů a záření gama, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

Doporučená literatura:
[2] F. H. Attix et al., Radiation Dosimetry, I-III., Topics in Radiation Dosimetry, Academia Press, 1968-1972.

Klinická dozimetrie16KLD Hanušová, Novotný J. - - 2+0 zk - 2
Předmět:Klinická dozimetrie16KLDIng. Hanušová Tereza / doc. Ing. Novotný Josef CSc.----
Anotace:Specifické požadavky na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska, absolutní a relativní dozimetrie včetně přístrojového vybavení, přehled možných metod, dozimetrie in-vivo včetně přístrojového vybavení, její možnosti a omezení, optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních, stanovení dávek na základě znalosti aktivity aplikovaného radiofarmaka.
Osnova:1. Vymezení pojmu klinické dozimetrie, předmět klinické dozimetrie, vztah k ostatním vědním odvětvím, požadavky a přesnost, zajištění jakosti, úloha lékařských fyziků.
2. Standardizace v klinické dozimetrii, koncepce měření absorbované dávky ve vodě pro fotonové a elektronové svazky.
3. Stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách, stanovení energie svazků pro fotonové svazky a elektrony.
4. Dozimetrické vybavení pro relativní měření dávky ve vodním fantomu. Metody měření a vyhodnocení, přenos dat do plánovacího počítače.
5. Měření kV rtg záření: specifikace energie, měření polotloušťky, filtrace svazků, charakteristiky svazku, stanovení absorbované dávky, měření relativní distribuce dávky.
6. Simulátory a CT: definice objemů vztažených k plánování, funkce simulátoru, specifikace parametrů simulátoru, úloha CT scanerů, funkce CT, způsoby zobrazení na CT.
7. Brachyterapie: uzavřené radionuklidové zářiče, dozimetrie uzavřených zářičů, manuální a přístrojový afterloading, praktické aspekty stanovení absorbované dávky.
8. Radiobiologické modely v radioterapii: vztah čas-frakcionace-dávka, lineárně kvadratickým model, klinické aplikace.
9. Základy programu zabezpečování jakosti, součásti programu, standardy a normy pro zabezpečování jakosti v radioterapii, příručka zabezpečování jakosti, základní součásti programu.
10. Program zabezpečování jakosti terapeutických ozařovačů : radionuklidové, urychlovače, rtg, brachyterapeutické přístroje. Proces výběru a instalace přístroje, přejímací zkouška, zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability.
11. Program zabezpečování jakosti simulátorů a CT.
12. Radiační bezpečnost a ochrana v radioterapii: legislativa, návrh výpočtu stínění, přejímka ozařovacích prostor, monitorování prostředí, osob, pacientů, havarijní plánování, radiologické události.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o požadavcích na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska, přehled možných metod a jejich použití v praxi.

Schopnosti:
Optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních a aplikacích s radiofarmaky.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:Standardizace v klinické dozimetrii, stanovení absorbované dávky v externích svazcích, měření relativních dávkových distribucí, program zabezpečování jakosti externích svazků, radiobiologické modely, radiační ochrana v radioterapii.
Literatura:Povinná literatura:
[1] F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 2nd ed. Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1994
[2] J.R.Williams, D.I. Thwaites, Radiotherapy Physics in Practice.2nd. ed. Oxford Univesity Press, N.Y. 1994

Doporučená literatura:
[3] IAEA Techical Report Series No277: Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams. An International Code of Practice. 2nd. ed. IAEA Vienna 1997
[4] IAEA Technical Report Series No381: The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy Electron and Photon Beams. An Itarnational Code of Practice for Dosimetry. IAEA 1997
[5] IAEA Technical Report Series No398: Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water., IAEA Vienna 2000.
[6] ČSN ISO 9002: Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu.
[7] AAPM (AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE): Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 40. Med.Phys. 21 (April 1994), 581 - 618.

Dozimetrie vnitřních zářičů16DZAR Musílek - - 2+0 zk - 2
Předmět:Dozimetrie vnitřních zářičů16DZARprof. Ing. Musílek Ladislav CSc.----
Anotace:Stanovení radiační zátěže při vnitřní kontaminaci radioaktivními látkami, dozimetrické veličiny, kompartmentové modely kinetiky radioaktivních látek, možnosti zahrnutí věkové závislosti v dozimetrických modelech, omezení platnosti užívaných modelů a postupů, stanovení radiační zátěže z radiofarmak v nukleární medicíně - základní pojmy, obecný postup při výpočtu absorbované dávky z radiofarmak, zjišťování údajů o biologickém chování radiofarmak, tabulky absorbovaných dávek a omezení jejich platnosti, radiační zátěž u dětí, zátěž z kontaminantů v radiofarmakách, vývoj metod pro stanovení radiační zátěže z vnitřních zářičů, metody měření vnitřní kontaminace, detekce in-vivo, monitorování exkretů, monitorování pracovního prostředí.
Osnova:1. Veličiny popisující radiační zátěž od vnitřních zářičů
2. Dozimetrický model zažívacího traktu
3. Dozimetrický model dýchacího ústrojí
4. Další kompartmentové modely pro popis radiační zátěže od vnitřních zářičů
5. Věková závislost v dozimetrických modelech vnitřní kontaminace
6. Radiačně hygienický význam a meze platnosti používaných postupů při stanovení dávek z vnitřní kontaminace
7. Obecný postup stanovení absorbované dávky od radiofarmak
8. Matematický model pro stanovení dávky z radiofarmak
9. Zjišťování údajů o biologickém chování radiofarmak u experimentálních zvířat a u lidí
10. Příklady stanovení absorbovaných dávek z radiofarmak
11. Radiačně hygienický význam a meze platnosti používaných postupů při stanovení dávek z radiofarmak
12. Historický vývoj metod pro stanovení radiační zátěže z vnitřních zářičů
13. Měření vnitřních zářičů přímými metodami, celotělové detektory
14. Měření vnitřních zářičů nepřímými metodami
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Dozimetrická problematika stanovení vnitřní kontaminace radionuklidy a problematika vnitřních zářičů v nukleární medicíně.

Schopnosti:
Zhodnocení používání otevřených zářičů. Jejich výhody/nevýhody/rizika v různých aplikacích a použití v praktických aplikacích.
Požadavky:Absolvování předmětů Jaderná a radiační fyzika (16JRF12) a Základy dozimetrie (16ZDOZ12).
Rozsah práce:
Kličová slova:Radiační zátěž, vnitřní zářiče, radioaktivní kontaminace, dozimetrické modely, radiofarmaka.
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Hušák - L. Musílek - J. Šeda - V. Kliment: Dozimetrie vnitřních zářičů. Praha, Ediční středisko ČVUT 1987.

Doporučená literatura
[2] V. Koprda: Vnútorná kontaminácia rádioaktívnymi látkami. Bratislava, Veda 1986.
[3] Individual Monitoring for Internal Exposure of Workers. ICRP Publication 78, Annals of the ICRP, Oxford, Pergamon, September/December 1997.
[4] O.G. Raabe (Ed.): Internal Radiation Dosimetry. Madison, Medical Physics Publishing 1994

Radiobiologie16RBIO Davídková - - 2+0 zk - 2
Předmět:Radiobiologie16RBIOIng. Davídková Marie CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Prezentované přednášky shrnují základy radiační biologie. Studenti jsou seznámeni s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky; typy poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odevy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání.
Osnova:1. Struktura buněk a jejich částí, buněčný cyklus, buněčná smrt.
2. Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření (IZ). Radiační chemie vody a biologických systémů.
3. Experimentální metody studia fyzikálně-chemických a chemických procesů radiolýzy. Deterministické a stochastické metody modelování časoprostorového vývoje stop nabitých částic.
4. Subbuněčná radiobiologie. DNA jako kritický terč účinků IZ, mechanismy a typy poškození DNA a proteinů, reparační mechanismy.
5. Experimentální metody měření biologických poškození.
6. Buněčná radiobiologie.
7. Teoretické modelování účinků IZ na molekulární úrovni.
8. Křivky buněčného přežití. Teorie a modely buněčného přežití.
9. By-stander efekt.
10. Vliv LET na přežití buněk. Vliv frakcionace a dlouhodobého ozáření.
11. Modifikace odezvy na ozáření: Přítomnost vody, teplota, kyslíkový efekt.
12. Biologické a chemické modifikátory odezvy na ozáření.
13. Pozdní efekty IZ na normální tkáně. Deterministické a stochastické účinky, genetické efekty.
14. Radiační biologie normálních a nádorových tkání.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o biologických účincích ionizujícího záření a fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu.

Schopnosti:
Využití znalostí biologických účinků ionizujícího záření při praktických aplikacích. Návrhy opatření minimalizující ozáření. Vyhodnocení rizika práce se zdroji ionizujícího záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZBAF1, 16ZBAF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:biologické účinky ionizujícího záření, fyzikálními a chemické procesy radiačního poškození, mechanismy poškození DNA, typy poškození a reparačními procesy
Literatura:Povinná literatura:
[1] Alpen E.L., Radiační biofyzika, Academic Press, San Diego, 1998
[2] Nias A.H.W., Úvod do radiobiologie, Wiley, Chichester, 2000

Doporučená literatura:
[3] Sedlák A., Mikrodozimetrie a její aplikace, Academia, Praha, 1989
[4] Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D., Molekulární biologie buňky, Garland Publ., New York 1994
[5] von Sonntag C., Základy chemie v radiační biologii, Taylor&Francis, Londýn, 1987
[6] Farhataziz, Rodgers M.A.J., Radiační chemie: Základy a aplikace, VCH Publishers, New York, 1987
[7] Původní publikace v odborných časopisech od 1990

Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření16PDIZ Thinová - - 0+4 kz - 4
Předmět:Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření16PDIZRNDr. Thinová Lenka Ph.D.-0+4 KZ-4
Anotace:Předmět je shrnutím nejdůležitějších úloh z dozimetrie. Slouží k seznámení studentů s veličinami a jednotkami v praxi, dále podporuje zručnost v měření dozimetrických veličin a podává informaci o hlavních používaných způsobech zpracování výsledků měření ionizujícího záření. Je nástrojem pro uvedení studentů do reálné praxe v oboru. Délka trvání jedné úlohy 4 hodiny, následuje zpracování. Protokol není vyžadován, je vyžadována aktivní účast s možností ukázek alternativních řešení úloh, vyžadující komplexnost využití teoretických znalostí.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Využití stopových detektorů v dozimetrii - úloha sestává z ozáření stopového detektoru, jeho leptání a zhodnocení obrazu.
2. Termoluminiscenční dozimetrie - Ústav akademie věd, Na Truhlářce, Praha 8.
3. Rentgenflourescenční analýza - kvantitativní analýza.
4. Laboratorní spektrometrie gama : odběr vzorků, příprava vzorků, nastavení parametrů měření, zpracování měřených spekter.
5. Alfa a beta spektrometrie.
6. Stanovení koeficientu difůze.
7. Měření radonu a thoronu jednorázovými odběry, kontinuálně. Radonová diagnostika.
8. Terénní spektrometrie gama. Způsoby kalibrace a vyhodnocení dat.
9. Scintilační materiály - měření dosvitových křivek.
10. Kalibrace a ověřování přístrojů.
11. Plošná kontaminace. Dekontamice - základní úlohy a principy. Celotělový detektor. Vnitřní kontaminace.
12. Převoz radioaktivního materiálu. Zásady, výpočty. Gama skener pro odpad.
13. Proces EIA 1
14. Proces EIA 2
Cíle:Znalosti:
Rozšíření znalostí o metodách měření, měřených veličinách, zpracování a interpretace výsledků měření a kalibračních postupech v radiační ochraně. Orientace v pracovištích zabývajících se radiační ochranou na území Prahy.

Schopnosti:
Manipulace se zdroji ionizujícího záření, přístroji a zařízeními k měření ionizujícího záření.
Požadavky:
Rozsah práce:Součástí předmětu je semestrální práce s názvem "EIA". Studenti zpracují během trvání semestru odpovědi na dané otázky z oblasti posuzování projektů ve vztahu jaderných zařízení vůči životnímu prostředí. Zápočet bude udělen za dostatečně odbornou argumentaci (též práce s legislativou).
Kličová slova:spektrometrie, TLD, zpracování dat, radon, kontaminace, kalibrace, XRF analýza
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gerndt, J.: Detektory ionizujícího záření. Skripta ČVUT. 1995.
[2] IAEA (2003): Guidelines for radioelement mapping using gamma-ray spectrometry data. IAEA-TECDOC-1363, IAEA, Vienna.
[3] Knoll, G.F.: Radiation Detection and Measurement. John Wiley and Sons, Inc. Third edition. USA 1999.

Doporičená literatura.
[1] Meloun, M., Militký, J.: Statistické zpracování experimentálních dat. ARS Magna 1998.

Studijní pomůcky:
Gamaspektrometrická laboratoř, gagspektrometrická trasa, software GENIE
Radonová komora
TLD dozimetry a vyhodnocovací systém
Chemická laboratoř a roztoky k leptání
XRF laboratoř, rentgenka a radionuklidový zdroj
Tkáňově ekvivalentní ionizační komora
ERM4 reader a systém ionizačních komor
Zařízení k měření dosvitu ve scintilačních materiálech
RADIM 3 kontinuální monitor, Celotělový detektor
Radionuklidové zdroje, Detektor plošné kontaminace
Přenosný gama spektrometr

Experimentální metody jaderné fyziky02EMJF Vrba V. 2+0 zk - - 3 -
Předmět:Experimentální metody jaderné fyziky02EMJFprom. fyz. Vrba Václav CSc.2+0 ZK-3-
Anotace:V přednášce se probírají základní fyzikální procesy, metody a zařízení využívané v experimentální jaderné fyzice a v některých praktických aplikacích.
Osnova:1. Úvod; kinematika částic, ionizační ztráty
2. Mnohonásobný rozptyl, radiační délka
3. Fotoefekt, Comptonův rozptyl, gama-konverse
4. Jaderné emulze, mlžné a bublinové komory, ionizační komory
5. Ionizační komory cylindrické, Geigerovy detektory, streamerové detektory
6. Polovodičové detektory
7. Čerenkovovy detektory, přechodové záření
8. Scintilační detektory, fotonásobiče
9. alfa, beta, gama a neutronové zářiče, kosmické záření
10. Urychlovače částic, jaderné reaktory
11. Simulace aparatury
12. Zpracování dat
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Mechanismy detekce a konstrukce moderních detektorů pro částicovou fyziku

Schopnosti:
Orientace v používaných konceptech moderních detekčních systémů
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky, detektorů a fyzikálního praktika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Principy detekce částic, instrumentace experimentu, zdroje částic, urychlovače částic, simulace aparatury, zpracování experimentálních dat
Literatura:Povinná literatura:
[1] R.W.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag 1897

Doporučená literatura:
[2] D. Green: The Physics of Particle Detectors, Cambridge University Press, 2000

Radionuklidy v životním prostředí 16RZP Matolín, Thinová - - 2+0 zk - 2
Předmět:Radionuklidy v životním prostředí16RZPRNDr. Matolín Milan / RNDr. Thinová Lenka Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Náplní předmětu je podat přehlednou informaci o zdrojích ionizujícího záření v závislosti na původu (přírodních kontra vzniklých lidskou činností). Dále informovat o vlastnostech jednotlivých radionuklidů a jejich chování v životním prostředí, možnostech transportu, kumulace a přestupu mezi prostředími. Podat přehled o ložiscích radioaktivních (i neradioaktivních) rud, způsobech jejich vyhledávání, těžby a likvidace případných následků těžby.
Osnova:1. Úvod, legislativní požadavky, původ radionuklidů v životním prostředí
2. Radioaktivita hornin a kosmické záření
3. Geochemie uranu a thoria a jejich pohyb v ŽP
4. Umělé radionuklidy, jaderné provozy, odpady, úložiště
5. Modely šíření přírodních radionuklidů v životním prostředí, zvětrávání, transport
6. Metody měření - sledování radionuklidů v ŽP
7. Fyzikální základy metod gama
8. Fyzikální základy neutronových metod
9. Geofyzikální měření radioaktivity hornin a ŽP
10. Radioaktivní suroviny
11. Těžba uranu, odpady a jejich sanace
12. Staré ekologické zátěže v souvislosti s těžbou uranu
13. Staré ekologické zátěže v souvislosti s další lidskou činností
14. Exkurze
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Nové znalosti o původu radionuklidů v životním prostředí a jejich chování. O vyhledávání ložisek, jejich těžbě a likvidaci následků těžby.

Schopnosti:
Přehled metod a způsobu měření a vyhledávání některých typů ložisek surovin. Přehled o původu starých ekologických zátěží a jejich sanaci.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:přírodní a umělé radionuklidy, modely šíření, ekologické zátěže, ložiska surovin, těžba, metody vyhledávání
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kathren, R.L.: Radioactivity in the Environment. Harwood Academic Publisher. USA 1984.
[2] Shaw, G.: Radioactivity in the Terrestrial Environment. Elsevier Ltd. 2007.
[3] Voigt, G., Fesenko, S.: Remediation of Contaminated Environments. Elsevier Ltd. 2009.
[4] Scott, E.M.: Modelling Radioactivity in the Environment. Elsevier Ltd. 2003.
[5] Papastefanou, C.: Radiactive Aerosols. Elsevier Ldt. 2008.
[6] Izrael, Y.A.: Radioactive Fallout after Nuclear Explosion and Accidents. Elsevier Ltd. 2003.

Doporučená literatura:
[7] Mares, S.: Introdusction to Applied Geophysics. CIP 1984.
[8] Bečvář a kol.: Jaderné elektrárny. SNTL. 1978.

Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů16FSC Nikl - - 2+0 zk - 2
Předmět:Úvod do fyziky scintilátorů a fosforů16FSCIng. Nikl Martin CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Pásový model pevné látky, interakce rtg. gamma, beta nebo částicového záření s pevnou látkou, princip scintilace. Energetické hladiny v zakázaném pásu. Luminiscenční centra a pasti pro nosiče náboje. Absorpční a luminiscenční procesy, přenos energie, nezářivé zhášení. Historie vývoje scintilačních a fosforových materialů, hlavní charakteristiky a parametry. Základy technologie přípravy materialů. Příklady aplikací.
Osnova:1. Pásový model pevné látky, dielektrické materiály se širokým zakázaným pásem, periodicita struktury, krystaly, keramiky, skla.
2. Interakce rtg. gamma nebo částicového záření s dielektriky: fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba párů. Interakce nabitých částic a neutronů. Princip scintilace: fáze konverze, transportu nosičů náboje a luminescence. Rozdíl mezi scintilátorem a fosforem.
3. Energetické hladiny v zakázaném pásu, jejich původ a význam. Dvě základní skupiny: luminiscenční centra a pasti pro nosiče náboje.
4. Excitace materialu - absorpční procesy a jeho deexcitace ? luminiscenční procesy. Absorpční a luminiscenční spektra a kinetika dosvitu luminiscence. Procesy a mechanismy přenosu energie a nezářivého zhášení.
5. Historie vývoje scintilačních a fosforových materialů a jejich specifika. Hlavní charakteristiky a parametry a jak je měřit.
6. Základy technologie přípravy scintilačních a fosforových materialů: monokrystaly, optické keramiky, sklokeramiky a skla.
7. Příklady aplikací scintilačních a fosforových materialů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Princip scintilace. Energetické hladiny v zakázaném pásu. Luminiscenční centra a pasti pro nosiče náboje. Absorpční a luminiscenční procesy, přenos energie, nezářivé zhášení.

Schopnosti:
Dobrá orientace v materiálech scintilátorů a fosforů, resp. jejich vlastnostech.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:

Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření16KPD Kákona - - 0+3 z - 3
Předmět:Konstrukce polovodičových detektorů ionizujícího záření16KPDIng. Kákona Martin-0+3 Z-3
Anotace:Klíčová slova:
detektory, Gaigerův mód, A/D převodník
Osnova:1)Úvod do předmětu.
a)Příklady použití detektoru, který by studenti měli během předmětu zkonstruovat a prakticky realizovat.
b)Ukázky naměřených dat.
c)Princip PN přechodu a princip detekce ionizujícího záření polovodičovým detektorem.
2)Seznámení se s programovacím jazykem Processing.
a)Blikání LED pomocí mikroprocesoru.
b)Výstup znaků na sériové rozhraní.
c)Obsluha LCD displaye.
3)Zpracování analogového signálu pomocí operačního zesilovače.
a)Princip funkce operačního zesilovače
b)Základní zapojení s operačním zesilovačem (omezíme se pouze na zapojení použitá v praktické konstrukci detektoru).
i)Invertující zesilovač
ii)Neinvertující zesilovač
iii)Horní propust
iv)Dolní propust
v)Komparátor
vi)Špičkový detektor
vii)Nábojový zesilovač
4)Realizace detektoru v Gaiger módu.
a)Praktická realizace.
b)Měření se zářičem.
5)Princip A/D převodníku.
6)Realizace spektrometru.
a)Praktická realizace.
b)Měření se zářičem.
c)Grafické vyhodnocení dat.
7)Diskuse možných vylepšení detektoru, způsoby kalibrace, možnosti použití.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
prohloubit znalosti studentů v oblasti elektroniky a programování specificky zaměřené na praktické problémy konstrukce detektorů ionizujícího záření. Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností.

Schopnosti:
studenti by měli propojit své teoretické znalosti z fyziky, teorie pole, teorie obvodů (zde by měly stačit středoškolské znalosti), interakce ionizujícího záření s hmotou, programování a vyhodnocování dat.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:polovodičové detektory ionizujícího záření, jazyk Processing, mikroprocesor
Literatura:Povinná literatura:
[1] Knoll Glenn F., Radiation Detection and Measurement, (3. vydání) John Wiley & Sons, N.York, 2000

Doporučená literatura:
[2] Debertin K., Helmer R.G., Gamma- and X-ray Spectrometry with Semiconductor Detectors, Elsevier, Amsterdam, 2001