Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 15.10.2017

english

Navazující magisterské studiumExperimentální jaderná a částicová fyzika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Základy teorie elektroslabých interakcí02ZESI Bielčíková, Tomášik 2+2 z,zk - - 4 -
Předmět:Základy teorie elektroslabých interakcí02ZESIRNDr. Bielčíková Jana Ph.D. / doc. Mgr. Tomášik Boris Ph.D.-2+2 Z,ZK-4
Anotace:Cesta k fenomenologické V-A teorii slabých interakcí. Idea sjednocení slabých a elektromagnetických interakcí. Neabelovské kalibrační pole a Higgsův mechanismus. Glashow-Weinberg-Salamův standardní model elektroslabých interakcí.
Osnova:1. Beta-rozpad neutronu. Fermiho teorie.
2. Nezachování parity.
3. Teorie dvoukomponentního neutrina. Weylova rovnice.
4. Rozpad mionu.
5. Slabé rozpady hyperonů. Cabibbův úhel.
6. Slabé interakce kvarků a leptonů.
7. Model s nabitým intermediálním vektorovým bosonem W.
8. Idea sjednocení slabých a elektromagnetických interakcí.
9. Neabelovská kalibrační invariance a Yang-Millsovo pole.
10. Spontánní narušení symetrie a Goldstoneův boson.
11. Glashow-Weinberg-Salamův standardní model elektroslabých interakcí.
Osnova cvičení:Procvičení úloh na témata:
1. Beta-rozpad neutronu. Fermiho teorie.
2. Nezachování parity.
3. Teorie dvoukomponentního neutrina. Weylova rovnice.
4. Rozpad mionu.
5. Slabé rozpady hyperonů. Cabibbův úhel.
6. Slabé interakce kvarků a leptonů.
7. Model s nabitým intermediálním vektorovým bosonem W.
8. Idea sjednocení slabých a elektromagnetických interakcí.
9. Neabelovská kalibrační invariance a Yang-Millsovo pole.
10. Spontánní narušení symetrie a Goldstoneův boson.
11. Glashow-Weinberg-Salamův standardní model elektroslabých interakcí.
Cíle:Znalosti:
Základy teorie elektroslabých interakcí.

Schopnosti:
Samostatné výpočty v teorii elektroslabých interakcí
Požadavky:Znalosti základního kursu fyziky, kvantové mechaniky a kvantové teorie pole.
Rozsah práce:
Kličová slova:Elektroslabé interakce, V-A teorie, neabelovská kalibrační teorie
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Hořejší: Fundamentals of electroweak theory, Karolinum, Praha 2002

Doporučená literatura:
[2] W.Greiner, B.Müller: Gauge Theory of Weak Interactions, Springer, 2009

Základy kvantové chromodynamiky02ZQCD Bielčíková, Nemčík, Tomášik - - 3+2 z,zk - 6
Předmět:Základy kvantové chromodynamiky02ZQCDRNDr. Bielčíková Jana Ph.D.3+2 Z,ZK-6-
Anotace:Přednáška je zaměřená na pochopení základních principů kvantové chromodynamiky a jejich praktických aplikací v kontextu současných experimentů v částicové fyzice a fyzice relativistických jádro-jaderných srážek.
Osnova:1. Spektrum hadronů, základní pojmy z teorie grup
2. Nerelativistický model konstituentních kvarků
3. Pružný a nepružný rozptyl leptonů na nukleonech
4. Partonový model (partonové distribuční funkce, součtová pravidla)
5. Fragmentace a fragmentační funkce
6. Anihilace elektronů a pozitronů při vysokých energiích, Drell-Yanova produkce dileptonů
7. Lagrangián kvantové chromodynamiky (QCD), rozdíly mezi kvantovou elektrodynamikou a chromodynamikou
8. Feynmannova pravidla pro stromové diagramy, výpočet základních procesů: kvark-kvark, kvark-gluon a gluon-gluonový rozptyl
9. Běžící vazbová konstanta QCD a její měření, asymptotická svoboda, poruchová kvantová chromodynamika
10. Jety, experimenty ve fyzice vysokých energií a algoritmy pro rekonstrukci jetů
11. Uvěznění kvarků, chirální symetrie, kvark-gluonové plazma
12. Výpočty QCD na mřížce
Osnova cvičení:1. Spektrum hadronů, základní pojmy z teorie grup
2. Nerelativistický model konstituentních kvarků
3. Pružný a nepružný rozptyl leptonů na nukleonech
4. Partonový model (partonové distribuční funkce, součtová pravidla)
5. Fragmentace a fragmentační funkce
6. Anihilace elektronů a pozitronů při vysokých energiích, Drell-Yanova produkce dileptonů
7. Lagrangián kvantové chromodynamiky (QCD), rozdíly mezi kvantovou elektrodynamikou a chromodynamikou
8. Feynmannova pravidla pro stromové diagramy, výpočet rozptylů: kvark-kvark, kvark-gluon a gluon-gluon
9. Běžící vazbová konstanta QCD a její měření, asymptotická svoboda, poruchová kvantová chromodynamika
10. Jety, experimenty ve fyzice vysokých energií a algoritmy pro rekonstrukci jetů
11. Uvěznění kvarků, chirální symetrie, kvark-gluonové plazma
12. Výpočty QCD na mřížce
Cíle:Znalosti:
Základy teorie silných interakcí a kvantové chromodynamiky zaměřené především na použití v současných částicových experimentech

Schopnosti:
Samostatné řešení jednodušších úloh z kvantové chromodynamiky a orientace ve složitějších výpočtech
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kurzu fyziky, znalost kvantové mechaniky a kvantové teorie pole
Rozsah práce:
Kličová slova:Kvantová chromodynamika, partony, hadrony
Literatura:Povinná literatura:
[1] F. Halzen, A.D. Martin, Quarks and Leptons, John Wiley and sons, 1984
[2] W. Greiner, S. Schramm, E. Stein, Quantum Chromodynamics, Springer, 1989
[3] J. Chýla, Quarks, partons and Quantum Chromodynamics (skripta k přednášce na MFF UK Praha 2003)
[4] R. Vogt, Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions, Elsevier Science, 2007, 6. kapitola.

Doporučená literatura:
[5] H. Georgi, Lie Algebras in Particle Physics, Perseus Books, 1999
[6] J. D. Bjorken, S. D. Drell, Relativistic Quantum Theory, McGraw-Hill Book Co.,1965
[7] M. E. Peskin, D. Schroeder, An Introduction To Quantum Field Theory, Westview Press,1992

Jaderná spektroskopie02JSP Wagner - - 2+2 z,zk - 5
Předmět:Jaderná spektroskopie02JSPRNDr. Wagner Vladimír CSc.-2+2 Z,ZK-5
Anotace:Jaderná spektroskopie představuje soubor experimentálních metod, které mají zásadní význam pro experimentální jadernou fyziku a četné aplikace. Přednáška podává základní informace o spektroskopii záření X a gama, nabitých částic a neutronů.
Osnova:1. Úvod - základní pojmy a historický úvod
2. Interakce záření X a gama s prostředím, detekce tohoto záření
3. Scintilační a polovodičové detektory a spektrometry, analýza získaných spekter
4. Vybrané aplikace spektrometrie gama, měření dob života, spektrometrie na svazcích, úhlové korelace
5. Interakce nabitých částic s prostředím a jejich detekce
6. Různé typy detektorů, magnetické a elektrostatické spektrometry
7. Vybrané aplikace spektrometrie nabitých částic nízkých i vysokých energií
8. Interakce neutronů s hmotou a detekce těchto částic
9. Spektrometrie neutronů a její aplikace
10. Interakce neutrin s hmotou, jejich detekce a spektrometrie
Osnova cvičení:Procvičování znalostí na konkrétních problémech vztahujících se k
přednášeným okruhům:
1. Úvod - základní pojmy a historický úvod
2. Interakce záření X a gama s prostředím, detekce tohoto záření
3. Scintilační a polovodičové detektory a spektrometry, analýza získaných spekter
4. Vybrané aplikace spektrometrie gama, měření dob života, spektrometrie na svazcích, úhlové korelace
5. Interakce nabitých částic s prostředím a jejich detekce
6. Různé typy detektorů, magnetické a elektrostatické spektrometry
7. Vybrané aplikace spektrometrie nabitých částic nízkých i vysokých energií
8. Interakce neutronů s hmotou a detekce těchto částic
9. Spektrometrie neutronů a její aplikace
10. Interakce neutrin s hmotou, jejich detekce a spektrometrie
Cíle:Znalosti:
Základní metody a aplikace jaderné spektrometrie záření gama, lehkých a těžkých nabitých částic i neutronů.

Schopnosti:
Aktivně používat metody jaderné spektroskopie
Požadavky:Znalosti na úrovni subatomové fyziky, interakce záření s hmotou, detektorů ionizujícího záření a experimentálních metod v jaderné a subjaderné fyzice.
Rozsah práce:
Kličová slova:Jaderná spektroskopie, nabité částice, fotony gama, fotony X
Literatura:Povinná literatura:
[1] H. Ejiri, M.J. A de Voigt: Gamma-Ray and electron spectroscopy in nuclear physics, Clarendon Press Oxford, 1989
[2] D. N. Poenaru, W. Greiner: Experimental Techniques in Nuclear Physics, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1997

Doporučená literatura:
[3] G.F.Knoll, Radiation detection and measurement, J.Willey and Sons NY 1979
[4] K.Siegbahn Ed. Aplha- beta- and gamma- spectroscopy, North Holland Publishing Co.
Amsterdam 1968
[5] K.Debertin, R.G.Helmer Gamma- and X-ray spectrometry with semiconductor detectors, North Holland 1988

Studijní pomůcky:
Učebna s dataprojektorem

Seminář 1, 202SEMI12 Bielčík, Petráček 0+2 z 0+2 z 2 3
Předmět:Seminář 102SEMI1doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.----
Anotace:Účast na fakultních a ústavních seminářích podle zaměření diplomové práce studenta.
Osnova:
Osnova cvičení:Účast na fakultních a ústavních seminářích podle zaměření diplomové práce studenta.
Cíle:Znalosti:
Prohloubení přehledu v oblasti fyziky, zejména pak jaderné a fyziky částic

Schopnosti:
Samostatná prezentace vlastních výsledků.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět spočívá v prezentaci individuální práce pod vedením školitele na seminářích pořádaných KF a AV ČR.
Kličová slova:
Literatura:

Předmět:Seminář 202SEMI2doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.----
Anotace:Účast na fakultních a ústavních seminářích podle zaměření diplomové práce studenta.
Osnova:
Osnova cvičení:Účast na fakultních a ústavních seminářích podle zaměření diplomové práce studenta.
Cíle:Znalosti:
Prohloubení přehledu v oblasti fyziky, zejména pak jaderné a fyziky částic

Schopnosti:
Samostatná prezentace vlastních výsledků.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět spočívá v prezentaci individuální práce pod vedením školitele na seminářích pořádaných KF a AV ČR.
Kličová slova:
Literatura:

Diplomová práce 1, 202DPEF12 Petráček 0+10 z 0+20 z 10 20
Předmět:Diplomová práce 102DPEF1doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Splněný předmět 02VUEF - Výzkumný úkol
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Diplomová práce 202DPEF2doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Splněný předmět 02VUEF - Výzkumný úkol
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Volitelné předměty

Výjezdní seminář EJF 302EJFS3 Bielčík, Petráček 5 dní z - - 1 -
Předmět:Výjezdní seminář EJF302EJFS3doc. RNDr. Petráček Vojtěch CSc.5dní Z-1-
Anotace:Výjezdní studentská konference umožní studentům vyšších ročníků prezentaci témat jejich odborných prací. Z přednášek pracovníků katedry zároveň získají přehled o vědecké tematice řešené na katedře fyziky a to jak v oblasti experimentální jaderné fyziky, tak i v souvisejících oblastech teoretické a matematické fyziky.
Osnova:Výjezdní studentská konference umožní studentům vyšších ročníků prezentaci témat
jejich odborných prací. Z přednášek pracovníků katedry
zároveň získají přehled o vědecké tematice řešené na katedře fyziky a to jak v
oblasti experimentální jaderné fyziky, tak i v souvisejících oblastech
teoretické a matematické fyziky.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Prohloubení znalostí tematiky, kterou student studuje při přípravě prezentace, seznámení s náplní práce a tématy studovanými dalšími studenty.

Schopnosti:
Schopnost samostatné prezentace
Požadavky:Zapsaný předmět 02BPEF12 - Bakalářská práce
Rozsah práce:Předmět je dán prezentací individuální práce pod vedením školitele.
Kličová slova:Studentská konference, prezentace
Literatura:

Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 5, 602RQGP56 Bielčík, Bielčíková, Tomášik 2+0 z 2+0 z 1 1
Předmět:Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 502RQGP5Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.----
Anotace:Tato přednáška se zabývá aktuálními experimentálními výsledky měření vlastností horké a husté jaderné hmoty, resp. kvark-gluonového plazmatu.
Osnova:1. Úvod.
2. Měření půvabných mezonů RHIC.
3. Měření půvabných mezonů LHC.
4. Měření nefotonických elektronů RHIC.
5. Měření nefotonických elektronů LHC.
6. Měření Jpsi SPS.
7. Měření Jpsi RHIC.
8. Měření Jpsi LHC.
9. Měření Upsilon RHIC.
10. Měření Upsilon LHC.
11. Výhled budoucích měření
12. Diskuze
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají přehled v oblasti experimentálního studia kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:
Orientace v experimentech v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu

Požadavky:Základní znalosti jaderné fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:
[2] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, World Scientific, Singapore, 2009Předmět:Rozhovory o kvark-gluonovém plazmatu 602RQGP6Mgr. Bielčík Jaroslav Ph.D.----
Anotace:Tato přednáška se zabývá aktuálními experimentálními výsledky měření vlastností horké a husté jaderné hmoty, resp. kvark-gluonového plazmatu.
Osnova:1. Úvod.
2. Měření dileptonů SPS.
3. Měření dileptonů RHIC.
4. Měření dileptonů LHC.
5. Měření přímých fotonů SPS.
6. Měření přímých fotonů RHIC.
7. Měření přímých fotonů LHC.
8. Měření na experimentech NICA.
9. Měření na experimentu HADES.
10. Měření na experimentu FAIR I.
11. Měření na experimentu FAIR II.
12. Diskuse.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Studenti získají přehled v oblasti experimentálního studia kvark-gluonového plazmatu.

Schopnosti:
Orientace v experimentech v oblasti fyziky kvark-gluonového plazmatu
Požadavky:Základní znalosti jaderné fyziky.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Johann Rafelski a spol.: Quark-Gluon Plasma Theoretical Foundations An Annotated Reprint Collection. Elsevier 2003

Doporučená literatura:
[2] J. Bartke, Introduction to Heavy Ion Physics, World Scientific, Singapore, 2009


Počítačové řízení experimentu17PRE Kropík 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Počítačové řízení experimentů17PREdoc. Ing. Kropík Martin CSc.2+1 Z,ZK-3-
Anotace:Přednáška podává informace o standardních rozhraní osobních počítačů - paralelní, sériové, USB a speciálních kartách rozhraní počítače, samostatných přístrojích s komunikací s počítači prostřednictvím seriové linky, IEEE488, VME, VXI rozhraní, diskutuje jejich výhody a nevýhody. Dále se zabývá programováním měřicích systémů - jednoúčelovými programy, vyššími programovacími jazyky a zejména grafickými vývojovými prostředky (Agilent VEE a LabView), sběrem a vyhodnocováním naměřených dat. Na závěr studenti připraví samostatný projekt sběru a vyhodnocení dat.
Osnova:1. Samostatné přístroje, karty do PC a měřicí systémy se sběrnicemi. Příklady měřicích přístrojů, jejich vlastností a možnosti řízení počítačem.
2. Paralelní, sériové, USB, LAN a Firewire rozhraní pro komunikaci mezi PC a přístroji, příklady a praktické ukázky.
3. Rozhraní GPIB (IEEE488.2), systémy na bázi sběrnic VME and VXI včetně praktických demonstrací.
4. Příklady měřicích přístrojů a jejich řízení počítačem pomocí standardních komunikačních programů a jednoúčelových software.
5. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 1, základy vývojového prostředí, programování ve VEE, rozhraní pro vstupy a výstupy.
6. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 2, ovládání přístrojů, I/O drivery, práce se soubory.
7. Grafické vývojové prostředí Agilent VEE 3, práce s proměnnými, rozšířené funkce pro zpracování experimentálních dat, hierarchická struktura programů.
8. Grafické vývojové prostředí LabView 1, seznámení s vývojovým prostředím National Instruments Labview, způsob tvorby programů, rozdíly oproti Agilent VEE.
9. Grafické vývojové prostředí LabView 2, ovládání přístrojů, sběr dat a jejich zpracování.
10. Demonstrace systému pro validaci software bezpečnostního a řídicího systému školního reaktoru VR 1 řízeného programovým vybavením na bázi Agilent VEE.
Projekt sběru a vyhodnocení dat.
11.-13. Práce na samostatném projektu studentů pod vedením vyučujícího.
Osnova cvičení:Studenti si budou průběžně osvojovat práci s měřicími přístroji, vývojovými softwarovými systémy a v závěru předmětu budou vypracovávat samostatný softwarový projekt pro řízení experimentu, sběř a vyhodnocování dat.
Cíle:Znalosti:
Podrobné znalosti dostupných přístrojů pro řízení experimentů, snímání elektrických veličin a sběr dat, znalost programování v graficky orientovaných vývojových systémech určených pro řízení experimentů, sběr a zpracování získaných dat.

Schopnosti:
Orientace v dané problematice, schopnost prakticky využít získané znalosti při vlastní experimentální práci.
Požadavky:17ZEL
Rozsah práce:Práce na samostatném softwarovém projektu, jeho ověření při zkoušce.
Kličová slova:Graficky orientované vývojové prostředky Agilent VEE a LabView, sběr a vyhodnocování dat, rozhraní, systémy se sběrnicemi USB, GPIB, LAN a VXI
Literatura:Povinná literatura:
1. Agilent VEE Pro User?s Guide, Agilent Technologies, 2005.
2. Getting Started with LabVIEW, National Instruments, 2009.

Doporučená literatura:
3. Robert Helsel: Visual Programming with HP VEE, Prentice Hall, 1997.
4. Advanced Programming Techniques, Agilent Technologies, 2000.
5. Hewlett Packard/Agilent Instruments Documentation.

Studijní pomůcky:
elektronická laboratoř KJR, graficky orientované vývojové systémy Agilent VEE a LabView

Funkcionální integrál 1, 202FCI12 Jizba 2+0 z 2+0 z 2 2
Předmět:Funkcionální integrál 102FCI1Ing. Jizba Petr Ph.D.2+0 Z-2-
Anotace:Přednáška je určena především pro ty studenty kteří si přejí prohloubit své znalosti v moderních pasážích kvantové teorie pole a statistické fyziky. Prednášený materiál může také sloužit jako vhodný základ pro další studium, např. v oblasti exaktně řešitelných systémů nebo v teorii pevných látek. Pokrýt by se měly následující oblasti:
kvantování jednoduchých polních systémů (skalární pole, fermionová pole a kalibrační pole), poruchový počet Greenových funkcí prostřednictvím Feynmanových diagramů, kvantová teorie pole při konečných teplotách, renormalizační grupa, spontánní narušení symetrie. Podstatná čast přednášek bude sestávat z řešení problémů. Příkladové archy budou poskytnuty.
Osnova:1.Konstrukce akcí pro relativistickou bezspinovou částici a relativistickou bosonovou strunu. Diskuse symetrií pro Wheelerovu akci relativistické částice a Polyakovovu akci bosonovské struny.
2.Kvantování relavistické částice a světočárová reprezentace Klein-Gordonova propagátoru.Kvantování bosonové struny Polyakovovou metodou.
3.Úvod do kvantové teorie pole, Klein-Gordonovo pole a quartický potenciál, poruchový počet.
4.Kvantování Diracovského pole, quartický potenciál a poruchový počet.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Kvantování systémů metodou funkcionálního integrálu, konstrukce Greenových funkcí a kvantová teorie pole

Schopnosti:
Orientace v metodách řešení polních systémů pomocí funkcionálního integrálu
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, kvantové mechaniky, absolvování předmětu 02DRI - dráhový integrál
Rozsah práce:
Kličová slova:Funkcionální integrál, bosonová struna
Literatura:Povinná literatura:
[1] A.M. Polyakov, Gauge Fields and Strings, (Harwood, New York, 1987)
[2] H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics and Financial markets, (World Scientific, Singapore, 2009)

Doporučená literatura:
[3] J. Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena, (Claredon Press, Oxford, 2002)

Předmět:Funkcionální integrál 202FCI2Ing. Jizba Petr Ph.D.-2+0 Z-2
Anotace:Přednáška je určena především pro ty studenty kteří si přejí prohloubit své znalosti v moderních pasážích kvantové teorie pole a statistické fyziky. Prednášený materiál může také sloužit jako vhodný základ pro další studium, např. v oblasti exaktně řešitelných systémů nebo v teorii pevných látek.
Osnova:1. Kvantování kalibračních polí, metoda Fadeeva-Popovova, duchová pole a poruchový počet Greenových funkcí.
2. Kvantová teorie pole při konečné teplotě, aplikace v elektro-slabých interakcích.
3. Spontánní narušení symetrie, Golstoneův teorém a Higgsův mechanizmus.
4. Některé neporuchové metody v kvantové teorii pole, Borelovská resumace, SU(2) instantony, solitony a topologické defekty.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Kvantování systémů metodou funkcionálního integrálu, konstrukce Greenových funkcí a kvantová teorie pole

Schopnosti:
Orientace v metodách řešení polních systémů pomocí funkcionálního integrálu
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, kvantové mechaniky a předmětu 02FCI1 - Funkcionální integrál 1
Rozsah práce:
Kličová slova:Solitony, instantony, fadeev-popovovi duchové, teorie pole při konečné teplotě
Literatura:Povinná literatura:
[1] A.M. Polyakov, Gauge Fields and Strings, (Harwood, New York, 1987)
[2] H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics and Financial markets, (World Scientific, Singapore, 2009)

Doporučená literatura:
[3] J. Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena, (Claredon Press, Oxford, 2002)

Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích02AQCD Nemčík - - 2+0 zk - 2
Předmět:Aplikovaná kvantová chromodynamika při vysokých energiích02AQCDRNDr. Nemčík Ján CSc.----
Anotace:Přednáška je zaměřená na některé základní praktické aplikace kvantové chromodynamiky v souvislosti s pochopením dynamiky procesů v částicové fyzice na protonových i jaderných terčících v současnosti měřených experimenty na urychlovačích RHIC a LHC. Poskytuje doplňující informace k přednášce Základy kvantové chromodynamiky.
Osnova:1. Základy teorie silné interakce - QCD Lagrangián a jeho symetrie
, QCD versus QED, asymptotická svoboda, narušení chirální symetrie, uvěznění kvarků, důkazy pro barevné kvarky
2. Barevná průzračnost ? kvazi-elastický rozptyl na jádrech, difrakční elektroprodukce vektorových mezonů
3. ¨Vaky¨, struny, ...
4. Hadronizace barevných nábojů
5. Reggeho fenomenologie
6. DIS - Bjorkenovo škálování a partonový mode,narušení škálování a DGLAP evoluční rovnice, faktorizační teorém
7. BFKL formalizmus
8. GLR-MQ evoluční rovnice a saturace
9. Formalizmus barevného dipólu a DIS při malých x - KST model, GBW model, GBW model spojený s DGLAP rovnicí a dipolovou evolucí
10. Produkce Drell-Yan párů a přímých fotonů - partonový popis, popis prostřednictvím formalizmu barevného dipolu
11. Difrakce - difrakce v neabelovských teoriích, kvantová mechanika difrakce, difrakční DIS, difrakční Drell-Yan reakce, difrakční produkce Higgsových bosonů
12. Kvarkové a gluonové stínění, Croninův efekt a jaderné rozšíření
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Metody používané v kvantové chromodynamice

Schopnosti:
Aplikace metod používaných v kvantové chromodynamice
Požadavky:Znalost kvantové teorie pole a základů kvantové chromodynamiky
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] F. Halzen, A.D. Martin, Quarks and Leptons, John Wiley and sons, 1984

Doporučená literatura:
[2] W.Greiner, S. Schramm, E. Stein, Quantum Chromodynamics, Springer, 1989
[3] R. Vogt, Ultrarelativistic Heavy-Ion Collisions, Elsevier Science, 2007
[4] B.Z. Kopeliovich, J. Nemchik, Challenges of high-pT processes on nuclei, J. Phys G38, 043101 (2011).
[5] Xin-Nian Wang, Systematic study of high p T hadron spectra in pp, pA, and AA collisions at ultrarelativistic energies, Phys. Rev. C61, 064910 (2000).