Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Navazující magisterské studiumMatematická informatika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Algebraické struktury v teoretické informatice01ALTI Pošta, Svobodová 1+1 zk - - 3 -
Předmět:Algebraické struktury v teoretické informatice01ALTIprof. Ing. Pelantová Edita CSc. / doc. Ing. Pošta Severin Ph.D.----
Anotace:Předmět je věnován některým algebraickým strukturám. Zaměřuje se na Gröbnerovy báze ideálů okruhů polynomů a na jejich použití při řešení soustav algebraických rovnic a jejich další praktické aplikace a na celočíselné okruhy v algebraických tělesech, které se využívají k různým reprezentacím čísel s cílem návrhu efektivních algoritmů pro aritmetické operace a evaluaci elementárních funkcí.
Osnova:1) Gröbnerovy báze v okruzích polynomů více proměnných
2) Ideály v okruzích polynomů více proměnných, báze ideálu
3) Uspořádání monomů, přepisování
4) Buchbergerův algoritmus
5) Řešení soustav polynomiálních rovnic, barvení grafů, automatické dokazování
6) Jednoznačné poziční reprezentace s celočíselnými bázemi v okruhu celých čísel Z a v okruhu gaussovských celých čísel, NAF reprezentace, aritmetické operace v těchto soustavách a konečné automaty.
7) Redundantní reprezentace v reálném a komplexním oboru, paralelní algoritmy pro sčítání a odčítání a vztah k míře redundance, on-line algoritmy pro násobení a dělení.
8) Reprezentace čísel pro "posuň a sečti" algoritmy k výpočtu hodnot elementárních funkcí.
Osnova cvičení:V oblasti okruhů polynomů je cvičení zaměřeno na konstrukci Gröbnerových bází konkrétně zadaných ideálů.
V oblasti číslených soustav je cvičení zaměřeno zejména na hledání reprezentace čísel v různých soustavách, algorimty pro aritmetické operace v redundantní soustavě a na optimalizaci parametrů pro zadanou bázi. Studenti také prezentují řešení teoretických i praktických úloh, které jim byly zadány individuálně.
Cíle:Naučit se manipulovat s ideály okruhů polynomů několika proměnných, konstruovat Gröbnerovy báze těchto ideálů. Naučit se pracovat s různými číselnými reprezentacemi a využívat je ke konstrukci algoritmů pro rychlé počítání aritmetických operací a vyčíslování elementárních funkcí.
Požadavky:Znalosti základů obecné algebry (01ALGE) a algebraické teorie čísel (01TC).
Rozsah práce:
Kličová slova:Gröbnerova báze, numerační systém, on-line algoritmus, "posuň a sečti" algoritmus
Literatura:[1] Jean-Michel Muller, Elementary Functions: Algorithms and Implementation, 3rd ed., Birkhauser 2016
[2] Michel Rigo, Formal languages, Automata and Numeration systems, Wiley, 2014
[3] David Stanovský, Libor Barto: Počítačová algebra, Matfyzpress 2017

Zpracování a rozpoznávání obrazu 201ROZP2 Flusser 2+1 zk - - 4 -
Předmět:Zpracování a rozpoznávání obrazu 201ROZP2Ing. Flusser Jan DrSc.----
Anotace:Předmět je přímým pokračováním úvodního kurzu ROZ1. Hlavní pozornost je věnována obecné teorii příznakového rozpoznávání (klasifikace) a její aplikaci na rozpoznávání 2-D objektů v digitálních obrazech. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce MATLAB.
Osnova:[1] Příznakový popis rovinných objektů
[2] Invariantní příznaky, Fourierovy deskriptory, momentové invarianty, diferenciální invarianty
[3] Teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN-klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor
[4] Shluková analýza v postroru příznaků, iterační a hierarchické metody
[5] Metody výběru příznaků a redukce dimenzionality
Osnova cvičení:[1] 2D příznaky jednoduché
[2] Fourierovy deskriptory
[3] Základní klasifikační algoritmy
[4] Shluková analýza - jednoduché příklady
Cíle:Znalosti:
Základy rozpoznávání objektů.

Schopnosti:
Orientace v přednášené problematice a samostatná aplikace teorie.
Požadavky:Absolvování ROZ1.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Duda R.O. et al., Pattern Classification, (2nd ed.), John Wiley, New York, 2001

Doporučená literatura:
[2] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

Studijní pomůcky:
Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ2

Teoretické základy neuronových sítí01NEUR2 Hakl, Holeňa 2+0 zk - - 3 -
Předmět:Teoretické základy neuronových sítí01NEUR2----
Anotace:Klíčová slova:
Approximace funkcí, učení s učitelem, VC-dimenze.
Osnova:1.Přístup k umělým neuronovým sítím z hlediska teorie aproximace funkcí.
2.Přístup k umělým neuronovým sítím z hlediska teorie pravděpodobnosti.
3.Analýza řešitelnosti vybraných úloh modely neuronových sítí.
4.Kvalitativní descriptory neuronových sítí (VC-dimenze, pseudodimenze, citlivostní dimenze).
5.Teoretické základy učení neuronových sítí.
6.Vybrané pokročilé klasifikační aplikace umělých neuronových sítí.

Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Teoretické základy pro studium vlastností a potenciálu modelů umělých neuronových sítí.

Schopnosti:
Pokročilá schopnost analýzy vhodnosti a efektivity modelů umělých neuronových sítí pro praktické aplikace. Fundamentální základy pro rozšiřování teoretických poznatků umožňujících vyšší pochopení a rozvoj principů umělé inteligence.
Požadavky:Některá vybraná témata v této přednášce velmi úzce souvisí s obsahem přednášky ?Pravděpodobnostní modely učení?, která tato vybraná témata prezentuje v mnohem širší a hlubší formě.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Literatura povinná:
[1] J. Šíma, R. Neruda. Teoretické otázky neuronových sítí. Matfyzpress. 1996

Literatura doporučená:
[2] M. Anthony, P. L. Bartlett. Neural Network Learning: Theoretical foundations. Cambridge university Press, 2009.
[3] M. Vidyasagar. A theory of Learning and Generalization. Springer 1997.
[4] V. Roychowdhury, K-Y. Siu, A. Orlitsky. Theoretical advances in neural computation and learning. Kluwer Academic Publishers. 1994.

Předdiplomní seminář01DSEMI Burdík - - 0+2 z - 3
Předmět:Předdiplomní seminář01DSEMIIng. Ambrož Petr Ph.D. / prof. RNDr. Burdík Čestmír DrSc.----
Anotace:Příprava obhajoby diplomové práce.
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Požadavky na obhajobu diplomové práce při SZZ, průběh a organizace SZZ.
Schopnosti:
Příprava podkladů pro prezentaci a prezentace výsledků diplomové práce před odborným publikem.
Požadavky:Předmět se zapisuje výlučně v posledním semestru studia.
Rozsah práce:
Kličová slova:Diplomová práce, obhajoba.
Literatura:

Diplomová práce 1, 201DPSI12 Burdík 0+10 z 0+20 z 10 20
Předmět:Diplomová práce 101DPSI1Ing. Ambrož Petr Ph.D. / prof. RNDr. Burdík Čestmír DrSc.0+10 Z-10-
Anotace:Příprava diplomové práce.
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.
Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je samostatnou prací studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Diplomová práce.
Literatura:

Předmět:Diplomová práce 201DPSI2Ing. Ambrož Petr Ph.D. / prof. RNDr. Burdík Čestmír DrSc.-0+20 Z-20
Anotace:Příprava diplomové práce.
Osnova:
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.
Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:
Rozsah práce:Předmět je samostatnou prací studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Diplomová práce.
Literatura:

Volitelné předměty

Metody pro řídké matice01MRM Mikyška 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Metody pro řídké matice01MRMdoc. Ing. Mikyška Jiří Ph.D.-2+0 ZK-2
Anotace:Kurz je zaměřen na použití řídkých matic v přímých metodách pro řešení rozsáhlých systémů lineárních algebraických rovnic. Detailně bude především zpracována teorie rozkladu symetrických a pozitivně definitních matic. Teoretické výsledky jsou dále aplikovány na řešení obecnějších systémů. Hlavní rysy praktických implementací budou probrány.
Osnova:1. Řídké matice a jejich reprezentace v počítači.
2. Výpočet Choleskiho rozkladu symetrických a pozitivně definitních matic.
3. Popis struktury řídkých matic a vznik zaplnění při Choleskiho rozkladu.
4. Vliv uspořádání na vznik zaplnění, algoritmy RCM, minimálního stupně, vnořených řezů, frontální metoda.
5. Poznámky k obecnějším systémům.
6. Iterační metody a předpodmínění, analýza stacionárních metod, regulární rozklady.
7. Příklady jednoduchých předpodmínění, předpodmiňování metody sdružených gradientů.
8. Neúplné LU rozklady (ILU), barevná uspořádání.
9. Multigridní metody - analýza Richardsonovy iterace na modelovém příkladě.
10. Multigridní metody - nested iterations, metoda na 2 sítích, V-cyklus, W-cyklus, FMG.
11. Demonstrace vybraných metod na počítači.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Metody pro ukládání řídkých matic v počítači, vznik zaplnění při Choleskiho rozkladu symetrické pozitivně definitní matice, eliminační stromy, vliv uspořádání soustavy rovnic, rozšíření na obecnější systémy, iterační metody a předpodmínění, stacionární iterační metody, neúplné LU rozklady, úvod do multigridních metod.

Schopnosti:
Použití výše uvedených metod pro řešení soustav rovnic pocházejících z diskretizací eliptických či parabolických úloh metodou sítí nebo metodou konečných prvků.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry, numerické matematiky a numerické lineární algebry (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, 01NM, 01PNLA).
Rozsah práce:
Kličová slova:Řídké matice, Choleskiho rozklad, zaplnění, maticová uspořádání, iterační metody, předpodmínění, neúplné LU rozklady, multigridní metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Y. Saad: Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Second Edition, SIAM, 2003.

Doporučená literatura:
[2] A. George, J. W. Liu: Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1981.
[3] A. Greenbaum: Iterative Methods for Solving Linear Systems, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 1997
[4] W. L. Briggs, Van E. Henson, S. F. McCormick, A Multigrid Tutorial, Second Editon, SIAM, 2000.

Studijní pomůcky:
Počítač s OS Linux a programem Octave.

Nelineární programování01NELI Fučík 3+0 zk - - 4 -
Předmět:Nelineární programování01NELIprof. RNDr. Burdík Čestmír DrSc.3+0 ZK-4-
Anotace:Nelineární optimalizační úlohy nachází své uplatnění v mnoha oblastech aplikované matematiky. V přednášce jsou formulovány základy teorie matematického programování s důrazem na konvexní optimalizaci a představeny základní metody pro nepodmíněnou optimalizaci a optimalizaci s vazbami. Výklad je doplněn názornými ukázkami.
Osnova:1. Matematické programování: úvod, přehled základních optimalizačních úloh, lineární a nelineární programování, slabá a silná Lagrangeova dualita,
2. Shrnutí potřebného matematického aparátu: pseudoinverzní matice, metoda nejmenších čtverců, metoda sdružených gradientů
3. Konvexní množiny a funkce, základní vlastnosti a příklady, operace zachovávající konvexnost
4. Optimalizační úlohy bez vazeb
5. Optimalizační úlohy s vazbami
6. Algoritmy pro úlohy bez vazeb
7. Algoritmy pro úlohy s vazbami: přehled základních metod, penalizační metody, metoda vnitřního bodu, logaritmická bariérové funkce
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Matematický základ nelineární optimalizace.

Schopnosti:
Umět používat algoritmy nelineární optimalizace v praxi.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy a lineární algebry.
Rozsah práce:
Kličová slova:Nelineární optimalizace, konvexní množiny, konvexní funkce, Lagrangeova dualita, Karushovy-Kuhnovy-Tuckerovy podmínky, neomezená optimalizace, optimalizace s vazbami.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Bertsekas, Dimitri P., and Athena Scientific. Convex optimization algorithms. Belmont: Athena Scientific, 2015.
[2] Nesterov, Yurii. Lectures on convex optimization. Vol. 137. Springer, 2018.
[3] Jeter, Melvyn. Mathematical programming: an introduction to optimization. Routledge, 2018.

Doporučená literatura:
[3] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe, Convex optimization, Cambridge University Press 2004
[4] Li, Li. Selected Applications of Convex Optimization. Vol. 103. Springer, 2015.

Pravděpodobnostní modely učení01PMU Hakl 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Pravděpodobnostní modely učení01PMUIng. Hakl František CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Úvod do teorie PAC modelu pravděpodobnostního učení, VC-dimenze konečných množin, Sauerovo, Coverovo a Radonovo lemma, VC-dimnenze složeného zobrazení, využití VC-dimenze pro odhad vzorů nutných pro PAC učicí algoritmus, analýza vlastností učení založeného na delta pravidle, rozšíření PAC modelu a PAO učení, pravděpodobnostní hledání Fourierových koeficientů Booleovských funkcí.
Osnova:1. Úvod PAC modelu učení
2. Koncepty a třídy konceptů
3. PAC učení pro případ konečných množin
4. Vapnik-Červoněnkova dimenze (Sauerovo, Coverovo a Radonovo lemma)
5. VC-dimenze konečných množin
6. VC-dimenze sjednocení a průniku
7. VC-dimenze of lineárních konceptů
8. Aplikace Coverova lemmatu
9. Vapnik-Červoněnkova dimenze složeného zobrazení
10. Vzorová složitost a VC-dimenze
11. Odhad minimálního počtu vzorů pro PAC učení
12. Učící algoritmy odvozené od delta pravidla
13. Dolní odhad maximálního počtu kroků delta pravidla
14. Polynomiální učení a dimenze vzorů
15. Přibližné řešení problému pokrytí množin
16. Polynomiální učení a popisná složitost vzorů
17. Pravděpodobnostní učící algoritmy
18. Pravděpodobnostní aproximace Fourierova rozvoje
19. Pravděpodobnostní hledání koeficientů Fourierova rozvoje Booleovských funkcí
20. PAO model učení
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámit studenty s teoretickými a matematickými základy teorie pravděpodobnostního PAC modelu učení a jeho
variant.

Schopnosti:
Orientovat se v přednášené problematice a umět ji použít v dalších disciplinách.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:PAC model učení, Vapnik-Červoněnkova dimenze, vzorová složitost, delta pravidlo, problém pokrytí množin, pravděpodobnostní hledání Fourierových koeficientů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] F. Hakl, M. Holeňa. Úvod do teorie neuronových sítí. Ediční středisko ČVUT, Praha, 1997.

Doporučená literatura:
[2] Vwani Roychowdhury, Kai-Yeung Siu, Alon Orlitsky. Theoretical Advances in Neural Computation and Learning. Kluwer, Academic Publishers, 1994.
[3] Martin Anthony and Norman Biggs. Computational Learning Theory. Press Syndicate of the University of Cambridge, 1992.
[4] A. Blumer, A. Ehrenfeucht, D. Haussler, and M. K. Warmuth. Learnability and the Vapnik-Chervonenkis Dimension. Journal of the Association for Computing Machinery, 36:929-965, oct 1989.

Stochastické metody01STOM Franc 2+0 kz - - 2 -
Předmět:Stochastické metody01STOMIng. Franc Jiří Ph.D.----
Anotace:Klíčová slova:
Markovské procesy, pravděpodobnosti přechodu, stacionární rozdělení, pravděpodobnosti pohlcení, intenzity přechodu, Poissonův proces, teorie obsluhy.
Osnova:1.Úvod do stochastických systémů, homogenita, stacionarita, simulace Bernouliho procesu a náhodné procházky.
2.Analýza náhodné procházky a simulace ruinování hráče.
3.Diskrétní Markovské řetězce I, pravděpodobnosti přechodu, Chapman-Kolmogorov theorem, klasifikace stavů, trvalé a přechodné stavy.
4.Diskrétní Markovské řetězce II, Ergodic theorem, stacionární rozdělení.
5.Diskrétní Markovské řetězce III, pravděpodobnosti pohlcení, procesy větvení, simulace Ehrenfestova a Bernoulliho procesu difuse.
6.Markovské procesy se spojitým časem I, intenzity přechodu.
7.Markovské procesy se spojitým časem I, Kolmogorovy rovnice, Limitní pravděpodobnosti a stacionární rozdělení.
8.Procesy vzniku a zániku.
9.Poissonův proces.
10.Procesy obnovy.
11.Procesy hromadné obsluhy, teorie front.
12.Metoda Markov Chain Monte Carlo.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Limitní chování stochastických systémů v souvislosti s klasifikací stavů, jejich modelování a počítačové simulace.

Schopnosti:
Použití uvedených metod na konkrétní příklady z fyzikální a inženýrské praxe.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Grimmett, G., Stirzaker, D.: Probability and Random Processes, Oxford Uni. press, 2001.
[2] Lefebvre, M.: Applied Stochastic Processes, Springer, 2000.

Doporučená literatura:
[1] Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů, Karolinum 1998.
[2] Norris, J. R.: Markov Chains, Cambridge Uviversity Press 1997.
[3] Häggström, O.: Finite Markov chains and algorithmic applications, Cambridge Uviversity Press 2002.
[4] Ching, Wai-Ki: Markov chains: models, algorithms and applications, Springer 2006.

Pracovní prostředí:
R, Matlab

Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu01SFTO Flusser - - 2+0 zk - 2
Předmět:Speciální funkce a trasformace ve zpracování obrazu01SFTOIng. Flusser Jan DrSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Přednáška volně navazuje na předměty ROZ1 a ROZ2. Hlavní pozornost je věnována použití některých speciálních funkcí a transformací (zejména momentových funkcí a waveletové transformace) pro vybrané úlohy zpracování obrazu - detekce hran, potlačení šumu, rozpoznávání deformovaných objektů, registrace obrazu, komprese, apod. Vedle teorie bude probírána i řada praktických aplikací.
Osnova:1. Geometrické momenty, definice a základní vlastnosti ortogonální a rotační momenty (komplexní momenty, Fourier-Mellin momenty, Zernikovy momenty).
2. Momentové invarianty vzhledem k otáčení a měřítku obrazu.
3. Momentové invarianty vzhledem k afinní transformaci obrazu.
4. Momentové invarianty vzhledem ke konvoluci, kombinované invarianty.
5. Waveletová transformace (WT) - matematické základy.
6. Použití WT pro detekci hran a význačných bodů v obrazu.
7. Potlačení šumu pomocí WT.
8. Použití WT pro registraci obrazu.
8. Komprese obrazu pomocí WT a blokového kvantování.
9. Další aplikace WT.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Teorie momentů a její použití pro analýzu obrazové informace. Úvod do teorie wavelet a jejich využití pro analýzu obrazové informace.

Schopnosti:
Aplikace přednesených metod na problémy digitálního zpracování obrazu (detekce hran, odstraňování šumu, registrace obrazu, rozpoznávání obrazu, komprese).
Požadavky:Absolvovaná přednáška Zpracování obrazu a rozpoznávání I a II.
Rozsah práce:
Kličová slova:Teorie momentů, wavelety, rozpoznávání objektů, odstraňování šumu, komprese obrazu, detekce hran, registrace obrazu.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Jan Flusser, Tomás Suk and Barbara Zitová, Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition, Wiley and Sons Ltd., 2009 (317 pp., ISBN 978-0-470-69987-4).

Doporučená literatura:
[2] S. Mallat: A Wavelet Tour of Signal Processing, Academic Press, 2008.

Studijní pomůcky:
Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/PGR013.

Matematické modelování nelineárních systémů01MMNS Beneš 2 zk - - 3 -
Předmět:Matematické modelování nelineárních systémů01MMNSprof. Dr. Ing. Beneš Michal2 ZK-3-
Anotace:Předmět zahrnuje základní pojmy a poznatky teorie dynamických systémů konečné a nekonečné dimenze generovaných evolučními diferenciálními rovnicemi, charakteristiku bifurkací a chaosu. Druhá část je věnována výkladu základních pojmů fraktální geometrie zkoumající atraktory těchto dynamických systémů.
Osnova:I.Úvodní poznámky
II.Dynamické systémy a chaos
1.Základní pojmy a tvrzení
2.Konečněrozměrné dynamické systémy a geometrická teorie obyčejných diferenciálních rovnic
3.Nekonečněrozměrné dynamické systémy a geometrická teorie parciálních diferenciálních rovnic
4.Bifurkace a chaos; prostředky k jejich vyšetřování
III.Matematické základy fraktální geometrie
1.Motivační příklady a vztah k dynamickým systémům
2.Topologická dimenze
3.Obecná teorie míry
4.Hausdorffova dimenze
5.Pokusy o definici geometricky složité množiny
6.Iterační systémy funkcí
IV.Závěr - použití pro matematické modelování
Osnova cvičení:Cvičení je součástí výkladu a obsahuje řešení konkrétních příkladů z geometrické teorie diferenciálních rovnic, metody linearizace, Ljapunovovy funkce, bifurkací a fraktálních množin.
Cíle:Znalosti:
Deterministické dynamické systémy, popis chaotického stavu, geometrická teorie obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic, teoretické základy fraktální geometrie.

Schopnosti:
Použití metody linearizace a metody Ljapunovovy funkce ke stanovení stability pevného bodu, bifurkační analýza, stanovení stability periodické trajektorie, charakteristika fraktálních množin a měření jejich dimenze.
Požadavky:Základní kurzy matematické analýzy, lineární algebry a obyčejných diferenciálních rovnic, funkcionální analýza, variační metody (dle přednášek na FJFI ČVUT v Praze 01MA1, 01MAA2-4, 01LA1, 01LAA2, DIFR, nebo 01MA1, 01MAB2-4, 01LA1, 01LAB2, FA1, VAME).
Rozsah práce:Individuální činnost studentů je dána prací na zvoleném obtížnějším příkladu analýzy konkrétního dynamického systému. Tyto schopnosti jsou při odevzdání řešení tohoto úkolu do data zkoušky.
Kličová slova:Evoluční diferenciální rovnice, dynamický systém, atraktor, bifurkace a chaos, topologická a Hausdorffova dimenze, iterační soubory funkcí.
Literatura:Povinná literatura:
[1] F.Verhulst, Nonlinear Differential Equations and Dynamical Systems, Springer-Verlag, Berlin 1990
[2] M.Holodniok, A.Klíč, M.Kubíček, M.Marek, Metody analýzy nelineárních dynamických modelů, Academia, Praha 1986
[3] G.Edgar, Measure, Topology and Fractal Geometry, Springer Verlag, Berlin 1989
[4] K. Falconer, Fractal Geometry - Mathematical Foundations and Applications, J. Wiley and Sons, Chichester, 2014

Doporučená literatura:
[5] D.Henry, Geometric Theory of Semilinear Parabolic Equations, Springer Verlag, Berlin 1981
[6] R.Temam, Infinite Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics, Springer Verlag, Berlin 1988
[7] G.C. Layek, An Introduction to Dynamical Systems and Chaos, Springer Verlag, Berlin 2015

Studijní pomůcky:
Webová prezentace předmětu s vybranými motivačními příklady.

Úvod do teorie semigrup01TPG Klika 2+0 z - - 3 -
Předmět:Úvod do teorie semigrup01TPG----
Anotace:Pro systém lineárních obyčejných diferenciálních rovnic je známo, že řešení je získatelné ve tvaru exponenciely matice. Rozšíření na parciální diferenciální rovnice však není přímočaré. Např. pro vedení tepla je matice nahrazena Laplaceovým operátorem, který je neomezený a exponenciální řada tedy ani nekonvergue. Navíc řešení lineární rovnice vedení tepla obecně existují jen dopředu v čase a tedy řešící operátor může být maximálně semigrupou. Cílem předmětu je poskytnout matematický základ pro tento typ problémů a rozšířit pojem stability z obyčejných diferenciálních rovnic, který opět bude dán do souvislosti se spektrem lineárního operátoru.
Osnova:1. Exponenciála matice, omezeného operátoru a možná rozšíření na neomezené operátory.
2. Silně spojité semigrupy.
3. Stejnoměrně spojité semigrupy.
4. Analytické semigrupy.
5. Generátory semigrup.
6. Hille-Yoshida teorém.
7. Lumer-Phillips teorém.
8. Koncepty stability.
9. Aplikace na vybrané problémy: souvislost spektra a stability, exponenciála neomezeného operátoru.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti: Teorie semigrup a její aplikace pro studium stability řešení parciálních diferenciálních operátorů (vč. souvislosti se spektrem).

Schopnosti: Nalezení exponenciály omezených a neomezených operátorů.
Požadavky:Znalosti základů funkcionální analýzy (01FA1, 01FA2), rovnic matematické fyziky (01RMF) a moderní teorie parciálních diferenciálních rovnic (01PDR).
Rozsah práce:
Kličová slova:exponenciála operátoru, semigrupa, generátory semigrup, Hille-Yoshida teorém, stabilita, spektrum operátoru
Literatura:Povinná literatura:
1. K J Engel, R Nagl, A Short: Course on Operator Semigroups, Springer, New York, 2006.
2. A. Pazy: Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations, Springer, New York, 1983.

Doporučená literatura:
3. L C Evans: Partial Differential Equations, 2nd ed., Amer. Mat. Soc., Providence, 2010.
4. J A Goldstein: Semigroups of Linear Operators and Applications, Second Edition, Courier Dover Publications, 2017.

Management, komunikace a inovace01MKI Rubeš 0+1 z - - 1 -
Předmět:Management, komunikace a inovace01MKIRubeš Přemysl----
Anotace:Klíčová slova:
motivace, spokojenost, štěstí, sebedisciplína, návyky, lidský mozek, rozhodování, učení, komunikaci, management a leadership
Osnova:1.Motivace, spokojenost, úspěch, směřování v životě, kritéria pro budoucí povolání
2.Sebe-disciplína, pracovní návyky, time-management, efektivita, produktivita
3.Životopis, motivační dopis, sebeprezentace, příprava na pracovní pohovory
4.Řízení očekávání, delegování, management výkonu
5.Efektivní komunikace, prezentace, prodej, networking, budování vztahů
6.Trh, globální firmy, technologické trendy, business analýza
7.Využití matematiky v různých sektorech a technologiích
8.Budování a řízení firmy, financování, vztahy s investory
9.Základy teorie rozhodování, behaviorální ekonomie, neurověd
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Aktuální vědecké poznatky o motivaci, spokojenosti, štěstí, sebedisciplíně, návycích, lidském mozku, rozhodování, učení, komunikaci, managementu a leadershipu. Přehled o globálním trhu, možnostech budoucího povolání, využití znalostí z FJFI v reálné praxi, světových technologických trendech a jejich souvislosti s matematikou. Základní koncepty řízení lidí, projektů, týmu i firmy.

Schopnosti:
Informovaně si zvolit budoucí povolání na základě vlastní motivace, schopností a při znalosti veškerých možností, které moderní svět nabízí. Jasně a výstižně prezentovat, napsat životopis, motivační dopis, adekvátně vystupovat na prvních pohovorech a schůzkách. Umět zavést základní pracovní návyky, organizovat čas, úkoly, komunikaci.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Andy Grove: High Output Management, Knopf Doubleday Publishing Group, 1995
[2] Carol Dweck: Mindset, Random House Publishing, 2006

Doporučená literatura:
[3] Petr Ludwig: Konec prokrastinace, Jan Melvil Publishing, 2013
[4] Daniel Kahneman: Thinking Fast and Slow, 2011
[5] Dan Pink: Drive, Riverhead books, 2011
[6] Angela Duckworth: Grit, Scribner, 2016
[7] Stephen Covey: 7 Habits of Highly Effective People, Simon&Schuster, 2013