Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Navazující magisterské studiumOptika a nanostruktury
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Integrovaná optika12INTO Čtyroký 2+0 z,zk - - 2 -
Předmět:Integrovaná optika12INTOprof. Ing. Čtyroký Jiří DrSc.2+0 Z,ZK-2-
Anotace:Nejvýznamnější součástky a struktury integrované optiky pro aplikace zejména v optickém sdělování a senzorech. Základy teorie, numerického modelování a technologie jejich přípravy. Fyzikální principy a funkce pasivních, dynamických, aktivních a nelineárních součástek integrované fotoniky. Současné trendy vývoje: křemíková fotonika, fotonické krystaly, plazmonika.
Osnova:1. Úvod. Elektromagnetická teorie planárních a kanálkových vlnovodů. Metody výpočtu vlastních vidů. Vyzařování z ohybů. Vlastní vidy zakřiveného vlnovodu.
2. Metody "šíření optického svazku". metoda Fourierovy transformace, metoda rozkladu ve vlastní vidy. Komerční programové soubory.
3. Úvod do technologie integrované fotoniky. Skla, LiNbO3, polovodiče A3B5, SiO2, SOI (silicon on insulator).
4. Metody charakterizace vlnovodných struktur. Vazební hranol a mřížka, vidová spektroskopie. Měření rozložení pole a útlumu ve vlnovodech, grupový index lomu. Využití mikroskopu skanujícího blízké pole (SNOM).
5. Stručný přehled fyzikálních jevů využívaných v integrované fotonice. Termooptické, elektrooptické, akustooptické, magnetooptické a nelineární optické jevy, Franzův-Keldyšův jev, jevy v kvantově ohraničených strukturách.
6. Pasivní struktury integrované optiky (děliče výkonu, oddělovače polarizace, spektrální de/multiplexory). Dynamické struktury - modulátory, laditelné filtry, konvertory polarizace.
7. Struktury s velkým kontrastem indexu lomu, vlnovodné struktury s mikrorezonátory, křemíková fotonika.
8. Základy teorie fotonických krystalů, vlnovody a mikrorezonátory ve fotonických krystalech. Základy "plazmoniky".
9. Aplikace struktur integrované fotoniky v optickém sdělování a informačních technologiích.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Zvládnout základy teorie a numerického modelování součástek integrované fotoniky, znát funkcí a technologií přípravy.

Schopnosti:
Umět používat fyzikální principy, poznat součástky integrované optiky již používané i v současné době vyvíjené pro aplikace v optických komunikacích a senzorech.
Požadavky:Znalosti mgr. kurzu Fyzikální optika a b. kurzu Optoelektronika.
Rozsah práce:
Kličová slova:Integrovaná optika, optické vlnovody, optické komunikace, křemíková fotonika, fotonické krystaly, plazmonika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kopie prezentací z přednášek: www.ufe.cz/~ctyroky/fjfi/into

Doporučená literatura:
[2] T. Tamir, ed.: Guided-wave optoelectronics, Springer, 1988
[3] D. L. Lee: Electromagnetic Principles of Integrated Optics, John Wiley and Sons, 1986.
[4] E.J.Murphy, ed.: Integrated optical circuits and components, Dekker, New York 1999.
[5] B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, 1991.
[6] J. D. Joannopoulos, R. D. Meade, J. N.Winn, Photonic Crystals: Molding the Flow of Light. Princeton University Press, Princeton, 1995.
[7] K. Okamoto: Fundamentals of Optical Waveguides, Academic Press, 2005.

Optické zpracování signálů12OZS Kwiecien, Richter 3+0 z,zk - - 3 -
Předmět:Optické zpracování signálů12OZSdoc. Dr. Ing. Richter Ivan3+0 Z,ZK-3-
Anotace:Prednáška pojednává o základech fourierovské optiky a optického zpracování informace. Systematicky se zabývá použitím fourierovského formalizmu v optice, zmiňuje i další optické transformace. Šíření a difrakci svetla popisuje v pojetí fourierovské optiky, s využitím tenkého transparentu a fázového korektoru. V rámci záznamu a modulace optické informace je zvláštní pozornost věnována, kromě tradičních fotografických filmů, zejména holografii, prostorovým modulátorům a difraktivním strukturám. Podrobně se dále zabývá jak analogovým, tak diskrétním a logickým zpracováním optické informace.
Osnova:1. Fourierova transformace a jeji vlastnosti, diskrétní signály a transformace.
2. Další vybrané nefourierovské transformace v optice (kosinová, sinová, Fresnelova, Hilbertova, Radonova, Mellinova, waveletové transformace).
3. Lineární přenosové systémy.
4. Šíření a difrakce světla v pojetí fourierovské optiky, skalární signál, tenký transparent, volný prostor, kvadratický fázový korektor, optická realizace Fourierovy transformace, impulzní odezva a přenosová funkce.
5. Koherentně a nekoherentně zobrazující difrakčně limitované systémy.
6. Aberačně limitované systémy, rozlišovací limity.
7. Difraktivní struktury ve fourierovské optice, tenká a objemová difrakční mřížka, obecné difraktivní struktury.
8. Záznam a modulace optické informace, záznam intenzity, záznam amplitudy a fáze.
9. Optické paměti, holografické paměti.
10.Zpracování analogové optické informace, optická realizace různých matematickych operací.
11.Koherentní a nekoherentní fourierovské procesory, korelační a konvoluční procesory.
12.Aplikace optických procesorů - optické rozpoznávání obrazu.
13.Zpracování diskrétní optické informace, vektorové a maticové násobiče, optické propojování a přepínání.
14.Zpracování logické optické informace, digitální logické optické procesory, optické neuronové sítě.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Cílem studia je seznámit studenty s vlnovým pohledem na šíření optického signálu, fourierovským přístupem, optickou realizací různých matematických transformací a jejich aplikacemi v analogovém, digitálním a logickém zpracování optické informace.

Schopnosti:
Vlnová analýza optických přenosových a zobrazovacích systémů, optická realizace matematických transformací, optické rozpoznávání obrazu.
Požadavky:Předpokladem pro studium předmětu je absolvování předmětu Fyzikální optika 1 a 2 (12FOPT1,2), resp. obdobného kurzu optiky.
Rozsah práce:Dva zápočtové testy v průběhu semestru.
Kličová slova:Optické zpracování signálu, fourierovská optika, Fourierova transformace, lineární optický systém, fázový korektor, difraktivní struktura, holografie, difraktivní optika, prostorový světelný modulátor, optický procesor, analogová optická informace, diskrétní optická informace, logická optická informace, korelace a konvoluce.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fiala P., Richter I.: Fourierovská optika a optické zpracování signálů, skriptum FJFI ČVUT, Praha, 2004.

Doporučená literatura:
[2] Goodman J.W.: Introduction to Fourier Optics, 2. Edition, McGraw Hill, New York, 1996.
[3] Born M., Wolf E.: Principles of Optics, Pergamon Press, 4th Edition, New York, 1968.
[4] Fiala P.: Základy fyzikální optiky, ČVUT v Praze, učební text, 1999.
[5] Papoulis A.: Systems and Transforms with Applications in Optics, McGraw Hill, New York, 1968.
[6] Yu F.T.S., Jutamulia S.: Optical Signal Processing, Computing, and Neural Networks, John Wiley & Sons, New York, 1992.
[7] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, New York, 1991.

Rentgenová fotonika12RFO Pína 2 zk - - 2 -
Předmět:Rentgenová fotonika12RFOdoc. Ing. Pína Ladislav DrSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Od objevu rentgenového záření uběhlo více, než sto let. Rentgenové záření se stalo intenzivně studovanou a využívanou částí spektra elektromagnetického záření. Rozvoj fotoniky v této části spektra je s rostoucí intenzitou stimulován vývojem v oblasti astrofyziky, fyziky vysokoteplotního plazmatu, makromolekulární biologie, materiálových věd a nanotechnologií, zvláště rtg. litografie pro umožnění daltího rozvoje informačních technologií. Přednáška pojednává o zdrojích rtg. záření, interakci rtg. záření s látkou, rtg. optice a detekci.
Osnova:1.Spektrum elektromagnetického záření.
2.Zdroje rentgenového záření - urychlování a zpomalování částic a kvantové přechody.
3.Synchrotron, rtg. lampa, vysokoteplotní plasma, laserové plasma, Z-pinč, rtg. laser.
4.Interakce rtg. záření s látkou, absorpce, rozptyl, účinné průřezy, komplexní index lomu, funkce f1 a f2.
5.Lom a odraz rtg. záření na rozhraní dvou prostředí, Fresnelovy vztahy, mikrodrsnost, upravené Fresnelovy vztahy.
6.Optika založená na refrakci (klasická čočka, strukturovaná refraktivní optika).
7.Totální externí reflexe, optika zaloşená na totální externí reflexi (rovinné zrcadlo, paraboloid, elipsoid, Kirkpatrick-Baez, Wolter, Schmidt a Lobster Eye zrcadla).
8.Optika založená na difrakci (Fresnelovy čočky).
9.Optika založená na difrakci (krystalooptika, monochromatizace rtg. záření).
10.Multivrstevnaté systémy (ML zrcadla, ML optika).
11.Detekce a spektroskopie rtg. záření (plynové a polovodičové detektory rtg. záření, mnohokanálová analýza).
12.Zobrazování rtg. záření (2D detektory a rtg. kamery).
13.Aplikace rtg. fotoniky (astrofyzika, fyzika vysokoteplotního plazmatu, makromolekulární biologie, materiálové v+dy, nanotechnologie, rtg. litografie, ...).
Osnova cvičení:Absorpce rtg. záření při průchodu vybranými prostředími. Návrh totálně reflexních a multivrstevnatých zrcadel pro vybrané aplikace.
Cíle:Znalosti:
Základy fyziky rtg záření a jeho interakce s látkou

Schopnosti:
Výpočty a aplikace týkající se průchodu rtg záření látkou
Požadavky:Základní přednášky z matematiky a fyziky, atomové fyziky, elektřiny a magnetismu, teorie elmag pole a optiky.
Rozsah práce:Příklady výpočtů pro vybrané aplikace a testy.
Kličová slova:Rtg. záření, zdroje rtg. záření, interakce rtg. záření s látkou, rtg. optika, detekce rtg. záření
Literatura:Povinná literatura:
[1] Michette, A.G.: Optical systems for soft X-rays

Doporučená literatura:
[2] Attwood, D.: Soft X-rays and extreme ultraviolet radiation

Nanofyzika12NF Richter, Šiňor 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Nanofyzika12NFdoc. Dr. Ing. Richter Ivan / doc. Dr. Ing. Šiňor Milan2+0 ZK-2-
Anotace:Přednáška pojednává přehled o nanofyzice, vyjasňuje terminologii, srovnává různé formy hmoty a struktur, s důrazem na nanostruktury, zejména elektronové a fotonické struktury. Rekapituluje pojmy a postupy z fyziky pevných látek a aplikuje je na kvantově omezené nanostruktury (kvantová jáma, kvantový drát, kvantová tečka). Pozornost dále věnuje elekromagnetismus kovů, jejím specifikům, disperzním modelům, rozebírá a klasifikuje plazmony, pozornost věnuje zejména povrchovým plazmonům - polaritonům. Přednáška se dále zabývá fotonickými strukturami,jejich přehledem, klasifikací, věnuje se vlastnostem fotonických krystalů, podává jejich příklady v 1D, 2D i 3D. Závěrem se věnuje přehledu uměle vytvářeným materiálům a strukturám, zejména metamateriálům. Přednášky jsou zakončeny referáty studentů na předem zvolená a vypracovaná aktuální témata.
Osnova:1. Úvod - makrostruktury, mikrostruktury, nanostruktury, možnosti popisu, elektronové vs. fotonické struktury.
2. Řešení Schrödingerovy rovnice v pevné látce a nanostruktuře, elektrony v pevné látce, metody popisu nanostruktur.
3. Kvantově omezené struktury: 1D struktury, 2 D struktury a 3 D.
4. Krystalová mříž, rozptyl nosičů náboje, fonony, energie fononů, akustický / optický fonon, tunelový efekt.
5. Excitony, matematický popis: Mottův-Wannierův a Frenkelův exciton, exciton-fononová interakce.
6. Elekromagnetismus kovů, specifika, disperzní modely (Drudeho, Drude-Lorentzův), povrchové plazmony.
7. Metody excitace povrchových plazmonů, lokalizované povrchové plazmony, možnosti popisu.
8. Struktury s plasmonovou resonancí - matematický popis systému, metalické nanočástice.
9. Fotonické struktury, přehled, klasifikace. Periodické struktury - fotonické krystaly, optické vlastnosti.
10. Příklady struktur: 1D, 2D, 3D, vlnovodné fotonické struktury, mikrodutiny a rezonátory.
11. Uměle vytvářené materiály a struktury - umělá dielektrika, metamateriály, záporný index lomu.
12. Referáty studentů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Základní i pokročilé znalosti z oblasti fyziky nanostruktur, o procesech probíhajících jak v elektronických tak fotonických nanostrukturách, metodách a způsobech popisu.

Schopnosti:
Orientace v problematice fyziky nanostruktur, jak elektronických tak fotonických, schopnost vytvoření nadhledu, aplikace a porozumění základním fyzikálním principům a jejich aplikace na konkrétní situace.
Požadavky:Předmět je koncipován jako pokročilý, je proto vhodné mít již jistý nadhled a zvládnuté znalosti na základní úrovni jak v oblasti kvantové mechaniky, fyziky pevných látek, tak i elektrodynamiky, resp. optiky.
Rozsah práce:Prezentace referátu (minipřednáška) z vybrané tématické oblasti v rámci Nanofyziky, studenti si mohou vybrat z nabízených témat i přijít s vlastním návrhem svého tématu, referát poté vypracují na základě rešerše v doporučených knihách, článcích, doplněné o internetové zdroje. Hlavní smysl přednášky je, že student dokáže srozumitelně poučit kolegy o zvoleném tématu. Zvládnutí referátu je nutnou podmínkou pro úspěšné zvládnutí následné zkoušky. Zápočtový test na závěr semestru.
Kličová slova:Makrostruktura, mikrostruktura, nanostruktura, nanofyzika, popis nanostruktury, prostorová lokalizace, elektronická a fotonická struktura, pásová struktura, hustota stavů, metody popisu, kvantová jáma, mnohonásobná kvantová jáma, kvantový drát, kvantová tečka, fonon, tunelování, exciton, Drudeho disperze, povrchový plazmon, fotonický krystal, metamateriál.
Literatura:Povinná literatura
[1] C. Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Academia, 1985.
[2] P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics, John Wiley & Sons, 1999.
[3] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn, R. D. Meade, Photonic crystals: Molding the flow of light, 2nd Edition, Princeton University Press, 2008.
[4] S. A. Maier, Plasmonics: fundamentals and applications, Springer Science + Business Media LLC, 2007.

Doporučená literatura:
[5] P. N. Prasad: Nanophotonics, John Wiley & Sons, 2004.

Optické senzory12OSE Homola - - 2+0 zk - 2
Předmět:Optické senzory12OSEprof. Ing. Homola Jiří CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Principy, hlavní konfigurace, typické implementace a aplikace optických senzorů.
Osnova:1. Úvod do problematiky optických senzorů (definice a klasifikace senzorů, hlavní charakteristiky optických senzorů).

2. Stručný přehled optických jevů a technologií využívaných v optických senzorech (optické vlny, vlastnosti materiálů, vlnovody, atd).

3. Senzory založené na spektroskopii módů optických vlnovodů (mřížkový vazební senzor, rezonanční zrcadlo, senzory s povrchovými plasmony) a jejich aplikace.

4. Interferometrické senzory (senzory založené na Michelsonově, Mach-Zehnderově, Sagnacově, Youngově a Fabry-Perotově interferometeru) a jejich aplikace.

5. Spektroskopické senzory (senzory založené na absorpční spektroskopii, fluorescenční spektroskopii a spektroskopii Ramanova rozptylu) a jejich aplikace.

6. Optické senzory pro rozprostřené a multibodové měření (vláknově-optické senzory využívající Braggovy mřížky, sítě optických senzorů, multiplexování optických senzorů, vláknově-optické rozprostřené senzory) a jejich aplikace.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
znalosti o fyzikálních principech, základech fungování a konstrukce hlavních typů optických senzorů a jejich aplikacemi.

Schopnosti:
orientace v dané problematice optických senzorů, praktické použití základů konstrukce optickomechanických přístrojů


Požadavky:Základní znalosti vlnové optiky
Rozsah práce:Zde není.
Kličová slova:Optické enzory, biosenzory, optické měřící metody.
Literatura:Povinná literatura:
[1] F. S. Ligler (editor), Optical Biosensors: Present and Future, Elsevier, 2002.

Doporučená literatura:
[2] G. Boisde, A. Harmer, Chemical and Biochemical Sensing with Optical Fibers and Waveguides, Boston: Artech House, 1996.
[3] B. E. A. Saleh, M. C. Teich, Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, 1991.

Pokročilé praktikum z optiky12PPRO Jančárek 0+4 kz - - 6 -
Předmět:Pokročilé praktikum z optiky12PPROIng. Jančárek Alexandr CSc.0+4 KZ-6-
Anotace:Praktikum rozvíjí praktické experimentální dovednosti a zkušenosti ve vybraných oblastech optiky. Je vyžadováno vypracování protokolů z měření.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Úvod, rozdělení měření
2. Úloha č. 1: Anizotropie materiálů a její využití
3. Úloha č. 2: Difrakce a difraktivní struktury
4. Úloha č. 3: Holografie II
5. Úloha č. 4: Dvouvlnová a vícevlnová interference
6. Úloha č. 5: Optické zpracování informací
7. Úloha č. 6: Nelineární optika
8. Úloha č. 7: Demonstrace kvantových vlastností světla
9. Úloha č. 8: Měření tloušťky pomocí absorpce rtg. záření
Cíle:Znalosti:
Funkce a použití různých komponent v optické laboratoři, znalost optických měřících přístrojů, znalosti experimentálních aspektů měření v optice.

Schopnosti:
Experimentální dovednosti v oblasti optiky, návrh a stavba optických schemat, měření optických signálů v různých formách.
Požadavky:Je doporučeno absolvování předmětů Fyzikální optika 1 (12FOPT1) a Fyzikální optika 2 (12FOPT2).
Rozsah práce:Zpracování měření a vytvoření protokolů o měření z každé úlohy. Odevzdané protokoly jsou průběžně hodnoceny vyučujícím.
Kličová slova:Optické praktikum, anizotropní materiály, difrakce světla, difraktivní struktury, holografie, optické zpracování signálů, nelineární optika, kvantová optika, rentgenovská optika.
Literatura:Povinná literatura:
[1] http://optics.fjfi.cvut.cz/?q=cs/node/305

Doporučená literatura:
[2] Fiala P., Richter I.: Fyzikální optika, skriptum FJFI ČVUT, Praha, 2005.
[3] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Fundamentals of Photonics, J. Wiley, New York, 1991; český překlad Základy fotoniky, Matfyzpress, Praha, 1995.
[4] Fiala P., Richter I.: Fourierovská optika a optické zpracování signálů, skriptum FJFI CVUT, Praha, 2004.

Pomůcky:
Optická laboratoř

Seminář k diplomové práci 1, 212DSEOF12 Jelínková 0+2 z 0+2 z 2 3
Předmět:Seminář k diplomové práci 112DSEOF1prof. Ing. Jelínková Helena DrSc.0+2 Z-2-
Anotace:Obhajoba diplomové práce - pokyny a doporučení.


Osnova:Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení
Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.
Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování diplomové práce.

Osnova cvičení:Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení
Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.
Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování diplomové práce.
Cíle:Znalosti: Pravidla psaní a prezentace diplomové práce.

Schopnosti: Napsat a prezentovat odborné práce a svou diplomovou práci.

Požadavky:Zadání diplomové práce

Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Diplomová práce, zapojení studentů do výzkumné činnosti.
Literatura:Povinná literatura:
daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:
Diplomové práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Předmět:Seminář k diplomové práci 212DSEOF2prof. Ing. Jelínková Helena DrSc.-0+2 Z-3
Anotace:Obhajoba diplomové práce - pokyny a doporučení.

Osnova:Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení
Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.
Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování diplomové práce.
Konečná forma obhajoby diplomové práce.

Osnova cvičení:Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení
Periodické kontroly postupu prací studentů na diplomové práci.
Prezentace výsledků řešení diplomové práce jednotlivých studentů.
Pokyny pro vypracování diplomové práce.
Konečná forma obhajoby diplomové práce.
Cíle:Znalosti:
Pravidla psaní a prezentace diplomové práce.

Schopnosti:
Napsat a prezentovat odborné práce a svou diplomovou práci.
Požadavky:Zápočet ze semináře k diplomové práci 1.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Diplomová práce, zapojení studentů do výzkumné činnosti.
Literatura:Povinná literatura:
daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:
Diplomové práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Diplomová práce 1, 212DPOF12 Richter 0+10 z 0+20 z 10 20
Předmět:Diplomová práce 112DPOF1----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Předmět může být zapsán až po zakončení předmětu Výzkumný úkol 2 (12VUOF2).
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Studentská práce, zapojení studentů do výzkumné činnosti.
Literatura:Povinná literatura:
Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:
Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Diplomová práce 212DPOF2----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Předmět může být zakončen až po zakončení předmětu Diplomová práce 1 (12DPOF1).
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:Studentská práce, zapojení studentů do výzkumné činnosti.
Literatura:Povinná literatura:
Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Doporučená literatura:
Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Volitelné předměty

Vybrané kapitoly z moderní optiky12MODO Kwiecien 2+0 z - - 2 -
Předmět:Vybrané kapitoly z moderní optiky12MODOIng. Kwiecien Pavel Ph.D. / doc. Dr. Ing. Richter Ivan2+0 Z-2-
Anotace:Předmět je koncipován jako soubor vybraných přednášek z různých oblastí moderní optiky, na kterých se podílí experti z akademické i průmyslové sféry. Přednášky jsou voleny tak, aby pokryly oblasti, kterým se optické kurzy věnují pouze okrajově.
Osnova:1. Aktivní a adaptivní optika - dalekohledy
2. Optika tenkých vrstev
3. Rentgenovská optika
4. Fotonické krystaly a struktury
5. Nanočástice pro optiku
6. Komplexní interferometrie v laserovém plazmatu
7. Optická spektroskopie organických látek
8. Lasery pro průmyslové aplikace
9. Lasery pro vědecké aplikace
10. Holografie a difraktivní struktury
11. Numerické metody optiky a elektromagnetismu
12. Zajímavosti z aktuálních optických konferencí
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Možnosti aplikace, nové směry vývoje a výzkumu moderní optiky ve vědě i praxi.

Schopnosti:
Přehled a orientace v různých oblastech optiky.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Optika, lasery, fotonika, holografie, spektroskopie, interferometrie, optické záznamové materiály
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fiala P., Richter I.: Fyzikální optika. Skriptum ČVUT, Praha 2005.

Doporučená literatura:
[2] Vrbová M.: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994.
[3] Saleh B.E.A., Teich M.C.: Základy fotoniky. Matfyzpress, Praha 1996.

Exkurze na optické pracoviště12EOP Havel 0+4 z - - 4 -
Předmět:Exkurze na optické pracoviště12EOPdoc. Dr. Ing. Richter Ivan0+4 Z-4-
Anotace:Navštívit různá pracoviště zabývající se optikou.
Osnova:Předmět je věnován exkurzím na různá pracoviště zabývající se optikou od vědeckých laboratoří až po komerční firmy. Snahou předmětu je, aby se student seznámil s prací na katedře fyzikální elektroniky, na Akademii věd a v komerční praxi. Cílem je, aby student získal přehled o možnostech uplatnění svého oboru v praxi a rozšířil si přehled o možnostech spolupráce s jinými pracovišti při své budoucí práci.
Osnova cvičení:Předmět je věnován exkurzím na různá pracoviště zabývající se optikou od vědeckých laboratoří až po komerční firmy. Snahou předmětu je, aby se student seznámil s prací na katedře fyzikální elektroniky, na Akademii věd a v komerční praxi. Cílem je, aby student získal přehled o možnostech uplatnění svého oboru v praxi a rozšířil si přehled o možnostech spolupráce s jinými pracovišti při své budoucí práci.
Cíle:Znalosti:
Získání přehledu o vědeckých skupinách a komerčních firmách zabývajících se optikou.

Schopnosti:
Praktické seznámení s unikátními zařízeními.
Požadavky:Základní znalosti z optiky.
Rozsah práce:
Kličová slova:Optika, rentgenová optika, lasery, tenké vrstvy, laserová spektroskopie, mikroskopie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Saleh B. E. A., Teich M. C.: Fundamentals of Photonics, Wiley-Interscience, 2007 (2. edition)

Doporučená literatura:
[1] Born M., Wolf E.: Principles of Optics. Pergamon Press, London, 1993 (6th edition)

Pokročilé laserové spektroskopie12PLS Michl 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Pokročilé laserové spektroskopie12PLSRNDr. Michl Martin Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Využití jedinecnych vlastností laserového záření ve spektroskopii, seznámení s vybranými pokročilými spektroskopickými technikami.
Osnova:1. Rekapitulace základních principu interakce elmg. zárení s hmotou a základních spektroskopickych metod
2. Laserové záření a jeho unikátní vlastnosti pro spektroskopii
3. Metody ultracitlivé detekce
4. Spektroskopie s vysokým energetickým rozlišením (laditelné lasery, nízkoteplotní techniky, molekulové svazky)
5. Ultrakrátké pulsy (generování, manipulace, charakterizace)
6. Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením
7. Nelineární optické procesy
8. Metody využívající multifotonovou absorpci a ionizaci
9. Nelineární spektroskopické techniky (koherentní Ramanův rozptyl, SFG, ...)
10. Metody vyuzívající nelinearit vyssích rádu (vibrační a elektronické 2D fotonové echo)
11. Terahertzová spektroskopie
12. Mikrospektroskopické metody, korelacní spektroskopie, spektroskopie jediné molekuly
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Zakladní principy aplikace laserů ve spektroskopii.

Schopnosti:
Orientace ve škále laserových spektroskopických metod a možnostech jejich aplikace.
Požadavky:Je požadováno předchozí absolvování kurzu 12OPS.
Rozsah práce:
Kličová slova:Laserová spektroskopie, vysoké rozlišení, nelineární optické procesy, ultrakrátké pulsy, ultrarychlé spetroskopie, mikrospektroskopie
Literatura:Povinná literatura:
[1] W. Demtröder, Laser spectroscopy, Springer Verlag, Berlin 1996
[2] S. Mukamel, Principles of Nonlinear Spectroscopy, Oxord University Press, Oxford, 1995

Doporučená literatura:
[3] M. D. Levenson, S. S. Kano, Introduction to Nonlinear Laser Spectroscopy, Academic Press, New York, 1988

Počítačové řízení experimentů12POEX Čech - - 2+0 z - 2
Předmět:Počítačové řízení experimentů12POEXdoc. Ing. Čech Miroslav CSc.-2+0 Z-2
Anotace:Úvod. Základní koncepce počítačů, mikropočítače. Technické vybavení počítačů; propojení počítač-experiment (rozhraní RS232C, IEEE488, A/D a D/A převodníky, senzory, výkonové členy, atd.) Programové vybavení počítačů; operační systémy pro řízení experimentů (OS pracující v reálném čase, multitasking, multiuser). Základy teorie regulace. Programovací jazyky pro řízení (asembler, C, atd.). Úvod do TCP/IP protokolů. Možnosti použití Internetu pro řízení experimentu.
Osnova:1. Základy číslicové elektroniky
2.Principy počítačů
3.Principy senzorů
4.A/D a D/A převodníky
5.Počítačová rozhraní, sériové, paralelní, USB
6.Rozhraní IEEE-488
7.Programové vybavení počítačů
8.Operační systémy pro řízení v reálném čase
9.Programovací jazyky pro řízení
10.Základy teorie regulace
11.Úvod do počítačových sítí, TCP/IP protokoly
12.Praktická úloha

Osnova cvičení:Není
Cíle:Znalosti:
Cílem předmětu je získat přehled o problematice řízení fyzikálních experimentů.

Schopnosti:
Cílem předmětu je získat schopnost navrhnout a sestavit měřící a řídící systém

Požadavky:Základní znalosti digitální elektroniky.
Rozsah práce:Není
Kličová slova:Senzor, rozhraní, DA AD převodník, řídící systém, programování
Literatura:Povinná literatura:
[1] H. Häberle: Průmyslová elektronika a informační technologie, Europa-Sobotáles cz., Praha 2003
[2] J. Balátě a kol.: Technické prostředky automatického řízení, SNTL Praha, 1986
[3] F. Dlabola, J. Starý: Systémy s mikroprocesory a přenos dat, NDS Praha 1986
[4] J. Bayer, J. Bílek: Návrhy řídících systémů, Skripta ČVUT, 1987
[5] V. Haasz, J. Roztočil, J. Novák: Číslicové měřící systémy, Skripta ČVUT, 2000
[6] M. Šnorek: Standardní rozhraní PC, Grada, Praha 1992[
[7] J. Pavel, J. Resl: Elektrotechnika I, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997
[8] J. Pavel, J. Resl: Elektrotechnika II, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
[9] B. Kainka: USB - Měření, řízení a regulace pomocí sběrnice USB, Ben, Praha 2002
[10] J. Peterka: Počítačové sítě verze 3.0., www.earchiv.cz, 2004


Doporučená literatura:
[11] IEEE Std. 481.1-2003 , IEEE Standard for Higher Performance Protocol for Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation, IEEE New York, 2003
[12] W. Kester: Analog-Digital Conversion, Analog Devices, 2004

Laserové, plazmatické a svazkové technologie12LPST Jančárek, Jelínková, Král - - 2+2 zk - 4
Předmět:Laserové, plazmové a svazkové technologie12LPSTprof. Ing. Jelínková Helena DrSc.-2+2 ZK-4
Anotace:Teoretická a praktická výuka vybraných aplikací elektromagnetického záření laserového, plazmatického, rtg. a iontových svazků v medicíně a technologiích. Doplněno exkurzemi do renomovaných firem a pracovišť
Osnova:1.Lasery - základní přehled
2.Obecné aplikace laserového záření
3.Interakce záření s hmotou
4.Laserové technologie v medicíně I-IV
5.Laserové technologie v průmyslu
6.Rentgenová tomografie a radiografie
7.Plazmové technologie I
8.Plazmové technologie II
9.Iontové svazky I
10.Iontové svazky II
Osnova cvičení:1.Laserové laboratoře - seznámení s druhy laserů
2.Aplikace laserů v oftalmologii I
3.Aplikace laserů v oftalmologii II
4.Aplikace laserů ve stomatologii
5.Aplikace laserů v dermatologii
6.Technologický CO2 laser
7.Technologický Nd:YAG laser
8.Rentgenová tomografie a radiografie
9.Deposice tenkých vrstev
10.Magnetronové naprašování tenkých vrstev
11.Zařízení s iontovým svazkem
12.Urychlovač částic
13.Zápočtová písemka

Cíle:Znalosti:
Teoretické a praktické znalostí o vybraných laserových, plazmatických a svazkových technologiích.

Schopnosti:
Orientace v problematice výběru vhodné technologie včetně zdůvodnění výběru
Požadavky:Znalosti na úrovni základního kurzu laserové a plazmové techniky.
Rozsah práce:Zpracování referátu na téma "Laserové, svazkové, plazmové technologie" (výběr z možných návrhů); 3-5 stran textu.
Předesení referátu (presentace - 3-5 min; forma - power point, Latex, pdf)
Kličová slova:Laser, plasma, iontové svazky, nové technologie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Jančárek, A., Lasery v technologiích, Přednášky v elektronické podobě, Praha ČVUT 2010
[2] Jelínková, H., Lasery v medicíně,Přednášky v elektronické podobě, Praha ČVUT 2010
[3] Král, J., Iontové svazky, přednášky v elektronické podobě, Praha ČVUT 2010

Doporučená literatura:
[1] Steen, W.M., Mazumder, J., Laser Material Processing, 4th ed., 2010 XVIII

Plynové a rentgenové lasery12RTGL Jančárek, Jelínková - - 2+0 z,zk - 2
Předmět:Plynové a rentgenové lasery12RTGLIng. Jančárek Alexandr CSc.-2+0 Z,ZK-2
Anotace:Plynové resp. rentgenové lasery disponují v současné době největším středním výkonem resp. nejkratší vlnovou délkou.
Osnova:1.Opakování - princip činnosti laseru.
2.Principy buzeni plynovych laseru
3.Atomové lasery
4.Rentgenové lasery
5.Rentgenové lasery a jejich aplikace
6.Molekulární lasery
7.CO2 laser
8.Excimerový laser
9.Chemické a gasodynamické lasery
10.Exkurze k výkonnému laseru
11.Referáty
12.Test
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Teorie a technika plynových a rentgenových laserů

Schopnosti:
Schopnost aplikace nabytých znalostí v rozvoji výše uvedené oblasti
Požadavky:Znalost základů teorie laseru na úrovni základního bakalářského kursu.
Rozsah práce:
Kličová slova:plynový laser, rentgenový laser
Literatura:Povinná lieratura:
[1] Jančárek, A., Vrbová, M. Plynové lasery, Electronická verze přednášek, Praha ČVUT 2011

Doporučená literatura:
[2]Masamori Endo:Gas Lasers, CRC Press, N.Y. 2007
[3]Willet, Colin S.:Introduction to Gas Lasers: Population Inversion Mechanism, Pergamon Press, Oxford 1974
[4]Skála,L.: Kvantová teorie molekul, MFF UK, Praha 1994

Pokročilé praktikum z laserové techniky12PPLT Kubeček, Němec 0+4 kz - - 6 -
Předmět:Pokročilé praktikum z laserové techniky12PPLTprof. Ing. Kubeček Václav DrSc. / Ing. Němec Michal Ph.D.0+4 KZ-6-
Anotace:Principy a měření parametrů infračerveného erbiového laseru a femtosekundového laserového systému. Návrh rezonátoru laseru pro režim pasivní synchronizace módů.
Vysokovýkonová pulzní laserová dioda pro čerpání neodymových laserů a princip stranově buzeného Nd:YAG laseru. Princip a funkce dutých vlnovodů pro přenos infračerveného světelného záření. Základní vlastnosti a rozdíly nejpoužívanějších viditelných laserů (He-Ne laseru, zeleného ukazovátka a červeneho ukazovátka) a laserových diod.
Osnova:
Osnova cvičení:Úloha 1.Výbojkou buzený Er:YAG laser generující v oblasti 2,9 um.
Uloha 2.Charakterizace oscilátoru femtosekundového titan safírového laseru.
Úloha 3. Diodově buzený Nd:YAG laser s pasivní synchronizací módů pomocí MQW. Uloha č4. Kvazikontinuální laserová dioda o výkonu 200 W a stranové čerpáný Nd:YAG laser.
Úloha 5.Přenos záření výbojkou buzeného Er:YAG laseru generující v oblasti 2,9 um pomocí dutých vlnovodů.
Úloha 6. Spektrálni a prostorové charakteristiky světelných zdrojů
Cíle:Znalosti:
pokročilých moderních pevnolátkových laserových systémů a jejich diagnoatiky

Schopnosti:
optimalizace rezonátorů, diagnostika základních parametrů laseru, diagnostika svazku.
Požadavky:12ULAT, 12LT1,12LT2,12 ZPLT

Rozsah práce:Dle počtu zapsaných studenti pracují samostatně nebo v co nejmenších skupinách. Každá skupina vypracuje do příští hodiny protokol z měření podle zadání. Od známkování každého protokolu se odvíjí výsledná známka.
Kličová slova:Lasery, výbojkově buzené, diodově buzené, pikosekundové a femtosekundové impulsy
Literatura:Povinná literatura:
1.Návody k úlohám PPLT http://people.fjfi.cvut.cz/kubecvac/

Doporučená literatura:
[2]Vrbová M. a kol., Lasery a moderní optika (oborová encyklopedie), Praha, Prometheus, 1994, ISBN 80-85849-56-9
[3] B.E.A. Saleh a M.C. Teich, "Základy fotoniky". Matfyzpress, Praha 1994

Studijní pomůcky:
Laserové praktikum a Laserové laboratoře KFE FJFI
Lqab


Nanoelektronika12NAE Voves 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Nanoelektronika12NAEdoc. RNDr. Voves Jan CSc.2+0 ZK-2-
Anotace:Cílem předmětu je seznámení studentů se současnými nanotechnologiemi ve vztahu k elektronickým, fotonickým a spintronickým aplikacím. V předmětu jsou využity základy kvantové teorie k objasnění jevů, ke kterým dochází v nanometrových strukturách. Probrány jsou základní nanoelektronické součástky a jejich možné aplikace. Pozornost je věnována moderním počítačovým metodám a modelům, které umožňují simulovat funkci nanoelektronických struktur a které jsou důležitým nástrojem při jejich návrhu a optimalizaci.
Osnova:1. Úvod - cesty k nanoelektronice
2. Moderní metody epitaxe
3. Nanolitografie
4. Přístup "Bottom - up"
5. Kvantové jevy v nanostrukturách
6. Součástky s rezonančním tunelováním
7. Tranzistor s jedním elektronem
8. Spintronické nanosoučástky
9. Nanoelektronika se supravodivymi součástkami
10. Simulace nanoelektronických součástek
11. Systémy TCAD
12. Výpočty kvantových stavů a vlnových funkcí
13. Modely kvantového transportu
Osnova cvičení:Opakování základů kvantové mechaniky.
Simulace nanostruktur.
Exkurze do FzÚ AVČR a ÚFE AVČR.
Cíle:Znalosti:
Základní znalosti z oblasti nanoelektroniky a uplatnění nanotechnologií v elektronice a spintronice, znalost aktuálních trendů v oblasti elektronických nanosoučástek.

Schopnosti:
Orientace v problematice nanoelektroniky a uplatnění nanotechnologií v elektronice a spintronice, schopnost vytvoření nadhledu, praktická aplikace na počítačové simulace nanostruktur.
Požadavky:Základy kvantové mechaniky, základy fyziky polovodičů a elektroniky polovodičových součástek.
Rozsah práce:
Kličová slova:Zmenšování rozměrů součástek, epitaxe z molekulárních svazků, epitaxe z organokovovů, epitaxe atomárních vrstev, delta dotace, elektronová litografie, extrémní ultrafialová lithografie, rentgenová lithografie, kvantová jáma, kvantový drát, kvantová tečka, rezonanční tunelování, Coulombovská blokáda, jednoelektronový tranzistor, feromagnetický polovodič, Currieova teplota, Rashbův jev, obří magnetorezistence, spinový tranzistor, spinová svítivá dioda, Josephsonův přechod, squid.
Literatura:Povinná literatura
[1] K. Goser, P. Glösekötter, J. Dienstuhl, Nanoelectronics and Nanosystems, Springer, 2004.
[2] J. H. Davies, The Physics of Low-Dimensional Semiconductors, Cambridge University Press, 1988.

Doporučená literatura:
[3] S. Jain, M Willander, R. van Overstraeten, Compound Semiconductor Strained Layers and Devices, Kluwer Academic Publishers, 2000.
[4] B. R. Nag, Physics of Quantum Well Devices, Kluwer Academic Publishers, 2000.
[5] P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, J. Wiley & Sons, 1999.
[6] A. A. Balandin, K. L. Wang, Eds., Handbook of Semiconductor Nanostructures and Nanodevices, American Scientific Publishers, 2006.

Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů12SRS Bouda 2+0 kz - - 2 -
Předmět:Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů12SRSprof. Ing. Bouda Václav CSc.2+0 KZ-2-
Anotace:Předmět podporuje konvergenci oborů nano-bio-info v nanoměřítku a zaměřuje se na problematiku samovolného růstu nanostruktur, jejich charakterizaci a aplikace v nano-elektro-mechanických systémech, nových materiálech, medicíně, nových zdrojích energie a biomimetických aplikacích. Obsahuje příklady samovolného uspořádání v přírodě.
Osnova:1. Diagnostika nanostruktur.
2. Fraktály a jejich růst.
3. Difuzí limitovaná agregace (DLA).
4. Fyzika koloidů.
5. Coulombické, van der Waalsovy, hydrofobní a hydrofilní interakce, vodíkové můstky.
6. Aplikace fyziky koloidů.
7. Top-Down a Bottom-Up přístupy k vytváření nanostruktur.
8. Surfaktanty a amfifilní molekuly. Přechod mezi dispergovaným a kondenzovaným stavem jako počátek samovolného uspořádání.
9. Hnací síly a řízení samovolného růstu. Koloidní fázové diagramy.
10. Technologie samovolného uspořádání na bázi blokových kopolymerů.
11. Nanomateriály a jejich zpracování.
12. DLC (Diamond like carbon), organické solární články.
13. Příklady samovolného uspořádání v přírodě. Hierarchická struktura. Biomimetika.
14. DNA, aplikace v technologiích. Proteiny jako základní stavební bloky.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
znalosti z oblasti současných nanověd a nanotechnologií s cílem rozšíření zdrojů inspirace o zcela nové způsoby výzkumu a řešení technických problémů a usnadnění komunikace s odborníky v ostatních oborech.

Schopnosti:
orientace v problematice současných nanověd a nanotechnologií, schopnost vytvoření nadhledu a rozšíření zdrojů inspirace.
Požadavky:Předmět vychází ze širokého spektra středoškolských znalostí přírodních věd.
Rozsah práce:
Kličová slova:Nanotechnologie; nanovědy; nanomateriály; nanočástice; koloidy; samovolný růst, fraktály; DLA, biomimetika; DNA; proteiny.
Literatura:Povinná literatura
[1] J. Zhang et al., Self-Assembled Nanostructures, Kluver Academic/Plenum Publisher, 2003.

Doporučená literatura:
[2] B. Bhushan (ed.), Handbook of Nanotechnology, Springer, 2004 (1st ed.); Springer, 2007 (2nd ed.).
[3] K. Goser et al, Nanoelectronics and Nanosystems, Springer, 2004.

Fyzika a lidské poznání12FLP Langer - - 2+0 z - 2
Předmět:Fyzika a lidské poznání12FLPdoc.RNDr. Langer Jiří CSc.-2+0 Z-2
Anotace:W. Heisenberg prohlásil, ze moderní fyzika je nejdůležitejší filozofickou událostí 20. století.
Tato přednáška se snaží ukázat "proč". Popisuje současný obraz vesmíru jako celku, vybudovaný na obecné teorii relativity a kvantové teorii a strucně si všímá důležitých mezníku v historii fyziky a filozofie. Sleduje též postavení fyziky a matematiky v kulturních dějinách lidstva, vliv exaktních věd na umění a dotkne se i etických problémů vědeckého výzkumu v moderní společnosti.
Osnova:1. Rozprava o metodě -racionalismus versus empirismus
2. Je Hospodin hospodárný aneb o variačních principech
3. Prostor a čas
4. Současný pohled na vesmír
5. Fyzika a realita
6. Krása matematiky a matematika krásy
7. Fyzika jako součást kultury
8. Chaos a řád
9. Etika vědy
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Ujasnit postavení fyziky ve společenském dění.

Schopnosti:
zajistit společenskovědní základy.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Fyzika, filosofie, ethika
Literatura:Povinná literatura:
[1] Bertrand Russell A History of Western Philosophy, Simon and Schuster, New York 2001
[2] Ivan Štoll Dějiny fyziky, Prometheus, Praha 2009

Výběrová literatura:
[1] Immmanule Kant Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moc stát vědou, Svoboda, Praha 1992.

Úvod do managementu12UM Malát 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Úvod do managementu12UMIng. Malát Petr2+0 ZK-2-
Anotace:Moderní pojetí managementu, manažerské funkce, manažerská činnost. Manažerské rozhodovací úlohy, podnikatelské strategie. Personální management, výběr a hodnocení pracovníků, motivace, práce v týmu, zákoník práce. Systémové pojetí a funkce marketingu, cíle a strategie marketingu. Marketingové plánování a rozhodování. Marketingový mix, životní cyklus výrobku, propagační akce.
Osnova:1. Úvod do managementu, moderní pojetí managementu
2. Manažerské funkce, manažerská činnost
3. Manažerské rozhodovací úlohy
4. Manažerské rozhodovací úlohy
5. Podnikatelské strategie
6. Personální management
7. Personální činnosti
8. Výběr a rozmístění pracovníků, zákoník práce
9. Motivace pracovníků a jejich hodnocení
10. Vedení týmu, asertivita
11. Systémové pojetí marketingu, marketingové cíle, marketingové strategie
12. Marketingový mix, marketingové plánování
13. Propagační akce
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Student bude znát souvislosti a obsah jednotlivých manažerských a marketingových činností, základy pracovního práva v České republice a základy tvorby týmu a práce v něm.

Schopnosti:
Student bude schopen pracovat s manažerskými rozhodovacími, plánovacími a kontrolními úlohami; bude schopen naplánovat propagační akci konkrétní služby/výrobku.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:marketing, management, rozhodování, řízení, personální management, manažerské funkce, hodnocení, motivace, strategie, plánování, vedení týmu, marketingový mix, propagační akce, organizace podniku
Literatura:Povinná:
[1] Koontz,H.; Weinrich, H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993
[2] Ekonom 13/1992

Volitelná:
[3] Kotler, P.: Marketing management, Grada, Praha 2007
[4] Bartol, K. M.; Martin, D. C.: Management, McGraw-Hill, INC., New York 1994
[5] Benett, P. D.: Marketing, McGraw-Hill, INC., New York 1988
[6] Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2010