Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Navazující magisterské studiumRadiologická fyzika
1. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Integrující dozimetrické metody16IDOZ Ambrožová, Musílek - - 2+0 zk - 2
Předmět:Integrující dozimetrické metody16IDOZIng. Ambrožová Iva Ph.D. / prof. Ing. Musílek Ladislav CSc.----
Anotace:Integrující dozimetry pevné fáze (filmové, termoluminiscenční, radiofotoluminiscenční, kolorizační, exoelektronové, lyoluminiscenční, chemické, jaderné emulze), stopové detektory a některé speciální dozimetry neutronů (křemíková dioda a dozimetry na principu albeda neutronů), výhody a nevýhody různých systémů, metody sekundární standardizace dávek fotonů, elektronů a neutronů, zaměřené na aplikace v osobní dozimetrii a dozimetrii prostředí.
Osnova:1. Teoretické základy dozimetrických systémů
2. Integrující dozimetry pevné fáze: filmové, termoluminiscenční, radiofotoluminiscenční, kolorizační, exoelektronové, lyoluminiscenční, chemické, jaderné emulze
3. Speciální detektory neutronů: křemíková dioda ,stopové detektory pevné fáze
4. Dozimetry založené na principu albeda neutronů
5. Výhody a nevýhody různých systémů
6. Praktické aplikace uvedených dozimetrických systémů
7. Systémy vhodné zejména pro měření dávek od fotonů a elektronů a od neutronů
8. Metody sekundární standardizace dávek fotonů, elektronů a neutronů, zaměřené zejména na aplikace v osobní dozimetrii a dozimetrii prostředí
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Integrujících metod dozimetrie založených na různých fyzikálních a chemických principech.

Schopnosti:
Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod a použití k detekci ionizujícího záření v různých aplikacích.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16DETE, 16ZDOZ1, 16ZDOZ2
Rozsah práce:
Kličová slova:Dozimetrie ionizujícího záření, aktivní a pasivní metody, integrální metody dozimetrie založené na změnách vlastností v pevné fázi, detektory stop v pevné fázi, integrální metody v osobní dozimetrii, kalibrace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Musílek L., Šeda J., Trousil J., Dozimetrie ionizujícího záření (Integrující metody), Praha, Vyd. ČVUT 1992
[2] Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, IAEA Safety Guide No.RS-G-1.3, 1999

Doporučená literatura:
[3] Trousil J., Spurný F., Passive dosemeter characteristics and new developments, Bezpečnost jaderné energie 44,č.5/6 /1998/
[4] Z. Kovář, F. Spurný, Z. Spurný, J. Novotný, F. Cejnar, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

Metoda Monte Carlo v radiační fyzice16MCRF Klusoň, Urban - - 2+2 z,zk - 4
Předmět:Metoda Monte Carlo v radiační fyzice16MCRFdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / Ing. Urban Tomáš Ph.D.----
Anotace:Základní principy metody, vybrané pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Modelování transportu ionizujícího záření látkou, typy interakcí fotonů, neutronů a nabitých částic a jejich modelování, modelování geometrických podmínek. Statistické vyhodnocení spolehlivosti výsledků modelování, metody zefektivnění výpočtů. Programy pro modelování transportu záření, program MCNP(X), jeho možnosti a použití, vstupní soubor (popis geometrie, materiálů, zdrojů a požadavků na výstupní veličiny), grafické možnosti, ovládání programu. Nástroje pro vytváření vstupních souborů a vizualizaci geometrických uspořádání (VISED, Sabrina, Body Builder) Příklady aplikací (praktická cvičení) se zaměřením na radiační fyziku (stínění, pole/svazky zdrojů, spektrální distribuce, distribuce dávek, odezvy detekčních systémů, úlohy radiační ochrany). Základy práce s programem Fluka a Geant, program SRIM pro simulaci transportu nabitých částic.
Osnova:1. Úvod (vybrané pojmy z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, náhodná čísla)
2. Modelování transportu záření látkou
3. Metoda Monte Carlo (obecné metody modelování nerovnoměrných rozdělení)
4. Průchod nepřímo ionizujícího záření látkou, základní typy interakcí a jejich fyzikální modely (účinné průřezy, rozdělení), modelování geometrických podmínek
5. Průchod nabitých částic látkou (mnohonásobný rozptyl elektronů; metoda grupovaných srážek; fluktuace ztrát energie/úhlu rozptylu a jejich modelování)
6. Statistické vyhodnocení spolehlivosti výsledků modelování
7. Programy pro modelování transportu záření (MCNP/MCNPX, Fluka, Geant, SRIM/TRIM)
8. MCNP/MCNPX - struktura vstupního souboru, popis geometrie a materiálového složení, vizualizace popisu geometrického uspořádání úlohy (modul plot)
9. MCNP/MCNPX - popis zdroje, specifikace požadovaných výstupních hodnot (tallies) a jejich distribucí, specifikace dalších parametrů výpočtů, grafické editory pro přípravu vstupních souborů pro MCNP/MCNPX - Vised, Sabrina, BodyBuilder
10. MCNP/MCNPX - spouštění programu, výstupní soubory, validace výsledků (chyby, statistické testy a jejich interpretace), nástroje pro grafické zobrazení výsledků (mcplot)
11. Praktické ukázky modelů a výpočtů (svazky/pole zdrojů a jejich spektrální/úhlové distribuce, distribuce dávek dávky ve fantomu, odezvy detekčních systémů, úlohy radiační ochrany)
Osnova cvičení:1. Geometrický popis modelu
2. Popis zdroje
3. Volba, vlastnosti a popis tally
4. Nastavení parametrů modelu a výpočtu
5. Aplikace metod redukce variance
6. Interpretace výsledků a chyb
7. Nástroje pro vizualizaci
8. Popis opakovaných a mřížových struktur
Cíle:Znalosti:
Získání teoretických a praktických znalostí pro aplikaci metody Monte Carlo v oblasti simulace transportu záření, programových nástrojů a oblastí jejich využití.

Schopnosti:
Příprava modelů a praktické využití v oblastech dozimetrie, detektorů, spektrometrie, stínění a radiační ochrany a lékařských aplikací.
Požadavky:Základní kurzy matematiky a statistiky
Základní znalosti programování a práce s počítačem
Výhodou je kurz 18MOCA Metoda Monte Carlo
Rozsah práce:Zpracování zápočtového příkladu podle zadání. Zadávané příklady jsou obsahově zaměřeny na probíranou látku (výpočty založené na simulaci transportu záření metodou Monte Carlo) a jsou koncipovány tak, aby pokryly ověření dovedností ve všech základních aspektech přípravy modelu, vlastního výpočtu a interpretace výsledků. Kontrolu provádí vyučující, po splnění zadání je řešení příkladu předmětem diskuse v úvodní části zkoušky. Na základě splnění je udělen zápočet.
Kličová slova:metoda Monte Carlo, simulace transportu záření, radiologická fyzika, geometrické a voxel fantomy
Literatura:Povinná literatura:
[1] Reuven Y. Rubinstein, Dirk P. Kroese: Simulation and the Monte Carlo Method, 3rd Edition, ISBN: 978-1-118-63216-1, Wiley Series in Probability and Statistics, Nov 2016.
[2] Lux, I., Koblinger, L.: Monte Carlo Particle Transport Methods- Neutron and Proton Calculations, ISBN 0-8493-6074-9, CRC Press, 1991.

Doporučená literatura:
[3] Use of MCNP in Radiation Protection and Dosimetry, Edited by Gualdrini, G., Casalini, L., ENEA, ISBN 88-8286-000-1, Bologna - Italy, May 13-16 1996.
[4] MCNP 5/6/X manuály

Studijní pomůcky:
počítačová učebna, SW programy a nástroje pro přípravu modelů a simulaci transportu záření

Zpracování a rozpoznávání obrazu 101ROZ1 Flusser, Zitová - - 2+2 zk - 4
Předmět:Zpracování a rozpoznávání obrazu 101ROZ1doc. RNDr. Zitová Barbara Ph.D.-2+2 ZK-4
Anotace:Úvodní přednáška z digitálního zpracování obrazu a rozpoznávání. Hlavní pozornost je věnována digitalizaci obrazu, předzpracování (potlačení šumu, zvýšení kontrastu, odstranění rozmazání, Wienerův filtr, slepé dekonvoluce), detekci hran, morfologii a geometrickým transformacím. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací.
Osnova:1. Digitalizace obrazu, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teorém, aliasing
2. Základní operace s obrazy, histogram, změny kontrastu, odstranění šumu, zaostření obrazu
3. Lineární filtrace v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace
4. Detekce hran
5. Degradace obrazu a její modelování, inverzní a Wienerův filtr, odstranění základních typů degradací (rozmazání pohybem a defokusací)
6. Segmentace obrazu
7. Matematická morfologie
8. Registrace (matching) obrazů
Osnova cvičení:1. Zobrazení snímku a základy Matlab
2. Fourierova transformace
3. Šum a jeho odstranění
4. Detektory hran a ekvalizace histogramu
5. Registrace obrazu
6. Morfologie
Cíle:Znalosti:
Naučit studenty základům zpracování obrazu.

Schopnosti:
Orientovat se v přednášené problematice a umět ji použít v dalších disciplinách.
Požadavky:Základy lineární algebry a matematické analýzy.
Rozsah práce:
Kličová slova:Analýza obrazu, detekce hran, odstraňování šumu, předzpracování a registrace obrazu, morfologie.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gonzales R. C., Woods R. E., Digital Image Processing (3rd ed.), Addison-Wesley, 2008

Doporučená literatura:
[2] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

Studijní pomůcky:
Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ1

Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví16USRJ Pešek 1+1 z - - 2 -
Předmět:Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví16USRJIng. Pešek Jaromír----
Anotace:Získání základní orientace v problematice managementu jakosti, zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení, seznámení se základními požadavky norem ISO řady 9000 - Systém managementu jakosti, a ISO 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, seznámení se s požadavky totálního managementu kvality (TQM). Proč normy ISO ve zdravotnictví zavádíme, rozdíl mezi akreditací a certifikací zdravotnického zařízení, příprava a vlastní postup certifikačního / akreditačního procesu ve zdravotnickém zařízení.
Osnova:1. Základní orientace v problematice managementu jakosti
2. Zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení
3. Základní požadavky norem ISO řady 9000 - Systém managementu jakosti
4. ISO 17025 - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří
5. Požadavky totálního managementu kvality (TQM).
6. Zavádění norem ISO ve zdravotnictví.
7. Rozdíl mezi akreditací a certifikací zdravotnického zařízení, příprava a vlastní postup certifikačního / akreditačního procesu ve zdravotnickém zařízení.
Osnova cvičení:1. Příprava a vlastní postup certifikačního procesu ve zdravotnickém zařízení.
2. Příprava a vlastní postup akreditačního procesu ve zdravotnickém zařízení.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o problematice managementu jakosti, zavádění systémů řízení jakosti ve zdravotnickém zařízení, seznámení se základními požadavky norem ISO.

Schopnosti:
Využití norem ISO a znalosti managementu jakosti k zavádění systémů řízení jakosti do zdravotnických zařízení a pracovišť.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:management jakosti, normy ISO řady 9000, systém managementu jakosti a ISO 17025, akreditace a certifikace zdravotnického zařízení
Literatura:Povinná literatura:
[1] Pešek J., Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství s využitím norem ISO, Praha: GRADA, 2003

Doporučená literatura:
[2] Fiala A., a kol., Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000, Praha, Verlag Dashofer, 2000

Biochemie a farmakologie16BAF Čepa, Kovář 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Biochemie a farmakologie16BAFIng. Eigner Henke Kateřina / RNDr. Kovář Jan CSc.----
Anotace:Stručný přehled organické chemie, biochemie a patologie tělních tekutin, biochemie dýchání, biochemie trávení a resorpce, ledviny a moč, biochemický význam jater, metabolismus vody a minerálů, metabolismus stopových prvků, výživa. Základní principy farmakologie - biotransformace léčiv, jejich absorpce, distribuce a eliminace, farmakodynamika, rozdělení léčiv, chemoterapeutika, radiofarmaka a diagnostické preparáty, požadavky na ně a jejich příprava.
Osnova:1. Stručný přehled vybraných kapitol organické chemie. Prvkové složení tkáně, izomerie, základní typy organických sloučenin v biologických systémech.
2. Struktura a funkce proteinů a enzymů. Aminokyseliny, peptidy, peptidová vazba, struktura a funkce proteinů.
3. Základy biochemie nukleových kyselin. Nukleové kyseliny, struktura a funkce genů, regulace genové exprese. Replikace, transkripce a translace.
4. Bioenergetika - obecné základy. Úloha ATP, endergonické a exergonické procesy, produkce vysokoenergetických substrátů. Biologické oxidace. Respirační řetězec a oxidativní fosforylace.
5. Metabolismus sacharidů a lipidů. Fyziologicky významné sacharidy a lipidy. Základní dráhy metabolismu sacharidů a tuků a jejich integrace (citrátový cyklus, glykolýza a glukoneogeneze.
6. Metabolismus aminokyselin. Aminokyseliny esenciální, katabolismus dusíku aminokyselin.
7. Krev a tělní tekutiny. Funkce krve, plazmatické proteiny.
8. Dýchání a plíce. Dýchání, transport kyslíku krví.
9. Kardiovaskulární systém. Metabolismus myokardu, svalová práce. Patobiochemie a klinická biochemie aterosklerózy a ischemické choroby srdeční (infarktu myokardu).
10. Trávení a trávicí ústrojí. Trávení a resorpce jednotlivých živin.
11. Játra. Centrální úloha jater v energetickém metabolismu. Vylučovací, detoxikační a hematologické funkce jater. Patobiochemie a klinická biochemie jaterního postižení.
12. Ledviny. Hospodaření solemi a vodou. Tvorba moči a její regulace. Úloha ledvin v udržování acidobazické rovnováhy.
13. Patobiochemie nádorových onemocnění.
14. Výživa. Přísun a výdej energie. Úloha bílkovin, sacharidů a tuků. Vitamíny, makro- a mikrominerály.
15. Farmakologie. Interakce mezi léčivem a organismem.
16. Farmakodynamika. Působení léčiva na organismus. Receptorové teorie, lékové receptory.
17. Farmakokinetika. Působení organismu na léčivo. Distribuce a eliminace léčiva.
18. Farmakologie. Demonstrace obecných prtincipů na vybraných léčivech. Preklinické a klinické hodnocení léčiv.
19. Radiofarmaka. Definice radiofarmaka, cesty podání. Příprava a hodnocení jakosti radiofarmak.
20. Exkurse na pracoviště klinické biochemie a nukleární medicíny (použití radiofarmak).
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání přehledu o biochemických procesech v lidském těle a principech farmakologie a biotransformace léčiv.

Schopnosti:
Použití znalostí z oblastí organické chemie a biochemie k výběru farmak pro léčbu pacientů.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:Proteiny, enzymy, sacharidy, lipidy, bioenergetika sacharidů a lipidů , plazmatické proteiny, farmakologie, farmakodynamika
Literatura:Povinná literatura:
[1] Murray, R. K., Harperova biochemie. Praha, H a H 2001.

Doporučená literatura:
[2] Katzung, B. G., Základní a klinická farmakologie. Jinočany, H a H 1995.

Radiační ochrana16RAO Vrba T. 4+0 zk - - 4 -
Předmět:Radiační ochrana16RAOdoc. Ing. Vrba Tomáš Ph.D.----
Anotace:Cíle předmětu je seznámit studenty s problematikou radiační ochrany, a to s důrazem na obecné principy. Základem předmětu je aktuální ICRP Doporučení 103 a dokumenty vymezující radiační ochranu na území České republiky a EU. Předmět je za podmínek daných povolením SÚJB chápan jako odborná příprava pro získání zvláštní odborné způsobilosti ve věcech radiační ochrany a absolvent obdrží patřičný certifikát.
Osnova:1) Biologické aspekty radiační ochrany
2) Biologické účinky IZ
3) Jednotky, veličiny a základní termíny užívané v radiační ochraně (efektivní dávka- rozbor veličiny, referenční osoba, reprezentativní osoba)
4) Dozimetrie zevního ozáření I. (zdroje)
5) Dozimetrie zevního ozáření II. (stanovování dávek, kalibrace osobních dozimetrů)
6) Dozimetrie vnitřního ozáření I. (zdroje, modely ICRP)
7) Dozimetrie vnitřního ozáření II. (stanovování dávek)
8) Ochrana prostředí (modely šíření, referenční organismy)
9) Stínění IZ
10) Radiační ochrana v medicíně
11) Data pro radiační ochranu, epidemiologie
12) Systém radiační ochrany I (definice zdroje, expoziční situace, kategorie ozáření, úrovně radiační ochrany)
13) Systém radiační ochrany II (principy radiační ochrany, referenční diagnostické úrovně, limity?)
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Účiny ionizujícího záření na živé buňky a lidský organismus
. Orientace v jednotkách a pojmech radiační ochrany
. Princip stanovování dávek z interního a externího ozáření

Schopnosti:
Zhodnotit jednoduché případy ozáření.
Navrhnout stínění.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2,

Požadované (doporučené) vědomosti:
Zdroje ionizujícího záření (IZ), interakce IZ s látkou (16JRF1,16JRF2)
Principy detekce ionizujícího zářeni (16DETE)
Rozsah práce:Rozsah látky pokrývá základní problematiku radiační ochrany. Absolvování předmětu je uznáván jako přípravný kurz pro zkoušky odborné způsobilosti na SÚJB. Znalosti jsou kontrolovány testem a ústní zkouškou.
Kličová slova:radiační ochrana, lidské ozáření, ICRP
Literatura:Povinná literatura:
[1] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB Praha 2000
[2] International Commission on Radiological Protection no. 103
[3] Atomový zákon, Zákon 263/2016 Sb
[4] Vyhláška o radiační ochraně 422/2016 Sb.
[5] Council Directive 2013/59/Euratom

Doporučená literatura:
[6] International Commission on Radiological Protection no. 100
[7] International Commission on Radiological Protection no. 89
[8] International Commission on Radiological Protection no. 66
[9] International Commission on Radiological Protection no. 60
[10] International Commission on Radiological Protection no. 30
[11] Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment, SRS 19
[12] Legislativa: viz https://www.sujb.cz/legislativa/

Informatika ve zdravotnictví16INZ Klusoň, Urban 1+1 kz - - 2 -
Předmět:Informatika ve zdravotnictví16INZdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / Ing. Urban Tomáš Ph.D.----
Anotace:Studenti se seznámí se základními způsoby využití informačních technologií ve zdravotnictví. Získají základní znalosti o OS Unix a X-Window, o realizaci a fungování sítí na bázi protokolu TCP/IP, o způsobech a možnostech ukládání a dlouhodobého zálohování dat, o ochraně sítí a dat (včetně osobních) před zneužitím. Dále budou seznámeni s možnostmi získávání, zpracování a ukládání obrazových dat se zaměřením na medicínské aplikace, s používanými formáty souborů pro medicínské účely (DICOM), s uspořádáním medicínských počítačových sítí (PACS) a se systémy monitorování pacientů. Posledním tématem je využití výpočetní techniky pro zpracování statistických dat (se zaměřením na klinická data a epidemiologické studie). Součástí předmětu je cvičení k vybraným tématům.
Osnova:1. Základní pojmy z informačních technologií
2. Základy užití počítačových sítí
3. Vybrané partie z praktické informatiky
4. Úvod do operačního systému Linux
5. Základní koncepty bezpečné komunikace
6. Asymetrické šifrování
7. Vlastnosti a zpracování digitálního obrazu
8. DICOM
9. PACS
10. Databáze pacientů

Osnova cvičení:Výuka probíhá v počítačové učebně, probíraná látka je na vybraných tématech bezprostředně demonstrována a procvičována. Osnova cvičení k jednotlivým modulům je součástí sylabu.
Cíle:Znalosti:
Získat základní znalosti a praktické dovednosti v oblasti využití IT ve zdravotnictví.

Schopnosti:
Zvládnutí základů práce s vybraným SW, lékařskými informačními systémy a formáty souborů používaných v medicíně.
Požadavky:Znalosti na úrovni předmětu 16ZPSP.
Rozsah práce:Zpracování zápočtového příkladu/ů podle zadání. Zadávané příklady jsou obsahově zaměřeny na probíranou látku a jsou koncipovány tak, aby pokryly ověření dovedností ve základních aspektech probírané látky. Kontrolu provádí vyučující, na základě splnění je udělen zápočet.
Kličová slova:IT, informační systémy, digitální zobrazování, RIS, DICOM, PACS, GNU/Linux, sítě, zpracování dat, šifrování, elektronický podpis
Literatura:Povinná literatura:
[1] Shortliffe, Perreault: Medical Informatics, 2nd edition, Springer 2001, New York
[2] Milton: Statistical Methods in the Biological and Health Sciences, 2nd edition, McGraw-Hill Inc., 1992 USA

Doporučená literatura:
[3] The Essential Physics of Medical Imaging, J.T. Bushberg et al, 2002

Studijní pomůcky:
Počítačová učebna (OS Linux)
SW pro zpracování digitálního obrazu v medicínských formátech
statistický SW

Základy první pomoci16ZPP Málek 0+2 z - - 2 -
Předmět:Základy první pomoci16ZPPdoc. MUDr. Málek Jiří CSc.----
Anotace:Cvičení z první pomoci jsou koncipovány tak, aby obsáhly většinu spektra naléhavých situací, které mohou nastat při vykonávání povolání i v běžných situacích a umožnily posluchači po jejich absolvování tyto samostatně řešit.
Osnova:
Osnova cvičení:1. Organizace první pomoci, základní životní funkce, základní a rozšířená K-P resuscitace 1/2.
2. Poruchy dýchání, poruchy krevního oběhu, základní a rozšířená K-P resuscitace 2/2.
3. Nauka o ranách, krvácení z ran, ranné infekce, vzteklina, tetanus, obvazy.
4. Krvácení zevní a vnitřní, šok, stavění krvácení, náhradní roztoky, převod krve.
5. Zlomeniny dlouhých kostí, otevřené zlomeniny, poranění hrudníku, poranění pánve, imobilizace, dlahy, transport.
6. Intoxikace, psychotropní látky, abusus alkoholu a drog.
7. Polytraumata, poranění páteře, úrazy hlavy.
8. Radiační traumata, poleptání, chemické trauma (kyseliny, zásady), inhalace kouře.
9. Poranění břicha pronikající a tupé, náhlé příhody břišní, náhlé příhody v gynekologii porodnictví a, překotný porod, cizí tělesa.
10. Podchlazení a přehřátí, popáleniny, opařeniny, omrzliny, úraz elektrickým proudem, tonutí.
11. Dopravní úrazy, "blast" a "crush" syndrom, střelná poranění, válečná chirurgie.
12. První pomoc u psychických poruch, pacient ohrožující sebe či druhé, bezvědomí, křeče.
13. Činnost zdravotníka na hromadných akcích, organizace a možnosti přednemocniční péče, hromadné neštěstí, zápočet.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o základních situacích první pomoci a jejich řešení.

Schopnosti:
Uplatnění postupů a metodik první pomoci při řešení situací, které mohou nastat při vykonu povolání.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:Základní životní funkce, nauka o ranách, zlomeniny dlouhých kostí, radiační traumata, dopravní úrazy, hromadná neštěstí
Literatura:Povinná literatura:
[1] Miroslav Zeman, Základy první pomoci, Karolinum 1992
.

Doporučená literatura:
[2] Ivan Dvořáček, Jaromír Hrabovský, První pomoc, Avicenum 1986.

Radiobiologie16RBIO Davídková - - 2+0 zk - 2
Předmět:Radiobiologie16RBIOIng. Davídková Marie CSc.-2+0 ZK-2
Anotace:Prezentované přednášky shrnují základy radiační biologie. Studenti jsou seznámeni s biologickými účinky ionizujícího záření; fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu; mechanismy poškození DNA a dalších částí buňky; typy poškození a reparačními procesy; subbuněčnou a buněčnou citlivostí a odezvou na ozáření; fyzikálními, biologickými a chemickými modifikátory odevy buněk na ozáření; s teoriemi a modely buněčného přežití a radiační biologií normálních a neoplastických tkání.
Osnova:1. Struktura buněk a jejich částí, buněčný cyklus, buněčná smrt.
2. Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření (IZ). Radiační chemie vody a biologických systémů.
3. Experimentální metody studia fyzikálně-chemických a chemických procesů radiolýzy. Deterministické a stochastické metody modelování časoprostorového vývoje stop nabitých částic.
4. Subbuněčná radiobiologie. DNA jako kritický terč účinků IZ, mechanismy a typy poškození DNA a proteinů, reparační mechanismy.
5. Experimentální metody měření biologických poškození.
6. Buněčná radiobiologie.
7. Teoretické modelování účinků IZ na molekulární úrovni.
8. Křivky buněčného přežití. Teorie a modely buněčného přežití.
9. By-stander efekt.
10. Vliv LET na přežití buněk. Vliv frakcionace a dlouhodobého ozáření.
11. Modifikace odezvy na ozáření: Přítomnost vody, teplota, kyslíkový efekt.
12. Biologické a chemické modifikátory odezvy na ozáření.
13. Pozdní efekty IZ na normální tkáně. Deterministické a stochastické účinky, genetické efekty.
14. Radiační biologie normálních a nádorových tkání.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o biologických účincích ionizujícího záření a fyzikálními a chemickými procesy radiačního poškození biologického materiálu.

Schopnosti:
Využití znalostí biologických účinků ionizujícího záření při praktických aplikacích. Návrhy opatření minimalizující ozáření. Vyhodnocení rizika práce se zdroji ionizujícího záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZBAF1, 16ZBAF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:biologické účinky ionizujícího záření, fyzikálními a chemické procesy radiačního poškození, mechanismy poškození DNA, typy poškození a reparačními procesy
Literatura:Povinná literatura:
[1] Alpen E.L., Radiační biofyzika, Academic Press, San Diego, 1998
[2] Nias A.H.W., Úvod do radiobiologie, Wiley, Chichester, 2000

Doporučená literatura:
[3] Sedlák A., Mikrodozimetrie a její aplikace, Academia, Praha, 1989
[4] Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D., Molekulární biologie buňky, Garland Publ., New York 1994
[5] von Sonntag C., Základy chemie v radiační biologii, Taylor&Francis, Londýn, 1987
[6] Farhataziz, Rodgers M.A.J., Radiační chemie: Základy a aplikace, VCH Publishers, New York, 1987
[7] Původní publikace v odborných časopisech od 1990

Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika16RFRD Novák 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Radiologická fyzika-rentgenová diagnostika16RFRDIng. Novák Leoš----
Anotace:Předmět se zabývá fyzikálními a fyzikálně-technickými aspekty rentgenové diagnostiky, je vysvětlena funkce rentgenového zařízení, vznik rentgenového obrazu, učiněn přehled jednotlivých zobrazovacích metod a jsou diskutovány problémy radiační ochrany a dozimetrie v rentgenové diagnostice.
Osnova:1. KONSTRUKCE RENTGENOVÉHO ZAŘÍZENÍ: historie rentgenové diagnostiky, rentgenka - části a funkce.
2. VZNIK RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ: spektrum rentgenky, metody určení spekter, parametry charakterizující spektrum, vliv parametrů na tvar spektra, kvalitativní rozdíly spekter pro různé zobrazovací metody.
3. INTERAKČNÍ PROCESY V TKÁNI, VZNIK RTG OBRAZU: kontrastní látky, rozptýlené záření.
4. RECEPTORY RENTGENOVÉHO OBRAZU: radiografický film, zesilující fólie, kazety, obrazové zesilovače.
5. KVALITA OBRAZU: šum, kontrast, rozlišení, vztahy mezi parametry popisujícími kvalitu obrazu, ROC analýza, zpracování obrazu.
6. ZOBRAZOVACÍ METODY: skiagrafie, mamografie, zubní, tomografie, angiografie, skiaskopie, zobrazovací proces - vyvolávání, senzitometrie, optimalizace.
7. DIGITÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY: paměťové folie (computed radiography), CCD, flat panel detektory, digitální mamografie, digitální skiaskopie, zubní radioviziografie, DSA, vznik digitálního obrazu.
8. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT): historie CT, detektory pro CT, rekonstrukční algoritmy-algebraická metoda, iterační metoda, prostá a filtrovaná zpětná projekce, sinogram, Radonova a Fourierova transformace-použití.
9. VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT): CT číslo, metody odhadu radiační zátěže při CT, artefakty CT obrazu, praktická demonstrace-klinické příklady.
10. ŘÍZENÍ JAKOSTI (QC): legislativní požadavky, praktická realizace - kontrola parametrů rentgenového zařízení a zobrazovacího procesu, optimalizace.
11. RADIAČNÍ OCHRANA V RTG. DIAGNOSTICE: radiační ochrana pacienta - zdůvodnění, optimalizace, DRÚ, standardy vyšetření, veličiny používané pro dozimetrii pacientů, technické prostředky ke snížení dávky při vyšetření.
12. LEGISLATIVA: Směrnice Rady 97/43 Euratom, "Atomový zákon".
Osnova cvičení:1. Zobrazovací proces - vyvolávání, senzitometrie, optimalizace
2. Zpracování digitálního obrazu.
3. Rekonstrukční algoritmy-algebraická metoda, iterační metoda, prostá a filtrovaná zpětná projekce, sinogram, Radonova a Fourierova transformace-použití.
4. Artefakty CT obrazu, praktická demonstrace-klinické příklady, cvičení na výukovém softwaru
5. Standardy vyšetření, veličiny používané pro dozimetrii pacientů, jejich vzájemné vztahy, měření a výpočty, radiační ochrana a zátěž personálu a veřejnosti.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o fyzikálních a fyzikálně-technických aspektech rentgenové diagnostiky.

Schopnosti:
Použití znalostí rentgenové diagnostiky k řešení praktických vyšetření a vyhodnocení rentgenových snímků.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2, 01RMF
Rozsah práce:
Kličová slova:rentgenové záření, rentgenové zařízení, rentgenový obraz, zobrazovací modality, radiační ochrana, dozimetrie
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.T. Bushberg, The Essential Physics of Medical Imaging, LWW, 2002
[2] T.L. Fauber, Radiographic Imaging and Exposure, Mosby, 2000
[3] Ch. Gunn, Radiographic Imaging A Practical Approach, Church. Living., 2002

Doporučená literatura:
[4] Natterer, The Mathematics of Computerized Tomography, SIAM, 2001

Rentgenová diagnostika-klinická praxe16RDKP Čechák, Súkupová 2 týd z - - 4 -
Předmět:Rentgenová diagnostika-klinická praxe16RDKPprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Súkupová Lucie Ph.D.----
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v rentgenové diagnostice organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika. Příklady praktických cvičení: parametry a specifika jednotlivých typů rentgenových přístrojů (zubní, panoramatický, skigrafický, skiaskopický, momografický, CT), nastavení správných parametrů vyšetření, testy prováděné v rámci zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti, optimalizace zobrazovacího procesu, kontrola vyvolávání, přímé měření pacientských dávek (pomocí TLD), nepřímé měření pacientských dávek (pomocí měření IK, DAP, polovodičem ve svazku + přepočet)
Osnova:Praxe v oblasti radiologické fyziky v rentgenové diagnostice organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického fyzika. Příklady praktických cvičení: parametry a specifika jednotlivých typů rentgenových přístrojů (zubní, panoramatický, skigrafický, skiaskopický, momografický, CT), nastavení správných parametrů vyšetření, testy prováděné v rámci zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti, optimalizace zobrazovacího procesu, kontrola vyvolávání, přímé měření pacientských dávek (pomocí TLD), nepřímé měření pacientských dávek (pomocí měření IK, DAP, polovodičem ve svazku + přepočet)
Osnova cvičení:Příklady praktických cvičení: parametry a specifika jednotlivých typů rentgenových přístrojů (zubní, panoramatický, skigrafický, skiaskopický, momografický, CT), nastavení správných parametrů vyšetření, testy prováděné v rámci zkoušek dlouhodobé stability a provozní stálosti, optimalizace zobrazovacího procesu, kontrola vyvolávání, přímé měření pacientských dávek (pomocí TLD), nepřímé měření pacientských dávek (pomocí měření IK, DAP, polovodičem ve svazku + přepočet)
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:praxe, rentgenové záření, rentgenový přístroj, rentgenový obraz, zobrazovací modality, radiační ochrana, dozimetrie
Literatura:Povinná literatura:
[1] J.T. Bushberg, The Essential Physics of Medical Imaging, LWW, 2002
[2] T.L. Fauber, Radiographic Imaging and Exposure, Mosby, 2000
[3] Ch. Gunn, Radiographic Imaging A Practical Approach, Church. Living., 2002

Doporučená literatura:
[4] Natterer, The Mathematics of Computerized Tomography, SIAM, 2001

Radiologická fyzika-nukleární medicína16RFNM Trnka 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Radiologická fyzika-nukleární medicína16RFNMIng. Trnka Jiří Ph.D.----
Anotace:Základní principy NM, radiounklidy a radiofarmaka - produkce, požadavky a charakteristiky, aktivita a fyzikální vlastnosti radionuklidů v NM, Detekce ionizujícího záření v NM; Scintigrafie - gamakamera, kolimátory, parametry gamakamery, optimalizace. Kvalita obrazu v NM. Tomografické zobrazování v NM - SPECT, PET - detektory, střádání a rekonstrukce obrazů, rekonstrukční algoritmy, korekce na zeslabení, příklady klinických aplikací. Počítačové zpracování dat v NM. Řízení kvality - parametry přístrojů a metody jejich měření. Stanovení radiační zátěže pacientů - kompartmentová analýza, dozimetrie vnitřních zářičů, odhad efektivní dávky, metody snížení dávek. Diagnostické metody in-vivo a in-vitro. Radiační ochrana pacienta, personálu a veřejnosti.
Osnova:1. RADIONUKLIDY A RADIOFARMAKA.Úvod do NM, základní myšlenka diag. a léč. metod v NM, fyzikální charakteristiky používaných radionuklidů, základní způsoby výroby radionuklidů, příklady s použitím.
2. DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V NUKL. MEDICÍNĚ.
3. SCINTIGRAFIE. Základní principy, scintigrafie planární, tomografická, statická, dynamická, scintigraf.
4. KVALITA OBRAZU V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ: prostorové rozlišení - ovlivňující faktory, metody hodnocení, kontrast, šum, C-D charakteristiky, ROC charakteristiky.
5. TOMOGRAFICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ, SPECT. Transmisní a emisní tomografie, rekonstrukční algoritmy - zpětná projekce, Fourierova transformace, iterační algoritmy; SPECT.
6. TOMOGRAFICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ, PET: koincidenční detekce anihilačního záření, detektory pro PET, střádání a rekonstrukce obrazů, klinické a výzkumné aplikace PET.
7. POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V NUKL. MEDICÍNĚ. Digitalizace obrazu, matice pro střádání, "zoom", střádání dyn. studií, synchronizace scintigrafických studií s EKG.
8. ŘÍZENÍ KVALITY. Homogenita zorného pole kamery, fantomová měření.
9. STANOVENÍ RADIAČNÍ ZÁTĚŽE PACIENTŮ. Dozimetrie vnitřních zářičů, kompartmentová analýza, biokinetika radioaktivních substancí - příjem, distribuce, exkrece, radionuklidová terapie, příklady, výpočet efektivní dávky.
10. DIAGNOSTICKÉ METODY IN-VIVO a IN-VITRO. Celotělová a lokální měření, renografie, metoda volných vazebných kapacit, kompetiční vazby na bílkoviny, RIA, IRMA, ELISA, EIA, FIA, REA,
11. RADIAČNÍ OCHRANA. Rad. ochrana pacienta, personálu a veřejnosti, radiační nehody a dekontaminace, mezinárodní doporučení.
Osnova cvičení:1. Radiofarmaka, radionuklidová, chemická a farmaceutická čistota, příklady s použitím.
2. Scintilační detektory, polovodičové detektory, měření aktivit, geometrie 4pi.
3. Účinnost, energetická rozlišovací schopnost, kapalné scintilátory, statistika měření.
4. Přístroje pro měření in-vitro a in-vivo.
5. Scintilační kamera Angerova typu, kolimátory, energetické vlastnosti, spektrometrické nastaven.
6. Kvalita obrazu v nukleární medicíně, prostorové rozlišení - ovlivňující faktory, metody hodnocení.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o základních principech NM. Druhy radionuklidů využívaných pro vyšetření, jejich příprava a použití.

Schopnosti:
Stanovení radiační zátěže pacientů, použití kompartmentové analýzy, využití dozimetrie vnitřních zářičů k odhadu efektivní dávky, metody snížení dávek.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE, 16JRF1, 16JRF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:gama kamera, SPECT, PET, hybridní zobrazování SPECT/CT, PET/CT
Literatura:Povinná literatura:
[1] Physics in Nuclear Medicine by James A. Sorenson & Michael E. Phelps (Editors) (August 2003)
[2] Medizinische Physik, Bd.2, Medizinische Strahlenphysik von J. Bille, W. Schlegel Springer-Verlag Berlin Heidelberg (April 2002)

Doporučená literatura:
[3] The Essential Physics of Medical Imaging, J.T. Bushberg et al, 2002

Nukleární medicína-klinická praxe16NMKP Čechák, Dostálová - - 2 týdny z - 4
Předmět:Nukleární medicína-klinická praxe16NMKPprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Dostálová Petra2t Z-4-
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v nukleární medicíně organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika. Příklady praktických cvičení: prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím), energetické rozlišení gama kamery, vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální), mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím), homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...
Osnova:Praxe v oblasti radiologické fyziky v nukleární medicíně organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích. Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky. Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického fyzika. Příklady praktických cvičení: prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím), energetické rozlišení gama kamery, vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální), mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím), homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...
Osnova cvičení:Příklady praktických cvičení: prostorové rozlišení gama kamery (vnitřní, celkové, s rozptylujícím prostředím), energetické rozlišení gama kamery, vnitřní prostorová linearita gama kamery (diferenciální, integrální), mrtvá doba gama kamery (vnitřní, s rozptylujícím prostředím), homogenita gama kamery (diferenciální, integrální, vnitřní, celková)...
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického technika na pracovišti.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického technika případně fyzika.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16RFNM
.
Rozsah práce:
Kličová slova:praxe, gama kamera, SPECT, PET, hybridní zobrazování SPECT/CT, PET/CT
Literatura:Povinná literatura:
[1] James A. Sorenson & Michael E. Phelps, Physics in Nuclear Medicine, 2003
[2] von J. Bille, W. Schlegel, Medizinische Physik, Bd.2, Medizinische Strahlenphysik, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2002

Doporučená literatura:
[3] J.T. Bushberg et al, The Essential Physics of Medical Imaging, 2002

Radiologická fyzika-radioterapie 116RFRT1 Koniarová - - 2+1 z,zk - 3
Předmět:Radiologická fyzika-radioterapie 116RFRT1Ing. Koniarová Irena Ph.D.----
Anotace:Předmět se zabývá radiologickou fyzikou v radioterapii. Jsou podány informace o radiační onkologii, biologických účincích záření, plánování radioterapie, používaných ozařovačích, základních technikách externího ozařování a brachyterapie, zabezpečování jakosti.
Osnova:1. ÚVOD: základní onkologie, historie RT, základní terminologie, základni radiobiologie, cíl RT a jeho realizace, ionizující záření a rozsah energií používaných v RT, základní přehled technického vybavení.
2. Chemická a biologická fáze interakce ionizujího záření a živé hmoty. Přímý a nepřímý účinek IZ. Poškození jednotlivých struktur v buňce. Reparace. Význam kyslíku-kyslíkový efekt.
3. Jednorázové ozáření a frakcionační režimy. Whithersova 4R,. Elkindův fenomén.
4. RT ŘETĚZEC: diagnostika, lokalizace, plánování léčby, simulace (verifikace), ozáření, sledování pacienta.
5. LOKALIZACE, SIMULACE, ZNEHYBNĚNÍ A NASTAVENÍ PACIENTA: Metody nastavení pacienta-na základě externích značek a laserů, radiografické metody nastavení pacienta, verifikace nastavení,. MV zobrazování-EPID.
6. PLÁNOVÁNÍ LÉČBY: základní parametry fotonových a elektronových svazků, modifikátory svazku-nominální energie, velikost/tvar ozařovacích polí, stínící bloky, vícelamelový kolimátor, bolus, kompenzátor.
7. Postavení radioterapie v komplexní onkologické péči. Druhy nádorových postižení, chování nádorových onemocnění.
8. PLÁNOVÁNÍ LÉČBY: Konvenční dávkování a frakcionace, normalizace dávky, ICRU doporučení.
9. CT, RT SIMULÁTOR: komponenty, zdroj ionizujícího záření, detekční systém, parametry přístroje.
10. LINEÁRNÍ URYCHLOVAČE A RADIONUKLIDOVÉ KOBALTOVÉ OZAŘOVAČE
11. BRACHYTERAPIE: používané radionuklidy, afterloadingové systémy, aplikátory, plánování léčby (3D).
12. SPECIÁLNÍ RADIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY A METODY: hypo-, hyperfrakcionace, TBI, IMRT.
13. ORTOVOLTÁŽNÍ RADIOTERAPIE: indikace, ortovoltážní jednotky, plánování léčby, dozimetrie.
14. INFORMAČNÍ SYSTÉMY V RADIOTERAPII: datové toky, verifikační systém, zálohování dat.
15. PROGRAM ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, QA: úlohy radiologického fyzika a technika, parametry zdravotnických přístrojů na oddělení RT podléhající QA, příklady testů včetně metody jejich provedení, periodicita, mezinárodní audity.
16. RADIAČNÍ OCHRANA: ochrana personálu a pacientů, osobní dozimetrie, dozimetrie in-vivo, legislativa.
Osnova cvičení:1. Základní radiobiologické výpočty
2. Diagnostika, lokalizace, plánování léčby, simulace (verifikace), ozáření, sledování pacienta.
3. Lokalizace-tradicní lokalizace na základe ortogonálních rtg. snímku, RT simulátor, CT, CT (virtuální) simulátor.
4. Základní ozařovací techniky-s pevnou SAD (izocentrická), s pevnou SSD, statické vs. dynamické ozařování.
5. Praktická demonstrace základních ozarovacích technik pro lokalizace: hlava a krk, prs, prostata, plíce.
6. Konvencní dávkování a frakcionace, normalizace dávky.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o postavení radioterapie v rámci onkologie: historie, základní pojmy, základní radiobiologie ionizujícího záření v radioterapii, pojetí cílových objemů, role CT.

Schopnosti:
Použití redioterapeutických metod v onkologických aplikacích. Využití zobrazovacích metod a plánovacího systému. Manuální plánování léčby.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE, 16JRF12, 16RBIO.
Rozsah práce:
Kličová slova:onkologie, lineární urychlovač, rentgenové záření, tomografie, zobrazování
Literatura:Povinná literatura:
[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy

Doporučená literatura:
[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Radioterapie - klinická praxe 116RTKP1 Čechák, Koniarová - - 1 týden z - 2
Předmět:Radioterapie-klinická praxe 116RTKP1prof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Koniarová Irena Ph.D.----
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v radioterapii organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích.
Osnova:1. Parametry ozařovačů s Co-60
2. Parametry Leksellova gama nože
3. Parametry "afterloadingových" systémů
4. Mechanické testy lineárního urychlovače a radioterapeutického simulátoru
5. Kalibrace lineárního urychlovače pomocí měření absolutní dávky v referenčních podmínkách - fotonové
6. Elektronové svazky
7. Relativní dozimetrická měření lineárního urychlovače - fotonové, elektronové svazky
8. In-vivo dozimetrie pomocí TLD a diod
9. praktické cvičení s počítačovým plánovacím systémem
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického fyzika.
Požadavky:Požadováno je absolvování 16JRF12, 16DETE, 16ZDOZ12.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy
[2] Wolfgang C. Schlegel, L.W. Brady, H.-P. Heilmann, Thomas Bortfeld, M. Molls, Anca Ligia Grosu, New Technologies in Radiation Oncology (Google eBook), Springer, 2006
[3] Ann Barrett, Jane Dobbs, Tom Roques, Practical Radiotherapy Planning Fourth Edition, CRC Press, Jun 26, 2009
[4] John Meyer, IMRT, IGRT, SBRT: Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy, Karger Medical and Scientific Publishers, 2011

Doporučená literatura:
[5] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 116PAFZ1 Tintěra, Válek - - 2+0 zk - 2
Předmět:Patologie,anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 116PAFZ1Ing. Tintěra Jaroslav CSc. / prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc., MBA----
Anotace:Aplikovaná anatomie, topografická anatomie a klinická anatomie v radiologii.
Patologicko - radiologické korelace jednotlivých oblastí. Dávka x rozlišení
x patologicko - radiologické korelace - snaha o "histologickou" diagnostiku
ve světle ochrany před zářením. Technický možnosti radiologických metod a
jejich využití při radiologicko - anatomicko - patologických korelacích.
Postprocesing zpracování obrazu a topografická anatomie.
Osnova:1. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 1. Identifikace orgánů, umístění orgánů, vztahy orgánů orgánů. Pohybový systém -skelet a klouby. Hrudník, dýchací ústrojí - topografické anatomie systému demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, CT, SPECT/PET).
2. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 2. Břicho, trávicí ústrojí, močové a pohlavní ústrojí(RTG, CT, SPECT/PET).
3. Topografická anatomie v zobrazovacích metodách, rentgenová anatomie a anatomie příčných řezů 3. Oběhový systém včetně srdce(RTG, DSA, CT, US). CNS - nervy(MRI, fMRI, PET).
4. Základy patologie. Identifikace orgánů a systémů, jejich základní patologické vztahy a hodnocení.
5. Patologie v zobrazovacích metodách 1. Skelet - patologie systému demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, CT, nukl. medicína). Hrudník, dýchací ústrojí(RTG, CT, SPECT/PET). Břicho, trávicí ústrojí(RTG, CT, MRI, SPECT/PET, US).
6. Patologie v zobrazovacích metodách 2. Oběhový systém včetně srdce - patologie demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, DSA, CT, US). Močové a pohlavní ústrojí (MRI, nukl. medicína, US). CNS - nervy(MRI, fMRI, PET).
7. Patologie a fyziologie v zobrazovacích metodách. Funkční hodnocení (kvantitativní i kvalitativní rozbory) v zobrazovacích metodách (PET, PET-CT, MRI, spektrální MR, funkční MR, funkční CT, ultrazvuk, chování kontrastních látek).
8. Virtuální realita, modulace, prostorové rekonstrukce. Možnosti virtuální medicíny zobrazovacími metodami, 3d a 4d rekonstrukce, stereoanatomie, stereodiagnostika, simulace a modulace simulací. Modulace patologických směn v 3D simulacích zobrazovacími metodami.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Komplexní znalosti aplikované anatomie, topografické anatomie a klinické anatomie v radiologii.

Schopnosti:
Použítí vyhodnocovacích metod k diagnostice obrazu a výpočet dávky v kritickém objemu.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:Aplikovaná anatomie, topografická anatomie, klinická anatomie v radiologii.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dokládal, Páč a kol., Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003
[2] Čihák, Anatomie 1-3, Praha, Grada, 2001-2004
[3] Povýšil a kol., Speciální patologie 1-3, Praha, Karolinum, 1995-1997
[4] Mačák, Obecná patologie
[5] Mačák, Mačáková, Patologie, Praga, Grada, 2004

Doporučená literatura:
[6] Fleckestein, Tranum-Jensen, Anatomy in diagnostic imaging, 2nd edition,
Blackwell publ., 2001

Obecná anatomie a fyziologie člověka 1, 216OAF12 Doubková, Vaculín 2+2 z,zk 2+2 z,zk 4 4
Předmět:Obecná anatomie a fyziologie člověka 116OAF1Doubková Alena / Vaculín Šimon----
Anotace:Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova:1. Klasifikace organismů. Podbuněčné a buněčné formy života.
2. Stavba buněk, dělení.
3. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
4. Vztah organismů a prostředí. Úvod do ekologie člověka a vliv faktorů zevního prostředí.
5. Obecná anatomie. Kosti HK + DK
6. Obecná fyziologie. Klouby HK + DK
7. Páteř, pánev. Lebka.
8. Lebka + spojení na páteři.
9. Fyziologie svalové činnosti.
10. Svaly trupu. Svaly HK + DK.
11. GIT I. Fyziologie GIT.
12. Emryologie. Demonstrace pohybového aparátu.
Osnova cvičení:1. Klasifikace organismů.
2. Ekologie člověka a vliv faktorů zevního prostředí.
3. Obecná anatomie.
4. Obecná fyziologie.
5. Fyziologie svalové činnosti.
6. Demonstrace pohybového aparátu.
7. Dýchání.
8. Spirometrie.
9. Fyziologie srdeční činnosti.
10. Fyziologie krve, srážení krve.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:
Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012
[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Doporučená literatura:
[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996
[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997
[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Předmět:Obecná anatomie a fyziologie člověka 216OAF2MUDr. Doubková Alena CSc. / Vaculín Šimon----
Anotace:Základy lékařského názvosloví. Obecná anatomie. Přehled tkání. Skelet. Anatomie svalů obecně. Trávící ústrojí a jeho fyziologie. Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání. Močové a pohlavní ústrojí a fyziologie ledvin. Srdce a fyziologie srdeční činnosti. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve. Přehled nervů. CNS. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova:1. GIT II. Fyziologie GIT.
2. Dýchací ústrojí. Dýchání.
3. Uropoetické ústrojí. Spirometrie.
4. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
5. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla.
6. Přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.
7. Centrální nervová soustava.
8. Nervová soustava, přehled periferních, hlavových a autonomních nervů.
9. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
10. Sluchové a vestibulární ústrojí.
11. Fyziologie sluchu a rovnováhy.
12. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Osnova cvičení:1. Stavba buněk, dělení.
2. Základy obecné genetiky a genetiky člověka.
3. Srdce a fyziologie srdeční činnosti.
4. Obecná anatomie cév, hlavní tepny těla, přehled žil a fyziologie krve, srážení krve.
5. Přehled nervů. CNS.
6. Zrakové ústrojí a fyziologie zrakového ústrojí.
7. Sluchové a vestibulární ústrojí a fyziologie sluchu a rovnováhy.
8. Kůže, žlázy s vnitřní sekrecí.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o lékařském názvosloví, obecné anatomii a fyziologii.

Schopnosti:
Orientace v oblasti obecné anatomie a anatomie člověka, schopnost klasifikace orgánů a jejich fyziologie pro potřeby radiologického fyzika.
Požadavky:Požadováno je absolvování 16OAF1.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literartura:
[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012
[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Doporučená literatura:
[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996, ISBN 80-7169-197-6
[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997
[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Vybrané partie z dozimetrie16VYPD Čechák, Novotný P. 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Vybrané partie z dozimetrie16VYPDprof. Ing. Čechák Tomáš CSc.----
Anotace:Lineární vysokonapěťové urychlovače, lineární vysokofrekvenční urychlovače, urychlovače na bázi cyklotronu, mikrotron, betatron, elektronové a protonové synchrotrony, zdroje elektronů a iontů pro urychlovače, terčíky.
Metodika zpracování signálu z různých typů detektorů ionizujícího záření, spektroskopické systémy, zpracování naměřených spekter a přehled další elektroniky v tomto typu experimentálních zařízení.
Cíle a náplň metrologie, interpretace veličin a jednotek záření v metrologii, teoreticky a experimentální základy metrologie (chyby měření, relativní a absolutní měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků měření, etalony záření a radionuklidů), stanovení základních
veličin záření (aktivita, emise zdroje, expozice, absorbovaná dávka), porovnávací měření; metrologicky zákon a příslušné předpisy.
Osnova:1. Typy urychlovačů
2. Dynamika částic
3. Lineární urychlovače
4. Cyklotron, betatron, mikrotron
5. Elektronové a protonové synchrotrony
6. Elektronové a iontové zdroje, terčíky
7. Použití urychlovačů
8. Základy obecné metrologie.
9. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.
10. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.
11. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
12. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Typy a principy urychlovačů a jejich využití.
Přehled o metodách zpracování signálů z detektorů ionizujícího záření a jejich využití pro spektroskopii.
Znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:
Získání znalostí o principu a typech urychlovačů, s jejich použitím a s principy radiační ochrany souvisejícími s jejich provozem.
Umět kvalifikovaně pracovat se spekroskopickou elektronikou a vyhodnocovat naměřená data.
Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.
Požadavky:Znalost základů jaderné fyziky, dozimetrie a detekce ionizujícího záření.
Rozsah práce:
Kličová slova:lineární urychlovače, kruhové urychlovače
měření aktivity, dávka, kerma a expozice v metrologii

Literatura:Povinná literatura:
[1] S. Humphries: Principles of Charge Particle Acceleration, John Wiley and Sons 1999
[2] H. Wiedemann: Particle Accelerator Physics, Springer Verlag Berlin 1999
[3] ICRU report 85: Fundamental Quantities and Units for Ionizing Radiation, Radiat. Prot. Dosimetry doi: 10.1093/rpd/ncs077, 2012
[4] Measurement Uncertainty A Practical Guide for Secondary Standards Dosimetry Laboratories IAEA-TECDOC-1585,2008
[5] Dosimetry for Radiation Processing, IAEA-TECDOC-1156, 2008


Exkurze16EX Thinová - - 1 týden z - 3
Předmět:Exkurze16EXRNDr. Thinová Lenka Ph.D.----
Anotace:Exkurze po výzkumných zařízeních, laboratořích a spřátelených univerzitách (CERN, JINR, TU Dresden, ...) pro získání představy o moderních trendech ve výzkumu využívajícího ionizující záření.
Osnova:Exkurze po výzkumných zařízeních, laboratořích a spřátelených univerzitách (CERN, JINR, TU Dresden, ...) pro získání představy o moderních trendech ve výzkumu využívajícího ionizující záření.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání představy o moderních výzkumných trendech využívající ionizující záření.

Schopnosti:
Praktické využití ionizujícího záření a posouzení ekonomických výhod daných aplikací.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Exkurze, aplikace ionizujícího záření, JINR, CERN, TU Dresden
Literatura:

Výzkumný úkol 1, 216VURF12 Trojek 0+6 z 0+8 kz 6 8
Předmět:Výzkumný úkol 116VURF1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16BPDZ2.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Výzkumný úkol 216VURF2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16VURF1.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Volitelné předměty

Úvod do aplikací ionizujícího záření16UAZ Musílek 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Úvod do aplikací ionizujícího záření16UAZprof. Ing. Musílek Ladislav CSc.----
Anotace:Historický vývoj aplikací, přehled interakce záření s látkou, zdroje ionizujícího záření pro aplikace, detektory a vyhodnocovací zařízení pro aplikace, vyhodnocování radionuklidových měření, využití průchodu a rozptylu svazků záření, aktivační analýza, rentgenfluorescenční metody, indikátorové metody, radionuklidové metody určování stáři, další možnosti využití záření.
Osnova:1. Stručný přehled historického vývoje aplikací ionizujícího záření
2. Zdroje záření alfa, beta, gama a X pro aplikace ionizujícího záření
3. Zdroje neutronů - radionuklidové zdroje, neutronové generátory, jaderný reaktor
4. Detektory a vyhodnocovací zařízení pro aplikace
5. Kalibrační křivka a chyby měření
6. Využití průchodu svazků záření gama a X, radiační defektoskopie, tomografie
7. Využití zpětného rozptylu fotonového záření
8. Aplikace průchodu a zpětného rozptylu záření beta - tloušťky, povlaky, analýza binárních směsí
9. Využití průchodu a rozptylu neutronů - neutronová radiografie, měření vlhkosti
10. Aktivační analýza - principy, zdroje chyb, možnosti využití
11. Rentgenfluorescenční analýza - principy, zdroje chyb, možnosti využití
12. Indikátorové metody
13. Radionuklidové metody určování stáří
14. Radiační technologie
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Široký přehled možností, které skýtá ionizující záření v technice, výzkumu a dalších oblastech lidské činnosti.

Schopnosti:
Zhodnocení metod, jejich výhod a nevýhod v různých aplikacích.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16JRF1 and 16JRF2.
Rozsah práce:
Kličová slova:Ionizující záření, zdroje záření, interakce záření s látkou, aplikace v průmyslu, aplikace ve výzkumu, aplikace v medicíně.
Literatura:Povinná literatura:
[1] L. Musílek: Využití ionizujícího záření ve výzkumu. Praha, vyd. ČVUT 1992.

Doporučená literatura:
[2] J. Thýn et al.: Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources. Praha, Vyd. ČVUT 2000.
[3] A. Gosman - Č. Jech: Jaderné metody v chemickém výzkumu. Praha, Academia 1989.
[4] S. Rózsa: Nuclear Measurements in Industry. Budapest, Akadémiai Kiadó 1989
[5] E.M. Hussein: Handbook on radiation probing, gauging, imaging and analysis. Dordrecht, Kluwer 2003.

Analytické měřicí metody16AMM Bártová - - 2+0 zk - 2
Předmět:Analytické měřicí metody16AMMMgr. Bártová Hana----
Anotace:Princip, provedení a použití chemických analytických metod, metodika analytického stanovení, gravimetrie, titrační metody, potenciometrie, polarografie, refraktometrie, polarimetrie, UV-VIS spektroskopie, atomová emisní a absorpční spektroskopie, infračervená a Ramanova spektroskopie, rentgenová strukturní analýza, nukleární magnetická a elektronová spinová rezonance, hmotová spektrometrie, termometrické metody, plynová a kapalinová chromatografie.
Osnova:1. Metodika analytického stanovení. Základní statistické charakteristiky analytického stanovení.
2. Klasické chemické metody.
3. Elektrochemické metody. Polarografie.
4. Optické metody.
5. Atomová emisní a absorpční spektroskopie.
6. Metody využívající magnetických vlastností látek.
7. Hmotnostní spektrometrie.
8. Termometrické metody.
9. Separační metody.
10. Srovnání analytických metod.
11. Současné trendy v analytické chemii a činnost analytické laboratoře.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Seznámení s principy chemické a fyzikální analýzy látek.

Schopnosti:
Orientace v jednotlivých metodách analýzy látek a její smysluplné využití v praktických případech.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:chemické analytické metody, metodika analytického stanovení
Literatura:Povinná literatura:
[1] František Opekar (a kol.): Základní analytická chemie, Karolinum, Praha 2005
[2] Pavel Klouda: Moderní analytické metody, P. Klouda, Ostrava 2003

Doporučená literatura:
[3] John Kenkel: Analytical Chemistry for Technicians, CRC Press, Boca Raton 2014
[4] Douglas A. Skoog: Analytical Chemistry: An Introdution, Saunders College Pub., 2000
[5] Peter Atkins, Julio de Paula: Fyzikální chemie, VŠCHT v Praze, 2013
[6] Milan Meloun, Jiří Militký: Statistická analýza experimentálních dat, Academia, Praha 2004

Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření16MER Průša 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Metody měření a vyhodnocení ioniz. záření16MERIng. Průša Petr Ph.D.----
Anotace:Přednáška zahrnuje metodiku zpracování signálu z různých typů detektorů ionizujícího záření, spektroskopické systémy, zpracování naměřených spekter a přehled další elektroniky v tomto typu experimentálních zařízení.
Osnova:1. Blokové zapojení základních systémů. Prvky impulzové elektroniky, spektrum signálu, impedance, C-R a R-C obvod, impulzový transformátor.
2. Způsoby navázání různých typů detektorů IZ na vyhodnocovací zařízení, přívod vysokého napětí a odběr signálu z GM počítačů a scintilačních detektorů jediným koaxiálním kabelem. Současný odběr časové a amplitudové informace ze scintilačních a polovodičových detektorů.
3. Předzesilovače napěťové a nábojové, problematika šumu, způsoby vybíjení integrační kapacity. Blokové schema, odvození signálu "reset". Nábojové zesílení a jeho závislost na změnách kapacity detektoru a zesílení zesilovače bez zpětné vazby. Příklady zapojení.
4. Spektroskopické zesilovače. Zesílení, nelinearita, amplitudová přetižitelnost. Způsoby tvarování signálu. Funkce obvodů P/Z cancelation, PUR, base line restorer, jejich správné nastavení. Příklady řešení zesilovačů.
5. Tvarová, časová a amplitudová meření. Rozlišení podle tvaru impulzu. Odvození referenčního času, určení koincidence, antikoincidence, časového posunu. Měření četnosti, ztráty při počítání impulzů. Amplitudové diskriminátory, AD převodníky. Příklady.
6. Mnohokanálové analyzátory, princip, blokové zapojení. Režimy "PHA" a "MCS". Multidimensionální provoz. Registrace mrtvé doby, stabilizace spektra. DSP.
7. Metody zpracování a vyhodnocování spekter. přenosová funkce, dekonvoluce, stripping, numerická analýza spektra.
8. Zdroje nízkých a vysokých napětí pro jadernou instrumentaci, požadavky na ně a způsoby řešení, ochranné obvody. Měření malých stejnosměrných proudů a nábojů, elektrometry. Příklady. Ochrana polovodičových detektorů při nedostatetčném chlazení.
9. Modulární systémy instrumentace NIM, CAMAC, VME. Standardizace analogových a digitálních signálů. Řízení jednotlivých modulů a přenos dat.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Přehled o metodách zpracování signálů z detektorů ionizujícího záření a jejich využití pro spektroskopii.

Schopnosti:
Umět kvalifikovaně pracovat se spekroskopickou elektronikou a vyhodnocovat naměřená data.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16DETE

Znalosti: detektory ionizujícího záření a mít orientační přehled o elektronice.
Rozsah práce:Ústní zkouška z veškeré probrané látky.
Kličová slova:Ionizující záření, spektroskopie, jaderná elektronika, mnohokanálová analýza
Literatura:Povinná literatura:
[1] Knoll Glenn F., Radiation Detection and Measurement, (3. vydání) John Wiley & Sons, N.York, 2000

Doporučená literatura:
[2] Šeda J., Sabol J., Kubálek J., Jaderná elektronika, SNTL Praha, 1977
[3] Kowalski E., Nuclear Electronics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg N.York 1970

Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice16APLV Čechák - - 4+0 zk - 5
Předmět:Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice16APLVprof. Ing. Čechák Tomáš CSc.-4+0 ZK-5
Anotace:Předmět Aplikace ionizujícího záření ve vědě a technice je věnován radioanalytickým metodám a využití radionuklidů a ionizujícího záření při analýze a diagnostice technologických procesů.
Osnova:1. Fyzika rentgenových paprsků
2. Vlnově a enegiově dispersní rentgenfluorescenční analýza
3. Zpracování spekter
4. Kvantitativní RFA, matricové jevy
5. Použití synchrotronového záření v RFA
6. Totální reflexe při RFA
7. Microbeam XRFA
8. PIXE
9. Elektronová mikrosonda
10. Použití neutronů ke kvantitativní analýze
11. Jaderné metody v uhelném a rudném hornictví
12. Karotáž
13. Analýza a diagnostika průmyslových procesů
14. Měření objemových průtokových množství
15. Bezpečnostní předpisy a radiační ochrana
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Radioanalytické metody: Rentgenfluorescenční analýza, PIXE, elektronová mikrosonda, neutronové metody, využití radionuklidů k diagnostice průmyslových procesů.

Schopnosti:
Použít uvedené metody v průmyslových, geologických a chemických aplikacích.
Požadavky:Znalosti z interakce ionizujícího záření s látkou a detekce ionizujícího záření.
Rozsah práce:
Kličová slova:Radioanalytické metody, rentgenfluorescenční analýza, elektronová mikrosonda, PIXE, karotáž, diagnostika technologických procesů
Literatura:Povinná literatura:
[1] J. Thýn a kol., Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources, ČVUT Praha, 2000
[2] R. Van Grieken, A. Markowicz, Handbook of X-Ray Spectrometry, Marcel Dekker, Inc. New York, 2002
[3] G. Foldiak, Industrial Application of Ionizing Radiation, Akademiai Kiado, Budapest 1986

Doporučená literatura:
[4] M. Karlík, Úvod do transmisní elektronové mikroskopie, 2010


Studijní pomůcky:
Database of Prompt Gamma Rays from Slow Neutron Capture for Elemental Analysis, IAEA Vienna 2007

Zpracování experimentálních dat16ZED Pilařová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Zpracování experimentálních dat16ZEDIng. Pilařová Kateřina Ph.D.----
Anotace:Statistické metody pro zpracování experimentálních dat; jednorozměrná data; kalibrace; regrese; vícerozměrná data
Osnova:1. Úvod
2. Charakteristiky statistických rozdělení (jednorozměrná data)
3. Průzkumová analýza dat
4. Testování hypotéz
5. Analýza rozptylu (ANOVA)
6. Korelační analýza
7. Lineární regrese
8. Nelineární regrese
9. Kalibrace
10. Interpolace a aproximace
11. Statistická analýza vícerozměrných dat - vstupní data
12. Statistická analýza vícerozměrných dat - testy vlastností
13. Vícerozměrná statistická analýza - metody s latentními proměnnými
14. Vícerozměrná statistická analýza - klasifikační metody
Osnova cvičení:.
Cíle:Znalosti:
Seznámení s praktickým použitím statistických metod ke zpracování experimentálních dat.

Schopnosti:
Samostatné zpracování experimentálních dat
Požadavky:.
Rozsah práce:.
Kličová slova:zpracování, experimentální data, analýza dat, statistika
Literatura:Povinná literatura:
[1] M.Meloun, J.Militký, Statistická analýza experimentálních dat, ACADEMIA Praha 2004

Doporučená literatura:
[2] M.Meloun, J.Militký, M.Hill, Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, ACADEMIA Praha 2005