Důležité upozornění

Tento výpis sylabů a studijních plánů je založen na podkladech k Bílé knize a na jednorázovém exportu dat z KOSu podle staré akreditace z roku 2014. Nové obory s novými studijními plány zatím nejsou pro elektronický export připraveny a je otázka, zda se to do konce roku 2020 stihne. Obsah a osud této stránky je tak zatím nejistý.


Studijní plány a sylaby FJFI ČVUT v Praze

-

Aktualizace dat: 28.8.2019

english

Navazující magisterské studiumRadiologická fyzika
2. ročník
předmět kód vyučující zs ls zs kr. ls kr.

Povinné předměty

Radiologická fyzika-radioterapie 216RFRT2 Koniarová 2+1 z,zk - - 3 -
Předmět:Radiologická fyzika-radioterapie 216RFRT2Ing. Koniarová Irena Ph.D.----
Anotace:Předmět se zabývá pokročilými technikami radioterapie. Důraz je kladen na radiobiologické modelování, algoritmy pro výpočet dávky, radioterapii řízenou obrazem a matematické metody uplatňující se v radioterapii (optimalizace, korekce na nehomogenity).
Osnova:1. KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE: sériová vs. paralelní struktura orgánů, kritéria radiační toxicity pro kritické orgány.
2. KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE-MODELY: redukční schémata DVH, používané modely TCP a NTCP, koncept EUD, biologické plánování léčby.
3. IMRT-OPTIMALIZACE: optimalizační problém, vstupní/výstupní parametry optimalizačního procesu, algoritmy stochastické vs. deterministické-příklady, fyzikální vs. biologická optimalizace.
4. IMRT-FYZIKÁLNÍ REALIZACE: fyzikální realizace optimalizovaných fluencí radiačních polí-kompenzátory, vícelamelový kolimátor, MIMIC, kybernetický lineární urychlovač Cyberknife.
5. IMRT-PRAKTICKÁ DEMONSTRACE: předvedení metody inverzního plánování na plánovacím systému, klinické příklady, demonstrace výhod/nevýhod oproti konvenční radioterapii.
6. ALGORITMY PRO VÝPOČET DÁVKY-EMPIRICKÉ FAKTORY: procentuální hloubková dávka, TPR, TAR, SAR, faktory velikosti pole, koncept ekvivalentní velikosti pole, Clarksonova integrační metoda pro nepravidelná pole.
7. ALGORITMY PRO KOREKCI NA NEHOMOGENITU: 1D metody bez zohlednění rozptýleného záření, 3D metody bez zohlednění rozptýleného záření, rozptyl zohledňující metody.
8. ALGORITMY PRO VÝPOČET DÁVKY-MODELOVÁNÍ
9. VERIFIKACE DISTRIBUCÍ DÁVKY: dozimetrie in-vivo, anatomické fantomy, dozimetrie pomocí filmů, 1D a 2D detektorová pole, 3D gelová dozimetrie
10. ALTERNATIVNÍ TERAPEUTICKÉ METODY: fotodynamická terapie, hypertermie, technické provedení.
11. HADRONOVÁ RADIOTERAPIE: výhody/nevýhody oproti konvenční radioterapii, radiobiologický efekt.
12. HADRONOVÁ RADIOTERAPIE-TECHNICKÉ ASPEKTY: využití cyklotronu, synchrotronu, plánování léčby.
13. TECHNICKO-PRÁVNÍ NORMY A PŘEDPISY: typové zkoušky, přejímací zkoušky, klinické zkoušky.
Osnova cvičení:1. Biologické plánování léčby.
2. Algoritmy stochastické vs. deterministické-příklady, fyzikální vs. biologická optimalizace.
3. Předvedení metod inverzního plánování na plánovacím systému.
4. Klinické příklady, demonstrace výhod/nevýhod oproti konvenční radioterapii.
5. Kvantitativní metody verifikace dávkové distribuce, verifikace dávky z portálové dozimetrie.
6. Fyzikální a technická realizace, využití cyklotronu, synchrotronu, metody modulace svazků, plánování léčby.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o pokročilých metodách využívaných v radioterapii.

Schopnosti:
Použití znalostí k verifikaci distribuce dávek ve fantomech při konvenčním ozařování. Použití algoritmů pro korekci na homogenitu zohledňující rozptyl záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16RFRT1, 01RMF.
Rozsah práce:
Kličová slova:radiobiologie, CT, tomografie, IMRT, optimalizace, urychlovač, zobrazení
Literatura:Povinná literatura:
[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy
[2] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists

Doporučená literatura:
[3] Steve Webb, et al, The Physics of Conformal Radiotherapy: Advances in Technology (Medical Science Series) 1997
[4] G. Steel, Basic Clinical Radiobiology 2002

Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 216PAFZ2 Válek, Votrubová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Patologie, anatomie a fyziologie v zobrazovacích metodách 216PAFZ2prof. MUDr. Válek Vlastimil CSc., MBA / MUDr. Votrubová Jana CSc.----
Anotace:Seznámit posluchače s problémy patologie v zobrazovacích metodách, s oběhovým systém včetně srdce, patologie demonstrovaná zobrazovacími metodami (RTG, DSA, CT, US)s močovým a pohlavním ústrojím - patologie systému (zejména ledvin) demonstrovaná
zobrazovacími metodami (MRI, nukl. medicína, US). CNS - nervy - patologie systému (MRI, atd. PET fMRI, PET).
Osnova:1. Pravidla a kritéria racionální indikace s ohledem na standardy MZ ČR, RS normy.
2. Postavení radiologických techniků, radiologických fyziků, radiologických asistentů a radiologů v systému kontroly a hodnocení racionálních indikací.
3. Akutní radiologie a zásady první pomoci na radiologických pracovištích s ohledem na specifická rizika (alergická reakce na kontrastní látky, klaustrofobie, šok).
4. PACS
5. RIS
6. NIS
7. DICOM
8. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - hrudník.
9. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - muskuloskeletální systém.
10. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - abdomen.
11. Radiologicko - patologické korelace CT, MR, UZ - neuroradiologie.
12. Kolokvium, zkouška.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti problematiky patologie v zobrazovacích metodách a přehled používaných metod.

Schopnosti:
Použití znalostí patologie při volbě vhodných zobrazovacích metod k vyšetření oběhového systému, diagnostice močového a pohlavního ústrojí.
Požadavky:Požadováno je absolvování 16PAFZ1.
Rozsah práce:
Kličová slova:Aplikovaná anatomie, topografická anatomie, klinická anatomie v radiologii. Patologicko - radiologické korelace , radiologie, zpracování obrazu a topografická anatomie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Dokládal, Páč a kol., Anatomie člověka 1-3, MU Brno, 1997-2003
[2] Povýšil a kol., Speciální patologie 1-3, Praha: Karolinum, 1995-1997
[3] Mačák, Mačáková, Patologie, Praha, Grada, 2004

Doporučená literatura:
[4] Fleckestein, Tranum-Jensen, Anatomy in diagnostic imaging, 2nd edition,Blackwell publ., 2001.

Klinická dozimetrie16KLD Hanušová, Novotný J. - - 2+0 zk - 2
Předmět:Klinická dozimetrie16KLDIng. Hanušová Tereza / doc. Ing. Novotný Josef CSc.----
Anotace:Specifické požadavky na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska, absolutní a relativní dozimetrie včetně přístrojového vybavení, přehled možných metod, dozimetrie in-vivo včetně přístrojového vybavení, její možnosti a omezení, optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních, stanovení dávek na základě znalosti aktivity aplikovaného radiofarmaka.
Osnova:1. Vymezení pojmu klinické dozimetrie, předmět klinické dozimetrie, vztah k ostatním vědním odvětvím, požadavky a přesnost, zajištění jakosti, úloha lékařských fyziků.
2. Standardizace v klinické dozimetrii, koncepce měření absorbované dávky ve vodě pro fotonové a elektronové svazky.
3. Stanovení absorbované dávky v klinických podmínkách, stanovení energie svazků pro fotonové svazky a elektrony.
4. Dozimetrické vybavení pro relativní měření dávky ve vodním fantomu. Metody měření a vyhodnocení, přenos dat do plánovacího počítače.
5. Měření kV rtg záření: specifikace energie, měření polotloušťky, filtrace svazků, charakteristiky svazku, stanovení absorbované dávky, měření relativní distribuce dávky.
6. Simulátory a CT: definice objemů vztažených k plánování, funkce simulátoru, specifikace parametrů simulátoru, úloha CT scanerů, funkce CT, způsoby zobrazení na CT.
7. Brachyterapie: uzavřené radionuklidové zářiče, dozimetrie uzavřených zářičů, manuální a přístrojový afterloading, praktické aspekty stanovení absorbované dávky.
8. Radiobiologické modely v radioterapii: vztah čas-frakcionace-dávka, lineárně kvadratickým model, klinické aplikace.
9. Základy programu zabezpečování jakosti, součásti programu, standardy a normy pro zabezpečování jakosti v radioterapii, příručka zabezpečování jakosti, základní součásti programu.
10. Program zabezpečování jakosti terapeutických ozařovačů : radionuklidové, urychlovače, rtg, brachyterapeutické přístroje. Proces výběru a instalace přístroje, přejímací zkouška, zkoušky provozní stálosti a dlouhodobé stability.
11. Program zabezpečování jakosti simulátorů a CT.
12. Radiační bezpečnost a ochrana v radioterapii: legislativa, návrh výpočtu stínění, přejímka ozařovacích prostor, monitorování prostředí, osob, pacientů, havarijní plánování, radiologické události.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o požadavcích na dozimetrii klinických svazků záření a na měření z radiačně hygienického hlediska, přehled možných metod a jejich použití v praxi.

Schopnosti:
Optimalizace a snížení nežádoucích dávek při rentgenových vyšetřeních a aplikacích s radiofarmaky.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ1, 16ZDOZ2, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:Standardizace v klinické dozimetrii, stanovení absorbované dávky v externích svazcích, měření relativních dávkových distribucí, program zabezpečování jakosti externích svazků, radiobiologické modely, radiační ochrana v radioterapii.
Literatura:Povinná literatura:
[1] F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 2nd ed. Williams and Wilkins, Baltimore, MD. 1994
[2] J.R.Williams, D.I. Thwaites, Radiotherapy Physics in Practice.2nd. ed. Oxford Univesity Press, N.Y. 1994

Doporučená literatura:
[3] IAEA Techical Report Series No277: Absorbed Dose Determination in Photon and Electron Beams. An International Code of Practice. 2nd. ed. IAEA Vienna 1997
[4] IAEA Technical Report Series No381: The Use of Plane Parallel Ionization Chambers in High Energy Electron and Photon Beams. An Itarnational Code of Practice for Dosimetry. IAEA 1997
[5] IAEA Technical Report Series No398: Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy. An International Code of Practice for Dosimetry Based on Standards of Absorbed Dose to Water., IAEA Vienna 2000.
[6] ČSN ISO 9002: Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu.
[7] AAPM (AMERICAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS IN MEDICINE): Comprehensive QA for radiation oncology: Report of AAPM Radiation Therapy Committee Task Group No. 40. Med.Phys. 21 (April 1994), 581 - 618.

Radioterapie - klinická praxe 216RTKP2 Čechák, Koniarová 1 týden z - - 2 -
Předmět:Radioterapie-klinická praxe 216RTKP2prof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Koniarová Irena Ph.D.----
Anotace:Praxe v oblasti radiologické techniky v radioterapii organizovaná se smluvně zajištěnými partnery v nemocnicích.
Osnova:1. Verifikace IMRT
2. Stereotactic radiotherapy
3. Tomotherapy
4. Proton therapy
5. Celotělové ozařování
6. QC kilovoltážních zobrazovacích systémů
7. Dozimetrie kilovoltážních rentgenových ozařovačů
8. QC vícelamelových kolimátorů
9. Radioterapie řízená dechem
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Získání základní představy o náplni činnosti a odpovědnosti radiologického fyzika na pracovišti, seznámení se s klinickým prostředím a jeho specifiky.

Schopnosti:
Praktická cvičení z rutinních (dozimetrických a jiných) úkolů pod vedením zkušeného radiologického fyzika.

Požadavky:Požaduje se absolvování 16RFRT1 a 16RTKP1.
Rozsah práce:
Kličová slova:praxe, pokročilá radioterapie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Faiz M. Khan, The Physics of Radiation Therapy
[2] Wolfgang C. Schlegel, L.W. Brady, H.-P. Heilmann, Thomas Bortfeld, M. Molls, Anca Ligia Grosu, New Technologies in Radiation Oncology (Google eBook), Springer, 2006
[3] Ann Barrett, Jane Dobbs, Tom Roques, Practical Radiotherapy Planning Fourth Edition, CRC Press, Jun 26, 2009
[4] John Meyer, IMRT, IGRT, SBRT: Advances in the Treatment Planning and Delivery of Radiotherapy, Karger Medical and Scientific Publishers, 2011

Doporučená literatura:
[5] Jacob Van Dyk, The Modern Technology of Radiation Oncology: A Compendium for Medical Physicists and Radiation Oncologists, Steel, Washington

Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření16PDZ Průša 0+4 kz - - 5 -
Předmět:Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření16PDZIng. Průša Petr Ph.D.0+4 KZ-5-
Anotace:Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy práce se spektrometrickými detektory, TL dozimetry, gelovými dozimetry, ionizačními komorami, scintilátory, zdroji záření a příslušnou elektronikou a softwarem. Prohloubí se praktické povědomí o charakteru interakcí ionizujícího záření v látce a efektech, jež toto záření vyvolává.
Osnova:
Osnova cvičení:1) Filmová dozimetrie
2) Polovodičová spektrometrie záření gama
3) Stanovení spektrom. detekční účinnosti HPGe
4) Stanovení celkové filtrace rentgenového přístroje
5) Rentgenofluorescenční analýza
6) Gelová dozimetrie
7) Stanovení indexu kvality QI svazku vysokoenergetických fotonů brzdného záření
8) Stanovení absorbované dávky ve svazku vysokoenergetických fotonů a elektronů ve vodním fantomu
9) Kontinuální měřící metody radonu a analýza nárůstové křivky
10) Spektrometrie záření s použitím scintilátoru YAP:Ce
11) Analýza dávkových profilů polí terapeutického cesiového ozařovače
Cíle:Znalosti:
Praktická znalost vybavení jaderné instrumentace a detekčních systémů používané pro kalibrace a rutinní měření.

Schopnosti:
Samostatná práce s různými zařízeními jaderné instrumentace, zpracování, presentace a interpretace naměřených dat.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZPRA, 16DETE.
Rozsah práce:Individuální zpracování výsledků měření a vypracování protokolů k jednotlivým úlohám. Měření úloh probíhá ve skupinách po 2-4 studentech. Účast je povinná.
Kličová slova:gama spektroskopie, alfa spektroskopie, rentgenfluorescenční analýza, HPGe, Si(Li), proporcionální počítač, YAG:Ce, scintilátor, NaI:Tl, měření radonu, gelový dozimetr, termoluminiscence, absorbovaná dávka, ionizační komora
Literatura:Povinná literatura:
[1] Gerndt J., Průša P., Detektory ionizujícího záření, 2. přepracované vydání. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2011.

Doporučená literatura:
[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, 4th edition, 2010
[3] S.N. Ahmed: Physics & Engineering of Radiation Detection, Elsevier, 2nd edition, 2015

Studijní pomůcky:
dozimetrická laboratoř

Technické a zdravotnické právní předpisy16TZP Závoda - - 2+0 z - 2
Předmět:Technické a zdravotnické právní předpisy16TZPRNDr. Závoda Petr Ph.D.----
Anotace:Cílem předmětu je získání přehledu o technických a zdravotnických právních i jiných předpisech spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče. Problematika posuzování shody, uvedení na trh, pořízení, uvedení do provozu, používání, údržby, servisu a evidence zdravotnických prostředků a problematika klinického hodnocení a klinických zkoušek ("Zákon o technických požadavcích na výrobky", "Zákon o zdravotnických prostředcích", "Zákon o metrologii", "Atomový zákon" a související předpisy, směrnice ES, související normy - ČSN, EN, ISO). Dále "Zákon o zdravotních službách", "Zákon o specifických zdravotních službách", "Systém speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách", ... Legislativa radiologických zdravotnických povolání: "Zákony o nelékařských a lékařských zdravotnických povoláních" a související předpisy, včetně systému pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání, atestace, registrace. Indikační kritéria pro zobrazovací metody a standardy radiologických lékařských postupů, vč. způsobů stanovení a hodnocení dávek pacientů, a jejich klinické audity
Osnova:1. Přehled technických a zdravotnických právních i jiných předpisů spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče.
2. Problematika posuzování shody, uvedení na trh, pořízení, uvedení do provozu, používání, údržby, servisu a evidence zdravotnických prostředků.
3. Problematika klinického hodnocení a klinických zkoušek.
4. "Zákon o technických požadavcích na výrobky", "Zákon o zdravotnických prostředcích", "Zákon o metrologii".
5. "Atomový zákon" a související předpisy, směrnice ES, související normy - ČSN, EN, ISO).
6. "Zákon o zdravotních službách", "Zákon o specifických zdravotních službách".
7. "Systém speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách".
8. Legislativa radiologických zdravotnických povolání: "Zákony o nelékařských a lékařských zdravotnických povoláních" a související předpisy, včetně.
9. Systém pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání, atestace, registrace.
10. Indikační kritéria pro zobrazovací metody.
11. Standardy radiologických lékařských postupů, vč. způsobů stanovení a hodnocení dávek pacientů.
12. Klinický audit.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o technických a zdravotnických právních i jiných předpisech spojených s používáním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření a/nebo jadernou energii při poskytování zdravotní péče.

Schopnosti:
Použití odpovídající právních předpisů a nařízení souvisejících s využíváním zdravotnických přístrojů využívajících ionizující záření.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:zdravotnictví, lékařské ozáření, rentgen, radiační ochrana
Literatura:Povinná literatura:
[1] Zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.)
[2] Zákon o metrologii
(č. 505/1990 Sb.)
[3] Atomový zákon
(č. 263/2016 Sb.)
[4] Národní radiologické standardy - RDG, RT, NM a RF (včetně v nich doporučené literatury).
[5] Technické normy ČSN EN harmonizované k nařízení vlády č. 336/2004 Sb..

Doporučená literatura:
[6] Zákon o specifických zdravotních službách (č. 373/2011 Sb.)
[7] Zákon o technických požadavcích na výrobky
(č. 22/1997 Sb.)
[8] Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.)
[9] Doporučení Evropské komise; IAEA; ICRP; EFOMP; ESTRO, EANM, SÚJB - vztahující se k lékařskému ozáření.
[10] Klener, V. a kol.: Principy a praxe radiační ochrany, AZIN Praha, 2000.

Etika ve zdravotnictví16EZ Strobachová 1+0 z - - 1 -
Předmět:Etika ve zdravotnictví16EZPhDr. Strobachová Ingrid Ph.D.----
Anotace:Hlavním posláním předmětu je zvýšení vnímavosti technické komunity k etickým stránkám zdravotnických profesí. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika; vznik lékařské etiky jako oboru, etika a morálka; svědomí; alibismus jako profesionální strategie. Cynismus. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékažské paternalismus. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní probémová situace, zejm. situace volby terapuetického postupu. Germinální etika, abortus arteficialis: etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl rodičovství a jeho ignorance. Problémy ukončení těhotenství, pro a proti. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapuetický. Etická problematikamanipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce. Terminální etika; eutanázie, pro a proti; "non resuscitare". Etika týmové spolupráce; mezikolegiální vztahy. Helsinská deklarace
Osnova:1. Základní pojmy a jejich vztahy: etika; etika a filosofie; etika a právo; etika a lékařská etika;
2. Vznik lékařské etiky jako oboru, etika a morálka; svědomí;
3. Alibismus jako profesionální strategie. Cynismus.
4. Základní principy lékařské etiky: princip autonomie; informovaný souhlas a jeho podmínky; lékařské paternalismus.
5. Etické rozhodování; mravní dilema; bezprecedentní problémová situace, zejm. situace volby terapeutického postupu.
6. Germinální etika, abortus arteficialis: etické problémy antikoncepce, sterilizace, asistované reprodukce; smysl rodičovství a jeho ignorance. Problémy ukončení těhotenství, pro a proti.
7. Etická problematika experimentu; experiment výzkumný, terapeutický.
8. Etická problematika genové manipulace. Oprávněnost zásahu do genomu rostliny, zvířete, člověka. Klonování.
9. Etická problematika transplantace; postavení dárce a příjemce.
10. Terminální etika; eutanázie, pro a proti; "non resuscitare".
11. Etika týmové spolupráce; mezikolegiální vztahy.
12. Helsinská deklarace.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Zvýšení vnímavosti technické komunity k etickým stránkám zdravotnických profesí.

Schopnosti:
Rozlišit etické stránky medicínských zákroků a jednání s pacienty při výkonu budoucího povolání.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Etika, morálka, svědomí, etické rozhodování, germinální etika, experiment, klonování, genetická manipulace
Literatura:Povinná literatura:
[1] Haškovcová, H., Lékařská etika, Praha, Galén, 2002
[2] Haškovcová H., Lékařská etika. Praha, Galén 1994

Doporučená literatura:
[3] Störig, J., Malé dějiny filosofie, Praha, Zvon, 1991
[4] Haškovcová H., Práva pacienta (komentované vydání), Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov 1996
[5] Payne J., Klinická etika, Triton Skalpel, Praha 1992
[6] Přívratská J., Šimek J., A Reader in Medical Ethics, Karolinum, Praha 1997
[7] Munzarová M., Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky, Masarykova univerzita, Brno 1995

Hygiena a epidemiologie16HE Lajčíková 1+0 z - - 1 -
Předmět:Hygiena a epidemiologie16HEMUDr. Lajčíková Ariana CSc.1+0 Z-1-
Anotace:Předmět poskytuje přehled z oblasti obecné a komunální hygieny prostředí. Orientovaný je především na hygienické požadavky pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky. Obecná a komunální hygiena: Hygiena v teorii a praxi. Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění). Osvětlení: Hodnoty určujících parametrů. Vizuální pohoda. Teplo: Základní parametry. Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí: Ochrana zdraví při práci. Hygiena povrchů a nátěrů. Bezpečnost pracovního prostředí: Bezpečnost konstrukcí. Požární bezpečnost. Bezpečnost při užívaní. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci: Základní pojmy. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví. Zařízení pracovišť řazení pracovišť do kategorií. Vyhlašování rizikových prací. Druhy pracovních úrazů. Registrace a jejich evidence. Hlášení pracovních úrazů a zjišťovaní a vyšetřovaní jejich příčin. Hlášení pracovních úrazů a poruch technických zařízeních, zjišťovaní a vyšetřování jejich příčin.
Osnova:1. Obecná a komunální hygiena: Hygiena v teorii a praxi. Vývoj hygieny. Základní ustanovení o hygienických složkách a jejich organizace.
2. Hygiena ovzduší, půdy, vody a hygiena sídelných útvarů. Hygienické požadavky na pracovní prostředí: Hygiena práce.
3. Fyzikální faktory v pracovním prostředí, teplota a vlhkost. Podmínky pracovišť (větrání a klimatizace, výměna vzduchu, vytápění).
4. Osvětlení: Hodnoty určujících parametrů. Vizuální pohoda. Teplo: Základní parametry. Tepelná pohoda. Opatření proti hluku: Opatření proti vibracím. Účinky hluku na lidský organizmus.
5. Chemické škodliviny a aerosoly v pracovním prostředí: Ochrana zdraví při práci. Hygiena povrchů a nátěrů.
6. Bezpečnost pracovního prostředí: Bezpečnost konstrukcí. Požární bezpečnost. Bezpečnost při užívaní.
7. Hygiena odpadů a jejich odstraňování: Odpadní vody, tuhé odpady, hygiena vody.
8. Ochrana zdraví lidí a bezpečnost a ochrana zdraví lidí při práci: Základní pojmy.
9. Opatření na předcházení onemocněním. Povinnosti na úseku ochrany zdraví. Zařízení pracovišť, řazení pracovišť do kategorií. Vyhlašování rizikových prací. Druhy pracovních úrazů. Registrace a jejich evidence. Hlášení pracovních úrazů a zjišťovaní a vyšetřovaní jejich příčin. Hlášení pracovních úrazů a poruch technických zařízeních, zjišťovaní a vyšetřování jejich příčin.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o hygienických požadavcích pracovního prostředí pro vybrané fyzikální a chemické složky.

Schopnosti:
Definovat základní požadavky na hygienu a pravidla při činnostech spojených s medicínskými aplikacemi využívající ionizující záření.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Obecná a komunální hygiena, hygiena ovzduší, hygiena půdy, hygiena práce, hygiena sídelních útvarů, hygiena odpadů a jejich odstraňování, riziková pracoviště.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Fuchs A., Škodlivé a nebezpečné faktory pracovního procesu, Praha 1988
[2] Zothová Jiřina, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, I. Část, Hygiena práce v základních výrobních odvětvích, učební text, II. Část, Brno, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995.

Doporučená literatura:
[3] Bencko Vladimír, Hygiena, učební texty k seminářům a praktickým cvičením, Praha, Karolinum, 1995.
[4] Hlína Jiří, Riziko hluku v životním a pracovním prostředí, Brno, IDV SZP, 1991.
[5] Lener Jaroslav, Medical hygiene, Praha, Karolinum, 1997.

Seminář 1, 216SEM12 Johnová 0+2 z 0+2 z 2 2
Předmět:Seminář 116SEM1Ing. Johnová Kamila----
Anotace:Studenti mohou vyslechnout prezentace výzkumných projektů studentů doktorského studia.
Osnova:
Osnova cvičení:1. - 13. Referáty studentů studentů doktorského studia o jejich výzkumných projektech.
Cíle:Informovat studenty o výzkumných aktivitách, kterým se věnují jejich straší kolegové.
Požadavky:
Rozsah práce:Studenti si vyslechnou prezentace samostatné tvůrčí činnosti PhD studentů před účastníky semináře s následnou diskusí nad předneseným tématem. Docházka je kontrolována vyučujícím a celkově ohodnocena zápočtem.
Kličová slova:prezentace doktorandů
Literatura:.

Předmět:Seminář 216SEM2Ing. Johnová Kamila-0+2 Z-2
Anotace:Studenti prezentují výsledky svých diplomových prací před ostatními účastníky semináře. Studenti dále v rámci tohoto předmětu vypracují článek do odborného časopisu, který shrnuje výsledky jejich diplomové práce.
Osnova:1. Úvodní přednáška o zásadách správného prezentování. Přednáška je rozšířena o základní informace týkající se práce s literaturou s důrazem na zásady citování.
2. - 4. Zvané přednášky absolventů z praxe. (Rozsah hodin se může měnit v závislosti na počtu studentů, kteří daný rok prezentují výsledky své výzkumné činnosti).
5. - 12. Samostatná seminární vystoupení studentů.
Osnova cvičení:1.Úvodní přednáška o tvorbě a předvedení prezentace a práci s odbornou literaturou
2.-12. prezentace účastníků semináře
Cíle:Znalosti:
Získání a prověření prezentačních dovedností.

Schopnosti:
Zlepšení prezentačních dovedností.
Požadavky:16DPDZ1 nebo 16DPRF1
Rozsah práce:Studenti prezentují výsledky své samostatné tvůrčí činnosti před ostatními účastníky semináře. Prezentace je kontrolována vyučujícím. Prezentující student je zároveň hodnocen ostatními posluchači semináře a získá hodnocení svého výkonu formou vyplněných dotazníků. Studenti pro získání zápočtu předloží hotový odborný článek (může být v čestině) připravený k odeslání do odborného časopisu.
Kličová slova:Prezentace, citování, zásady prezentování
Literatura:(1) ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011
(2) Další literatura v závislosti na zadání diplomové práce.

Diplomová práce 1, 216DPRF12 Trojek 0+10 z 0+20 z 10 20
Předmět:Diplomová práce 116DPRF1doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16VURF12.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Předmět:Diplomová práce 216DPRF2doc. Ing. Trojek Tomáš Ph.D.----
Anotace:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova:Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:
Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice,sestavení vlastního odborného textu.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16DPRF1.
Rozsah práce:Předmět je dán samostatnou činností studenta na zadaném tématu. Práce jsou průběžně kontrolovány školitelem a příslušnou katedrou.
Kličová slova:
Literatura:Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Volitelné předměty

Zpracování a rozpoznávání obrazu 201ROZP2 Flusser 2+1 zk - - 4 -
Předmět:Zpracování a rozpoznávání obrazu 201ROZP2Ing. Flusser Jan DrSc.----
Anotace:Předmět je přímým pokračováním úvodního kurzu ROZ1. Hlavní pozornost je věnována obecné teorii příznakového rozpoznávání (klasifikace) a její aplikaci na rozpoznávání 2-D objektů v digitálních obrazech. Výklad teorie bude doprovázen ukázkami experimentů a praktických aplikací. Cvičení probíhají v počítačových laboratořích, programování je v jazyce MATLAB.
Osnova:[1] Příznakový popis rovinných objektů
[2] Invariantní příznaky, Fourierovy deskriptory, momentové invarianty, diferenciální invarianty
[3] Teorie příznakového rozpoznávání, klasifikátory s učením a bez učení, NN-klasifikátor, lineární klasifikátor, Bayesův klasifikátor
[4] Shluková analýza v postroru příznaků, iterační a hierarchické metody
[5] Metody výběru příznaků a redukce dimenzionality
Osnova cvičení:[1] 2D příznaky jednoduché
[2] Fourierovy deskriptory
[3] Základní klasifikační algoritmy
[4] Shluková analýza - jednoduché příklady
Cíle:Znalosti:
Základy rozpoznávání objektů.

Schopnosti:
Orientace v přednášené problematice a samostatná aplikace teorie.
Požadavky:Absolvování ROZ1.
Rozsah práce:
Kličová slova:
Literatura:Povinná literatura:
[1] Duda R.O. et al., Pattern Classification, (2nd ed.), John Wiley, New York, 2001

Doporučená literatura:
[2] Pratt W. K.: Digital Image Processing (3rd ed.), John Wiley, New York, 2001

Studijní pomůcky:
Přednášející poskytuje kompletní materiály k přednáškám i cvičením na svých webových stránkách http://zoi.utia.cas.cz/ROZ2

Spektrometrie v dozimetrii16SPDO Čechák, Novotný P. 2+0 zk - - 3 -
Předmět:Spektrometrie v dozimetrii16SPDOprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Ing. Novotný Pavel2+0 ZK-3-
Anotace:Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření, vlastnosti a parametry spektrometrických systémů (záření alfa, záření beta, záření gama a X), použití výpočtové techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, nejnovější jaderná data a další potřebné konstanty, podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.
Osnova:1. Náplň a aplikace spektrometrie ionizujícího záření
2. Zdroje záření, druhy rozpadů a typy emitovaného záření, interakce alfa,beta a gama záření s hmotou.
3. Rozpadová schemata.
4. Přehled spektrometrických systémů (pro záření alfa, beta, gama a X).
5. Fyzikální zásady jevů v pevné látce, mechanizmus vzniku scintilací.
6. Mechanizmus vzniku signálu v polovodičovém detektoru.
7. Oblasti využití scintilačních a polovodičových detektorů.
8. Podrobné charakteristiky a parametry spektrometrických systémů s polovodičovými a scintilačními detektory.
9. Polovodičové detektory, typy, parametry, výběr detektoru, jemné efekty.
10. Energetická kalibrace, stanovení účinnosti.
11. Počítaná účinnost, základy metody Monte Carlo, programy Canberra LABSOC, ISOCS.
12. Vyhledávání píků, 1., 2. hlazená derivace, kriteria pro existenci píku.
13. Primární etalony energie.
14. Spektrometrie alfa, bariérové detektory, iont. impl. det., pulsní ionizační komora s mřížkou jako spektrometr alfa.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o aplikaci spektrometrie ionizujícího záření, její vlastnosti, parametry spektroskopických systémů a vyhodnocování spekter.

Schopnosti:
Použití výpočetní techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, smysluplná analýza spekter a identifikace píků ve spektrech.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:spektrometrie ionizujícího záření, spektrometrické systémy, záření alfa, záření beta, záření gama, záření X, polovodičové a scintilační detektory
Literatura:Povinná literatura:
[1] Šeda, J. a kol., Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, 1983
[2] Deberin, K., Helmer, R. G., Gamma and X-Ray Spectrometry, Elsevier Science Publishers B. V., 1988
[3] Knoll. G. F., Radiation Detection and Measurement, Wiley, New York,1979
[4] Adams, F.,Dams, R., Applied Gamma-Ray Spectrometry, Pergamon Press, 1970

Doporučená literatura:
[5] Quitner, P., Gamma-Ray Spectroscopy, Akademiai, Budapest, 1972

Dozimetrie vnitřních zářičů16DZAR Musílek - - 2+0 zk - 2
Předmět:Dozimetrie vnitřních zářičů16DZARprof. Ing. Musílek Ladislav CSc.----
Anotace:Stanovení radiační zátěže při vnitřní kontaminaci radioaktivními látkami, dozimetrické veličiny, kompartmentové modely kinetiky radioaktivních látek, možnosti zahrnutí věkové závislosti v dozimetrických modelech, omezení platnosti užívaných modelů a postupů, stanovení radiační zátěže z radiofarmak v nukleární medicíně - základní pojmy, obecný postup při výpočtu absorbované dávky z radiofarmak, zjišťování údajů o biologickém chování radiofarmak, tabulky absorbovaných dávek a omezení jejich platnosti, radiační zátěž u dětí, zátěž z kontaminantů v radiofarmakách, vývoj metod pro stanovení radiační zátěže z vnitřních zářičů, metody měření vnitřní kontaminace, detekce in-vivo, monitorování exkretů, monitorování pracovního prostředí.
Osnova:1. Veličiny popisující radiační zátěž od vnitřních zářičů
2. Dozimetrický model zažívacího traktu
3. Dozimetrický model dýchacího ústrojí
4. Další kompartmentové modely pro popis radiační zátěže od vnitřních zářičů
5. Věková závislost v dozimetrických modelech vnitřní kontaminace
6. Radiačně hygienický význam a meze platnosti používaných postupů při stanovení dávek z vnitřní kontaminace
7. Obecný postup stanovení absorbované dávky od radiofarmak
8. Matematický model pro stanovení dávky z radiofarmak
9. Zjišťování údajů o biologickém chování radiofarmak u experimentálních zvířat a u lidí
10. Příklady stanovení absorbovaných dávek z radiofarmak
11. Radiačně hygienický význam a meze platnosti používaných postupů při stanovení dávek z radiofarmak
12. Historický vývoj metod pro stanovení radiační zátěže z vnitřních zářičů
13. Měření vnitřních zářičů přímými metodami, celotělové detektory
14. Měření vnitřních zářičů nepřímými metodami
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Dozimetrická problematika stanovení vnitřní kontaminace radionuklidy a problematika vnitřních zářičů v nukleární medicíně.

Schopnosti:
Zhodnocení používání otevřených zářičů. Jejich výhody/nevýhody/rizika v různých aplikacích a použití v praktických aplikacích.
Požadavky:Absolvování předmětů Jaderná a radiační fyzika (16JRF12) a Základy dozimetrie (16ZDOZ12).
Rozsah práce:
Kličová slova:Radiační zátěž, vnitřní zářiče, radioaktivní kontaminace, dozimetrické modely, radiofarmaka.
Literatura:Povinná literatura:
[1] V. Hušák - L. Musílek - J. Šeda - V. Kliment: Dozimetrie vnitřních zářičů. Praha, Ediční středisko ČVUT 1987.

Doporučená literatura
[2] V. Koprda: Vnútorná kontaminácia rádioaktívnymi látkami. Bratislava, Veda 1986.
[3] Individual Monitoring for Internal Exposure of Workers. ICRP Publication 78, Annals of the ICRP, Oxford, Pergamon, September/December 1997.
[4] O.G. Raabe (Ed.): Internal Radiation Dosimetry. Madison, Medical Physics Publishing 1994

Mikrodozimetrie16MDOZ Pachnerová Brabcová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Mikrodozimetrie16MDOZIng. Davídková Marie CSc.----
Anotace:Základní charakteristiky procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí, důležitost nepružných srážek nabitých částic, excitační funkce, aj. Stopa ionizující částice a její charakteristiky, časový vývoj procesu přenosu energie. Mikrodozimetrie, základní principy a přístupy, stochastické a nestochastické veličiny. Lineární přenos energie, lineální energie, měrná energie. Mikrodozimetrie a biologický účinek záření, mikrodozimetrie a ochrana před zářením, aj.
Osnova:1. Mikrodozimetrie jako základ účinků ionizujícího záření, zejména biologických.
2. Přenos energie ionizujícího záření látce, zejména lidské tkáni.
3. Nepružné srážky nabitých částic.
4. Prostorová distribuce primárních produktů přenosu energie.
5. Časový vývoj procesu absorpce energie ionizujícího záření.
6. Základy mikrodozimetrie.
7. Základní veličiny a jednotky mikrodozimetrie.
8. Lineální energie, měrná energie - jejich vztah k makrodozimetrickým veličinám.
9. Mikrodozimetrie a biologické účinky záření.
10. Mikrodozimetrie a ochrana před zářením.
11. Mikrodozimetrie a radioterapie.
12. Metody experimentální mikrodozimetrie.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Znalosti o procesu přenosu energie ionizujícího záření látkovému prostředí a jejich využití pro mikrodozimetrické aplikace.

Schopnosti:
Analýza přenosu energie na látku z hlediska mikro dějů a jeho praktické využi při detekci záření.
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:Absorpce energie ionizujícího záření v látkovém prostředí, Základy mikrodozimetrie, Veličiny a jednotky mikrodozimetrie, Biologické účinky záření a mikrodozimetrie, Experimentální mikrodozimetrie, Mikrodozimetrie a radioterapie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Spurný F., Mikrodozimetrie, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.
[2] Sedlák A., Mikrodozimetrie a její aplikace, Academia, Praha 1989.

Doporučená literatura:
[3] ICRU Reports: 16 - Linear Energy Transfer (1970), 36-Microdosimetry (1980); 40-Quality Factor in Radiation Protection (1987).

Metrologie ionizujícího záření16MEIZ Čechák, Novotný P. 2+1 z,zk - - 4 -
Předmět:Metrologie ionizujícího záření16MEIZprof. Ing. Čechák Tomáš CSc. / Dryák Pavel / Ing. Novotný Pavel2+1 Z,ZK-4-
Anotace:Cíle a náplň metrologie, interpretace veličin a jednotek záření v metrologii, teoreticky a experimentální základy metrologie (chyby měření, relativní a absolutní měření, zpracování dat a vyhodnocení výsledků měření, etalony záření a radionuklidů), stanovení základníchveličin záření (aktivita, emise zdroje, expozice, absorbovaná dávka), porovnávací měření; metrologicky zákon a příslušné předpisy.
Osnova:1. Základy obecné metrologie.
2. Úvod do legální metrologie, veličiny a jednotky, zákon a vyhlášky, stanovená měřidla.
3. Organizace metrologické návaznosti v ČR, schemata návaznosti.
4. Metrologie aktivity, absolutní metoda, proporcionální detektor a jiné druhy detektorů, Townsendova lavina.
5. Kapalné scint. - nový nástroj pro metrologii aktivity, koincidenční metoda stanovení aktivity
6. Příprava vzorků pro měření aktivity absolutní metodou.
7. Standardizace neutronových radionuklidových zdrojů, manganová lázeň.
8. Sekundární etalonáž aktivity, studnové ionizační komory, státní metrologická kontrola kalibrátorů v ČR.
9. Zpracování dat, nejistoty typu A,B , pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka apod., typické nejistoty polovodičové spektrometrie a stanovování aktivity
10. Kalorimetrie jako absolutní metoda, metody měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
11. Standardizace expozice a kermy, air-free komora, dutinová komora.
12. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
13. Měření malých proudů.
Osnova cvičení:1. Zpracování dat, nejistoty typu A,B, pojmy výběrový průměr, výběrová směrodatná odchylka, stanovení aktivity.
2. Absolutní metoda, měření dávky, kermy a expozice, air-free komora.
3. Svazky pro sekundární metrologii, rtg, gama, popis rtg spekter, realizace, uspořádání pracoviště.
4. Měření malých proudů.
Cíle:Znalosti:
Znalosti o interpretaci veličin a jednotek ionizujícího záření v metrologii. Systém zpracování dat a vyhodnocení výsledků včetně chyb a nejistot.

Schopnosti:
Zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle odpovídajících norem metrologie. Stanovit základní veličiny ionizujícího záření.
Požadavky:Požaduje se absolvování 16ZDOZ12, 16DETE.
Rozsah práce:
Kličová slova:metrologie, účinnost, gray, becquerel, sievert, proporcionální detektor, kapalný scintilátor, svazek záření, dutinová ionizační komora, elektronová rovnováha, spektra záření X
Literatura:Povinná literatura:
[1] Sabol J., Úvod do metrologie ionizujícího záření, Vyd. ČVUT Praha 1982

Doporučená literatura:
[2] Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Fyzika a technika neionizujícího záření16FNEI Klusoň, Thinová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Fyzika a technika neionizujícího záření16FNEIdoc. Ing. Klusoň Jaroslav CSc. / RNDr. Thinová Lenka Ph.D.----
Anotace:Předmět podává doplńující informace ke spektru elektromagnetického vlnění v oblasti vlnových délek neionizujícího záření. Zabývá se biologickými účinky a využitím ve fyzikální praxi. Problematika je doplněna informacemi o principech, biologických účincích a metodách využívajících magnetickou resonanci a ultrazvuk v různých typech technických a medicínských zařízení.
Osnova:1. Úvod do problematiky: vyčlenění oboru
2. UV záření : rozdělení a charakteristika
3. Biologické účinky UV záření na lidský organismus
4. Biologické účinky IR a VR, zákl. informace o hypertermii a fototermii.
5. Biologické účinky mikrovln 1
6. Biologické účinky mikrovln 2
7. Úvod do laserové techniky
8. Zobrazování magnetickou rezonancí 1 (MRI)
9. Zobrazování magnetickou rezonancí 2 (MRI
10. Ultrazvuk: úvod do problematiky
11. Ultrazvuk v medicíně: technické provedení přístroje, jednoduché způsoby zobrazování, Dopplerovské a 3D zobrazování.
12. a 13. Konzultace a možnost exkurze k předn. 7,8,10,11.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Rozšiřuje znalosti na celou škálu elektromagnetického vlnění, magnetické resonance a ultrazvuku včetně posouzení biologických účinků a praktického využití.

Schopnosti:
Orientace v biologických účincích celého spektra elektromagnetického vlnění
Požadavky:-
Rozsah práce:
Kličová slova:neionizující záření, magnetická resonance, ultrazvuk, laser, mikrovlny, ultrafialové záření
Literatura:Povinná literatura:
[1] McRobbie, W.D., Moore, A.E.,:MRI from picture to proton. Cambridge University Press 2003.
[2] Fessenden-Vernon: Thermo-radiotherapy and thermochemotherapy,I. Seegenschmiedt.
[3] Nonionizing Radiation Protection, WHO Regional Publications, Copenhagen, 1982
[4] Vrbová, M., Jelínková, H., Gavrilov, P.: Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994
[5] Ultraviolet radiation, Evvironmental Health Criteria 160, WHO, Geneva 1994
[6] Ultraviolet Radiation Exposure Dosimetry of the Eye, WHO, 1995
[7] Bushberg, J.T. and col.: The Essentials physics of medical imaging, USA 2002

Dopručená literatura:
[8] Kahabka, M.: Pocket Guide for Fundamentals and GSM Testing, vol.2, Wandel and Goltermann GmbH and co, 1999
[9] Vrba, J.,Lapeš, M.: Mikrovlnné aplikátory pro lékařské aplikace. Vydavatelství ČVUT. 1997.
[10] Ettler, K.: Fotoprotekce kůže. Triton 2004.

Radiační efekty v látce16REL Pilařová 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Radiační efekty v látce16RELIng. Pilařová Kateřina Ph.D.2+0 ZK-2-
Anotace:Historie radiolýzy, stopa, stadia radiolýzy, reakční kinetika, radiačně chemický výtěžek, experiment v radiolýze, klasické metody, pulzní radiolýza, EPR, přechodné produkty radiolýzy, excitované stavy, solvatované elektrony, volné radikály, radiolýza plynů, vody, vodných roztoků, organických kapalin, radiolýza pevných látek, iontových krystalů, polymerů, skel, kovů a slitin, radiační technologie, sterilizace, síťování a degradace polymerů, ošetřování potravin.
Osnova:1. Úvod,základní představy o působení ionizujícího záření na látky. Co je radiolýza, historie vývoje zkoumání radiačního působení na hmotu, současné představy o radiolýze. Vznik a struktura stopy. LET, zjišťování hodnoty LET. Časový průběh radiolytických dějů, stadia radiolýzy.
2. Základy chemické kinetiky. Rychlost chemické reakce. Řád reakce a molekularita reakce. Základní vztahy pro reakce různých řádů. Závislost chemických reakcí na teplotě. Soustava chemických reakcí, metoda stálých koncentrací meziproduktů. Difuzní reakční kinetika.
3. Základy experimentální práce v radiolýze. Radiačně chemický výtěžek. Radiačně chemický výtěžek primární, prvotní a počáteční. Radistacionární stav. Experimentální sledování radiolytických změn v látkách, klasické metody, pulzní radiolýza, elektronová paramagnetická rezonance ( EPR ).
4. Přechodné produkty radiolýzy. Excitované stavy, superexcitované stavy. Přechody mezi stavy v biatomické molekule. Optické přiblížení. Vlastnosti ostatních přechodných produktů radiolýzy. Kationty a anionty. Elektrony produkované zářením. Volné radikály. Metody sledování volných radikálů.
5. Radiolýza plynů. Specifika radiolýzy plynů. Vliv tlaku a povrchu nádoby na radiolýzu plynů. Experimentální postupy při sledování radiolýzy plynů. Radiolýza konkrétních systémů. Vzácné plyny. Vodík a směsi vodíku s D2,N2 a halogeny. Kyslík, dusík a vzduch. Metan a plynné uhlovodíky
6.+7. Radiolýza vodní páry a radiolýza kapalné vody. Stabilní produkty radiolýzy vodní páry. Přechodné produkty radiolýzy vodní páry a vztahy mezi primárními výtěžky. Vliv dávkové rychlosti na radiolýzu vodní páry. Mechanizmus radiolýzy kapalné vody, jednotlivá stadia radiolýzy. Stopa, spury a difuzní model - experimentální podklady. Primární a prvotní výtěžky radiolytických produktů kapalné vody. Vliv pH, rozpuštěných látek, LET záření a dávkového příkonu. Výsledná radiolýza vody
8. Radiolýza vodných roztoků. Přímá a nepřímá radiolýza. Zředěné roztoky. Frickeho dozimetr. Vodné roztoky organických látek. Zvláštnosti radiolýzy koncentrovaných roztoků
9. Radiolýza organických kapalin. Rozdíly proti vodným roztokům. Excitované stavy, ionty a volné radikály. Stabilní produkty radiolýzy organických kapalin
10. Radiolýza pevných látek. Specifika radiolýzy pevných látek. Radiolýza organických polymérů. Radiolýza skel. Vliv ionizujícího záření na kovy a slitiny
11.+12. Radiační technologie. Co jsou radiační technologie. Ozařování elektromagnetickým zářením, zdroje a technika ozařování. Ozařování elektrony, zdroje a technika ozařování. Průmyslové ozařovny a jejich vybavení. Oblasti využití radiačních technologií. Radiační sterilizace. Síťování a degradace polymérů. Radiační ošetření potravin. Ostatní radiační technologie.
Osnova cvičení:.
Cíle:Znalosti:
Získat základní představy o působení ionizujícího záření na látky.

Schopnosti:
Orientace v problematice působení ionizujícího záření na látku.
Požadavky:16JRF1, 16JRF2
Rozsah práce:.
Kličová slova:Historie radiolýzy, radiačně chemický výtěžek, radiolýza plynů, radiolýza vody, radiolýza vodných roztoků, radiační technologie
Literatura:Povinná literatura:
[1] Alois Motl, Úvod do radiační chemie, ČVUT 2004 (skripta)

Doporučená literatura:
[2] Viliam Múčka, Aplikace radiačních metod, ČVUT 1992 (skripta)

Dozimetrie neutronů16DNEU Ploc 2+0 zk - - 2 -
Předmět:Dozimetrie neutronů16DNEUIng. Ploc Ondřej----
Anotace:Metody využívající jaderných reakcí s neutrony, metody využívající odražených jader, metoda doby průletu, neutronové selektory a monochromátory, krystalové spektrometry, aktivační metody, metody integrující dozimetrie neutronů, možnosti aplikace jednotlivých metod, kalibrace neutronových dozimetrů.
Osnova:1. Neutrony, přítomnost a základní vlastnosti.
2. Zdroje neutronů založené na radioizotopech a urychlovačích.
3. Zdroje neutronů založené na štěpení, reaktory.
4. Základní interakce neutronů v lidské tkáni.
5. Absorpce energie neutronů v lidském těle.
6. Základy detekce a dozimetrie neutronů.
7. Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jaderných reakcích.
8. Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na jejich moderaci.
9. Pasivní dozimetry neutronů.
10. Obecné koncepce dozimetrie.
11. Osobní dozimetrie neutronů, včetně havárií.
12. Další témata spojená s dozimetrií neutronů.
Osnova cvičení:
Cíle:Znalosti:
Metody detekce a dozimetrie neutronů založené na různých principech.

Schopnosti:
Využití metod, jejich výhod a nevýhod při použití v polích neutronů různých energií včetně použití v osobní dozimetrii a kalibrace zařízení.
Požadavky:
Rozsah práce:
Kličová slova:Dozimetrie ionizujícího záření; neutrony, jejich zdroje a interakce v látkovém prostředí; obecná koncepce dozimetrických měření; metody dozimetrie neutronů, jejich rozdělení a základní charakteristiky; osobní dozimetrie neutronů; spektrometrie neutronů.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Spurný, F., Dozimetrie ve směsných polích neutronů a záření gama, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984.

Doporučená literatura:
[2] F. H. Attix et al., Radiation Dosimetry, I-III., Topics in Radiation Dosimetry, Academia Press, 1968-1972.

Metoda Monte Carlo18MMC Virius 2+2 z - - 4 -
Předmět:Metoda Monte Carlo18MMC2+2 Z-4-
Anotace:Předmět seznamuje studenty s výpočetní metodou Monte Carlo a s jejími aplikacemi ve vybraných oborech.
Osnova:1. Předpoklady k použití metody Monte Carlo (MC)
2. Přesnost metody MC
3. Transformace rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na náhodnou veličinu se zadaným rozdělením
4. Generování rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny
5. Výpočet integrálu metodou MC
6. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic metodou MC
7. Řešení integrálních rovnic metodou MC
8. Řešení některých úloh pro diferenciální rovnice metodou MC
9. Řešení úloh o transportu záření metodou MC
10. Řešení problémů z teorie hromadné obsluhy metodou MC
Osnova cvičení:1. Předpoklady k použití metody Monte Carlo (MC)
2. Přesnost metody MC
3. Transformace rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na náhodnou veličinu se zadaným rozdělením
4. Generování rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny
5. Výpočet integrálu metodou MC
6. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic metodou MC
7. Řešení integrálních rovnic metodou MC
8. Řešení některých úloh pro diferenciální rovnice metodou MC
9. Řešení úloh o transportu záření metodou MC
10. Řešení problémů z teorie hromadné obsluhy metodou MC
Cíle:Znalosti:
Princip metody Monte Carlo, aplikace ve vybraných oborech.

Schopnosti:
Aplikovat metodu Monte Carlo na řešení matematických a fyzikálních problémů
Požadavky:Znalost základů teorie pravděpodobnosti.
Rozsah práce:Individuální práce studentů představují implementaci metody Monte Carlo pro řešení zvoleného problému. Podmínkou zápočtu je úspěšná prezentace fungujícího programu včetně odhadu nepřesnosti výsledků.
Kličová slova:Metoda Monte Carlo, rozdělení pravděpodobnosti, transformace náhodné veličiny, chyba, generátor pseudonáhodných čísel, určitý integrál, soustava lineárních algebraických rovnic, Markovův řetězec, integrální rovnice, parciální diferenciální rovnice, teorie hromadné obsluhy, transport záření, simulované žíhání.
Literatura:Povinná literatura:
[1] Virius, M.: Metoda Monte Carlo. Praha, Vydavatelství ČVUT 2010. ISBN 978-80-01-04595-4.

Doporučená literatura:
[2] Kalos, M. H., Whitlock, Paula A.: Monte Carlo Methods. Second edition. Wiley & Blackwell 2008. ISBN 978-3-527-40760-6.

Hadronová terapie16HADR Vrba T. - - 2+0 zk - 2