Michal Beneš

Volební program

Rozvíjejme společně naši fakultu jako pracoviště s tradičními hodnotami a prestiží danou dosaženými výsledky ve vzdělávání, vědě a výzkumu a jako pracoviště spojující výchovu špičkových odborníků s vědecko-výzkumnými aktivitami orientovanými na budoucnost přírodních věd.

Oblast vzdělávání

Fakulta je pro studenty - využijme potenciálu studijních programů akreditovaných v nové struktuře, zvyšujme kvalitu a komfort studia. V této oblasti bych se chtěl zaměřit na následující činnosti:
 • rozvoj charakteristického profilu absolventa FJFI založeného na využití hlubokého teoretického základu přírodovědného vzdělání v matematice, fyzice, chemii a informatice k analýze a řešení problémů interdisciplinární povahy vznikajících v moderní vědě a technice
 • zvyšování atraktivity studia a studijního komfortu, spravedlivý a individuální přístup ke studentům
 • podpora zpětné vazby studentů a akademického senátu jako nástroje pro zvyšování kvality studia (zdokonalování ankety a jejího vyhodnocování)
 • spolupráce se studenty při organizování akcí v rámci výuky i mimo výuku (nástup nových studentů do studia, propagace studia na domovských středních školách, podpora studentských kulturních a sportovních akcí)
 • zodpovědný přístup k akreditovaným studijním programům a využití jejich potenciálu k dalšímu rozvoji
 • podpora spolupráce mezi katedrami prostřednictvím společně realizovaných studijních programů
 • optimalizace propojení středoškolských znalostí nastupujících studentů s úvodními partiemi studia na FJFI a podpora činnosti tutorů
 • otevření studijních programů všech úrovní uchazečům o studium v anglickém jazyce (reakce na rostoucí poptávku ze strany uchazečů)
 • podpora aktivity kateder při realizaci odborně zaměřených výměnných zahraničních programů (Erasmus+, bilaterální smlouvy, double-degree) s dobrou reciprocitou
 • aktivní přístup k propagaci studia v českém a anglickém jazyce na FJFI mezi uchazeči z ČR a zahraničí
 • trvalá podpora olympiád a středoškolských soutěží pro získávání kvalitních studentů
 • růst stipendijní podpory dle prospěchu studentů
 • centrální oceňování závěrečných prací pro nejlepší studenty v každé oblasti vzdělávání
 • podpora studia v Děčíně (využití regionálních možností podpory a možností přeshraniční spolupráce pro jeho rozvoj)
 • podpora programu celoživotního vzdělávání (možnost zvyšování kvalifikace odborníků z praxe)
 • využití zkušeností z období pandemie pro zavádění a zdokonalování různých forem výuky

Vědecká a výzkumná oblast

Fakulta jako moderní centrum přírodních věd aktivně využívající nových výzev v oblasti vědy a výzkumu. V této souvislosti bych se chtěl věnovat následujícím aspektům týkajícím se naší vědecko-výzkumné činnosti:
 • orientace výzkumu na moderní pokročilé směry interdisciplinárního charakteru využívající kooperativní potenciál všech kateder a pracovišť (příkladem jsou kvantové technologie a kvantová informace, nové jaderné zdroje, moderní trendy v jaderné a částicové fyzice, termojaderná fúze, fotonika, nové materiály, jaderná chemie v biologii a medicíně, fyzikální a chemické metody v ochraně životního prostředí, aplikace matematiky a informatiky v přírodních vědách)
 • rozvoj vědeckovýzkumného potenciálu na základě myšlenky projektu CAAS a vzájemné spolupráce kateder
 • využití připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský MŠMT zaměřeného na oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání pro posílení a růst všech kateder (nové projekty pro výzkumné směry FJFI, rozvoj doktorského studia)
 • podpora přípravy nových projektů a grantů, účast ve velkých projektech zaměřených na základní a aplikovaný výzkum
 • podpora výzkumu kateder v rámci velkých kolaborací a zajištění rozsahu výzkumu bez ohledu na změny ve vládní podpoře (například v oblasti jaderné a částicové fyziky nebo v oblasti termojaderné fúze)
 • zohlednění potřeb daných provozem unikátního experimentálního vybavení fakulty
 • centrální podpora velkých strategických investic do výzkumné infrastruktury (pro pokročilé partie studia související s výzkumnými aktivitami)
 • rozvoj vědeckovýzkumné spolupráce s blízkými i zahraničními vědeckými institucemi (například fakulty ČVUT, MFF UK, VŠCHT, FMFI UK Bratislava)
 • podpora spolupráce s průmyslem a aplikační sférou v oblastech odborné kompetence všech pracovišť FJFI a využití potenciálu absolventů působících v aplikační sféře
 • rozvoj výzkumných kapacit na pracovišti v Děčíně (například specializované laboratoře nebo výkonný výpočetní systém)
 • dlouhodobé sledování parametrů výzkumné činnosti FJFI a příprava vstupů pro budoucí hodnocení dle Metodiky 17+ Vlády ČR, eliminace slabých a slabších stránek činnosti dle aktuálního hodnocení Mezinárodního evaluačního panelu

Personální oblast

Tvůrčí atmosféra, vzájemná vstřícná spolupráce a přirozený osobnostní růst jsou základem úspěšného rozvoje fakulty. V této oblasti bych proto chtěl:
 • podporovat kolegiální a tvůrčí atmosféru, komunikovat s katedrami, pozitivně přistupovat k podnětům akademického senátu a členů akademické obce
 • využít potenciálu zkušených pracovníků fakulty v kombinaci s elánem a novými podněty mladších kolegů k urychlení rozvoje fakulty
 • podporovat vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými pracovišti
 • intenzívně podporovat růst vědecké a pedagogické kvalifikace mladších pracovníků všech kateder v souladu s potřebami fakulty a jejích studijních programů
 • podporovat všechny aktivity umožňující kariérní růst podle potřeb FJFI
 • rozšiřovat možnosti odborné a kariérní kontinuity pro kolegyně a kolegy s rodičovskou či pečovatelskou rolí
 • získávat nové mladé pracovníky pro zajištění plnohodnotné generační struktury zaměstnanců kateder
 • usilovat o možnost získání pedagogické kvalifikace pro studenty a absolventy FJFI (prostřednictvím vhodné spolupráce s institucemi poskytujícími pedagogické vzdělání - např. MUVS, PF UK)

Rozvoj a centrální služby

Fakulta je odborným domovem pro studenty a zaměstnance. Chtěl bych se proto soustředit na zlepšování našeho společného prostředí, efektivitu a pružnost administrativních služeb, které naši každodenní činnost doprovázejí.
 • pokračování rekonstrukce a údržby budov
 • zajištění investice pro dokončení rekonstrukce budovy Trojanova 13 v reálném časovém horizontu s ohledem zejména na opláštění a vstupní prostor
 • trvalé zlepšování kulturního prostředí pro studenty a zaměstnance v budovách FJFI
 • podpora zřízení odpočinkové zóny pro studenty v prostorách FJFI
 • přiměřená a komfortní elektronizace administrativy
 • posílení služby helpdesk o možnost zpětné vazby k činnosti děkanátu ze strany zaměstnanců a studentů
 • zajištění řádné funkce děkanátu (flexibilita, zastupitelnost), efektivní průběh veškeré administrativy
 • mezinárodní parametry administrativy (komunikace a dokumenty v anglickém jazyce)
 • efektivní administrativa všech stupňů studia
 • využití prostor v Betlémském paláci ve spolupráci s ČVUT se zřetelem na potřeby vědeckých týmů působících na FJFI
 • optimalizace informační infrastruktury a centrální výpočetní služby
 • realizace informační a kybernetické bezpečnosti ve vyhovující formě pro FJFI a dle vývoje legislativy

Vnější vztahy

Fakulta má na základě dosažených výsledků v oblasti vzdělávání a výzkumu své renomé v rámci České republiky, Evropy i světa. Je proto důležité zajistit:
 • dlouhodobou a cílenou propagaci přírodních věd jako základu pro úspěšný průmysl a zvyšování životní úrovně v České republice
 • důraz na posilování vnějšího vnímání FJFI jako vědeckovýzkumné základny ČVUT v Praze
 • rozvoj spolupráce a komunikace se součástmi ČVUT
 • rozvoj vnějších vztahů s institucemi podobné orientace (například MFF UK, PřF UK) a s ústavy Akademie věd (společné akce, projekty a konference)
 • navazování kontaktů pracovišť FJFI s aplikační sférou
 • posilování internetových a mediálních prezentací FJFI (webové stránky fakulty, virtuální i reálná média)
 • posilování kontaktů s absolventy a budoucími zaměstnavateli absolventů FJFI
 • podporu nových metod a iniciativ propagačního oddělení pro vnější prezentaci fakulty jako atraktivního místa pro studium, vědu a výzkum

prof. Dr. Ing. Michal BENEŠ

Katedra matematiky, FJFI ČVUT v Praze,
Trojanova 13, 120 00 Praha 2
http://geraldine.fjfi.cvut.cz/~benes

Vzdělání:  
2012FJFI ČVUT v Praze, prof. (Aplikovaná matematika)
2002FJFI ČVUT v Praze, doc. (Aplikovaná matematika)
habilitační práce Matematické modelování procesů tuhnutí krystalických materiálů pomocí nelineárních parciálních diferenciálních rovnic
1991-1997 FJFI ČVUT v Praze, Dr. (Matematické inženýrství)
disertační práce Phase-Field Model of Microstructure Growth in Solidification of Pure Substances
1984-1989FJFI ČVUT v Praze, Ing. (Matematické inženýrství)
diplomová práce Numerické řešení Stefanovy úlohy metodou konečných diferencí

Zaměstnání:  
od 2006proděkan pro pedagogiku FJFI ČVUT v Praze
2003-2014zástupce vedoucího Katedry matematiky FJFI ČVUT v Praze
od 2012profesor na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
náplň: výuka v základním a odborném studiu, výzkum v oblasti matematického modelování a numerické simulace přírodních a technických procesů
2002-2012docent na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
1994-2002odborný asistent na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
1993technický výzkumný pracovník na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
1992-93vědecká stáž v Laboratoire de Métallurgie Physique, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, (Département des Matériaux)
1992technický výzkumný pracovník na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
1991-1992interní doktorské studium na na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
1989-1991podiplomní stáž na Katedře matematiky FJFI ČVUT v Praze
1989-1990základní vojenská služba

Zahraniční pobyty:
Delší pobyty: US Bureau of Mines, Denver
CINECA Bologna - supercomputing centre of Italian universities
Kyushu University Fukuoka, Japan
Krátké pobyty:Environmental Measurement Laboratory, US Dpt of Energy, New York; University of Missouri, Columbia; Colorado School of Mines, Golden; University of California, Los Angeles; Université Paris Sud Orsay; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Hiroshima University; Hokkaido University Sapporo; TU Dresden; RWTH Aachen; Slovenská technická univerzita v Bratislavě; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě
od r. 2017Collaborative Professor, University of Kanazawa, Japan
2008 - 2010Visiting Research Professor, Colorado School of Mines, Golden
2005 - 2006Visiting researcher, University of California, Los Angeles, Mechanical and Aerospace Engineering

Granty a projekty:
Řešitel 8 vlastních projektů a spoluřešitel nebo účast v týmu 19 dalších projektů GAČR, MŠMT ČR, EU, MPO ČR, TAČR, JSPS, NSF

Publikace:
Autor nebo spoluautor více než 100 odborných článků (41 dle WoS, H index 8, 256 citací dle V3S bez autocitací) a spolueditor několika specializovaných čísel v mezinárodních odborných časopisech.

Konferenční aktivity:
Organizátor (za českou stranu) série česko-japonských konferencí Czech Japanese Seminar in Applied Mathematics (od r. 2004 9x) a spoluorganizátor mezinárodního semináře Workshop for Scientific Computing v Děčíně od r. 2010

Mezinárodní aktivity:
Zakládající zástupce ČVUT v mezinárodní organizaci pro výzkum porézního prostředí Interpore, bilaterální smlouva a Double Degree Programme pro výměnu studentů s Universitou v Kanazawě, Japonsko, smlouvy Erasmus s Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, v minulosti s Université Paris Sud, Universität Heidelberg, AGH Krakow

Aktivity v rámci FJFI:
Propagace studia na FJFI ČVUT vedením prací Středoškolské odborné činnosti, propagace studia na FJFI v rámci krajských kol a celostátního kola Matematické olympiády, propagace studia na FJFI mezi zahraničními uchazeči v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK v Poděbradech ve spolupráci s katedrou humanitních věd a jazyků, zajištění pravidelné výměny studentů BS a NMS s Univerzitou v Kanazawě v Japonsku

Spolupráce s aplikační sférou:
Spolupráce se společnostmi Honeywell, CA - Broadcom, IBM, Bosch, Caterpillar, a IKEM v rámci společně řešených projektů

Vedení studentů:
Obhájeno 23 bakalářských prací, 38 diplomových prací a 14 doktorských disertací absolventů FJFI ČVUT v Praze, vedení 3 postdoktorandů

Členství:
JČMF, pobočka Jihlava

Znalost jazyků:
Dle pořadí používání - angličtina, francouzština, němčina a ruština

Osobní údaje:
Narozen 5. 10. 1965 v Jihlavě, ženatý, 3 děti

Záliby:
Pravidelný sport (lední hokej, fotbal a florbal), automobilová technika

Michal Beneš

Konzultace k volebnímu programu

Pro konzultaci k volebnímu programu se studenty a akademickými pracovníky fakulty bych chtěl nabídnout možnost setkání v jednotlivých budovách fakulty:

 • Troja: ve středu dne 1. 12. 2021 v budově v Troji, učebna L244 na KFE v 17:30 hybridní formou
 • Děčín: v pátek dne 3. 12. 2021 v prostorách fakulty v Děčíně v 9:15 hybridní formou a dále během dne osobně
 • Trojanova: v úterý dne 7. 12. 2021 v budově v Trojanové, učebna T208 v 17:30 hybridní formou
 • Břehová: ve čtvrtek dne 9. 12. 2021 v budově v Břehové, učebna B-Atrium v 17:30 hybridní formou