Lewiston, Maine, USA

MAT1 Matematika 1

Vyhlášky

20.9.2021Výuka je rozvrhována jako 4+4 místo 3+3, ale některé přednášky a cvičení proběhnou jednou za 14 dnů. Rozpis přednášek je uveden na této stránce, rozpis cvičení by měl být uveden u každého cvičení - pokud ne, požádejte svého cvičícího o jeho uvedení.
19.9.2021Informace pana proděkana k průběhu zahájení výuky pdf (20,27 kB)

Průběh přednášek

po 20.9. 1. přednáška Úvodní přednáška. 1.1 Množiny, 1.2 Výroky a operace s výroky.
čt 23.9. 2. přednáška 1.3 Číselné množiny a důkaz sporem, 1.4 Důkaz matematickou indukcí, 1.5 Intervaly, 1.6 Omezenost množin
po 27.9. 3. přednáška
čt 30.9. 4. přednáška

Zápočet 01MAT1 (kontaktní výuka)

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních (viz níže)
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na více než šesti cvičeních nebo na více než šesti přednáškách budou stanoveny individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • při testech není povoleno mít zakryté uši (sluchátka, čepice, šátky apod.)
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet
 • Aktivita na cvičeních:
  • za správné řešení příkladů u tabule během semestru je možné celkově získat až 10 bodů
  • při odmítnutí počítání u tabule, dlouhodobé nepřipravenosti nebo vyrušování na cvičeních je cvičící oprávněn neudělit zápočet kdykoliv během semestru
 • Konzultace:
  • konzultace ke cvičením zajišťují cvičící většinou po domluvě podle jejich časových možností
  • konzultace k teorii z přednášky zajišťuje přednášející po domluvě (emailem nebo ideálně na konci přednášky)
  • na konzultace je nutné přinést pouze ty příklady, u kterých jste se zasekli během jejich řešení
  • konzultace neslouží k nahrazování nenavštíveného cvičení ani přednášky
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 0-40 bodů: u teoretické části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u teoretické části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u teoretické části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u teoretické části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených

  Zkouška 01MATZ1

 • Zkouška má písemnou praktickou (100 min.) a písemnou teoretickou část (60 min.) konanou v jednom dni (viz níže).
 • Praktickou písemnou část stačí napsat pouze jednou a její výsledek bude platit i pro všechny další pokusy u teoretické části v daném akademickém roce.
 • Na termíny zkoušek se přihlašujte v KOS.
 • Harmonogram zkoušky:
  • Začátek obvykle v 9:00, sraz v dostatečném předstihu před místností uvedenou v KOSu.
  • Písemná praktická část zkoušky:
   • Trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 1 Příklady.
   • Ke složení praktické písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (111,14 kB) .
   • Datum: Termín:
  • Mezi oběma částmi zkoušky je asi 20 až 30 minut přestávka, tj. praktická část končí obvykle cca v 10:40 a teoretická část začíná v 11:00. V případě, že budete na daném termínu skládat jen teoretickou část zkoušky, přijďte na první část, tj. od 9:00!
  • Písemná teoretická část zkoušky:
   • Trvá 60 minut a skládá se z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (90,30 kB) .
   • Datum: Termín:
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny.
 • Pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky nárok na zápočet v tomto akademickém roce.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Doporučené materiály ke studiu MAT1

  Doplňující online materiály


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12