Lewiston, Maine, USA

MAT1 Matematika 1

Vyhlášky

1.1.2018Vypsal jsem zkouškové termíny - přihlašujte se v KOS.

Zkouškové písemky AR 2016/2017

9.1.2018 pdf (230,30 kB) zkoušková písemná práce, 1. termín
16.1.2018 pdf (243,41 kB) zkoušková písemná práce, 2. termín
23.1.2018 pdf (233,38 kB) zkoušková písemná práce, 3. termín
30.1.2018 pdf (220,07 kB) zkoušková písemná práce, 4. termín
6.2.2018 pdf (226,54 kB) zkoušková písemná práce, 5. termín
13.2.2018 pdf (247,36 kB) zkoušková písemná práce, 6. termín
5.4.2018 pdf (235,48 kB) zkoušková písemná práce, 7. termín
24.5.2018 pdf (227,54 kB) zkoušková písemná práce, 8. termín

Průběh přednášek

po 3.10. 1. Úvodní přednáška. Úvod: Množiny, výroky, operace s výroky.
čt 6.10. 2. Úvod: Výroky. Číselné množiny. Důkaz sporem. Důkaz matematickou indukcí. Intervaly.
po 9.10. 3. Omezenost množin. Absolutní hodnota. Funkce: definiční obor, obor hodnot, graf funkce, polynomy, dělení polynomů.
čt 12.10. 4. Funkce: algebraické kombinace funkcí, složené funkce, prostá funkce, inverzní funkce, parita funkce, obraz a vzor množiny při zobrazení funkcí.
po 16.10. 5. Limita funkce: definice, jednostranné limity, jednoznačnost limity, příklady.
čt 19.10. 6. Limita funkce: limity v nekonečnu, příklady, nedefinované výrazy, důležité příklady, sendvičová věta, goniometrické limity.
po 23.10. přednáška není
čt 26.10. 7. Limita funkce: goniometrické limity. Asymptoty funkcí. Spojitost funkce: definice a základní vlastnosti.
po 30.10. 8. Spojitost funkce a vlastnosti spojitých funkcí: Bolzano, Darboux, Weierstrass. Derivace funkce: definice, věta o limitě, základní vlastnosti, derivace součinu a podílu
čt 2.11. 9. Derivace funkce: základní vlastnosti, derivace součinu a podílu, derivace polynomu, derivace sin, cos, Leibnizovo pravidlo, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce, tečna, normála..
po 6.11. přednáška není
čt 9.11. 10. Derivace cyklometrických funkcí.
po 13.11. 11. Věty o přírůstku funkce - Rolle, Lagrange. Monotonie. Lokální a globální extrémy.
čt 16.11. 12. Lokální a globální extrémy. Nutná podmínka extrému, stacionární bod, lokální a globální extrémy, test extrému dle 1. a 2. derivace. konvexní a konkávní funkce, inflexe.
po 20.11. přednáška není
čt 23.11. přednáška není, ale bude nahrazena 4.12., kdy původně neměla být.
po 27.11. 13. L'Hôpitalovo pravidlo. Integrální počet: Primitivní funkce, neurčitý integrál, per partes, substituce.
čt 30.11. 14. Integrální počet: Určitý integrál. Základní integrály, Newtonova formule, per partes, substituce.Vlastnosti určitého integrálu, věta o střední hodnotě.
po 4.12. 15. Transcendentní funkce: algebraické a transcendentní číslo, definice algebraické a transcendentní funkce. Logaritmické funkce, přirozený logaritmus. Číslo e.
čt 7.12. 16. Transcendentní funkce: Exponenciální funkce. Obecná mocnina.[PP]
po 11.12. 17. Obecná báze logaritmu. Hyperbolické funkce a k nim funkce inverzní.
čt 14.12. 18. Hyperbolické funkce a k nim funkce inverzní. Shrnutí integračních vzorců a pokročilé techniky integrace. Aplikace integrálu: výpočet plochy.
po 18.12. 19. Aplikace integrálu: polohy těžiště, délka grafu funkce, objem a povrch rotačního tělesa. (poslední přednáška)

Zápočet 01MAT1

 • Podmínky udělení zápočtu:
  • řádná docházka na cvičení a přednášky (viz níže)
  • aktivita na cvičeních (viz níže)
  • body - celkem je možné získat 100 bodů:
   • 0-20 bodů: podmíněný zápočet, kdy k získání zápočtu je nutné složit písemnou část zkoušky
   • 20-100 bodů: zisk zápočtu
 • Docházka:
  • účast na přednáškách a na cvičeních je povinná
  • povoleny jsou nejvýše tři neomluvené absence na přednáškách a nejvýše tři neomluvené absence na cvičeních
  • vyšší počet absencí je nutné omluvit potvrzením o pracovní neschopnosti
  • při absenci na více než šesti cvičeních nebo na více než šesti přednáškách budou stanoveny individuální podmínky zisku zápočtu
  • pozor: absence je nutné omluvit neprodleně na dalším navštíveném cvičení/přednášce, jinak nebude omluvenka přijata
 • Mini testy na cvičeních:
  • 18 za semestr, trvání max. 10 minut, z každé max. 5 bodů
  • při neúčasti na cvičení nemá student na náhradní test nárok
  • tabulky, počítadla, počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou povoleny
  • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky možnost získat zápočet
 • Aktivita na cvičeních:
  • za správné řešení příkladů u tabule během semestru je možné celkově získat až 10 bodů
  • při odmítnutí počítání u tabule, dlouhodobé nepřipravenosti nebo vyrušování na cvičeních je cvičící oprávněn neudělit zápočet kdykoliv během semestru
 • Konzultace:
  • konzultace ke cvičením zajišťují cvičící většinou po domluvě podle jejich časových možností
  • konzultace k teorii z přednášky zajišťuje přednášející po domluvě (emailem nebo ideálně na konci přednášky)
  • na konzultace je nutné přinést pouze ty příklady, u kterých jste se zasekli během jejich řešení
  • konzultace neslouží k nahrazování nenavštíveného cvičení ani přednášky
 • Význam bodů u zkoušky:
  • 0-40 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 4 otázky ze 4 položených
  • 40-60 bodů: u ústní části zkoušky je nutné zodpovědět 3 otázky ze 3 položených
  • 60-80 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 3 otázky ze 4 položených
  • 80-100 bodů: u ústní části zkoušky stačí zodpovědět 2 otázky ze 4 položených
  • 90-100 bodů: uznána písemná část zkoušky (pouze na prvním navštíveném termínu)

  Zkouška 01MATZ1

 • Písemná část zkoušky:
  • Písemná část trvá 100 minut a skládá se z náhodně vybraných příkladů ze sbírky Matematika 1 Příklady.
  • Ke složení písemné části zkoušky stačí získat alespoň 10 bodů - viz pokyny v ukázkové zkouškové písemce pdf (111,14 kB) .
  • Datum: Termín:
 • Ústní část zkoušky:
  • Ústní část zkoušky se skládá z otázek vybraných ze seznamu otázek k ústní části zkoušky pdf (90,30 kB) a uplatňují se pravidla (viz výše "Význam bodů u zkoušky") podle získaného počtu bodů (viz seznam).
  • Datum: Termín:
 • Termíny zkoušek budou vypsány v KOS. Písemná část zkoušky obvykle začíná v 9:00, sraz před T-111. Oznámení výsledků písemné části je mezi 11:30 a 12:00 v T-111 a ústní část zkoušky začíná obvykle po obědě po 13:00.
 • Na zkoušku je nutné se přihlásit v KOS a přijít včas.
 • Podvádění u zkoušky není tolerováno. Počítače, mobily, kalkulačky apod. nejsou při zkoušce povoleny. V případě podvodného jednání u zkoušky se postupuje podle zkušebního řádu, Článek 13. odstavec. 9.
 • pozor: při podvodném jednání (např. opisování) ztrácíte automaticky zápočet.
 • U zkoušky je nutné se prokázat platným dokladem o studiu (index/průkaz studenta).
 • Studenti, kteří získali na cvičeních potřebný počet bodů k uznání písemné části zkoušky, jsou z této klasifikováni stupněm A a dostaví se až k ústní části.
 • Doporučené materiály ke studiu MAT1

  Doplňující online materiály

  Zajímavosti


  Copyright © Radek Fučík. All rights reserved. Version 2015.12